Máte
otázku?

Premlčanie nároku na dedičstvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banská Bystrica

Otázka: Premlčanie nároku na dedičstvo

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadne dedičstva. Od smrti starého otca uplynuli dva roky. Rada by som vedela, či aj v takomto prípade platí premlčacia doba na nárok dedičstva, keďže krstný otec nám odmieta vyplatiť našu časť a dva roky s nami vôbec nekomunikuje. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

Dobrý deň

podľa § 110 ods. 1 zák. č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník: “1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.” Osvedčenie o dedičstve je exekučný titul a teda plynie Vám lehota na podanie návrhu na vykonanie exekúcie, čo je 10 rokov.

Trápi vás "Premlčanie nároku na dedičstvo" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, naši rodičia zomreli v roku 1996. Máme nárok na dedičské konanie ohľadom domu našich rodičov, v ktorom teraz býva náš brat?

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 26.06.2023)

Dobrý deň, ak predmetný dom bol vo vlastníctve Vašich rodičov a nebol predmetom dedenia, potom v súlade s ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku je potrebné podať návrh na súd  ktorý prejednával dedičstvo po úmrtí rodičov /citujeme/ :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec bol v roku 1982 vynechaný z dedičstva po svojej matke, keďže sa dlhodobo zdržiaval v zahraničí. Dedenie prebiehalo podľa zákona, bez závetu. Celý majetok preto zdedila jeho sestra, moja teta. Bol tento postup v súlade so zákonom? Je možné takéto rozhodnutie o dedičstve po takej dobe napadnúť na súde? Ďakujem, Stano.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 16.06.2023)

Dobrý deň, v zmysle práva uplynuli všetky premlčacie doby na vydanie dedičstva podľa ust. Občianskeho zákonníka. Takže je možné len dobrovoľné vydanie Vášho podielu na dedičstve na základe dohody s dedičom. V prípade, že by ste podali žalobu na súd, táto by bola zamietnutá pre uplynutie premlčacej doby.


Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Moja mama zomrela pred 30 rokmi, keď som mala 17 rokov. Pred rokom som sa dozvedela, že mi nezanechala nič z dedičstva. Rozhodla som sa vybrať závet z súdneho archívu. V ňom je uvedené, že dom a pozemky zanecháva mojim dvom starším bratom. V závete som vôbec nebola spomenutá a ani nie je zmienka o vydedení. Takže mám pocit, že ma "okradli" a už s tým nič nespravím. Existuje nejaké riešenie? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 20.04.2023)

Dobrý deň, je nám ľúto, ako vec s dedičstvom po Vašej matke dopadla. Vzhľadom na okolnosť, že uplynuli všetky premlčacie doby /maximálna premlčacia doba je 10 rokov v zmysle ust. § 107 ods. 2 Obč. zákonníka/ s vecou už nič neurobíte ani cestou súdu.

Jediná možnosť je tá, že súrodenci by Vám dobrovoľne darovali časť majetku, ktorý zdedili po Vašej matke. Ale aj tu musíme uviesť, že ani cestou súdu by ste ich k tomu nemohli donútiť.


Trápi vás "Premlčanie nároku na dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám ešte nárok na dedičstvo po otcovi, keď už uplynulo 23 rokov.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 23.02.2023)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate aký je výsledok dedičského rozhodnutia a čo je jeho obsahom.

Ak napr. dedič podľa dedičského rozhodnutia Vám mal vyplatiť určitú konkrétnu sumu v určitom čase po dedičskom konaní, potom už nemôžete podať návrh na vykonanie exekúcie, lebo uplynula premlčacia doba 10 rokov v zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka.

Otázkou však je či dedič podľa dedičského rozhodnutia Vám nebol povinný vyplatiť určitú sumu ako ustupujúcemu dedičovi v prípade predaja nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom dedenia a ktorú nadobudol iný dedič. V tomto prípade musíte sledovať kataster a na základe zistení ak neuplynula premlčacia doba vymáhať svoj podiel z predaja nehnuteľnosti.

V prípade, že ste neboli účastníkom dedičského konania z rôznych dôvodov, potom už v podstate nemôžete nič urobiť ani cestou súdu.


Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám nárok na dedičstvo po zosnulom otcovi. Rodičia boli rozvedení. Otec zomrel približne pred 11 rokmi a od tej doby sme nemali žiadny kontakt. Nebol som pozvaný na dedičské konanie, napriek tomu, že som jeho prvorodené dieťa. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 21.09.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že dedičské konanie po vašom nebohom otcovi bolo ukončené dávno, minimálne pred viac ako 3 rokmi, čo uvádzame z dôvodu, že plynie premlčacia doba na vydanie dedičstva v zmysle § 485 Obč. zákonníka, ktorá je 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dedičskom konaní v zmysle ust. § 105 Obč. zákonníka.

Ak je náš predpoklad správny, potom už nemôžete od dedičov ani súdnou cestou vymáhať svoj podiel na dedičstve.

Pre vaše uspokojenie ako dopadlo dedičské konanie odporúčam kontaktovať okresný súd v mieste trvalého bydliska vášho otca v čase úmrtia a žiadať o nahliadnutie do spisu. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Uvádzame, že je teoreticky je možné, že že dedičské konanie bolo zastavené z dôvodu nepatrného majetku, ktorý v súlade s ust. zákona sa vydá osobe, ktorá bola obstarávateľom pohrebu. Je tiež možné, že váš otec všetok majetok predal alebo daroval a preto bolo dedičské konanie zastavené.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Existuje pozemok, ktorý vlastnia traja vlastníci. Jeden z vlastníkov zomrel a jeho dedičstvo prešlo na jeho deti. Tí však nie sú dostupní, keďže žijú v zahraničí. Chcela by som vedieť, po akej dobe im zaniká nárok na dedičstvo, ak sa neohlásia? A komu potom prepadne ich dedičstvo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 10.08.2022)

Dobrý deň,
ak má poručiteľ potomkov, tak títo budú majetok dediť. V takom prípade nemôže dôjsť k tomu, že by majetok prepadol štátu. Dedičské konanie bude ukončené tým, že títo jeho potomci nadobudnú vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Už len tým, že píšete že dedičstvo prešlo na jeho deti, predpokladám, že jeho deti sú už aj zapísané na liste vlastníctva ako vlastníci.


Trápi vás "Premlčanie nároku na dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, zaujímam sa o nasledujúcu situáciu: Povedzme, že 14 rokov po úmrtí manžela, kedy už prebehlo dedičské konanie, sa zistí, že manžel mal pred manželstvom dieťa z nemanželského vzťahu. Môže si toto dieťa nárokovať časť dedičstva? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 28.05.2022)

Dobrý deň,
po uplynutí takej doby je jeho práva na vydanie dedičstva už premlčané. Právo oprávneného dediča na vydanie majetku sa totiž tiež premlčuje, dokonca je tam aj výnimka na vlastnícke právo, ktoré sa tiež premlčí (jediná možnosť kedy sa môže podľa zákona premlčať vlastnícke právo). Ak by sa v súčasnosti požadoval vydania dedičstva ako oprávnený dedič, tomu kto majetok naozaj zdedil by stačilo namietnuť premlčanie.


Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, píšem v mene mojej mamy, ktorej otec zomrel pred približne 30 rokmi. Nevíme, či by stálo za to zisťovať, či by mohla niečo zdediť, keďže bola jedinou dcérou. Všetko, čo jej otec vlastnil, zdedila jeho druhá manželka, ktorá sama nemala žiadnych spoločných potomkov a už tiež nie je medzi nami. Prosím o radu, na koho sa v tejto veci obrátiť. Pekne ďakujem a s pozdravom.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 01.05.2022)

Dobrý deň,
v tomto prípade sa jedná o situáciu, kedy dedičstvo zdedil nepravý dedič, resp. ten kto dedil nemal dediť celý majetok. Oprávnený dedič, kam spadá aj Vaša mama, mala nárok požadovať vydanie dedičstva. Žiaľ 30 rokov je veľmi dlhá doba a jej práva na vydanie dedičstva od nepravého dediča sa v kontexte ustanovenia § 105 Občianskeho zákonníka premlčali. Premlčanie totiž začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o ukončení dedičského konania.


Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa poradila. Moja mama zdedila po našom zosnulom otcovi (r. 2009) 50% nehnuteľnosti, v ktorej ešte žil otcov brat (rodičovský dom). Otcov brat umrel v roku 2019 a mama sa rozhodla riešiť svoj 50%-ný podiel, ktorý je uvedený aj v katastri, keďže v dome ostali žiť pre nás už takmer cudzí ľudia. Je možné, že by naše "dedičstvo" uplynutím času zaniklo? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 01.05.2022)

Dobrý deň,
tým, že Vaša mama v roku 2009 nadobudla 1/2 vlastníckeho práva k domu, jeho dedičstvo sa nemôže a nemohlo premlčať. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nikdy nepremlčuje, hoci sa nevykonáva. Tzn. že v súčasnosti môže Vaša mama od aktuálneho vlastníka nehnuteľnosti žiadať, aby jej vyplatil jej podiel, ktorý predstavuje aktuálna trhová hodnota nehnuteľnosti. Jej podiel z tejto sumy je 1/2.


Trápi vás "Premlčanie nároku na dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčanie nároku na dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán doktor. Môj otec mi v roku 1996 daroval 7/12 svojho domu a pozemku. Zostávajúcu časť som vyplácal jeho súrodencovi. V tej dobe môj brat svoju časť nežiadal. Teraz však, po smrti otca, si nárokuje na celú jeho časť, nakoľko tvrdí, že ja som už svoj podiel dostal. Cena darovanej nehnuteľnosti bola vtedy znalcom určená na 63387 SK. Chcel som ho vyplatiť, ale odmietol. Je v tomto prípade nejaká premlčacia doba? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie nároku na dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň,
ak sa otec počas života rozhodol darovať Vám svoj podiel na dome, brata z tohto podielu vyplácať nemusíte. Váš otec počas svojho života, ako vlastník nehnuteľnosti, mohol ľubovoľne s týmto podielom nakladať. To, že sa rozhodol Vám ho darovať, musí brat rešpektovať. Jediné, čo je možné, je započítanie tohto daru na Váš dedičský podiel v dedičskom konaní po Vašom otcovi. Inak brat nemá nárok na to, aby od Vás žiadal vyplatiť časť z otcovho podielu (ktorý Vám otec daroval).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Premlčanie nároku na dedičstvo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.