Máte
otázku?

Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Trenčín

Otázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, aká je premlčacia doba pri nezaplatení faktúry.

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

Dobrý deň. Pokiaľ ide o premlčaciu dobu pri nezplatení faktúry, tak v zmysle ustanovenia § 397 Obchodného zákonníka sa uplatní všeobecná premlčacia doba štyri roky. Táto premlčacia doba platí pre obchodné záväzkové vzťahy. Naproti tomu podľa Občianskeho zákonníka je všeobecná premlčacia doba tri roky.

Pre presné určenie dĺžky premlčacej vo Vašom prípade (teda, či sa uplatní 3 alebo 4 ročná premlčacia doba) by bolo potrebné mať k dispozícii komplexné informácie o pohľadávke.

Trápi vás "Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň, pred 12 rokmi som bola na súde kvôli nezaplatenej faktúre za telefón, ktorý som si zobrala. Súd rozhodol, že mám zaplatiť menej, ako žiadali, a to po splátkach. Ale firma sa odvolala a ja som sa odsťahovala zo Slovenska, takže som už dlh neuhradila. Moja otázka znie: Je už premlčaná doba na tento dlh, alebo ho ešte môžu vymáhať, keďže sa chcem vrátiť na Slovensko? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 13.09.2023)

Dobrý deň,
podstatné vo vašom prípade je to, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok alebo platobný rozkaz. Platí totiž všeobecná premlčacia doba, ktorá v tomto prípade je 10 rokov od právoplatnosti súdneho rozhodnutia v zmysle ust. § 110 Občianskeho zákonníka /citujeme/ :

"Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

Uvádzame, že premlčacia doba plynie bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste v zahraničí.

V prípade, že by vám po návrate veriteľ kontaktoval, žiadajte o kópiu súdneho rozhodnutia s vyznačením doložky právoplatnosti a vykonateľnosti a od uvedeného dátumu je potrebné počítať tých desať rokov v zmysle ust. §  110 Obč. zákonníka na podanie návrhu na vykonanie exekúcie. Ak doba 10 rokov uplynie a v tejto lehote nebude podaný návrh na vykonanie exekúcie, potom je pohľadávka veriteľa premlčaná a nič nebude musieť uhradiť.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň, mojej svokre prišla faktúra za prácu, ktorá bola vykonaná pred 13 rokmi. Musí ju zaplatiť, keď už 3 roky nie je majiteľkou domu, kde bola práca vykonaná? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 03.08.2023)

Dobrý deň, ak vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie, potom nič neuhradzujte. Zaslaná faktúra po 13 rokoch je bezpredmetná, rovnako nie je podstatné ani to, že váš svokor nie je vlastníkom domu, i keď zrejme v čase vykonávania prác bol jeho vlastníkom.

Nič neuhradzujte ak nie je právoplatné súdne rozhodnutie, lebo platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.


Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň, Prišlo mi upozornenie od nemenovanej firmy, že som im nevyplatila faktúru za práce na dome. Avšak, tieto práce vykonávali pre inú spoločnosť. Splatnosť faktúry bola 30. 11. 2019. a upozornenie mi prišlo až 21. 12. 2022. Nie je táto záležitosť už premlčaná? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 21.12.2022)

Dobrý deň, ak je tomu tak ako uvádzate, potom predmetná pohľadávku môže byť premlčaná, nakoľko premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu. K premlčaniu teda došlo 30.11.2022. Preto ak by na vás aj podali žalobu, stačí vzniesť námietku premlčania a súd je povinný žalobu v celom rozsahu zamietnuť. Pozor však na to odkedy sa počíta premlčanie, nie je to od splatnosti faktúry ale od toho ako to bolo dohodnuté, faktúra je len účtovný doklad. 


Trápi vás "Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň, od roku 2012 do 2015 som bol klientom spoločnosti, ktorá poskytuje televízne služby. Počas tejto doby vznikol nedoplatok 4,50 eur. Odvtedy táto spoločnosť viackrát zmenila majiteľa. Dňa 30. 6. 2021 bola uzatvorená zmluva o postúpení pohľadávky medzi pôvodným veriteľom a postupníkom. Na základe tejto zmluvy mi poslal euroadvokát z Čiech oznámenie o postúpení pohľadávky, v ktorom ma informuje o povinnosti uhradiť svoj dlh a riešiť všetky s ním spojené záležitosti výhradne s novým veriteľom. Žiada uhradiť pôvodný dlh plus úrok, náklady vymáhania veriteľa, trovy právneho zastúpenia, takže celkom mám k úhrade 70 eur. Budem musieť uhradiť vzniknutý dlh alebo môžem sa odvolať na premlčaciu dobu? Za odpoveď vopred ďakujem! S pozdravom Tomáš

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 01.12.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že ak nastala splatnosť sumy 4,50 € niekedy v roku 2015 a veriteľ - poskytovateľom služieb nepodal žalobu na súd v premlčacej dobe 3 roky /§ 101 Obč. zákonníka/ je pohľadávka veriteľa premlčaná.

Skutočnosť, že veriteľ sa obrátil na advokáta prípadne nejakú vymáhačskú spoločnosť, aby zabezpečila vymáhanie pohľadávky, nie je rovnako podstatná, lebo premlčacia doba plynie od splatnosti v roku 2015.

Záver : Kontaktujte prísl. súd či na Vás nebola podaná žaloba /čo nepredpokladáme, vzhľadom na skutočnosť, že súd Vás dosiaľ nekontaktoval/. Ak žaloba nebola podaná v premlčacej dobe, nič neuhradzujte. Advokátovi napíšte maximálne email, že pohľadávka je premlčaná. Nič vysvetľovať a zdôvodňovať nemusíte, nič neuhradzujte !

Ak by teoreticky bola podaná žaloba, treba vzniesť námietku premlčania v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.

 

 


Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. V roku 2020 mi zomrel starý otec a v januári 2022 sa konečne uzavrelo dedičstvo, v ktorom som jediným dedičom. Prišiel mi preplatok za plyn za obdobie 2019-2020 zo roku 2020. V dokumentoch bolo uvedené, že tento preplatok bude vyplatený po doložení uznesenia z dedičského konania. Kontaktovala som ich s týmto uznesením, avšak odpísali mi, že z preplatku boli strhnuté nezaplatené pohľadávky z roku 2012 za inú firmu (našla som, že majú splnomocnenie na internete). Chcela by som vedieť, či je to možné po toľkých rokoch bez akejkoľvek exekúcie alebo predchádzajúceho vymáhania. Vopred ďakujem za odpoveď a radu.

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 26.08.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku poznamenávame hneď úvodom, že nerozumieme textu otázky o tom, zrejme plynárne majú splnomocnenie, ktoré ste našli na internete. Uvádzame, že samotné splnomocnenie a oprávnenie na základe neho konať zaniká úmrtím osoby, ktorá splnomocnila inú osobu na určené úkony.

Pokiaľ ide o nedoplatok za rok 2012, plynárne mali na jeho vymáhanie dostatočne dlhú dobu, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a táto uplynula niekedy v roku 2015 a preto nie sú plynárne oprávnené započítavať tento premlčaný dlh na preplatok, ktorý vám mal byť vyplatený. Preplatok za plyn vám byť vyplatený v celosti. Zápočet premlčaného dlhu na preplatok z rokov 2019 - 2020 je možný len na základe dohody s vami, čo vyplýva z ust. § 581 Obč. zákonníka :

 

"(1) Započítanie nie je prípustné proti pohľadávke na náhradu škody spôsobenej na zdraví, ibaže by išlo o vzájomnú pohľadávku na náhradu škody toho istého druhu. Započítanie nie je prípustné ani proti pohľadávkam, ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia.
(2) Započítať nemožno premlčané pohľadávky, pohľadávky, ktorých sa nemožno domáhať na súde, ako aj pohľadávky z vkladov. Proti splatnej pohľadávke nemožno započítať pohľadávku, ktorá ešte nie je splatná.
(3) Dohodou účastníkov možno započítaním vyrovnať aj pohľadávky uvedené v odsekoch 1 a 2.
(4) Započítanie proti pohľadávkam na výživné upravuje Zákon o rodine."
 
Žiadajte plynárne vrátenie celého nedoplatku.
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň, v roku 2018 som si prostredníctvom internetového predaja objednal televíziu od spoločnosti XYZ. Spoločne s televíziou mi dorazila karta a zmluva. Po aktivácii televízora som si však všimol, že ani jeden program nebola v HD kvalite a archív bol prístupný len cez internet. Tieto negatíva ma viedli k rozhodnutiu odstúpiť od zmluvy. Vypísal som teda formulár na odstúpenie od zmluvy a vrátil späť aj kartu. Tieto kroky som podnikol do 14 dní od obdržania tovaru. Zo spoločnosti XYZ mi následne prišla informácia, že všetko je v poriadku – moja karta sa k nim vrátila a odstúpenie od zmluvy bolo správne zrealizované. O mesiac neskôr mi bola vystavená upomienka na zaplatenie 20 eur. Na tieto výhrady som reagoval profesionálnym spôsobom - napísal som im a oni mi odpísali, že nemusím nič platiť, keďže všetko je vybavené. Od vtedy mi neprišiel žiadny ďalší dopis. No teraz, po uplynutí niekoľkých rokov, mi prišla upomienka na zaplatenie dlhu vo výške 86 eur. Suma obsahuje pôvodných 20 eur, úroky a honorár pre právnika. Chcel by som sa opýtať, či je to vôbec možné. Mám totiž za to, že som od zmluvy odstúpil v stanovenej lehote 14 dní. Je teda v poriadku, že odo mňa po tak dlhej dobe vyzývajú k zaplateniu takého dlhu? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 24.08.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že pred 4 rokmi ste odstúpili od zmluvy so spoločnosťou v zákonom stanovenej lehote 14 dní a zo strany spoločnosti vám bol následne účtovaný poplatok 20 €, čo bolo tiež pred 4 rokmi. Teraz vám bola doručená výzva k úhrade podľa otázky.
Ak je to tak a spoločnosť nepodala žalobu na súd v lehote do 3 rokov od splatnosti dlžnej sumy, ktorá je naviac pochybná, lebo kartu ste vrátili a od zmluvy odstúpili, potom je nárok veriteľa premlčaný. V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba 3 roky, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Odporúčam len zistiť na vašom príslušnom súde /súd podľa miesta trvalého bydliska/, či proti vám bola podaná nejaká žaloba v tejto veci. Kontaktujte infocentrum okresného súdu. Ak žaloba podaná nebola, nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Následne po zistení na súde napíšte advokátovi, že pohľadávka je premlčaná a preto nič neuhradíte. Nič nemusíte zdôvodňovať.

Ak by teoreticky bola podaná žaloba, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu s bližšími údajmi o podanej žalobe /suma, dátum doručenia žaloby súdu/.


Trápi vás "Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň, môže spoločnosť DIGI vymáhať neuhradenú faktúru cez SIPO za obdobie 10/2007? Nie je to už premlčaná doba? Spoločnosť DIGI nás informovala SMS správou o neuhradenej faktúre až v 11/2021. Ďakujem za odpoveď, Zuza.

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 30.11.2021)

Dobrý deň, ak Vám došla výzva len formou SMS, operátor vie o tom, že jeho pohľadávka je premlčaná v celosti a preto využil len formu SMS. Platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať prvý raz.
Nič neuhradzujte.

 

 


Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Mala som vybraný paušál u jedného operátora, no z finančných dôvodov prestala som ho platiť. Teraz, po šiestich rokoch od ukončenia platby, po mne firma žiada peniaze. Na tejto stránke som sa dočítala, že u operátora je premlčacia doba 3-4 roky, pričom ma za tých 6 rokov ani raz nekontaktovali. Mohú teda po šiestich rokoch ešte žiadať peniaze, ak uplynula už premlčacia doba? Ďakujem. Henrieta

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 07.10.2021)

Dobrý deň,
ak Vás kontaktoval mobilný operátor alebo vymáhačská spoločnosť a od splatnosti neuhradenej sumy uplynulo viac ako 3 roky, potom je nárok veriteľa - mobilného operátora - premlčaný. V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je premlčacia doba 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Z dôvodu právnej istoty zistite prípadne na prísl. okresnom súde /informačné centrum súdu/ podľa miesta Vášho trvalého bydliska, či voči Vám bola podaná nejaká žaloba v tejto veci. Ak žaloba nebola podaná, nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Uvádzam, že ak by veriteľ teraz podal žalobu na súd, súd by žalobu zamietol s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákonníka.

Záver : Úhradu dlhu žiadať môžu, ale v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka uplynula premlčacia doba, takže nič neuhradzujte.


Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň, Mám na vás otázku. Dnes mi volal pán, ktorý mi pred šiestimi rokmi inštaloval kuchynskú linku. Zistil, že mi nevystavil faktúru. Môžete mi poradiť, ako mám postupovať? Neprehľadla už premlčacia doba?

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,
vystaviť faktúru je účtovná záležitosť a nemá to vplyv na záväzok objednávateľa a zhotoviteľa. Ak od Vás žiada teraz peniaze za to, že Vám robil kuchyňu pred 6 rokmi, je to premlčané.


Trápi vás "Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry (Obchodné právo)

Dobrý deň, na môj stôl sa dostala faktúra z 31. 07. 2016, ktorá mala byť splatená 15. 08. 2016. V našom systéme vôbec neevidujeme takúto faktúru a ani nám nikdy nebolo dodané odsúhlasenie pohľadávok. Chcem sa opýtať, nie je táto pohľadávka už premlčaná? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry

(odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
ak sa jedná o obchodnoprávny vzťah, a predmetná faktúra nebola ani čiastočne uhradená, prípadne ani uznaný záväzok voči veriteľovi, podľa dátumov sa javí faktúra ako premlčaná.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Premlčacia doba pri nezaplatení faktúry" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.