Máte
otázku?

Skončenie dohody o pracovnej činnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Skončenie dohody o pracovnej činnosti

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o bezplatnú právnu radu. Podpísala som dohodu o pracovnej činnosti, v ktorej je uvedené: Dohodu možno skončiť : A- okamžitým skončením len v prípadoch, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer, B- dohodou zmluvných strán k dohodnutému dátumu, C- jednostrannou výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15 dňovou výpovednou dobou. Moja otázka je k bodu A- kedy možno okamžite skončiť pracovný pomer, nakoľko zamestnávateľ trvá na bode C- 15 dňová výpoveď. Pracujem tam na pozícii upratovačky v trvaní 2 týždne. Vopred ďakujem za Váš čas venovaný mojej otázke.

Odpoveď: Skončenie dohody o pracovnej činnosti

Dobrý deň, pokiaľ ide o skončenie dohody o pracovnej činnosti, tak ste sa dohodli, že okrem zákonných dôvodov (B a C) môžete skončiť dohodu o pracovnej činnosti aj z dôvodu podľa A (okamžité skončenie).

 

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

 

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

 

Takže ak nespĺňate dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru uvedené vyššie, zostane Vám len dôvod podľa písm. C.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skončenie dohody o pracovnej činnosti (Pracovné právo)

Dobrý večer, je možné odstúpiť od dohody o pracovnej činnosti, keď ešte som nenastúpil? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie dohody o pracovnej činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň,

podľa § 19 ods. 1 Zákonníka práce Účastník, ktorý konal v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo.

Odstúpiť od zmluvy z pozície zamestnanca môžete len, ak by boli splnené podmienky podľa vyššie uvedeného ustanovenia. 

Podľa § 228a Zákonníka práce 

Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Skončiť dohodu o pracovnej činnosti, tak môžete len dohodou, prípadne výpoveďou alebo okamžitým skončením (ak sú preň splnené podmienky).

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie dohody o pracovnej činnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku