Máte
otázku?

Koncesionárske poplatky a premlčanie ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Dobrý deň, majiteľkou bytu som od 02/2011 a bohužiaľ až dnes som sa dozvedela, že koncesionárske poplatky za rozhlas a TV nie sú zahrnuté v inkase, elektrinu riadne platím odkedy som majiteľkou bytu. Zatiaľ mi neprišli žiadne nedoplatky ani výzvy na úhradu. Chcem sa opýtať, že aká je možnosť platiť čo najmenšie penále. Prihlásiť sa dobrovoľne a žiadať o 3 ročnú premlčaciu dobu a tým pádom uhradiť nedoplatky za tri roky? Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

 

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme  nasledovne :

1./ Nevieme  do akej vekovej kategórie spadáte /ospravedlňujeme sa za použitý termín/, resp. či sa na Vás nevzťahuje oslobodenie od platenia poplatkov, preto odporúčame prekontrolovať  túto možnosť /ŤZP, dôchodcovia, viacnásobné odbery/. 

2./ Podľa právneho stav   do platil zákon č.  68/2008 Z.z.  bolo stanovené, že "na účely vedenia evidencie platiteľov podľa odseku 1 je dodávateľ elektriny24) povinný na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady do 30 dní od doručenia žiadosti poskytnúť vyberateľovi úhrady za úhradu nevyhnutných nákladov údaje o mene, priezvisku, adrese trvalého pobytu, adrese odberného miesta, čísle sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak ho má k dispozícii, a čísle odberného miesta platiteľa podľa § 3 písm. a) /= fyzické osoby/. Tento zákon platil do 31.12.2002. Od 01.01.2012 platí zák. č. 340/2012 Z.z. , kde v zmysle ust. § 10  platí, že ak platiteľ podľa § 3 písm. a)/=  fyzická osoba/  nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 17 eur. T.j. V prípade dobrovoľného uhradenia v stanovenej lehote  nebudete  platiť pokutu.  

2./ Na stránke  https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/kto-ma-platit  môžete  aktualizovať svoje údaje. Odporúčame následne po doručení výzvy zo strany vyberateľa úhrady vzniesť námietku premlčania e nepremlčanú sumu uhradiť v lehote podľa výzvy.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,  8.3. 2021 nám prišiel nedoplatok RTVS v sume 184,66 eur.
Je to za kontrolované obdobie od 1.1.2012 do 31.3. 2021. Suma celkovo je 520.19 eur, 335,53 eur bolo zaplatené a 184, 66 ešte treba doplatiť. Celkovo nám tie platby nesedia, keď to v delíme sumou 4,64 eur mesačne. Viete mi napísať ako treba postupovať ? Ďakujem P.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.04.2021)

Dobrý deň, po preštudovaní otázky musíme konatovať, že škoda, že ste sa na našu poradňu neobrátili v čase keď vám výzva od RTVS prišla a pred úhradou konces. poplatku.

Z otázky vyplýva, že začiatkom marca ste obdržali výzvu RTVS na úhradu nedoplatku na koces. poplatkoch za obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2021 v sume 520,19 €, časť vo výške 335,53 ste uhradili /po prepočte ste uhradili celkom za celkom 6 rokov/.

V otázke neuvádzate, či ste pri úhrade sumy 335,53 € uviedli za ktoré obdobie je predmetná suma.  Uvádzame to z dôvodu, že všeobecná premlčacia doba je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá začína plynúť odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že konces. poplatok za obdobie od 1.1.2012 do 03/2018 je premlčaný a ak by RTVS uplatnila pohľadávku cestou súdu, súd by žalobu zamietol práve s poukázaním aj na vyššie uvedené ust. § 101 Obč. zákonníka.

V otázke sa pýtate na postup, keďže vám nesedí prepočet sumy. Uvádzame, že rozdiel vo výzve oproti spočítanému poplatku 4.64 € za obdobie od 2012 do 3/2021 predstavuje sumu 6 €, čo je poplatok, ktorý si uplatňuje RTVS titulom poštových poplatkov.

Záver

Podstatné vo vašom prípade je to, že časť konces. poplatku je premlčaná a to za obdobie od 1.1.2012 do 03/2018. 

V otázke neuvádzate, či pri úhrade sumy 335,53 € ste uviedli za ktoré odbobie je predmetná suma. Ak ste uviedli že ide o obdobie od 03/2015 do 03/2021, je to v poriadku a ostatok dlhu 184,66 € už neuhradzujte a RTVS napíšte email, že konces. poplatok je premlčaný v yźmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.

Ak ste pri úhrade sumy 335,53 € neuviedli za ktoré obdobie konces. poplatok uhradzujete, RTVS predmentú platbku priradí v zmysle ust. §  566 ods. 2 Obč. zákonníka k najskôr splatnej platbe t.j. k odbobiu od 1 .1.2012 od 12/2017.

Možnosťou z Vašej strany, aby ste nemuseli platiť aj zostatok dlžnej sumy 184,66 € je RTVS urýchlene napísať dopor. list, ako aj email, vrátane portálu RTVS, aby platbu 335,53 € priradili k obdobiu od 03/2015 do 03/2021 a zostatok 184,66 € neujradzujte pre uplynutie premlčacej soby v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.

.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o vyjadrenie k mojej situácii, dostala som nedoplatok RTVS za obdobie 2012 do 31. 03. 2021, nerozumiem uvedenému rozpisu na koľko som platičom SIPA, kde mi odchádza platba za RTVS s nájmom, pre vysvetlenie. V uvedenej tabuľke v r. 2015 podľa nich chýba platba za celý rok. Na koľko tomu nerozumiem, poprosím o radu, celková suma nedoplatku je 215. 40e. Vopred ďakujem za vyjadrenie. P.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2021)

Dobrý deň,
z otázky sme pochopili, že zo strany RTVS Vám došla výzva k úhrade na zaplatenie konces. poplatku za obdobie od 2012 do 30.3.2021 v sume 215,40 €. Pokúsime sa vec vyriešiť, aj keď sme nevideli Vaše doklady :

Ak je vo výzve suma 215,40 €, nemôže byť za celé obdobie od 2012 do 31.3.2021, lebo ak by sme vychádzali pri platbe 4,64 € za jeden mesiac, za r. 2012 do 31.3.2021 ide o sumu 501.12 €.  Suma 215,40 € predstavuje platbu za cca 46 mesiacov, čo je cca 3,8 roka.

Usudzujeme na základe položenej otázky, že suma 215,40 € sa týka len niektorých mesiacov za obdobie r. 2012 do 31.3.2021. Vzhľadom na to, že všeobecná premlčacia doba je 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, je treba uhradiť len chýbajúce - neuhradené platby z Vašej strany za obdobie od 03/2018 do 31.3.2021. Chýbajúce resp. neuhradené platby za obdobie r. 2012 do 02/2018 vrátane, neuhradzujte (§ 101 Obč. zákonníka).

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, prišiel mi zaplatiť dlh za RTVS, zaplatila som im celú sumu za celých 10 rokov. Dnes už viem, že som tak robiť nemala, že stačilo zaplatiť za 3 roky ( premlčacia doba ) moja chyba, chcem sa spýtať, či je nejaká možnosť vymáhať peniaze za zvyšných 7 rokov spať? Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2021)

Dobrý deň,

 

podstata premlčania spočíva v kvalifikovanom uplynutí času, v ktorom zo strany veriteľa nedošlo k vykonaniu jeho subjektívneho práva. V dôsledku tohto márneho uplynutia času dlžníkovi vzniká právo vzniesť námietku premlčania, a tým odmietnuť plnenie veriteľovi.

 

V dôsledku námietky premlčania dochádza k zániku nároku, teda súdnej vymáhateľnosti práva. Subjektívne právo ako také však ostáva zachované, preto dlžník môže dobrovoľne splniť aj premlčaný záväzok bez toho aby veriteľ bezdôvodne obohacoval.Vzhľadom na to, že ste uhradili premlčaný záväzok, už nie je možné vymáhať tieto peniaze späť. Škoda, ale nedá sa to vrátiť späť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
17. 2. 2005 môj syn dostal darovacou zmluvou od svojho deda dom. V tom čase bol maloletý. Nikdy sme nič neriešili okolo poplatkov, pretože sa dedo o všetko postaral, či platil aj koncesionárske poplatky tak to neviem. Dedo umrel asi pred piatimi rokmi môj syn pred dvoma rokmi dovršil 18. Dnes som sa dozvedela, že sme povinný platiť koncesionárske poplatky aj na dom kde nikto nežije len sa platí elektrika. Neviem ako postupovať čo urobiť na koho sa obrátiť a hlavne ako postupovať správne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2021)

Dobrý deň,
áno, povinnosť platiť koncesionárske poplatky sa viaže na zriadenú elektrickú prípojku, hoci v nehnuteľnosti nikto nebýva a služby RTVS nevyužíva. Ak je elektrika na zmluve vedená na osobu, ktorá neplatí koncesionárske poplatky aj na inom mieste (ak niekto vlastní dve nehnuteľnosti, platí iba za jednu) budete musieť začať koncesionárske poplatky platiť. Dlžnú sumu však nemusíte uhrádzať celú, nakoľko aj v tomto prípade platí premlčanie a všetky platby staršie ako 3 roky sú premlčané. Najčastejšie klienti oznamujú RTVS, že vyplatia dlh za 3 roky a vo zvyšku vznesú, hoci mimosúdne, námietku premlčania. RTVS je aj sama vedomá, že vymáha premlčaný dlh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, potrebujem radu k nasledovnej situaci.
Som mamička na materskej dovolenke už 7 rokov bez prijmu. Bývam z manželom a dvomi deťmi na mieste trvalého pobytu, kde na manžela chodia poplatky za elektrinu a plyn, rozhlas a televíziu. Ale som majiteľom bytu, kde mám prechodný pobyt a bývajú v ňom moji rodičia na dôchodku. Len tu mám nahlásený odber elektrickej energie na moje meno. Problém je: nedoplatok za 10 rokov platenia rozhlas a televízia - 501,12 eur ?

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2021)

Dobrý deň, treba sa prihlásiť na trvalý  pobyt k manželovi a odber el. energie je treba prepísať na rodičov. Rodičia ak sú poberateľmi dôchodku majú nárok na oslobodenie od platenia konces. poplatkov, len treba tieto okolnosti RTVS preukázať (rozhodnutie o priznaní star. dôchodku).
Pokiaľ ide o nedoplatok za cca 10 rokov, budete musieť uhradiť nedoplatok len za posledné tri roky, t.j. za obdobie od 02|2018 do 02|2021, ktoré obdobie pri platbe špecifikujte.

Ostatok dlžnej sumy neuhradzujte, lebo platí všeob. premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. par. 101 Obč. zákonníka, t.j. konces. poplatok za obdobie pred 02|2018.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, prišlo nám spätne od roku 2012 zaplatiť koncesionársky poplatok. V roku 2012 sme sa prihlásili na odber elektriny, od konca roku 2013 bývame na tom dome. Zmluvu s RTVS nemáme, akosi sme na pozabudli. Majú právo si nárokovať zaplatiť toľko rokov spätne? Môžu nám vyrubiť nejakú pokutu?

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2021)

Dobrý deň,
treba zaplatiť konces. poplatok len za obdobie od 02/1018 do 02/2021.

Pri úhrade sumy treba uviesť, že presne za toto obdobie uhradzujete konces. poplatok. Konces. popatok za staršie obdobie neuhradzujte, t.j. za obdobie pred 01/2018, lebo pohľadávka RTVS je premlčaná; platí. všeob. premlčacia do 3 roky v zmysle ust. § 101 a nasl. Obč. zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
prosím o pomoc a radu. Odporučili ste mi pokúsiť sa nájsť v poradni odpovede na moje otázky. Mnohé som našla, ďakujem, ale na 2 problémy neviem nájsť odpoveď. RTVS som vzniesla cez kontaktný formulár (iná možnosť na ich stránke nie je) námietku premlčania. Prišiel mail, že odpoveď môže prísť až za 2 mesiace, lenže splatnosť dlhu je oveľa skôr. Môžem svojvoľne zaplatiť len tie posledné 3 nepremlčané roky bez toho, že bý mi to schválili? Čiže sumu 36 x mesačný poplatok? Ďakujem za Vás čas.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.02.2021)

Dobrý deň,
to, či RTVS Vám uzná aspoň emailom námietku premlčania v zmysle ust. Obč. zákonníka nie je podstatné a súhlas RTVS na jej vznesenie nepotrebujete.

Treba uhradiť len sumu konces. poplatku za posledné 3 roky, t.j. od 02/2018 do 02/2021.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
zo strany RTVS mi bolo doručené „Oznámenie ó kontrole platenia úhrady“ (s dátumom 15. 01. 2021), v ktorom je uvedené, že RTVS vykonal kontrolu platenia úhrady v zmysle §8 zákona č. 340/2012 Z. z. á dňom kontroly ma vyberateľ úhrady prihlásil do evidencie. V oznámení je v tabuľke uvedené:
Odber elektriny od povinnosť platiť úhradu od: 16. 05. 1995 / 1. 4. 2008
V oznámení je uvedené, že nedoplatok vo výške 719, 20 Eur mám uhradiť do 30 dni od doručenia.
Trvalé bydlisko mám v Bratislave, kde je manžel evidovaný ako odberateľ elektriny v domácnosti v byte á on je platiteľom elektriny á aj poplatku za RTVS.
Ja som uvedená ako odberateľ elektriny v dome na strednom Slovensku, ktorý slúži kvázi ako chata, kde nie je ani televízor a ani radio, preto som si nebola vedomá skutočnosti, že musím platiť platbu pre RTVS.
Moja otázka znie, či RTVS koná oprávnené a k áno, či za tak dlhé obdobie t.j. od 1. 4. 2008 do 28. 02. 2021 neexistuje nejaká premlčacia lehota a akú sumu mám RTVS uhradiť? Alebo aký postup mám zvoliť na vyriešenie vzniknutej situácie.
Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem. Sv.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.02.2021)

Dobrý deň,
ak Vám bola doručená výzva k úhrade nedoplatku za obdobie od r. 1995 do 2008 vo výške 719 eur, potom v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí, že pohľadávka veriteľa RTVS je v.celom rozsahu premlčaná. Nič neuhradzujte.

RTVS napíšte, že pohľadávku považujete v celom rozsahu za premlčanú. V prípade, že by RTVS podala žalobu na súd, súd návrh zamietne.

Nevieme, či ste naďalej vlastníčkou predmetnej nehnuteľnosti, ale odporúčame odber el. energie v chate na strednom Slovensku prepísať na manžela a dvojnásobný odber pre platenie konces. poplatkov oznámiť RTVS.

Vlastníctvo resp. umiestnenie TV a rádia v chate nie je podstatné, podstatný je odber el. energie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
Opätovne Vás prosím o radu ako postupovať pri pokute, ktorá nám bola doručená 25. 1. 2021 a kde nás žiadajú zaplatiť pre nás dosť vysokú sumu t.j. 598, 56e od roku 1. 6. 2010. Ako je to s tou premlčacou dobou a koľko vlastne mame zaplatiť, aby sme zbytočné nenavysovali sumu úrokmi. Ďakujem Vám za radu.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2021)

Dobrý deň,
premlčacia doba je 3 roky. Plynutie premlčacej doby sa preruší podaním žaloby na súd. Všetko staršie ako 27.01.2018 je premlčané. Mohli by od Vás žiadať na súde len platby za mesiace od 27.01.2018 do súčasnosti. Podľa sadzby za jednotlivý mesiac si to vypočítajte. Ak nechcete dlh navyšovať, tak zaplaťte len to, čo je splatné do 27.01.2018 do dnes a k zvyšku napíšte list RTVS a uveďte v ňom, že vznášate námietku premlčania. Ak by náhodou podali žalobu na celú sumu, znova namietnite premlčanie aj na súde. 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Vďaka za všetky doterajšie odpovede ku kokncesionarskym poplatkom, ale nie je mi jasne s kým vlastne komunikovať a ako? Písomne s odborom výberu úhrad RTVS? Alebo stačí cez kontaktný formulár?

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.08.2020)

Dobrý deň,
osobne by som odporúčal písať priamo na oficiálnu adresu RTVS (prípadne na ten odbor výberu úhrad) a písomne (poštou). Prípadne emailom. V zásade je to však jedno. Len aby ste mali doklad o tom, že ste premlčanie namietli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý, keď nemáme zaplatené RTVS päť rokov stačí zaplatiť len tri spätne? Prečo doteraz nič neprišlo na úhradu? Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2020)

Dobrý deň,
áno, všetky ostatné splátky, staršie ako 3 roky sú už premlčané. Zákon síce RTVS nezakazuje vymáhať premlčanú pohľadávku, avšak tú nemusí uhrádzať.

Čo sa týka druhej Vašej otázky, je na ňu ťažké odpovedať. Zrejme ide o interné postupy RTVS a ľudí upozorňujú spätne na dlhy a neupozorňujú na skutočnosť, že im v súčasnosti vzniká dlh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Žijem v zahraničí 17r. Asi v 2013 som kúpil byt na Slovensku. V 2017 som ho predal. Dnes mi prišiel e-mail, že mám rtvs zaplatiť 216, 60 e. Nežijem na Slovensku ani nepozerám rtvs. Čo treba urobiť. Ďakujem. 

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,

 

tzv. zástrčkový zákon, ktorý tieto koncesionárske poplatky rieši nie je postavený tak, že by zohľadňoval to, či sa RTVS sleduje alebo nie, ale je postavený na vlastníctve nehnuteľnosti a odbere elektriny. V zásade by sa teda platiť malo. Tu ale treba povedať, že pohľadávky staršie než 3 roky od splatnosti sú premlčané, takže vo Vašom prípade vidím priestor na vznesenie námietky premlčania.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Zdravím p. JUDr. Ficek, potrebovala by som Vašu radu. Sme malá rodinná SRO, ktorá ma 4 zamestnancov pracujúcich na stavbách v zahraničí. Dnes mi prišiel list z RTVS o koncesion. nedoplatku za obdobie od 1.1.2015 do 31.5.2020 za 35 mesiacov v tom období plus poštovné suma 159,26 eur. Preto je taká suma, lebo v zahraničí sa robí tých 183 dni v roku. SRO má sídlo na trvalej adrese, to znamená, že na firmu nemáme zakúpenú ani registrovanú tv ani rozhlas. Tak za čo mám platiť, keď chlapi pracujú na stavbe. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.05.2020)

Dobrý deň,
zrejme Vás naša odpoveď nepoteší. 

Povinnosť platiť konces. poplatky u právnických osôb je viazaná na počet zamestnancov a nie na to, či máte alebo nemáte TV alebo rozhlas.

V otázke uvádzate, že ide o nedoplatok za obdobie od 1.1.2015 do 30.5.2020 v sume 159,26 €. 

Vzhľadom na okolnosť, že všeobecná premlčacia doba je 3 roky, odporúčame uhradiť len zodpovedajúcu časť nedoplatku a to za mesiace, ktorých sa nedoplatok týka, avšak len mesiace v období od 05/2017 do 05/2020. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím o radu. Od septembra 2017 platím koncesionárske poplatky pravidelne, pretože som k tomu bola vyzvaná listom, na základe odberu elektriky. Nechcela som stále platiť šekom, lebo mi to nevyhovovalo, tak som požiadala mailom o číslo účtu a variabilný symbol, no odpoveď mi prišla s celým nedoplatkom od roku 2010. Viete mi prosím poradiť čo s tým? Ja som televízor vôbec nevyužívala, no viem, že to mi asi nepomôže ako argument. Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň,
nie je podstatné to, či ste TV užívali alebo nie, podstatný je odber el. energie. 
Ak Vám došla výzva od vyberateľa úhrady /RTVS/, aby ste uhradili nedoplatok za predchádzajúce obdobie 10 rokov, táto požiadavka vyberateľa úhrady je premlčaná. Preto je potrebné vyberateľovi oznámiť, že jeho nárok v zmysle ust. § 103 Obč. zákonníka považujete za premlčaný v rozsahu platieb starších ako tri roky /t.j. za roky 2010 až 12/2016/.
Je na Vás či uhradíte nedoplatok za obdobie 3 rokov, ktorý zatiaľ premlčaný nie je, t.j. : od 01/2017 do 08/207 vrátane / v otázke uvádzate, že platíte poplatok od 9/2017/, t.j. celkom za 8 mesiacov, alebo počkáte na súdne konanie a aj na to, či žalobca - vyberateľ úhrady RTVS stihne svoju žalobu proti Vám podať načas, aby súd žalobe vyhovel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, som ďalšia v poradí čo neplatila rtvs poplatky, a nepamätám sa ani kedy som sa prebral a a prihlásila sa k plateniu, prišlo mi, že dlžná suma je 361, 92e od 16. 4. 2011 po dobu 3. 1. 2019, kde evidujú výpoveď zmluvy. Ta suma sa mi zdá veľmi vysoká. Som si istá, že to PLATÍM viac ako 6rokov! Nejak mi nevychádza ta suma. Keďže píšu, že som odberateľ elektriny od 2011. Čo znamená ta premlčacia doba? Môžem voči tomu dať námietku? Alebo mi noc iné neostáva, len zaplatiť dlžnú sumu do 30tich dni?

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ ste platili, odporúčam im to namietnuť. Rovnako im môžete namietnuť aj premlčanie pohľadávky. Kým nepodajú žalobu, stále premlčacia doba plynie, a preto napr. k dnešnému dňu by po vznesení námietky premlčania mali nárok na zaplatenie len sumy do 03.01.2016. Premlčanie znamená, že sa oslabí ich právo a zanikne nárok. Inak povedané, môžete to zaplatiť dobrovoľne, avšak ak by to žalovali a Vy to znova namietnete, tak súd vo vzťahu k sumám, ktoré sú premlčané žalobu zamietne. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek. Poprosím Vás o radu a pomoc pri riešení daného problému, ohľadom koncesionárskych poplatkov a premlčacej doby. Bývame vo vlastnom byte od roku 3/2016 a celkom sme zabudli na koncesionárske poplatky, ohľadom odberného miesta a jeho povinnosti sa hlásenia a povinného platenia. Samozrejme, že sme si vedomí našej nevedomosti a chceme nahlásiť od toho roku 2019 od mája platenie povinných koncesionárskych poplatkov. Otázka znie, či nám môžu dať zaplatiť povinné poplatky tri roky spätne ? Vzťahuje sa na to premlčacia doba? Zatiaľ sme žiadnu výzvu ani iné úradné upozornenie neobdržali.  Čítal som článok, že od 01.2020 majú byt koncesionárske poplatky zrušené. Bude právo o vymáhanie nedoplatkov ohľadom poplatkov účinné až k určitému dátumu ? Za Vašu ochotu a pomoc Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2019)

Dobrý deň, 
podľa zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska vyberateľ úhrady si cestou katastrálneho odboru môže zistiť kedy ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti a požadovať úhradu koncesionárskeho poplatku aj spätne tri roky. 
Platí  ust. § 9 ods. 5 zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska : 
"Katastrálny úrad je povinný na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady poskytnúť súčinnosť na účely kontroly evidencie platiteľov podľa § 3 písm. a) do 30 dní od doručenia žiadosti."


Ak vychádzame z dnešného dátumu 10.5.2019, konces. poplatky za marec 2016 a apríl 2016 sú už premlčané.

V prípade, že by ste sa rozhodli neuhradiť poplatky spätne dobrovoľne na základe Vášho nahlásenia, potom v prípade súdneho konania môžete vzniesť námietku premlčania ohľadom poplatkov starších ako 3 roky pred podaním žaloby; nie je podstatné, či Vám RTVS pošle výzvu k úhrade alebo výzvu nepošle.

Dovoľujeme si vysloviť pochybnosť, že aj keby konces. poplatky boli zrušené k 01/2020, že bude zákonom dané, že spätné vymáhanie poplatkov ku dňu ich zrušenia sa zo zákona zastavuje, teda že nezaplatené konces. poplatky nie je potrebné zaplatiť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Pekný deň Judr. Ficek, chcela by som sa informovať ohľadom stokrát opýtanej otázky ohľadom konc. poplatkov. Áno, mojou vinou a nekontrolovaním  platieb došlo od 2009 k neuhradeniu konc. platieb. Prišiel mi zo súdu platobný rozkaz na zaplatenie necelých 600 e čo je pre mňa v momentálnej situácii neúnosne uhradiť. Ako sa môžem brániť ? Premlčacia doba ? Ďakujem veľmi pekne za pomoc.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Pokiaľ vo veci bol vydaný platobný rozkaz, sme názoru, že platobný rozkaz nemal byť vydaný a zo strany súdu mala Vám byť poskytnutá ochrana ako spotrebiteľovi. Sme ďalej názoru, že súd mal vec posúdiť ako spotrebiteľský spor a zo zákona /"ex offo"/ mal Vám súd poskytnúť  ochranu, vrátane ochrany pred negatívnymi následkami plynutia času,

Z Vašej otázky vyplýva, že RTVS uplatnila pohľadávku, ktorá je už čiastočne premlčaná a preto platobný rozkaz vydaný nemal byť. Platobný rozkaz v zmysle ust. § 265 Civil. sporového poriadku možno vydať len v prípade, "ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor. " 

To, že Vy ste urobili chybu pri neprihlásení sa na platenie konces. poplatkov z rôznych dôvodov, nie je tou okolnosťou, aby RTVS vymáhala konces. poplatky staré aj desať rokov.

Ako vyplýva z  viacerých súdnych rozhodnutí, RTVS sa často spolieha na to, že dlžník nepodá námietku premlčania hlavne z dôvodu neznalostí zákona a vymáha dlžné sumy staršie ako tri roky. Vo veci poznamenávame, že nie je podstatné to, že RTVS Vám poslala nejakú výzvu až teraz a bude  dôvodiť svoj návrh tým, že premlčacia doba sa počíta až od zaslania výzvy. Súdy sa už s touto argumentáciou vyporiadali a dôvodom  RTVS nevyhoveli.

2./ Vo veci Vám odporúčame podať odpor proti platobnému rozkazu v zmysle poučenia ako je to uvedené v samotnom platobnom rozkaze a vzniesť námietku premlčania  pre dlžnú sumu staršiu ako tri roky pred podaním návrhu.

Vznesenie námietky premlčania znamená, že súd neprizná RTVS  právo na zaplatenie konces. poplatkov starších ako tri roky pred podaním návrhu v súlade s ust. § 101 a 583 Obč. zákonníka.

T.j. : Suma na úhradu, ktorú budete povinná uhradiť predstavuje konces. poplatok len za obdobie posledných troch rokov odo  dňa podania návrhu, ak máte platiť mesačne 4,64 €, potom je to 4,64 krát 12 mesiacov krát tri roky, čo je spolu 167,04 €, v ostatnej časti do 600 € bude návrh zamietnutý z dôvodu  vznesenia námietky premlčania, ktorú treba v podanom odpore vzniesť.

Odporúčame Vám v samotnom odpore proti platobnému rozkazu uviesť, že poukazujete aj na rozsudok Krajského súdu v Prešove, sp. zn. : 6Co/93/2017 zo dňa 29.05.2018, ktorý rozhodoval v podobnej veci žalobcu RTVS a spotrebiteľky, posúdil spor ako spotrebiteľský a uznal námietku premlčania.

Vyslovujeme presvedčenie, že v spore budete úspešná.

Dajte nám vedieť ako ste dopadli.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, JUDr. Ficek. Prišlo mi oznámenie o kontrole platenia úhrady koncesionárskych poplatkov (KP). Do dnešného dna sme nikdy KP neplatili. Povinnosť platiť KP uvádzajú 1. 8. 2010 a dlh ku dňu 30. 4. 2019 je v sume 487, 20 Eur (t. J. Za 105 mesiacov). Ak tomu dobre rozumiem, platí premlčacia doba 3 roky. To znamená, že im uhradím KP za posledné tri roky? (t. J. Od 30. 4. 2019 - 30. 4. 2016? t.j. suma 167, 04 Eur? ) Odporúčate aj napísať RTVS aj, že uhrádzam 3 roky a na zostatok dlžnej sumy vznášam námietku premlčania?

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2019)

Dobrý deň,

rozumiete tomu správne. Nárok starší než 3 roky od podania žaloby je premlčaný. Kým nepodajú žalobu, stále plynie premlčacia lehota. Takže napr. k dnešnému dňu sú premlčané platby staršie než 21.03.2016. Ak Vám to vyčíslili k 30.04.2019, odporúčam začať platiť nové poplatky od daného dátumu a RTVS. Alebo ak by ste však vyčkali, kým podajú žalobu a povedzme, že by ju podali napr. 30.06.2019, tak by ste museli zaplatiť "len" od 30.06.2016 do teraz. Rozhodnúť sa však musíte už Vy. Prípadne zaplatíte len to čo nie je premlčané a budete pokračovať v platení.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý večer, p. JUDr. Ficek! Poprosím Vás o radu a pomoc. V týchto dňoch t.j. 13. 11. 2018 som obdržal výzvu o zaplatení koncesionárskeho nedoplatku za obdobie od 4/2008 - 12/ 2013 v čiastke 108, 17 e od 1/2014 do 11/2018 je všetko uhradené pravidelne, nezdá sa mi, že sa to neplatilo, keď je to na SIPE, či v našom prípade platí premlčacia doba 3- ročná v zmysle  §100 a nasl. Obč. zákonníka. Požiadam Vás o akú čiastku by sme mali uhradiť a za aké obdobie. Žiadne výzvu sme v predchádzajúcich rokoch nedostali až teraz tohto roku 11/2018. Žiaľ také staré platby nearchivujem. Ďakujem Vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2018)

Dobrý deň,

ak ste mali tieto úhrady plniť ako fyzická osoba nepodnikateľ, potom by sa na predmetné úhrady mala vzťahovať Vami uvádzaná premlčacia lehota. Všeobecná premlčacia lehota je 3 roky, a teda z toho, čo uvádzate môžeme uviesť, že tieto požadované úhrady už sú premlčané. Ak Vás vyzvali, môžete na ich výzvu reagovať tak, že považujete tieto platby za premlčané. Ak by Vás žalovali, môžete rovnako vzniesť námietku premlčania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý večer, p. JUDr. Ficek! Poprosím Vás o radu a pomoc. V týchto dňoch t.j. 13. 11. 2018 som obdržal výzvu o zaplatení koncesionárskeho nedoplatku za obdobie od 4/2008 - 10/ 2018 v čiastke 589, 28 e, či v našom prípade platí premlčacia doba 3- ročná v zmysle ústavy §100 a nasl. Obc. Zákonika. Požiadam Vás o akú čiastku by sme mali uhradiť a za aké obdobie. Žiadne výzvu sme v predchádzajúcich rokoch nedostali až teraz tohto roku 11/2018. Ďakujem Vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.11.2018)

Dobrý deň,

vzhľadom na premlčaciu dobu 3 roky odporúčame uhradiť koncesionársky poplatok len za posledné tri roky, t.j. od 11/2015 do 11/2018.

Zrejme konces. poplatok nebol hradený vôbec /mesačne 4,64 €/, preto suma podľa našich výpočtov za obdobie od 11/2015 do 11/2018 je 167,04 €.

V ostatnej časti  výške t.j. : za obdobie od 04/2008 do 10/2015 je nárok RTVS na konces. poplatok už premlčaný.

Pri vykonaní úhrady treba uviesť v prevodnom príkaze alebo poštovej poukážke presne za ktoré obdobie poplatok uhradzujete.

Oznámte RTVS, že v prípade, že neuhradenú sumu bude vymáhať cestou súdu, vznesiete námietku premlčania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku