Premlčanie nároku na dedičstvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banskobystrický
Odpovedá: advokát Zvolen
Odpovedané dňa: 30. 11. 2015

Otázka: Premlčanie nároku na dedičstvo

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom dedičstva. Od smrti starého otca uplynuli 2 roky. Rada by som vedela či aj v takomto prípade platí premlčacia doba na nárok dedičstva nakoľko krstný otec nám odmieta vyplatiť našu časť a vôbec s nami nekomunikuje už dva roky. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

Dobrý deň

podľa § 110 ods. 1 zák. č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník: “1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.” Osvedčenie o dedičstve je exekučný titul a teda plynie Vám lehota na podanie návrhu na vykonanie exekúcie, čo je 10 rokov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Chcem sa spýtať, či môžem aj po 27 rokoch požiadať o zápis novoobjaveného majetku po poručiteľovi, alebo je to už premlčané. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2020)

Dobrý deň. Vychádzajúc zo zásady, že vlastnícke právo sa nepremlčuje a tiež z faktu, že Civilný mimosporový poriadok nijakou lehotou nelimituje možnosť iniciovať konanie o novoobjavenom majetku zastávam názor, že návrh môžete podať aj po 27 rokoch od právoplatnosti uznesenia (príp. osvedčenia), ktorým sa konanie o dedičstve skončilo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň. Ako postupovať v prípade, keď dcéra zosnulého dnes zistila, že nie je na liste vlastníctva nehnuteľnosti, ktorú zdedila ako maloletá a konanie prebehlo v roku 1997. Nie je maloletá osoba pod ochranou nejakého zákona? Matka ako poručník má právo predať, darovať majetok maloletej dcéry? Ak došlo k nezákonnému prevodu nehnuteľnosti v roku 1997 je možné to riešiť teraz, keď sa to dozvedela aj s odstupom dlhého času?

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2020)

Dobrý deň, iba na základe uvedených informácií je veľmi ťažké posúdiť ako postupovať v tejto veci. Dôvodov, pre ktoré nie je vedená na katastri nehnuteľností môže byť viacero. Mohlo sa stať, že sa iba opomenul zápis zmeny vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností, a to najmä v prípade, že nehnuteľnosť je stále písaná na poručiteľa. Rovnako sa však mohlo stať, že ak je nehnuteľnosť písaná na jej matku, došlo k manipulácii s rozhodnutím o dedičstve. Nakoľko išlo o dedenie na maloletú osobu, úkony zákonného zástupcu musel schvaľovať súd. Ak by k tomu došlo, zrejme by nehnuteľnosť bola napísaná na ňu. Situáciu je možné určite riešiť, je však potrebné sa podrobne pozrieť na dôvody, ktoré tento stav spôsobili. Odporúčam Vám so všetkými podkladmi, ktoré máte k dispozícii vyhľadať advokáta vo Vašom okolí a poradiť sa s ním o prípadnom ďalšom postupe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
po dedovi (†1976) sme našli pozemky. Chcel by som sa spýtať, či niekedy uplynie doba, v ktorej už nebudeme mať nárok otvárať dedičské konanie. Ide o to, že pradedo býval s bratom v jednom dome a teraz tam žije vzdialená príbuzná a moja sesternica ju vláči po súdoch. Je možné, že po nejakej dobe sa stane právoplatnou majiteľkou spomínaná vzdialená príbuzná, keďže sesternica v tom dome nikdy nežila a jej mama aj nás dedo sú už zosnulí.
Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2019)

Dobrý deň,

na základe vami uvedeného nevieme určiť, či váš dedo zomrel nedávno alebo už dávnejšie. Ak by zomrel už dávnejšie a dedičské konanie by prebehlo, v tomto prípade môžete požiadať o dodatočné dedičské konanie. Pokiaľ však váš dedo zomrel niekedy teraz dedičské konanie sa ešte len bude konať a v ňom sa nájdené pozemky, dom a všetok majetok i dlhy vysporiadajú. 

Ak by sa stalo, že súd (notár) skutočne nezačal konať o dedičstve, oprávnený dedič môže podať na súd návrh na začatie dedičského konania, a to na súde v mieste trvalého pobytu poručiteľa (deda).

Po vašom dedovi dedia jeho potomkovia (neopomenuteľní dedičia). Neopomenuteľnými dedičmi sú najmä jeho deti, rovnako tak môže dediť manželka (ak žije), ďalej ak nie sú deti (zomreli) po poručiteľovi, tak dedia ďalší potomkovia poručiteľa (vnuci, vnučky). V ďalších dedičských skupínách sú aj poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa a súrodenci Existuje niekoľko dedičských skupín.

Zákonnú úpravu dodatočného konania o dedičstve upravuje § 211 Civilného mimosporového poriadku, ktorý znie:

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
Súd dodatočné konanie zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

V zmysle tohto ustanovenia je potrebné podať na miestne príslušný súd, na ktorom bolo dedičské konanie skončené, návrh na dodatočné konanie.

Čo sa týka vašej príbuznej, tak jediný spôsob ako nadobudnúť vlastníctvo k domu po poručiteľovi je vydržanie. Na to, aby však dom vydržala musí ho mať v nepretržitej držbe 10 rokov a musí  byť dobromyseľným držiteľom. Podľa § 130 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka: Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným.

Z uvedeného teda vyplýva, že oprávneným držiteľom je len taký držiteľ veci, ktorý je s ohľadom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí. Vo všetkých ostatných prípadoch potom ide o držiteľa veci neoprávneného, pričom podľa súčasnej právnej úpravy neoprávnený držiteľ nemôže nadobudnúť vlastnícke právo k veci právnym titulom vydržania. O oprávnenú držbu teda nikdy nejde v prípade, ak držiteľ veci (napr. osoba, ktorá namiesto vlastníka vykonáva vo vzťahu k držanej veci vlastnícke práva aj povinnosti) vedel, že nie je jej vlastníkom. Dokonca o oprávnenú držbu nepôjde ani v tých prípadoch, ak by sa síce držiteľ mylne domnieval, že je vlastníkom držanej veci, avšak pri vynaložení náležitej starostlivosti (napr. lustráciou verejne prístupného katastra nehnuteľností) by zistil, že vlastníkom veci nie je.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán Doktor. Chcel by som Vás poprosiť o radu. Dna 12. 1. 2010 som osvedčením o dedičstve zdedil po mojej mame 2 parcely. Na jednej parcele stojí rodinný dom, ktorý bol tak isto predmetom dedenia a druhá parcela je záhrada, ktorá prislúcha ku domu. Na parcely mala spoluvlastnícky podiel aj matkina sestra, ktorá umrela v roku 1995. V dedičskom konaní po zomrelej neboli tieto parcely prejednané. Existuje premlčacia doba kedy je možné podať návrh na prejednanie novoobjaveného majetku? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň, 

v súlade s ust. § 211 civil. mimosporového poriadku je potrebné podať návrh na súd na dodatočné konanie o dedičstve (citujeme) :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Príslušným je súd posledného miesta trvalého pobytu poručiteľky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcem sa Vás opýtať ohľadom dedičstva. Môj otec zdedil rodinný dom po rodičoch po dedovej smrti. Babka ma tam doživotné právo. Otec mal povinnosť vyplatiť súrodencov cca po 2500 eur. Sestru vyplatil, brat sa zriekol peňazí písomne a tretí brat sa zriekol ale iba ústne. Teraz otec ho chcel vyplatiť ale on povedal, že dom ma oveľa väčšiu hodnotu po toľkých rokoch a on chce vyplatenie z domu podľa hodnoty domu teraz. Otec za tie roky tam veľa peňazí investoval. Chcem sa opýtať, či môže otca napadnúť jeho brat, a či je možné, že by to otec prehral. Súdne rozhodnutie o majetkovom dedičstve bolo zhruba 18 rokov dozadu.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.12.2018)

Dobrý deň,  na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

V otázke uvádzate, že rozhodnutie v dedičskom konaní bolo vydané pred cca 18 rokmi. 

Podľa ust. § 110 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty. 
(2) Rovnaká premlčacia doba platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie v rozhodnutí alebo v uznaní práva rozložené; premlčacia doba sa pri jednotlivých splátkach začína odo dňa ich zročnosti. Ak sa nesplnením niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť desaťročná premlčacia doba od zročnosti nesplnenej splátky."

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ v dedičskom rozhodnutí pred 18 rokmi bola stanovená lehota na výplatu sumy 2500 €, premlčacia lehota je 10 rokov od márneho uplynutia uvedenej lehoty na plnenie.

Je viac ako pravdepodobné, že nárok brata Vášho otca je už premlčaný, v exekučnom konaní by úspešný nebol.

Pokiaľ by Váš otec predmetnú sumu  2500  € uhradil aj teraz napriek uplynutiu premlčacej lehoty, potom to znační, že v uvedenom rozsahu nárok aj uznáva. 

Vyplatenie brata Vášho otca z hodnoty domu v súčasnosti nemá oporu v zákone a v prípade súdneho vymáhania súd by takýto návrh zamietol.

Je na rozhodnutí Vášho otca, či bratovi uhradí sumu  2500 €, alebo vznesie námietku premlčania.

Ak sa brat vzdal svojho nároku iba ústne, toto nie je právne záväzné, nakoľko vzdanie sa práva sa musí vykonať v písomnej  forme; podľa ust. § 574  Obč. zákonníka platí :
"Veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda sa musí uzavrieť písomne."

 

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať v otázke premlčania dedičského konania. Je možné, aby po 28 rokoch súrodenci žiadali o vyplatenie dedičstva. Našli doklad z roku 1990, kde boli uvedení ako dediči 1/8. Dom je prepísaný na mňa a teraz chcú, aby som ich vyplatila. Majú nato zo zákona právo aj po toľkých rokoch? Ja som dom zveľadila a teraz ich mám z toho vyplatiť?

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2018)

Dobrý deň, 

ak v dedičskom konaní nadobudli dedičia po 1/8 k celku z nehnuteľnosti, znamená, že sa stali podielovými spoluvlastníkmi. Poznamenávame, že vlastnícke právo v zmysle ust. Obč. zákonníka sa nepremlčuje a preto dedičia môžu nárokovať užívanie nehnuteľnosti a disponovať svojím podielom v zmysle ust. Obč. zákonníka. Ich vlastnícke právo nie je premlčané.

Pokiaľ ste zveľadili nehnuteľnosť, zveľadili ste aj ich podiely zrejme bez ich súhlasu resp. nejakej dohody s podielovými spoluvlastníkmi. Treba pozrieť na list vlastníctva, kto je vlastne a v akom rozsahu vlastníkom nehnuteľnosti. Ak nadobudli podiely po 1/8 majú právo na svoj podiel, prípadne v prípade dohody o zrušení podiel. spoluvlastníctva na peňažnú náhradu. Na druhej strane ak ste užívali aj ich podiely, potom na Vašej strane vznikol neoprávnený majetkový prospech. 

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania  resp. zrušenia podiel. spoluvlastníctva dohodou. Náhrada sa môže určiť dohodou alebo na základe znaleckého posudku. Vaše vklady do nehnuteľnosti budú brané do úvahy. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň. Po smrti otca sme zistili, že má 2 neuhradené záväzky, ktoré sa momentálne vymáhajú mimosúdnou cestou. Prvá pohľadávka je z roku 2006 (neuhradená faktúra mob. operátora) a druhá z roku 2009 (spotrebiteľský úver, vymáhaná mimosúdnou cestou od roku 2013). Nie sú náhodou tie už dávno premlčané? Ak áno, tak ja ako dedič to môžem odmietnuť zaplatiť až v dedičskom konaní? Alebo aké sú moje možnosti to oznámiť veriteľovi, že je to už premlčané a nemienim to zaplatiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.07.2018)

Dobrý deň, premlčanie akéhokoľvek nároku automaticky neznamená, že veriteľ nemá na toto plnenie právo. Premlčanie spôsobu oslabenie jeho práva, ale nie zánik (účinky zániku sa spájajú iba s prekluzívnymi lehotami). Ak by však veritelia zažalovali tieto nároky v súdnom konaní a Vy by ste vzniesli námietku premlčania, súd by nemohol ich právam poskytnúť ochranu, nakoľko sú zrejme premlčané (nakoľko je úver vymáhaný už od roku 2013 je možné, že bude naozaj premlčaný). Rovnako skutočnosť, že by ste zaplatili premlčaný nárok neznamená, že by ste mohli takto zaplatené peniaze od veriteľa žiadať späť. Premlčaný nárok je totiž tzv. naturálnou obligáciou a je ho možné uhradiť (uhradením premlčaného nároku sa protistrana bezdôvodne neobohacuje), avšak nie priznať právo v súdnom konaní (ak sa namietne premlčanie). V dedičskom konaní nie je možné odmietnuť iba dlhy, resp. časť dedičstva, a to ani z dôvodu premlčania. Dedičstvo sa odmieta ako celok, na to si dávajte v rámci dedičského konania pozor.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, v roku 1999 sa Dušan stal dlžníkom v kupónovej privatizácii. Svoj dlh nezaplatil a pohľadávka v roku 2001 prešla do exekučného konania. Dušan dlh nevyplatil a v roku 2004 zomrel. Mal jedinú dedičku - matku Annu, ktorá o dlhu nevedela. Prebehlo dedičské konanie, v ktorom Dušanova matka podedila aktíva (dom, v ktorom žili), ale nepodedila žiadne pasíva. O dlhu stále nevedela. Pred 3 dňami Anna dostala uznesenie súdu o zmene účastníkov konania a do konania namiesto povinného zomrelého Dušana, vstúpila jeho matka Anna. Súd sa odvolával v odôvodnení na dedičské konanie, v ktorom dedila iba Anna. Ale ako som už uviedol, dedička vtedy vôbec nevedela o dlhu a v dedičskom konaní dlh nepodedila. Moja otázka, nie je premlčané doplňujúce dedičstvo? Dá sa teraz odmietnuť časť dedičstva - dlh? Ak by matka vedela o dlhu už v dedičskom konaní v roku 2004 hneď by dlh vyplatila a určite by nečakala, aby dlh po 14 rokoch narástol na vysokú sumu. Toto je určite bezprávie. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď.

1./ Otázka vyznieva ako príklad. Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

2./ Z otázky vyplýva, že ste v rámci dedičského konania nepožiadali o tzv. konvokáciu, teda aby súd vyzval veriteľov k prihláseniu svojich pohľadávok do dedičského konania. To ale v tomto prípade už nie je podstatné, nakoľko v čase úmrtia poručiteľa bolo exekučné konanie.

Z exek. poriadku § 38  vyplýva, že "ak povinný počas exekúcie zomrie, exekútor odloží exekúciu do skončenia dedičského konania. V exekúcii pokračuje na základe dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie s dedičmi povinného alebo s orgánom spravujúcim dedičstvo, ktoré pripadlo štátu. Ak ide o vymáhanie nároku na peňažné plnenie, exekútor po tom, čo mu bol doručený dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie, vydá upovedomenie o pokračovaní exekúcie, v ktorom okrem všeobecných náležitostí, ktoré sa uvádzajú v upovedomení o začatí exekúcie, uvedie aj výšku zodpovednosti jednotlivých dedičov (povinných) za vymáhaný nárok. Upovedomenie o pokračovaní exekúcie doručí účastníkom konania. Proti upovedomeniu o pokračovaní exekúcie môže každý z dedičov (povinných) podať návrh na zastavenie exekúcie rovnako, ako by išlo o upovedomenie o začatí exekúcie."

3./ Z uvedeného vyplýva, že úmrtie povinného nespôsobuje ten právny dôsledok, že by neplynula lehota na vymáhanie pohľadávky a nepočítali by sa úroky z omeškania; dedič teda musí uhradiť dlh poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Zdr. Poisťovňa prihlásila v r.2016 do ded. Konania za obdobie celý rok 2011 a od 05/2013 do smrti poručiteľa, teda do 08/2015. Ďalej boli prihlásené nejaké iné exekúcie pod Ex/2012, 2013 a 2014. Avšak neviem zatiaľ, či tieto budú uplatnené v novom prejednávaní alebo vzhľadom na to, že v 2016 bolo toto súdom zastavené na novo sa to začne prihlasovanie pohľadávok. Som Vám veľmi vďačná za spätnú väzbu. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2018)

Dobrý večer,

ďakujeme za reakciu, ku ktorej naša kancelária vyslovuje nasledovný právny názor :

1./ Ako sme už uviedli, bez videnia je dokladov nie je možné pre Vás uviesť absolútne jasnú odpoveď.  Budete tade môcť uplatniť námietky v exek. konaní.

2./ V obnovenom dedičskom konaní notár vec bude zrejme vzhľadom na dátum úmrtia pridelená rovnakému notárovi, ktorý teda bude vedieť, kto sú veritelia poručiteľa a bude postupovať v súlade s ust. Civilného mimosporového poriadku.

3./ V podstate teraz máte tú možnosť, že napíšete priamo do zdrav. poisťovne, či bolo exekučné konanie zastavené, resp. v akom štádiu sa vec u nich nachádza, prípadne im oznámite nový stav, nakoľko je možné, že pohľadávka je u nich už odpísaná, ale to je len hľadisko účtovné. 

Ako sme už uviedli, podľa § 38 ods. 5 exek. poriadku platí, že aj keď bolo exekučné konanie zastavené celkom alebo sčasti z dôvodu, že sú tu skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku spočívajúce v tom, že dedič za dlhy povinného nezodpovedá, nezakladá prekážku rozhodnutej veci pre žalobu oprávneného proti dedičom (povinným).
Môžete sa rozhodnúť aj pre likvidáciu dedičstva, teda dedičstvo bude použité na úhradu pohľadávok veriteľov.

 

Obč. zákonník pokiaľ sa jedná o dedič. konanie sa zakladá na to, aby dedičstvo nebolo pre dediča príťažou, teda aby prijatím dedičstva nezodpovedal dedič viac ako je rozsah nadobudnutého majetku a na druhej strane musí schrániť veriteľov.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Veľmi pekne Vám ďakujem za poskytnuté rady. K doplneniu otázky iba toľko, že ja sama neviem o aké dlhy sa jedná, pretože sme sa o nich tiež dozvedeli z uznesenia o zastavení ded. konania. Objavili sa tam samé exekúcie a nedoplatky na zdr. poistení. Boli sme viac ako 10 rokov rozvedení, bez akéhokoľvek kontaktu. Ďakujeme.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2018)

Dobrý večer, 

ďakujeme za reakciu.

Podľa toho čo píšete, je možné vzhľadom na dobu možno aj viac ako 2 roky /od r. 2016/, že exekučné konanie bolo už aj zastavené vzhľadom na výsledok dedičského konania.

Avšak podľa ust. § 38 ods. 5 exekučného poriadku platí :

"Zastavenie exekúcie celkom alebo sčasti z dôvodu, že sú tu skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku spočívajúce v tom, že dedič za dlhy povinného nezodpovedá, nezakladá prekážku rozhodnutej veci pre žalobu oprávneného proti dedičom (povinným)."

 

Teda v prípade, že zdrav.poisťovňa prihlási svoje pohľadávky, mohla by prípadne aj od dediča vymáhať dlžné sumy.

Otázkou však je samotná pohľadávka zdrav. poisťovne a kedy vôbec vznikla. Poznamenávame, že otázka premlčania je tu dosť zložitá :

"Pohľadávky, ktoré vznikli v období od 1.1.1995 do 1.6.1998 : Právo predpísať pohľadávky, ktoré vznikli v tomto období sa premlčovalo za tri roky odo dňa jeho splatnosti a právo vymáhať poistné sa premlčovalo za tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa toto poistné predpísalo.

Pohľadávky, ktoré vznikli v období od 1.6.1998 do 1.1.2005 Od 1.6.1998 došlo k zmene premlčacej doby pri práve predpísať poistné a to z 3 na 10 rokov odo dňa splatnosti poistného. V zmysle prechodného ustanovenia (§76b) pre poistné vzniknuté v období do 1.6.1998 platila nová 10 ročná premlčacia doba iba v tom prípade, ak toto poistné nebolo premlčané podľa prechádzajúcej právnej úpravy – iba v takom prípade došlo k predĺženiu premlčacej doby na 10 rokov. Ak sa napríklad poistné splatné 1.2.1995 nepredpísalo do 1.2.1998, tak v takom prípade nedošlo k predĺženiu premlčacej doby na 10 rokov. Ak išlo o poistné splatné 1.1.1997, tak takéto poistné ku dňa 1.6.1998 nebolo premlčané, preto na neho bolo možné uplatniť právo na jeho predpísanie v premlčacej dobe 10 rokov. Na všetky pohľadávky, ktoré vznikli po 1.6.1998 sa aplikovala premlčacia doba na právo predpísať poistné v dĺžke 10 rokov a na právo vymáhať poistné v dĺžke 3 roky.

Pohľadávky, ktoré vznikli v období od 1.1.2005 po súčasnosť :  Od 1.1.2005 došlo opätovne k zmenám premlčacích dôb. Právo uplatniť (predtým predpísať) poistné sa premlčuje uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného a právo vymáhať poistné sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti zaplatiť poistné."

/zdroj Ulpianus.sk/

Nedávam veľkú nádej ohľadom zdrav. poisťovne v tom, že svoje pohľadávky neprihlási. Môžete tiež pouvažovať aj o tom, že pošlete otázku do zdravotnej poisťovne.

Prípadne môžete pouvažovať aj na likvidácii dedičstva, teda majetok pôjde na úhradu dlhov v rámci dedič. konania.

Odporúčame ohľadom prihlásenia pohľadávok kontaktovať advokáta, prípadne nám napíšte ak budete mať doklady ohľadom pohľadávok poisťovní, ak tieto svoje pohľadávky prihlásia do dedič. konania.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk