POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Prenájom a nevrátenie časti depozitu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

Dobrý deň. Podobne otázky som tu už našiel ale nesedí to presne na môj prípad. Od septembra 2016 som býval v podnájme (s priateľkou). V novembri 2016 som podal písomnú výpoveď s 2 mesačnou lehotou (takto to bolo zadefinované v zmluve) a hoci sme mali všetko zaplatené do 31. Januára 2017 tak byt sme vypratali a kľúče sme odovzdali osobné majiteľovi okolo 20. Januára (v dobrej viere nech si za ten čas niekoho nájde, keďže nebol rad, že zase musí niekoho hľadať). Tu nastal problém s vrátením depozitu vo výške 550 EUR. Hoci som dopredu majiteľa upozorňoval cez SMS na to, aby nám pri odovzdaní bytu vrátil depozit (mal som jednoducho zlý pocit - viď ďalej), tak na SMS nereagoval a pri odovzdaní kľúčov povedal, že peniaze nemá, a že nám ich pošle na účet. Peniaze síce poslal (až po telefonickou urgovaní) ale o 100 EUR menej a do poznámky napísal "vrátenie depozitu mínus poplatok za upratanie bytu". Zostal som v šoku. Osobné nám nič nepovedal, keď bral kľúče priamo v byte. Do telefónu mi nič nepovedal. Zrazu len správa v internet bankingu. Situácia je taká, že byt v rovnakom stave, ako keď sme tam prišli bývať a majiteľ sa cítil urazený a potreboval ukázať, kto je tu pán, pretože očakával, že tam budeme bývať dlhšie (pretože už pri výpovedi, ktorú som mu dal mal také reči, že on musel zaplatiť realitke deposit a čakal, že tam budeme aspoň rok - čo som len tam mimochodom platil aj ja). Sú nejaké možnosti čo v tomto prípade robiť alebo "iba 100 EUR sa neoplatí zaoberať"? Mám len zmluvu a nájme a výpoveď zmluvy. Majiteľ chcel všetky peniaze na ruku, aby nemusel platiť daň z prenájmu (to nám na rovinu povedal). Žiadne preberacie protokoly sme neriešili. Ak by som niečo podnikol nemôže sa to otočiť proti mne? Ja nemám žiadny priamy dôkaz, že som mu platil. Mám len výpisy z účtu kde je vidieť, že som z bankomatu vyberal väčšiu hotovosť. To čo mám je zmluva o nájme (kde je depozit vo výške 550 uvedený), výpoveď zmluvy a správa od majiteľa v internet bankingu. Nejde mi ani tak o tie peniaze ako o princíp, že takto by sa nemal majiteľ nehnuteľnosti správať! Ďakujem za prípadnú reakciu.

Odpoveď: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

Dobrý deň, pokiaľ nemáte dôkazy o tom, že ste mu platili nájomné, potom sa vystavujete riziku, že bude od Vás toto nájomné vymáhať.

Nevzdávajte sa však týchto 100 eur, naznačte mu, že pokiaľ Vám nedoplatí túto sumu, budete riešiť túto situáciu všetkými možnými spôsobmi. Mal by z toho pochopiť, že môžete podať aj podnet na daňový úrad. Okrem dane z  príjmu mal platiť aj zdravotné odvody (za tento príjem z prenájmu). Nevyhrážajte sa mu priamo, pretože to môže byt považované za trestný čin. 

Ak to nezaplatí dobrovoľne ani po výzve, odporúčam to skôr neriešiť.

Trápi vás "Prenájom a nevrátenie časti depozitu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prenájom a nevrátenie časti depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, koncom marca tohto roka mi končí nájomná zmluva. Majiteľ už teraz hľadá dôvody, pre ktoré by mi mohol strhnúť časť depozitu, ktorý mi má vrátiť, ak bude všetko v poriadku. Uvažuje napríklad o tom, že mi strhne peniaze, ak nebude byt poriadne uprataný. Vo chvíli, keď mi odovzdával byt, bola však chladnička špinavá, prevlečenie na matraci žlté od potu predchádzajúceho nájomníka a po regáloch kuchynskej linky bola porozsypovaná múka. Navyše mi nebola poskytnutá pivnica, ktorá podľa zmluvy patrí k bytu. Nedostal som ani preplatky za energie, ktoré mi taktiež podľa zmluvy patria. Majiteľ bol tiež minimálne raz v byte bez môjho súhlasu v mojej neprítomnosti. Peniaze za prenájom požadoval vždy v hotovosti, takže je možné, že neodvádzal daň. Môžete mi prosím poradiť, aké kroky môžem podniknúť voči takémuto konaniu? Ďakujem. Marián

Odpoveď: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

(odpoveď odoslaná: 14.02.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že máte spísanú riadnu zmluvu o nájme bytu. Podľa zmluvy nájom bytu končí v marci 2022. Z otázky rovnako usudzujeme, že nájomné a úhrady za služby spojené s bývaním /voda, elektrina, plyn/ ste platili v hotovosti,  predpokladáme však, že máte aspoň písomný doklad o úhrade /podpísaný výdavkový doklad o úhrade nájmu podľa zmluvy, prípadne iný doklad, z ktorého vyplýva, že prenajímateľ od Vás peniaze prevzal. Uvádzate, že ste uhradili peňažnú zábezpeku /depozit/  a predpokladáme, že aspoň o uvedenom máte doklad. K týmto veciam sa vo Vašej otázke nezmieňujete.

K samotnému odovzdaniu bytu prenajímateľovi koncom mesiaca marec 2022 odporúčame spísaťz zápisnicu o odovzdaní bytu, v ktorej bude uvednený stav bytu, stav meračov jednotlivých médií /voda, elektrina, plyn, kúrenie/ a najlepšie aj s fotodokumentáciou a to s tým záverom, že všetky platby /nájom a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu/  boli Vami uhradené. Nepodpisujte zápisnicu v tom smere, že by z nej vyplývalo, že sa vzdávate nároku na vrátenie peňažnej zábezpeky, resp. uznávali nejakú škodu.

Prípadné preplatky za el. energiu sa vyporiadajpú po skončení nájmu a odovzdaní bytu prenajímateľovi /tu platá všeob. premlčacia doba podľa § 101 Obč. zákonníka/.

Ak si nie ste istá so zápisnicou pri odovudaní bytu, odporúčam kontaktovať advokáta, ktorý by prípadne bol aj s Vami pri odovzdaní bytu prenajímateľovi.

 

 

 

 

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Prenájom a nevrátenie časti depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem sa opýtať, či môže byť podmienkou vrátenia depozitu presne rok bývania v prenájme? Viem, že depozit by mal byť určený na pokrytie škôd na veciach alebo ako záloha pre prípadný predčasný odchod. S tým rokom si však nie som istá. Lenka.

Odpoveď: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

(odpoveď odoslaná: 10.11.2021)

Dobrý deň, peňažnú zábezpeku /depozit/ rieši ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu nasledovne :

"Peňažná zábezpeka
(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Občiansky zákonník, podľa ktorého sa tiež uzatvára nájomná zmluva, otázku peňažnej zábezpeky nerieši, pričom obvykle v zmluvách uzatváraných podľa Obč. zákonníka sa preberá znenie vyššie citovaného zákona o krátkodobom nájme bytu. Zákon o krátkodobom nájme bytu nerieši podmienku vrátenia peňažnej zábezpeky tým, že nájomný vzťah musí trvať minimálne jeden rok.

Ak vo Vašom konkrétnom prípade má byť vrátená peňažná zábezpeka po skončení nájmu i keby tento trval menej ako jeden rok, treba ju od prenajímateľa žiadať písomne doporučeným listom.  Sme názoru, že ak by podmienkou vrátenia peňažnej zábezpeky bolo to, že nájomný vzťah bude trvať minimálne jeden rok, potom by sa jednalo o pokutu pre nájomcu, čo by právne v súdnom konaní neobstálo.

Ak by Vám peňažnú zábezpeku prenajímateľ odmietol vrátiť, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme Vám pomohli.


Podotázka: Prenájom a nevrátenie časti depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, kontaktujem Vás a obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc, ak je to možné. Pred troma týždňami som kontaktoval majiteľa bytu, ktorý som mal v prenájme, s tým, že musím ukončiť nájomnú zmluvu. V zmluve bola uvedená výpovedná lehota, avšak viem, že podľa zákona je to jeden mesiac. Navrhol som mu, či by sme sa mohli dohodnúť, no majiteľ nejavil záujem. Povedal mi, že ak sa nájde niekto iný, nemusím platiť nájom za ďalší mesiac. Potvrdila mi to aj slečna z realitky, ktorá mi tiež povedala, že by sme sa určite mohli dohodnúť a že majiteľ nemá žiaden záujem na týchto záležitostiach. Majiteľ však stále žiada peniaze za nájom za mesiac september, hoci byt sme odovzdali k 1. septembru 2021 a za celý september sme už v byte nebývali. Neustále ma núti zaplatiť za nájom a vyhráža sa, že to prenechá právnikovi. Zo strachu som mu zaplatil 275 eur za polovicu mesiaca, no stále žiada viac. Nemám však žiadny doklad o tom, že tieto peniaze išli na prenájom, ani dokument potvrdzujúci, že mu dlhujem peniaze. Všetky mesačné nájmy sme vždy riadne splatili. Zasielam Vám aj protokol o odovzdaní nehnuteľnosti k 1. septembru 2021. Bol by som rád, ak by ste mi vedeli dať stručnú odpoveď. S pozdravom, Titus

Odpoveď: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

(odpoveď odoslaná: 21.10.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vami uvedenú otázku je jednoduchá :

Z otázky predpokladáme, že máte doklad o tom, že byt bol odovzdaný prenajímateľovi k 1.9.1021. Ak je to tak, nie je právny dôvod, aby ste platili nájom za ďalší mesiac. Nevieme prečo ste prenajímateľovi zaplatili ďalších 275 €, o ktorej úhrade zrejme nemáte doklad.

Vy ako už teraz bývalý nájomca nie ste povinný hľadať ďalšieho nájomcu, aby bol byt obsadený. Pokiaľ ide o nájom bytu vždy jednajte s prenajímateľom, a nie s RK.

Ak by Vás prenajímateľ alebo RK kontaktovali opätovne, potom ich požiadajte, aby svoju požiadavku na Vás napísali doporučeným listom na Vašu adresu  a aj s potvrdením, že ste prenajímateľovi odovzdali 275 €, a aj s riadnym odôvodnením s odvolaním sa na zmluvu o nájme a ustanovenia Obč. zákonníka, ktorými sa zmluva o nájme bytu hlavne spravuje.

Nič viac neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Otázkou je aj samotné posúdenie zmluvy o nájme, či je táto platná v zmysle ust. Obč. zákonníka prípadne podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, či boli vyporiadané všetky nároky zmluvných strán z uvedenej zmluvy /napr. aj vrátenie depozitu/.

Nič viac neuhradzujte a v prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Prenájom a nevrátenie časti depozitu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prenájom a nevrátenie časti depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Kto je povinný prihlasovať a odhlasovať energie v dome alebo byte? Je to majiteľ alebo nájomca? Ďakujem.

Odpoveď: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

(odpoveď odoslaná: 05.01.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že ste nájomcom bytu.

Pokiaľ ide o prihlásenie na odber el. energie u dodávateľa resp. distrib. spoločnosti, môže tak urobiť len vlastník bytu.

Nevieme ako máte spísanú zmluvu o nájme, ale je vo Vašom záujme, ak ste sa dohodli na platení za odber el. energie podľa skutočného odberu, aby pri prevzatí bytu, ako aj následne po ukončneí nájmu, bol spísaný záznam o stave meračov s podpisom prenajímateľa a nájomcu. Uvedené sa týka aj odberu vody, plynu a kúrenia.


Podotázka: Prenájom a nevrátenie časti depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, v marci sme sa museli odsťahovať z nájmu, keďže majiteľ byt predal a doteraz nám nechce vrátiť depozit. Ako by sme mali pokračovať, prosím?

Odpoveď: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

(odpoveď odoslaná: 01.06.2020)


Dobrý deň,
na úvod musíme uviesť, že ak ste mali uzatvorenú zmluvu o nájme  neboli ste povinný sa z bytu vysťahovat z dôvodu zmeny vlastníka a to z dôvodu, že práva a povinnosti zo zmluvy o nájme prechádzajú na nového vlastníka bytu.

K ukončeniu nájmu mohlo dôjsť len v zmysle zákona. 

Predpokladáme, že máte riadne ukončený nájom, byt bol zápisnične odovzdaný a že nemáte žiadne nedoplatky na nájme a službách spojených s bývaním.

 V prípade, že ste mali uzatvorenú zmluvu o nájme podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, potom platí ust. § 5 ods. 3 cit. zákona a to, že prenajímateľ je povinný vrátiť nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky v lehote do jedného mesiaca od vypratania bytu a vysporiadania nárokov prenajímateľa (t.j. nedoplatok na nájme a službách spojených s bývaním, náhrada škody za ktorú zodpovedá nájomca).

Je potrebné vychádzať zo zmluvy o nájme a písomne vyzvať pôvodného prenajímateľa, aby vyrovnal svoje záväzky voči Vám a peň. zábezpeku (depozit) vrátil v súlade so zmluvou o nájme a zákonom.

Ak výzva zostane bez povšimnutia, kontaktujte nás, aby sme Vám pomohli vymôcť dlžnú sumu prípadne aj cestou súdu, na čo môžete prenajímateľa upozorniť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Prenájom a nevrátenie časti depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či má majiteľ právo nevrátiť depozit, ktorý sme mu dali vo výške 600 eur. Nemáme ani ukončenú zmluvu o prenájme, keďže sme sa museli odsťahovať skôr, a to kvôli zdravotným komplikáciám. Táto situácia bola dohodnutá ústne. Podľa zmluvy je tu dvojmesačná výpovedná lehota. Avšak, vzhľadom na výnimočné okolnosti, sme sa dohodli, že odchádzame skôr. Súhlasila som s tým, že jej z depozitu nechám 200 eur a uhraďte spotrebu energií. Po dlhšom čase komunikácia ustala a my sme ju sledovali, volali sme jej, písali sme jej. Napokon začala vymýšľať dôvody, prečo nám nevráti nič alebo len 100 eur. Rada by som sa informovala, či máme právo byt ďalej využívať, keďže podľa jej slov si za prvý mesiac nájomného a energie strhla z depozitu peniaze bez toho, aby nám o tom dala vedieť. Napísala nám len SMS. Tvrdila, že ak sa nám to nepáči, nevráti nám nič, lebo nemusí. Dokonca tvrdí, že nebola dodržaná dvojmesačná výpovedná lehota. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

(odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň,

výpoveď nájomnej zmluvy musí byť písomná, aby bola platná. Vo Vašom prípade teda nedošlo k vypovedaniu nájmu a byt môžete naďalej užívať pokým nájomná zmluva trvá. Z uvedeného nám však nie je jasné, či sa jedná o krátkodobý nájom (2 roky) alebo nie, avšak v oboch prípadoch, či už podľa Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme platí, že výpoveď musí mať zákonné náležitosti. 

V prípade nájmu na dobu určitú, ku skončeniu nájmu dochádza uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. Prenajímateľ a nájomca sa môžu dohodnúť na skončení nájmu ešte pred uplynutím dojednanej doby. 

Nájomnú zmluvu dojednanú na neurčitú dobu možno ukončiť skôr pred jej uplynutím len na základe dohody prenajímateľa  s nájomcom a ak nedôjde k dohode tak len na základe výpovede. Vo všeobecnosti platí pri prenájme nehnuteľností výpovedná trojmesačná lehota, pokiaľ ste si teda nedohodli vami uvádzanú dvojmesačnú lehotu. 

Počas tohto obdobia, kedy nájom trvá, musíte naďalej uhrádzať nájomné. Nájomné je podstatnou náležitosťou nájomnej zmluvy, a tú je teda potrebné dodržiavať.

Vo veci uvádzame, že podľa ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu platí (citujeme) :

"Peňažná zábezpeka

(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.

(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.

(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Pokiaľ použije prenajímateľ peňažnú zábezpeku v rozpore so zmluvou (strhla za niečo, čo nemôže) , žiadajte jej vrátenie podľa zmluvy v primeranej lehote doporučeným listom. V danom prípade je pravdepodobné, že prenajímateľ sa i bezdôvodne obohatil o časť depozitu, ktorú Vám nechce vydať (nemá právny dôvod). V prípade, že nebude vrátená, vymáhanie dlžnej sumy budete musieť postúpiť na súd.

 


Trápi vás "Prenájom a nevrátenie časti depozitu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prenájom a nevrátenie časti depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň. Na inzerát o prenájme reštaurácie sme reagovali, kde bolo uvedené, že k dispozícii je funkčne vybavená kuchyňa. Pri podpise zmluvy cez realitnú kanceláriu sme zaplatili kauciu vo výške 3600 eur a alikvotnú časť nájmu. Bolo nám umožnené odskúšať elektrospotrebiče počas troch dní. Ešte v ten istý deň som zistila, že všetky spotrebiče sú nefunkčné. Kontaktovať som okamžite realitnú kanceláriu aj majiteľa a oznámila im všetky zistené závady. Taktiež som dala okamžitú výpoveď, pretože inzerát považujem za zavádzajúci a nepravdivý. Na následnom stretnutí s realitkou a majiteľom mi bolo oznámené, že zabezpečku nedostanem späť a mám "smolu", keďže je zmluvne ustanovená trojmesačná lehota. Ešte v ten deň mi boli odobrané kľúče od nehnuteľnosti s tým, že majú iných záujemcov. Na moju námietku, že bol porušený zákon Občianskeho zákonníka paragrafy 664 a 679, ods. 1 a že som ochotná vzdáť sa nároku na vrátenie alikvotnej časti nájmu v prípade vrátenia kľúčov, mi bolo odpovedané, že majiteľ sa rozhodol vrátiť len tretinu kaucie. Ako mám v takom prípade postupovať?

Odpoveď: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

(odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, 

z otázky vyplýva, že ako prenajímateľ, tak aj realitná kancelária postupovali v rozpore v ust. zákona, nakoľko okrem iných vedeli, že zariadenie kuchyne predmetnej reštaurácie je nefunkčné.
Sme toho právneho názoru, že pokiaľ ste zmluvu podpísali pod podmienkou, že prvé tri dni sú určené na to, aby ste si odskúšali funkčnosť kuchyne, a až následne po tomto odskúšaní Vami ako nájomcom zmluva nadobudne právnu účinnosť medzi zmluvnými stranami. Pokiaľ by to z textu zmluvy vyplývalo, zmluva o nájme nebytových priestorov nenadobudla ani účinnosť, a teda prenajímateľ Vám musí vrátiť peňažnú zábezpeku.

Sme názoru,že inzerát a zmluvy o nájme, predpokladáme, že bola uzatvorená podľa ust. zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov, je podvodným konaním za účelom len vymámenia peňažnej zábezpeky, ktorú teraz prenajímateľ započítava na nájomné. Po skúsenostiach s Vami, zrejme takto "úspešne" bude pokračovať aj naďalej v inzerovaní a prenajímaní; peńažnú zábezpeku Vám to nevráti, ale zabránite opakovaniu podvodného inzerátu.

Neviem o akú stránku sa jedná, ale možnosťou je oznámiť toto konanie a inzerát prevádzkovateľovi stránky. Otázkou je tiež pochybnosť stránky, kde bol zverejnený inzerát.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania trestného oznámenia a vymáhania peňažnej zábezpeky, ako aj preverenia súvisiacich otázok a to ako prenajímateľa, tak aj realitnej kancelárie.


Podotázka: Prenájom a nevrátenie časti depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. V minulom roku sme s partnerom prenajímali byt v Senci. Na začiatku sme zaplatili kauciu vo výške dvoch nájomných 1300 eur, ale po ukončení nájmu nám majiteľ napriek opakovaným výzvam kauciu nevrátil. Najprv povedal, že v kúpeľni sa mu zažltol šuplík, že skriňa bola vyrobená na mieru pánu z východu, a že kvôli oprave musí prísť, tak sme mu povedali, aby si z kaucie vzal 100 eur. Sľúbil, že peniaze pošle do konca roku, ale stále sa tak nestalo. Majiteľ má trvalé bydlisko v byte, ktorý prenajíma, ale pracuje vo Švajčiarsku. Môžete mi poradiť, čo ďalej? Ďakujem, Kristýna.

Odpoveď: Prenájom a nevrátenie časti depozitu

(odpoveď odoslaná: 13.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
V otázke neuvádzate  či zmluva o nájme bola uzatvorená podľa ust. Občianskeho zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu.
Obč. zákonník depozit neupravuje; obvykle sa do zmlúv preberá ustanovenie o depozite podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.

Podľa ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu platí :
"Peňažná zábezpeka 
(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu. 
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1. 
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Zožltnutie zásuvky, k oprave ktorého bude musieť zavolať pána z Východu, je len výhovorkou voči Vašej osobe.

Zožltnutú zásuvku má reklamovať u dodávateľa. Ak ste však súhlasili so sumou 100 €  titulom náhrady škody, je to vec Vašej dohody.
Len poznamenávame, že ak zmluva o nájme bola uzatvorená podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, je povinný Vám prenajímateľ túto skutočnosť preukázať - jedná sa o registráciu prenajímateľa u príslušného správcu dane ako prenajímateľa nehnuteľnosti. 
Odporúčame menovanému poslať výzvu k úhrade celého depozitu alebo jeho zostatku 1200 € v lehote do 10 dní a v prípade, že dlžná suma uhradená nebude, vec budete musieť podať na súd. 
Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

So súdmi komunikujeme elektronicky, takže platobný rozkaz by bol vydaný do 10 pracovných dní odo dňa podania na súd podľa ust. Civil. mimosporového poriadku.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prenájom a nevrátenie časti depozitu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.