Máte
otázku?

Koncesionárske poplatky a premlčanie ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Dobrý deň, som majiteľkou bytu od 02/2011 a bohužiaľ, až dnes som zistila, že koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu nie sú zahrnuté v inkase. Elektrinu platím riadne odvtedy, ako som sa stala vlastníčkou bytu. Zatiaľ mi neprišli žiadne výzvy na úhradu ani informácie o nedoplatkoch. Chcela by som sa opýtať, aká je možnosť platiť čo najmenšie pokuty. Môžem sa prihlásiť dobrovoľne a požiadať o trojročnú premlčaciu dobu, a tým pádom uhradiť nedoplatky za posledné tri roky? Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme  nasledovne :

1./ Nevieme  do akej vekovej kategórie spadáte, resp. či sa na Vás nevzťahuje oslobodenie od platenia poplatkov, preto odporúčame prekontrolovať túto možnosť /ZŤP, dôchodcovia, viacnásobné odbery/. 

2./ Podľa pôvodného zákona, keď platil zákon č.  68/2008 Z.z.  bolo stanovené, že "na účely vedenia evidencie platiteľov podľa odseku 1 je dodávateľ elektriny povinný na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady do 30 dní od doručenia žiadosti poskytnúť vyberateľovi úhrady za úhradu nevyhnutných nákladov údaje o mene, priezvisku, adrese trvalého pobytu, adrese odberného miesta, čísle sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak ho má k dispozícii, a čísle odberného miesta platiteľa podľa § 3 písm. a) /= fyzické osoby/. Tento zákon platil do 31.12.2002. Od 01.01.2012 platí zák. č. 340/2012 Z.z. , kde v zmysle ust. § 10  platí, že ak platiteľ podľa § 3 písm. a)/=  fyzická osoba/  nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 17 eur. T.j. V prípade dobrovoľného uhradenia v stanovenej lehote  nebudete platiť pokutu.  

2./ Na stránke  https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/kto-ma-platit  môžete  aktualizovať svoje údaje. Odporúčame následne po doručení výzvy zo strany vyberateľa úhrady vzniesť námietku premlčania a nepremlčanú sumu uhradiť v lehote podľa výzvy.

Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mojej susedke prišiel nedopatok za koncesionárske poplatky cez 400 €, avšak nie je žiadateľ ani dôchodca. Dočítala som sa, že môže podať námietku na premlčaciu dobu troch rokov. Chcem sa spýtať, ako to funguje. Má jej to vystaviť právnik, alebo existujú na to nejaké tlačivá na internete? Taktiež ma zaujíma, či má uhradiť plnú sumu a žiadať na základe premlčacej doby peniaze späť, alebo pokiaľ nepodá námietku, nemá platiť nič?

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2023)

Dobrý deň, vec nie je potrebné komplikovať.
V otázke neuvádzate, že za ktoré obdobie je suma 400 €. Len predpokladáme, že ide o obdobie do 1.7.2023, kde boli koncesionárske poplatky zrušené.

Zjednodušene povedané : vo veci je potrebné uhradiť len koncesionársky poplatok za posledné 3 roky, teda za obdobie len posledných 36 mesiacov, t.j. od 07/2020 do 06/2023 vrátane. RTVS môžete napísať, že pohľadávka spred 07/1023 je premlčaná, lebo platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka 3 roky. Pri úhrade formou bankového prevodu prípadne poštovou poukážkou treba uviesť, že za ktoré konkrétne obdobie sa konces. poplatok uhradzuje.

 


Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som požiadať o radu. RTVS ma upozornila, že od roku 2010 neplatím koncesionárske poplatky a výška dlhu je k dnešnému dňu 714,56 eur. Mám dcéru so ZŤP, ale túto skutočnosť som im nenahlásila. Je možné sa spätne odvolať na oslobodenie od platenia koncesionárskych poplatkov? Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2023)

Dobrý deň,
bohužiaľ oslobodenie nemožno priznať spätne. V tomto prípade v zmysle ust. § 5 ods. 2 Zákona č. 340/2012 platí že:

Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa odseku 1 vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ podľa § 3 písm. a) oznámil vznik skutočnosti podľa odseku 1; na písomné oznámenie sa vzťahuje ustanovenie § 9 ods. 8.   Avšak v zmysle všeobecnej trojročnej premlčacej lehoty by mali byť úhrady za obdobia staršie ako tri roky spätne už premlčané. To znamená, že ak by ste zaplatiť odmietli a RTVS by sa rozhodla vymáhať dané plnenie súdnou cestou, tak by postačovalo, aby ste v súdnom konaní vzniesli námietku premlčania a už by neboli schopní danú sumu úspešne vymôcť. Môžete oznámiť rtvs, že všetko staršie ako 3 roky je premlčané a uhraďte len posledné 3 roky. 

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Od roku 2007 som evidovaná ako odberateľ elektriny na chate. Žijem v zahraničí už od roku 2001 a chatu využívame len občas. Moja matka tam chodí na kontrolu približne dvakrát ročne, trikrát za každú návštevu. Elektrinu platím mesačne. Nikdy ma nenapadlo, že koncesionárske poplatky nie sú v sume zahrnuté, až kým mi neposlali upomienku. Musím im zaplatiť celú dlžnú sumu, alebo môžem podať námietku premlčania? Faktúra za elektrinu prichádza na adresu môjho trvalého bydliska, ktorý patrí mojej matke. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 07.03.2023)

Dobrý deň, áno, uvádzate správne, platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč zákonníka, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. V zmysle uvedeného a Vami položenej otázky je potrebné zaplatiť konces. poplatky len za posledné tri roky. Ohľadom starším konces. poplatkov môžete na výzvu RTV uviesť, že konces. poplatok starí ako 3 roky je premlčaný a v prípade, že by RTVS podala žalobu na súd vznesiete námietku premlčania pri zastupovaní advokátom v uvedenom súdnom konaní.

Pri úhrade nedoplatku na konces. poplatkoch v prevodnom príkaze treba uviesť, že uhradzujete konces. poplatok za posledné 3 roky /

Riešením Vami uvedenej situácie, aby ste konces. poplatky nemuseli platiť je prepis el. energie na mamu ako vlastníka bytu, keďže konces. poplatky pri viacnásobnom odbere elektrickej energie sa platia len raz.

Len poznamenávame, že s účinnosťou od 1.7. 2023 sú zrušené, teda je právna povinnosť ich do uvedeného dátumu riadne platiť konces. poplatky.


Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Dňa 20. 2. 2023 som obdržala list od RTVS, v ktorom si spätne uplatňujú koncesionárske poplatky a to od roku 2008. Rada by som sa opýtala na premlčaciu dobu a hlavne na situáciu, keď je dom neobytný, sčasti zbúraný a zostala tam len izba, v ktorej skladujeme náradie. Práve preto sme tam zaviedli elektrinu. Platíme 7 eur každé tri mesiace, pretože na elektrárňach je to vedené ako neobývaný priestor, teda ako chalupa alebo chatka. Dodnes som nikdy neobdržala žiadnu výzvu ani upomienku. Mám pocit, že RTVS úmyselne neinformuje a potom si uplatňuje veľké nedoplatky. Ďakujem, Nika.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 27.02.2023)

Dobrý deň,
čo sa týka premlčania, tak v danom prípade sa uplatní všeobecný 3-ročná premlčacia lehota. To znamená, že koncesionárske poplatky za staršie obdobia by si v súdnom konaní nemohli úspešne vymôcť za predpokladu, že by ste vzniesli námietku premlčania v súdnom konaní. Povinnosť platiť koncesionárske poplatky vzniká zo zákona, a preto Vás RTVS nemusí osobitne informovať. Túto povinnosť upravuje zákon č. 340/2012 Z.z..  V zmysle § 3 tohto zákona sú platiteľmi úhrady:

Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, b) zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad posudzuje ako zamestnávateľ.   Pošlite im list, ze vznášate námietku premlčania a uhraďte všetko čo je do 3 rokov. Koncesionárske poplatky budú zrušené. 

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
V roku 2012 som zdedila dom po rodičoch a odvtedy tam nikto nebydlí. Platím len za nájom hodín, aby sa neodpojila elektrina. Rodičia koncesionárske poplatky neplatili, pretože boli dôchodcami. Keďže v dome nikto nebydlí, teraz mi prišla pokuta za koncesionárske poplatky vo výške cez 500 eur. Čo s tým mám robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 28.07.2022)

Dobrý deň,
ak ste boli platcom koncesionárskych poplatkov na inom odbernom mieste, tak Vám nevzniká povinnosť uhradiť to 2x aj keď ste sa prihlásili ako odberateľ elektriny. 

Platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu za príslušné obdobie, za ktoré sa úhrada platí, bez ohľadu na počet jeho odberných miest len raz.

 


Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom koncesionárskych poplatkov, ktoré mi prišli na úhradu až po piatich rokoch. Od 4. 2. 2017 som evidovaný ako odberateľ elektriky. Nevedel som o tom, pretože som očakával, že mi tieto poplatky budú automaticky strhávané hneď, ako sa prihlásim ako odoberateľ elektriky. Teraz som dostal výzvu na zaplatenie nedoplatku 296,96 eura. Dodatočne mi bolo oznámené, že moja povinnosť platiť úhradu vznikla od nasledujúceho mesiaca po podpísaní zmluvy s dodávateľom elektriky, teda od 1. 3. 2017. Chcel by som vedieť, či sa premlčacia doba začala počítať od tohto dátumu a ako si mám vypočítať trojročnú premlčaciu dobu?

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň,

 

podľa môjho názoru treba prihliadať z hľadiska premlčania na to, kedy bola tá ktorá úhrada koncesionárskeho poplatku splatná. Inak povedané, podľa môjho názoru možno uhradiť poplatky splatné za posledné tri roky a voči ostatným vzniesť námietku premlčania.


Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, doručila mi sa výzva k úhrade koncesií v sume 464,00 € za obdobie od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2022. Chcel by som sa spýtať, od kedy presne si môžu moju dlžobu vymáhať, vzhľadom na to, že existuje premlčacia lehota. Napísal by som im to cez ich webovú stránku, alebo by bolo lepšie napísať list a požiadať o zaslanie novej sumy za obdobie posledných troch rokov? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň,

 

vymáhať možno v zásade aj premlčaný dlh, ale ak sa vznesie námietka premlčania v súdnom konaní, súd nemôže premlčané nároky priznať. Vo Vašej veci môžete postupovať tak, že zaplatíte to, čo bolo splatné max. tri roky spätne a vo zvyšku uvediete, že ide o premlčané nároky, a preto vznášate námietku premlčania. Forma, akou to spravíte, nie je rozhodujúca.


Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať - prišlo mi vymáhanie koncesionárskeho poplatku od roku 2013 až po rok 2022, vo výške 554 eur. Rád by som sa informoval, či som tento poplatok povinný uhradiť. Počul som, že to už je možno v premlčacej dobe. Môžete mi s tým poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň,
áno, aj koncesionárske poplatky sa premlčujú, a to v lehote 3 rokov odo dňa ich splatnosti. V súčasnosti keď je šiesty mesiac roku 2022 sú všetky poplatky staršie ako 06/2019 (t.j. 05/2019, 04/2019 ....) premlčané. Preto je potrebné vypočítať, koľko im dlhujete za ostatné 3 roky, to im zaplatiť a zároveň im napísať, že zvyšok dlhu nezaplatíte, lebo je premlčaný.


Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj syn kúpil dom a stále ho prerába, preto tam nebýva. Už ho vlastní 5 rokov, no neplatí koncesionárske poplatky. Je potrebné ich nahlásiť, aby ich začal platiť? Navyše, nemá na dome ani trvalú adresu. Je možné, že dostane pokutu za to, že nenahlásil tieto poplatky? Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 10.04.2022)

Dobrý deň,
povinnosť platiť koncesionárske poplatky vzniká tomu, kto je koncovým odberateľom elektrickej energie. Predpokladám, hoci tam nebýva, že na odber elektrickej energie je prihlásený. Zároveň sa mal nahlásiť aj na koncesionárske poplatky. V súčasnosti by od neho RTVS mohol poplatky za posledné roky vymáhať. Tie však tiež podliehajú premlčaniu, a preto by musel zaplatiť iba za posledné tri roky. Pokutu alebo inú sankciu za to nedostane, iba to bude musieť doplatiť.


Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, svokre prišla výzva na zaplatenie koncesionárskych poplatkov za roky 2014/2015. Chcela by som sa opýtať, či sa na to nevzťahuje premlčacia doba. Ak áno, ako by mala formulovať námietku? Ďakujem!

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 01.04.2022)

Dobrý deň,
aj na koncesionárske poplatky sa vzťahuje premlčacia doba a v súčasnosti (ak nie je podaná voči nej žaloba- čo nepredpokladám) sú tieto pohľadávky RTVS voči nej premlčané. Stačí veľmi jednoducho reagovať na ich výzvu, uviesť, že sa jedná o dlhy z rokov 2014-2015 a s ohľadom na to, že od ich splatnosti uplynulo už viac ako 6-7 rokov, namieta premlčanie týchto pohľadávok RTVS. Oni budú vedieť, že ste sa o tom radili s advokátom a je poučená o premlčaní. Preto voči nej nepodajú žalobu, nakoľko by v súdnom konaní svokra automaticky vzniesla námietku premlčania a súd by ich žalobu zamietol.

Tým, že ide o vyjadrenie laika, nemusíte uvádzať žiadne odkazy na paragrafy alebo zložito odôvodňovať premlčanie. Stačí jednoducho uviesť, že o premlčaní vie, a preto nič nezaplatí.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava