Máte
otázku?

Prídavky na deti, bývanie po rozvode ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Prídavky na deti, bývanie po rozvode ?

Dobrý deň, prajem sme rozvedený bývame v jednej domácnosti deti boli zverené do mojej starostlivosti manžel mi platí výživné na dve deti 240 eur. Deti majú vek 13 a 12 rokov. Zarábam 440 eur s daňovým bonusom. Prídavky mi nechce dať. Súdom boli nariadené matke. Požaduje, aby som mu dala polovicu na bývanie. Ma právo na polovicu, aby som prispievala. Moc mi na deti nezostane. Môžem požiadať o výživné na seba. Ďakujem.

Odpoveď: Prídavky na deti, bývanie po rozvode ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle ust. § 2  zákona  č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa  oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je a) rodič nezaopatreného dieťaťa, b) rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, atď.  Podľa ust. § 14  oprávnená osoba je povinná preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok, na trvanie nároku na prídavok a na jeho výplatu, do ôsmich dní platiteľovi písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu, alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do ôsmich dní oznámenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

2./ Na základe uvedeného Vám odporúčame obrátiť sa na príslušný  ÚP so žiadosťou o vyplácanie prídavku na dieťa Vám na základe rozhodnutia súdu o rozvode, kde bolo ustanovené zverenenie detí do Vašej osobnej starostlivosti.

3./  Nájomné : Najjednoduchším riešením je písomná dohoda na primeranej čiastke na úhradu nájomného a náhrad spojených s užívaním bytu, ktoré uhradzujte priamo na účet. K tejto problematike  pán  JUDr. Ficek má množstvo otázok a odpovedí /napr. :  https://ficek.sk/pravna-poradna/platenie-najomneho-po-rozvode-214. Pokiaľ  sa a jedná o úhradu za predchádzajúce obdobie, tu  odporúčame urobiť  písomné započítanie v zmysle ust. § 580  Obč. zákonníka : Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

4./  Podľa § 74 zákona o rodine rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Trápi vás "Prídavky na deti, bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prídavky na deti, bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku