Máte
otázku?

Rozvod manželstva a platenie hypotéky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Rozvod manželstva a platenie hypotéky

Otázku kladem v záujme nevesty, ktorá je na materskej dovolenke a môj syn ju podvádza a chce sa rozviesť. Nevesta je finančne závislá od syna, keďže spolu splacajú hypotéku vo výške 100 000 eur. Však ona sama by to finančne nezvládla. Rodinný dom, ktorý je zaťažený hypotékou, však nechce predať. Syn sluboval, že bude všetko platiť, ale zostalo to len pri sluboch. Nevesta teraz nevie, na čo má nárok. Syn pracuje v Rakúsku, ale za posledné tri mesiace jej dal len 600 eur. Klamal nás, že platí za nábytok, ktorý si nechali vyrobiť. Ja som mu požičala 5500 eur, ale tieto peniaze mi nevrátil. Chce nevestu spolu s vnúčkou z domu vyhnúť. Prosím, môžete mi povedať, na čo má nevesta nárok?

Odpoveď: Rozvod manželstva a platenie hypotéky

Dobrý deň. 

Právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a bývalí manželia majú 3 ročnú lehotu na jeho vyporiadanie. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Do BSM však okrem majetku patria aj dlhy, ktoré vznikli za trvania manželstva.

Ak sa Vaša dcéra rozvedie, tak je potrebné vyporiadať BSM buď dohodou s exmanželom alebo súdnou cestou. Vaša dcéra má nárok na polovicu všetkého, čo je predmetom BSM, t.j. tak domu ako aj hypotéky. Ak by však v trojročnej lehote nedošlo k vyporiadaniu BSM, platí zákonná fikcia, podľa ktorej, ak ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.  

Upozorňujem však na to, že ak sa prestane hypotéka platiť, tak banka je oprávnená realizovať záložné právo predajom nehnuteľnosti. Preto je potrebné platiť hypotéku ktorýmkoľvek manželom až do vyporiadania BSM, avšak dohoda o vyporiadaní BSM medzi manželmi nie je záväzná pre banku. Ak by bol problém s platením hypotéky, je potrebné čo najskôr kontaktovať banku a žiadať o splátkový kalendár, pričom je na rozhodnutí banky, či Vám výjde v ústrety.

Spolu s podaním návrhu na rozvod manželstva môže Vaša dcéra podať aj návrh na neodkladné opatrenie, v ktorom bude žiadať, aby manžel platil výživné na maloletú dcéru na čas až do právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. 

V zmysle § 71 ods. 1 Zákona o rodine majú manželia vzájomnú vyživovaciu povinnosť, ktorú ak si jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Z uvedeného dôvodu môže Vaša dcéra podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti voči manželovi, ak manžel má vyšší príjem a neposiela manželke na chod domácnosti a výživu dostatočné finančné prostriedky. 

Zákon o rodine v § 72 upravuje príspevok na výživu rozvedeného manžela, ktorý nie je schopný sám sa živiť a ktorý môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Tento príspevok je možné priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. 

Trápi vás "Rozvod manželstva a platenie hypotéky" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod manželstva a platenie hypotéky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.