Máte
otázku?

Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Keď som mala 2 roky, moja mama sa rozíšla s mojím otcom a vzdala sa platenia výživného pre mňa. Chcem vedieť, či, keďže som už dospelá, mám nárok vymáhať výživné vo svojom mene, minimálne to výživné. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom

Dobrý deň,

v zmysle našej právnej úpravy ako aj ustálenej judikatúry má dieťa právo na poskytovanie výživného v aspoň minimálnej výške až do času kým nie je schopné samostatne sa živiť, čiže vlastným úsilím a prácou si zabezpečiť prostriedky na úhradu svojich potrieb. Z Vašej otázky však nie je zrejmé či ste momentálne "schopná samostatne sa živiť". Čo sa týka vymáhania minimálneho výživného, uvádzam ustanovenia zákona o rodine, konkrétne § 77 ods.1 a 2:

Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného a ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona sa premlčujú. Premlčujú sa podľa občianskeho zákonníka, t.j. po troch rokoch odkedy sa právo mohlo plniť po prvý raz.

 

Z vyššie uvedeného tak možno vyvodiť záver, že nakoľko ste plnoletou osobou, máte právo podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti (ak nie schopná sama sa živiť), avšak túto je možné priznať len odo dňa podania návrhu. Spätne je to možné len u maloletého dieťaťa. Pokiaľ by ste chceli vymáhať výživné "spätne" muselo by už v čase keď ste boli ešte maloletá existovať súdne rozhodnutie, ktorým súd upravil povinnosť matky prispievať na Vašu výživu. Pokiaľ teda výživné nebolo určené súdom, nemáte tzv. exekučný titul, na základe ktorého by ste prípadne mohli podať návrh na vykonanie exekúcie. Z toho dôvodu teda nebude možné výživné spätne vymáhať.

Trápi vás "Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, obdržal som od exekútora dokument týkajúci sa dozadu vymáhania výživného od otca a som už plnoletý. Chcel by som sa spýtať, či mi štát vyplatí výživné retrospektívne a potom si bude sám vymáhať sumu od otca, alebo mi bude otec musieť sumu splatiť postupne. Ďakujem.

Odpoveď: Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 27.01.2024)

Dobrý deň, ak ste dostali rozhodnutie od exekútora o vymáhaní výživného spätne, znamená to, že sa snaží vymôcť dlžnú sumu výživného, ktorú mal váš otec zaplatiť, ale nezaplatil. V prípade výživného na plnoleté dieťa, ak je výživné určené súdnym rozhodnutím, exekútor sa pokúsi túto sumu vymôcť priamo od dlžníka, teda vášho otca.

 

Štát nevypláca výživné spätne namiesto dlžníka. Ak je otec povinný platiť výživné a neplní svoju povinnosť, exekútor môže prijať rôzne opatrenia na vymáhanie dlhu, vrátane zrážok zo mzdy, exekúcie na majetok alebo iných právnych krokov na zabezpečenie splatenia dlhu.

 

Váš otec bude musieť splácať dlžné výživné postupne alebo v celku, v závislosti od jeho finančnej situácie a rozhodnutí exekútora. Exekútor môže určiť spôsob splácania tak, aby zohľadnil finančné možnosti a okolnosti vášho otca.

 

Je dôležité komunikovať s exekútorským úradom a prípadne s právnym zástupcom, aby ste mali jasné informácie o priebehu exekúcie a o tom, ako a kedy môžete očakávať vyplatenie dlžného výživného. Ak máte ďalšie otázky alebo obavy, neváhajte sa opýtať.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj 23-ročný syn chce vymáhať výživné, ktoré môj bývalý manžel neplatil. Syn je stále vysokoškolský študent. Je možné po dlhých 10 rokoch vymáhať súdom určené výživné?

Odpoveď: Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 29.11.2023)

Dobrý deň,
riešenie je jednoduché : vo veci je potrebné, aby syn podal návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Vymáhať výživné je možné len za posledných maximálne 10 rokov.

Vy ako matka by ste predmetný návrh mohli podať tiež, ale len na základe písomného splnomocnenia od syna s jeho úradne overeným podpisom. Je to tak z dôvodu, že vy už nie ste synov zákonný zástupca a syn je plnoletý. Podpis syna overí notár alebo overovacia matrika, kde je to lacnejšie/.


Podotázka: Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné, aby mi bolo vyplatené spätné výživné zo zahraničia. Až nedávno som zistil, kto je môj otec, hoci už mi je 26 rokov. V minulosti som ho však nemal určeného ako otca a ani niečo podobné. Ďakujem.

Odpoveď: Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 31.07.2023)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že otca ste nemali zapísaného v rodnom liste a o svojom otcovi ste sa dozvedeli až teraz vo veku 26 rokov.

Uvádzame, že podľa ust. § 77 ods. 1 zákona o rodine platí :

"Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa."

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie je riešenie výživné cestou súdu bezpredmetné, keďže ho možno priznať len od začatia súdneho konania, ktoré sa v tomto prípade začína podaním žaloby na súd. Predpokladáme naviac, že ste už riadne zamestnaný a teda neštudujete. Ak by ste študovali a teda v zmysle práva nie ste schopný sa živiť, do úvahy prichádza podanie návrhu na súd o určenie výživného.

Pokiaľ už riadne pracujete a ešte schopný sa sám živiť, možnosťou je, aby vám otec výživné uhradil dobrovoľne sám. Ale súdnou cestou to nie je vymožiteľné.

 


Trápi vás "Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či má moja 23-ročná dcéra ešte nárok na doteraz nezaplatené výživné. Dcéra je zamestnaná. Ďakujem.

Odpoveď: Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 18.07.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že skutočnosť, že dcéra je už zamestnaná nie je prekážkou, aby nemohla vymáhať výživné, ktoré jej nebolo uhradené v posledných 10 rokoch.

Ak má dcéra právoplatné rozhodnutie súdu o určení výživného, môže podať návrh na vykonanie exekúcie, ale len ohľadom výživného neuhradeného v uvedenom období 10 rokov.


Podotázka: Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 22 rokov a aspoň 21 rokov môj biologický otec neplatí výživné. Situácia bola riešená, ale nikdy nezaplatil. Zblokoval moju matku všade. Dnes chcem od neho uplatniť nároky na alimenty za posledných 20 rokov, ktoré ani raz neuhradil. Je to možné? Akým spôsobom mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 04.08.2022)

Dobrý deň,
riešením vami uvedeného problému je, aby ste podali návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh musí byť podaný elektronicky na príslušný súd, ktorým je v súčasnosti Okresný súd Banská Bystrica. Uvádzame, že cestou exekútora je možné vymôcť len výživné za posledných 10 rokov, keďže v zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba 10 rokov.

Návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor, teda nemusíte kontaktovať súdneho exekútora podľa miesta trvalého bydliska.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, aké musia byť dôvody na spätné vyplatenie výživného na maloleté dieťa. S manželom už tri roky nežijeme v spoločnej domácnosti, syn býva so mnou a manžel sa podieľal platbou na rodinné prídavky, ktoré syn poberá, keďže manžel pracuje v zahraničí. Z manželovej mzdy do súčasnosti synovi neposlal zhodnotenie. Mohla by som teda požiadať o spätné doplatenie výživného, keďže spolu už tri roky nežijeme? Chcela by som sa tiež opýtať, podala som žiadosť na rozvod v 12/2015, no konanie ešte neprebehlo. Rada by som vedela, či mám so synom nárok na výživné od dátumu podania žiadosti, alebo až od nadobudnutia právoplatnosti rozvodu. Momentálne som na PN od 7/2015 a od tohto mesiaca nemám žiadny príjem. Neviem určiť, ako dlho bude trvať moja PN, ale súčasná situácia je pre mňa aj syna veľmi náročná a rozvod ešte nestihol prebehnúť. Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 05.06.2016)

Dobrý deň, výživné sa v rámci konania o rozvode priznáva odo dňa podania návrhu na rozvod manželstva. V rozsudku súdu bude určené aj to, že odo dňa podania návrhu na rozvod do rozhodnutia o rozvode je Váš manžel povinný uhradiť tzv. zročné výživné v určitej lehote. Čo sa týka samotného konania o rozvode, uviedli ste, že Váš manžel pracuje v zahraničí. Z toho dôvodu je vysoko pravdepodobné, že sa súdu do dnešného dňa nepodarilo Vášmu manželovi doručiť návrh na rozvod manželstva do vlastných rúk za účelom jeho vyjadrenia k návrhu. Odporúčam Vám kontaktovať infocentrum príslušného súdu a zistiť dôvod nekonania. Ak Vám oznámia, že sa nepodarilo do dnešného dňa doručiť návrh Vášmu manželovi, odporúčam Vám písomne upovedomiť súd o tom, že Váš manžel pracuje v zahraničí a uviesť presnú adresu. Spätne môžete výživné požadovať priznať iba vo výnimočných prípadoch, pričom tento výnimočný prípad musíte súdu odôvodniť (napr. vážna choroba, pre ktorú ste nemohli návrh podať skôr...). O tom, či Váš dôvod odôvodňuje priznať výživné spätne rozhodne súd. Tento inštitút sa však využíva naozaj vo výnimočných prípadoch.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spätné vymáhanie výživného plnoletým dieťaťom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.