Máte
otázku?

Koncesionárske poplatky a premlčanie ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Dobrý deň, majiteľkou bytu som od 02/2011 a bohužiaľ až dnes som sa dozvedela, že koncesionárske poplatky za rozhlas a TV nie sú zahrnuté v inkase, elektrinu riadne platím odkedy som majiteľkou bytu. Zatiaľ mi neprišli žiadne nedoplatky ani výzvy na úhradu. Chcem sa opýtať, že aká je možnosť platiť čo najmenšie penále. Prihlásiť sa dobrovoľne a žiadať o 3 ročnú premlčaciu dobu a tým pádom uhradiť nedoplatky za tri roky? Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme  nasledovne :

1./ Nevieme  do akej vekovej kategórie spadáte, resp. či sa na Vás nevzťahuje oslobodenie od platenia poplatkov, preto odporúčame prekontrolovať túto možnosť /ZŤP, dôchodcovia, viacnásobné odbery/. 

2./ Podľa pôvodného zákona, keď platil zákon č.  68/2008 Z.z.  bolo stanovené, že "na účely vedenia evidencie platiteľov podľa odseku 1 je dodávateľ elektriny povinný na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady do 30 dní od doručenia žiadosti poskytnúť vyberateľovi úhrady za úhradu nevyhnutných nákladov údaje o mene, priezvisku, adrese trvalého pobytu, adrese odberného miesta, čísle sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak ho má k dispozícii, a čísle odberného miesta platiteľa podľa § 3 písm. a) /= fyzické osoby/. Tento zákon platil do 31.12.2002. Od 01.01.2012 platí zák. č. 340/2012 Z.z. , kde v zmysle ust. § 10  platí, že ak platiteľ podľa § 3 písm. a)/=  fyzická osoba/  nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 17 eur. T.j. V prípade dobrovoľného uhradenia v stanovenej lehote  nebudete platiť pokutu.  

2./ Na stránke  https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/kto-ma-platit  môžete  aktualizovať svoje údaje. Odporúčame následne po doručení výzvy zo strany vyberateľa úhrady vzniesť námietku premlčania a nepremlčanú sumu uhradiť v lehote podľa výzvy.

Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
chcem poprosiť o radu. RTVS ma upozornila, že neplatím koncesionárske poplatky od r.2010 a výška dlhu do dnešného dna je 714,56 eur. Mám dcéru ZŤP, ale nenahlásila som im túto skutočnosť. Je možné odvolať sa spätne na oslobodenie od platenia koncesionárskych poplatkov? Ďakujem. 

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2023)

Dobrý deň,
bohužiaľ oslobodenie nemožno priznať spätne. V tomto prípade v zmysle ust. § 5 ods. 2 Zákona č. 340/2012 platí že:

Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa odseku 1 vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ podľa § 3 písm. a) oznámil vznik skutočnosti podľa odseku 1; na písomné oznámenie sa vzťahuje ustanovenie § 9 ods. 8.   Avšak v zmysle všeobecnej trojročnej premlčacej lehoty by mali byť úhrady za obdobia staršie ako tri roky spätne už premlčané. To znamená, že ak by ste zaplatiť odmietli a RTVS by sa rozhodla vymáhať dané plnenie súdnou cestou, tak by postačovalo, aby ste v súdnom konaní vzniesli námietku premlčania a už by neboli schopní danú sumu úspešne vymôcť. Môžete oznámiť rtvs, že všetko staršie ako 3 roky je premlčané a uhraďte len posledné 3 roky. 

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Som od roku 2007 evidovaná ako odberateľ elektriny na chate. Žijem v zahraničí od roku 2001 a chatu využívame len zriedka, občas tam chodí na kontrolu moja matka ( tak 2 x 3krát do roka ), elektrinu platím mesačne. Vôbec mi neprišlo na um, že koncesionárske poplatky v tom zahrnuté nie sú, až, keď mi teraz poslali upomienku. Musím im zaplatiť celú dlžnú sumu, alebo môžem podať námietku premlčania? Faktúra za túto elektrinu chodí na adresu, kde mám trvalý pobyt, byt patrí matke. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 07.03.2023)

Dobrý deň, áno, uvádzate správne, platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč zákonníka, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. V zmysle uvedeného a Vami položenej otázky je potrebné zaplatiť konces. poplatky len za posledné tri roky. Ohľadom starším konces. poplatkov môžete na výzvu RTV uviesť, že konces. poplatok starí ako 3 roky je premlčaný a v prípade, že by RTVS podala žalobu na súd vznesiete námietku premlčania pri zastupovaní advokátom v uvedenom súdnom konaní.

Pri úhrade nedoplatku na konces. poplatkoch v prevodnom príkaze treba uviesť, že uhradzujete konces. poplatok za posledné 3 roky /

Riešením Vami uvedenej situácie, aby ste konces. poplatky nemuseli platiť je prepis el. energie na mamu ako vlastníka bytu, keďže konces. poplatky pri viacnásobnom odbere elektrickej energie sa platia len raz.

Len poznamenávame, že s účinnosťou od 1.7. 2023 sú zrušené, teda je právna povinnosť ich do uvedeného dátumu riadne platiť konces. poplatky.


Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu, 20. 2. 2023 som obdržala list od RTVS, v ktorom si spätne uplatňujú koncesionárske poplatky a to od 2008. Chcem sa opýtať na premlčaciu dobu a hlavne na to, že dom je neobytný, sčasti zbúraný, ostala izba, v ktorej je sklad náradia, a preto sme tam zaviedli elektrinu. Platím 7e každé tri mesiace, pretože na elektrárňach je to vedené ako neobývaný čiže ako chalupa, chatka. Do dnešného dna som nikdy neobdržala žiadnu výzvu ani upomienku. Mám za to, že RTVS úmyselne neinformuje a potom si nárokujú veľké nedoplatky. Ďakujem Nika.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 27.02.2023)

Dobrý deň,
čo sa týka premlčania, tak v danom prípade sa uplatní všeobecný 3-ročná premlčacia lehota. To znamená, že koncesionárske poplatky za staršie obdobia by si v súdnom konaní nemohli úspešne vymôcť za predpokladu, že by ste vzniesli námietku premlčania v súdnom konaní. Povinnosť platiť koncesionárske poplatky vzniká zo zákona, a preto Vás RTVS nemusí osobitne informovať. Túto povinnosť upravuje zákon č. 340/2012 Z.z..  V zmysle § 3 tohto zákona sú platiteľmi úhrady:

Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, b) zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad posudzuje ako zamestnávateľ.   Pošlite im list, ze vznášate námietku premlčania a uhraďte všetko čo je do 3 rokov. Koncesionárske poplatky budú zrušené. 
Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
Zdedila som dom po rodičoch v r. 2012 odvtedy tam nikto nebýva platím len za nájom hodín, aby sa neodpojila elektrika, rodičia koncesionárske neplatili, lebo boli dôchodcovia, a keďže tam nikto nebýva, teraz mi prišla pokuta za koncesionárske cez 500e. Čo s tým. Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 28.07.2022)

Dobrý deň,
ak ste boli platcom koncesionárskych poplatkov na inom odbernom mieste, tak Vám nevzniká povinnosť uhradiť to 2x aj keď ste sa prihlásili ako odberateľ elektriny. 

Platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu za príslušné obdobie, za ktoré sa úhrada platí, bez ohľadu na počet jeho odberných miest len raz.

 


Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prišli mi zaplatiť koncesionárske poplatky až po piatich rokoch, s tym, že od 4. 2. 2017 som evidovaný ako odberateľ elektriky, ale nebol som si toho vedomý bol som v tom, že nejak automaticky mi to budú strhať hneď po tom ako som sa zahlásil, že budem odoberať elektriku a prišiel mi od nich nedoplatok 296, 96e a ešte mi napísali, že povinnosť platiť úhradu mi vzniká od nasledujúceho mesiaca po podpísaní zmluvy s dodávateľom elektriny, t.j od 1. 3. 2017, že, či premlčacia doba vznikla od tohto dátumu sa chcem opýtať a od tohto dátumu si mám vypočítať tu trojročnú premlčaciu dobu?

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň,

 

podľa môjho názoru treba prihliadať z hľadiska premlčania na to, kedy bola tá ktorá úhrada koncesionárskeho poplatku splatná. Inak povedané, podľa môjho názoru možno uhradiť poplatky splatné za posledné tri roky a voči ostatným vzniesť námietku premlčania.


Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
Prišla mi výzva za koncesie v sume 464, 00e za obdobie od 1. 3 2014 do 30. 6. 2022. Chcem sa spýtať odkedy presne si môžu dlh vymáhať, keďže platí premlčacia doba.
Stačí im to napísať cez ich stránku alebo treba napísať list a žiadať poslať novú sumu za obdobie troch rokov?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň,

 

vymáhať možno v zásade aj premlčaný dlh, ale ak sa vznesie námietka premlčania v súdnom konaní, súd nemôže premlčané nároky priznať. Vo Vašej veci môžete postupovať tak, že zaplatíte to, čo bolo splatné max. tri roky spätne a vo zvyšku uvediete, že ide o premlčané nároky, a preto vznášate námietku premlčania. Forma, akou to spravíte, nie je rozhodujúca.


Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať prišlo mi vymáhanie koncesionárskeho poplatku od roku 2013 až po rok 2022. 554eur. Týmto sa chcem spýtať, či to mám zaplatiť, či nie lebo som počul, že to už je premlčacia doba, môžte mi s tým poradiť. Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň,
áno, aj koncesionárske poplatky sa premlčujú, a to v lehote 3 rokov odo dňa ich splatnosti. V súčasnosti keď je šiesty mesiac roku 2022 sú všetky poplatky staršie ako 06/2019 (t.j. 05/2019, 04/2019 ....) premlčané. Preto je potrebné vypočítať, koľko im dlhujete za ostatné 3 roky, to im zaplatiť a zároveň im napísať, že zvyšok dlhu nezaplatíte, lebo je premlčaný.


Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať. Syn kúpil dom a stále ho prerába, nebýva tam. Už ho má 5 rokov, neplatí koncesionárske poplatky. Treba ich nahlásiť, aby platil? Nemá na dome ani trvalú adresu môže dostať aj pokutu, že nenahlásil tie poplatky ďakujem.

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 10.04.2022)

Dobrý deň,
povinnosť platiť koncesionárske poplatky vzniká tomu, kto je koncovým odberateľom elektrickej energie. Predpokladám, hoci tam nebýva, že na odber elektrickej energie je prihlásený. Zároveň sa mal nahlásiť aj na koncesionárske poplatky. V súčasnosti by od neho RTVS mohol poplatky za posledné roky vymáhať. Tie však tiež podliehajú premlčaniu, a preto by musel zaplatiť iba za posledné tri roky. Pokutu alebo inú sankciu za to nedostane, iba to bude musieť doplatiť.


Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Svokre prišla výzva na zaplatenie koncesionárskych poplatkov 2014/2015 chcem sa opýtať, či sa na to nevzťahuje premlčacia doba ak áno ako formulovať námietku? Ďakujem!

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 01.04.2022)

Dobrý deň,
aj na koncesionárske poplatky sa vzťahuje premlčacia doba a v súčasnosti (ak nie je podaná voči nej žaloba- čo nepredpokladám) sú tieto pohľadávky RTVS voči nej premlčané. Stačí veľmi jednoducho reagovať na ich výzvu, uviesť, že sa jedná o dlhy z rokov 2014-2015 a s ohľadom na to, že od ich splatnosti uplynulo už viac ako 6-7 rokov, namieta premlčanie týchto pohľadávok RTVS. Oni budú vedieť, že ste sa o tom radili s advokátom a je poučená o premlčaní. Preto voči nej nepodajú žalobu, nakoľko by v súdnom konaní svokra automaticky vzniesla námietku premlčania a súd by ich žalobu zamietol.

Tým, že ide o vyjadrenie laika, nemusíte uvádzať žiadne odkazy na paragrafy alebo zložito odôvodňovať premlčanie. Stačí jednoducho uviesť, že o premlčaní vie, a preto nič nezaplatí.


Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionárske poplatky a premlčanie ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
z RTVS mi prišlo oznámenie o nezaplatení koncesionárskych poplatkov za obdobie od 16. 6. 1995 do 1. 4. 2008 vo výške 774, 88e. Tento dlh je evidovaný k 28. 2. 2022. Chcem sa spýtať, či sa nejedná o premlčaciu dobu a ako postupovať ďalej?

Odpoveď: Koncesionárske poplatky a premlčanie ?

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
áno jedná sa o premlčanú dobu, a to v celom rozsahu. 

Napíšte mi odpoveď na ich list (výzvu). Uveďte, že dlh, ktorý od Vás vymáhajú je premlčaný a nakoľko si svoje právo riadne a včas neuplatnili v súdnom konaní, týmto vznášate námietku premlčania a vyčíslený dlh im neuhradíte.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Koncesionárske poplatky a premlčanie ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku