Máte
otázku?

Nevrátenie najomneho - vratného depozitu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, aké sú práva nájomcu v prípade, že predčasne ukončí zmluvu o nájme (kvôli nadmernému hluku) a prenajímateľ (správca) mu odmietne vrátiť depozit napriek tomu, že nedošlo k žiadnemu poškodeniu majetku? 1. 8. Som sa prisťahovala do podnájmu, o týždeň neskôr som sa rozhodla odsťahovať ( od septembra) najmä z dôvodu nadmerného hluku ( veľmi hlasná hudba, večierky). Výpovedná dohoda v zmluve bola stanovená - jeden mesiac od podania výpovede, takže august a september som tam mala zaplatiť a ostať a na konci mi mal prenajímateľ vrátiť deposit). Po dohode 7. 8. So správcom došlo k nasledovnej ústnej dohode : 1. Nájomné za august mu ostane, depozit, ktorý som platila mi vráti, s tým, že si nájde nájomcu od prvého septembra, ktorý mu vykryje výdaje na ďalší mesiac. Nájomné za september som neplatila. Na konci augusta mi správca oznámil, že mi z hodnoty depozitu odpočíta peniaze za prvú polovicu septembra ( 370-150=dostanem nazad 220 Eur), pretože nový nájomca sa prisťahuje až v druhej polovici septembra a platí len od 12/9 do konca mesiaca. Došlo k slovnému sporu a správca sa v hneve vyjadril, že mi depozit nevráti vôbec ( takže bude mať odo mňa peniaze v hodnote mesačného nájomného za celý september s tým, že v polovici septembra sa tam sťahuje ďalšia osoba, ktorá mu taktiež zaplatí. Čo môžem v danej situácii robiť, aby som dostala nazad aspoň časť depozitu ( teda za druhu polovicu mesiaca, keď už tam bude bývať náhrada)? Slušná dohoda so správcom v tejto chvíli nie je možná. Majiteľom nehnuteľnosti je realitná agentúra ( právnicka osoba). Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Dobrý deň, ak máte podpísanú nájomnú zmluvu, tak je potrebné postupovať podľa nej. Ak nie je možná dohoda mimo zmluvy o nájme, nebudete mať inú možnosť ako sa riadiť zmluvou. Ak po výpovedi ste mali zaplatiť aj zamesiac september, potom tento mesiac budete musieť uhradiť. Zároveň však máte právo v byte bývať.

Odporúčam Vám teda nasledovný postup, ak ste mu už odovzdali kľúče, vyžiadajte si kľúče od prenajímateľa späť, pretože máte právo v byte bývať ešte aj v septembri. Takto sa nový nájomca nebude môcť nasťahovať, pretože tam budete mať právo bývať ešte Vy. 
Ak vám kľúče realitná kancelária nevydá, potom nebudete musieť uhrádzať nájomné za mesiac, kedy ste nemohli byt užívať. 

Prenajímateľovi pošlite písomný doporučený list, v ktorom ho požiadate o kľúče a to ihneď. Potom budete len čakať na reakciu prenajímateľa. Napíste mi mailom na advokat@ficek.sk ako prenajímateľ zareagoval, potom Vám poradíme podľa toho ďalší postup.

Trápi vás "Nevrátenie najomneho - vratného depozitu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, za akých okolností nemám nárok na vrátenie depozitu. Prenajímateľ mi nariadil vystahovať sa z bytu preto, že som údajne spôsoboval hluk. Pri predávke bytu mi prenajímateľka oznámila, že mi nevráti zálohu. Uviedla ako dôvody moju hlučnosť, neumyté kachličky v kúpeľni a stenu v kuchyni poprskanú kávou. Záloha, o ktorú prichádzam, je 500 eur. Môže mi prenajímateľka v takýchto prípadoch naozaj zadržať zálohu? Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

(odpoveď odoslaná: 27.12.2023)

Dobrý deň,
ani jeden z vami uvedených dôvodov nie je tým dôvodom, pre ktorý by vám nemala byť vrátená peňažná zábezpeka /depozit/. Prenajímatelia často hľadajú dôvody pre nevrátenie peňažnej zábezpeky, lebo aj vo vašom prípade ide o pomerne veľký peniaz.

V zmysle ust. Obč. zákonníka nájomca je povinný vrátiť byt v pôvodnom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Neumytá batérie v kúpeľni /predpokladáme, že toto je točka/, nie je absolútne tým dôvodom.

Podľa ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu platí /ďalej uvedené zákonné ustanovenie sa používa aj v prípade uzatvorenia nájomnej zmluvy podľa ust. Občianskeho zákonníka/ :

"(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.

(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.

(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

 

Odporúčam vyzvať prenajímateľa písomne k vráteniu peňažnej zábezpeky, s upozornením, že ak k jej vráteniu nedôjde, vo veci pomocou advokáta uplatnite svoj nárok žalobou na súde, čím mu vzniknú náklady spojené so súdnym konaním.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu ohľadom situácie s bývalým prenajímateľom. Ten mi neposkytol vyúčtovanie a tiež mi nevrátil časť kaucie. Okrem toho ma zablokoval a prestal komunikovať. Ako mám postupovať a čo by som mala uviesť v žiadosti za účelom riešenia tejto situácie? Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

(odpoveď odoslaná: 14.11.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenej veci je podstatné znenie nájomnej zmluvy, v ktorej má byť samostatne uvedená suma nájmu v € a osobitne suma za úhrady za služby spojené s bývaním, tiež v €. Úhrady za služby ste v zmysle zmluvy platili buď paušálnou sumou bez ohľadu na spotrebu, alebo zálohovými platbami s následným vyúčtovaním /+ alebo -/, pričom mal byť vykonaný odpočet jednotlivých médií /voda, elektrina, plyn/. Z uvedeného je potrebné vychádza.

Pokiaľ ide o vrátenie peňažnej zábezpeky, tu uvádzame, že Občiansky zákonník uvedenú problematiku priamo nerieši. Obvykle sa používa v nájomných zmluvách citácia ust. § 5 ods. 3 zákona o krátkodobom nájme bytu /citujeme/ :

"Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

 

Prenajímateľ vám mal uviesť, na základe čoho vrátil len časť peňažnej zábezpeky.

Odporúčam vám preštudovať vašu nájomnú zmluvu, vrátane znenia jej časti o peňažnej zábezpeke a podľa uvedeného postupovať. S prenajímateľom komunikujte písomne. Aby sme vám vo veci mohli konkrétne pomôcť museli by sme vidieť doklady.


Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či by ste mi vedeli pomôcť s tým, ako ukončiť prenájom v riadnom čase podľa nášho dohodnutého termínu. Mám problém s majiteľom, týkajúci sa vyučtovania energií. Napriek tomu, že som ho opakovane písomne vyzývala, aby mi predložil vyučtovanie za energie, nereagoval a nič také mi neposkytol. Existuje nejaké riešenie, ako získať preplatok za energie za minulý rok či možno aj za tento rok, pričom končím prenájom? Vopred ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň. S pozdravom, Ingrid

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

(odpoveď odoslaná: 27.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že podstatné je znenie samotnej nájomnej zmluvy ohľadom vami prenajatého bytu. V nájomnej zmluve majú byť rozdelené platby na nájom v eurách a osobitne úhrady za služby spojené s bývaním /voda, elektrina, plyn, kúrenie a podobne/.


Možnosťou dojednania v nájomnej zmluve je, aby úhrady za služby boli dohodnuté viacerými spôsobmi :

1./ Paušálna suma za úhrady za služby spojené s bývaním jednou fixnou sumou a teda bez ohľadu na spotrebu. V  tomto prípade nemáte právny nárok na preplatok.

2./ Druhou možnosťou je, že ste sa s prenajímateľom dohodli na platení za služby spojené s bývaním na základe skutočnej spotreby a platíte mesačne len zálohové platby. Tu je podmienkou na vyplatenie prípadného preplatku to, aby ste na začiatku nájmu mali vykonaný odpočet jednotlivých médií.

3./ Ďalšou možnosťou dojednania v nájomnej zmluve je, aby ste nájom a úhrady za služby spojené s bývaním mali dohodnuté jednou sumou v eurách. V tomto prípade nemáte nárok na vrátenie preplatku, ale naviac nie ste povinná platiť ani nedoplatok na jednotlivých médiách a to z jednoduchého dôvodu : prenajímateľ nebude vedieť preukázať aká suma z platenej sumy vami je za nájom a aká za služby spojené s bývaním a teda nemôže od vás ani vymáhať prípadné nedoplatky.

Z vyššie uvedeného je potrebné vychádzať.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta na krátku konzultáciu, aby posúdil vašu nájomnú zmluvu. Až na základe uvedeného posúdenia je možné zaujať právne stanovisko k vráteniu preplatku.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Nevrátenie najomneho - vratného depozitu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, pred poldruhým rokom nám skončila nájomná zmluva. Majiteľka nevrátila depozit, hoci v zmluve je uvedené, že tento sa vracia po skončení zmluvy. Má zmysel podať trestné oznámenie za nezákonné obohatenie? Výška depozitu, ktorý sme zaplatili, je 720 eur. Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

(odpoveď odoslaná: 12.09.2023)

Dobrý deň, nevieme či nájomná zmluva bola spísaná podľa ust. Občianskeho zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme  bytu. Ide o to, že Občiansky zákonník nerieši otázku peňažnej zábezpeky /depozitu/, túto otázku rieši zákon o krátkodobom nájme bytu, kde z ust. § 5 citovaného zákona vyplýva nasledovné, ktorého ustanovenia sa obvykle citujú aj v nájomných zmluvách spísaných podľa Občianskeho zákonníka /citujeme/ :

"(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu. (2/ Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči voči nájomcovi v súlade s odsekom 1. (3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Ak z vašej strany boli splnené všetky podmienky na vrátenie peňažnej zábezpeky, teda nespôsobili ste žiadne škody, nemáte dlh na nájomnom prípadne na službách spojených s užívaním bytu /nedoplatky za vodu, elektrinu, plyn a podobne/, potom treba vlastníka bytu  prenajímateľa písomne vyzvať k vráteniu peňažnej zábezpeky s upozornením, že ak k vráteniu vo vami uvedenej lehote nedôjde, vec postúpite na súd cestou advokáta, čím jej vzniknú náklady spojené so súdnym konaním, prípadne vo veci podáte aj trestné oznámenie.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, s rodinou sme hľadali dom na podnájom a našli sme jeden. Po ústnej dohode sme previedli depozit na účet majiteľa. Neskôr nám začal hovoriť, že treba zaplatiť viac za iné veci, o ktorých predtým nič nepovedal. Preto sme už nechceli tento podnájom a požiadali sme o vrátenie depozitu. Majiteľ domu nám nechce vrátiť celý depozit, aj napriek tomu, že sme v tom dome ani nebývali. Hovorí, že sme ho stáli peniaze a že tam mohol mať iných nájomníkov. Vrátil nám len polovicu depozitu, čo určite nie je správne. Ako máme v tejto situácii postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

(odpoveď odoslaná: 15.02.2023)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že ste uhradili peňažnú zábezpeku /depozit/ bez podpísania nájomnej zmluvy /máte o tom doklad/ a na základe toho, že vlastník nehnuteľnosti žiadal ďalšie peniaze, zmluvu o nájme ste neuzatvorili. Vlastník nehnuteľnosti Vám vrátil len jednu polovicu peňažnej zábezpeky.

Vzhľadom na vyššie uvedené  uvádzame, že na strane vlastníka nehnuteľnosti vzniklo bezdôvodné obohatenie vo výške jednej polovice nevrátenej peňažnej zábezpeky, ktorú v zmysle ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka

Odporúčam  vlastníkovi nehnuteľnosti napísať doporučený list prípadne minimálne email, a žiadať vrátenie peňažnej zábezpeky v plnej výške. Určite súčasne lehotu na vrátenie s tým, že ak k vráteniu peňažnej zábezpeky nedôjde, vec postúpite advokátovi na uplatnenie práva cestou súdu, čím mu vzniknú náklady spojené so súdnym konaním /súdny poplatok, trovy právneho zastupovania advokátom/.

Ak k vráteniu peňazí nedôjde, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri zodpovedaní mojej otázky. Ako je to v prípade, keď nájomca zomrel a u prenajímateľa zostal uložený depozit? Nájom sa bude plynule pokračovať, len sa na zmluve zmení meno osoby. Spadá depozit do dedičského konania, prípadne musí byť vyplatený rodine, alebo si ho môže prenajímateľ ponechať ako pokutu za nedodržanie zmluvy? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

(odpoveď odoslaná: 03.12.2022)

Dobrý deň, Vy ako prenajímateľ bytu si nemôžete ponechať peňažnú zábezpeku titulom pokuty za nedodržanie zmluvy, lebo nájomca zomrel. Toto by bolo v rozpore minimálne s dobrými mravmi.

Hoci sa v nájme bytu pokračuje ale s inou osobou, toto je už ďalší právny vzťah, ktorý nemá nič spoločné s predchádzajúcim právnym vzťahom medzi pôvodným nájomcom, ktorý zomrel a Vami ako prenajímateľom.

Odporúčam vo veci nahlásiť uvedený peňažný depozit do dedičského konania a v dedičskom konaní sa rozhodne, komu pripadne peňažný depozit.

 


Trápi vás "Nevrátenie najomneho - vratného depozitu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom vratného depozitu. Prenajali sme si garsonku od spoločnosti, ktorá sprostredkúva byty a iné priestory. Podali sme výpoveď z nájmu skôr, ako mala skončiť zmluva. Podľa zmluvy bola výpovedná lehota 2 mesiace, ktorú sme dodržali a riadne v stanovenom termíne zaplatili. Avšak depozit sa nám nevráti vôbec, alebo len v minimálnej výške na základe posudku asistentky riaditeľa, ktorá byt opisuje ako zdevastovaný. Avšak, nedošlo k žiadnemu poškodeniu nábytku alebo inej časti bytu, ktorá bola, ale aj nebola spísaná na protokole o prevzatí nehnuteľnosti do nájmu. Byt nie je teda v horšom stave, ako sme ho dostali; ak sú nejaké škody, sú to iba škody z bežného používania bytu. Je nejaký zákon, na ktorý by sme sa mohli odvolať? Depozit bol totiž celkom vysoký a byt rozhodne nevyzerá tak, ako ho pani opisuje. Byt je absolútne v poriadku, všetko máme zdokumentované na fotografiách a videách, ktoré jasne poukazujú na fakt, že k žiadnej devastácii neprišlo. Ďakujem veľmi pekne za akúkoľvek odpoveď.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

(odpoveď odoslaná: 10.10.2022)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že nájom bytu bol ukončený, byt ste odovzdali prenajímateľovi, o čom máte aj zápisnicu vrátane fotodokumentácie. Rovnako pri prevzatí byt do nájmu ste spísali zápisnicu o jeho prevzatí a máte aj fotodokumentáciu. Zaplatili ste aj peňažnú zábezpeku /"depozit"/. Prenajímateľ nechce peňažnú zábezpeku vrátiť.

Ak ste mali zmluvu o nájme uzatvorenú podľa ust. Obč. zákonníka, potom pri odovzdaní bytu platí ust. § 682 Obč. zákonníka :

"Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie."
 
Obdobné ustanovenie obsahuje aj zákon o krátkodobom nájme bytu.
Pokiaľ ide o vrátenie peňažnej zábezpeky /"depozitu/, ak bola zmluva o nájme uzatvorená podľa Obč. zákonníka, pre vrátenie peňažnej zábezpeky z hľadiska časového platia ustanovenia zmluvy o nájme. Ak zmluva bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, peňažná zábezpeka sa má vrátiť najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak /§ 5 ods. 3 cit.zákona/.
 
Nevieme z otázky či už uplynula lehota na vrátenie peňažnej zábezpeky, preto odporúčam počkať na jej uplynutie a následne od prenajímateľa žiadať o jej vrátenie. Výzvu prenajímateľovi pošlite doporučeným listom. Prenajímateľovi nepodpisujte žiadne uznanie dlhu k náhrade škody, resp. listinu, z ktorej by vyplýval súhlas so započítaním škody na peňažnú zábezpeku, keďže pojem "zdevastovaný" byt znie tak, že by by bol v podstate neobývateľný.
 
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.
 
 
 

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, nájomná zmluva mi skončila 30. 6. a už v byte nebývam. Fajčila som v ňom a poškodila som matrac. Zaplatila som depozit vo výške 400 euro, čo zodpovedá výške mesačného nájmu. Ak nahradím škody vo výške 440 eur, mám nárok na vrátenie depozitu? Ďakujem, Barbora

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

(odpoveď odoslaná: 07.07.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste mali byt v nájme, nájom bol riadne ukončený /predpokladáme, že máte o tom doklad - napr. zápisnicu o odovzdaní bytu prenajímateľovi/. Uvádzate, že ste zapaltili peňažnú zábezpeku vo výške 400 €, pričom ste spôsibili poškodenie matraca v hodnote 440 €.

Nevieme podľa ktorého zákona máte spísanúp nájomnú zmluvu, či podľa Obč. zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Obč zákonník otázku peňažnej zábezpeky nerieši. Obvykle sa v nájomných zmluvách preberá znenei ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu, ktoré znie nasledovne :

"Peňažná zábezpeka
(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

 

Záver : Matrac aj keď bol poškodený, nie je úplne znehodnotený, to len usudzujeme. Zrejme prenajímateľ požaduje sumu 440 € titulom poškodeného matraca, otázkou je, či vám predložil doklad o kúpe matraca za 440 €. Pokiaľ bolo poškodený len vrchná časť matraca /poťah/, potom nie je prenajímateľ oprávnený od vás žiadať zaplatiť kúpu v podstate nového matraca./

Odporúčam vec riešiť zápočtom ceny nového poťahu na matrac s uhradenou peňažnou zábezpekou a to s tým, že rozdiel vám prenajímateľ vráti. Nie je logické, aby ste zaplatili 440 € za matrac a prenajímateľ vám následne vrátil 400 €, na toto nepristúpte.


Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Prenajímateľ mi dal výpoveď z nájmu s termínom 31. 3. 2022. Ak si však nájdem nový prenájom skôr ako k tomuto dátumu a vystťahujem sa skôr, je povinný mi vrátiť depozit v plnej výške? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

(odpoveď odoslaná: 30.12.2021)

Dobrý deň,
depozit je Vám povinný vrátiť v plnej výške vždy, ak ste na majetku nespôsobili škodu. Ak si však nájdete iný nájom skôr a vysťahujete sa, neznamená to automaticky, že už nemusíte platiť nájomné. Mohla by nastať situácia, že by ste museli platiť dva byty zároveň. 

Preto Vám odporúčam, ak si nájdete iný byt skôr, aby ste s ním podpísali dohodu o tom, že sa nájom končí skôr, aby ste sa neocitli v situácii, že nebudete mať zaplatené nájomné napríklad za marec.


Trápi vás "Nevrátenie najomneho - vratného depozitu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, Rada by som sa spýtala na nasledujúcu situáciu: mjateľ mi vrátiť depozit po skončení nájomnej zmluvy. Zmluva bola ukončená k 31. 8. a omylom som zaplatila aj nájomné za september. Majiteľ mi však odmietol vrátiť toto nájomné, hoci už v byte nežijem. Od 31. 8, ale ani v septembri tam už nebudem bývať. Navyše mi hrozil, že ak nestihnem odstrániť svoje veci do 31. 8, vymení zámky a moje veci vyhodí. Našťastie som to stihla. Chápem, že ukončenie zmluvy k 31. 8 je v poriadku, ale je správne, že mi nevrátil nájomné za september, keď si zároveň ponechal depozit? Ďakujem. Kristína

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

(odpoveď odoslaná: 08.09.2021)

Dobrý deň,
nevieme podľa ktorého zákona ste mali uzatvorenú zmluvu o nájme, či podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Obvykle do nájomných zmlúv je preberaná citácia ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, kde je právne upravená peňažná zábezpeka - depozit - v ust. § 5 cit. zákona :

"Peňažná zábezpeka

(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Z uvedeného ustanovenia jasne vyplýva možnosť použitia peňažnej zábezpeky prenajímateľom.

Ak tieto podmienky splnené nie sú, je prenajímateľ povinný túto vrátiť podľa cit. zákona prípadne podľa dojednaní uvedených v nájomnej zmluve spísanej podľa ust. Obč. zákonníka.  Ak bol byt odovzdaný prenajímateľovi k 31.8.2021, nie je právny dôvod, aby ste platili nájomné za mesiac september 2021.

Odporúčame vo veci prenajímateľa vyzvať k vráteniu nájomného za mesiac september 2021.

Nevieme z akého dôvodu uvádzate, že nevrátenie peňažnej zábezpeky - depozitu je v poriadku. Právne posúdenie samotnej zmluvy o nájme môže viesť k celkom inému výkladu a to v tom smere, že máte nárok na vrátenie celého depozitu.

Odporúčam vo veci posúdenia zmluvy o nájme, ako aj podmienok na vrátenie depozitu kontaktovať advokáta. Prípadne ako reakciu na túto otázku nám citujte ustanovenie zmluvy o nájme ohľadom depozitu - peňažnej zábezpeky.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevrátenie najomneho - vratného depozitu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.