Máte
otázku?

Postup pri osvojení dieťaťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Postup pri osvojení dieťaťa

Chcel by som sa opýtať na postup pri adopcii dieťaťa. Biologický otec sa s dieťaťom nestýka, nemá ani záujem a neposiela výživné pre syna. Matka má priateľa a plánujú sa zosobášiť. Aký je postup pri adopcii dieťaťa? Ktoré dokumenty potrebujem priložiť k návrhu? Ďakujem.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

Dobrý deň,

v konaní o osvojenie dieťaťa sa postupuje podľa zákona o rodine a Civilného mimosporového poriadku (od 01.07.2016).

 

Možnosť osvojenia dieťaťa priateľom matky (t.j. nie manželom) zákon o rodine v súčasnosti neupravuje. Môžme však konštatovať (vzhľadom na účel osvojenia), že takéto osvojenie je vylúčené (t.j. osvojenie priateľom matky resp. naopak priateľkou otca dieťaťa).

 

Podľa zákona o rodine nie je však vylúčené osvojenie osamelou osobou, vtedy sa však do rodného listu zapíše osvojiteľ a aj druhý rodič na podnet osvojiteľa bude vymazaný. Pre účely osvojenia je najjednoduchšie, keď je osvojiteľ (t.j. ten, kto bude osvojovať) manželom rodiča dieťaťa. Preto ako prvý krok odporúčame sobáš.


Vyplýva to priamo z paragrafu 100 zákona o rodine, podľa ktorého:

 

(1) Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.

(2) Ako spoločné dieťa môžu maloletého osvojiť len manželia.

 

Následne je potrebné podať návrh na súd na osvojenie dieťaťa. Návrh podáva osvojiteľ proti biologickému otcovi. Účastníkom konania je tiež matka dieťaťa. K návrhu sa vyjadrí okrem biologického otca aj matka dieťaťa. Návrh na osvojenie dieťaťa je potrebné riadne špecifikovať, tak aby mu súd vyhovel.

 

Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak zákon o rodine neustanovuje inak. Rovnako potrebný na osvojenie je súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Odvolať súhlas možno len do času, kým nie je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov.

 

Ak jeden z rodičov zomrel, nie je známy, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností, vyžaduje sa len súhlas druhého rodiča. Ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená, jeho súhlas na osvojenie sa vyžaduje iba vtedy, ak je spôsobilý posúdiť dôsledky osvojenia.

 

Ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, nie sú známi, boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo nie sú schopní posúdiť dôsledky osvojenia, vyžaduje sa súhlas poručníka, ktorý bol dieťaťu ustanovený.

 

Ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas.

 

 

Kedy nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného dieťaťa

 

Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

 

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

c) je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu17b) a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem, alebo

d) dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

 

Kam podať návrh na osvojenie (miestna príslušnosť súdu na osvojenie)

 

Na konanie vo veciach osvojenia je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. Ak takého súdu niet, je na konanie príslušný súd, v ktorého obvode sa dieťa zdržuje.

 

Kto je účastníkom konania o osvojení?

 

Účastníkmi konania o osvojenie sú osvojované dieťa, jeho rodičia, prípadne poručník, osvojiteľ a jeho manžel.

Rodičia osvojovaného dieťaťa nie sú účastníkmi konania o osvojení, ak sú pozbavení rodičovských práv a povinností alebo ak sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. V týchto prípadoch je účastníkom poručník. Rodičia osvojovaného dieťaťa nie sú účastníkmi ani vtedy, ak na osvojenie netreba ich súhlas podľa predpisov rodinného práva; to platí aj vtedy, ak súd právoplatne rozhodol, že dieťa je osvojiteľné.

 

 

K návrhu je potrebné pripojiť najmä tieto doklady:

 

- sobášny list,

- rodný list osvojovaného dieťaťa,

- rodné listy detí otca, ak otec má už deti,

- potvrdenie o príjme otca za posledných 12 mesiacov,

-  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- ale aj napríklad hodnotenie otca dieťaťa v práci od zamestnávateľa,

- prípadne aj doklady o majetku otca (list vlastníctva k nehnuteľnosti, ...),

- iné doklady preukazujúce zázemie otca a jeho morálne vlastnosti.

 

Súd pri osvojovaní dieťaťa postupuje tak, aby bolo rozhodnutie v záujme dieťaťa. Súd musí vidieť z návrhu na osvojenie dieťaťa, ktoré osvojiteľ (budúci otec) podáva na súd, že otec má skutočný záujem o dieťa a bude pre dieťa nielen finančnou ale aj morálnou a citovou podporou. 

 

Biologický otec má právo sa k návrhu na osvojenie dieťaťa vyjadriť. Súd postupuje tak, že mu návrh na osvojenie dieťaťa zašle spolu s 15 dňovou lehotou na vyjadrenie. Osvojením dieťaťa biologický otec stráca povinnosť prispievať na výživu dieťaťa. Práve tento argument najčastejšie "zaberie" na biologických otcov, aby súhlasili s osvojením. Súd prihliadne pri rozhodovaní o osvojení dieťaťa, postupe, aj na názor biologického otca.

 

O osvojení rozhodne súd bezodkladne, najneskôr do šiestich mesiacov od podania návrhu na osvojenie. Konanie možno predĺžiť, len ak z objektívnych príčin nemožno vykonať dôkazy.  Odporúčam Vám, pokiaľ budete podávať návrh na súd, minimálne si ho nechať skontrolovať advokátom. Postup pri osvojení dieťaťa by ste nemali zanedbať, aby súd rozhodol bez zbytočných prieťahov. 

 

V rozsudku, ktorým sa vyslovuje osvojenie, súd uvedie aj priezvisko, ktoré bude osvojenec mať. Právoplatný rozsudok o osvojení súd zašle orgánu, ktorý vedie matriku.

Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžem si osvojiť dieťa aj ako jednotlivec, alebo musím mať partnera?

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 17.12.2023)

Dobrý deň,
áno v zmysle § 100 ods. 1 Zákona o rodine môže dieťa osvojiť aj osamelá osoba:

Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.

Súd by v konaní skúmal či sú na strane osvojiteľa predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa, či má daná osoba vhodné podmienky na výchovu dieťaťa a ak by dospel k záveru, že áno, tak by osvojenie umožnil. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, či mám možnosť osvojiť si svoju desaťročnú neter, prípadne požiadať o náhradnú osobnú starostlivosť. Maloletej neterke zomrela maminka (moja sestra) pred piatimi rokmi a momentálne žije s otcom. Avšak má psychické problémy, pretože chce bývať so mnou a nechce zostať u otca. Je citovo chladný a jej prítomnosť u neho v nej vyvoláva dokonca fyzické ťažkosti - je jej zle vždy, keď má ísť domov. Otec si vynucuje, aby bola doma, ale ona tam psychicky trpí a je naviazaná na mňa. Počas víkendov spí u mňa a mojej mamy, počas týždňa je s mojou mamou (jej babkou) až do večera. Jej otec je citovo chladný a hľadí iba na svoje potreby. Nevenuje sa jej takmer vôbec. Ja a ona sme spolu od jej narodenia a mám ju rada ako svoje vlastné dieťa. Chcem pre ňu len to najlepšie. Avšak viem, že jej otec s tým nebude súhlasiť. Prosím, aké mám možnosti a šance zachrániť jej desaťročnú dušičku? Zo srdca ďakujem za rady.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 28.03.2023)

Dobrý deň,

ak situácia trvá už 5 rokov, ako uvádzate, tak by som odporučila skôr zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti ako osvojenie (adopcia). 

Inštitút osvojenia podľa slovenskej právnej úpravy sleduje splnenie účelu, ktorý sa netýka Vášho prípadu. Osvojením sa skôr zabezpečuje nie len osobná starostlivosť, ale hlavne iné priezvisko, úplne iná rodina. Ide napríklad o prípady, kedy sa vlastní rodičia dieťaťa vzdajú hneď po jeho narodení. 

Z toho dôvodu, odporúčam podať návrh na zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti. 

Náhradná osobná starostlivosť je upravená v § 45 a nasl. zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine.  Ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, súd môže zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Osobou, ktorej možno maloleté dieťa takto zveriť, sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude náhradnú osobnú starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa. Osobe, ktorá nezabezpečuje osobnú starostlivosť o svoje maloleté dieťa z dôvodu, že jej bolo zo starostlivosti odňaté rozhodnutím súdu, nemožno v čase trvania odňatia dieťaťa zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti na čas trvania odňatia dieťaťa. Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti uprednostní súd predovšetkým príbuzného maloletého dieťaťa, ak spĺňa ustanovené predpoklady. Ak sa má maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti prarodiča, súrodenca maloletého dieťaťa alebo súrodenca rodiča maloletého dieťaťa, splnenie podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky sa nevyžaduje za predpokladu, že prarodič, súrodenec maloletého dieťaťa alebo súrodenec rodiča maloletého dieťaťa má evidovaný trvalý pobyt alebo iný obdobný pobyt na území členského štátu Európskej únie. V rozhodnutí súd vymedzí osobe, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, jej rozsah práv a povinností k maloletému dieťaťu.

Osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, je povinná vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia; osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti vykonávanej na území Slovenskej republiky, je povinná najmenej 30 dní pred dočasným premiestnením maloletého dieťaťa oznámiť súdu dočasné premiestnenie maloletého dieťaťa do cudziny na dobu dlhšiu ako tri mesiace spolu s údajom o mieste, účele a dĺžke pobytu v cudzine a o iných významných skutočnostiach súvisiacich s dočasným premiestnením. Právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok má iba v bežných veciach. Ak táto osoba predpokladá, že rozhodnutie zákonného zástupcu maloletého dieťaťa v podstatných veciach nie je v súlade so záujmom maloletého dieťaťa, môže sa domáhať, aby tento súlad pri konkrétnom rozhodnutí zákonného zástupcu preskúmal súd.

Je  potrebné rátať s účinnou obranou otca Vašej neterky, ktorej budete musieť pred súdom čeliť, aby súd rozhodol tak, že Vašej žiadosti vyhovie.

Z uvedeného dôvodu, Vám odporúčam sa v tejto veci obrátiť na advokátsku kanceláriu, ktorá pripraví kvalifikované podanie po formálnej stránke tak, aby bolo konanie efektívne.

Ak by to nevyšlo, riskujete, ze otec Vám dieťa nedá. Mali sme prípady, kedy dieťa bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti aj keď malo otca a matku. 10 ročné dieťa vie už vyjadriť svoj názor, takže ak by dieťa určite povedalo, že chce byť s vami vie to aj odôvodniť prečo, potom to urobte. 

Ak je váhavé, tak radšej počkajte, keď bude o 1-2 roky staršie. 


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Mám osemročnú dcéru. Jej otec je zapísaný v rodnom liste, no nikdy sa o dieťa nezaujímal, nechodí ju navštevovať a vlastne sa ani nepoznajú. Momentálne som v manželstve a máme spolu bábätko. Radi by sme vytvorili kompletnú rodinu, a preto by si môj súčasný manžel chcel osvojiť moju dcéru. Chcela by som vedieť, kde a ako mám podať žiadosť o osvojenie. Zaujímalo by ma tiež, čo všetko k tomu potrebujem.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 27.02.2023)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že ste znovu vydatá, tak spĺňate podmienku pre osvojenie, a to v zmysle § 100 zákona o rodine, ktorý ustanovuje, že osvojiť maloleté dieťa si môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. Tým, že sa biologický otec o dcéru nezaujíma a má už 8 rokov, tak pravdepodobne nebude potrebný ani jeho súhlas s osvojením, keďže ide o tzv. kvalifikovaný nezáujem rodiča o maloleté dieťa. Kvalifikovaným nezáujmom je taký stav, pri ktorom je zrejmé, že rodič dieťaťa nemieni obnoviť starostlivosť o toto dieťa alebo obnoviť výkon svojich rodičovských práv a povinností, a počas najmenej šiestich mesiacov neprejavoval skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevoval, neplnil si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu a nevynaložil úsilie upraviť si svoje rodinné i sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka. Návrh na osvojenie dieťaťa manželmi sa podáva na miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa v čase začatia konania bydlisko, ako prílohy sa dokladujú sobášny list, rodný list dieťaťa, rodné listy detí otca, ak otec má už deti, čiže aj Vašej druhej dcéry, potvrdenie o príjme otca za posledných 12 mesiacov, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. Pri rozhodovaní o osvojení sa však posudzujú nielen hmotné podmienky, ale  predovšetkým záruky všestranného rozvoja dieťaťa, a to aj rozvoja duševného a citového, preto by som Vám odporučil doložiť aj napr. hodnotenie otca v práci od zamestnávateľa, ako aj iné doklady preukazujúce zázemie otca a jeho morálne vlastnosti. Súd by mal už z návrhu vidieť, že osvojiteľ má skutočný záujem o dieťa. 


Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Narodil sa mi syn s priateľkou pred týždňom a matka sa nechce starať. Preto by som rád požiadal o osvojenie. Momentálne však nepracujem a chcel by som ísť na materskú dovolenku. Je to možné?

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, ak sa vám narodil syn a matka vás pri pôrode uviedla ako otca dieťaťa, potom ste už oficiálne jeho rodičom a osvojenie neprichádza do úvahy. V takomto prípade máte rovnakú povinnosť ako matka starať sa o dieťa po každej stránke. Rovnako tak ste oprávnený poberať materskú na dieťa, ak túto nepoberá matka maloletého.

Pokiaľ s matkou nežijete, potom by bolo namieste podať návrh na určenie rodičovských práv a povinností vo vzťahu k maloletému, v ktorom by ste mohli navrhnúť, aby vám bol maloletý zverený do výlučnej starostlivosti, nakoľko matka starostlivosť o neho nezvláda. Ak je to tak, potom uvedené môžete riešiť aj prostredníctvom podania návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, nakoľko je nevyhnutné bezodkladne upraviť pomery z dôvodu, že je ohrozené zdravie a priaznivý vývoj dieťaťa.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, Je možné, aby som adoptovala svojho brata? Býva so mnou aj s otcom, ale otec svoje rodičovské povinnosti voči bratovi neplní.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 11.07.2022)

Dobrý deň,
osvojiť brata nebude možné. V tomto prípade sa môže jednať skôr o tzv. náhradnú osobnú starostlivosť. Ak totiž ani jeden z rodičov nevykonáva svoje rodičovské práva a povinnosti, je možné rozhodnúť o tzv. náhradnej osobnej starostlivosti. Ak by Vám súd zveril dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti, otec Vám bude musieť platiť výživné. Zároveň budete brata zastupovať a spravovať jeho majetok.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala na postup možného osvojenia mojich dvoch detí mojím priateľom. Ich biologický otec o deti nemá záujem. Aké kroky by sme mali podniknúť? Je k tomu potrebné aj nejaké finančné vyrovnanie? Ďakujem.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 03.09.2021)

Dobrý deň,
za osvojenie sa neplatí, jedine by ste sa dali v konaní právne zastúpiť advokátom.

Na osvojenie je najvhodnejšie, ak je Váš priateľ už Vaším manželom. Ide o najjednoduchšiu formu osvojenia, najmä ak otec dieťaťa súhlasí alebo nejaví absolútne žiadny záujem.


Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako zistím, či môj otec osvojil dieťa, alebo či si dieťa iba zmenilo priezvisko. Mal by o tom byť niekde záznam? Napríklad v rodnom liste?

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 29.06.2021)

Dobrý deň,

o osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa (t.j. Vášho otca). Súd rozhodne o osvojení rozsudkom. Po právoplatnom osvojení vykonáva matrika zmenu v zápise v rodnom liste dieťaťa a na miesto biologického otca uvedie meno a priezvisko muža, ktorý dieťa právoplatne osvojil. Z toho vyplýva, že ak Váš otec si osvojil iné dieťa, o tejto skutočnosti sa môžete dozvedieť z rodného listu dieťaťa, v ktorom bude Váš otec ako rodič zapísaný. Okrem toho, osvojiteľ tiež disponuje rozsudkom o osvojení dieťaťa. Nikto Vám však nie je povinný oficiálne oznámiť túto skutočnosť. Tiež neexistuje nejaký verejný register, kde by ste to mohli zistiť. 


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím vás, chcela by som sa opýtať, ako to je, keď žijem s priateľom a biologický otec nie je uvedený v rodnom liste. Môj priateľ by si moje dieťa chcel osvojiť. Aký je prosím vás postup?

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
ak dieťa nemá v rodnom liste uvedeného otca, nemusí dôjsť k osvojeniu dieťaťa. Na matrike je možné vyhlásiť súhlasným vyhlásením rodičov otcovstvo k dieťaťu. S aktuálnym partnerom by ste navštívili matriku (kde je vedený rodný list dieťaťa) a súhlasne by ste vyhlásili otcovstvo k dieťaťu.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám manžela, ktorý má dve deti. O jeho deti sa dlhodobo a dennodenne starám a mám záujem si ich osvojiť. Deti si to tiež želajú. So svojou matkou nemajú dobrý vzťah a nechcú sa s ňou ani stretávať. Manžel má deti zverené do starostlivosti neodkladnými opatreniami, no súd ešte definitívne nerozhodol. Predpokladám, že bude treba počkať na právoplatné ukončenie konania o zverení detí. Budem môcť následne na súd podať návrh na osvojenie jeho detí? Mala by som šancu na úspech aj v prípade, keby s tým ich matka nesúhlasila? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 04.09.2019)

Dobrý deň, 

otázka osvojenia /adopcie/ je častou otázkou v našej poradni, ktoré odpovede by Vám mohli byť nápomocné.

Podľa ust. § 100 a nasl. zákona o rodine platí, že "osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa." 
Budete preto potrebovať súhlas Vášho terajšieho manžela ako otca detí, aby ste si ich mohla osvojiť, ako aj súhlas matky maloletých detí.
Podľa ust. § 101 ods. 4 Zákona o rodine platí, že "ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas."


Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Rodičia dali predbežný súhlas na osvojenie, bez konkrétnych osvojiteľov na mysli. Pokiaľ však súd zveril dieťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov nie v rámci konania o predosvojiteľskej starostlivosti, ale skôr na základe neodkladného opatrenia, majú rodičia stále možnosť tento súhlas na osvojenie odvolať?

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 102 zákona o rodine platí:

"(1) Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

c) je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu17b) a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem, alebo

d) dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

(2) Osobný súhlas rodiča podľa odseku 1 písm. d) musí mať písomnú formu a musí byť uskutočnený pred súdom alebo pred orgánom sociálnoprávnej ochrany, alebo pred povereným zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany v zdravotníckom zariadení, kde sa dieťa narodilo. Odvolať súhlas možno len do času, kým maloleté dieťa nie je umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov."

Odpoveď na Vašu otázku je áno, je možné odvolať súhlas s osvojením, neodkladné opatrenie nie je konečným rozhodnutím.

Odvolanie súhlasu s osvojením treba vykonať v rovnakej forme ako bol udelený súhlas, teda pred orgánom sociálnoprávnej ochrany detí alebo pred súdom.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.