Máte
otázku?

Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako a či je zo strany zamestnanca možné ukončiť dohodu o pracovnej činnosti bez udania dôvodu ešte pred uplynutím doby, na ktorú bola dohoda uzavretá. Uvažujem o tom napríklad z dôvodu lepšej pracovnej ponuky na trvalý pracovný pomer. Ďakujem za prípadnú odpoveď.

Odpoveď: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?

Dobrý deň, v zmysle § 228a ods. 3 Zákonníka práce, v dohode o pracovnej činnosti možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila. 

Trápi vás "Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Ukončil som pracovnú dohodu so zamestnávateľom po vzájomnej dohode, pričom mi bolo sľúbené, že mi bude doručená výpoveď. Už ubehli dva mesiace a napriek mojim dôrazným upomienkam stále nemám písomnú výpoveď. Môžete mi poradiť, ako ďalej postupovať? Mám ju poslať ja, hoci už prešli dva mesiace? Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?

(odpoveď odoslaná: 24.05.2023)

Dobrý deň, Vami uvedenú problematiku rieši ust. § 228a/ ods. 4 Zákonníka práce :

"Dohodu o pracovnej činnosti možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov okrem dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktorú možno uzatvoriť najviac na 8 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila."

 

Vzhľadom na obsah otázky, odporúčam poslať zamestnávateľovi výpoveď z dohody o pracovnej činnosti, pričom výpovedná doba začne plynúť dňom doručenia výpovede zamestnávateľovi.

Možnosťou je kontaktovať zamestnávateľa a písomne sa dohodnúť na skončení dohody o pracovnej činnosti.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či dohoda o pracovnej činnosti na dobu určitú zaniká automaticky po uplynutí lehoty, na ktorú bola uzatvorená, alebo je nutné podpísať ešte výpoveď z dohody. Ďakujem.

Odpoveď: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?

(odpoveď odoslaná: 16.08.2022)

Dobrý deň,

 

dohoda o pracovnej činnosti sa môže v zmysle zákona uzavrieť najviac na 12 mesiacov. Uplynutím doby, na ktorú bola dohoda uzavretá, podľa môjho názoru bez ďalšieho zaniká. Podanie ešte aj výpovede preto nepovažujem za potrebné. 


Podotázka: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné okamžité ukončenie dohody o vykonaní práce, pokiaľ zamestnávateľ porušil dohodnuté podmienky. Konkrétne ide o miesto výkonu práce a druh práce, ktoré uvádzal pri podpisovaní dohody, no neskôr ich zmenil, čím ma uviedol do omylu. Je možné zmluvu ukončiť s uvádzaním opodstatneného dôvodu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?

(odpoveď odoslaná: 29.11.2021)

Dobrý deň,
čo sa týka dohody o vykonaní práce, táto musí byť podľa Zákonníka práce uzatvorená písomne, inak je neplatná. V dohode sa musí vymedziť pracovná úloha, odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má vykonať a taktiež rozsah práce pokiaľ nevyplýva priamo z vymedzenej pracovnej úlohy.  Uzatvoriť ju možno najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. Čo sa týka jej ukončenia, v prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru platí špeciálna právna úprava, na ktorú sa nevzťahuje úprava skončenia pracovného pomeru, ktorý vzniká na základe pracovnej zmluvy. Zákonník práce pri dohode o vykonaní práce hovorí, že od tejto je možné odstúpiť. Ako zamestnávateľ tak aj zamestnanec. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť vtedy, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Čo sa týka okamžitého skončenia dohody, toto, prichádza do úvahy iba za predpokladu, že takýto spôsob ukončenia bol dohodnutý priamo v dohode o vykonaní práce a to z toho dôvodu, že Zákonník práce neupravuje takýto spôsob skončenia dohody o vykonaní práce. Ak nebol dohodnutý a nie je možné od dohody odstúpiť, je možné ukončiť dohodu dohodou so zamestnávateľom. Zákonník práce taktiež neumožňuje zamestnancovi takúto dohodu vypovedať. 

Pokiaľ však ako vy uvádzate, že potom ako ste uzatvorili dohodu o vykonaní práce, zamestnávateľ pristúpil k zmene dohodnutých podmienok, jedná sa už o novú dohodu, z ktorej Vám vzniknú povinnosti iba v prípade, že na ňu pristúpite podpisom takejto dohody, nakoľko v opačnom prípade je táto dohoda neplatná. Dohoda o vykonaní práce musí byť uzatvorená písomne ako som vyššie uviedol. Pokiaľ ste dohodu v novom znení nepodpísali, nemáte povinnosť na jej základe prácu vykonávať a nemusíte od nej ani odstupovať.

Čo sa týka pôvodnej dohody, túto môžete skončiť aj okamžite, ak ste si tento spôsob skončenia dohodli priamo v dohode so zamestnávateľom. Ak ste si tento spôsob skončenia nedohodli, môžete od nej odstúpiť za predpokladu, že Vám zamestnávateľ nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky. Pokiaľ ani odstúpenie neprichádza do úvahy, môžete ju ukončiť tak, že sa so zamestnávateľom na jej ukončení dohodnete. 


Trápi vás "Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Som evidovaná na úrade práce a zároveň mám dohodu o pracovnej činnosti. Túto dohodu by som mala ukončiť do 30. 7. 2021, avšak chcela by som ju skončiť skôr. Viete mi poradiť, ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2021)

Dobrý deň,

v zmysle § 228a Zákonníka práce je možné v dohode o pracovnej činnosti dohodnúť spôsob jej skončenia. Dohoda o pracovnej činnosti potom zaniká predovšetkým spôsobom, ktorý bol dohodnutý medzi účastníkmi takejto dohody. Ak však spôsob skončenia nemáte v dohode dohodnutý a priamo nevyplýva z uzatvorenej dohody, je možné dohodu o pracovnej činnosti  skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila. Na základe uvedeného vám odporúčam buď podpísať so zamestnávateľom dohodu o skončení dohody o pracovnej činnosti, v ktorej sa dohodnete na dátume kedy skončíte, alebo ak nebude zamestnávateľ súhlasiť napíšte písomnú výpoveď a doručte ju osobne alebo prostredníctvom pošty na personálne oddelenie a dňom prevzatia zásielky zamestnávateľom vám začne plynúť 15-dňová výpovedná lehota. 


Podotázka: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Prosím, je možné okamžite ukončiť Dohodu o pracovnej činnosti, ktorá nadobudla platnosť 1.3.2021, bez udania dôvodu? Je to niečo ako skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe pri pracovnej zmluve na dobu neurčitú?

Odpoveď: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?

(odpoveď odoslaná: 08.03.2021)

Dobrý deň,

v zmysle § 228a môže byť v dohode o pracovnej činnosti dohodnutý aj spôsob jej skončenia. Dohoda o pracovnej činnosti zaniká predovšetkým spôsobom, ktorý bol dohodnutý medzi účastníkmi takejto dohody. Z vašej otázky vyplýva, že tento spôsob nemáte v dohode uvedený. V takomto prípade ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranným úkonom len výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.  Vo výpovedi  nemusíte teda uviesť dôvod vašej výpovede. Odporúčame Vám, aby ste výpoveď doručili osobne svojmu zamestnávateľovi a prevzatie výpovede si dali ním potvrdiť, prípadne zaslali doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty. Od momentu prevzatia zamestnávateľom vám bude plynúť 15-dňová výpovedná doba.   


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti? (Pracovné právo)

Dobrý deň, neviete, kde nájdem vzor výpovede pre dohodu o pracovnej činnosti? Ďakujem. L.

Odpoveď: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?

(odpoveď odoslaná: 01.12.2020)

Dobrý deň,

odpoveď na Vami uvedenú otázku dáva ust. § 228a Zákonníka práce :

"Dohoda o pracovnej činnosti
(1) Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.
(2) Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.
(3) Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.
(4) Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak spôsob skončenia dohody nevyplýva priamo z jej znenia, môžete ju jednostranne  skončiť na základe dohody so zamestnávateľom, alebo jednostranne výpoveďou z Vašej strany bez uvedenia dôvodu s 15- dennou výpovednou dobou, ktorý začína dňom, v ktorom sa výpoveď droučila druhej strane. Najlepšie preto je, aby ste výpoveď z dohody doručili osobne zamestnávateľovi a nechali si potvrdiť prevzatie výpovede.


Trápi vás "Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Ak mám dohodu o pracovnej činnosti na dobu neurčitú, aká je tam výpovedná lehota? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?

(odpoveď odoslaná: 12.10.2020)

Dobrý deň,
podľa zákona Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Čiže automaticky zanikne uplynutím 12 mesiacov, hoci ste ju mali dohodnutú na dobu neurčitú. Ak chcete skončiť výpoveďou ešte predtým, tak stačí napísať list, že dávate výpoveď, doručiť ju a po 15 dňoch od doručenia končí tento pracovnoprávny vzťah.


Podotázka: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti? (Pracovné právo)Dobrý deň dakujem za odpoved ale trosku tomu nerozumiem mam dohodu o prac cinnosti na dobu neurcitu a chcela som dať vypoved ale veduca povedala ze je 2 mesacna vypovedna lehota teraz ako mam postupovat spravne vypovedna lehota je 15 dnova alebo 2mesacna.

Odpoveď: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?

(odpoveď odoslaná: 12.10.2020)

Dobrý deň,
priamo v dohode máte dohodnuté tiež, že výpovedná doba je 15 dní. Vedúca teda nemá pravdu. Výpovedná doba je 15 dní, pretože to nie je pracovná zmluva ale "len" dohoda. Tiež plynie inak, a to hneď od doručenia, nie až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca (ako je to pri pracovnom pomere).


Podotázka: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti? (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možné zrušiť dohodu, ktorú som už podpísala. Ďakujem.

Odpoveď: Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?

(odpoveď odoslaná: 17.03.2020)

Dobrý deň,

podľa § 228a ods. 3 Zákonníka práce Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Ak priamo v dohode nemáte dohodnutý spôsob skončenia a nemáte dohodnuté okamžité skončenie dohody, môžete ju skončiť len dohodou, alebo výpoveďou. Výpoveď je flexibilnejšia, než riadna výpoveď, pretože výpovedná doba začne plynúť hneď doručením, nie až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca a trvá "len" 15 dní. Ak sa nedohodnete a nemáte dohodnutý iný spôsob, či okamžité skončnie (ktoré by ste vedeli použiť ak by vznikol zákonný dôvod), môžete skončiť len výpoveďou. Inak ju ukončiť nie je možné.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.