Máte
otázku?

Osvojenie dieťaťa novým partnerom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Dobrý deň. Rada by som sa informovala. S partnerom plánujeme svadbu, máme spolu dvoch synov. Ja mám navyše ešte syna z doby, kedy som bola slobodná. Môj partner ho vychováva už od jeho štyroch rokov, pravý otec sa v jeho živote nikdy neobjavil a ani ho nemá v rodnom liste. Pre neho je ocko môj partner a tak si ho aj od malička zvykol volať. Ráda by som sa preto informovala, či je možné, aby si ho partner osvojil, aby sme tak mohli byť kompletnou rodinou a syn by mohol mať zaznamenaného v rodnom liste rovnakého otca ako jeho súrodenci. Na toto sme sa pýtali aj syna a on so všetkým súhlasil. Chce byť súčasťou našej kompletné rodiny a povedal, že sa nechce volať inak ako jeho rodičia a bratia.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Osvojenie maloletého dieťaťa je proces, ktorý upravuje Zákon o rodine. Podľa § 97 ods. 1 Zákona o rodine Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia.

Slovenský právny poriadok pozná niekoľko spôsobov osvojenia- §100 ods. 1 Zákona o rodine: Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.

Na osvojenie sa vyžaduje súhlas rodičov, ak zákon neustanovuje inak. Informácie, ktoré uvádzate vo Vašej otázke chápem tak, že v rodnom liste absentuje záznam o otcovi maloletého dieťaťa. Ak je tomu tak, potom by prichádzal do úvahy iný postup, ako je osvojenie.

Otcovstvo sa určuje domnienkami otcovstva, kde prvou je, že otcom je manžel matky. Ak to správne chápem, syna, na osvojenie ktorého sa pýtate, ste mali s mužom, ktorý nebol Vašim manželom. V takom prípade nemožno na určenie otcovstva aplikovať prvú domnienku (otcom je manžel matky) ale je potrebné aplikovať domnienku druhú, podľa ktorej sa za otca považuje muž ktorý súhlasne s matkou vyhlási na matrike alebo na súde, že je otcom dieťaťa. 

 

Otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov

§ 90

Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov.

§ 91

(1) Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

(2) Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom.

(3) Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom.

(4) Vyhlásenie matky nie je potrebné, ak nemôže pre duševnú poruchu posúdiť význam svojho konania alebo ak je zadováženie jej vyhlásenia spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

§ 92 Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté.

§ 93

(1) Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.

(2) Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

(3) Ustanovenia § 86 ods. 2 a § 88 ods. 1 sa použijú primerane.

Ak ste tak s predošlím partnerom neučinili a jeho otcovstvo nebolo určené ani rozhodnutím súdu, potom by bolo možné uvažovať o tom, aby toto súhlasné vyhlásenie urobil Váš terajší partner.

Súčasná právna úprava určovania otcovstva súhlasným vyhlásením v podstate umožňuje, aby aj muž, ktorý nie je biologickým otcom dieťaťa, na matrike súhlasne vyhlásil, že je jeho otcom.  Týmto spôsobom by sa bolo možné vyhnúť komplikovanejšiemu spôsobu osvojenia. 

Možnosť takéhoto postupu potvrdil aj Najvyšší súd SR v konaní sp.zn. 5Cdo/492/2015. V tomto konaní vyslovil názor, že k vzniku otcovstva postačuje súhlasné vyhlásenie rodičov bez splnenia akejkoľvek ďalšej hmotnoprávnej podmienky, a to aj v prípade, ak by táto konštrukcia určenia otcovstva nezodpovedala skutočnému stavu rodičovstva a mohla prípadne viesť aj k obmedzeniu práv biologického otca

Je však potrebné upozorniť aj na skutočnosť, že existujú aj opačné právne názory, ktoré hovoria najmä o tom, že ide o obchádzanie zákona, či neplatný právny úkon (Krajský súd v Nitre). Rovnako aj ESĽP v podobnom konaní uviedol, že by išlo o porušenie čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv, teda práva na ochranu súkromného a rodinného života. Samozrejme len za predpokladu, že biologický otec mal skutočný záujem na styku s dieťaťom. Ak by sa biologický otec o dieťa nezaujímal, nebolo by možné hovoriť o porušení práva na súkromný a rodinný život.

Ak by Váš súčasný partner vyhlásil otcovstvo k dieťaťu, potom by nadobudol všetky práva a povinnosti rodiča. 

§ 28 RODIČOVSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI

(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,

b) zastupovanie maloletého dieťaťa,

c) správa majetku maloletého dieťaťa.

(2) Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

(3) Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, odporúčam Vám prečítať si náš článok: https://ficek.sk/ako-vybabrat-s-biologickym-otcom-62

Zhrnutie a odporúčanie

Rozhodnutie je na Vás. Odporúčam poradiť sa s advokátom osobne, nakoľko vyššie uvedený právny názor vychádza z informácií nepostačujúcich na riadne  a definitívne posúdenie takejto možnosti.

Trápi vás "Osvojenie dieťaťa novým partnerom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem si konzultáciu. Mám manžela, ktorý je Slovák. Vzali sme sa pred piatimi rokmi. Pôvodne pochádzam z Ukrajiny a mám dcéru, ktorá čoskoro oslávi 15 rokov. Môj manžel by ju rád adoptoval ako svoju vlastnú dcéru. Jej otec je na Ukrajine a poskytol mi všetky právomoci nad našou dcérou vrátane práva na podpisovanie všetkých dokumentov až do jej plnoletosti. Keďže prijímam priezvisko svojho manžela, chcem sa opýtať, či môj manžel môže adoptovať moju dcéru bez súhlasu jej biologického otca, ktorý sa nezúčastnil na jej výchove. Ak to nie je možné teraz, mohlo by to byť možné keď dosiahne 16 rokov? Ďakujem Vám.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

(odpoveď odoslaná: 04.12.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že k zmene priezviska maloletého, aby dieťa malo priezvisko ako Vy po uzatvorení manželstva, bude potrebný písomný súhlas otca dieťaťa s jeho úradne overeným podpisom.

Sme názoru, že splnomocnenie, ktoré máte k dispozícii od otca dieťaťa, nebude postačujúce na zmenu priezviska maloletej po uzatvorení manželstva, keďže zo samotného splnomocnenia by musel vyplývať súhlas so zmenou priezviska z jedného na iné, teda to, ktoré budete mať Vy ako matka po uzatvorení manželstva a toto priezvisko nové zatiaľ nemáte.

Návrh na zmenu priezviska na súd prípadne písomný doklad o súhlase otca maloletej so zmenou priezviska môžete žiadať resp. podať na súd až po uzatvorení manželstva, lebo zatiaľ nemáte nové priezvisko, na ktorom sa s budúcim manželom dohodnete.

Ak otec dieťaťa nebude súhlasiť so zmenou priezviska, potom jedinou cestou je podať návrh na súd o zmenu priezviska maloletého.

Pokiaľ ide o osvojenie maloletej Vašim budúcim manželom, tu bude potrební podať návrh na súd o osvojenie maloletej Vašim budúcim manželom. Vzhľadom na vek maloletej - 15 rokov veku - bude potrebný aj jej súhlas na osvojenie Vašim budúcim manželom. Osvojiť si možno len maloletého, teda do 18 rokov veku.

Na ďalej uvedenom linku /https://ficek.sk/osvojenie-adopcia-vsetko-o-osvojeni-3/ nájdete všetky informácie, ktoré je potrebné splniť pokiaľ ide o osvojenie.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa adopcie môjho syna. Syna si sudnou cestou osvojil terajší priateľ mojej bývalej priateľky, a v jeho rodnom liste už nefigurujem ako otec. Musím ďalej platiť výživné? Ďakujem. Kr.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

(odpoveď odoslaná: 30.07.2021)

Dobrý deň,
právoplatnosťou rozsudku o osvojení zanikli Vaše rodičovské práva a povinnosti, medzi ktoré patrí aj platenie výživného. Takže výživné už preto neplatíte. Pokiaľ by ste však boli v omeškaní s platením výživného za predchádzajúce obdobie, teda do právoplatnosti rozsudku o osvojení, toto je potrebné uhradiť.


Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Po rozvode sa moja bývalá žena po 10 mesiacoch opäť vydala. S novým manželom sa teraz pokúša prostredníctvom súdu osvojiť moje a jej dieťa, na ktoré pravidelne platím výživné. S týmto krokom sa vôbec neztotožňujem. Ďakujem.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

(odpoveď odoslaná: 11.09.2019)

Dobrý deň prajem,

podľa § 101 Zákona o rodine 

(1) Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Rovnako potrebný na osvojenie je súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Odvolať súhlas možno len do času, kým nie je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov.

(2) Ak jeden z rodičov zomrel, nie je známy, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností, vyžaduje sa len súhlas druhého rodiča. Ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená, jeho súhlas na osvojenie sa vyžaduje iba vtedy, ak je spôsobilý posúdiť dôsledky osvojenia.

Ak ste neboli pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností, tak potom je potrebný aj Váš súhlas a tento nemožno nahradiť ani súdnym rozhodnutím. Bez Vášho súhlasu tak Vaše spoločné dieťa nemôže jej nový manžel osvojiť.


Trápi vás "Osvojenie dieťaťa novým partnerom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či pre adopciu môjho desaťročného syna môjim súčasným manželom postačuje písomný súhlas biologického otca, alebo bude potrebné, aby sa osobne dostavil na súd. Ako by mal taký súhlas vyzerať? Ďakujem.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

(odpoveď odoslaná: 06.05.2018)

 

Dobrý deň, 
ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 102 ods. 2  zákona o rodine platí, že "osobný súhlas rodiča v prípade  ak dáva súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom musí mať písomnú formu a musí byť uskutočnený pred súdom alebo pred orgánom sociálnoprávnej ochrany, alebo pred povereným zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany v zdravotníckom zariadení, kde sa dieťa narodilo.

Zo súdnej praxe uvádzame, že súd v konkrétnom prípade považoval za dostačujci písomný súhlas rodiča dieťaťa s úradne overeným podpisom.

Súhlas musí byť urobený výslovne, bez podmienky a bez omylu a musí byť urobený slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, s úradne overeným podpisom s presnou identifikáciou rodiča dieťaťa, ktorý dáva súhlas s osvojením, druhého rodiča, identifikovanie dieťaťa, a osvojiteľa  - Vášho manžela /meno, priezvisko, rodné číslo, trv. pobyt/.

 

 

 

2./ Chceme súčasne uviesť, že podľa § 102 zákona o rodine na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak (okrem iných) 
-  počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka.

3./ Podľa ust. § 101 ods. 4 zákona o rodine  platí, že ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas. Musíte teda rátať aj s uvedeným názorom a súhlasom Vášho 10 ročného syna. 

Podľa§ 146  Civil. mimosporového poriadku osvojované dieťa súd vyslúchne, len ak je schopné pochopiť význam osvojenia a výsluch nie je v rozpore s jeho záujmom. Ak sa nemá osvojované dieťa vyslúchnuť, nepredvoláva sa na pojednávanie. 
Veková hranica nadobudnutia tejto spôsobilosti je individuálna a preto je jej určenie ponechané na posúdení súdu, ktorý berie do úvahy všetky okolnosti každého jednotlivého prípadu.

 

 


Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám to chápať tak, že aby bol partner zapísaný do rodnej listiny syna, stačí súhlasné vyhlásenie na určenie otcovstva na matrike? A nevadí, že syn už má 12 rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

(odpoveď odoslaná: 26.09.2017)

Dobrý deň,

ako som uviedol aj v odpovedi na Vašu otázku, resp. ako bolo uvedené v článku https://ficek.sk/ako-vybabrat-s-biologickym-otcom-62, takáto možnosť nie je v SR vylúčená. Treba však zobrať na zreteľ, že ide o právny názor, ktorý vychádza z analýzy tohto ustanovenia a judikatúry a môže byť odlišný od iných právnych názorov, či výkladov. Ako som spomínal, existujú aj právne názory, že ide o obchádzanie zákona, či rozpor s dobrými mravmi. Prezentovaný právny názor vychádza z právneho názoru Najvyššieho súdu SR, ktorý v konaní sp.zn. 5 Cdo 492/2015, uviedol nasledovné:

V zmysle § 91 ods.1 zákona o rodine v prípade určenia otcovstva druhou zákonnou domnienkou sa za otca dieťaťa považuje muž, ktorý vyhlásenie urobil. Citované ustanovenie nevyžaduje k vzniku otcovstva splnenie žiadnej ďalšej hmotnoprávnej podmienky, pričom aj z použitého pojmu “muž“ - vyplýva, že muž vyhlasujúci, že je otcom dieťaťa, stane sa otcom v zmysle práva hoci nemusí byť zároveň aj biologickým otcom dieťaťa, toto sa však predpokladá. Zákonodarca pri tomto spôsobe určenia otcovstva vychádza z predpokladu, že muž ktorý robí vyhlásenie o otcovstve k dieťaťu, koná slobode a vážne, vedomý si dôsledkov tohto svojho úkonu a zodpovednosti, ktorú na seba berie. Súčasne vyhlásenie robí aj matka dieťaťa, ktorá takto prejaví svoj úmysel zabezpečiť spoločnú starostlivosť o dieťa s konkrétnym mužom. Druhá domnienka otcovstva teda vychádza z rešpektovania slobodnej vôle dvoch ľudí, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú starať sa o spoločné dieťa. Práve takýto dobrovoľný a slobodný záväzok dáva vyššiu mieru garancie, že dieťa bude mať vytvorené stabilné, bezpečné a harmonické rodinné zázemie. Táto konštrukcia určenia otcovstva, i keď nemusí za každých okolností zodpovedať skutočnému stavu rodičovstva a môže prípadne viesť aj k obmedzeniu práv biologického otca, vychádza z uprednostnenia právnej istoty a záujmov dieťaťa. Je premietnutím práv dieťaťa a ochrany jeho záujmov v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa. Úprava zákonných domnienok má za cieľ zabezpečiť určenie skutočného – biologického otcovstva i keď nemožno vylúčiť prípady nezodpovedajúce skutočnému stavu 8 5 Cdo 492/2015 otcovstva, nápravy tohto stavu je možné oprávneným subjektom dosiahnuť za podmienok, ktoré sa spájajú s inštitútom zapretia otcovstva a následným určením otcovstva.

Pre uistenie sa v postupe samozrejme môžete navštíviť advokáta osobne, kde by ste mohli prebrať rôzne alternatívy a rozhodnúť sa, ako budete postupovať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa spýtal, či je možné a ako prebieha osvojenie dieťaťa. Naša situácia je nasledovná: s partnerkou som žil 5 rokov v jednej domácnosti a vychovával jej dcéru, ktorá má 6 rokov. Veľmi som si ju obľúbil a vlastne žiadne vlastné deti nemám, preto by som rád osvojil práve ju. S tým súhlasí aj jej biologický otec, vzhľadom na to, že o ňu nemá záujem, pretože má novú rodinu. Problém je však, že s priateľkou sme sa rozišli a bývame v oddelených domácnostiach, ale našťastie máme priateľský vzťah a ona s mojim zámernom súhlasí. Dievčatko sa u kolíznej pracovníčky vyjadrilo, že ma považuje za otca. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako postupovať ďalej? Ďakujem vám. S pozdravom.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

(odpoveď odoslaná: 13.05.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o osvojenie, jeho cieľom je najmä zaradiť dieťa opätovne do úplnej rodiny. Samozrejme prichádza do úvahy aj osvojenie dieťaťa osamelou osobou, avšak úrady viac preferujú osvojenie manželmi, alebo osvojenie manželom rodiča. Ak by ste ju chceli osvojiť, mohli by ste tak učiniť napríklad z pozície manžela matky dieťaťa. Domnievam sa, že za takýchto okolností by osvojenie nebolo možné. Ani obnovenia Vášho spolužitia by túto situáciu nevyriešilo, nakoľko ani partner rodiča dieťa osvojiť nemôže.


Trápi vás "Osvojenie dieťaťa novým partnerom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Prosím Vás, môj brat si zobral za manželku ženu so štyrmi deťmi, pričom najmladšiemu uznal otcovstvo. Táto žena ho následne opustila kvôli inému mužovi. Momentálne je môj brat vo väzení, kde nepodniká žiadnu pracovnú aktivitu, a ona ho žalovala na výživné. Prosím Vás, je možné, aby sa môj brat vzdať otcovstva, pretože dotyčný syn nie je jeho biologický? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

(odpoveď odoslaná: 27.04.2017)

Dobrý deň. 

Váš brat si najmladšieho syna svojej manželky osvojil a tak medzi ním a maloletým vznikol rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi.

Zrušiť takéto osvojenie je možné len z vážnych dôvodov súdnou cestou a to len v lehote do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení. Po uplynutí tejto lehoty už nie je možné osvojenie zrušiť. 

Ak táto lehota u Vášho brata ešte neuplynula, tak môže podať na súd návrh na zrušenie osvojenia. 


Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rada by som Vás poprosila o radu. Som matkou päťročnej dcéry, ktorú mám z prvého manželstva, rozvedeného pred tromi rokmi. Momentálne som vydatá druhýkrát a s nášho nového manželstva žijeme v kohabitácii už dve roky ako fungujúca rodina. Exmanžel o dcéru nemá záujem. Posiela výživné, ale inak sa o ňu nestará - nestretáva sa s ňou a ani ju nekontaktuje. Dcéra ho nevidela už tri roky a nemá o ňom pamäť. Nepozná svojho biologického otca, pretože si ho nepamätá. Môj terajší manžel, ktorý jej plne nahrádza otca, by si ju chcel osvojiť. Biologický otec s tým však nesúhlasí. Chceli by sme sa od Vás dozvedieť, či máme šancu riešiť túto situáciu súdnou cestou. Zaujíma nás, či je možné, že by nám súd takýto návrh schválil, a akým spôsobom by sme mali postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

(odpoveď odoslaná: 06.03.2017)

Dobrý deň. To, či Vášmu manželovi bude návrh na osvojenie Vašej dcéry schválený, alebo nie bude závisieť od posúdenia viacerých okolností. Budú sa skúmať pomery na strane Vášho manžela, na vzťah Vášho manžela k maloletej, tiež sa bude prihliadať na súhlas biologického otca a vyjadrovať sa k návrhu bude určite aj kolízny opatrovník. Súd vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, čiže ak by aj biologický otec nesúhlasil s osvojením a bolo by to v záujme Vašej dcéry tak súd osvojenie schváli. Odporúčam kontaktovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a následne advokáta, ktorý Vám pomôže nielen pri sformulovaní návrhu, ale aj pri zastupovaní na súde. 


Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa osvojenia. Som rozvedená a žijem v jednej domácnosti s priateľom, ktorý sa stará aj o moje deti. Môj syn, ktorý je už dospelý, navštevuje vysokú školu a moja dcéra, ktorá má 14 rokov, chodí do ôsmej triedy základnej školy. Môj bývalý manžel nemá záujem o stretávania sa s nami, neplatí výživné a už prebehol aj súdny proces týkajúci sa toho, že neplatí. Napriek tomu výživné naďalej nehradí a je bez zamestnania. Súhlasí s tým, aby si môj priateľ osvojil našu dcéru. Rada by som vedela, ako mám v tejto situácii postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

(odpoveď odoslaná: 15.02.2017)

Dobrý deň, Zákon o rodine pozná len osvojenie manžela matky, ktorá má dieťa. Preto pokiaľ má Váš priateľ záujem na osvojení Vašej dcéry v prvom rade odporúčam sobáš. Až následne môže dať Váš priateľ (už ako Váš manžel) návrh na súd na osvojenie maloletej. Účastníkom bude on ako osoba, ktorá má zájem osvojiť maloleté dieťa, Vy ako matka a biologický otec maloletej. V konaní tiež bude vystupovať kolízny opatrovník, ktorý sa bude vyjadrovať k záujmu maloletej. Váš priateľ bude musieť v konaní pred súdom preukázať, že má skutočný záujem byť otcom maloletej a bude jej oporou po každej stránke. K návrhu sa bude vyjadrovať aj bilogický otec dieťaťa, ktorý s tým musí súhlasiť. Odporúčam obrátiť sa na advokáta, pred podávaním takéhoto návrhu, aby spĺňal všetky náležitosti a aby ste k nemu pripojili všetky dôkazy, ktoré je potrebné. 


Trápi vás "Osvojenie dieťaťa novým partnerom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj brat sa ocitol vo veľmi zložitej životnej situácii. Chcel by si osvojiť 5-ročnú dcéru svojej bývalej partnerky, ktorá je, bohužiaľ, drogovo závislá. Podľa jedného právnika sú však v súčasnosti otázky týkajúce sa preukázania takejto závislosti veľmi komplikované. Často sa stretávame s protiargumentmi, že sme mohli drogy tejto osobe podstrčiť, čo ma ako krstnú mamu dcérky šokuje. V našom držaní máme zvukové záznamy a fotografie drogovej výbavy, ktorú sme našli v jej veciach, keď nebol doma. Pred časom ju dokonca zadržala polícia s drogami na mieste, ale súdny proces stále prebieha a zatiaľ nie je uzatvorený. Chcela by som sa preto spýtať, aké náročné bude osvojiť si dieťa vzhľadom na tieto fakty? Ďakujem za odpoveď. S úctou

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

(odpoveď odoslaná: 12.02.2017)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné uviesť, že si pravdepodobne mýlite dva inštitúty, a to osvojenie (adopciu) a zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov. Rodič dieťaťa si nemôže vlastné dieťa osvojiť. Ak je maloleté dieťa dcérou Vášho brata, stačí požiadať súd o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. V rámci tohto konania bude Váš brat požadovať zveriť dcéru do svojej osobnej starostlivosti. Vzhľadom na Vami opísané skutočnosti nepovažujem za vôbec nereálne, aby bolo maloleté dieťa zverené jemu do osobnej starostlivosti vzhľadom na správanie sa matky dieťaťa. Ak dokonca prebieha trestné konanie kvôli drogám voči matke dieťaťa, je podľa mňa v prospech maloletého dieťaťa, aby bolo zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča (samozrejme, ak má Váš brat osobnostné schopnosti a predpoklady na zabezpečenie osobnej starostlivosti o maloleté dieťa). Súd by po vykonaní potrebného dokazovania rozhodol o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti Vášho brata a zároveň určil matke dieťaťa vyživovaciu povinnosť (vzhľadom na jej pomery pravdepodobne minimálne).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Osvojenie dieťaťa novým partnerom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.