Aká je výška odstupného?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 26. 5. 2016

Otázka: Aká je výška odstupného?

Dobrý deň, na akú výšku odstupného má zamestnanec nárok, ak k dátumu doručenia výpovede zo strany zamestnávateľa odpracoval 4 roky a 11 mesiacov? Ak som to správne pochopila, výpovedná doba sú dva mesiace, keďže odpracoval menej ako 5 rokov. Po uplynutí dvoch mesiacov vo výpovednej dobe bude však pracovný pomer trvať 5 rokov a 1 mesiac. Má tento zamestnanec nárok na dvojnásobok alebo iba jeden násobok mesačného platu? Keďže pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby, vzniká mu teda nárok na dvojnásobok platu?

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

Dobrý deň, podľa § 76 ods. 1 pís. a) Zákonníka práce (ZP), zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov. Pre počítanie doby odpracovania je smerodajný čas, kedy sa uplatňovaná výpoveď doručí zamestnancovi. Zamestnanec ma teda nárok na odstupné v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak odpracoval 4 roky a 11 mesiacov. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Aká je výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň,

dna 24. 09. 2018 bol ukončený pracovný pomer so zamestnávateľom dohodou, bez výpovednej lehoty, bez odstupného, ktoré sa malo v zmysle zákona dodržať. Pracovala som vo firme 6 rokov a 6 mesiacov takmer. V tom čase sa spoločnosť dostala do statusu, kedy mala prepúšťať zamestnancov z organizačných dôvodov, podľa platnej kolektívnej zmluvy, ktorá nebola ku dňu podpísania k nahliadnutiu a obávam sa, že ani platná. Dá sa ešte obstáť na súde o neplatnosti skončenia pracovného pomeru aj po lehote do 2 rokov, vzhľadom na vyššie uvedené, a tiež ak je tu podozrenie, že osoba, ktorá podpisovala za spoločnosť dohodu, nebola oficiálne písomne splnomocnená ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2020)

Dobrý deň, 
vo Vašom prípade je rozhodujúce ako je definované skončenie pracovného pomeru.
V otázke uvádzate, že išlo o skončenie prac. pomeru dohodou zrejme aj bez uvedenia dôvodu. Podľa ust. § 60 ZP platí : 
"§ 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

 

T.j. : Ak sa pracovný pomer skončil z org. dôvodov, dohoda o skončení PP mala povinne obsahovať predmetný údaj v súlade s § 60 ods. 2 ZP, teda nie je na rozhodnutí zamestnávateľa či dôvod uvedie alebo nie.
Ak ste dohodu podpísali a prac. pomer skončil k 24.9.2018 možnosťou z Vašej strany bolo namietnuť neplatnosť skončenia prac. pomeru podľa § 77 ZP a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť. Ak by ste teraz podali žalobu na súd, súd žalobu zamietne s poukázaním na ust. § 36 ZP.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aká je výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa opýtať, ukončil som pn, zamestnávateľ ma chce prepustiť dohodou s 3mes. Odstupným. Mám odpracovaných 7rokov, dohodu som nepodpísal, kôli koronavírusu nepracujeme a dostávam 60% z platu a plynie mi vyp. Doba 3 mesiace, dôvod zrušenie miesta, s tým, že zamestnávateľ mi povedal, že odstupné budem mať z týchto troch mesiacov, keď poberam60% a som doma. Nemalo by byt vypočítané z obdobia pred pn? Ďakujem.

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.03.2020)

Dobrý deň prajem,

zamestnávateľ nepostupuje správne, ak chce počítať priemerný zárobok z momentálneho platu. Odstupné sa vypláca vo výške násobku priemerného mesačného zárobku. Priemerný zárobok sa zisťuje z hrubej mzdy zúčtovanej zamestnancovi v rozhodnom období, pričom rozhodným obdobím je predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Vo Vašom prípade by tak mal priemerný zárobok vypočítať za obdobie október, november, december 2019.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aká je výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň prajem, chcem Vás poprosiť o vyjadrenie k nasledujúcej otázke :
Zamestnanec (sestrička) pracovala u zamestnávateľa FO stomatológa 21 rokov a 7 mesiacov. Na akú výšku odstupného ma nárok pri zrušení zamestnávateľa (ukončenie jeho činnosti z titulu odchodu do dôchodku) ?

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2020)

Dobrý deň, podľa ust. § 76 Zákonníka práce platí :

" (1)  Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume 
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, 
b)  dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, 
c)  trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, 
d)  štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov." 

T. j. : Vo Vami uvedenom  prípade je právny nárok na odstupné vo výške 4 násobku priemerného mesačného zárobku.

Ak by došlo k dohode o skončení prac. pomeru z uvedených dôvodov zrušenia zamestnávateľa, ktorý dôvod je potrebné, aby bol uvedený v dohode o skončení prac. pomeru, potom podľa  § 76 ods. 2 ZP patrí odstupné vo výške 5  násobku priemerného mesačného zárobku.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aká je výška odstupného? (Pracovné právo)

Ďakujem za Vašu rýchlu odpoveď, ešte by som mala doplňujúcu otázku: Zamestnávateľ "nestihne" pri doručení výpovede do konca 2/2020 3 mesačnú výpovednú lehotu, nakoľko ukončuje svoju činnosť k 30. 4. 2020. Ako odporúčate riešiť túto situáciu? Ďakujem pekne, K.P.

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2020)

Dobrý deň,uvádzame nasledovnú odpoveď :

Výpovedná doba zo strany zamestnávateľa v prípade prac. pomeru v trvaní 21 rokov je podľa ust. § 62 ZP je tri mesiace.

Teda ak sa zamestnávateľ zrušuje, je možné prac. pomer ukončiť dohodou o skončení prac. pomeru.  Aby mal zamestnanec nárok na odstupné podľa § 76 ods. 2 ZP dôvod skončenia prac. pomeru musí byť  povinne uvedený v dohode o skončení prac. pomeru v súlade s ust. § 60 ZP :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."


V otázke neuvádzate, či odchodom do dôchodku dôjde aj k zrušeniu samotnej zubnej ambulancie. Ak by zamestnávateľ, ktorý odchádza do dôchodku, previedol svoju prevádzku na nový subjekt, na nového poskytovateľa zdrav. starostlivosti, potom práva a povinnosti z pracovno-právnych vzťahov zostávajú zachované a prechádzajú na nového zamestnávateľa, teda nedôjde ku skončeniu prac. pomeru a zamestnanec nemá nárok na odstupné.

Treba súčasne uviesť, že terajší zamestnávateľ, ak by malo dôjsť k prechodu práv  povinností na nového zamestnávateľa, t.j. v podstate by predal ambulanciu, v zmysle ust. § 29 ZP bol povinný najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, písomne informovať zamestnanca o 
a) dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,
b) dôvodoch prechodu,
c) pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,
d) plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov.

Zamestnávateľ je tiež povinný s cieľom dosiahnuť dohodu najneskôr mesiac pred tým, ako uskutoční opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov, prerokovať tieto opatrenia so zástupcami zamestnancov.

Uvedené  povinnosti sa vzťahujú aj na preberajúceho zamestnávateľa, nového poskytovateľa zdrav. starostlivosti.

Platí následne, že ak sa zamestnancovi prevodom (v podstate predajom zubnej ambulancie novému poskytovateľovi zdrav. strostlivosti) majú zásadne zmeniť pracovné podmienky a zamestnanec s ich zmenou nesúhlasí, pracovný pomer sa považuje za skončený dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP ku dňu prevodu. Zamestnávateľ vydá zamestnancovi písomný doklad o skončení pracovného pomeru podľa prvej vety. Zamestnancovi potom patrí odstupné podľa § 76 ZP, teda ako sme uviedli už v predchádzajúcej odpovedi, a to vo výške 5 násobku priemerného mesačného zárobku.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk