Je už dlh premlčaný?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Je už dlh premlčaný?

Dobrý den, prosím Vás, uzatvorila som zmluvu s nebankovkou v r. 2002. Nespatila som celu pohladavku, odkupila to spol. na vymahanie pohladavok a ziadaju odo mna nehoráznu sumu za úroky. Vsetky pisomnosti posielali na moju starú adresu odkial som sa prestahovala. Zabudla som na pohladavku, teraz v r. 2016 vymáhacska spol. ziada okolo 6000 eur. Pisomnosti som nedostávala, nakolko mi to bolo posielane na adresu v Bratislave odkial som sa v r. 2004 prestahovala. Je tá pohladavka premlcaná? Dakujem

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Dobrý deň. Bez toho, aby sme posúdili zmluvu o pôžičke, resp. zmluvu o úvere, nie je možné prijať jednoznačný záver o tom, či je pohľadávka premlčaná alebo nie. Vzhľadom na rok, kedy bola zmluva uzavretá, je však pravdepodobné, že medzičasom sa pohľadávka premlčala. V tomto smere je tiež dôležité to, či bol proti Vám podaný návrh na súd alebo nie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Jedna sa o úver z nebankovej spoločnosti, ktorá ukončila svoju činnosť v roku 2019, avšak ešte predtým postúpila pohľadávku z úveru na vymáhačsku spoločnosť EOS. Splatnosť úveru bola dohodnutá na 52 týždňov, v týždenných splátkach od 01. 02. 2017. Zo začiatku som úver splácal, avšak potom som prišiel o zamestnanie, tak som nebol schopný uhrádzať splátky. Poslednú splátku som uhradil 22. 05. 2017, následne ďalšie do konca termínu splatnosti 02/2018 už nie. Nebanková spoločnosť zosplatnila tento úver až oveľa neskôr po lehote jeho splatnosti dňa 26. 06. 2018 a následne postúpila na vymáhačskú spoločnosť. Je tento úver celý premlčaný, keďže prvá neuhradená splátka bola v máji 2017, alebo keďže nebankovka zosplatnila tento úver až po termíne jeho splatnosti, premlčuje sa každá jednotlivá splátka v 3 ročnej premlčacej lehote? Ďakujem pekne za radu, Andrej.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.07.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že ste si zobrali spotrebiteľský úver, pričom bolo dohodnuté jeho platenie v týždenných splátkach na 52 týždňov. Poslednú splátku ste uhradili 22.5.2017. Píšete, že nebanková spoločnosť zosplatnila ; spotreb. úver v 26.6.2018 a nesplatenú časť úveru postúpila na vymáhačskú spoločnosť.
Uvádzame, že ak vo Vašom prípade bolo dohodnuté plnenie v splátkach a ak nezaplatením jednej splátky sa stal splatný celý dlh, nie je podstatné kedy nebanková spoločnosť podľa ; svojho rozhodnutia zosplatnila  spotreb. úver.

Podľa ust. Obč.zákonníka platí :
 "§ 103 : Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."


§ 565 : Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky. "


Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že lehota na vymáhanie dlžnej sumy - zostatku nezaplateného úveru začala plynúť odo dňa zročnosti nesplnenej splátky a to bez ohľadu na to, či pôvodný veriteľ zosplatnil úver v súlade s ust. § Obč. zákonníka alebo v rozpore s uvedeným ustanovením.

Dnes máme 5.7.2020; t.j. ak ste neuhradili ďalšiu splátku v mesiaci máj 2017, začala plynúť premlčacia doba v súlade s ust. § 103 Obč. zákonníka a lehota na uplatenie práva veriteľa resp. vymáhačskej spoločnosti uplynula v mesiaci máj 2020.

V obdobných veciach bolo vydaných množstvo rozsudkov (napr. : Krajský súd Banská Bystrica 41Co/3/2019 z 27.2.2019, Okresný súd Kežmarok : 9Csp/68/2017 2.7.2019; Okresný súd Martin : 5Csp/226/2018 91 z 21.2.2019, Okresný súd Bratislava : III 16Csp/44/2016 62 z 16.5.2019, Krajský súd Trenčín : 27Co/29/2018 z 27.2.2019, Krajský súd Trenčín : 5Co/256/2018 z 20.2.2019, Okresný súd Rožňava : 1Csp/32/2018 z 3.12.2018, Krajský súd v Prešove : 6Co/26/2017 z 28.6.2018, Krajský súd v Trnave : 23Co/35/2015 z 25.1.2016, Krajský súd Trenčín : 19Co/211/2016 z 13.10.2016, Krajský súd Trenčín : 19Co/274/2016 z 13.10.2016, Krajský súd Trenčín 5Co/233/2016 z 25.1.2017, Okresný súd Trnava 16Csp/39/2017 z 27.12.2017).

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Trnave sp.zn. 23Co/35/2015 zo dňa 25.1.2016:

"Ak potom začiatok plynutia premlčacej doby pri plnení dohodnutom v splátkach, ako aj v prípade, ak sa pre nesplnenie splátok stane zročným celý dlh podľa § 565 OZ, upravuje osobitne § 103 OZ tak, že premlčacia doba začne plynúť odo dňa zročnosti nesplnenej splátky, nemožno použiť všeobecnú právnu úpravu začiatku plynutia premlčacej doby podľa § 101 OZ, v premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ustanovenie § 103 OZ neobsahuje výnimku, podľa ktorej by v prípade spotrebiteľských zmlúv veriteľ uplatňujúci si svoje právo podľa § 565 OZ mohol tak urobiť najskôr po uplynutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky (a v súvislosti s uvedeným by začala aj premlčacia doba plynúť až tri mesiace od omeškania so zaplatením splátky). Naopak, § 103 OZ stanovuje, že ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh, začne ; plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky (teda nie od splatnosti celého dlhu). Odvolací súd len dodáva, že opačný výklad (prezentovaný žalobkyňou), by okrem toho, že nemá oporu v texte príslušných zákonných ustanovení, bol v rozpore s princípom ochrany spotrebiteľa, pretože by dodávateľovi poskytoval dlhšiu ako 3 ročnú premlčaciu dobu na uplatnenie práv zo spotrebiteľskej zmluvy (ak bolo plnenie dohodnuté v splátkach pod stratou ich výhody."

Vo veci odporúčame zistiť na informačnom centre prísl. okresného súdu (miesto Vášho trvalého pobytu) či bola voči Vám zo strany vymáhačskej spoločnosti  podaná žaloba.

Zrejme ste obdržali písomnú výzvu od vymáhačskej spoločnosti a ak nebola podaná žaloba na súd v lehote do 3 rokov od splatnosti neuhradenej splátky, zostatok neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2004 som ukončil podnikanie a zostala tam neuhradená faktúra za tovar, ktorú som splácal. Túto neuhradenú pohľadávku postúpila firma v tomto roku inej spoločnosti na vymáhanie pohľadávok, ktorej som tiež z časti pohľadávku splácal. V roku 2006 bola pohľadávka spať postúpená pôvodnej obchodnej firme o čom nám prišlo aj oznámenie. Od vtedy ma nikto nekontaktoval ohľadom úhrady až do dnešného dna. Ani žiadne exekučné konanie v tejto veci nebolo. Chcem sa opýtať, aká je premlčacia doba, či to môže firma vymáhať odo mňa po 14-tich rokoch.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2020)

Dobrý deň,
z dôvodu právnej istoty vo veci odporúčame v informačnom centre prísl. okresného súdu miesta Vášho trvalého pobytu odporúčame zistiť, či na Vás bola alebo nebola podaná žaloba niektorou zo spoločnosti, ktorým ste platili jednotlivé splátky.

Ak žaloba podaná nebola, nič neuhradzujte.

Ak žaloba podaná bola, budete sa musieť k nej vyjadriť, potom je však lepšie kontaktovať advokáta, aby Vám vo veci pomohol (vznesenie námietky premlčania), advokát by však musel vidieť všetky doklady vo veci. Poznamenávame, že všeobecná premlčacia doba v obchodnom práve je štyri roky (§ 397 Obchod. zákoníka).

Z otázky predpokladáme, že zmluva bola uzatvorená podľa ust. Obchodného zákonníka, písomne ste neuznali svoj dlh, potom platí ust. § 408 Obchod. zákonníka :

"(1) Bez ohľadu na iné ustanovenia tohto zákona sa skončí premlčacia doba najneskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa, keď začala po prvý raz plynúť. Ak ide o premlčanie nárokov z porušenia alebo ohrozenia obchodného tajomstva, skončí sa premlčacia doba najneskôr po uplynutí šiestich rokov odo dňa, keď začala po prvý raz plynúť. Námietku premlčania však nemožno uplatniť v súdnom alebo rozhodcovskom konaní, ktoré sa začalo pred uplynutím tejto lehoty."

 

Ďalej platí ust. § 407 Obchod. zákonníka :

"(1)Ak dlžník písomne uzná svoj záväzok, plynie nová štvorročná premlčacia doba od tohto uznania. Ak sa uznanie týka iba časti záväzku, plynie nová premlčacia doba ohľadne tejto časti.
 
(2)Platenie úrokov sa považuje za uznanie záväzku ohľadne sumy, z ktorej sa úroky platia.
(3)Ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvyšku dlhu, ak možno usudzovať na to, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku.
(4)Účinky uznania záväzku spôsobom uvedeným v odseku 1 nastávajú aj v prípade, keď jemu zodpovedajúce právo bolo v čase uznania už premlčané."

 

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že ak ste poslednú splátku úhrady istiny uhradili pred viac ako 4 rokmi, potom je nárok veriteľa premlčaný.
Pre podrobnejšiu odpoveď by sme potrebovali vidieť doklady.
Odporúčame vec konzultovať s advokátom, aby ste neuhradzovali premlčaný dlh. Odporúčame neuznávať písomne dlh.
 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám exekuci od roku 1994. V roce 2002 jsem se odstehovala do České republiky. Sem mi posílají i duchod, ze Slovenská. Protože byl malý nestrhávali mi na exekuci nic. Teď mi zemrel manžel duchod mi zvýšili o vdovský a hneď mi začali strhávať na exekuci o které si myslím, že je promlčená. A jestli je exekuce opravdu promlčená, vráti mi exekútor peníze které mi strhli zpet? Dekuji za odpoved. 

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o premlčanie, tak plynutie premlčacej doby sa prerušuje počas už začatého exekučného konania. Z uvedeného vyplýva, že počas exekúcie neplynie premlčacia doba. Preto ak počas exekúcie neplynula premlčacia doba, nedošlo ani k premlčaniu exekučne uplatneného nároku. Ak by však bol exekučný návrh podaný v tomto období, nárok by bol premlčaný. Z vami uvedeného však vyplýva, že exekúcia bola začatá už v roku 1994, a teda nie je premlčaná. 

Jediná možnosť, ktorá prichádza do úvahy je, že mal exekútor počas tých rokov, kedy exekúciu nemohol vymôcť, vydať upovedomenie o zastavení exekúcie, ak pri exekúcii vedenej na váš majetok sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. 

Avšak aj keby z uvedeného dôvodu exekúciu zastavil, veriteľ by mohol návrh na exekúciu podať znovu. 

Nejde teda o premlčanie, ale o zastavenie exekúcie z dôvodu nezistenia majetku, resp. príjmov povinného.

Ak sa tak však nestalo, exekúcia trvá a nie je vo vašom prípade premlčaná a peniaze vám exekútor nemusí vrátiť späť. Ak máte pocit, že exekúcia bola začatá neprávom, môžete podať námietky proti exekúcii. Námietkami sa možno exekúcii úspešne ubrániť len vtedy, ak po vzniku exekučného titulu (podklad na exekúciu) nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

V r.2005 som si vzala pôžičku z banky splatnosť mala byť v r.  2012, keďže som ostala sama s troma deťmi nemala som z čoho splácať teraz mi začali chodiť listy z vymáhač. spoločnosti, nie je to už premlčané ?  Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2019)

Dobrý deň, 

v otázke nepíšete základnú vec, či ste uhradili nejaké splátky a kedy.

Ak by Vás spoločnosť kontaktovala písomne a od úhrady poslednej splátky uplynuli viac ako tri roky,  nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, ani splátkový kalendár.

Maximálne, najlepšie po posúdení Vašich dokladov či je pohľadávka premlčaná, je spoločnosti uviesť, že v prípade súdneho vymáhania dlžnej sumy vznesiete námietku premlčania.

Podľa ust. § 54a/ Obč. zákonníka platí :

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Už som Vám prednedávnom písala. Dostala som odpoveď, že mám podať námietku premlčania. Všetko som tak spravila. Do teraz sa nám nikto neozval a stále v práci sťahujú peniaze z výplaty. Dá sa nejako postupovať ďalej? Bola to exekúcia z 2001 roku uznaná súdom v roku 2004 a ozvali sa nám až po 13 rokoch cca. Veľmi by som bola rada keby ste mi mohli ešte nejako poradiť čo ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2019)

Dobrý deň,

ak prebieha exekúcia a máte za to, že by prebiehať nemala, napr. je dlh premlčaný, tak môžete využiť inštitút návrhu na zastavenie exekúcie, o ktorom bude rozhodovať súd. V ňom môžete namietnuť všetko o čom sa domnievate, že by mohlo docieliť zastavenie exekúcie, vrátane námietky premlčania. Dovoľujem si upozorniť, že pokiaľ bol nárok určitej osoby priznaný súdom, tak začína plynúť nová 10 ročná premlčacia doba, v ktorej musí veriteľ podať návrh na zastavenie exekúcie. Ak tak urobí, plynutie premlčacej doby sa preruší.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. 13. 1. 2014 som z poštovej banky bral úver 11 200 e, splatnosť úveru bola 15. 1. 2024. Úver som splácal ale žiaľ po čase som cca polroka neplatil. Poštová banka mi poslala postúpenie pohľadávky spoločnosti bencont investment, kde som platil 200 e mesačne. 8. 1. 2019 mi prišiel list od spoločnosti bencont collection uznanie dlhu, ktorý som podpísal a poslal spať. O dva týždne mi prišiel list kde mám splátkový kalendár na sumu 134 e mesačne. A žiadajú ma aj o notársku zápisnicu, vystavenie uznania dlhu, čo do výšky a dôvodu a doložku vykonateľnosti. Avšak v prvom článku, odsek 3 je veta : Dlžník týmto prehlasuje, že si je vedomý, že uznáva premlčaný dlh. Viete mi poradiť ako mám postupovať? Ďakujem Kurta.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2019)

Dobrý deň, 

v žiadnom prípade nepodpisujte ani uznanie dlhu a ani žiadny doklad o splátkovom kalendári, zvýšení splátok a podobne.

Z otázky usudzujeme, že od poslednej Vami vykonanej splátky uplynuli viac ako tri roky. Spoločnosť Bencont investment je len tzv. vymáhačskou spoločnosťou, ktorej banky postupujú nesplatené záväzky svojich dlžníkov za tým účelom, aby spoločnosť ich vymáhala.

Uvedený list Vám poslali z dôvodu nového ustanovenia Občianskeho zákonníka § 54a/ účinného od 5.12.2019, na ktoré ustanovenie pozabudli v liste, ktorý Vám zaslali ešte 8.1.2019.

Ustanovenie § 54a/ Občianskeho zákonníka znie nasledovne (citujeme) : 

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

 

Keďže ste nepodpísali v nadväznosti na list z  8.1.20198 to, že viete o tom, že dlh je premlčaný, BENCONT INVESTMENTS nemôže vymáhať dlžnú sumu.  Takže nič nepodpisujte a nehraďte žiadne sumy. 

Dajte nám len vedieť do podotázok kedy ste uhradili poslednú splátku -  prosíme teda uviesť len dátum poslednej splátky z Vašej strany. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, je už dlh premlčaný, keď záväzok vznikol roku 2004 a teraz mi vymáhačská spoločnosť posiela výzvy? Samozrejme žiadajú niekoľkonásobnú sumu.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň. V zásade nie je ani tak dôležité kedy záväzok vznikol ako to, kedy mal byť dlh z tohto záväzku splatný (tzn. kedy malo dôjsť k úhrade dlhu späť veriteľovi). Ak od splatnosti uplynuli viac než 3 roky (pri obchodných záväzkoch 4 roky), dlh by mal byť premlčaný.

V prípade, ak bude voči Vám vedené súdne konanie, kde si bude žalobca uplatňovať premlčaný nárok, je potrebné v konaní vzniesť námietku premlčania. Dôvodne vznesená námietka premlčania bude mať a následok to, že súd žalobu týkajúcu sa premlčaného dlhu zamietne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som vedieť, či vymôžem požičané peniaze, keď som požičal 1000 € asi pred 4, 5 rokom bez dokladu ale so svetlom mojim synom. Približne po roku mi bolo vrátené 300 € pri svedkovi manželke. Manželka o pôžičke celý čas vedela a vie.

 

 

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Predpokladáme, že zo strany dlžníka v prípade súdneho vymáhania by došlo k vzneseniu námietky premlčania. 

Vo veci odporúčame využiť našu stránku o uznaní dlhu : https://uznanie-dlhu.sk/.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Úprimne veľmi pekne ďakujem za odpoveď na moju otázku. Takúto rýchlosť, pomoc a ochotu som nečakal. Som veľmi milo prekvapený a dojatý. Prijmite prosím moje úprimné poďakovanie a hlbokú poklonu. Prajem celému tímu veľa zdravia a nech ľudský prístup Vás nikdy neopustí. Ďakujem Vám veľmi Andrej.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2018)

Dobrý deň,

Vaša pochvala nás naozaj potešila. Máme radi našu prácu a radi pomáhame.

Vďaka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím pekne do akej doby môže vymáhať pohľadávku inkasné centrum. Mne sa ozvali teraz a vraj pohľadávka je z roku 2012. Ak vraj neuhradím čím skôr, budú vymáhať súdne. Prosím pekne je takýto postup konania zákonný a správny? Nejedná sa o premlčaciu dobu po takom čase? Úctivo pekne prosím o odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. 

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2018)

Dobrý deň,

Vami položená otázka predstavuje veľmi častý problém v našej advokátskej kancelárii.

V otázke neuvádzate o aké inkasné centrum sa jedná a či pohľadávka, ktorú chce inkasné centrum vymáhať, bola priznaná na základe nejakého súdneho rozhodnutia /rozsudok, platobný rozkaz/.

Ak vo Vašej veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie a jedná o pohľadávku r. 2012, potom je pohľadávka premlčaná.

Môžete to uvedenej spoločnosti to napísať a súčasne uviesť, že ak napriek uvedenému vec  postúpia na  súd vznesiete námietku premlčania. V zmysle ust. §  583  Obč. zákonníka platí, že k zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne.

Nepodpisujte predmetnej spoločnosti žiadne ich podania, resp.listiny a podobne, aby nedošlo k tomu, že uznáte premlčanú pohľadávku.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Môžem podať nejaké podanie na súde, ohľadom premlčanej pohľadávky, ktorá je voči mne vedená, než ju poda vymáhacia spoločnosť, pretože viem, že predmetná pohľadávka je premlčaná a nechcem čakať kým ma danna spoločnosť zažaluje na súde Prosím a vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ V otázke nepíšete o akú pohľadávku sa jedná, resp. na základe čoho a kedy vznikla. Premlčacia doba môže byť a je aj rôzna,  stanovenie premlč. doby závisí od druhu záväzku /poistné na zdrav. a soc. poistenie,  pokuty a penále, pohľadávky z pôžičiek, atď./.  Podanie žaloby z Vašej strany, aby súd vyhlásil, že pohľadávka je premlčaná, je zbytočné.

2./ Ak ste presvedčená, že skutočne je pohľadávka premlčaná, môžete uvedenej spoločnosti to napísať a súčasne uviesť, že ak napriek uvedenému vec  postúpia na  súd vznesiete námietku premlčania. V zmysle ust. §  583  Obč. zákonníka platí, že k zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.V roku1998 vydal Okresný súd rozhodnutie o zaplatení 66 Eur o čom sa dozvedám až teraz pre spol.Inkaso pohľadávok. A ta dňa 12.12. 2012 postúpila pohľadávku spol. Collection s.r.o a žiada zaplatiť 146 Eur inak postúpi vec exekútorovi. Je to možné po toľkých rokoch vymáhať a v takej výške? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň. Dôležité je, kedy rozhodnutie Okresného súdu o uložení povinnosti zaplatiť poplatok nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť. Od tej doby sa počíta premlčacia doba. Súdne poplatky vymáha justičná pokladnica v zmysle zákona 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok. Pokiaľ už existuje exekučný titul vymôcť túto pohľadávku je možné do 10 rokov. Pokiaľ však nejde o vymáhanie súdnych poplatkov premlčacia doba je 3 roky pri občianskoprávnych sporoch a 4 roky pri obchodnoprávnych sporoch ak neexistuje ešte exekučný titul, t.j. právoplatné rozhodnutie súdu o uložení povinnosť zaplatiť nejakú sumu. Vzhľadom na to, že nie je jasné na základe akého nároku odvodzujú uvedené spoločnosti svoj nárok odporúčam Vám navštíviť advokáta, ktorý prezrie listiny, ktoré ste dostali najmä, či je nárok oprávnený, či nie je premlčaný a odporučí Vám ďalší postup. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcel by som Vás touto cestou poprosiť o právny názor na môj problém, nakoľko mám už dva výklady, ktoré sa vo svojej podstate od seba zásadne líšia. Ako ručiteľ som na základe „Dohody o ručení“ § 303 – 312 Obch. Z. Musel za dlžníka splatiť v priebehu splácania úveru čiastku 1404. - Eur v splátkach v období od 25. 1. 2010 do 19. 6. 2011. Z mojej strany sa jednalo o pravidelne mesačne splátky, ktorých bolo celkovo 19. Prvá s dátumom 25. 1. 2010 a posledná s dátumom 19. 6. 2011. Dohoda o ručení bola spísaná dňa 7. 9. 2005. Spočiatku dlžník splácal úver načas, neskôr však platiť prestal a tak sa finančný subjekt, ktorý mu poskytol úver obrátil na mňa ako na ručiteľa. V priebehu splácania mnou som bol informovaný pravidelne finančným subjektom o tom, že či dlžník zaplatil splátku, alebo nie. Ak ju nezaplatil, zaplatil som ju ja. Po 19. 6. 2011 mi oznámili z finančného subjektu, že splátky sú ďalej uhrádzané rodičmi dlžníka. Títo celý úver za dlžníka aj splatili, pričom posledná splátka bola uhradená v mesiaci september 2015. A teraz môj problém. Po uhradení mojej poslednej splátky /19. 6. 2011/ som sa u právnika informoval, či a za akých okolností môžem od dlžníka vymáhať svoju pohľadávku vo výške 1404. - Eur. Vtedy mi bolo povedané /právnikom/, že celú vec môžem začať prejednávať až po skončení splácania úveru, to je po poslednej splátke. Od tej doby /19. 6. 2011/ začína taktiež plynúť trojročná doba pre premlčanie veci. Druhý právny názor, s ktorým, sa dnes stretávam je ten, že každá splátka sa posudzuje samostatne a teda, na dátum príslušnej splátky sa vzťahuje aj trojročná premlčacia doba. Teda na splátku 25. 1. 2010 je premlčacia doba do 25. 1. 2013 a na splátku 19. 6. 2011 je premlčacia doba do 19. 6. 2014. V tomto prípade by som už nemal šancu moju pohľadávku od dlžníka vymôcť. Viete mi prosím v tomto poradiť? Ktorý právny názor je správny? Ďakujem.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň,

každá splátka sa posudzuje samostatne a premlčacia doba začína plynúť od jej splatenia, avšak s tým rozdielom, že pokiaľ bola dohoda uzatvorená podľa Obchodného zákonníka, všeobecná premlčacia doba je 4 ročná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím vás o radu, ako vymáhať dlh. V roku 2011 môj manžel vyplatil pôžičky mojej sestry a švagra, lebo im hrozilo, že prídu o rozostavaný dom, s tým, že dlh nám splatia. Má o tom príkaz z banky, že tie peniaze odišli z manželovho účtu. No k splácaniu nedošlo. V roku 2016 sa sestra rozviedla a začala splácať dlh. Chcem sa opýtať, či je možné žiadať aj ex-švagra o splácanie, či to nie je premlčané. V dokumentoch sa uvádza, že práve švagor bol hlavným poberateľom úverom a moja sestra spoludlžníkom. Ďakujem pekne

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2017)

Dobrý deň, právo na splatenie pôžičky sa ako majetkové právo premlčuje v trojročnej dobe a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz, t.j. kedy nastala splatnosť pôžičky. Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh, začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky. Ak teda malo nastať splácanie pôžičky už v roku 2011, Váš nárok je premlčaný. Môžete však využiť inštitút uznania dlhu a pokúsiť sa, aby Vaša sestra a bývalý švagor Vám písomne svoj dlh uznali. Dosiahnete tým plynutie novej desaťročnej premlčacej doby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať: Bol som dlhoročný klient spoločnosti Digi Slovakia, všetko bolo bezproblémové, všetky záväzky som si plnil, až do chvíle ked som sa rozhodol ukončiť zmluvu. Zrazu si našli, že mám neuhradenú jednu splátku z mesiaca september roku 2009. Napísal som im, že nie som si vedomý neuhradenia mes. splátky a že si doklad o zaplatení uchovávam po dobu 5 rokov a prečo sa neozvali doteraz alebo nepozastavili vysielanie. Poslali mi akúsi tabuľku s mesačnými splátkami kde mesiac 9/2009 chýba. Odpovedal som, že to nie je podla mňa dôkaz a kedže doteraz im splátka nechýbala, odmietam ju uhradiť. A otázka: Nie je tam prípustná premlčacia doba? (§ 387 OBZ) Alebo sa mýlim a musím to aj tak uhradiť? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2016)

Dobrý deň, každá faktúra má svoju splatnosť a pri každej faktúre deň nasledujúci po splatnosti začne plynúť premlčacia doba, tak ako ste to uviedli vo svojej otázke. Neuviedli ste, či ste zmluvu uzatvárali ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba. Podľa tejto skutočnosti sa totiž Vaša zmluva s Digi Slovakia riadi buď občianskym zákonníkom alebo obchodným zákonníkom (rozdiel je v dĺžke premlčacej doby, 3 alebo 4 roky). V oboch prípadoch však táto doba už uplynula a ich pohľadávka voči Vám je premlčaná. Je potrebné v tej ich tabuľke pozrieť, či je tam uvedená aj splatnosť údajne nezaplatenej mesačnej splátky a následne si k tomu pripočítať 3 alebo 4 roky. Tým zistíte presný dátum premlčania ich pohľadávky. Myslím si, že túto skutočnosť si uvedomujú aj oni (nakoľko s neplatičmi majú určite skúsenosti) a v súčasnosti sa len snažia na Vás pôsobiť, aby ste túto jednu splátku uhradili dobrovoľne. Dobre vedia, že ide o premlčanú pohľadávku a súdnou cestou by ju s vysokou pravdepodobnosťou nevymáhali. V prípade, že by sa tak rozhodli, stačí Vám v rámci súdneho konania vzniesť námietku premlčania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, poskytla som pôžičku vo februári 2013, ku ktorej mám aj spísanú zmluvu notárom potvrdenú. Bolo tam uvedené, že dlžník mi ju bude uhrázdať v pravidelných mesačných splátkach po dobu 30 mesiacov. Stále som nedostala ani jednu splátku. Je už dlh premlčaný? Môžem s tým ísť za advokátom a vymáhať si peniaze? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2016)

Dobrý deň  

pokiaľ ste mali uzavretú zmluvu o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka tak podľa § 103: “Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti.

 

Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky.” 

 

Všeobecná premlčacia doba je 3 roky. 

Podľa všetkého niektoré splátky máte už premlčané, avšak bolo by potrebné vidieť danú zmluvu, preto kontaktujte advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, chcela by som sa spytat, ci existuje v obchodnom prave premlcacia lehota - ak veritel od dlznika urcity cas nevymaha pohladavku, ci je mozne ze pohladavka po urcitom case zanikne. Dakujem.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.12.2015)

Dobrý deň, áno aj v obchodnom práve existuje premlčanie. Premlčacia lehta je 4 ročná (na rozdiel od občianskoprávnej 3 ročnej lehoty). Po uplynutí 4 ročnej lehoty odo dňa splatnosti dlhu sa nárok premlčí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Došla mi domov dohoda o splacani dlhu. Až v liste som sa dočital, že dlh je premlčany a že svojim podpisom ho chcem dobrovolne splatit. Istina je 1 800 eur a oni pytaju ako tretia spoločnost už okolo 6 100 eur. Ako mam pokračovat dalej? Zatial som ju nepodpisal lebo ten urok sa mi zda prehnany. Dakujem velmi pekne za odpoved

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.12.2015)

Dobrý deň, skutočnosť či Váš peňažný dlh je skutočne premlčaný je potrebné preveriť z príslušných dokumentov. V prípade premlčania dlhu, je už len na Vás, či dlh uhradíte alebo nie. K splneniu tejto povinnosti Vás nemôže rozhodnutím prinútiť ani súd, ak vznesiete námietku premlčania. Písomná dohoda, ktorá Vám bola doručená je pravdepodobne dohodou o splátkovom kalendári a uznaní dlhu. V prípade jej podpisu, by ste teda uznali premlčaný dlh (ak skutočne nastalo premlčanie), v dôsledku čoho by ste boli povinný ho splatiť a to v novej desaťročnej premlčacej dobe. Uvedený postup je v súčasnosti bežnou praxou nebankových subjektov poskytujúcich pôžičky a úvery. Bez nahliadnutia do Vašich dokladov nie je možné určiť, či suma 6 100 eur je požadovaná bez právneho dôvodu, avšak vzhľadom na Vami uvedenú sumu istiny 1 800 eur sa možno domnievať, že zmluva obsahuje neprijateľné, a teda neplatné ustanovenia v časti odmeny, úrokov z omeškania, prípadne sankcií.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, aká je premlčacia doba pri nezaplatenej objednávke? 3 alebo 4 roky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2015)

Dobrý deň. Dĺžka všeobecnej premlčacej doby závisí najmä od toho, či je vzťah medzi účastníkmi záväzkového vzťahu podriadený pod obchodnoprávne predpisy alebo pod občianskoprávne predpisy. Všeobecná premlčacia doba podľa Obchodného zákonníka je totiž 4 roky (pozri ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka) a všeobecná premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka je 3 roky (pozri ustanovenie § 101 Občianskeho zákonníka). Bez ďalších informácií preto nemožno s určitosťou povedať, či sa vo Vašom prípade má aplikovať všeobecná štvorročná obchodnoprávna premlčacia doba alebo všeobecná trojročná občianskoprávna premlčacia doba.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň! Je reálne vymôcť pôžičku 130 000,00 Sk (4 315,2 eur), ktorú som v roku 2008 požičal svojej vtedajšej priateľke "bez papiera"? Sľubovala mi ich vrátiť do 3 rokov, ale keďže som s ňou v podstate žil, stále vrátenie odkladala (pripomínal som jej to niekoľkokrát) a teraz (rozišiel som sa s ňou v roku 2013), napriek mojim urgenciám, sa stále k vráteniu dlhu nevyjadruje.V jednej SMS sa vyjadrila, že predpokladala k tomuto osobné stretnutie. Navrhol som jej aj splátky, ale nereaguje. Väčšiu časť peňazí som jej poslal na účet (z môjho výpisu z účtu je to možné zistiť) a časť som jej dal v hotovosti v jej banke. Peniaze použila na vyplatenie svojej sestry z dedičstva.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.05.2015)

Dobrý deň. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná suma bola dlžníčke poskytnutá ešte v roku 2008 s tým, že Vám ju do troch rokov vráti, treba túto pohľadávku považovať za premlčanú. Všeobecná premlčacia doba je totiž v občianskoprávnych vzťahoch tri roky a plynie odo dňa splatnosti pôžičky. To znamená, že splatná bola v roku 2011 a premlčala sa v roku 2014 (2011 + 3 roky). V prípade, že by ste sa rozhodli tento dlh vymáhať súdnou cestou, vystavili by ste sa riziku, že dlžníčka v konaní uplatní námietku premlčania, v dôsledku čoho by musel súd návrh zamietnuť.

Existuje však jedna možnosť a to namietať, že vznesená námietka premlčania (ak by ju protistrana vzniesla) je v rozpore s dobrými mravmi. To sú najmä prípady, ak dlžník neustále odďaľuje splatnosť dlhu a sľubuje, že dlh uhradí. Neda sa však povedať, či by súd tejto Vašej námietke vyhovel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku