Prenájom a nevrátenie časti depozitu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

Dobrý deň. Podobne otázky som tu už našiel ale nesedí to presne na môj prípad. Od septembra 2016 som býval v podnájme (s priateľkou). V novembri 2016 som podal písomnú výpoveď s 2 mesačnou lehotou (takto to bolo zadefinované v zmluve) a hoci sme mali všetko zaplatené do 31. Januára 2017 tak byt sme vypratali a kľúče sme odovzdali osobné majiteľovi okolo 20. Januára (v dobrej viere nech si za ten čas niekoho nájde, keďže nebol rad, že zase musí niekoho hľadať). Tu nastal problém s vrátením depozitu vo výške 550 EUR. Hoci som dopredu majiteľa upozorňoval cez SMS na to, aby nám pri odovzdaní bytu vrátil depozit (mal som jednoducho zlý pocit - viď ďalej), tak na SMS nereagoval a pri odovzdaní kľúčov povedal, že peniaze nemá, a že nám ich pošle na účet. Peniaze síce poslal (až po telefonickou urgovaní) ale o 100 EUR menej a do poznámky napísal "vrátenie depozitu mínus poplatok za upratanie bytu". Zostal som v šoku. Osobné nám nič nepovedal, keď bral kľúče priamo v byte. Do telefónu mi nič nepovedal. Zrazu len správa v internet bankingu. Situácia je taká, že byt v rovnakom stave, ako keď sme tam prišli bývať a majiteľ sa cítil urazený a potreboval ukázať, kto je tu pán, pretože očakával, že tam budeme bývať dlhšie (pretože už pri výpovedi, ktorú som mu dal mal také reči, že on musel zaplatiť realitke deposit a čakal, že tam budeme aspoň rok - čo som len tam mimochodom platil aj ja). Sú nejaké možnosti čo v tomto prípade robiť alebo "iba 100 EUR sa neoplatí zaoberať"? Mám len zmluvu a nájme a výpoveď zmluvy. Majiteľ chcel všetky peniaze na ruku, aby nemusel platiť daň z prenájmu (to nám na rovinu povedal). Žiadne preberacie protokoly sme neriešili. Ak by som niečo podnikol nemôže sa to otočiť proti mne? Ja nemám žiadny priamy dôkaz, že som mu platil. Mám len výpisy z účtu kde je vidieť, že som z bankomatu vyberal väčšiu hotovosť. To čo mám je zmluva o nájme (kde je depozit vo výške 550 uvedený), výpoveď zmluvy a správa od majiteľa v internet bankingu. Nejde mi ani tak o tie peniaze ako o princíp, že takto by sa nemal majiteľ nehnuteľnosti správať! Ďakujem za prípadnú reakciu.

Odpoveď: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

Dobrý deň, pokiaľ nemáte dôkazy o tom, že ste mu platili nájomné, potom sa vystavujete riziku, že bude od Vás toto nájomné vymáhať.

Nevzdávajte sa však týchto 100 eur, naznačte mu, že pokiaľ Vám nedoplatí túto sumu, budete riešiť túto situáciu všetkými možnými spôsobmi. Mal by z toho pochopiť, že môžete podať aj podnet na daňový úrad. Okrem dane z  príjmu mal platiť aj zdravotné odvody (za tento príjem z prenájmu). Nevyhrážajte sa mu priamo, pretože to môže byt považované za trestný čin. 

Ak to nezaplatí dobrovoľne ani po výzve, odporúčam to skôr neriešiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prenájom a nevrátenie časti depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, v marci sme sa museli s nájmu odsťahovať, nakoľko majiteľ byt predal a doteraz nám nechce vrátiť depozit. Ako máme pokračovať prosím ?

Odpoveď: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.06.2020)


Dobrý deň,
na úvod musíme uviesť, že ak ste mali uzatvorenú zmluvu o nájme  neboli ste povinný sa z bytu vysťahovat z dôvodu zmeny vlastníka a to z dôvodu, že práva a povinnosti zo zmluvy o nájme prechádzajú na nového vlastníka bytu.

K ukončeniu nájmu mohlo dôjsť len v zmysle zákona. 

Predpokladáme, že máte riadne ukončený nájom, byt bol zápisnične odovzdaný a že nemáte žiadne nedoplatky na nájme a službách spojených s bývaním.

 V prípade, že ste mali uzatvorenú zmluvu o nájme podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, potom platí ust. § 5 ods. 3 cit. zákona a to, že prenajímateľ je povinný vrátiť nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky v lehote do jedného mesiaca od vypratania bytu a vysporiadania nárokov prenajímateľa (t.j. nedoplatok na nájme a službách spojených s bývaním, náhrada škody za ktorú zodpovedá nájomca).

Je potrebné vychádzať zo zmluvy o nájme a písomne vyzvať pôvodného prenajímateľa, aby vyrovnal svoje záväzky voči Vám a peň. zábezpeku (depozit) vrátil v súlade so zmluvou o nájme a zákonom.

Ak výzva zostane bez povšimnutia, kontaktujte nás, aby sme Vám pomohli vymôcť dlžnú sumu prípadne aj cestou súdu, na čo môžete prenajímateľa upozorniť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenájom a nevrátenie časti depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či majiteľ ma právo nevrátiť depozit, ktorý sme mu dali vo výške 600e. Nemáme ani ukončenie zmluvy o prenájme, lebo sme sa museli odsťahovať skôr kôli zdravotným komplikáciám, takže to bolo skôr na ústnej dohode. V zmluve je dvojmesačná výpoveď, ale, keďže som vyššie popísala situáciu, tak sme sa dohodli, že odchádzame skôr s tým, že som bola ochotná jej dať 200e s depozitu + spotrebované energie pristúpila nato vtedy, ale, keďže sa dlho neozívala volali sme písali sme jej a na koniec si vymýšľa hocičo, aby nám nevrátila nič, alebo, že iba 100e dôvod už mala zasa iný už to zas nebola pravda, že sme sa dohodli na niečom prosím poraďte, či aspoň mame právo byt užívať, keďže podľa jej slov si s depozitu strhla za 1. Mesačne nájomné+ energie bez toho, aby nám dala vedieť, len napísala smsku, a že ak sa nám nepáči nevráti nič, lebo nemusí, keďže nebola dodržaná 2. Mesačná lehota ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň,

výpoveď nájomnej zmluvy musí byť písomná, aby bola platná. Vo Vašom prípade teda nedošlo k vypovedaniu nájmu a byt môžete naďalej užívať pokým nájomná zmluva trvá. Z uvedeného nám však nie je jasné, či sa jedná o krátkodobý nájom (2 roky) alebo nie, avšak v oboch prípadoch, či už podľa Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme platí, že výpoveď musí mať zákonné náležitosti. 

V prípade nájmu na dobu určitú, ku skončeniu nájmu dochádza uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. Prenajímateľ a nájomca sa môžu dohodnúť na skončení nájmu ešte pred uplynutím dojednanej doby. 

Nájomnú zmluvu dojednanú na neurčitú dobu možno ukončiť skôr pred jej uplynutím len na základe dohody prenajímateľa  s nájomcom a ak nedôjde k dohode tak len na základe výpovede. Vo všeobecnosti platí pri prenájme nehnuteľností výpovedná trojmesačná lehota, pokiaľ ste si teda nedohodli vami uvádzanú dvojmesačnú lehotu. 

Počas tohto obdobia, kedy nájom trvá, musíte naďalej uhrádzať nájomné. Nájomné je podstatnou náležitosťou nájomnej zmluvy, a tú je teda potrebné dodržiavať.

Vo veci uvádzame, že podľa ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu platí (citujeme) :

"Peňažná zábezpeka

(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.

(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.

(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Pokiaľ použije prenajímateľ peňažnú zábezpeku v rozpore so zmluvou (strhla za niečo, čo nemôže) , žiadajte jej vrátenie podľa zmluvy v primeranej lehote doporučeným listom. V danom prípade je pravdepodobné, že prenajímateľ sa i bezdôvodne obohatil o časť depozitu, ktorú Vám nechce vydať (nemá právny dôvod). V prípade, že nebude vrátená, vymáhanie dlžnej sumy budete musieť postúpiť na súd.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenájom a nevrátenie časti depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, reagovali sme na inzerát na prenájom reštaurácie. Uvedené, že je k dispozícia funkčné vybavená kuchyňa. Pri podpise zmluvy ( cez realitku) sme zaplatili kauciu 3600e a alikvotnú časť nájmu. S tým, že mám 3 dni na to, aby som si odskúšala elektrospotrebiče. Ešte v ten deň večer som zistila, že tam je všetko nefunkčné s tým, že som okamžite kontaktovala realitku a aj majiteľa s popisom všetkých závad, a že okamžite dávam okamžitú výpoveď nakoľko aj inzerát bol zavádzajúci a nie pravdivý. Po stretnutí s realitkou a majiteľom mi bolo oznámené, že zábezpeku nedostanem a nakoľko mi plynie 3 mesačná lehota mám smolu. Ešte v ten deň mi boli zobrané aj kľúče od nehnuteľnosti s vetou, že majú druhých kupcov. Na moju reakciu, že bol porušený zákon Občianskeho zakonika paragraf u 664 a u 679 ods 1, a že som ochotná tu alikvotnú čiastku si nenarokovat spať, a že nemám ani kľúče my bolo odpovedané, že pán majiteľ sa rozhodol vrátiť len 1/3. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, 

z otázky vyplýva, že ako prenajímateľ, tak aj realitná kancelária postupovali v rozpore v ust. zákona, nakoľko okrem iných vedeli, že zariadenie kuchyne predmetnej reštaurácie je nefunkčné.
Sme toho právneho názoru, že pokiaľ ste zmluvu podpísali pod podmienkou, že prvé tri dni sú určené na to, aby ste si odskúšali funkčnosť kuchyne, a až následne po tomto odskúšaní Vami ako nájomcom zmluva nadobudne právnu účinnosť medzi zmluvnými stranami. Pokiaľ by to z textu zmluvy vyplývalo, zmluva o nájme nebytových priestorov nenadobudla ani účinnosť, a teda prenajímateľ Vám musí vrátiť peňažnú zábezpeku.

Sme názoru,že inzerát a zmluvy o nájme, predpokladáme, že bola uzatvorená podľa ust. zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov, je podvodným konaním za účelom len vymámenia peňažnej zábezpeky, ktorú teraz prenajímateľ započítava na nájomné. Po skúsenostiach s Vami, zrejme takto "úspešne" bude pokračovať aj naďalej v inzerovaní a prenajímaní; peńažnú zábezpeku Vám to nevráti, ale zabránite opakovaniu podvodného inzerátu.

Neviem o akú stránku sa jedná, ale možnosťou je oznámiť toto konanie a inzerát prevádzkovateľovi stránky. Otázkou je tiež pochybnosť stránky, kde bol zverejnený inzerát.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania trestného oznámenia a vymáhania peňažnej zábezpeky, ako aj preverenia súvisiacich otázok a to ako prenajímateľa, tak aj realitnej kancelárie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenájom a nevrátenie časti depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chtěla bych Vás poprosiť o radu, v minulém roce jsme měli s partnerem pronajatý byt v Senci, Na začátku jsme zaplatili kauci ve výši dvou nájmu 1300 eur, ale po ukončení nájmu nám stále majiteľ i přes opakovane výzvy kauci nevrátil, nejdříve řekl, že mu v koupelne zažloutl šuplík, že skřín byla vyrobená na zákazku pánem z východu, a že musí kvuli opráve přijet, tak jsme mu řekli ať  si z kauce vezme 100 eur. Prislíbil, že peníze pošle do konce roku, ale stále se tak nestalo. Majiteľ má trvalé bydlište v byte, který pronajímá, ale pracuje ve Švýcarsku. Mužete mi poradiť čo dál ? Děkuji Kristýna 

Odpoveď: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
V otázke neuvádzate  či zmluva o nájme bola uzatvorená podľa ust. Občianskeho zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu.
Obč. zákonník depozit neupravuje; obvykle sa do zmlúv preberá ustanovenie o depozite podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.

Podľa ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu platí :
"Peňažná zábezpeka 
(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu. 
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1. 
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Zožltnutie zásuvky, k oprave ktorého bude musieť zavolať pána z Východu, je len výhovorkou voči Vašej osobe.

Zožltnutú zásuvku má reklamovať u dodávateľa. Ak ste však súhlasili so sumou 100 €  titulom náhrady škody, je to vec Vašej dohody.
Len poznamenávame, že ak zmluva o nájme bola uzatvorená podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, je povinný Vám prenajímateľ túto skutočnosť preukázať - jedná sa o registráciu prenajímateľa u príslušného správcu dane ako prenajímateľa nehnuteľnosti. 
Odporúčame menovanému poslať výzvu k úhrade celého depozitu alebo jeho zostatku 1200 € v lehote do 10 dní a v prípade, že dlžná suma uhradená nebude, vec budete musieť podať na súd. 
Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

So súdmi komunikujeme elektronicky, takže platobný rozkaz by bol vydaný do 10 pracovných dní odo dňa podania na súd podľa ust. Civil. mimosporového poriadku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk