Nevrátenie najomneho - vratného depozitu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, aké sú práva nájomcu v prípade, že predčasne ukončí zmluvu o nájme (kvôli nadmernému hluku) a prenajímateľ (správca) mu odmietne vrátiť depozit napriek tomu, že nedošlo k žiadnemu poškodeniu majetku? 1. 8. Som sa prisťahovala do podnájmu, o týždeň neskôr som sa rozhodla odsťahovať ( od septembra) najmä z dôvodu nadmerného hluku ( veľmi hlasná hudba, večierky). Výpovedná dohoda v zmluve bola stanovená - jeden mesiac od podania výpovede, takže august a september som tam mala zaplatiť a ostať a na konci mi mal prenajímateľ vrátiť deposit). Po dohode 7. 8. So správcom došlo k nasledovnej ústnej dohode : 1. Nájomné za august mu ostane, depozit, ktorý som platila mi vráti, s tým, že si nájde nájomcu od prvého septembra, ktorý mu vykryje výdaje na ďalší mesiac. Nájomné za september som neplatila. Na konci augusta mi správca oznámil, že mi z hodnoty depozitu odpočíta peniaze za prvú polovicu septembra ( 370-150=dostanem nazad 220 Eur), pretože nový nájomca sa prisťahuje až v druhej polovici septembra a platí len od 12/9 do konca mesiaca. Došlo k slovnému sporu a správca sa v hneve vyjadril, že mi depozit nevráti vôbec ( takže bude mať odo mňa peniaze v hodnote mesačného nájomného za celý september s tým, že v polovici septembra sa tam sťahuje ďalšia osoba, ktorá mu taktiež zaplatí. Čo môžem v danej situácii robiť, aby som dostala nazad aspoň časť depozitu ( teda za druhu polovicu mesiaca, keď už tam bude bývať náhrada)? Slušná dohoda so správcom v tejto chvíli nie je možná. Majiteľom nehnuteľnosti je realitná agentúra ( právnicka osoba). Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Dobrý deň, ak máte podpísanú nájomnú zmluvu, tak je potrebné postupovať podľa nej. Ak nie je možná dohoda mimo zmluvy o nájme, nebudete mať inú možnosť ako sa riadiť zmluvou. Ak po výpovedi ste mali zaplatiť aj zamesiac september, potom tento mesiac budete musieť uhradiť. Zároveň však máte právo v byte bývať.

Odporúčam Vám teda nasledovný postup, ak ste mu už odovzdali kľúče, vyžiadajte si kľúče od prenajímateľa späť, pretože máte právo v byte bývať ešte aj v septembri. Takto sa nový nájomca nebude môcť nasťahovať, pretože tam budete mať právo bývať ešte Vy. 
Ak vám kľúče realitná kancelária nevydá, potom nebudete musieť uhrádzať nájomné za mesiac, kedy ste nemohli byt užívať. 

Prenajímateľovi pošlite písomný doporučený list, v ktorom ho požiadate o kľúče a to ihneď. Potom budete len čakať na reakciu prenajímateľa. Napíste mi mailom na advokat@ficek.sk ako prenajímateľ zareagoval, potom Vám poradíme podľa toho ďalší postup.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť. Bývala som v podnájme do 20. 1. 2020 tak ako bola zmluva podpísaná. Zaplatila som depozit a nebol mi zatiaľ vrátený ani po mesiaci, aj keď v zmluve mám napísané, že ak nenastanú žiadne skutočnosti a nezrovnalosti mi ma byt depozit vrátený do 10. Dni od ukončenia zmluvy. Kontaktujem majiteľku bytu, ta mi píše, že mi pošle vyúčtovanie k nahliadnutiu, žiaľ dodnes mi nič neposlala. Ako mám ďalej postupovať. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň prajem,

ak ste mali v zmluve dohodnuté, že depozit sa má vrátiť v plnej výške, pokiaľ nenastane nejaký z dôvodov na jeho použitie zo strany prenajímateľa (napr. úhradu škôd), pričom lehota na vrátenie začne plynúť ukončením nájmu, tak pokiaľ prenajímateľ v uvedenej lehote depozit nevráti, môžete ho aj žalovať. Okrem depozitu by ste mohli žiadať aj úroky z omeškania od 11 dňa od kedy mal byť depozit vrátený za každý deň omeškania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň,
mal som zmluvu s majiteľkou bytu, v ktorom som mal prenajatú jednu izbu ako nájomník. V zmluve bolo uvedené, že v izbe je potrebné umyť okná 2x ročne. Po tom ako som izbu odovzdal a odsťahoval sa, mi majiteľka bytu o niekoľko týždňov oznámila, že mi strhuje okrem iného 20e zo zálohy z toho dôvodu, že jej nový nájomca (nepresvedčila sa o tom sama) oznámil, že okná nie sú umyte (umyte boli 2x za posledný mesiac).
Približne po dvoch mesiacoch od ukončenia zmluvy, ma kontaktovala, že posteľ v izbe je zlomená (čoho som si nebol a stále nie som vedomý v deň odovzdania izby), a tým pádom bude kupovať novú, z ktorej istú čiastku bude odo mňa požadovať.
Čo môžem v tomto prípade čo sa týka vymysleného poplatku za údajne neumytie okien a taktiež požiadavky o zaplatenie časti novej postele robiť, ma právo vymáhať odo mňa nejaké poplatky?
Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2019)

Dobrý deň, 

ak poškodenie postele v  deň vrátenia izby  prenajímateľke nebolo konštatované v zápisnici o jej prevzatí izby, nemá prenajímateľka nárok na náhradu škody resp. na stiahnutie sumy za opravu postele.  Je na prenajímateľke, aby preukázala, že ste škodu spôsobili Vy ako nájomca, ako aj jej výšku.

Pokiaľ ide o umývanie okien ako požiadavka voči nájomcovi izby, táto požiadavka z hľadiska vykonateľnosti resp. vymáhania sumy za umytie okna, je dosť absurdná a sme názoru, že prenajímateľka túto sumu, ktorý by zaplatila inej osobe za umytie okna, nemá právny nárok. Len poznámka z našej strany : Bol Vám predložený pokladničný doklad o úhrade sumy za umytie okna ?

Žiadajte vrátenie celého depozitu. V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mám právo na vrátenie depozitu pokiaľ som užíval nájom aj po dobe skončenia nájomnej zmluvy. V nájomnej zmluve je jasne napísané, že zmluva konci ku dňu 31. 8. 2018, podnájom som užíval ale až do 31. 7. 2019 bez podpísania ďalšej zmluvy. V zmluve bolo aj uvedené, že ak chcem odísť skôr mám nárok na mesačnú výpovednú lehotu a nemusím za seba hľadať náhradu alebo za seba nájsť náhradu a tým pádom by mi vrátil depozit. Mám nárok na vrátenie depozitu v plnej výške? Alebo je niečo čo tomu bráni ?

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že nájom bytu je ukončený a byt ste aj odovzdali.
Sme názoru, že v zmluve o nájme nemôže byť platne dojednaná tá podmienka, že ste povinný nájsť za seba náhradu pri skončení nájmu a v prípade jej nesplnenia z Vašej strany bude táto skutočnosť dôvodom na nevrátenie peňažnej zábezpeky (depozitu).
Právna úprava peňažnej zábezpeky je upravená v ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, ktorá sa obvykle preberá aj do zmlúv o nájme, ktoré sú uzatvárané podľa  ust. Obč. zákonníka.
Citujeme ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu :
"(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."


Uvádzame, že ak zmluva o nájme bola uzatvorená podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, prenajímateľ bol povinný Vám preukázať splnenie povinnosti voči správcovi dane - splnenie registračnej povinnosti.
Odporúčame prenajímateľa písomne doporučeným listom vyzvať, aby Vám vrátil peňažnú zábezpeku v lehote do 30.8.2019 prípadne v lehote podľa zmluvy, že ak peňažná zábezpeka nebude vrátaná, vec postúpite na súd, s tým, že trovy súdneho konania bude znášať prenajímateľ (súdny poplatok, trovy právneho zastupovania advokátom).

V prípade potreby nás kontaktujte.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, požičal som si auto z autopožičovne  a depozit vo výške 1500 € mi odmietajú vrátiť už 3 týždne, aj keď auto bolo odpovzdané podľa podmienok zmluvy a v 100 percentnom stave. Telefonickú komunikáciu ignorujú a na email mi neodpisujú. Ide o spoločnosť easycars s.r.o. Ako mám postupovať ďalej mám podať trestne oznámenie za podvod? Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2019)

Dobrý deň, pozerali sme stránku uvedenej spoločnosti a nenašli sme informácie o depozite, ale to z hľadiska našej odpovede nie je podstatné.

Depozit ako forma zábezpeky je formou finančného krytia na vzniklé škody, za ktoré by ste mohli niesť zodpovednosť.

Ak ste auto vrátili v stave podľa zmluvných podmienok, ako píšete v 100 % stave, nie je právny dôvod, aby prenajímateľ  depozit zadržiaval.

Odporúčame spoločnosti napísať doporučený list a vyzvať k vráteniu depozitu vo Vami uvedenej lehote. 

V prípade, že k úhrade nedôjde, môžete im súčasne uviesť, že vec budete musieť odstúpiť na súd, s čím spojené náklady súdneho konania (súdny poplatok, trovy zastupovania advokátom), ktoré budú musieť v konečnom dôsledku znášať. Môžete ich tiež upozorniť, že toto ich konanie - neoprávnené nevrátenie depozitu - oznámite Slovenskej obchodnej inšpekcii.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň. V čase od 27. 5. 2018 do 27. 5. 2019 sme mali zmluvu na nájom v zmysle zákona c.98/2014 Z. Z. O krátkodobom nájme bytu. Kaucia bola vo výške 550 Eur, teda výška jedného nájmu. Byt sa nakoniec odovzdával už 19. 5. 2019, keďže sa ho podarilo vypratať skôr, s tým, že ale nájom bol platený v plnej výške a na začiatku boli ešte zaúčtované zvyšné dni z mája 2018. Pri preberaní bytu neboli do protokolu zapísané stavy vybavenia, prenajímatelia len zapísali stav kúrenia, vody plynu, prebrali kľúče a bol koniec. Tri dni na to sa prenajímateľ ozval emailom s fotkami prachu na vrchnej doske nad linkou, špinavej parapetnej dosky kde sedávali holuby, a plesnivym matracom so slovami: Dajte mi prosím vedieť nejaký rozumný návrh ako toto doriešime, fotky v prílohe, ďakujem. Odpísali sme nasledujúci deň(23. 5. 19) s návrhom, aby si nechal čiastku 20 eur s kaucie. 27. 5. 2019 0 19:49, teda hodinu aj 49 minút po tom čo sme podľa zmluvy mali opustiť byt nám poslal odpoveď s vyúčtovaním. Upratanie bytu vraj stalo 120 eur, 200 eur si vyuctoval za matrace a skládku kam ich vyhodil, 120 eur za opravu dverí na skrini (ktorých porušenie - odpadla lišta - mu bolo telefonicky nahlásené a, keďže sa mali hradiť opravy len do 33 eur, bez ich súhlasu sme nejednali) a taktiež si zauctovali 80 eur za elektrikára, aby vymenil žiarovky. Až na dve žiarovky v kuchyni, sme každú žiarovku čo sa počas pobytu vypálila vymenili. Vzhľadom na to, že na našu ponuku riešenia nereagoval, čakali sme na jeho vyjadrenie. Kľúče už boli odovzdané a nemali sme to ako inak napraviť. Je toto konanie prenajímateľa správne, alebo máme nárok na vrátenie aspoň časti kaucie?

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2019)

Dobrý deň,

dokumenty alebo fotografie do bezplatnej poradne nie je možné vložiť.

Vo veci uvádzame, že podľa ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu platí (citujeme) :

"Peňažná zábezpeka

(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.

(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.

(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

 

Z odst.  3 cit. ustanovenia jasne vyplýva do akého dátumu je prenajímateľ povinný vrátiť Vám nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky.

Zo samotnej otázky vyplýva, že prenajímateľ  spôsobenú "škodu" vypočítal tak, aby v celosti pokryla peňažnú zábezpeku a aby Vám nemusel nič vrátiť. 

Odporúčame písomne vyzvať prenajímateľa k vráteniu peňažnej zábezpeky v lehote podľa § 5 ods. 3 zákona o krátkodobom nájme bytu. Predpokladáme, že nemá žiadne doklady na platby uvedené v otázke, a aj keby Vám ich predložil, použitie peňažnej zábezpeky na účely uvedené v otázke nie je v súlade so zákonom.

Ak peňažná zábezpeka nebude vrátená /v otázke uvádzate, že ste súhlasili so započítaním 20 €/ v lehote do 19.6.2019, môžete nás kontaktovať. 

Poznamenávame, že podľa § 3 ods. 5 cit. zákona bol prenajímateľ povinný Vám preukázať splnenie registračnej povinnosti voči správcovi dane /daňový úrad/.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ako postupovať v prípade vrátenia zábezpeky, po náhlej smrti manžela nám pani majiteľka oznámila, že máme do konca apríla odísť, ešte aj 27. 4.2019, aj keď sme mali zaplatené do konca apríla, za 3 dni mi peniaze vrátila, ale zo 400 €  zábezpeky mi posla 67 € a to si zaúčtovala výmenu zámku za 100 €, aj, keď som jej vysvetlila, že mi z pohrebnej služby nedali manželove veci, veď kľúč stojí 10 €, keď si zámok chcela meniť, tak na jej náklady si to mala spraviť a zaúčtovala tam nejaké blbosti, z čoho pri preberaní a odovzdávaní bytu neboli vyhotovené fotografie a nemá odo mňa nič podpísané, keďže zmluva bola na manžela, môžem v tomto prípade nejako žiadať od nej spať peniaze za zábezpeku?, ďakujem Pekárová.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.05.2019)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate na základe akého zákona bola zmluva uzatvorená. 
Občiansky zákonník tzv. kauciu síce, neupravuje, ale do zmlúv o nájme sa zvykne aplikovať ustanovenia zákona o krátkodobom nájme bytu. 

Podľa § 5 cit. zákona o krátkodobom nájme bytu platí :
"(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Poznamenávame, že podľa § 3 zákona o krátkodobom nájme bytu je prenajímateľ povinný Vám preukázať registráciu u príslušného správcu dane /daňový úrad/, ak tak neurobí  nájomný vzťah sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Keďže použitie peňažnej zábezpeky nezodpovedá zákonu, žiadajte jej vrátenie podľa zmluvy v primeranej lehote doporučeným listom. V prípade, že nebude vrátená, vymáhanie dlžnej sumy budete musieť postúpiť na súd.

Samotnú pohľadávku oznámte aj v dedičskom konaní ako pohľadávku poručiteľa aby táto bola zahrnutá do majetku,  keďže bez tohto určenia nebudete môcť vymáhať dlh cestou súdu - zábezpeku od prenajímateľky.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, pred časom sme si prostredníctvom realitnej kancelárie prenajali byt, pričom sme uzavreli ročnú nájomnú zmluvu. Pred podpísaním zmluvy sme zložili na účet majiteľa vratný depozit. Po uplynutí nájomnej zmluvy sme byt odovzdali v poriadku a podľa nájomnej zmluvy nám je povinný majiteľ vyplatiť vratnu kauciu do 30 dni. K dnešnému dňu je to už viac ako 50 dni a depozit nám stále nebol navrátený. S majiteľom sme sa osobne nikdy nekontaktovali, nakoľko sa jedná o cudzincov, ktorý žijú v zahraničí. Komunikovali sme iba s dvojicou realitných agentov pričom jeden z nich nám prestal dvíhať telefóny a pri kontakte s druhým z nich nás vždy odbijú s tým, že to budú urgovať. Chcem sa teda spýtať ako danú situáciu riešiť? Je potrebné tlačiť na realitnú kanceláriu prípadnými právnymi úkonmi, aby vymáhala od majiteľa depozit, prípadne sa k situáciu postaviť iným spôsobom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň, 

zrejme ste mali uzatvorenú zmluvu o nájme podľa ustanovení zákona o krátkodobom nájme bytu.

Občiansky zákonník tzv. kauciu síce, neupravuje, ale do zmlúv o nájme sa zvykne aplikovať prevzatie ustanovenia o krátkodobom nájme bytu. 

Podľa § 5 cit. zákona o krátkodobom nájme bytu platí :

"(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.

(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.

(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Z Vami uvedenej otázky  vyvstávajú aj ďalšie, a to či RK mala splnomocnenie na prenájom predmetného bytu, či je prenajímateľ registrovaný u príslušného správcu dane /daňový úrad/ ako správcu dane. Podľa § 3 cit. zákona platí, že "prenajímateľ je povinný nájomcovi splnenie registračnej povinnosti preukázať."

Odporúčame RK poslať výzvu k úhrade depozitu vo Vami stanovenej lehote a v prípade, že k úhrade nedôjde vec postúpiť na vymáhanie cestou podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu, na čo RK môžete upozorniť, rovnako aj na plnenie vyššie uvedených povinností podľa cit. zákona. 

V prípade, že podania návrhu na vydanie platobného rozkazu cestou advokáta, tento bude vydaný do 10 pracovných dní.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň. Som v skúšobnej dobe a odchádzam z práce. Chcem sa spýtať, keď skončím v práci tak je mi zamestnávateľ povinný vyplatiť mzdu hneď ako skončím? Lebo odchádzam do zahraničia. Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.03.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 140 Zákonníka práce platí :

"(2) Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. So zamestnancom vykonávajúcim domácku prácu možno dohodnúť výplatu mzdy aj za dodanie každej skompletizovanej pridelenej práce. Mzda podľa § 118 ods. 4 písm. a) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písm. b) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.

(3) Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch. Na žiadosť zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok na mzdu aj v inom termíne, na ktorom sa so zamestnancom dohodnú.

(4) Mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť po výplatu mzdy alebo ak pracuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ mzdu tak, aby mu bola doručená v deň určený na jej výplatu, alebo najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň na svoje náklady a nebezpečenstvo, ak sa nedohodnú inak."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že v prípade skončenia prac. pomeru nie je osobitná úprava výplaty mzdy, teda,že sa musí vyplatiť v deň skončenia prac. pomeru.

Zamestnávateľa však môžete požiadať o výnimku, prípadne Vám mzdu pošle na Vami uvedený účet.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, aké sú moje práva, a či mám šancu na vrátenie vratného depozitu od majiteľov garsónky, v ktorej mi však nedali žiadnu zmluvu, len príjmový lístok o prijatí platby (platba za mesiac prenájmu + depozit). V prenájme som bola len jeden mesiac (február 2019), s majiteľmi sme sa dostali do konfliktu, lebo im vadilo, že ku mne chodí návšteva (priateľ), a teda, že sa minie viac energie. Prišli ma aj neohlásene skontrolovať cez víkend a vyhrážali sa, že nabudúce ma vyhodia, keď im hneď neotvorím. V ten deň (16. 2. 2019) som objavila inzeráty, že od nového mesiaca dávajú do prenájmu garsónku, v ktorej som ja bývala, a nijak ma o tom neupovedomili ani nasledujúce dni, ani po mojej správe, že čo to ma znamenať. Našla som si teda nové bývanie a oznámila som im dna 21. 02., že odídem k novému mesiacu, keďže som žila v strachu, že ma z dna na deň vyhodia, a ja nemám kde s vecami ísť, keďže som z inej časti Slovenská. Pri odovzdávaní bytu mi odmietli vrátiť depozit, pretože som vraj nedala vedieť mesiac dopredu, aj keď my sme žiadnu zmluvu, v ktorej by bola takáto podmienka definovaná, neuzavreli. A okrem iného - to ony nepriamo vyhodili mňa, tým, že zháňali nového človeka (mám aj screenshoty z inzerátov a svedkov, ktorí volali majiteľke o aktuálnosti inzerátu). Nemala som teda ani inú šancu, ako predčasne odísť. Pri odovzdávaní bytu tvrdili, že peniaze vrátia, keď si nájdu nájomcu, ale s tým ja nič nemám, či si ony niekoho nájdu alebo nie. Žiadala som od nich (cez SMS) previesť peniaze na účet v opačnom prípade sa obrátim na príslušné úrady, moju správu však odignorovali a stále nič nevrátili, aj keď už prešlo 5 dni. Viete mi prosím poradiť, aké mám ja právo získať svoje peniaze naspäť (390 EUR)? Dozvedela som sa, že keď mi nechceli dať zmluvu, prenájom realizujú zrejme na čierno. Ma význam podávať trestné oznámenie? Ďakujem Vám vopred za odpoveď. Pekný deň Michaela.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2019)

Dobrý deň, 

z otázky aspoň predpokladáme, že v príjmovom pokladničnom doklade je rozdelené, že sa jedná o platbu titulom nájmu za jeden mesiac a depozit, teda slovné vyjadrenie predmetu platby.
Predpokladáme, že tiež máte nejaký záznam o ukončení nájmu a odovzdaní bytu.

Teoreticky zmluva môže byť uzatvorená podľa ust. Občianskeho zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu

Podľa ust. § 686 Obč. zákonníka platí :
"(1) Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica."

 

Podľa zákona o krátkodobom nájme bytu "nájomná zmluva musí mať písomnú formu a zmluvné strany si navzájom poskytnú najmenej jedno jej vyhotovenie."


Podľa zákona o krátkodobom nájme bytu zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu. Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. 
Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. 

Na základe uvedeného, keďže nebola uzatvorená zmluva o nájme  a ani žiadna zápisnica, prenajímateľ nebol oprávnený Vám účtovať peňažnú zábezpeku /užíva sa aj pojem kaucia, depozit/.

Všeobecne platí, že v prípade, že vlastník dá nehnuteľnosť do nájmu, je povinný sa registrovať u príslušného správcu dane.

Naviac podľa podľa zákona o krátkodobom nájme bytu je prenajímateľ povinný preukázať nájomcovi splnenie registračnej povinnosti u správcu dane /daňový úrad/.

Sme teda názoru, že keďže vo Vašom prípade nebola uzatvorená žiadna zmluva ani zápisnica  o obsahu nájmu, prenajímateľovi ani nemohol vzniknúť nárok na peňažnú zábezpeku /= depozit, kaucia, a ani nemal právny nárok na jej úhradu z Vašej strany.

Odporúčame vyzvať prenajímateľa písomne k vráteniu peňažnej zábezpeky v primeranej lehote.
Ak nedôjde k úhrade, kontaktujte nás, aby sme podali žalobu na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, potreboval by som pomôcť ohľadom vymáhania vrátnej kauci na byt. Mal som riadne podpísanú zmluvu, ktorá mala končiť na koncom apríla, ibaže nám v januári odpojili plyn a, keďže celý byt fungoval na plyn tak som musel celú rodinu presťahovať do Bratislavy lebo prenajímateľ neplatil mesačne odvody za plyn 3 mesiace, po dohode sme podpísali predčasne ukončenie nájmu byt som riadne odovzdal a prenajímateľ mi mal do dnes vrátiť kauciu za byt čo sa samozrejme nestalo. Otázka je, či to môžem riešiť súdnou cestou? Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Peňažnú zábezpeku (užíva sa aj pojem depozit, kaucia) rieši zákon o krátkodobom nájme bytu v ust. § 5 nasledovne :

"§ 5 Peňažná zábezpeka

(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.

(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.

(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

V zmluvách o nájme podľa ust. Obč. zákonníka zvykne byť rovnako dojednaná otázka peňažnej zábezpeky podľa citovaného zákona o krátkodobom nájme bytu.

Pokiaľ nájom vo Vašom prípade bol ukončený dohodou, prenajímateľ je povinný vrátiť Vám peňažnú zábezpeku  v lehote do jedného mesiaca.

Zrejme prenajímateľ  dôvodí nevrátenie peňažnej zábezpeky tým, že nájomný pomer bol ukončený v skoršom dátume a peňažnú zábezpeku započítal titulom toho, že ste neužívali byt až do skončenia nájmu podľa zmluvy.

Zmluvnú pokutu Vám však účtovať nemôže, lebo ste sa nedopustili porušenia zmluvy ani ste  mu nespôsobili škodu.

Požiadajte prenajímateľa písomne o vrátenia peňažnej zábezpeky. V prípade jej nevrátenia budete sa musieť obrátiť na súd.

Poznamenávame, že ak Vaša zmluva bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, prenajímateľ bol povinný Vám preukázať splnenie  registračnej povinnosti u správcu dane /daňový úrad/  podľa § 3 ods. 5 zákona o krátkodobom nájme bytu. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám problém, s ktorým si neviem rady. Od októbra tohto roku som podpísala nájomnú zmluvu o prenájme bytu na dobu určitú tj. 1 rok s tým, že som zložila depozit 2 mesačný. A mám problém ten, že naďalej už nemôžem užívať byt. A majiteľka teraz žiada odo mňa vrátiť depozit tj. 600 eur ako to, že som byt mala užívať 1 rok. A je to ako zmluvná pokuta čo žiaľ je aj v zmluve uvedené. Ale mám zároveň aj pokračovateľku do prenájmu moju kamošku s tým, žeby sme sa len vymenili a ona by pokračovala v platení nájmu. Že by mi ona vyplatila tých 600 eur depozit. Čo som ja dala, a že by ona užívala ten byt do konca môjho dátumu v zmluve dalo by sa to nejak takto dohodnúť s majiteľkou? Nechcem byt v strate. A, že by jej majiteľka potom ten môj depozit potom vrátila na konci roka ak by nič v byte nezničila. Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Nepíšete v otázke na základe akého zákona bola zmluva uzatvorená, či podľa Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu :

1./ V prípade, že bola zmluva uzatvorená podľa Obč. zákonníka, tento nevylučuje, aby bol zmluvne dohodnutý tzv. depozit. Zmluva o nájme uzatvorená na dobu určitú končí uplynutím dohodnutej doby.

2./ V otázke neuvádzate, z akého dôvodu nemôžete byt užívať. V prípade, že zmluva bola uzatvorená podľa ust. zákona o krátkodobom nájme, potom platí, že "nájomca môže vypovedať krátkodobý nájom bytu, ak 

a) sa predmet nájmu stal nespôsobilý na dohodnuté užívanie a táto skutočnosť nebola spôsobená zavinením nájomcu alebo osôb s ním žijúcich v byte,

b) došlo k ukončeniu jeho pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru,

c) mu vznikol nárok na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu alebo

d) je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru."

Podľa § 5 cit. zákona o krátkodobom nájme platí ohľadom peňažnej zábezpeky /depozitu/ nasledovné :

" 1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.

(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.

(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

 

Z uvedeného vyplýva, že prenajímateľ nie je oprávnený zadržať depozit z dôvodu ukončenia nájmu. 

Podľa ust. § 545a Obč. zákonníka platí, že "neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti.", teda mohli by ste sa domáhať cestou súdu vyplatenia uvedeného depozitu z dôvodu neprimeranosti zmluvnej pokuty.

 

Možnosti riešenia : 

1./ Ukončenie zmluvy dohodou s tým, že prenajímateľka vráti depozit a podpíše súčasne zmluvu o nájme s novým nájomcom.

2./ Požiadať prenajímateľku o písomný súhlas s podnájmom bytu Vašej priateľke. Tu však budete naďalej v zmluvnom vzťahu s prenajímateľkou Vy sama a v podstate niesť voči nej zodpovednosť.  Pre prípad písomného súhlasu zo strany prenajímateľky je potrebné spísať podrobný zápis o stave bytu pri odovzdaní Vašej priateľke a zmluvu o podnájme. 

Poznamenávame, že podľa § 3  ods. 5 cit. zákona prenajímateľ je povinný preukázať nájomcovi, teda Vám,  splnenie registračnej povinnosti podľa ust. zákona o dani z príjmov - povinnosť registrácie u príslušného správcu dane v písomnej forme.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás je možné si vyžiadať vrátenie depozitu, ktorý bol zložený prenajímateľovi k rukám v deň podpisu nájomnej zmluvy? Bol písaný aj príjmový doklad, ktorý sme však stratili a prenajímateľ nám, samozrejme, odmieta odovzdať kópiu. Na nájomnej zmluve je uvedené, že "kaucie bude zložená v deň podpisu zmluvy". Je možné toto považovať za dôkaz prevzatia/odovzdania kaucie? Prenajímateľ byt prenajímal cez svoju firmu a nie sme si ani istý, či si dal kauciu do daňového priznania. Za odpoveď Vám vopred veľmi ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň. Ak ste zložili na začiatku nájomného vzťahu depozit (kauciu), po riadnom ukončení nájmu (ak na predmete nájmu neboli škody alebo ak prenajímateľ depozit, príp. jeho časť nepoužil na pokrytie nedoplatkov a iných oprávnených nárokov) by Vám mal prenajímateľ sumu depozitu vrátiť. Takto by mali byť nastavené aj zmluvné podmienky. Ak je tomu tak, prenajímateľa môžete vyzvať na vrátenie sumy zodpovedajúcej zloženému depozitu.

Ak však prenajímateľ depozit dobrovoľne nevráti, a budete chcieť riešiť vec súdnou cestou, môžete sa ocitnúť v dôkaznej núdzi. Príjmový doklad preukazujúci zloženie depozitu ste totiž stratili (pričom prenajímateľ Vám odmieta vydať kópiu) a čo sa týka zmluvného ustanovenia "kaucia bude zložená v deň podpisu zmluvy", z tejto dikcie ešte nemožno vyvodzovať aj reálne zloženie depozitu - kaucie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či vzniká pozostalým nárok na vrátenie nespotrebovaného nájomného. Nájomník mal uzavretú nájomnú zmluvu na byt podľa Obč. zákonníka na 6 mesiacov a nájomné zaplatil v plnej výške. Necelé 2 mesiace pred ukončením nájmu náhle umrel. Majú pozostalí nárok na vrátenie zvyšného nájomného ? Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej uvádzame :


Pri zmluve o nájme uzatvorenej na dobu určitú podľa ust. § 676 Obč. zákonníka, vyplýva, že k zániku nájmu dôjde uplynutím dohodnutej doby, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú inak.
Zo zákona platí, že ak nájomca zomrie, nájom zaniká.
Ak ste byt už aj odovzdali, potom máte nárok na vrátenie časti nájomného od vrátenia bytu prenajímateľovi.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem! V byte kde sme bývali 3 nájomnícky nám skončila nájomná zmluva ku 31. 3. 2018. Riadne sme sa vysťahovali, byt nechali v nepoškodenom stave. Majiteľ ani po viacerých opakovaných výzvach neurčil dátum a čas odovzdania bytu a podpísania preberacieho protokolu, stále sa oháňal tým, že treba počkať na vyúčtovanie od SBD. Dnes je 16. 6. 2018, byt sme stále neodovzdali. Majiteľ zadržuje naše depozity z titulu nedoplatkov pre SBD pre roky 2016 aj 2017. V nájomných zmluvách bola uvedená len výška nájmu, vrátane platieb pre SBD, no tie platby tam konkrétne vyčíslené nie sú. Domnievame sa teda, že z nájmu ani dane neplatil. Môže od nás vymáhať nedoplatok ak v našich nájomných zmluvách nebola vyčíslená suma, ktorú platil pre SBD? Ma právo zadržiavať naše depozity? Je naša nájomná zmluva vôbec platná ak tam nie sú konkretizované platby pre SBD? Ako by sme mali postupovať? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2018)

Dobrý deň,
vo veci odporúčame nasledovné :


I./ Ak došlo k ukončeniu nájmu k 31.3.2018 na základe dohody, výpoveďou jednej zo zmluvných strán, potom v súlade s ust. § 710 Obč. zákonníka došlo k zániku nájmu. Odporúčame vo veci len opätovne vyzvať písomne doporučeným listom prenajímateľa k prevzatiu priestorov.
Predpokladáme, že odpovede od prenajímateľa, ktoré uvádzate v otázke, máte písomne, prípadne aspoň email.

II./ Zmluva o nájme môže byť uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu.

Podľa ust. §  686  Obč. zákonníka platí :

" Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica."

Podľa ust. § 3 zákona o krátkodobom nájme bytu platí :
"Nájomná zmluva musí obsahovať najmä /okrem iných/
c) určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva."


V nadväznosti na uvedené, ako aj Vašu zmluvu je treba posudzovať nájomné a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, teda či dojednanie v zmluve pre jej neurčitosť nespôsobuje ten právny následok, že zmluva je neplatná.  
Poznamenávame, že podľa zákona o krátkodobom nájme bytu je prenajímateľ bol povinný Vám preukázať doklad o registrácii na príslušnom daňovom úrade.
Zodpovednosť za vykonávanie platieb pre SBD je vecou prenajímateľa. Pokiaľ je v zmluve len špecifikované nájomné vrátane služieb v jednej sume, s tým, že táto obsahuje aj platby pre SBD, ak to vyplýva z textu zmluvy, sme názoru, že nájomné je špecifikované dostatočným spôsobom.

III./ Vyúčtovanie za byt prenajímateľ od SBD mal prenajímateľ obdržať do 31.5.2018. Poznamenávame, že prenajímateľ nemôže podmieňovať prevzatie priestorov po ukončení nájmu tým, že uhradíte nedoplatok za r. 2016 a 2017. 

V otázke úhrady nedoplatku je treba vychádzať zo zmluvy o nájme. Predpokladáme, že pri prevzatí bytu ste spísali odpočet jednotlivých médií, rovnako aj pri jeho ukončení, resp. bude spísaný.
Požiadajte prenajímateľa o prevzatie priestorov písomnou formou s tým, aby ohľadom nedoplatku Vám predložil všetky doklady, vrátane vyúčtovania za r. 2016 a 2017. 

Sme názoru, že pokiaľ v zmluve bola určená suma nájomného a výška úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu bola určená pevnou sumou, a zmluva nemá ustanovenia o nedoplatku/preplatku, vrátane dopočtu médií, potom prenajímateľ nemá nárok na nedoplatok. 

IV./ Peňažnú zábezpeku Obč. zákonník nerieši, je to vec dojednania v zmluve, obyčajne sa preberajú  do zmluvy podľa ust. Obč. zákonníka ustanovenia zákona o krátkodobom nájme bytu.

Zákon o krátkodobom nájme bytu v ust. § 5 peňažnú zábezpeku rieši nasledovne :

"(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.

(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Pokiaľ použitie peňažnej zábezpeky nezodpovedá zmluve, žiadajte jej vrátenie podľa zmluvy v primeranej lehote doporučeným listom. V prípade, že nebude vrátená, vymáhanie dlžnej sumy budete musieť postúpiť na súd.

Vo veci sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, nájomca žiada zaplatenie nedoplatku vyúčtovania za rok 2017. Zamlčal mi však, že INKASO je mesačne nastavené len na 80 € a ani v zmluve sa to nikde neuvádza. Boli sme tam len dvaja čo je myslím, že mala mesačná platba pre dve osoby. Depozit za byt mi však už vrátil v plnej výške. Mám mu to aj napriek tomu zaplatiť? Uzavreli sme zmluvu o prenájme.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2018)

Dobrý deň,
ďakujeme za reakciu.

Predpokladáme, že sa dopytujete v nadväznosti na Vašu predchádzajúcu otázku v súvislosti s nevrátením depozitu po skončení nájmu.


Pre správne zodpovedanie tejto podotázky je potrební zistiť čo inkaso obsahuje, za aké služby je predmetné inkaso, za aké obdobie je predmetný nedoplatok, či bol urobený odpočet médií pri prevzatí bytu a pri jeho odovzdaní po ukončení nájmu, či tento nedoplatok zodpovedá obdobiu, počas ktorého ste predmetný byt užívali. 
Nemenej dôležité je to ako máte formulovanú zmluvu, teda či v tejto máte uvedené osobitne nájomné a osobitne platby za služby spojené s užívaním bytu s ich špecifikáciou /elektrina, plyn, a iné/, určenie, či dodávka médií je dojednaná v zmluve o nájme paušálnou sumou alebo podľa skutočného stavu, teda či platby za dodávku služieb a médií v inkase už nie sú zahrnuté v platbách za služby spojené s užívaním bytu podľa zmluvy o nájme. Jedná sa o to, aby sa za tú istú službu resp. dodávku médií neplatili dva krát. 

Doklad o nedoplatku Vám musí byť predložený, ako aj preukázanie toho, za aké obdobie je nedoplatok. Len poznamenávame, že do konca mája  2018 mal prenajímateľ obdržať vyúčtovanie za byt za rok 2017, a prípadný preplatok vo vyúčtovaní sa týka aj Vás ako nájomcu, resp. aspoň jeho pomerná časť podľa doby užívania bytu Vami v roku 2017.

 

©
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať bol som v prenájme bytu a vyhodila na zo dna na deň prišli sme domou a mali sme výpovednú lehotu na stole a chcem sa popýtať, lebo lebo nám nechce vrátiť depozit a ťahala nás 30 dní a teraz sa vyhovára, že tam boli  veľké nedoplatky na vodu ale neboli tam a napísala nám, že byt bol zdevastovaný ale, keď sme ho odovzdával byt bol v poriadku mám to aj na papieri napísané a podpísané od majiteľky mám právo na vymáhanie depozitu naspäť? Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Otázka obsahuje najmenej dva právne problémy :

1./ Skončenie nájmu : Nepíšete na základe akého zákona bola zmluva o nájme uzatvorená, či sa jedná o Občiansky zákonník alebo zákon o krátkodobom nájme bytu. V tomto smere po posúdení zmluvy a za podmienky že máte záujem sa súdiť o neplatnosť skončenia nájmu, môžete sa obrátiť na súd. Pri zmluve o krátkodobom nájme neplatnosť skončenia krátkodobého nájmu bytu má zmluvná strana právo uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia výpovede z krátkodobého nájmu bytu alebo odstúpenia od nájomnej zmluvy. Účinky právneho úkonu smerujúceho k skončeniu nájmu nie sú podaním žaloby dotknuté.

Pri zmluve podľa ust. § 710 Obč. zákonníka nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou.

2./ Depozit : Nepíšete, či pri prevzatí priestorov ste spisovali aj stav médií, rovnako aj v prípade ukončenia nájmu /voda, elektrina, plyn/. Pokiaľ sa jedná o depozit, túto otázku rieši len zákon o krátkodobom nájme bytu a to nasledovne v ust. § 5 :

"Peňažná zábezpeka

(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.

(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.

(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Ak ste mali zmluvu o nájme uzatvorenú podľa ust. Obč. zákonníka, je možné, že do tejto bolo prevzaté toto ustanovenie zákona o krátkodobom nájme, čo nie je v rozpore so zákonom. Preto odporúčame preštudovať Vašu zmluvu.

3./ Vzhľadom na okolnosť, že v lehote do 31.5.2018 prenajímateľka obdržala vyúčtovanie za byt za rok 2017, nie je problém zistiť prípadné nedoplatky za minulý rok, a vypočítať aj stav preplatku - nedoplatku za tento rok 2018. Odstavec 3 § 5 /viď vyššie/ neznamená, že prenajímateľ si môže svojvoľne započítať svoje nároky, ktoré nemá podložené /píšete, že byt bol odovzdaný v poriadku a nedoplatky neboli/.

 

4./ Odporúčame poslať výzvu k vráteniu peňažnej zábezpeky s upozornením, že v prípade jej neuhradenia bude vec postúpená na vymáhanie cestou súdu. Môžte menovanú upozorniť na súdny poplatok a trovy právneho zastupovania. 

Vo veci sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : http://advokat@ficek.sk.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, taktiež mám problém s vrátením depozitu. Prenajímateľovi som dala 15. 1. Výpovednú zmluvu. Odišla som z bytu mala som náhradu, nebol žiadny problém, keď som odchádzala. 14. 2. Som písala mail, že to ma urgovať a zaplatiť depozit, napísal, že budúci týždeň. Nechala som mu dlhší čas a 7. 3. Po stále nezaplatenej platbe som volala a dotyčný mi hovoril, že ma čas až na konci marca. Oznámila som mu, že nech to zaplatí do konca týždňa veľmi o tom pochybujem tak sa chcem spýtať na to ako mám pokračovať ďalej v tomto prípade. Ďakujem za každú odpoveď.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2018)

Dobrý deň, najskor mu pošlite list, v ktorom ho vyzvete na vrátenie depozitu. Pošlite mu ho doporučene. Keď nebude reagovať, podajte žalobu. Pred tým ale musite pozrieť na to, či nemá nárok na započítanie nejakých svojich nárokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, nakoľko bývame v podnájme ale už ukončujeme zmluvu k 31. 1. 2018. Majiteľka tvrdí, že depozit, ktorý sme dávali pri uzatvorení zmluvy nám vráti až v máji, keď príde vyúčtovanie za vodu a teplo. Je to v poriadku? Nakoľko v zmluve sa nič také nepíše a neviem, či si môžeme nárokovať na vrátenie depozitu hneď po skončení nájmu. Vopred pekne ďakujem. S pozdravom Garkinkovova Jána.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2017)

Dobrý deň, dôležité je, ako to máte uvedené v zmluve.

Ak sa v zmluve nehovorí o tom, že depozit zostáva do vyúčtovania u prenajímateľa, potom Vám ho po skončení prenájmu musí vrátiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň. Mali sme byt v prenájme, no majiteľ nám oznámil koncom roka, že byt chce predať tak už s nami nebude predlžovať nájomnú zmluvu, no môžme v byte bývať, ale ak nájde kupca tak mame mesiac na vysťahovanie. No my sme nečakali kedy nájde kupca, tak sme si hľadali už nový nájom v predstihu. 10. Mája sme mu odovzdali byt v nepoškodenom stave, ktorý bol vyplatený do konca mája. No do dnešného dna nám nevrátil ani depozit a ohradzuje sa tým, že ešte mu nedošlo celoročne vyúčtovanie nákladov za prevádzku bytu. S pozdravom

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.08.2017)

Dobrý večer,

na vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Škoda, že ste v otázke neuviedol podľa akého právneho predpisu máte uzatvorenú zmluvu o nájme, či podľa Obč. zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.

Preto pri zodpovedaní otázky budem vychádzať len z určitých predpokladov.

Obč. zákonník nemá ustanovenie o peňažnej zábezpeke pri nájme bytu, ale ustanovenia o peňažnej zábezpeke sa dávajú do zmlúv.

Zákon o krátkodobom nájme bytu č.  98/2016 Z. z. o peňažnej zábezpeke ustanovuje :

§ 5 Peňažná zábezpeka

"(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.

(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.

(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Vyúčtovanie od správcu resp. dodávateľov jednotlivých médií  za obdobie od 1.1.2017  do dňa odovzdania bytu 10.5.2017 prenajímateľ ani mať nemôže, nakoľko to strany správcu bude predložené vyúčtovanie až v roku 2018. Vy ako píšete máje nájomné uhradené, ako aj platby za služby spojené s užívaním bytu.

Otázkou je aj plnenie povinností voči daňovému úradu /registrácia a daň priznanie/.

Odporúčame preštudovať zmluvu o nájme a z tejto vychádzať,  prenajímateľa vyzvať k vráteniu peňažnej zábezpeky v o Vami stanovenej lehote. Ak nebude reagovať a suma zostane neuhradená, podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu. Na uvedené ho môžete vo výzve aj upozorniť, nakoľko mu vzniknú trovy konania /súdny poplatok  4 % z hodnoty sporu najmenej 16,50 €, trovy právneho zastupovania/.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som do vás poradiť. Ukončil som zmluvu o nájme z finančných dôvodov a tiež pre nevyhovujúce podmienky. Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit 320 eur a vyhráža sa nám exekúciou, vraj že sme nedodržali zmluvu.

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ nemáte nejaké nedoplatky na nájme alebo na plneniach spojených s užívaním predmetu nájmu, resp. ak ste na predmete nájmu nezanechali poškodenia, ktoré by mali byť opravené za prostriedky predstavujúce zložený depozit, prenajímateľ by Vám mal po ukončení nájomného vzťahu depozit vrátiť. Pokiaľ tak neurobí, môžete si nárok na vrátenie depozitu uplatniť súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcel by som Vás poprosiť o radu. Nájomné za byt sme zaplatili za celý mesiac, pričom od polky mesiaca sme podpísali výpovednú zmluvu, pretože sme našli nájomcov, ktorý sa tam od polky mesiaca nasťahovali. Najprv sme dostali odpoveď, že tú sumu za polku mesiaca nám vrátia na ďalší mesiac, ale potom sa už prestali ozývať. Zmluva bola realizovaná cez realitnú a právnickú kanceláriu, ale tú to akosi nezaujíma. Ide mi hlavne o ten princíp. Vedeli by ste mi poradiť, ako by som sa vedel dostať k tým peniazom? Je potrebné si najať právnika a dať to na súd, alebo sú aj iné cesty? V prípade vyhraného sporu mi budú uhradené peniaze, ktoré som dal za právnika? Za odpoveď Vám vopred ďakujem

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň

je možné vyzvať (najlepšie prostredníctvom advokátskej kancelárie) prenajímateľa na úhradu dlžnej sumy s tým, že v opačnom prípade budete túto sumu vymáhať prostredníctvom súdu. Pokiaľ na výzvu nebude reagovať, môžete podať návrh na vydanie platobného rozkazu na príslučný súd. O trovách konania sa rozhoduje podľa § 255 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, teda podľa pomeru úspechu v konaní.

Najskôr zhodnotíme, či je suma vymáhateľná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobry den, chcela by som sa spytat na vas nazor. Byvala som v prenajatom byte 8mesiacov. Riadne som podala vypoved z najmu bytu. S majitelkou sme podpisali preberaci protokol a vsetko bolo v poriadku. Zabezpeku mi mala poslat mailom a zrazu po tyzdni mi prislo, ze mi nevyplati zabezpeku, lebo dala upratat 1izb.byt za 70 €, kupila novy vysavac za 100 € (pritom ked som sa nastahovala povodny vysavac uz bol rozbity). V cene najomneho bola kablovka a internet (neskor som sa dozvedela, ze kablovku pobera na cierno) plus sa pokazil vo februari sporak a po oznameni to neriesila 4 mesiace, az napokon mi doniesla dvojplatnicku. Moze takto postupovat prenajimatel po riadnom podpisani preberacieho protokolu? Dakujem

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň, v prípade, že pri odovzdaní nehnuteľnosti neboli v preberacom protokole zaznamená žiadne vady na nehnuteľnosti (napr. poškodené steny, nábytok...), tak Vami uvádzané "výhovorky" prenajímateľky ju neoprávňujú zadržiavať riadne zaplatenú zábezpeku. Upratanie nehnuteľnosti a tiež kúpu nového vysávača nemôže platiť zo zábezpeky a účtovať ich na Vaše náklady. Ide o náklady, ktoré sa rozhodla vynaložiť na úpravu bytu ona a nutnosť ich vykonania neboli vynútené Vašim konaním. Iné by bolo, keby ste v byte zašpinili všetky steny a ona by po odovzdaní bytu musela vymaľovať. Jej konanie ohľadom nevrátenia zábezpeky považujem za účelové s cieľom vyhnúť sa splneniu svojej povinnosti. Zo skutočností uvedených vo Vašej otázke mám za to, že máte nárok na vrátenie zaplatenej zábezpeky. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri vymáhaní Vašej pohľadávky môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu uvedeného na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Od januára 2015 do januára 2016 som bývala s priateľom v podnájme, zaplatili sme depozit 300 eur. V zmluve o prenájme je napísané : Depozit sa po uplynutí nájomnej doby vráti Nájomcovi. Spomínaný pán sa odvolal nato, že depozit nám vráti po ročnom vyúčtovaní vrátane preplatku ( resp. nedoplatok stiahne z depozitu), ktorý bude 31. mája. Odvtedy sa s ním neviem nijak skontaktovať. Aké mám možnosti?

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ sa prenajímateľ zatajuje a ignoruje Vaše výzvy, odporúčam zasalať mu písomnú výzvu na vyplatenie depozitu, resp. vyhotovenie ročného vyúčtovania. Ak bude naďalej výzvy ignorovať, môžete podať na súd žalobu na vydanie platobného rozkazu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobry den, chcem sa spytat ako riesit tuto vzniknutu situaciu. V prenajatom byte som byvala s detmi 10 mesiacov. Vzhladom na to, ze som bola mamicka na materskej s tromi detmi si odo mna najomca vypytal depozit vo vyske 1200 eur. Najomne som platila 600 eur s toho 150 boli zalohove platby na elektrinu, plyn, vodu.Po 10 mesiacoch sme sa stahovali a s najomcom sme sa dohodli, ze mi vrati 600 eur z depozitu a ostatne si nech kym pride vyuctovanie. To aj splnil. Prislo vyuctovanie a najomca sa neozyval. Tak som ho skontaktovala a vyziadala som si predlozit vyuctovanie. Mailom mi zaslal, ze vypocitat vyuctovanie je velmi tazke takze navrhuje ze mi posle 300 eur. A zacal to odvovodnovat tym, ze museli valandy kupovat nove a ze tam bola poskodena manzelska postel. Z toho som ostala velmi zaskocena kedze mam aj preberaci protokol, ktory mi podpisali pri prebrati bytu, ze je vsetko v poriadku. Potom som ho este trikrat ziadala o predlozenie vyuctovania, ale zakazdym odmietol s vyjadrenim ze on nevidi na to dovod. Tiez mam doklad o stave meracov pred zacatim najmu a ich konecny stav pri odovzdavani bytu. Taktiez som nadobudla dojem pri mailovej komunikacii s najomcom, ze zalohove platby neboli platene v takej vyske ako mame udane v zmluve. Neviem si dat s tymto radu a preto Vas ziadam o radu, lebo nechcem prist o moje peniaze. S pozdravom

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2016)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné vo Vašej nájomnej zmluve pozrieť akým spôsobom je upravené vrátenie depozitu (po splnení akých podmienok) a tiež, či je tam stanovená povinnosť prenajímateľa Vás o vyúčtovaní upovedomiť. Vzhľadom na to, že ste v prenajatom byte bývali skoro jeden celý rok a vyúčtovanie sa robí práve na jeden rok, nezastávam názor prenajímateľa, že výpočet vyúčtovania je ťažký. Vyúčtovanie mu správca zasiela (vo väčšine prípadov) v prehľadnej tabuľke, z ktorej sú zrejmé všetky podstatné údaje pre určenie, či vznikol nedoplatok alebo preplatok a ako boli platené zálohové platby. Jeho argumentáciu, že nepovažuje za potrebné Vám zaslať vyúčtovanie nepovažujem z jeho strany za korektné (hlavne nie v prípade, ak ste boli bezproblémový nájomca). Ak máte preberací protokol, kde prenajímateľ uviedol, že bolo všetko v poriadku odovzdané bez akéhokoľvek poškodia, tak následná zmena pohovky alebo inej veci v byte nie je možné pripisovať na Vaše náklady (mohlo ísť o výmenu z dôvodu, že bola zastaralá...). Takéto správanie sa prenajímateľa nie je bežné a voči Vám ho považujem za nekorektné. Odporúčam Vám ho ešte naposledy kontaktovať a uviesť mu, že ak Vám zvyšok depozitu nevráti do 10 dní (alebo Vám nepošle vyúčtovanie), začnete Vašu vec riešiť právnou cestou. Ak by nereagoval odporúčam Vám ho prostredníctvom advokátskej kancelárie vyzvať na vrátenie zvyšku depozitu. Mnohí dlžníci, ktorí sa zatajujú pred veriteľom po doručení výzvy od advokátskej kancelárie svoj názor zmenia a dlh vyplatia. V prípade, že by ste mali záujem o poskytnutie právnej pomoci vo Vašej veci, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu uvedenej na našej stránke. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobry den, chcem sa spytat. Byvala som v najomnom byte. Od oktobra tam nebyvam, byvaly priatel tam ostal do decembra. Peniaze za zabezpeku, zevraj davaju az po dvoch mesiacoch. Nakolko som tam dala 500,- € minus 100,- € za prvy najom. Mam pravo na tych 400? Moj ex mi tvrdi, ze mam pravo na 200, nakolko som mala dva mesiace vypovednu lehotu a to som tam nebyvala. On keby tam byval doteraz tak v jeho pripade by som nemala ziadne pravo na svoje peniaze. Dakujem za odpoved, ak sa to da pochopit ;)

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2016)

Dobrý deň, neuviedli ste, či ste nájomnú zmluvu uzatvorili iba Vy alebo ste v zmysle nájomnej zmluvy boli nájomcami obaja. Rovnako je potrebné v nájomnej zmluve nájsť ustanovenie, ktoré upravuje vrátenie depozitu. V prípade, že tam o vrátení depozitu nebude nič napísané platí, že sa má vrátiť po ukončení nájmu, t.j. po uplynutí výpovednej lehoty. Ak ste zmluvu vypovedali v októbri, pričom ste sa hneď odsťahovali a neplatili nájomné za mesiace počas ktorých Vám plynula výpovedná lehota, prenajímateľ si od depozitu odpočíta nezaplatené nájomné. Tzn. že nemusíte mať právo na vrátenie celých 400,- €. Na dôkladnejšie posúdenie Vašej veci by som Vám odporučil konzultáciu s advokátom vo Vašom okolí. Ako som uviedol, pre presné posúdenie veci je potrebné mať k dispozícii nájomnú zmluvu a tiež poznať celý skutkový stav.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, 31.8. som s mojou prenajímateľkou ukončil nájomnú zmluvu dohodou (ani som v byte nebýval). V dohode o zrušení nájomnej zmluvy sa zaviazala vrátiť mi nájom aj depozit do 15.9. Polovicu dlžnej sumy mi vrátila, ale k druhej si dáva stále nové termíny, ktoré samozrejme nedodrží. Ako v tomto prípade postupovať?

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2015)

Dobrý deň. Vo Vašom prípade pôjde v podstate o štandardné vymáhanie peňažnej pohľadávky. Vymáhanie je v zásade možné dvoma spôsobmi, a to súdnou alebo mimosúdnou cestou. V rámci mimosúdneho pokusu o vymoženie pohľadávky môžete dlžníka vyzvať písomnou formou na vrátenie dlhu. Takáto výzva by mala byť realizovaná doporučenou poštou, aby sa to v prípadnom súdnom konaní dalo jednoduchšie preukázať. Pokiaľ dlžník nebude reagovať, môžete pristúpiť k súdnemu vymáhaniu pohľadávky (podanie žaloby, resp. návrhu na vydanie platobného rozkazu). Pre úplnosť dodávam, že k súdnemu vymáhaniu môžete pristúpiť aj bez predchádzajúcej mimosúdnej výzvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako mám postupovať. Býval som s priateľkou v garsónke v Nitre. Z bytu sme odišli preto, lebo sme chceli väčší byt. Keď som podpisoval zmluvu s majiteľkou tak som jej musel dať depozit 200 eur z toho mi majiteľka vrátila 70 eur nakoľko mi povedala, že ostatné peniaze mi vráti až keď bude vyúčtovanie. Z bytu sme odišli 1.1.2015 a do mája 2015 som musel čakať na vyúčtovanie vravela, že sme mali nedoplatok, ktorý som ani nevidel, ktorý predstavuje 20 eur. Potom som následne komunikoval s majiteľkou, ktorá mi povedala že mi odpočíta tých 20 eur a pošle mi peniaze. Doteraz mi tie peniaze neposlala a ani sa s ňou neviem skontaktovať vkuse ma zruší. Tak by som chcel vedieť ako mám v danej veci postupovať. Vopred ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2015)

Dobrý deň, zo skutočností uvedených vo Vašej otázke mám za to, že máte opodstatnený nárok na vrátenie depozitu. K detailnejšiemu posúdeniu prípadu by bolo potrebné vidieť presné znenie zmluvy o nájme bytu. V takýchto veciach je možné postupovať buď mimosúdnou cestou alebo súdnou cestou. Mimosúdnou cestou zasielame dlžníkom výzvy na zaplatenie dlžnej sumy s tým, že ich vo výzve upozorníme i na zvýšené náklady súvisiace so súdnym vymáhaním pohľadávky. Vašu pohľadávku je však možné vymáhať i súdne. V súdnom konaní je potrebné preukázať uzavretie zmluvy o nájme, odovzdanie depozitu a skončenie nájomnej zmluvy. Následne doložíte súdu, že Vám prenajímateľka vrátila iba časť depozitu s tým, že Vám zvyšok vráti po vyúčtovaní, avšak dodnes tak nespravila. Tieto skutočnosti sú dostatočným podkladom na vydanie platobného rozkazu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobry den. Chcel by som vediet co mam robit. Byval som v najomnom byte zmluva bola od 03.08.2014, avsak som sa tam mohol nastahovat az 15.10.2014 z dovodu, ze tam este nebol plyn a obecny urad nedodal do toho datumu potrebne doklady na zapojenie plynu. Teraz som sa vystahoval a chcu odomna zaplatit aj tie mesiace, ked som ten byt este nemohol vyuzivat. Co mam robit, ako by som mal postupovat. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2015)

Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka má nájomca právo na zľavu z nájomného alebo dokonca až na odpustenie nájomného, ak nie z vlastnej viny nemôže predmet nájmu (byt) riadne užívať. Toto právo má nájomca za čas, počas ktorého trvali skutočnosti (vady), ktoré znemožňovali riadne užívanie bytu. Je veľmi dôležité podotknúť, že toto právo má nájomca len vtedy, ak si ho uplatní do 6 (šiestich) mesiacov od odstránenia závad, ktoré mu bránili v riadnom užívaní bytu, inak jeho právo zaniká. Vo Vašom prípade boli vady odstránené 15.10.2014, kedy ste sa mohli nasťahovať do bytu. Tzn. že ste svoje právo mali uplatniť najneskôr do 15.04.2015. V zmysle občianskeho zákonníka Vaše právo na primeranú zľavu z nájomného zaniklo 16.04.2015. 

Na druhej strane je možné (z Vašej otázky to nevyplýva), že ste s nájomcom uzavreli nejakú dohodu na čas kým sa zabezpečí dodávka plynu do bytu, prípadne, možno ustanovenie nájomnej zmluvy počítalo s tým, že byt nebude určitý čas obývateľný. Z toho dôvodu podotýkam, že by bolo potrebné presnejšie prezrieť Vašu nájomnú zmluvu a tiež podrobný skutkový stav Vašej veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu (Občianske právo)

Dobry den...Potreboval by som vaznu pomoc alebo resp. poradit co mam robit: Ide o taku vec, ze som si zobral dom do podnajmu kde mam oficialnu zmluvu z agenturou, ktoru sme obaja podpisali a platil som kauciu 350e. v tej zmluve stoji ze akonahle odovzdam dom v stave aky bol, prenajimatel teda agentura mi vrati depozit, co sa nestalo. mam aj doklad z agentury podpisany a opeciatkovany, ze dom prevzali vo vybornom stave. som uz na nervy neviem co mam robit, poradte mi prosim...Dakujem

Odpoveď: Nevrátenie najomneho - vratného depozitu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2014)

Dobrý deň. Vzniknutú situáciu je možné riešiť dvoma spôsobmi. Mimosúdne, prostredníctvom písomnej výzvy na vrátenie depozitu. Pokiaľ zostane mimosúdny pokus o vrátenie bezvýsledný, môžete podať návrh na súd. V prípadnom súdnom konaní Vám potom dôkaznú situáciu uľahčí spomenutý doklad o prevzatí predmetnej nehnuteľnosti v riadnom stave a snaha o mimosúdne riešenie sporu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk