Máte
otázku?

Spätné výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Spätné výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň, som študentom SOŠ Dopravnej a podal som žiadosť o výživné so spätnou platnosťou od času, keď sa moja mama odsťahovala. Na súde mi sudkyňa oznámila, že nemám nárok na výživné so spätnou platnosťou, pretože som už dovŕšil 18 rokov. Je to správne? A nemám možnosť sa odvolať na tento rozsudok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spätné výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň, pokiaľ ide o spätné výživné na plnoleté dieťa, tak áno, sudkyňa mala pravdu, Vy nemôžete žiadať spätné výživné, nakoľko nie ste maloletý. Súd Vám nemôže takéto výživné ani priznať.

Trápi vás "Spätné výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Spätné výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, v októbri 2021 sa ja, moja mama a moja sestra odsťahovali od otca. Som plnoletý a vtedy som študoval na vysokej škole až do januára 2022. Internát a vreckové mi platila moja mama, otec mi za tie mesiace poslal asi 40 eur a nič viac. Rád by som sa opýtal, či mám nárok na spätné výživné za obdobie od októbra 2021 do januára 2022.

Odpoveď: Spätné výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 15.07.2022)

Dobrý deň, v prípade, že potom ako ste sa od otca odsťahovali, o jeho výške vyživovacej povinnosti voči Vám ako jeho dieťaťu rozhodol súd rozsudkom, viete si takto nezaplatené výživné vymáhať formou návrhu na výkon exekúcie. V opačnom prípade, ak o jeho vyživovacej povinnosti doposiaľ nerozhodoval súd na podklade Vami podaného návrhu, potom si už spätne výživné vymôcť neviete. Ak by ste však v súčasnosti stále študovali, môžete podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti voči vášmu otcovi. Súd by vám však výživné priznal najskôr odo dňa začatia súdneho konania, nie spätne aj za obdobie pred podaním návrhu. Spätne výživné môže súd priznať iba v prípade výživného na maloleté deti, a to najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Spätné výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rad by som vedel, či ma moja dcéra nárok na spätne zvýšenie výživného. V Septembri 2017 začala študovať na vysokej škole a v Novembri 2017, ako plnoleté dieťa požiadala o zvýšenie výživného. Z neznámeho dôvodu mi bol jej návrh doručený až v Decembri 2019. Dátum prijatia návrhu je z Novembra 2017 ale dátum súdnej výzvy je z Decembra 2019. Je dňom začatia konania deň prijatia jej návrhu súdom – teda November 2017? Súd teraz žiada informácie o mojich príjmoch od Novembra 2017 do Novembra 2019. Tu musím podotknúť, že dcéra už v štúdiu v školskom roku 2019/2020 nepokračuje, čo nikde nie je uvedené. Súd nežiada žiadne údaje o mojich výdajoch, iba, či som ženatý a koľko mám vyživovacích povinnosti. Tu podotknem, že trvalo žijem mimo EU a rodinné náklady sú neporovnateľne vyššie ako na Slovensku. V návrhu dcéra žiada výživné 700 EUR mesačne ale vymenúva nevyhnutné náklady spojené so štúdiom vo výške 300 EUR. Bohužiaľ žiadne dôkazy-bločky nie sú priložené. Tieto položky podľa jej vyjadrenia nezahrňajú náklady, ktoré jej matka dobrovoľne hradí v čase, keď je (vlastne bola) dcéra z internátu doma (napr. Ubytovanie a strava doma). Náklady hradené matkou taktiež nie sú zdokladované. Aké dôkazy-doklady sú navrhovateľka a jej matka povinné predložiť na podporu jej návrhu? Ak nepredložia bločky, môže súd uznať nejaké „bežne“ sumy? Je dcérina matka povinná preukázať svoje príjmy za roky 2017, 2018 a 2019 ako podklad k výpočtu jej podielu na celkovej vyživovacej povinnosti? Znamená, že dcéra chce 700 EUR len odo mňa a s výškou finančnej podpory svojej matky je spokojná? Alebo 700 EUR je celková finančná požiadavka na oboch rodičov dokopy? Ďakujem.

Odpoveď: Spätné výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 02.01.2020)

Dobrý deň,

dátum začatia konania je november 2017. V tomto druhu konania sa zisťuje skutočný stav, teda súd z vlastnej iniciatívy môže vyhľadávať dôkazy. Na zisťuje sa najmä príjem, majetkové pomery, výdavky, ďalšie vyživované osoby. Dieťa má nárok na životnú úroveň rodičov. Ak už neštuduje (čo súd bude zisťovať) tak v takom prípade bude súd o to viac zisťovať, či nie je schopná sama sa živiť, teda sa zamestnať. Ak zistí, že je, tak v takom prípade jej výživné neprizná. Ak žiada takéto výživné, musí zdôvodniť tento nárok. To, že máte vyšší príjem, než sú pomery v SR, ešte neznamená, že má mať nárok na vyššie výživné. Tak, ako uvádzate, je potrebné vysvetliť, že v zahraničí sú vyššie výdavky a je potrebné doložiť doklady. Ak nepriložila žiadne dôkazy, namietajte to. Na Vás potom bude doložiť výdavky, ktoré máte (bývanie, strava, iné výživné a pod.). Súd nemôže vychádzať len z bežných súm, ale z toho, čo zistí o účastníkoch konania a ich pomeroch. Matka nemusí preukazovať príjmy, pretože dcéra podáva návrh ako plnoletá, a preto sa budú skúmať jej príjmy. Neviem, ako presne znie návrh, no predpokladám, že žiada 700 eur len od Vás. Môžete namietať aj to. Ak totiž napr. nebýva s matkou, tak v takom prípade by nemal všetko znášať len otec.


Podotázka: Spätné výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som 21-ročná a rada by som sa informovala, či mám nárok na spätné zaplatenie výživného od otca za roky, kedy som študovala v dennom štúdiu. Zaujíma ma aj to, či mám nárok aj za tie roky, keď študujem v externej forme. Mama už bola neschopná zaplatiť všetko sama, a preto som musela začať pracovať. Otec žije už niekoľko rokov v Nemecku a ak by som mala mať nárok na výživné, rada by som sa informovala aj o výške, ktorú by mi mohol zaplatiť. Vopred ďakujem za odpoveď, s pozdravom Veronika.

Odpoveď: Spätné výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.10.2019)

Dobrý deň,

pri zodpovedaní otázky vychádzame z predpokladu, že Vaši rodičia sa rozviedli a súdom bolo rozhodnuté o určení vyživovacej povinnosti Vášho otca voči Vám. Nepíšete v otázke či Vám otec výživné aj platil. 

Ak máte právoplatný rozsudok, môžete teda podať návrh na súdny výkon rozhodnutia, kde lehota na vymáhanie v súlade s ust. § 110 Obč. zákonníka je 10 rokov (citujeme) :
" (1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

V otázke uvádzate, že máte 21 rokov, pracujete, externe študuje a pýtate sa či môžete žiadať zvýšenie výživného aj spätne.
Podľa ust. § 65 ods. 3 zákona o rodine platí, že "výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh." Keďže ste nadobudli plnoletosť dosiahnutím 18. roku veku, mohli ste podať návrh na zvýšenie výživného.

Podľa ust. § 77 zákona o rodine platí :
"(1) Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.
(2) Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného a ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona sa premlčujú."

 

Pokiaľ ide o výživné za obdobie keď už riadne pracujete, toto nie je možné, keďže ste schopná sa samostatne živiť.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spätné výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.