POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Aká je výška odstupného?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Aká je výška odstupného?

Dobrý deň, aký nárok na odstupné má zamestnanec, ak odpracoval 4 roky a 11 mesiacov k dátumu doručenia výpovede zo strany zamestnávateľa? Ako som správne pochopila, výpovedná doba je dva mesiace, pretože zamestnanec odpracoval menej ako 5 rokov. Avšak, po uplynutí dvoch mesiacov v rámci výpovednej doby, bude pracovný pomer trvať 5 rokov a 1 mesiac. Má tento zamestnanec nárok na dvojnásobok alebo iba jednokrát mesačný plat? Keďže pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby, má teda zamestnanec nárok na dvojnásobok platu?

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

Dobrý deň, podľa § 76 ods. 1 pís. a) Zákonníka práce (ZP), zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov. Pre počítanie doby odpracovania je smerodajný čas, kedy sa uplatňovaná výpoveď doručí zamestnancovi. Zamestnanec ma teda nárok na odstupné v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak odpracoval 4 roky a 11 mesiacov. 

Trápi vás "Aká je výška odstupného?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aká je výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, na akú výšku odstupného má nárok zamestnankyňa, ktorá nastúpila do pracovného pomeru (PP) dňa 23. 3. 2020 a dostala výpoveď z dôvodu nadbytočnosti podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce (ZP) dňa 28. 6. 2023? Ak sa nemýlim, výpovedná doba by mala byť 2 mesiace, čo znamená, že pracovný pomer by mal skončiť 31. 8. 2023. Zamestnankyňa sa počas výpovednej doby (30. 8. 2023) nechala zaevidovať na pracovnej neschopnosti (PN) v snahe "predĺžiť" trvanie PP o dobu trvania PN a tým pádom získat vyššie odstupné. Ak by bola na PN celkovo 52 týždňov, trvanie jej PP by presiahlo 5 rokov. Pre výpočet nároku na odstupné, je v tomto prípade dôležitý dátum doručenia výpovede alebo skutočné ukončenie PP, ktoré sa kvôli PN predĺžilo? Vopred ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 23.03.2024)

Dobrý deň, výška odstupného sa určuje podľa dĺžky trvania pracovného pomeru, a preto je dôležitý dátum jeho skončenia. Dátum doručenia výpovede je bezpredmetný. 

Nakoľko, zamestnankyni bola výpoveď daná pred PN, tak sa pracovný pomer poredlžuje o trvanie PN, ibaže zamestnankyňa vyhlási, že na trvaní pracovného pomeru netrvá. 

Vo Vašej otázke píšete správne, že ak by PN trvala tak dlho, že by jej pracovný pomer trval viac ako 5 rokov, zamestnankyňa by mala nárok na vyššie odstupné, podľa § 76 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. 

Podľa § 64 ods. 2 Zákonníka práce, "Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá."

Podľa § 76 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov."
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aká je výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako sa mi bude vypočítavať odstupné, keď som v spoločnosti pracovala 9,5 roka, z toho 5 rokov na rodičovskej dovolenke. Od 1.9.2022 som pracovala na plný úväzok (100%) a od 1.11.2023 som prešla na skrátený úväzok (80%). Dňa 28.2.2024 mi má byť doručená výpoveď z organizančných dôvodov. Môžem požadovať odstupné v priemernej mesačnej sume vypočítanej za posledných 12 mesiacov? Alebo v tomto prípade mám nárok len na odstupné vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy (ak zostanem vo výpovednej dobe 3 mesiace) resp. trojnásobku priemernej mesačnej mzdy z 80% úväzku? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 26.02.2024)

Dobrý deň,
po Vašich odpracovaných 9,5 roka, máte nárok na dvojmesačné odstupné podľa § 76 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Vaše odstupné bude dvojnásobok Vášho priemerného mesačného zárobku (za posledných 12 mesiacov).

Podľa § 134 ods. 1 Zákonníka práce, "Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Doba práce nadčas, za ktorú bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná podľa § 121 ods. 4 poslednej vety, sa započítava do obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období, v ktorom bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná. Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3) a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku."

Upozorňujeme, že výška odstupného sa nerovná dĺžke výpovednej doby. Sú to dva odlišné údaje, ktoré sa určujú podľa odlišných kritérií. Odstupné je upravené v § 76 ZP a výpovedná doba je upravená v § 62 ZP.

Ak máte dostať výpoveď z organizačných dôvodov, tak vo výpovedi by malo byť uvedené ustanovenie § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, na základe čoho Vám vzniká nárok na odstupné

Podľa § 62 ods. 3 Zákonníka práce, "Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej  a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,  b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov."

Podľa § 76 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov."


Podotázka: Aká je výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám dostať výpoveď dohodou k dňu 11.9.2023. Vo firme som pracovala viac ako 12 rokov. Na aké odstupné mám nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 05.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že forma skončenia pracovného pomeru výpoveď dohodou neexistuje.

Ak máte skončiť pracovný pomer dňom 11.9.2023 je to možné len na základe dohody o skončení pracovného pomeru v zmysle ust. § 76 ods. 2 Zákonníka práce. Uvádzate, že pracujte e vo firme 12 rokov a aby ste mali nárok na odstupné, ktoré v tomto prípade je vo výške 4 násobku priemerného mesačného zárobku, musí byť povinne zo zákona /Zákonník práce/ uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru a to organizačné dôvody na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce s odkazom na ust. § § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f) Zákonníka práce. Zamestnávateľ sa nemôže rozhodnúť, že dôvod skončenia pracovného pomeru neuvedie ak ide o organizačné dôvody v zmysle ust. § 60 ods. 2 Zákonníka práce. Je to povinné v zmysle cit. zák. ustanovenia.

Citujeme ust. § 60 ods. 2 Zákonníka práce /citujeme/ :

"Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f)."

V prípade, že by ste listine - dohode o skončení rpac. pomeru nie celkom rozumeli, radšej nás kontaktujte, aby ste sa nepoškodili a tým pádom nedostali odstupné. Nezabudnite, že ak nemáte vyčerpanú celú dovolenku, máte nárok na jej preplatenie v zmysle ust. § 116 Zákonníka práce.


Trápi vás "Aká je výška odstupného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aká je výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracovala som u zamestnávateľa 11 rokov a chcem vedieť, z akej mzdy sa vypočítava výška odstupného - z čistej alebo hrubej. Ďakujem.

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 08.05.2023)

Dobrý deň, z hrubej mzdy a bez náhrad. 


Odstupné predstavuje vždy násobok priemerného mesačného zárobku.

Priemerný mesačný plat sa vypočíta ako priemer platu za obdobie dvanástich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. 

Priemerného mesačného zárobku, ktorý sa vyráta ako súčet platov za posledných 12 mesiacov a táto suma sa vydelí 12. Platy sa berú v hrubej mzde je hrubou mzdou. Ide však o hrubú mzdu bez náhrad.  

Podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce, mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 3 a 8, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.

Príklad:

Váš priemerný hodinový zárobok 2,6751 Eur Váš pracovný čas 40 hodín týždenne Váš priemerný počet hodín pripadajúci na 1 mesiac 173,92 hodín
Váš priemerný mesačný zárobok zamestnankyne 2,6751 x 173,92 = 465,25€
Odstupné napríklad za 4 mesiace x 465,25€ = 1861,75€

 


Podotázka: Aká je výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu, ako sa zachovať pri výpovedi podľa paragrafu 63 Zákonníka práce z dôvodu nadbytočnosti. Zamestnávateľ ukončí svoju činnosť ku dňu 31. 3. 2023 a nestihol termíny určené zákonom. Postavil nás pred faktickú voľbu medzi dohodou o ukončení pracovného pomeru a odstupným vo výške 4,5 platu a výpoveďou s tým, že budeme poberať plat do 31. 5. 2023, plus dva mesiace odstupného. Vo firme som zamestnaný 8 rokov. Výpoveď alebo dohoda nám budú doručené koncom februára. Ďakujem za Vašu radu. S pozdravom.

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 08.02.2023)

Dobrý deň, pokiaľ vo firme pracujete 8 rokov, máte nárok v zmysle zákona pri skončení pracovného pomeru v zmysle ust. § 63 ods. 1 písm. b) výpoveďou na odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku. V prípade skončenia dohodou, máte nárok na odstupné o výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku. Čiže váš zamestnávateľ vám v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou ponúka vyššie odstupné než by ste mali nárok v zmysle zákona. 

Vzhľadom na uvedené sa ponuka skončenia pracovného pomeru dohodou zdá finančne výhodnejšia, pričom od apríla môžete pracovať už v inom zamestnaní a za apríl a máj dostať ďalšiu mzdu. Je to ale na vás, ako sa rozhodnete. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Aká je výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem pre spoločnosť 14 rokov a chcú mi dať výpoveď dohodou. Navrhujú trojmesačné odstupné s tým, že mám skončiť ku koncu augusta 2020, teda si mám nárok na dovolenku. Je to v poriadku? Prosím Vás, na čo mám nárok? Veľmi ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 18.07.2020)

Dobrý deň,

úvodom poznamenávame, že ZP nepozná pojem resp. formu skončenia prac. pomeru výpoveď dohodou.
V otázke uvádzate, že ste v prac. pomere 14 rokov.

Ak by Vám mala byť daná výpoveď zo strany zamesntávateľa, je to možné len zo zákonných dôvodov  v súlade s ust. § 63 ZP :

"Výpoveď daná zamestnávateľom
(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť
1. zrušuje alebo
2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,
c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
d) zamestnanec
1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,
2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,
e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."

Výpovedná doba vzhľadom na dĺžku trvania prac. pomeru by bola vo Vašom prípade 3 mesiace.

Ak by ste mali ukončiť prac. pomer dohodou k k 31.7.2020 alebo k 31.8.2020, je to možné dohodou a ak by PP skončil z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ZP, mali by ste nárok na odstupné vo výške 4 násobku priemerného mesačného zárobku. Dôvod skončenia prac. pomeru v prípade, že skončí podľa cit. § 63 ods. 1 písm. a/ alebo b/ ZP musí byť v dohode o skončení PP uvedený povinne v súlade s ust. § 60 ZP, čo je dôležité, aby ste mali nárok na odstupné.

Ak Vám zamestnávateľ neurčí čerpanie dovolenky do skončenia PP, v súlade s ust. § 116 ZP Vám musí byť preplatená :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Trápi vás "Aká je výška odstupného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aká je výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Ak mi zamestnávateľ dá výpoveď pre nadbytočnosť k 1.8.2020 s dvojmesačnou výpovednou lehotou, mám nárok na 2-mesačné odstupné, keď k 1.9.2020 budem mať odpracovaných 5 rokov? A ak mi dá okamžitú výpoveď pre nadbytočnosť bez výpovednej lehoty, na koľko mesačné odstupné mám nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 09.07.2020)

Dobrý deň,

 

áno, ak dostanete výpoveď pre nadbytočnosť zo strany zamestnávateľa, patrí Vám pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov.

 

"Okamžitá výpoveď" podľa pracovného práva neexistuje. Existuje len výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľ nemôže dať pre nadbytočnosť zamestnanca. V takom pripade môže dať len výpoveď.


Podotázka: Aká je výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňa 24. 9. 2018 bol ukončený môj pracovný pomer so zamestnávateľom dohodou, bez výpovednej lehoty a odstupného, ktoré sa malo dodržať podľa zákona. V spoločnosti som pracovala takmer 6 rokov a 6 mesiacov. Za ten čas sa spoločnosť dostala do stavu, keď musela prepúšťať svojich zamestnancov z organizačných dôvodov, podľa platnej kolektívnej zmluvy. K tej však nebolo možné nahliadnuť v deň podpísania dohody a obávam sa, že ani nebola platná. Chcela by som sa opýtať, či je možné sa brániť na súde o neplatnosti ukončenia pracovného pomeru aj po lehote do 2 rokov, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti. Rovnako ma zaujíma, či je možné uplatniť námietku, pokiaľ mám podozrenie, že osoba, ktorá podpisovala za spoločnosť dohodu, nebola oficiálne písomne splnomocnená. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 01.04.2020)

Dobrý deň, 
vo Vašom prípade je rozhodujúce ako je definované skončenie pracovného pomeru.
V otázke uvádzate, že išlo o skončenie prac. pomeru dohodou zrejme aj bez uvedenia dôvodu. Podľa ust. § 60 ZP platí : 
"§ 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

 

T.j. : Ak sa pracovný pomer skončil z org. dôvodov, dohoda o skončení PP mala povinne obsahovať predmetný údaj v súlade s § 60 ods. 2 ZP, teda nie je na rozhodnutí zamestnávateľa či dôvod uvedie alebo nie.
Ak ste dohodu podpísali a prac. pomer skončil k 24.9.2018 možnosťou z Vašej strany bolo namietnuť neplatnosť skončenia prac. pomeru podľa § 77 ZP a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť. Ak by ste teraz podali žalobu na súd, súd žalobu zamietne s poukázaním na ust. § 36 ZP.


Podotázka: Aká je výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na moju situáciu. Nedávno som ukončil pracovnú neschopnosť a zamestnávateľ ma chce prepustiť prostredníctvom dohody s trojmesačným odstupným. Pracujem tu už 7 rokov, ale dohodu som zatiaľ nepodpísal. V súvislosti s koronavírusom momentálne nepracujeme a dostávam 60% z mojej obvyklej mzdy. Platí mi výpovedná doba tri mesiace s dôvodom zrušenia pracovného miesta. Zamestnávateľ mi povedal, že výpočet odstupného bude založený na týchto troch mesiacoch, keď pobieram len 60% mzdy. Nemalo by byť odstupné vypočítané z obdobia pred pracovnou neschopnosťou? Ďakujem.

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 31.03.2020)

Dobrý deň prajem,

zamestnávateľ nepostupuje správne, ak chce počítať priemerný zárobok z momentálneho platu. Odstupné sa vypláca vo výške násobku priemerného mesačného zárobku. Priemerný zárobok sa zisťuje z hrubej mzdy zúčtovanej zamestnancovi v rozhodnom období, pričom rozhodným obdobím je predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Vo Vašom prípade by tak mal priemerný zárobok vypočítať za obdobie október, november, december 2019.


Trápi vás "Aká je výška odstupného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aká je výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o vyjadrenie sa k nasledujúcej otázke: Zamestnankyňa (sestrička) pracovala u zamestnávateľa, ktorý je súkromným stomatológom, 21 rokov a 7 mesiacov. Na akú výšku odstupného má nárok v prípade zrušenia zamestnávateľa (ukončenie jeho činnosti z dôvodu odchodu do dôchodku)?

Odpoveď: Aká je výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 11.02.2020)

Dobrý deň, podľa ust. § 76 Zákonníka práce platí :

" (1)  Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume 
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, 
b)  dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, 
c)  trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, 
d)  štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov." 

T. j. : Vo Vami uvedenom  prípade je právny nárok na odstupné vo výške 4 násobku priemerného mesačného zárobku.

Ak by došlo k dohode o skončení prac. pomeru z uvedených dôvodov zrušenia zamestnávateľa, ktorý dôvod je potrebné, aby bol uvedený v dohode o skončení prac. pomeru, potom podľa  § 76 ods. 2 ZP patrí odstupné vo výške 5  násobku priemerného mesačného zárobku.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aká je výška odstupného?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.