Máte
otázku?

Nevrátenie depozitu ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Nevrátenie depozitu ?

Dobrý deň, riešim nasledujúci problém: Kvôli novej práci som sa musela presťahovať do Košíc a našla som si tam podnájom. Potenciálna spolubývajúca požadovala odo mňa depozit vo výške 150 eur. Do bytu som ešte nebola ubytovaná, ani som nezaplatila nájomné za prvý mesiac a nájomná zmluva nebola pripravená, takže som nič nepodpisovala. Po niekoľkých dňoch som našla výhodnejšie ubytovanie a oznámila to spolubývajúcej, ktorá nesúhlasí s vrátením depozitu. Potrebovala by som vedieť, ako môžem tento problém vyriešiť a na čo sa môžem odvolať, aby mi bol depozit vrátený. Ďakujem Vám za odpoveď.

 

Odpoveď: Nevrátenie depozitu ?

 

Dobrý večer, ďakujeme vám za otázku, na ktorú odpovedáme  a súčasne vyslovujeme svoj právny názor :

Pri zodpovedaní otázky budeme vychádzať z predpokladu, že tzv. spolubývajúca, o ktorej sa zmieňujete v otázke, nie je prenajímateľom bytu, ale len nájomcom.

 

I. NÁJOMNÁ ZMLUVA

Základná právna úprava nájomnej zmluvy je upravená v ustanoveniach §§  663 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej iba "OZ") a s účinnosťou od 1.5.2014 aj v zákone č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu.

Podľa ust. § 685 a nasl. OZ nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania; nájomná zmluva spravidla obsahuje aj opis príslušenstva a opis stavu bytu.

Nájom bytu je chránený; ak nedôjde k dohode, možno ho vypovedať len z dôvodov ustanovených v zákone. Za zákonom stanovených  podmienok má nájomca nárok na bytovú náhradu. Nájomnú zmluvu o nájme družstevného bytu možno uzavrieť za podmienok upravených v stanovách bytového družstva.

Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica. Ak doba nájmu nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú.

 

Z nájomnej zmluvy vyplývajú práva a povinnosti pre účastníkov zmluvy v zmysle ust. OZ a dojednaní uvedenými v samotnej zmluve o nájme. Nájomca je povinný platiť nájomné podľa zmluvy, inak nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej užívania.

 

 

Hlavným rozdielom od zmluvy o nájme podľa OZ pri zmluve o krátkodobom nájme bytu podľa ZoKNB je,  že tento môže vzniknúť na dobu maximálne 6 rokov vrátane predĺžení a nájomca v prípade ukončenia nájmu nemá nárok na bytovú náhradu.

Prenajímateľ podľa cit. zákona je povinný preukázať nájomcovi registráciu príslušnom správcovi dane, ak tak neurobí, spravuje sa nájom ustanoveniami OZ aj napriek tomu, že zmluva bola uzatvorená podľa ZoKNB.

 

Nie je nám jasné z otázky, či vzťah spolubývajúcej a vás bol vzťahom podnájomným, alebo obe ste boli nájomcami bytu resp. jeho časti. 

Pri obidvoch typoch zmlúv, predmet nájmu alebo jeho časť je nájomca oprávnený prenechať do podnájmu len s písomným súhlasom prenajímateľa a najdlhšie na dobu nájmu (OZ), resp.  nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Ak nájomca dá vec do podnájmu v rozpore so zmluvou, prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy  (ZoKNB).

 

V súčasnosti v obidvoch typoch zmlúv sa dojednáva peňažná zábezpeka (depozit), ktorú ZoKNB vyslovene upravuje v ust. § 5 :

"Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.

Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.

Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."  

OZ špeciálne pri nájomnej zmluve nehovorí o peňažnej zábezpeke, ale je to právny inštitút, ktorý nie je v rozpore s ust. OZ a slúži na zabezpečenie prípadného budúceho záväzku prenajímateľa voči nájomcovi.

 

 

II. ROZBOR OTÁZKY A ODPORÚČANIE 

 

V otázke uvádzate, že  nie je podpísaná žiadna zmluva o nájme. Vychádzajúc z uvedeného a už cit. ustanovení zákona máme za to, že z dôvodu neexistencie žiadneho zákonného ani zmluvného  záväzku medzi prenajímateľom a vami ako nájomcom, resp. vami ako podnájomcom, nebol ani žiaden dôvod, aby ste uvedenej osobe spolubývajúcej platila akúkoľvek sumu. Predpokladáme, že o uvedenom máte aspoň písomný doklad o úhrade sumy 150,- €, prípadne svedkov a súčasne identifikačné údaje "spolubývajúcej" pre prípad súdneho vymáhania. 

Táto osoba nebola oprávnená od vás žiadať žiadnu sumu,  a preto na jej strane došlo k vzniku bezdôvodného obohatenia v zmysle ust. §§ 451 a nasl. OZ :

" Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal."

K uvedenému dovoľujeme si citovať z rozsudku NS SR sp. zn. 3 Cdo 52/2005 :

" O plnenie bez právneho dôvodu ide tiež v prípade užívania nebytových priestorov  bez nájomnej či inej zmluvy alebo iného titulu (povinnosť plniť môže v niektorých prípadoch vyplývať tiež zo zákona alebo z rozhodnutia súdu) oprávňujúceho tieto priestory užívať.

Pre vyriešenie otázky, kto v prípade takéhoto plnenia získava majetkovú hodnotu (a kto je teda povinný vydať získané bezdôvodné obohatenie), je rozhodujúce, kto uvedené plnenie prijíma (kto realizuje užívateľské oprávnenia) bez právneho dôvodu, bez poskytovania náhrady za vykonávanie jemu nepatriacich oprávnení a bez toho, aby sa jeho majetok zmenšil o prostriedky vynaložené v súvislosti s právnym vzťahom zakladajúcim právo užívať nebytový priestor (uskladniť v ňom nábytok). Keďže príjemca takéhoto plnenia nie je - vzhľadom na samu povahu plnenia - schopný vrátiť ho, je povinný nahradiť bezdôvodné obohatenie vo forme peňažnej náhrady (§ 458 OZ." 

 

KS TRNAVA sp. zn. 24Co154/2015 z 13.1.2016 :

"Bezdôvodné obohatenie je chápané ako záväzok (§ 489 OZ), z ktorého vzniká tomu, kto sa obohatil, povinnosť vydať to, o čo sa bezdôvodne obohatil, a tomu, na ktorého úkor k obohateniu došlo, právo požadovaťvydanie predmetu bezdôvodného obohatenia. O obohatenie ide vtedy, ak sa plnením niekomu dostalomajetkovej hodnoty vyjadrenej tým, že v jeho majetku došlo buď k zvýšeniu aktív (§ 451 ods. 2Občianskeho zákonníka) alebo k zníženiu pasív (§ 454 OZ). .... Tak je tomu preto, že predpokladom zodpovednosti za získané bezdôvodné obohatenie, ktoré sa musí vydať, nie je protiprávny úkon obohateného anijeho zavinenie, ale objektívne vzniknutý stav obohatenia (presun majetkových hodnôt), ku ktorému došlo spôsobom, ktorý právny poriadok neuznáva. Aktívne legitimovaným subjektom k uplatneniu právana vydanie bezdôvodného obohatenia (§ 456 OZ) je ten, na ktorého úkor bolo bezdôvodné obohatenie získané. (por. napr. rozsudok NS SR sp. zn. 4 Cdo 52/2009)." 

 

 

III. MOŽNOSTI a ODPORÚČANIE 

Na základe uvedeného odporúčame, aby ste menovanej zaslala písomnú výzvu k úhrade dlžnej sumy 150, € vo vami stanovenej lehote a následne ak sumu neuhradí budete musieť vec odstúpiť na vymáhanie cestou súdu podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu.

Podľa ust. § 107 OZ "právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil", ale predpokladáme, že táto vec bude čoskoro k vašej spokojnosti vyriešená.

Odporúčame súčasne, aby ste o uvedenej veci urýchlene  informovala aj prenajímateľa písomnou formou. 

Ak nemáte istotu v napísaní výzvy a potrebovala by ste pomôcť v tejto veci môžete sa obrátiť na náš hlavný email :

advokat@ficek.sk. 

 

Dúfame, že sme vám pomohli.

 

 

 

 

Trápi vás "Nevrátenie depozitu ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nevrátenie depozitu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, som v podnájme už jeden rok. Pri podpisovaní zmluvy som zaplatil depozit vo výške 1000 €. Zmluva mi končí 31. decembra 2024. Ak budem chcieť predčasne odstúpiť od zmluvy a odsťahovať sa, mám nárok na vrátenie depozitu, pokiaľ v byte nebude nič poškodené?

Odpoveď: Nevrátenie depozitu ?

(odpoveď odoslaná: 17.06.2024)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že nájomná zmluva bola uzatvorená podľa ust. Občianskeho zákonníka a teda ak bola uzatvorená na dobu určitú, potom sa môže skončiť pred uplynutím doby nájmu len na základe písomnej dohody prenajímateľa a nájomcu. Preto odporúčam kontaktovať prenajímateľa so žiadosťou o podpísanie dohody o skončení nájmu k dohodnutému dátumu, pričom o odovzdaní bytu spíšete zápisnicu o jeho stave, vrátane odpočtu jednotlivých médií, najlepšie aj s fotodokumentáciu.

Nepoznáme obsah vašej zmluvy, ale pokiaľ ide o peňažnp zábezleku /depozit/, táto otázka v ustanoveniach Občianskeho zákonníka riešená nie je. Obvykle sa používa znenie ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu :

"Peňažná zábezpeka

(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu. (2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1. (3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

Vrátenie peňažnej zábezpeky je teda viazané sa jej obsahové znenie uvedené v nájomnej  zmluve, ale možno uviesť, že nie je právny dôvod, aby vám prenajímateľ peňažnú zábezpeku nevrátil napr. titulom zmluvnej pokuty. Peňažnú zábezpeku nie je možné považovať za zmluvnú pokutu v prípade skoršieho skončenia nájmu.

V prípade potreby odporúčam kontaktovať advokáta.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nevrátenie depozitu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či má prenajímateľ bytu právo zadržať depozit v prípade vyúčtovania za energie, aj keď tieto boli zahrnuté v cene nájmu. Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie depozitu ?

(odpoveď odoslaná: 09.09.2023)

Dobrý deň, úvodom poznamenávame, že nepoznáme text vami podpísanej nájomnej zmluvy.

V texte otázky uvádzate, že v nájomnej zmluve máte uvedenú úhradu nájmu a úhradu za služby spojené s bývaním /voda, elektrina, plyn a  podobne/ jednou sumou, teda suma nie je rozdelená osobitne na nájomné v eurách a osobitne nie je uvedená suma za úhrady spojené s bývaním /voda, elektrina, plyn, kúrenie a pod./ tiež v eurách.

Ak je náš predpoklad správny, potom prenajímateľ z celkovej sumy nájmu a úhrad, ktoré sú dohodnuté jednou sumou, nevie v podstate stanoviť aká suma je za nájom a aká suma v € je za úhrady za služby spojené s bývaním. Z uvedeného dôvodu je jeho požiadavka resp. podmienka na vrátenie peňažnej zábezpeky/depozitu/ doručením vyúčtovania za energie neopodstatnená a peňažnú zábezpeku vám musí vrátiť ak ste pravda v prenajatom byte nespôsobili žiadne škody.

Uvádzame, že Občiansky zákonník otázku peňažnej zábezpeky nerieši. Obvykle sa v zmluvách spísaných podľa ust. Občianskeho zákonníka používa citácia ustanovenia § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu, ktorá znie nasledovne :

"(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu. (2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1. (3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

 

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Nevrátenie depozitu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som Vás požiadal o radu ohľadom nenavrátenia depozitu po ukončení nájomného vzťahu. V prvom rade by som chcel overiť, či je vôbec právne možné vymáhať vrátenie depozitu po uplynutí 10 mesiacov od ukončenia nájomného vzťahu. Jednalo sa o zmluvu o krátkodobom nájme. Ďakujem a s pozdravom.

Odpoveď: Nevrátenie depozitu ?

(odpoveď odoslaná: 23.06.2023)

Dobrý deň, áno, samozrejme je možné nevrátenú peňažnú zábezpeku vymáhať.

Keďže ako uvádzate v otázke, že nájomná zmluva bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, tak platí ust. § 5 citovaného zákona :

"(1)Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu. (2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1. (3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka 3 roky.

Pre zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť text zmluvy, doklady o prevzatí bytu do nájmu, ako aj doklady o ukončení nájmu bytu /napr. zápisnica/.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Nevrátenie depozitu ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevrátenie depozitu ? (Občianske právo)

Dobrý deň,

v apríli tohto roku som ukončil nájom v byte, kde som býval už nejaký čas. V nájomnej zmluve je ustanovené, že prenajímateľ musí do 30 dní od ukončenia nájmu vrátiť depozit na účet. Avšak majiteľka bytu, ako prenajímateľka, doteraz depozit neposlala a neustále sa vyhovára. Mám v tomto prípade podať trestné oznámenie?

Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie depozitu ?

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,

 

depozit má slúžiť na vykrytie prípadných poškodení predmetu nájmu. Ak ste predmet nájmu nepoškodili, resp. ide len o bežné opotrebenie, máte nárok na vrátenie depozitu. Ak ho majiteľka bytu nevráti, som skôr toho názoru, že vec treba riešiť podaním žaloby (príp. návrhom na vydanie platobného rozkazu), než trestným oznámením. Danú vec totiž vnímam ako civilný spor, nie trestný čin.


Podotázka: Nevrátenie depozitu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, V roku 2014 som sa presťahoval do prenájmu jednoizbového bytu. Majiteľka požadovala trojmesačný depozit plus platbu za aktuálny mesiac. Keďže mesačný nájom bol 250 eur, zaplatil som pri podpisovaní nájomnej zmluvy 1000 eur. Výška depozitu nebola v nájomnej zmluve uvedená, avšak obsahovala odstavec, podľa ktorého je výpovedná lehota pri ukončení nájmu tri mesiace. Po roku zmluva skončila a ďalšiu som už nedostal. Býval som v byte osem rokov a teraz, keď som sa odsťahoval, majiteľka mi odmieta vrátiť depozit s odôvodnením, že si nepamätá, že by ho požadovala. Ja však na sto percent viem, že som depozit zaplatil. Musel som kvôli tomu dokonca pracovať načierno, aby som si mohol dovoliť prenájom, keďže som nedisponoval potrebnou hotovosťou. Rád by som sa dozvedel, ako mám ďalej postupovať.

Odpoveď: Nevrátenie depozitu ?

(odpoveď odoslaná: 06.06.2022)

Dobrý deň,
podstatné vo vami uvedenom prípade je znenie samotnej nájomnej zmluvy a to, či máte doklad o tom, že ste prenajímateľke uhradili nájomné a depozit pripodpísaní zmluvy /pokladničný doklad, výpis z účtu z banky/ alebo táto okolnosť úhrady depozitu vyplýva zo samotného znenia nájomnej zmluvy. Predpokladáme, že máte doklady o platení nájmu /bankový prevod resp. pokladničné doklady/.

V otázke neuvádzate podľa ktorého zákona bola uzatvorená nájomná zmluva, či podľa Obč. zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Obč. zákonník otázku peňažnej zábezpeky nerieši resp. neuvádza, obvykle sa v zmluvách používajú resp. preberajú ustanovenia zákona o krátkodobom nájme bytu, kde v ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu je uvedené :

"Peňažná zábezpeka

(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Odporúčam kontaktovať advokáta so všetkými dokladmi, aby ich preštudoval.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nevrátenie depozitu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastníčka bytu, v ktorom som v minulosti bývala, mi odmieta vyplatiť depozit. Bola som na adrese, ktorá je uvedená ako jej trvalý pobyt v zmluve, ale zistila som, že tam býva niekto iný, kto je tam vraj len v podnájme. Môžete mi prosím poradiť, ako mám postupovať? Barbora

Odpoveď: Nevrátenie depozitu ?

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň, z otázky pre nás vyplýva, že ste mali podpísanú zmluvu o nájme a vlastnlk nehnuteľnosti Vám povolil prihlásenie na trvalý pobyt na predmetnej adrese. Nájom bol ukončený, byt ste odovzdali /predpokladáme, že o tom máte aj doklad/ a odhlásili ste sa z trvalého pobytu.
Peňažná zábezpeka /depozit/ Vám vrátená nebola.

Nepoznáme obsah Vašej zmluvy, ako ani otázku riešenia vrátenia peňažnej zábezpeky po skončení nájmu, ale v tomto smere je treba vycháadzať z ustanovení zmluvy. Obč. zákonník nemá o peňažnej zábezpeke špeciálne ustanovenia. Zákon o krátkodobom nájme bytu k peňažnej zábezpeke uvádza v ust. §  5 nasledovné :

"Peňažná zábezpeka
(1)Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

 

Ak ste byt odovzdali, a zo zmluvy o nájme vyplýva, že Vám mala byť peňažná zábezpeka vrátená, treba žiadať jej vrátenie od vlastníka ako prenajímateľa nehnuteľnosti. Ak k vráteniu nedôjde, vec budete musieť postúpiť na súd a uplatniť nárok podaním žaloby.

To, že ste na mieste nájmu boli prihlásená na trvalý pobyt a tento skončil - prihlásili ste sa na iný trvalý pobyt, uvádzame, že toto nemá vplyv na povinnosť vrátenia resp. vyporiadania peňažnej zábezpeky.

Vo veci v prípade potreby kontaktujte advokáta, môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Nevrátenie depozitu ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevrátenie depozitu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa poradil, ako postupovať pri vrátení depozitu z nájmu bytu. V auguste 2021 som podpísal zmluvu na 1 rok s platnosťou od 1. 9. 2021. Riadne som zaplatil nájomné za mesiac 09/21 a aj depozit. Splatnosť nájomného na každý ďalší mesiac bola zmluvne nastavená na 25. dňa v mesiaci. Dňa 24. 9. 2021 som odoslal nájomné za mesiac 10/21 na účet prenajímateľa, avšak bola to piatok a platba sa pripísala na jeho účet až 27. 9. Dňa 26. 9., večer prišiel do bytu s tvrdením, že ma zo bytu okamžite vyhadzuje. Dôvod mi uviedol ako "hrubé porušenie nájomnej zmluvy". Doteraz nerozumiem, čo som hrubo porušil. Mal so sebou aj "vyhadzovača" pre prípad, že by som nesúhlasil. Som nekonfliktný človek, takže som sa zbalil a odišiel. Z minúty na minútu. Druhý deň mi vrátil na môj účet nájomné za mesiac 10/21. Bohužiaľ, depozit a nájomné za neodbyté dni 27. 9. - 30. 9. mi odmieta vrátiť. Všetko bolo riešené cez realitnú kanceláriu, ktorá mi už mesiac len sľubuje, že to vyrieši. Už ani nereaguje na hovory a správy. Depozit mal byť vrátený do 10 dní. Prenajímateľ s tým nesúhlasí, pričom byt nebol poškodený ani zničený, s čím aj sám súhlasil. Rád by som sa spýtal, aký ďalší oficiálny postup zvoliť? Vopred ďakujem. Tomáš

Odpoveď: Nevrátenie depozitu ?

(odpoveď odoslaná: 26.10.2021)

Dobrý deň,
zmluva o nájme mohla byť spísaná podľa ust. Obč. zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu. Občiansky zákonník otázku peňažnej zábezpeky nerieši, ale obvykle pri nájomných zmluvách sa preberá citácia zákona o krátkodobom nájme bytu - ust. § 5 cit. zákona :

"Peňažná zábezpeka

(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."
 
Podstatné pre vrátenie peňažnej zábezpeky je to, ako je táto otázka riešená v nájomnej zmluve. Z otázky vyplýva, že máte nájomnú zmluvu v písomnej forme, ale nemáte zápisnicu o odovzdaní bytu prenajímateľovi, keď Vás z bytu v podstate vyhodil. Vo Váš prospech ej to, že prenajímateľ Vám vrátil nájom za mesiac október 2021.
Keďže nepoznáme obsah nájomnej zmluvy, odporúčame prenajímateľa v súlade s nájomnou zmluvou vyzvať k vráteniu peňažnej zábezpeky /depozitu/ . V prípade, že k vráteniu nedôjde, budete musieť vec riešiť súdnou cestou.
Pred podaním na súd je však nevyhnutné právne posúdenie samotnej nájomnej zmluvy z hľadiska jej platnosti. Podstatné pre posúdenie platnosti nájomnej zmluvy bude to, či ste v tejto mali osobitne dohodnuté nájomné samostatne v € a samostatne úhrady za služby spojené s užívaním bytu /voda, elektrina, plyna pod./ tiež v € samostatne. Ak tieto dve položky /nájom a úhrady za služby/ sú uvedené len jednou sumou v €, nájomná zmluva bude neplatná.
Ako sme uviedli, nepoznáme obsah nájomnej zmluvy. V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Nevrátenie depozitu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať o zmluve na krátkodobý prenájom. Prenajímateľ od mňa požadoval zaplatiť vopred nenávratný depozit aj jeden nájom. Rád by som zistil, či mám nárok na vrátenie tohto depozitu a prípadne aj nenávratného depozitu po skončení nájmu a uplynutí dohodnutej lehoty. Viete mi taktiež povedať, akú dobu mám na vypratanie nehnuteľnosti? Ak je v zmluve stanovená mesačná výpovedná lehota, mám vtedy nárok na vrátenie aspoň časti depozitu?

Odpoveď: Nevrátenie depozitu ?

(odpoveď odoslaná: 29.09.2021)

Dobrý deň,
depozit nikdy nie je nenávratný. Depozit slúži ako istota pre prenajímateľa, že ak spôsobíte škodu alebo nedoplatky a z bytu odídete bez jediného slova, bude mať z čoho tieto nároky uspokojiť. Ak po Vás nevznikli žiadne nedoplatky ani škody, má Vám depozit vrátiť po skončení nájmu. Nehnuteľnosť musíte vypratať najneskôr posledný deň doby trvania nájmu. Poslednej otázke nerozumiem. Ak je mesačná výpovedná lehota, po skončení výpovednej lehoty musíte jednak vypratať byt a následne sa finančne vyporiadať s prenajímateľom.


Podotázka: Nevrátenie depozitu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, nájom bytu sme ukončili riadnym odovzdaním bytu majiteľovi. Nebola spôsobená žiadna škoda ani závada. Majiteľ mal do 14 dní od prevzatia bytu vrátiť depozit. Avšak dlho sa tak nestalo. Po mnohých urgenciách nakoniec predložil vlastnú verziu vyúčtovania, ktoré sám vytvoril a vypočítal. Z depozitu vrátil len necelú tretinu s tým, že s výplatou skončil a viac vrátiť neplánuje. Neviem, ako postupovať ďalej. Ako získať svoje peniaze späť? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Nevrátenie depozitu ?

(odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch odporúčame klientom vyžiadať všetky faktúry a vyúčtovania o energiách.  Na základe nich je potrebné overiť výšku nedoplatkov, a či správne započítali sumu na depozit. V ostatnom prípade sa mi totiž napríklad stalo, že sme po kontrole prepočtu zistili, že nevznikol nedoplatok, ale preplatok. Po dvoch výzvach advokáta uhradil prenajímateľ celú sumu.


Trápi vás "Nevrátenie depozitu ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevrátenie depozitu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na Váš odborný názor. Prenajala som izbu vo svojom byte. Som riadne zaregistrovaná na DU a vediem o tomto príjme účtovnú evidenciu. Keďže som mala v izbe známu, nepodpísali sme medzi sebou zmluvu o prenájme, len sme sa ústne dohodli na depozite a výške mesačného nájmu. Výšku nájmu a depozitu som jej napísala v SMS správe a ona mi poslala danú sumu na účet. V našej ústnej dohode bola aj dvojmesačná výpovedná lehota. Bohužiaľ, známa sa zo dňa na deň odsťahovala a v SMS mi napísala, aby som si náklady na opravu izby odrátala z depozitu. Musela som zabezpečiť novú sieťku na okno, vymaľovať, odstrániť žuvačky zo steny a vykonala som deratizáciu izby proti mravcom. Napísala som jej v SMS, že je nutné vykonať opravy a, keď budú dokončené, nespotrebovanú sumu depozitu jej pošlem na účet. Vyzvala som ju, aby ma písomne a doporučene požiadala o vrátenie nespotrebovaného depozitu a uviedla číslo účtu, kam mám poslať zostatok z depozitu, a kópie faktúr za opravu. Bol tento postup správny? Ďakujem za odpoveď. Adriana

Odpoveď: Nevrátenie depozitu ?

(odpoveď odoslaná: 13.09.2021)

Dobrý deň,
základom pre zodpovedanie Vašej otázky je to, či viete preukázať stav izby pri prevzatí nájomcom a pri ukončení nájmu, teda stav izby pred jej odovzdaním nájomcovi a stav izby v čase ukončenia. V otázke uvádzate, že máte len cestou SMS dohodnutú výšku nájomného a výšku peňažnej zábezpeky /depozitu/. Táto SMS dohoda o nájme časti bytu nie je postačujúca pre nevrátenie peňažnej zábezpeky /depozitu/ .

Len pre ozrejmenie uvádzame, že ak vychádzame zo zákonných ustanovení § 682 Obč. zákonníka a ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, v týchto je uvedené, že ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Podľa § 8 zákona o krátkodobom nájme bytu platí, že nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať byt a ten odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia nájmu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Zo žiadneho ustanovenia Obč. zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu nevyplýva, že nájomca má vrátiť byt v stave v akom ho prevzal. Zákony užívajú pojem, že byt sa má odovzdať v stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Je to tak preto, že prenajímateľ v podstate za užívanie bytu má nájomné, ktoré znamená platby za užívanie bytu a teda aj za jeho obvyklé opotrebenie.

Záver

Vzhľadom na okolnosť, že nemáte uzatvorenú žiadnu zmluvu, len SMS komunikáciu, odporúčame dohodnúť sa s nájomcom na rozsahu náhrady, ktorú uhradí z "depozitu", resp. túto okolnosť nájomcovi oznámte. Podľa znenia otázky sme názoru, že nájomca nenesie zodpovednosť za mravce, ako ani náklady na maľovanie izby, rovnako je otáznou sieťka na okno. 

Zostatok peňažnej zábezpeky môžete vrátiť nájomcovi na číslo účtu, z ktorého bol hradený nájom resp, vrátiť poštovou poukážkou.

Odporúčame súčasne vec riešiť zmierčou cestou bez účasti súdu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevrátenie depozitu ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.