Máte
otázku?

Môžem vziať trestné oznámenie späť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

Dobrý, dá sa stiahnuť trestné oznámenie?

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

Dobrý deň, po podaní trestného oznámenie konajú orgány činné v trestnom konaní samostatne, a to aj bez súčinnosti oznamovateľa, ak skutočnosti uvedené v trestnom oznámení naznačujú, že bol spáchaný trestný čin. Určité prelomenie tejto zásady predstavuje tzv. súhlas poškodeného. V zmysle § 211 Trestného zákona platí, že trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178, krádeže podľa § 212, sprenevery podľa § 213, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217, podvodu podľa § 221, podielnictva podľa § 231 a 232, úžery podľa § 235, zatajenia veci podľa § 236, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238, poškodzovania veriteľa podľa § 239, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247, porušovania autorského práva podľa § 283, krivého obvinenia podľa § 345, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, ohovárania podľa § 373, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich. Zároveň platí, že súhlas s trestným stíhaním môže poškodený výslovným vyhlásením vziať kedykoľvek späť, a to až dovtedy, kým sa odvolací súd odoberie na záverečnú poradu. Za splnenia vyššie uvedených zákonných podmienok, je teda možné, vlastným právnym úkonom docieliť zastavenie trestného stíhania.

Trápi vás "Môžem vziať trestné oznámenie späť?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať, môžem zastaviť trestné oznámenie?

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 21.01.2023)

Dobrý deň, trestné oznámenie zastaviť nemôžete. Jedine, čo je pri niektorých trestných činoch možné, je odvolanie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním. Ak by k takémuto kroku zo strany poškodeného došlo, potom sú OČTK povinné trestné stíhanie zastaviť. Týka sa to ale len obmedzeného počtu trestných stíhaní uvedených v ust. § 211 ods. 1 a ods. 2 Trestného poriadku.

"(1) Trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178, porušovania domovej slobody podľa § 194, ochrany súkromia v obydlí podľa § 194a, porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 a 197, krádeže podľa § 212, sprenevery podľa § 213, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217, neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru podľa § 218, neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku podľa § 219, podvodu podľa § 221, úžery podľa § 235, zatajenia veci podľa § 236, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238, poškodzovania veriteľa podľa § 239, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247, porušovania autorského práva podľa § 283, krivého obvinenia podľa § 345, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, ohovárania podľa § 373, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.

(2)Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak takým činom bola spôsobená smrť alebo poškodeným je štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami."

V prípade ostatných trestných činov platí, že OČTK sú povinné konať ex offo, t. j. z úradnej povinnosti, o všetkých protiprávnych činoch, ktoré môžu napĺňať znaky niektorej zo skutkových podstát trestného činu v zmysle Trestného zákona,  V takýchto prípadoch potom nie je možné tzv. vziať trestné oznámenie späť (uvedené sa však vzťahuje na drvivú väčšinu trestných činov). 


Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň,
mám otázku. Bývalý priateľ mi zlomil nos a podala som trestné oznámenie, došlo k dohode a chceli by sme sa vyhnúť súdu, je to možné?
Ďakujem

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň,
neuvádzate či bolo začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie. V prípade, ak áno, tak je dôležité za aký trestný čin. V tomto prípade by sa však mohlo jednať o trestný čin ublíženia na zdraví. Ten patrí k trestným činom, kde je dôležitým aj súhlas poškodeného, teda v tomto prípade môžete súhlas s trestným stíhaním vziať späť a ďalej sa v trestnom stíhaní nebude pokračovať a súdu sa vyhnete. Ak by náhodou išlo o iný trestný čin, tak potrebné informácie o súhlase poškodeného nájdete v ust. § 211 Trestného poriadku.


Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom priateľa, ktorý je momentálne vo väzbe za týranie blízkej osoby, dá sa to ešte stiahnuť ? Súd ešte nemal. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, trestné oznámenie nie je možné stiahnuť. Trestné právo je právo verejné a orgány činné v trestnom konaní sú povinné konať o každom protiprávnom konaní, ktoré môže napĺňať znaky niektorej zo skutkových podstát trestného činu v zmysle Trestného zákona, a to z úradnej povinnosti. To znamená, že trestné oznámenie nie je možné vziať späť ako žalobu v súkromnom práve, nakoľko takýmto konaním sa páchateľ dopúšťa konania v rozpore so zákonom. 
Existuje však paragraf 211 Tr.poriadku, pri ktorom je možné pri určitých trestných činoch nedať súhlas na trestné stíhanie. Súhlas je možné odvolať. 


Trápi vás "Môžem vziať trestné oznámenie späť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel som pýtať ako môžem na polícii odvolať moje trestné oznámenie?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň, odvolať trestné oznámenie žiaľ nie je možné, ako ani vziať ho späť a pod., a to z toho dôvodu, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) sú z úradnej povinnosti povinné konať o všetkých trestných činoch, o ktorých sa pri svojej činnosti dozvedeli. Teraz je už vec v rukách polície, ak vyhodnotí, že trestné oznámenie nemá opodstatnenie, tak ho môže odmietnuť, prípadne postúpiť na riešenie v rámci priestupkového konania alebo iného správneho konania. Naopak, ak okolnosti budú nasvedčovať tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin, OČTK budú musieť konať a vec prešetriť. 

Je možné pri určítých trestných činoch nedať súhlas na trestné stíhanie. Ale neplatí to pri všetkých trestných činoch. Ak chcete, môžeme postup prediskutovať cez telefón. Táto služba je však už spoplatnená.


Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň.

prosím Vás mám kamaráta, na ktorého som podal trestné oznámenie zo strachu o moju rodinu.
Prakticky šlo o to, že som mu dal zákaz vstupu na môj pozemok kde sme spoločne chodievali a to ústne, písomne a aj telekomunikačné. Lenže on na ten môj pozemok prišiel s loveckým nožom a z policajnou brokovnicou na gumenné projektyly. Slovne som ho chcel vyprevadiť z pozemku, že tam nemá čo robiť a šiel som mu naproti, vytiahol nôž na mňa, ktorý som mu vykril a odsotil ho. Pri strome mal v taške spomínanú brokovnicu, ktorú vytiahol a pálil po mne. Prestal a odišiel až, keď som mu povedal, že tu mám kamery a pôjde sedieť, vtedy prestal a odišiel. Polícia mu vtrhla do domu a spacifikovala dosť tvrdo, keďže sa bránil. Ma § 294 ods. 2, §360 ods 1 ods 2 a) s poukazom na §138 písm a)

Prišiel pred nedávnom za mnou ospravedlnil sa mi. Momentálne chodievame spolu opätovne na môj pozemok ako kamaráti.
Otázka znie, dá sa spať vziať toto trestné oznámenie?
Ďakujem

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 14.09.2022)

Dobrý deň,
je mi ľúto, ale trestné oznámenie nie je možné vziať späť, pretože orgány činné v trestnom konaní konajú v zmysle zásady oficiality a sú povinné vo veci konať z úradnej povinnosti. Je pravdou, že pri určitých trestných činoch sa však vyžaduje súhlas poškodeného, aby mohli orgány činné v trestnom konaní pokračovať v trestnom stíhaní, avšak trestné činy, ktoré ste uviedli vyššie, tam nespadajú a teda ďalší postup v tomto konaní má už v rukách polícia a prokuratúra. 

Ako poškodenému Vám však trestný poriadok priznáva určité práva a povinnosti v zmysle § 46:

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Poškodený má právo v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, má právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom týmto zákonom. Poškodený má právo sa kedykoľvek v priebehu trestného konania informovať o stave trestného konania. Informáciu poskytne orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý vo veci koná; na tento účel sa poškodenému poskytnú potrebné kontaktné údaje. Informácia o stave konania sa neposkytne, ak by poskytnutím takej informácie mohol byť zmarený účel trestného konania.

Vášmu kamarátovi môžete pomôcť jedným z vyššie uvedených spôsobov, taktiež máte právo na zastúpenie splnomocnencom v tejto veci, ktorý Vám pri realizácií tohto práva môže pomôcť. 

 


Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň,
mám priateľku, ktorej som zobrazil fotky na Facebooku ako je nahá. Viem, že som urobil chybu zo žiarlivosti, ospravedlnil som sa jej, ale medzitým ona podala na mňa trestne oznámenie. Prosím o odpoveď. Dá sa to stiahnuť? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 02.06.2022)

Dobrý deň, trestné oznámenie nie je možné vziať späť, a to z toho dôvodu, že orgány činné v trestnom konaní sú z úradnej moci povinné konať o všetkých trestných činoch, o ktorých sa dozvedeli.

 

Preto aj keby ste vzali trestné oznámenie späť, de facto by to nemalo za následok automatické zastavenie trestného stíhania, ak už bolo v predmetnej veci začaté, nakoľko späťvzatie trestného oznámenia už z vyššie uvedeného dôvodu náš Trestný poriadok nepozná.

Čo však náš Trestný poriadok umožňuje je inštitút súhlas poškodeného, ktorý sa však vzťahuje len na explicitne vymedzené trestné činy.

Ak by po právnej stránke išlo o taký druh trestného činu, môže vaša priateľka vziať súhlas s trestným stíhaním späť a trestné stíhanie bude následne zastavené. Avšak vzhľadom na Vami popísaný skutkový stav sa nám javí, že by sa mohlo jednať o trestný čin poškodzovania cudzích práv v zmysle ust. § 376 Trestného zákona a na tento sa predmetné ustanovenie § 211 Trestného poriadku upravujúce súhlas poškodeného nevzťahuje.  Môžeme vám ale vysvetliť, ako by sa to dalo vyriešiť. Môžete sa objednať u nás na telefonickú konzultáciu. 

 

 


Trápi vás "Môžem vziať trestné oznámenie späť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som stiahnuť trestné oznámenie, nakoľko som bola podvedená. Na internete som si našla inzerát na pôžičku, aj keď som zaplatila, pôžičku nemám. Podala som na dotyčného človeka oznámenie, ale už som na tom psychicky zle a na radu lekára, nemám ďalej pokračovať, nakoľko je to zdĺhavý proces. Môžem obvinenie stiahnuť aj keď to je na polícii v rámci šetrenia? Ďakujem Vám za radu. S pozdravom J.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň,

v súčasnosti sa značne rozmnožili podobné formy podvodov, kde fyzické osoby alebo právnické osoby žiadajú vopred platby za to, že Vám bude poskytnutá pôžička.

Platí ust. § 211 Trestného poriadku :

"Trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178, porušovania domovej slobody podľa § 194, ochrany súkromia v obydlí podľa § 194a, porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 a 197, krádeže podľa § 212, sprenevery podľa § 213, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217, neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru podľa § 218, neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku podľa § 219, podvodu podľa § 221, úžery podľa § 235, zatajenia veci podľa § 236, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238, poškodzovania veriteľa podľa § 239, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247, porušovania autorského práva podľa § 283, krivého obvinenia podľa § 345, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, ohovárania podľa § 373, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich. "

Z otázky predpokladáme, že nie ste v príbuzenskom pomere k obvinenému, ani jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh, a preto nemôžete zobrať trestné oznámenie späť. Predpokladáme, že daná osoba, ktorá Vám sľúbila pôžičku, takto konala a koná v množstve prípadov. Sme názoru, aby ste sa nedali odradiť, lebo nebude učinené právu zadosť a Vám sa peniaze nevrátia. Či to bude zdĺhavý proces, je vecou vyšetrovateľa a následne súdu.  Vy si uplatnite náhradu škody v trestnom konaní v súlade s ust. § 46 Trestného zákona :

"Poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje."

Vo veci v prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať podala som na priateľa tresné oznámenie za týranie blízkej a zverenej osoby a chcela by som ísť za vyšetrovateľom, či nemôže byt vyšetrovaný na slobode. Máme spolu malého synčeka a som s ním sama, tak sa chcem opýtať, či má nejakú šancu že by ho pustili.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 19.01.2021)

Dobrý deň,

trestné oznámenie sa nedá zobrať späť a pre daný trestný čin nie je možné ani odopretie súhlasu poškodeného. Pokiaľ ide o stíhanie na slobode, tak k tomu by orgány činné v trestnom konaní pristúpili jedine ak by neexistovali dôvody na väzbu.


Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrí večer prajem, stala sa mi taká vec, mám priateľku, ktorá podala na mňa trestne oznámenie za to, že som ju napadol z nedbanlivosti. Chcel som pomôcť jej sestre pred jej bratom, lebo jej sestru napadol, teda chcel stoličkou, a namiesto toho som sa chcel obrániť ja pred jej bratom, tak nechtiac som ju trochu napadol. Dá sa ešte trestné oznámenie stiahnuť, keď sme sa dohodli s priateľkou.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2020)

Dobrý deň,
trestné oznámenie nie je možné vziať späť alebo stiahnuť.

Ak však pôjde po právnej stránke o taký druh trestného činu, na ktorý sa vyžaduje súhlas poškodeného, môže Vaša partnerka súhlas s trestným stíhaním vziať späť a trestné stíhanie bude následne zastavené z dôvodu neprípustnosti.


Trápi vás "Môžem vziať trestné oznámenie späť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať aký najhorší trest môže dostať kamarát za ohrozovanie detskou pištoľou na guľky. Ten dotyčný podal trestne oznámenie, prišla polícia a zadržala kamaráta, čaká ho súd. Chcem sa spýtať, či keď stiahne ten dotyčný oznámenie, tak kamarát z toho nebude mať problémy a hlavne, či môže ísť kvôli tomu do basy a na ako dlho. A či je šanca, že bude stíhaný len na slobode, ak by to ten druhý nestiahol. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2020)

Dobrý deň,
neuvádzate z akého trestného činu bol obvinený, predpokladám, že by to mohlo byť nebezpečené vyhrážanie, ale ťažko povedať. Trestné oznámenie sa dá vziať späť, ale len pri niektorých trestných činoch. Ide o tzv. súhlas poškodeného. Poškodený musí súhlasiť so stíhaním danej osoby, inak ju nemôžu stíhať. To však platí len pre určité trestné činy. Ide o § 211 Trestného poriadku. Nebezpečené vyhrážanie medzi nimi nie je. Ale ako som uviedol, podstatné je, z čoho je obvinený. Pri nebezpečnom vyhrážaní hrozí, nakoľko ide o konanie so zbraňou, trest 6 mesiacov až tri roky. Trest nemožno predvídať, záleží to na mnoho okolnostiach, na tom, či sa priznal, či oľutoval trest, či bol stíhaný a pod. Pokiaľ je vo väzbe, musí existovať nejaký dôvod väzby, ak máte za to, že tento pominul, alebo neexistuje, je možné voči rozhodnutiu o väzbe podať sťažnosť, resp. potom žiadať o prepustenie z väzby, prípadne žiadať nahradenie väzby, napr. kauciou, prísľubom obvineného a pod. 

Odporúčam skôr konzultovať uvedené s advokátom osobne, nakoľko ide o dosť citlivú vec, kde je potrebné prebrať veľa okolností.


Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý večer, chcem sa opýtať, či môžem stiahnuť trestne oznámenie s podozrenia z prečinu nebezpečného prenasledovanie. Jedna sa o moju dcéru, ktorá ma 17 rokov. Teraz už posledné dva mesiace jej nechodia žiadne výhražne správy, tak sa chcem opýtať, či sa to dá stiahnuť. Nevieme stále, kto to písal, ani to polícia ešte nezistila.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 01.06.2020)

Dobrý deň,
podľa Trestného poriadku sú orgány činné v trestnom konaní povinné preveriť všetky skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu. Nejde o návrhové konanie, ale orgány činné v trestnom konaní môžu začať konať aj z vlastnej iniciatívy a sú povinné preveriť každý prípad. Z toho vyplýva, že nie je možné (ani ako oznamovateľ) vziať trestné oznámenie späť. Ak sa o týchto skutočnostiach policajti dozvedeli, musia ich preveriť zákonným spôsobom a rozhodnúť o nich. Ak nezistia totožnosť páchateľa, bude trestné stíhanie (ak vôbec bolo začaté) skôr, či neskôr zastavené.


Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, mal by som otázku. Podal som trestné oznámenie na moju družku ohľadom vyhrážania sa zabitia nožom. Bola pod vplyvom alkoholu. Je držaná v CPZ na polícii. Máme spolu byt aj hypotéku dá sa toto oznámenie stiahnuť, aby nešla do basy? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň. Podané trestné oznámenie v zásade nemožno vziať späť. Nie je to ako pri podaní civilnej žaloby, ktorou možno v zásade disponovať aj tak, že sa vezme späť.

Orgány činné v trestnom konaní sú povinné konať aj z úradnej povinnosti, takže ak sa dozvedeli o podozrení možného spáchania trestného činu, mali by to prešetriť.

Vo Vašom prípade sa družka mohla dopustiť zrejme trestného činu nebezpečného vyhrážania (§ 360 Trestného zákon), prípadne trestného činu opilstva (§ 363 Trestného zákona). Uvedené trestné činy pritom nespadajú do kategórie trestných činov, pri ktorých môže byť trestné stíhanie vedené len so súhlasom poškodeného (§ 211 Trestného poriadku). Ak by sa totiž jednalo o taký trestný čin, kde sa vyžaduje súhlas poškodeného, mohli by ste docieliť zastavenie trestného stíhania odopretím súhlasu poškodeného, resp. jeho vzatím späť.


Trápi vás "Môžem vziať trestné oznámenie späť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Bývalou partnerkou som bol obvinený, že chcem zabiť seba a aj svoje deti. Bol som tri dni v CPZ. Trestný čin mi nebol dokázaný a celá záležitosť bola postúpená pred občiansko právny spor. Prípad bol odložený, pretože všetko bolo len účelové. Ešte v dobe, keď som bol v CPZ - tie oznamovateľka išla stiahnuť oznámenie, ale vyšetrovateľ ju oboznámil, že bude stíhaná ona. Nakoniec po štyroch dňoch od oznámenia trestného činu ho predsa stiahla. Ani vyšetrovateľ a ani prokuratúra ju za to neobvinila. Je to v súlade so zákonom? Ja ju idem žalovať za krivé obvinenie, krivú výpoveď ako aj za poškodenie môjho dobrého mena. Môžte mi v tejto celej záležitosti poradiť? Ďakujem. S pozdravom. 

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 04.02.2018)

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 9 Trestného poriadku platí, že trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, okrem iných aj v prípade, ak je trestné stíhanie podmienené súhlasom poškodeného a nebol súhlas daný alebo bol vzatý späť.
Teda  Váš súhlas so späťvzatím nie je potrebný.

 

2./ Pokiaľ Vy sám chcete podať trestné oznámenie na Vašu partnerku, môžete tak urobiť, ale museli by ste podať trestné oznámenie.

Len uvádzame skutkové podstaty Vami uvedených trestných činov :

§ 345 Krivé obvinenie : Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

§ 346 Krivá výpoveď a krivá prísaha :  Kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom, alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

 

3./ Ak  už chcete pokračovať v sporovom konaní a vec vyporiadať odporúčame maximálne podať oznámenie o spáchaní priestupku proti obč. spolunažívaniu podľa ust. zákona o priestupkoch (§ 49) /citujeme/ , resp. riešiť podstatu problémov, ktoré toto konanie podnietili :

" Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,

c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,

d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,

e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,

f) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,

g) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur."

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem vziať trestné oznámenie späť?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku