Rozdelenie bytového domu ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 8. 7. 2017

Otázka: Rozdelenie bytového domu ?

Dobrý deň, je možné rozdeliť bytový dom pozstávajúci z dvoch samostatných vchodov, v každom vchode je 16 bytových jednotiek, na dva samostatne bytové domy? Tak, aby každý vchod mohol mať vlastného správcu, alebo spoločenstvo, aby každý vchod bol "samostatným bytovým domom" aj v katastri zapísaný, aby mohol samostatne hospodáriť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie bytového domu ?

 

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle ust. zákona o vlastníctve bytov/§ 2/ "bytovým domom  sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov." T.j. zákon nerozlišuje bytový dom podľa vchodov.  Poznámka : Pozrite sa na Vaše doklady od byt. domu, či bol postavený na základe jedného stav. povolenia a kolaudačn. rozhodnutia, alebo boli vydané dva .

2./ Podľa cit. zákona § 10  odst. 1 vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní  poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv.  Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.  Je potrebné vychádzať z textu zmluvy o výkone správy, resp. túto zmeniť v tom smere, aby správca resp. spoločenstvo boli povinné viesť osobitne evidenciu úhrad ako aj čerpanie   fondu pre jednotlivé vchody, aby ste mali  presný prehľad o hospodárení jednotlivých vchodov, ale to je už  "len" vecou softvéru  na spracovanie údajov o jednotlivých vchodoch /§ 8 cit. zákona/, aj keď to pre správcu resp. spoločenstvo môže byť práca naviac. 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Rozdelenie bytového domu ? (Spoluvlastníctvo)

Staviam dom so štyrmi bytmi, pričom každý byt má svoj samostatný vchod. Jedno stavebné povolenie je vydané na celý dom. Bude tento dom klasifikovaný ako bytový dom ? Každý byt ma totiž svoj samostatný vchod. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie bytového domu ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2019)

Dobrý deň,

bytový dom ako pojem definuje ust. § 2  Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nasledovne :

"Bytovým domom (ďalej len „dom”) sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov."

 

Bytom sa na účely tohto citovaného zákona sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky. 

 

Nepoznáme usporiadanie Vášho domu, ale rozhodujúce z hľadiska toho či sa bude jednať o bytový dom podľa citovaného zákona, že dom má viac ako tri byty /spľňate/ a súčasne to, že spoločné časti a spoločné zariadenia  tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov týchto bytov.

 

Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu : sú to najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie bytového domu ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem! Je možné rozdeliť BD pozostávajúci z piatich vchodov, na dva samostatne BD (4+1) tak, aby každý mohol mať vlastného správcu resp. byt SVB ? Byty sú v súkromnom vlastníctve. Na jednom LV je zapísaných všetkých 5 vchodov, pričom prvý vchod bol pôvodné postavený a odovzdaný ako prvý, až následne boli postavené a odovzdané zvyšné 4 vchody. Medzi 1 vchodom a ostatnými 4 vchodmi existuje dilatačná čiara. Dohoda o rozdelení BD na 2 BD nie je možná, keďže vlastníkov je viac ako 100. Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď: Rozdelenie bytového domu ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2018)

Dobrý deň,

sme toho právneho názoru, že je potrebné vychádzať z toho, či na bytový dom s jedným vchodom a v podstate druhý bytový dom so štyrmi vchodmi boli vydané dve stavebné povolenia a teda aj kolaudačné rozhodnutia. Podľa znenia otázky by to tak malo byť a teda mali byť pridelené aj dve súpisné čísla.

Odporúčame preto preštudovať prísl. dokumentáciu a zjednať v tomto smere nápravu na príslušnej obci, ktorá prideľovala súpisné číslo a zmenu následne oznámiť na katastrálny odbor.

Ide o to, že podľa zákona o vlastníctve bytov na správu bytového domu nesmú byť dohodnuté súčasne viaceré formy správy domu. Na správu v jednom dome môže byť uzavretá zmluva len s jedným správcom alebo len jedna zmluva o spoločenstve.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk