Máte
otázku?

Postup pri osvojení dieťaťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Postup pri osvojení dieťaťa

Chcem sa opýtat na postup pri osvojení dieťaťa. Biologický otec sa s dieťaťom nestýka a ani nemá záujem, ani neplatí výživné na syna a matka má priatela a plánujú sa zosobášiť. Aký je postup pri osvojení dieťaťa? Aké doklady mám priložiť k návrhu? dakujem

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

Dobrý deň,

v konaní o osvojenie dieťaťa sa postupuje podľa zákona o rodine a Civilného mimosporového poriadku (od 01.07.2016).

 

Možnosť osvojenia dieťaťa priateľom matky (t.j. nie manželom) zákon o rodine v súčasnosti neupravuje. Môžme však konštatovať (vzhľadom na účel osvojenia), že takéto osvojenie je vylúčené (t.j. osvojenie priateľom matky resp. naopak priateľkou otca dieťaťa).

 

Podľa zákona o rodine nie je však vylúčené osvojenie osamelou osobou, vtedy sa však do rodného listu zapíše osvojiteľ a aj druhý rodič na podnet osvojiteľa bude vymazaný. Pre účely osvojenia je najjednoduchšie, keď je osvojiteľ (t.j. ten, kto bude osvojovať) manželom rodiča dieťaťa. Preto ako prvý krok odporúčame sobáš.


Vyplýva to priamo z paragrafu 100 zákona o rodine, podľa ktorého:

 

(1) Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.

(2) Ako spoločné dieťa môžu maloletého osvojiť len manželia.

 

Následne je potrebné podať návrh na súd na osvojenie dieťaťa. Návrh podáva osvojiteľ proti biologickému otcovi. Účastníkom konania je tiež matka dieťaťa. K návrhu sa vyjadrí okrem biologického otca aj matka dieťaťa. Návrh na osvojenie dieťaťa je potrebné riadne špecifikovať, tak aby mu súd vyhovel.

 

Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak zákon o rodine neustanovuje inak. Rovnako potrebný na osvojenie je súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Odvolať súhlas možno len do času, kým nie je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov.

 

Ak jeden z rodičov zomrel, nie je známy, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností, vyžaduje sa len súhlas druhého rodiča. Ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená, jeho súhlas na osvojenie sa vyžaduje iba vtedy, ak je spôsobilý posúdiť dôsledky osvojenia.

 

Ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, nie sú známi, boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo nie sú schopní posúdiť dôsledky osvojenia, vyžaduje sa súhlas poručníka, ktorý bol dieťaťu ustanovený.

 

Ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas.

 

 

Kedy nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného dieťaťa

 

Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

 

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

c) je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu17b) a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem, alebo

d) dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

 

Kam podať návrh na osvojenie (miestna príslušnosť súdu na osvojenie)

 

Na konanie vo veciach osvojenia je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. Ak takého súdu niet, je na konanie príslušný súd, v ktorého obvode sa dieťa zdržuje.

 

Kto je účastníkom konania o osvojení?

 

Účastníkmi konania o osvojenie sú osvojované dieťa, jeho rodičia, prípadne poručník, osvojiteľ a jeho manžel.

Rodičia osvojovaného dieťaťa nie sú účastníkmi konania o osvojení, ak sú pozbavení rodičovských práv a povinností alebo ak sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. V týchto prípadoch je účastníkom poručník. Rodičia osvojovaného dieťaťa nie sú účastníkmi ani vtedy, ak na osvojenie netreba ich súhlas podľa predpisov rodinného práva; to platí aj vtedy, ak súd právoplatne rozhodol, že dieťa je osvojiteľné.

 

 

K návrhu je potrebné pripojiť najmä tieto doklady:

 

- sobášny list,

- rodný list osvojovaného dieťaťa,

- rodné listy detí otca, ak otec má už deti,

- potvrdenie o príjme otca za posledných 12 mesiacov,

-  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- ale aj napríklad hodnotenie otca dieťaťa v práci od zamestnávateľa,

- prípadne aj doklady o majetku otca (list vlastníctva k nehnuteľnosti, ...),

- iné doklady preukazujúce zázemie otca a jeho morálne vlastnosti.

 

Súd pri osvojovaní dieťaťa postupuje tak, aby bolo rozhodnutie v záujme dieťaťa. Súd musí vidieť z návrhu na osvojenie dieťaťa, ktoré osvojiteľ (budúci otec) podáva na súd, že otec má skutočný záujem o dieťa a bude pre dieťa nielen finančnou ale aj morálnou a citovou podporou. 

 

Biologický otec má právo sa k návrhu na osvojenie dieťaťa vyjadriť. Súd postupuje tak, že mu návrh na osvojenie dieťaťa zašle spolu s 15 dňovou lehotou na vyjadrenie. Osvojením dieťaťa biologický otec stráca povinnosť prispievať na výživu dieťaťa. Práve tento argument najčastejšie "zaberie" na biologických otcov, aby súhlasili s osvojením. Súd prihliadne pri rozhodovaní o osvojení dieťaťa, postupe, aj na názor biologického otca.

 

O osvojení rozhodne súd bezodkladne, najneskôr do šiestich mesiacov od podania návrhu na osvojenie. Konanie možno predĺžiť, len ak z objektívnych príčin nemožno vykonať dôkazy.  Odporúčam Vám, pokiaľ budete podávať návrh na súd, minimálne si ho nechať skontrolovať advokátom. Postup pri osvojení dieťaťa by ste nemali zanedbať, aby súd rozhodol bez zbytočných prieťahov. 

 

V rozsudku, ktorým sa vyslovuje osvojenie, súd uvedie aj priezvisko, ktoré bude osvojenec mať. Právoplatný rozsudok o osvojení súd zašle orgánu, ktorý vedie matriku.

Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Je možné, aby som si osvojila brata, nakoľko býva u mňa aj s otcom, ale otec si voči bratovi neplní rodičovské povinnosti.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 11.07.2022)

Dobrý deň,
osvojiť brata nebude možné. V tomto prípade sa môže jednať skôr o tzv. náhradnú osobnú starostlivosť. Ak totiž ani jeden z rodičov nevykonáva svoje rodičovské práva a povinnosti, je možné rozhodnúť o tzv. náhradnej osobnej starostlivosti. Ak by Vám súd zveril dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti, otec Vám bude musieť platiť výživné. Zároveň budete brata zastupovať a spravovať jeho majetok.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem chcem sa spýtať priateľ by si chcel osvojiť moje dve deti, biologický otec nemá záujem ako mame postupovať? A platí sa za to? Ďakujem.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 03.09.2021)

Dobrý deň,
za osvojenie sa neplatí, jedine by ste sa dali v konaní právne zastúpiť advokátom.

Na osvojenie je najvhodnejšie, ak je Váš priateľ už Vaším manželom. Ide o najjednoduchšiu formu osvojenia, najmä ak otec dieťaťa súhlasí alebo nejaví absolútne žiadny záujem.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,

rád by som sa opýtal, ako zistím, či si môj otec dieťa osvojil, alebo si iba dieťa zmenilo priezvisko?
Mal by byť o tom niekde záznam? Napr. v rodnom liste?

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 29.06.2021)

Dobrý deň,

o osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa (t.j. Vášho otca). Súd rozhodne o osvojení rozsudkom. Po právoplatnom osvojení vykonáva matrika zmenu v zápise v rodnom liste dieťaťa a na miesto biologického otca uvedie meno a priezvisko muža, ktorý dieťa právoplatne osvojil. Z toho vyplýva, že ak Váš otec si osvojil iné dieťa, o tejto skutočnosti sa môžete dozvedieť z rodného listu dieťaťa, v ktorom bude Váš otec ako rodič zapísaný. Okrem toho, osvojiteľ tiež disponuje rozsudkom o osvojení dieťaťa. Nikto Vám však nie je povinný oficiálne oznámiť túto skutočnosť. Tiež neexistuje nejaký verejný register, kde by ste to mohli zistiť. 


Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás chcem sa opýtať ako to je, keď žijem s priateľom a biologický otec nie je uvedený v rodnom liste. Priateľ si ju chce osvojiť aký je postup?

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
ak dieťa nemá v rodnom liste uvedeného otca, nemusí dôjsť k osvojeniu dieťaťa. Na matrike je možné vyhlásiť súhlasným vyhlásením rodičov otcovstvo k dieťaťu. S aktuálnym partnerom by ste navštívili matriku (kde je vedený rodný list dieťaťa) a súhlasne by ste vyhlásili otcovstvo k dieťaťu.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Mám manžela, ktorý má dve deti. O jeho deti sa dlhodobo dennodenne starám a mám záujem si ich osvojiť. Deti si to želajú tiež. S matkou nemajú dobre vzťahy a nechcú sa s ňou ani stretávať. Manžel ma deti zverené do starostlivosti neodkladným opatrením. Zatiaľ súd definitívne nerozhodol. Zrejme bude treba počkať na právoplatne skončenie konania o zverení deti. Budem môcť následne na súd podať návrh na osvojenie jeho deti ? Mala by som šancu na úspech aj ak by s tým ich matka nesúhlasila? 
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 04.09.2019)

Dobrý deň, 

otázka osvojenia /adopcie/ je častou otázkou v našej poradni, ktoré odpovede by Vám mohli byť nápomocné.

Podľa ust. § 100 a nasl. zákona o rodine platí, že "osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa." 
Budete preto potrebovať súhlas Vášho terajšieho manžela ako otca detí, aby ste si ich mohla osvojiť, ako aj súhlas matky maloletých detí.
Podľa ust. § 101 ods. 4 Zákona o rodine platí, že "ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas."


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Rodičia dali súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom. Ak súd zveril dieťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov, ale nie v konaní o predosvojiteľskej starostlivosti, ale ešte skôr, na základe neodkladného opatrenia, majú rodičia stále možnosť odvolať súhlas na osvojenie?

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 102 zákona o rodine platí:

"(1) Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

c) je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu17b) a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem, alebo

d) dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

(2) Osobný súhlas rodiča podľa odseku 1 písm. d) musí mať písomnú formu a musí byť uskutočnený pred súdom alebo pred orgánom sociálnoprávnej ochrany, alebo pred povereným zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany v zdravotníckom zariadení, kde sa dieťa narodilo. Odvolať súhlas možno len do času, kým maloleté dieťa nie je umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov."

Odpoveď na Vašu otázku je áno, je možné odvolať súhlas s osvojením, neodkladné opatrenie nie je konečným rozhodnutím.

Odvolanie súhlasu s osvojením treba vykonať v rovnakej forme ako bol udelený súhlas, teda pred orgánom sociálnoprávnej ochrany detí alebo pred súdom.

 


Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň0 ,prosím Vás chcela by som sa opýtať. Keďže je moja otázka komplikovaná už neviem kam sa mám obrátiť. Som plnoletá (mám 20 rokov), ešte navštevujem školu. Bývam s priateľom. V rodnom liste mám zapísaného biologického otca, ktorého tam mať nechcem. Sem tam mi zavolá, pošle výživné a skoro vôbec sa nestretávame. Poslednú dobu sa mi začal miešať do života čo sa mne absolútne nepáči. Od mala (cca 6 mesiacov) ma vychováva otčim, ktorého ja považujem za svojho vlastného otca. S biologickou matkou sa tiež stretávam len minimálne (predtým žila s otčimom ale nechala ho). Svojho "otčima" by som si chcela zapísať do rodného listu ako otca a chcela by som nosiť aj jeho priezvisko. Je pripravený aj na osvojenie. Ale neviem ako postupovať, a či je to vôbec možné. Bola by som veľmi vďačná za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 21.01.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. zákona o rodine osvojiť si možno len maloleté dieťa na základe súdneho rozhodnutia.

Priezvisko si môžete zmeniť na základe na Vami zvolené. Správny poplatok je 100 €. Zmenou Vášho priezviska však nedôjde k vymazaniu Vášho biologického otca z rodného listu.

 


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Pred necelým rokom mi zomreli obaja rodičia. Mám 15 rokov, preto sa stala mojim zákonným zástupcom stará mama, ktorá robí peklo zo života každému. Je tu neustále stresujúce prostredie a krik. Bývame v rodinnom dome, pričom ja využívam horné poschodie, kde mám poriadok. Na dolnom poschodí býva stará mama v smrade, spine a neporiadku. Okrem toho, že na mňa doma kričí, ohovára a spini ma nielen pred zvyškom našej rodiny, ale aj pred susedmi, známymi, ľuďmi v autobuse a jednoducho pred každým. Odmieta mi podpisovať rôzne dokumenty. Prišiel mi papier, v ktorom jasne píšu, že sirotské, ktoré dostávam, sa ma previesť na môj bankový účet. Odmieta ísť vybaviť túto zmenu poukazovaného účtu, pretože chce, aby to chodilo stále na jej účet, pričom sa starám o seba ja. Nakupujem, varím, periem z toho mala peňazí, ktoré mi dá. Robí mi neustále naschvály, zatajuje mi veci týkajúce sa priamo mojej osoby a absolútne mi nevytvára pokojne prostredie pre môj vývoj. Práve som nastúpila na strednú školu, na ktorú sa nemôžem plne sústrediť z dôvodu vyššie uvedeného. Od mája u nás býva moja sesternica, s ktorou mám veľmi dobrý vzťah. Žila so mnou a mojimi rodičmi už aj v minulosti. Ma 21 rokov a pracuje. Tiež jej naša stará mama robí zo života peklo, preto si hľadá iné bývanie, no nechce ma v takomto prostredí nechať a ja tu nechcem ostať iba so starou mamou. Chcela by som sa opýtať, aké sú možnosti a postup osvojenia mojou sesternicou.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň, na  Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Neplnenie povinnosti v súvislosti so zverením do osobnej starostlivosti :
Pokiaľ máte výhrady a námietky voči starostlivosti Vašej starej matky v súvislosti so starostlivosťou tak najjednoduchšie resp. najrýchlejšie bude informovať príslušný úrad práce, soc. vecí a rodiny /v mieste vášho trvalého bydliska/. Pre zhodnotenie stavu starostlivosti by Vám mohla byť nápomocná aj Vaša sesternica.
Podľa ust. (§ 45) zákona o rodine  platí, že osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, je povinná vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia.
Podľa ust. § 45 zákona o rodine súd najmenej raz za šesť mesiacov zhodnotí v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí alebo v súčinnosti s inými osobami, ktoré sú oboznámené s pomermi maloletého dieťaťa, výkon náhradnej osobnej starostlivosti, a to najmä kvalitu starostlivosti o dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti a skutočnosť, či rodičia môžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa. 
Súd zruší náhradnú osobnú starostlivosť len z vážnych dôvodov, najmä ak osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, zanedbáva maloleté dieťa alebo porušuje svoje povinnosti; urobí tak vždy, ak o to táto osoba požiada. 

2./ Vyplácanie sirotského dôchodku : Túto informáciu treba rovnako nahlásiť na úrad práce a ako aj Sociálnej poisťovni, ústrediu, ako aj miestnej pobočke soc. poisťovne.
Predpokladáme, že stará mama poberá od úradu práce aj  mesačne príspevok na Vás na osobnú starostlivosť, ako aj obdržala jednorázový príspevok pri zverení do osobnej náhradnej starostlivosti.

3./ Otázka osvojenia : 

Sesternica by prichádzalo do úvahy v prípade, že byt súd osvojenie schválil. Nejedná sa o jednoduchý proces, o ktorom pojednávame v samostatnom článku : https://ficek.sk/osvojenie-adopcia-vsetko-o-osvojeni-3.
Zo zákona o rodine však platí, že medzi osvojencom a osvojiteľom musí byť primeraný vekový rozdiel, čo vo Vašom prípade /sesternica 21 rokov a 15 ročné maloleté dieťa splnené nie je. 

Zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti vylúčené nie je, ale musela by zaniknúť osobná starostlivosť Vašej starej matky. Náhradná osobná starostlivosť však zaniká dosiahnutím plnoletosti - dosiahnutím plnoletosti 18 rok veku.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, aká je šanca na osvojenie si maloletej t.j. manželkinej dcéry bez súhlasu biologického otca, ak je biologický otec vo výkone trestu za úmyselne zabitie ešte pred narodením dieťaťa? Výkon trestu stále trvá. Manželia sme 17mesiacov a v spoločnej domácnosti žijeme už 5rokov. Je výkon trestu považovaný za stratenie spôsobilosti vykonávať právne úkony? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 05.11.2017)

Dobrý deň, nie výkon trestu to neznamená. Podajte návrh na súd a žiadajte dieťa osvojiť. Biologický otec si to sám spôsobil, že sa nemôže stretávať s dieťaťom, súd sa na to tak bude pozerať. 


Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, na čo má nárok biologický otec po súdnom ustanovení osvojenia dieťaťa mojim novým manželom. Ďakujem.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 18.10.2017)

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne : 

1./ Podľa ust. zákona o rodine osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia. O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa.

2./ Medzi osvojiteľom a osvojencom musí byť primeraný vekový rozdiel. Osvojiť možno len maloleté dieťa, ak je osvojenie v jeho záujme.

3./ Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa. Platí, tiež, že  ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas.

4./  Podľa ust. § 106 zákona o rodine  osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi osvojencom a poručníkom alebo opatrovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom.  Ak je osvojiteľ manželom jedného z rodičov osvojenca, príbuzenské vzťahy medzi osvojencom, rodičom a jeho príbuznými zostávajú zachované. Ak je osvojiteľ manželom jedného z rodičov osvojenca, príbuzenské vzťahy medzi osvojencom, rodičom a jeho príbuznými zostávajú zachované. 

5./  Osvojenie môže súd zrušiť z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo aj bez návrhu.

Záver : 

Osvojiteľ sa zapíše v matrike namiesto rodiča osvojenca na základe oznámenia súdu. T.j. biologický otec nebude mať voči dieťaťu žiadne povinnosti a ani práva, ktorých by sa mohol dožadovať cestou súdu. 


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Prosím o informáciu. Synovec žije v Austrálii s priateľkou sa im nedarí mať dieťa. Obaja majú okolo 40 rokov. Sú finančne zabezpečení. Chcela by som vedieť, či môžu na Slovensku požiadať o adopciu dieťaťa. Ďakujem za informáciu. 

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 30.09.2017)

Dobrý deň,

o adopciu, teda osvojenie požiadať môžu, avšak budú musieť splniť podmienky uvedené v Zákone o rodine. Nakoľko podľa všetkého pôjde o osvojenie do zahraničia, bude na jeho realizáciu okrem iného potrebný aj súhlas Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Základné podmienky ustanovuje § 98 Zákona o rodine: Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Táto podmienka sa nevzťahuje na ustanovenie § 100 ods. 3.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem. Moja otázka znie, či je potrebný súhlas biologického otca, pri konaní o osvojení si maloletej manželom matky, v prípade, ak je dlhodobo "nezvestný" (úmyselne sa ukrýva na neznámom mieste z dôvodu ekonomickej trestnej činnosti a úmyslu vyhnúť sa trestnému stíhaniu - je voči nemu vyhlásenie pátranie). Dcéra má 9 rokov a nevie kto je jej biologický otec, nakoľko sa takmer od narodenia o ňu nijako nezaujíma. Súhlas je v tomto prípade nemožný získať, nakoľko ani kriminálna polícia ho nevie už takmer 3 roky nikde vypátrať (predtým bol umiestnený v UVToS taktiež za ekonomickú trestnú činnosť). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 12.08.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade je potrebné vziať do úvahy ustanovenie § 102 ods. 1 písm. a) Zákona o rodine:

Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, 

Na základe toho a tiež vzhľadom na to, že ani polícia ho nevie nájsť mám za to, že súd nebude vyžadovať jeho súhlas s osvojením maloletého dieťaťa. Môže sa však stať, že sudca bude mať iný právny názor a napriek všetkým okolnostiam bude vyžadovať jeho súhlas. Myslím si však, že by bolo z pohľadu súdu naozaj výnimočné riešenie.


Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý večer. Prosím Vás o radu ako postupovať, keď si môj manžel chce osvojiť moju dcéru z predchádzajúceho vzťahu. V rodnom liste meno biologického otca nieje uvedené, nestýkame sa, s manželom sme spolu od 1. roka dieťaťa. Biologický otec po ústnej dohode dobrovoľne prispieva príležitostne sumou podľa vlastných možnosti, na dcéru si nenárokuje. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 08.06.2017)

Dobrý deň. V zmysle zákona o rodine ,, ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, môže osvojiť maloleté dieťa len so súhlasom druhého manžela; súhlas nie je potrebný, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa. Osvojiteľ, t.j. Váš terajší manžel sa môže obrátiť na súd s návrhom na osvojenie. Návrh musí smerovať voči bilogickému otcovi dieťaťa, pričom účastníčkou konania budete aj Vy ako matka. Biologický otec sa bude musieť vyjadriť k osvojeniu, súd bude na jeho názor prihliadať. Odporúčam obrátiť sa na advokáta, ktorý Vás bude sprevádzať celým súdnym konaním. 


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, som slobodná pracujúca a mám byt, mám nejakú šancu osvojiť si babetko a stať sa tak matkou aj keď som sama bez partnera? Ďakujem.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň,

inštitút osvojenia je upravený primárne v ustanoveniach § 97 až 109 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v účinnom znení (ďalej len "zákon o rodine").

Kto môže byť osvojiteľom upravuje § 100 ods. 1 zákona o rodine, podľa ktorého: Osvojiť maloleté deti môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.

Z uvedeného teda vyplýva, že zákon o rodine síce preferuje pri osvojení aby osvojiteľmi boli manželia, avšak rovnako, ak by bolo osvojenie dieťaťa v jeho najlepšom záujme, môže byť osvojiteľom aj osamelá osoba (teda taká, ktorej rodinný stav je slobodná, rozvedená, ovdovelá a pod.).

Ak máte teda vytvorené podmienky na to, aby ste poskytli dieťaťu vhodné rodinné prostredie, a jeho osvojenie Vami by bolo v jeho najlepšom záujme, súd schváli osvojenie.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Rad by som sa opýtal k tejto problematike či pri osvojení dieťaťa sa mení otec uvedený v rodnom liste. Za meno osvojiteľa? A ak nie aký dokument, list bude musieť nový otec preukázať všade tam úrady, poisťovne, lekári kde žiadajú rodný list dieťaťa ? Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň,

po platnom osvojení matrika vykoná zmenu v zápise v rodnom liste dieťaťa a na miesto biologického otca uvedie meno a priezvisko muža, ktorý dieťa právoplatne osvojil.


Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Mám partnera, s ktorým žijem v jednej domácnosti spolu s maloletou dcérou 3,5 roka. Jej otec nemá žiadny záujem o dcéru, i keď za posledný rok platí poctivo výživné, vzhľadom na to, že už si odsedel pár mesiacov za neplatenie. Je možné, aby dcére sa zmenilo priezvisko na partnerove mimo súdne len na matrike? S jej biologickým otcom netuším, čo je a kde sa vôbec nachádza. A navyše dcéra ho ani nepozná. Podotýkam, my nie sme manželia.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, na zmenu priezviska maloletého dieťaťa potrebujete súhlas aj druhého rodiča. Ak tento súhlas odmietne poskytnúť alebo nie je možné zabezpečiť, je potrebné podať na súd návrh na nahradenie súhlasu druhého rodiča. Súd bude skúmať, či bude zmena priezviska maloletého dieťaťa v jeho záujme. Ak zistí, že takáto zmena nebude v jeho záujme, súd nevydá rozhodnutie, ktorým by nahradil súhlas biologického otca dieťaťa. Po vydaní rozhodnutia súdu bude potrebné podať žiadosť o zmenu priezviska na miestne príslušnom okresnom úrade.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Prosim Vas, a keby biologicky otec suhlasil so zmenou priezviska na priezvisko mojho manzela? Museli by sme o to poziadat na sude, alebo stacilo by na matrike? A museli by sme byt vsetci 3 osobne byt pritomny alebo stacilo by manzelov suhlas, ak by on nemohol prist na Slovensko, kedze mladsi syn nema pas alebo biologickeho otca cestne prehlasenie, teda suhlas, overeny a prelozeny, lebo ani on nebyva na Slovenksu. Dakujem

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 13.01.2017)

Dobrý deň, ak by biologický otec udelil písomný súhlas so zmenou priezviska, nie je potrebné sa osobne ustanoviť na matriku. Vy ako rodič dieťaťa môžete podať na okresný úrad písomnú žiadosť o zmenu priezviska, ktorá musí byť odôvodnená a prílohou tejto žiadosti musí byť písomný súhlas biologického otca dieťaťa s úradne overeným podpisom. Ak je biologický otec dieťaťa v zahraničí, resp. je to cudzinec, tak jeho čestné prehlásenie bude potrebné úradne preložiť do slovenského jazyka. Súhlas Vášho manžela, ako osoby, ktorej priezvisko chcete maloletému dieťaťu dať nie je potrebný. 


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

prosim vas pekne,potrebovala by som pomoct napisat ziadost na sud o osvojenie mal dieta,syn uz bude mat 14 a chcel by manzelove priezvisko nakolko ho s manzelom vychovavame v spolocnej domactnosti uz 9 rokov.syn nepozna biologickeho otca,neplati alimenty ani nejavi zaujem o syna.nie sme v kontakte od synovho 1roka. syn nechce nosit jeho priezvisko, ma s tym naozaj problem. zijeme uz 9 rokov v uk,predtym sme spolu zili v martine. syn mal iba rok ked sme spolu s muzom zacali spolu chodit. manzelia sme len od roku 2011,ale ako pisem,syn nikdy nevidel biologickeho otca.vdeli by ste mi pomoct prosim. chceme synovy vybavit ang.obcianstvo, ale uz s novym manzelovym priezviskom.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 10.01.2017)

Dobrý deň,

právna úprava osvojenia je obsiahnutá v § 97 až 109 zákona o rodine a samotné konanie (teda procesno-právna stránka osvojenia) je upravené v § 143 až 150 Civilného mimosporového poriadku.

V prípade ak si Váš manžel chce osvojiť Vášho syna, musí podať na súd návrh na začatie konania o osvojenie. Účastníkmi tohto konania bude Váš manžel, osvojované dieťa, jeho obaja rodičia (teda Vy ako matka a súčasne ako manželka osvojiteľa, ako aj otec dieťaťa).

Na osvojenie bude potrebný podľa § 101 ods. 1 zákona o rodine súhlas Váš ako matky osvojovaného dieťaťa a manželky osvojiteľa a rovnako aj súhlas otca dieťaťa (teda osoby, ktorá je v súčasnosti zapísaná ako otec dieťaťa v rodnom liste dieťaťa). Ak súd posúdí, že maloleté dieťa je schopné posúdiť dosah osvojenia, bude sa vyžadovať aj jeho súhlas s osvojením, čo ale vzhľadom na Vami popísaný skutkový stav nepredstavuje prekážku osvojenia.

 

Návrh na osvojenie dieťaťa je potrebné riadne špecifikovať, tak aby mu súd vyhovel. Teda je v ňom potrebné uviesť skutočnosť, že je Vaším manželom, že sa spoločne s Vami stará po celý čas riadne o dieťa, že medzi ním a osvojovaným dieťaťom sú vybudované silné citové väzby, že ho Váš syn považuje za svojho otca. Rovnako je vhodné uviesť aj to, že súčasný otec Vášho syna sa o syna nestará, nikdy sa s ním nestretol a pod.

K návrhu je potrebné pripojiť najmä tieto doklady: sobášny list Vás a Vášho manžela, rodný list osvojovaného dieťaťa, ale vhodné je doložiť napr. aj potvrdenie o príjme otca, aktuálny výpis z registra trestov, prípadne aj doklady o majetku otca (list vlastníctva k nehnuteľnosti, ...), resp. iné doklady preukazujúce zázemie otca a jeho morálne vlastnosti.

Súd pri osvojovaní dieťaťa postupuje tak, aby bolo rozhodnutie v záujme dieťaťa. Súd musí vidieť z návrhu na osvojenie dieťaťa, ktoré osvojiteľ (budúci otec) podáva na súd, že otec má skutočný záujem o dieťa a bude pre dieťa nielen finančnou ale aj morálnou a citovou podporou. 

Osvojením dieťaťa biologický otec stráca povinnosť prispievať na výživu dieťaťa. Práve tento argument najčastejšie "zaberie" na biologických otcov, aby súhlasili s osvojením. Súd prihliadne pri rozhodovaní o osvojení dieťaťa, postupe, aj na názor biologického otca.

Odporúčam Vám, pokiaľ budete podávať návrh na súd, minimálne si ho nechať skontrolovať advokátom. Postup pri osvojení dieťaťa by ste nemali zanedbať, aby súd rozhodol bez zbytočných prieťahov. Súd by mal rozhodnúť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa podania návrhu na začatie konania o osvojení.


Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadne splatenia dlžnej čiastky výživného, ktorá mi bola vytýčená súdom. Matka maloletej požiadala o spätné vyplatenie výživného po troch rokoch od narodenia maloletej, aj napriek vzájomnej dohode, že som jej platil bez rozhodnutia súdu. Súdom mi bola určená suma na spätné vyplatenie výživného za dané tri roky, ktorú doposiaľ splácam. Nastala však situácia, že matka maloletej sa vydala a jej terajší manžel si chce maloletú osvojiť, s čím súhlasím, avšak ako to bude s danou čistkou? Budem jej ju musieť dodatočne doplatiť aj po tom, čo bude dieťa osvojené jej terajším manželom, alebo tým úplne padnú všetky moje záväzky voči maloletej? Za Vašu odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 31.12.2016)

Dobrý deň, do času kým bude dieťa osvojené, dovtedy musíte platiť výživné. To znamená, že dlžné výživné za spätné obdobie budete musieť doplatiť.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa spytat. Moj byvaly priatel sa pred tromi rokmi suhlasnym vyhlasenim otcovstva dal zapisat ako otec. No po troch rokoch kedy sa s malym nestyka ale plati vyzivne. chceme, aby si maleho osvojil moj manzel. Prosim o radu ako postupovat a ci sa to da aj mimo sudne? Dakujem

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 16.12.2016)

Dobrý deň, osvojenie je možné len súdne. Dôvody na to, aby ste na súde uspeli sú dané. Preto odporúčam navštíviť advokáta, ktorý Vám pomôže s návrhom.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

DOBRY DEN, MAM OTAZKU: SOM SLOBODNA MATKA A V RODNOM LISTE MOJHO DIETAT NEMAM UVEDENEHO OTCA DIETATA. MAM PARTNERA, KTORY SI MOJHO SYNA CHCE OSVOJIT A CHCEM SA ZOBRAT NASLEDNE. AKO MA PERTNER A JA POSTUPOVAT ABY SI HO OSVOJIL? DAKUJEM

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 25.05.2016)

Dobrý deň. Inštitút osvojenia je potrebné vnímať v dvoch rovinách. Prvou rovinou sú hmotnoprávne zákonné podmienky osvojenia, ktoré sú upravené v ustanoveniach § 97 a nasl. zákona o rodine. Druhou rovinou je procesný postup pri osvojení dieťaťa, ktorý je upravený v ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku (ustanovenia § 180a a § 180b upravujúce konanie o osvojiteľnosti a ustanovenia § 181 a nasl. upravujúce samotné konanie o osvojenie). Procesnú rovinu môže navyše komplikovať fakt, že od 01.07.2016 budú účinné nové procesné kódexy, ktoré do istej miery menia procesné pravidlá. Od spomenutého dátumu bude základný procesný rámec vo veciach osvojenia upravený v ustanovenia § 135 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. Vzhľadom na načrtnutú komplikovanosť situácie Vám odporúčam, aby ste pri osvojení vyhľadali odbornú právnu pomoc.


Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, chcela by som aby si môj manžel osvojil môjho syna z prvého manželstva, biologický otec nejaví o syna záujem ani výživné neposiela pravidelne. Ale chce vedieť či musí syn pri osvojení prijať manželove priezvisko, má moje priezvisko za slobodna a chcela by som, aby to tak ostalo. Ďakujem!

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 03.04.2016)

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 105 zákona o rodine osvojenec bude mať po rozhodnutí o osvojení priezvisko osvojiteľa. To platí aj v prípade, že osvojiteľom je manžel matky dieťaťa, čo je Váš prípad. Po právoplatnosti súdneho rozhodnutia je potrebné súdne rozhodnutie predložiť matrike, kde je evidovaný rodný list maloletého dieťaťa. Následne matrika do rodného listu zapíše osvojiteľa ako otca dieťaťa a rovnako sa prepíše aj priezvisko maloletého dieťaťa. Dovoľujem si Vám dať do pozornosti, že v našom právnom poriadku je možné osvojiť iba maloleté deti, z toho dôvodu je potrebné návrh na osvojenie podať včas, aby súd stihol rozhodnúť do času, kým dieťa bude plnoleté.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chem sa opýtať. Mám 6 a pol ročnú dcéru s bývalym priateľom. Teraz som vydatá 4 roky a môj muž by si chcel dcéru osvojit. Jej otec ale platí výživné, ale nestretáva sa s ňou. Dalo by sa to aj bez súhlasu otca? Ďakujem

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 01.03.2016)

Dobrý deň

osvojiť dieťa môže jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného dieťaťa, ak zákon neustanovuje inak. Podľa § 102 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “1) Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.” Prejavom záujmu o dieťa sa nepovažuje len priamy styk rodiča s dieťaťom, ale aj iné prejavy rodiča (teda napr. aj pravidelné platenie výživného). Teda je pravdepodobné, že bez súhlasu druhého rodiča to možné nebude.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobry den, s priatelom sme spolu 5 rokov, mam 4 rocneho synceka. Chceme sa vziat a priatel by si chcel maleho osvojit. Je s nami od kedy som bola tehotna, pre maleho je to otec. Ked sa maly narodil, sudila som sa o urcenie otcovstva ale otcovstvo sa nepotvrdilo. Kontaktovali sme druheho muza, ktory je biologicky otec maleho. Oznamili sme mu, ako nam dopadli testy dna a ze maly je jeho. Reagoval tak, ze nie je. Na dalsie testy, ani sud, sme nesli. To, ze ma syna vie ale nezaujima sa. Chcem sa opytat, ako to riesit. Ci sme povinni mu oznamit, ze priatel si chce maleho osvojit, aj ked on tvrdi, ze nie je maleho otec, alebo mozme uviezt, ze otec maleho je neznami? Dakujem

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 26.10.2015)

Dobrý deň, v zmysle § 100 ods. 1 zákona o rodine, osvojiť maloleté dieťa môže aj jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. Súčasne platí, že ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, môže osvojiť maloleté dieťa len so súhlasom druhého manžela. Podľa § 101 ods. 2, ak jeden z rodičov nie je známy, vyžaduje sa len súhlas druhého rodiča. Na základe uvedeného platí, že súhlas otca dieťaťa s osvojením sa vyžaduje len vtedy, ak je otec známy. Známy je ten muž, ktorý je zapísaný v rodnom liste ako otec dieťaťa. Nestačí preto, ak ho Vy označíte za otca dieťaťa bez toho, aby došlo k určeniu otcovstva. 


Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či si môžem adoptovať vlastnú neter. Medzi nami je vekový rozdiel 19 rokov. Za Vašu odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň. Čo sa týka vekového rozdielu, tento považujem za primeraný. Pokiaľ ide o rodinnoprávny vzťah teta - neter, tak v danom prípade je osvojenie možné. Poukazujem pritom na R 34/1961, podľa ktorého:

Osvojenie nemožno vysloviť, ak by vzťah, ktorý vzniká osvojením medzi osvojiteľom a osvojencom (§ 63 zákona o rodinnom práve; teraz § 97 ZR), bol v rozpore s existujúcim rodinným vzťahom osvojiteľa k osvojencovi. Takýto vzťah však nie je medzi tetou a neterou.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. O adopciu môjho dieťaťa má záujem jeden pár. Najskôr som mala pocit, že pre moje dieťa budú ideálni, ale odstupom času sa mi nejavia ako dobrí ľudia, sú citovo chladní a neprejavujú žiadne emócie. Na súde by som preto chcela mať nejaký argument, ktorý by sa riešil aj citové potreby môjho syna. Môžete mi niečo také poradiť?

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň. Pri osvojení je najhlavnejším kritériom najlepší záujem dieťaťa. Ten sa posudzuje nielen z pohľadu hmotného zabezpečenia, ale aj z pohľadu citového rozvoja dieťaťa. Argumentovať môžete predchádzajúcou judikatúrou, napr. R 69/1967:

Pri rozhodovaní o osvojení nemožno prospech dieťaťa posudzovať len z hľadiska hmotných podmienok a predpokladov, ale predovšetkým z hľadiska záruk všestranného rozvoja dieťaťa, a to aj rozvoja duševného a citového.


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Máme záujem adoptovať si dieťa. Prakticky už máme všetky formality vybavené, ale problémy nám začal robiť biologický otec. Ten sa o dieťa odjakživa nestaral a teraz sa vyhráža, že nám nedá súhlas na adopciu a že bez toho môžeme na celú adopciu zabudnúť. Existuje možnosť ako sa tomu brániť? 

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň. Pokiaľ rodič skutočne neprejavoval záujem o svoje dieťa, pričom sa svojím konaním snaží zmariť osvojenie tohto dieťaťa, na jeho prípadný nesúhlas by súd nemal prihliadať, resp. osvojenie bude možné aj bez súhlasu tohto rodiča. Takému záveru nasvedčuje aj ustálená rozhodovacia prax súdov. Napr. R 51/1964:

Ak otec niekoľko rokov neprejavuje prakticky žiadny záujem udržiavať s maloletým styk, niekoľko rokov na neho riadne neplatí, a ak sa má ako rodič vysloviť k navrhovanému osvojeniu, nesleduje tým záujem dieťaťa, ale svoj súhlas viaže na odpustenie dlžného výživného, neprejavuje o dieťa ani zďaleka skutočný záujem, ktorý by mal ako rodič prejavovať, a preto nič nebráni tomu, aby osvojenie maloletého bolo povolené aj bez jeho súhlasu. 


Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Nastala taká situácia, že bol podaný návrh na zrušenie osvojenia. Budú v takomto prípade účastníkmi konania aj bývalí rodičia dieťaťa?

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň. Podľa stanoviska NS ČSR sp. zn. Pls 5/1967 (viď. nižšie) budú biologickí rodičia účastníkmi aj konania o zrušenie osvojenia, avšak iba za predpokladu, že nimi boli aj v konaní o osvojenie.

Z povahy konania o zrušenie osvojenia treba vzhľadom na to, že po vyhovení návrhu na zrušenie osvojenia vznikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, vyvodiť, že rodičia osvojenca sú účastníkmi tohto konania, prirodzene za predpokladu, že nimi boli v konaní, v ktorom bolo osvojenie vyslovené


Podotázka: Postup pri osvojení dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Je možné domáhať sa zrušenia osvojenia a v rámci konania požiadať o postup podľa 177 ods. 2 O.s.p.?

Odpoveď: Postup pri osvojení dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň. Podľa rozhodnutia R 22/1965: V konaní o návrhu na zrušenie osvojenia nie je prípustné prenesenie príslušnosti.

 

Z uvedeného možno vyvodiť, že ak prebieha konanie o zrušenie osvojenia, nie je možné uplatniť ustanovenie o prenesení príslušnosti.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Postup pri osvojení dieťaťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku