Máte
otázku?

Osvojenie dieťaťa novým partnerom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Dobrý deň, rada by som sa informovala. S partnerom sa chceme zobrať. Mame spolu dvoch synov. A ja mám syna ešte za slobodná. Partner ho vychováva od jeho 4 rokov, syn svojho otca nepozná a nemá ho ani v rodnom liste. Pre neho je ocko môj partner a aj ho tak od maličká volá. A moja otázka je, či je možné, že by si ho partner osvojil, aby ho mal v rodnom liste, a aby sme boli ako kompletná rodina. Pýtala som sa na to aj syna a on mi odpovedal kladne, že chce, aby sme boli kompletná rodina, a že sa nechce volať inak ako jeho rodičia a bratia.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Osvojenie maloletého dieťaťa je proces, ktorý upravuje Zákon o rodine. Podľa § 97 ods. 1 Zákona o rodine Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia.

Slovenský právny poriadok pozná niekoľko spôsobov osvojenia- §100 ods. 1 Zákona o rodine: Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.

Na osvojenie sa vyžaduje súhlas rodičov, ak zákon neustanovuje inak. Informácie, ktoré uvádzate vo Vašej otázke chápem tak, že v rodnom liste absentuje záznam o otcovi maloletého dieťaťa. Ak je tomu tak, potom by prichádzal do úvahy iný postup, ako je osvojenie.

Otcovstvo sa určuje domnienkami otcovstva, kde prvou je, že otcom je manžel matky. Ak to správne chápem, syna, na osvojenie ktorého sa pýtate, ste mali s mužom, ktorý nebol Vašim manželom. V takom prípade nemožno na určenie otcovstva aplikovať prvú domnienku (otcom je manžel matky) ale je potrebné aplikovať domnienku druhú, podľa ktorej sa za otca považuje muž ktorý súhlasne s matkou vyhlási na matrike alebo na súde, že je otcom dieťaťa. 

 

Otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov

§ 90

Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov.

§ 91

(1) Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

(2) Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom.

(3) Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom.

(4) Vyhlásenie matky nie je potrebné, ak nemôže pre duševnú poruchu posúdiť význam svojho konania alebo ak je zadováženie jej vyhlásenia spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

§ 92 Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté.

§ 93

(1) Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.

(2) Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

(3) Ustanovenia § 86 ods. 2 a § 88 ods. 1 sa použijú primerane.

Ak ste tak s predošlím partnerom neučinili a jeho otcovstvo nebolo určené ani rozhodnutím súdu, potom by bolo možné uvažovať o tom, aby toto súhlasné vyhlásenie urobil Váš terajší partner.

Súčasná právna úprava určovania otcovstva súhlasným vyhlásením v podstate umožňuje, aby aj muž, ktorý nie je biologickým otcom dieťaťa, na matrike súhlasne vyhlásil, že je jeho otcom.  Týmto spôsobom by sa bolo možné vyhnúť komplikovanejšiemu spôsobu osvojenia. 

Možnosť takéhoto postupu potvrdil aj Najvyšší súd SR v konaní sp.zn. 5Cdo/492/2015. V tomto konaní vyslovil názor, že k vzniku otcovstva postačuje súhlasné vyhlásenie rodičov bez splnenia akejkoľvek ďalšej hmotnoprávnej podmienky, a to aj v prípade, ak by táto konštrukcia určenia otcovstva nezodpovedala skutočnému stavu rodičovstva a mohla prípadne viesť aj k obmedzeniu práv biologického otca

Je však potrebné upozorniť aj na skutočnosť, že existujú aj opačné právne názory, ktoré hovoria najmä o tom, že ide o obchádzanie zákona, či neplatný právny úkon (Krajský súd v Nitre). Rovnako aj ESĽP v podobnom konaní uviedol, že by išlo o porušenie čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv, teda práva na ochranu súkromného a rodinného života. Samozrejme len za predpokladu, že biologický otec mal skutočný záujem na styku s dieťaťom. Ak by sa biologický otec o dieťa nezaujímal, nebolo by možné hovoriť o porušení práva na súkromný a rodinný život.

Ak by Váš súčasný partner vyhlásil otcovstvo k dieťaťu, potom by nadobudol všetky práva a povinnosti rodiča. 

§ 28 RODIČOVSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI

(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,

b) zastupovanie maloletého dieťaťa,

c) správa majetku maloletého dieťaťa.

(2) Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

(3) Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, odporúčam Vám prečítať si náš článok: https://ficek.sk/ako-vybabrat-s-biologickym-otcom-62

Zhrnutie a odporúčanie

Rozhodnutie je na Vás. Odporúčam poradiť sa s advokátom osobne, nakoľko vyššie uvedený právny názor vychádza z informácií nepostačujúcich na riadne  a definitívne posúdenie takejto možnosti.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám otázku : súdnou cestou si môjho syna osvojil terajší priateľ mojej ex priateľky, čiže v rodnom liste už nefugurujem ako otec, mám ďalej platiť výživné ? Ďakujem. Kr.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2021)

Dobrý deň,
právoplatnosťou rozsudku o osvojení zanikli Vaše rodičovské práva a povinnosti, medzi ktoré patrí aj platenie výživného. Takže výživné už preto neplatíte. Pokiaľ by ste však boli v omeškaní s platením výživného za predchádzajúce obdobie, teda do právoplatnosti rozsudku o osvojení, toto je potrebné uhradiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Po rozvode sa bývala žena po 10 mesiacoch vydala a s novým mužom chce si prostredníctvom súdu osvojiť moje a jej dieťa, na ktoré platím riadne výživné. Ja s tým nesúhlasím. Ďakujem.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2019)

Dobrý deň prajem,

podľa § 101 Zákona o rodine 

(1) Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Rovnako potrebný na osvojenie je súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Odvolať súhlas možno len do času, kým nie je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov.

(2) Ak jeden z rodičov zomrel, nie je známy, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností, vyžaduje sa len súhlas druhého rodiča. Ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená, jeho súhlas na osvojenie sa vyžaduje iba vtedy, ak je spôsobilý posúdiť dôsledky osvojenia.

Ak ste neboli pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností, tak potom je potrebný aj Váš súhlas a tento nemožno nahradiť ani súdnym rozhodnutím. Bez Vášho súhlasu tak Vaše spoločné dieťa nemôže jej nový manžel osvojiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mi k osvojeniu môjho 10 ročného syna, mojim terajším manželom stačí písomný súhlas biologického otca, alebo sa bude musieť osobne dostaviť na súd. Prípadne čo by mal daný súhlas obsahovať. Ďakujem. 

 

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2018)

 

Dobrý deň, 
ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 102 ods. 2  zákona o rodine platí, že "osobný súhlas rodiča v prípade  ak dáva súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom musí mať písomnú formu a musí byť uskutočnený pred súdom alebo pred orgánom sociálnoprávnej ochrany, alebo pred povereným zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany v zdravotníckom zariadení, kde sa dieťa narodilo.

Zo súdnej praxe uvádzame, že súd v konkrétnom prípade považoval za dostačujci písomný súhlas rodiča dieťaťa s úradne overeným podpisom.

Súhlas musí byť urobený výslovne, bez podmienky a bez omylu a musí byť urobený slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, s úradne overeným podpisom s presnou identifikáciou rodiča dieťaťa, ktorý dáva súhlas s osvojením, druhého rodiča, identifikovanie dieťaťa, a osvojiteľa  - Vášho manžela /meno, priezvisko, rodné číslo, trv. pobyt/.

 

 

 

2./ Chceme súčasne uviesť, že podľa § 102 zákona o rodine na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak (okrem iných) 
-  počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka.

3./ Podľa ust. § 101 ods. 4 zákona o rodine  platí, že ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas. Musíte teda rátať aj s uvedeným názorom a súhlasom Vášho 10 ročného syna. 

Podľa§ 146  Civil. mimosporového poriadku osvojované dieťa súd vyslúchne, len ak je schopné pochopiť význam osvojenia a výsluch nie je v rozpore s jeho záujmom. Ak sa nemá osvojované dieťa vyslúchnuť, nepredvoláva sa na pojednávanie. 
Veková hranica nadobudnutia tejto spôsobilosti je individuálna a preto je jej určenie ponechané na posúdení súdu, ktorý berie do úvahy všetky okolnosti každého jednotlivého prípadu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Osvojenie dieťaťa novým partnerom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám to chápať tak, že, aby bol partner zapísaný do rodného lišta synovi stačí súhlasne vyhlásenie na určenie otcovstva na matrike? A nevadí, že syn už ma 12 rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2017)

Dobrý deň,

ako som uviedol aj v odpovedi na Vašu otázku, resp. ako bolo uvedené v článku https://ficek.sk/ako-vybabrat-s-biologickym-otcom-62, takáto možnosť nie je v SR vylúčená. Treba však zobrať na zreteľ, že ide o právny názor, ktorý vychádza z analýzy tohto ustanovenia a judikatúry a môže byť odlišný od iných právnych názorov, či výkladov. Ako som spomínal, existujú aj právne názory, že ide o obchádzanie zákona, či rozpor s dobrými mravmi. Prezentovaný právny názor vychádza z právneho názoru Najvyššieho súdu SR, ktorý v konaní sp.zn. 5 Cdo 492/2015, uviedol nasledovné:

V zmysle § 91 ods.1 zákona o rodine v prípade určenia otcovstva druhou zákonnou domnienkou sa za otca dieťaťa považuje muž, ktorý vyhlásenie urobil. Citované ustanovenie nevyžaduje k vzniku otcovstva splnenie žiadnej ďalšej hmotnoprávnej podmienky, pričom aj z použitého pojmu “muž“ - vyplýva, že muž vyhlasujúci, že je otcom dieťaťa, stane sa otcom v zmysle práva hoci nemusí byť zároveň aj biologickým otcom dieťaťa, toto sa však predpokladá. Zákonodarca pri tomto spôsobe určenia otcovstva vychádza z predpokladu, že muž ktorý robí vyhlásenie o otcovstve k dieťaťu, koná slobode a vážne, vedomý si dôsledkov tohto svojho úkonu a zodpovednosti, ktorú na seba berie. Súčasne vyhlásenie robí aj matka dieťaťa, ktorá takto prejaví svoj úmysel zabezpečiť spoločnú starostlivosť o dieťa s konkrétnym mužom. Druhá domnienka otcovstva teda vychádza z rešpektovania slobodnej vôle dvoch ľudí, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú starať sa o spoločné dieťa. Práve takýto dobrovoľný a slobodný záväzok dáva vyššiu mieru garancie, že dieťa bude mať vytvorené stabilné, bezpečné a harmonické rodinné zázemie. Táto konštrukcia určenia otcovstva, i keď nemusí za každých okolností zodpovedať skutočnému stavu rodičovstva a môže prípadne viesť aj k obmedzeniu práv biologického otca, vychádza z uprednostnenia právnej istoty a záujmov dieťaťa. Je premietnutím práv dieťaťa a ochrany jeho záujmov v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa. Úprava zákonných domnienok má za cieľ zabezpečiť určenie skutočného – biologického otcovstva i keď nemožno vylúčiť prípady nezodpovedajúce skutočnému stavu 8 5 Cdo 492/2015 otcovstva, nápravy tohto stavu je možné oprávneným subjektom dosiahnuť za podmienok, ktoré sa spájajú s inštitútom zapretia otcovstva a následným určením otcovstva.

Pre uistenie sa v postupe samozrejme môžete navštíviť advokáta osobne, kde by ste mohli prebrať rôzne alternatívy a rozhodnúť sa, ako budete postupovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, rad by som sa spýtal, či je možné a ako prebieha osvojenie dieťaťa. Naša situácia je nasledovná s partnerkou som žil 5 rokov v jednej domácnosti a vychovával jej dcéru, ktorá ma 6 rokov. Veľmi som si ju obľúbil a vlastne deti nemám, rad by som si ju osvojil s čím súhlasí aj jej biologický otec vzhľadom k tomu, že o ňu nemá záujem, lebo ma novú rodinu, problém je, že s priateľkou sme sa rozysli a bývame v oddelených domácnostiach, ale máme priateľský vzťah a ona taktiež súhlasí. Mala sa u kolíznej pracovníčky vyjadrila, že ma považuje za otca. Ako ďalej postupovať? Ďakujem s pozdravom.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o osvojenie, jeho cieľom je najmä zaradiť dieťa opätovne do úplnej rodiny. Samozrejme prichádza do úvahy aj osvojenie dieťaťa osamelou osobou, avšak úrady viac preferujú osvojenie manželmi, alebo osvojenie manželom rodiča. Ak by ste ju chceli osvojiť, mohli by ste tak učiniť napríklad z pozície manžela matky dieťaťa. Domnievam sa, že za takýchto okolností by osvojenie nebolo možné. Ani obnovenia Vášho spolužitia by túto situáciu nevyriešilo, nakoľko ani partner rodiča dieťa osvojiť nemôže.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Prosím Vás môj brat si zobral za manželku ženu so 4 deťmi, najmladšiemu podpísal aj otcovstvo. Ta žena ho opustila kvôli inému. Teraz je vo väzení, kde nepracuje, ona ho udala na alimenty. Prosím Vás môže sa môj brat vzdať otcovstva veď ten syn nie je jeho. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.04.2017)

Dobrý deň. 

Váš brat si najmladšieho syna svojej manželky osvojil a tak medzi ním a maloletým vznikol rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi.

Zrušiť takéto osvojenie je možné len z vážnych dôvodov súdnou cestou a to len v lehote do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení. Po uplynutí tejto lehoty už nie je možné osvojenie zrušiť. 

Ak táto lehota u Vášho brata ešte neuplynula, tak môže podať na súd návrh na zrušenie osvojenia. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Osvojenie dieťaťa novým partnerom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Som matkou 5 ročnej dcéry, ktorú mám z prvého manželstva, ktoré bolo pred 3 rokmi rozvedené. Som druhýkrát vydatá a s manželom žijeme v jednej domácnosti 2 roky, ako plne funkčná rodina. Exmanžel o malú nemá záujem, výživné posiela ale inak sa o ňu nestará, nestretáva sa s ňou ani ju nekontaktuje. Dcéra ho nevidela vlastne už 3 roky a ani nevie, že ma iného otca, pretože si ho nepamätá. Môj terajší manžel, ktorý jej plne nahrádza otca by si ju chcel osvojiť s čím ale biologický otec nesúhlasí. Mohli by ste nám poradiť, či máme šancu to riešiť súdnou cestou? Či je možné, že by nám súd takýto návrh vôbec schválil a že ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.03.2017)

Dobrý deň. To, či Vášmu manželovi bude návrh na osvojenie Vašej dcéry schválený, alebo nie bude závisieť od posúdenia viacerých okolností. Budú sa skúmať pomery na strane Vášho manžela, na vzťah Vášho manžela k maloletej, tiež sa bude prihliadať na súhlas biologického otca a vyjadrovať sa k návrhu bude určite aj kolízny opatrovník. Súd vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, čiže ak by aj biologický otec nesúhlasil s osvojením a bolo by to v záujme Vašej dcéry tak súd osvojenie schváli. Odporúčam kontaktovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a následne advokáta, ktorý Vám pomôže nielen pri sformulovaní návrhu, ale aj pri zastupovaní na súde. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s otázkou osvojenia. Som rozvedená, žijem v jednej domácnosti s priateľom, ktorý sa úkladne stará aj o moje deti. Syn je už dospelý navštevuje vysokú školu, dcéra ma 14 rokov chodí do ôsmej triedy ZŠ. Bývalý manžel nemá záujem na stretávaní sa, neplatí výživné a taktiež už prebehol súd ohľadne neplatenia. No neplatí naďalej. Je nezamestnaný. Súhlasí, aby si priateľ osvojil dcéru. Ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2017)

Dobrý deň, Zákon o rodine pozná len osvojenie manžela matky, ktorá má dieťa. Preto pokiaľ má Váš priateľ záujem na osvojení Vašej dcéry v prvom rade odporúčam sobáš. Až následne môže dať Váš priateľ (už ako Váš manžel) návrh na súd na osvojenie maloletej. Účastníkom bude on ako osoba, ktorá má zájem osvojiť maloleté dieťa, Vy ako matka a biologický otec maloletej. V konaní tiež bude vystupovať kolízny opatrovník, ktorý sa bude vyjadrovať k záujmu maloletej. Váš priateľ bude musieť v konaní pred súdom preukázať, že má skutočný záujem byť otcom maloletej a bude jej oporou po každej stránke. K návrhu sa bude vyjadrovať aj bilogický otec dieťaťa, ktorý s tým musí súhlasiť. Odporúčam obrátiť sa na advokáta, pred podávaním takéhoto návrhu, aby spĺňal všetky náležitosti a aby ste k nemu pripojili všetky dôkazy, ktoré je potrebné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja rodina, môj brat, sa ocitol vo veľmi zložitej životnej situácii, Chcel by si osvojiť 5 ročnú dcéru do vlastnej starostlivosti nakoľko bývalá priateľka je drogovo závislá. Skutočnosti sú bohužiaľ také, podľa jedného právnika, že v dnešnej dobe sa tieto veci preukazujú veľmi ťažko s odpoveďou, že sme jej to mohli podstrčiť, nad čím ako krstná mama žasnem! Máme zvukové záznamy, fotky drogovej výbavy čo všetko sme našli doma v jej veciach, keď nebola doma. Dotyčnú aj chytila s drogami polícia prebieha ešte stále súd nie je to však uzatvorené. Mám teda otázku bude to ťažké osvojiť si dieťa po týchto faktoch? Ďakujem za odpoveď. S úctou

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2017)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné uviesť, že si pravdepodobne mýlite dva inštitúty, a to osvojenie (adopciu) a zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov. Rodič dieťaťa si nemôže vlastné dieťa osvojiť. Ak je maloleté dieťa dcérou Vášho brata, stačí požiadať súd o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. V rámci tohto konania bude Váš brat požadovať zveriť dcéru do svojej osobnej starostlivosti. Vzhľadom na Vami opísané skutočnosti nepovažujem za vôbec nereálne, aby bolo maloleté dieťa zverené jemu do osobnej starostlivosti vzhľadom na správanie sa matky dieťaťa. Ak dokonca prebieha trestné konanie kvôli drogám voči matke dieťaťa, je podľa mňa v prospech maloletého dieťaťa, aby bolo zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča (samozrejme, ak má Váš brat osobnostné schopnosti a predpoklady na zabezpečenie osobnej starostlivosti o maloleté dieťa). Súd by po vykonaní potrebného dokazovania rozhodol o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti Vášho brata a zároveň určil matke dieťaťa vyživovaciu povinnosť (vzhľadom na jej pomery pravdepodobne minimálne).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Osvojenie dieťaťa novým partnerom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, som Vašou klientkou v inej právnej veci, ale touto cestou by som sa chcela poradiť ohľadom adopcie. Keďže nemôžem mať vlastné deti, rozhodla som sa pre adopciu, aby som poskytla domov dieťaťu, ktoré to potrebuje. V podmienkach adopcie je niekoľko vecí, ktoré je potrebné splniť: - otázka bývania - mám vlastný byt - otázka príjmu - mám nadštandardný príjem - zdravotný stav - som zdravá - podmienky pre dieťa - mám milujúcu rodinu a dostatok času a energie. Okrem týchto kritérií je potrebné doložiť odpis z registra trestov a tu začína môj problém. Okolo roku 1999 som pracovala v stávkovej kancelárii a nechala som sa oklamať balkánskou skupinkou a obrali ma o väčší obnos peňazí. Zamestnávateľ mi to neuveril a udal ma na polícii, môj právnik mi radil sa priznať a skončilo to 1/2 ročnou podmienkou, ktorá bola zahladená. Je v tomto prípade šanca, že ma súd bude považovať za bezúhonného občana a povolí mi adopciu, keďže vediem slušný život a nikdy som nič protizákonné nespáchala? Ďakujem pekne. S úctou

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.12.2016)

Dobrý deň, odpis z registra trestov je potrebné predložiť práve z dôvodu, že sa v takomto odpise nachádzajú záznamy o všetkých odsúdeniach konkrétnej osoby a nielen o nezahladených odsúdeniach. Súd po vykonaní dokazovania odpisom z registra trestov má širší prehľad o "trestnej" minulosti osoby. Vo Vašom prípade uplynulo už viac ako 17 rokov od tohto odsúdenia, pričom v prípade, že by sa na to sudkyňa pýtala a Vy by ste jej priblížili ako k tomu došlo, mám za to, že by toto Vaše odsúdenia sudkyňa neposúdila ako prekážku osvojenia maloletého dieťaťa najmä ak odvtedy vediete riadny život. Je potrebné však upozorniť i na to, že v zmysle zákona o rodine môže osamelá osoba osvojiť maloleté dieťa iba výnimočne. Z Vašej otázky nevyplýva, že by ste bola vydatá, a preto bude súd vo Vašom prípade dôkladnejšie skúmať pomery na Vašej strane, aby vedel posúdiť, či osvojenie osamelou osobou bude v záujme maloletého dieťaťa. Mám však za to, že ak máte vytvorené dobré majetkové podmienky a tiež osobnostné a morálne, súd by Vám mal rozhodnúť o osvojení kladne. Vyrastať v rodine je pre maloleté deti vždy lepšie ako v sociálnych zariadeniach.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý den, chcela by som sa spytat, či stačí písomný suhlas biologického otca o osvojení maloletého syna. Ten bude mat onedlho 15 rokov, sme rozvedení a ja žijem s partnerom už 7 rokov. Partner sa o syna vzorne stará, syn ho otcom aj volá. Biologický otec nejaví o syna záujem, má svoju rodinu a aj druhého syna. Je možná aj adopcia? Velmi vám vopred dakujem

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, vychádzajúc zo zákona o rodine je potrebné uviesť, že maloleté deti môžu osvojovať manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým rodičom dieťaťa. Veľmi výnimočne môže osvojiť maloleté dieťa osamelá osoba. Z Vašej otázky mi vyplýva, že Vy nie ste s partnerom zosobášení, čo môže byť veľkým problémom pri Vašom záujme o osvojenie maloletého dieťaťa. Aj keď biologický otec dieťaťa s takýmto osvojením súhlasí, súd nemôže rozhodnúť o osvojení maloletého dieťaťa v rozpore so zákonom. Tak ako som uviedol vyššie, osamelá osoba môže dieťa osvojiť iba veľmi výnimočne a z pohľadu práva je Váš partner osamelou osobou, aj keď žije s Vami. Z Vášho pohľadu by v rámci osvojovania bolo najvhodnejšie, ak by ste s partnerom uzavreli manželstvo a následne podali návrh na osvojenie maloletého dieťaťa. V rámci tohto konania bude dôležitý súhlas biologického otca dieťaťa. Súdy takéto konania (osvojenie maloletého manželom matky) zvyknú rozhodnúť veľmi rýchlo, už na prvom pojednávaní, na ktorom vypočujú všetkých účastníkov konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, je možné osvojenie vnučky starou matkou, ktorá ju má v náhradnej osobnej starostlivosti od r. 2013, otec maloletej maloletú nevidel 4 roky, prakticky od smrti matky maloletej?

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.11.2016)

Dobrý deň,

v zmysle ustálenej judikatúry nie je možné osvojenie pokiaľ už medzi osvojencom a osvojiteľom existuje blízky rodinný vzťah, teda ako tomu je vo Vašom prípade. Osvojenie totiž nahrádza pôvodné rodinné vzťahy a vytvára nové. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Osvojenie dieťaťa novým partnerom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som vediet, ako mam postupovat staram sa o syna mojej neteri uz dva roky on sa narodil vo Velkej Britanii, no je občanom SR. Teraz po dvoch rokoch si zmysleli, že chcu syna spat ja sa o neho staram od jeho 6 mesiacoch a dnes ma maly 27 mesiacov svojich rodicov nepozna. Oni si podali navrh na sud o vratenie ich syna do obvykleho pobytu krajiny bojim sa toho, co sa može stat malemu kedze rodicov nepozna, su to pre neho cudzi ludia.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2016)

Dobrý deň,

na to, aby ste mohli osvojiť dieťa musíte splniť niekoľko podmienok uvedených v Zákone o rodine, konkrétne podľa § 98 Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Táto podmienka sa nevzťahuje na ustanovenie § 100 ods. 3.

Okrem toho je potrebný aj súhlas jeho rodičov. Vo Vašom prípade by však pichádzal do úvahy § 102 ods.1 písm. a)  Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka.

Pokiaľ ide o konanie o navrátenie dieťaťa do cudziny, vo všeobecnosti platí, že dieťa nie je možné navrátiť do cudziny ak sa už zžilo s novým prostredím (má nový obvyklý pobyt). 

Nakoľko ide o komplikovaný proces, odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí, ktorý si vec dôkladne naštuduje a odporučí najlepšie možné riešenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa poradit ako postupovat pri zruseni otcovstva. Moj manzel, s ktorym som v rozvodovom konani si osvojil moju dceru v roku 2012 a kedze nie je otcom a budeme rozvedeny, chcel by zrusit otcovstvo. Chcem sa opytat, ci je to vobec mozne a ak ano ako mam postupovat. Dakujem

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, v zmysle zákona o rodine je možné osvojenie zrušiť len z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujem maloletého dieťaťa. Lehota na zrušenie je v zákone určená na 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení. Vzhľadom na to, že vo Vašom prípade došlo k osvojeniu v roku 2012 je možné skonštatovať, že lehota na zrušenie osvojenia Vám uplynula. Tzn. že v tomto prípade už k zrušeniu osvojenia dôjsť nemôže a Váš manžel bude uvedený ako otec Vášho dieťaťa i po rozvode.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobry vecer, mala by som zaujem o vasu radu potrebujem sa rozviest a neviem ako na rozvod. Chcem si aj osvojit moje deti, neviem kde mam najprv ist a kde si vyziadat tlaciva o rozvod. dakujem za pochopenie.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2015)

Dobrý deň, nemusíte nikam ísť a ani si nemusíte vyžiadať žiadne tlačivá na rozvod. Rozvod funguje tak, že na súd podáte návrh na rozvod manželstva, s tým, že v tomto návrhu uvediete kedy ste uzavreli manželstvo, presne opíšete Vašu situáciu a že prečo sa chcete rozviesť. Z návrhu musí byť súdu jasné, že sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že už manželstvo neplní svoj účel a nie je možné očakávať obnovenie manželského spolužitia. V návrhu musíte uviesť Vaše údaje i presné údaje Vášho manžela a detí. 

Ak sú Vaše deti maloleté (do 18 rokov), tak súd musí upraviť výkon rodičovských práv a povinností (kto sa bude o nich starať, kto ich bude zastupovať a kto spravovať majetok a aké bude výživné) na čas po rozvode. Nejde v tomto prípade o osvojenie (adopciu), svoje vlastné deti si neviete a ani nie je potrebné osvojovať. A nie je to ani možné. Stačí, ak v návrhu na rozvod uvediete, že chcete, aby súd zveril starostlivosť o deti Vám. Súd môže svoje rozhodnutie nahradiť i dohodou rozvádzajúcich sa manželov (ak sa viete dohodnúť), ktorú následne preskúma a schváli.

S celým postupom v rozvodovom konaní Vám vieme, pomôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Osvojenie dieťaťa novým partnerom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa opytat na Vas nazor ohladom osvojenia. Moj manzel sa chysta osvojit si mojho syna. Mame suhlas biologickeho otca podpisany pred notarom a pravnicka co nam vypracovala ten suhlas, tak nam dala zoznam veci, ktore mame prilozit k navrhu (list vlastnictva, informacia o zamestnani, danove priznanie, odpis z registra trestov, potvrdenie ze je z moralnej stranky sposobily, potvrdenie od lekara). Kontaktovala som aj pracovnicky uradu soc. veci a rodiny a tie maju nazor, ze je potrebny len rodny list dietata, sobasny list a suhlas biologickeho otca. Aku mate vy skusenost? Boli by sme pripadne ochotny nam s vypracovanim navrhu na sud poradit a pomoct? Dakujem. S pozdravom Gottweisova

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2015)

Dobrý deň, k návrhu nestačí priložiť iba dokumenty, ktoré Vám napísala pracovníčka UPSVaRu. Osvojením sa musí z každej stránky preskúmať, či je osvojenie dieťaťa v súlade so záujmami dieťaťa. Súd môže požadovať aj iné doklady ako tie, ktoré Vám napísala pravnička.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som si osvojiť dieťa. Manžel však nesúhlasí. Viedlo to až do takého štádia, že som sa rozhodla rozviesť. Chcem sa informovať, či si môžem osvojiť dieťa ako osamelá osoba, ak mám v úmysle rozviesť sa s manželom. S manželom už nežijeme v spoločnej domácnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2014)

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o osvojenie dieťaťa osamelou osobou, tak vo Vašom prípade platí, že ak ste stále v manželstve, nie je možné Vás považovať za osamelú osobu v zmysle zákona o rodine. V prípade, ak máte v úmysle niekoho si osvojiť sama podľa tohto ustanovenia je nutné, aby bolo najskôr Vaše manželsvo rozvedené, až potom si môžete osvojiť dieťa sama.

 

R 6/1987 

"Za osamelú osobu v zmysle ustanovenia § 74 ods. 2 ZR (teraz § 100 ods. 1) nemožno považovať osobu, ktorá žije v manželstve v čase, keď súd rozhoduje o osvojení."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Mám brata, ktorý žije sám so synom. Zomrela mu totiž manželka a on od vtedy dosť pije a začal zanedbávať aj syna. Ja mám so synovcom vyvorený perfektný vzťah a uvažujem o osvojení. Chcem sa ale spýtať či je nejaká šanca, že by súd osvojenie dovolil. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2014)

Dobrý deň, 

hneď na úvod odpoviem na Vašu otázku o tom, či existuje šanca. Odpoveď nájdete v rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Schwizgebel proti Švajčiarsku, ktoré sa mi podarilo nájsť k Vášmu problému:

 

ESĽP vo veci Schwizgebel proti Švajčiarsku

"Štát musí bdieť nad tým, aby za osvojiteľov boli vybraté osoby, ktoré môžu vo všetkých smeroch poskytnúť najpriaznivejšie podmienky na prijatie osvojovaného dieťaťa. Súd v tejto súvislosti pripomína svoju judikatúru, podľa ktorej platí, že pokiaľ je medzi osvojiteľom a osvojovaným dieťaťom vytvorené rodinné puto, „musí sa prihliadnuť na čo najlepší záujem dieťaťa, ktorý podľa povahy a závažnosti môže mať prednosť nad záujmom rodičov“ (E.P. proti Taliansku - § 62, ako ja Johnasen proti Nórsku - § 78)."  

Druhou stránkou sú formálne náležitosti osvojenia. Musí existovať medzi Vami a Vašim synovcom primeraný vekový rozdiel a zároveň musí byť maloletý. Ďalšie náležitosti nájdete v zákone o rodine č. 36/2005 Z.z. v Druhej hlave-OSVOJENIE od § 97- § 109.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Osvojenie dieťaťa novým partnerom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako je to s osvojením dieťaťa mužom, za ktorého matka nie je vydatá. Ďakujem Karol

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň, Odpoveď na Vašu otázku nájdete v rozhodnutí R 23/1962, podľa ktorého:

Osvojenie dieťaťa mužom, ktorý nie je manželom matky, podľa § 63 ods. 2 ZR (teraz § 97 ods. 2) nemožno vysloviť. Osvojiteľ by bol zapísaný do matriky namiesto oboch rodičov tohto dieťaťa, čo je v rozpore s prirodzenými vzťahmi medzi rodičmi a deťmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň. S manželkou sa snažíme o adopciu a súd v konaní určil opatrovníka. Je takýto postup správny alebo sa konanie len zbytočne naťahuje? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň. Súd v určitých prípadoch v rámci konania o osvojenie ustanovuje opatrovníka, ktorý je následne oprávnený dať (ne)súhlas na osvojenie (§ 102 ods. 3 ZR). Uvedenému nasvedčuje aj rozhodnutie R 2/1988:

V konaní o osvojenie podľa ustanovenia § 68 ods. 1 ZR (teraz § 102 ods. 1) súd ustanoví maloletému dieťaťu spravidla jedného opatrovníka, ktorému vymedzí rozsah jeho práv a povinností tak, že opatrovník bude maloleté dieťa v konaní o osvojenie zastupovať a je oprávnený dať súhlas na osvojenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň. osvojujeme si s manželkou dieťa, ktoré pochádza z jej pôvodného manželstva. Otec o dieťa nejaví záujem a určite bude aj rád, že sa zbaví povinnosti platiť výživné, ktoré súd určil pred dvomi rokmi. Návrh na osvojenie dieťaťa sme si našli na internete, neviem však či je správne, nakoľko celé konanie trvá akosi dlho, už nás súd aj vyzval, aby sme opravili náš návrh na osvojenie. Súd však mňa ako manžela manželky iba vypočul ako svedka. Aké mám postavenie v tomto konaní? 

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň,

v prípade osvojenia dieťaťa a výsluchu platí, že Vy by ste mali byť vypočutý nie ako svedok ale ako účastník konania, pretože ste osvojiteľ. Pokiaľ ide o konanie o osvojenie dieťaťa, toto konanie by malo prebehnúť a byť skončené v priebehu pár mesiacov. Tým, že ste si stiahli neúplný návrh z internetu, ste sami predĺžili súdne konanie. 

 

Pripájam k svojej odpovedi časť rozhodnutia (ZSP 2/2000) (viď. nižšie), ktoré sa týka toho, že keď súd nekoná s Vami ako účastníkom, porušuje Vaše práva. Pri najbližšom pojednávaní preto skúste poukázať práve na toto rozhodnutie.

Ak vo veciach starostlivosti súdu o maloletých súd nekoná s osvojiteľom maloletého ako s účastníkom konania, odníme mu možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f) OSP.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Osvojenie dieťaťa novým partnerom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem. S partnerkou sme sa vzali asi pred rokom a pol. Z prvého manželstva má manželka 8 ročného syna. Jej manžel, teda otec maloletého chlapca zomrel pred 5 rokmi na rakovinu. Keďže svoju družku a jej syna milujem, rád by som pred súdom požiadal o osvojenie jej syna. Problém nastáva v tom, že aj ona aj ja bývame spolu s rodičmi a teda nie je možné, aby sme zatiaľ bývali v jednej domácnosti. Môže byť spoločné bývanie prekážkou pri tejto žiadosti o osvojenie?

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň, 

Vaša situácia nie je jednoduchá. Pokiaľ si dieťa osvojuje manžel jedného z rodičov, potom sa má za to, že sa dieťaťu nevytvára nové rodinné prostredie. Podľa § 98 Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa.

Avšak na druhej strane súdy zastávajú názor, že ak dieťa, matka a jej druhý manžel nežijú v spoločnej domácnosti, nie je možné osvojenie vysloviť. Pripájam aj rozhodnutie súdu:

R 62/1963

 

Ak nebol splnený základný účel osvojenia, ktorým je nahradiť maloletému dieťaťu chýbajúce rodinné prostredie, súd nemôže osvojenie vysloviť. Tak je to najmä v prípade, keď osvojiteľ, ktorý je druhým manželom matky dieťaťa, nežije s matkou dieťaťa v spoločnej domácnosti a dieťa je vychovávané v rodinnom prostredí svojej matky, resp. jej rodičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Osvojenie dieťaťa novým partnerom (Rodinné právo)

Dobrý deň, pred rokom ma prepustili z práce. Manželka je dlhodobo nazamestnaná kvôli zdravotným problémom, avšak nemá nárok na invalidný dôchodok. Nemohli sme si dovoliť ďalej platiť nájom a bývali sme v zlých podmienkach, zobrali nám syna. Snažím sa chodiť na rôzne brigády a zarábať ako sa dá. Mám prísľub, že od začiatku nového roku môžem nastúpiť ako zamestnanec na plný pracovný úväzok. Ak môžem, malému synovi sa snažím vždy niečo kúpiť a poslať, samozrejme v rámci možností.  Nemôžme za ním chodiť príliš často, pretože je ďaleko a cestovné náklady by boli príliš vysoké, ale od nového roku, keď dostanem prácu, by sme si ho radi zase vzali k sebe. Je možné, že by si ho dovtedy mohol niekto osvojiť?

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa novým partnerom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.11.2013)

Dobrý deň,

nemyslím si, že by súd súhlasil pri Vašom postoji k dieťaťu s osvojením. Nezáujem rodičov pri osvojení dieťaťa zohráva určitú rolu, avšak vo Vašom prípade nemožno hovoriť o nezáujme. Prikladám jedno rozhodnutie, ktoré sa týka osvojenia dieťaťa a nezáujmu rodičov:

 

Rozsudok NS SSR sp. zn. 1 Cz 94/75

V konaní o osvojenie treba vždy dôkladne objasniť celkový postoj rodičov k dieťaťu, ich pomery, dôvody, pre ktoré sa o dieťa osobne nestarajú ako aj to, či rodičom v primeranej starostlivosti o dieťa a v styku s ním nebránia ospravedlniteľné prekážky. Prejavom skutočného záujmu o dieťa v zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 písm. a) ZR (teraz § 102 ods. 1 písm. a)) nemusí byť len priamy styk rodiča s dieťaťom, ale aj iné konanie rodiča, z ktorého je celkom zrejmé, že rodič si zachoval k dieťaťu rodičovský vzťah.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Osvojenie dieťaťa novým partnerom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku