Máte
otázku?

Podmienky adopcie dieťaťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Podmienky adopcie dieťaťa

Dobrý deň, aké sú podmienky osvojenia (adopcie dieťaťa). Môžete mi uviesť úplne všetky podmienky adopcie dieťaťa. 

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

Podmienky adopcie dieťaťa:

 

1/ osvojiteľom môže byť iba fyzická osoba

 

2/ osvojiteľ musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

3/ osvojiteľ musí spĺňať osobné predpoklady, ustanovené v ZR; sú to najmä:

            a/ zdravotné predpoklady

            b/ osobnostné predpoklady

            c/ morálne predpoklady

 

4/ osvojiteľ  musí byť zapísaný do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí

 

5/ spôsob života osvojiteľa a spôsob života osôb, ktoré s ním žijú v domácnosti, musí zaručovať, že osvojenie bude v záujme osvojovaného maloletého dieťaťa

 

6/ medzi osvojiteľom a osvojencom musí byť primeraný vekový rozdiel

 

7/ osvojiť možno len maloleté dieťa

 

8/ osvojenie musí byť v záujme maloletého dieťaťa

 

9/ maloleté dieťa môžu osvojiť nasledujúce skupiny osôb:

a/ manželia (iba manželia môžu osvojiť maloleté dieťa ako spoločné dieťa)

b/ jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov maloletého dieťaťa v manželstve

c/ pozostalý manžel po rodičovi maloletého dieťaťa alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa

d/ osamelá osoba (iba výnimočne)

 

10/ súhlas s osvojením je potrebný od nasledujúcich osôb:

            a/ súhlas rodiča maloletého dieťaťa, ak je osvojiteľom manžel tohto rodiča

            b/ súhlas rodičov maloletého dieťaťa, ak ZR neustanovuje inak

            c/ súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak ZR neustanovuje inak

            d/ v nasledujúcich prípadoch sa vyžaduje súhlas iba jedného z rodičov maloletého dieťaťa:

            I/ ak jeden z rodičov zomrel

 

II/ ak jeden z rodičov nie je známy

 

III/ ak bol jeden z rodičov pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

 

IV/ ak bol jeden z rodičov pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností

 

V/ ak bola jednému z rodičov obmedzená spôsobilosť na právne úkony a preto nie je spôsobilý posúdiť dôsledky osvojenia (ak je tento rodič napriek obmedzeniu spôsobilosti na právne úkony spôsobilý posúdiť dôsledky osvojenia vyžaduje sa na osvojenie aj jeho súhlas)

 

            e/ v nasledujúcich prípadoch sa vyžaduje súhlas poručníka maloletého dieťaťa:

            I/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli

II/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa nie sú známi

III/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností

IV/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

V/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa nie sú schopní posúdiť dôsledky osvojenia

 

            f/ súhlas maloletého osvojovaného dieťaťa, ak je schopné posúdiť dosah svojho osvojenia

 

11/ V prípade, že sa maloleté dieťaťa osvojuje do cudziny je potrebný tiež súhlas Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo orgánu štátnej správy určeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, t. j. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

 

12/ maloleté osvojované dieťa musí byť v tzv. predostojiteľskej starostlivosti budúcich osvojiteľov najmenej po dobu 9 mesiacov

 

 

13/ lekárske vyšetrenie, ktorým sa zisťuje, či zdravotný stav osvojenca a osvojiteľov nie je v rozpore s účelom osvojenia

 

Výnimky z niektorých podmienok adopcie dieťaťa:

 

- Kedy osvojiteľ  nemusí byť zapísaný do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí?

Ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa. V tomto prípade si totiž konkrétna osoba osvojuje konkrétne dieťa.

 

- Kedy nie je potrebný súhlas zákonom stanovených osôb s osvojením?

Ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, môže osvojiť maloleté dieťa bez súhlasu druhého manžela iba v prípade, že druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu s osvojením spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

 

Súhlas rodičov maloletého dieťaťa alebo súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa na adopcie dieťaťa nie je potrebný, ak:

1/ tieto osoby počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka (prípad tzv. kvalifikovaného nezáujmu o dieťa)

 

2/ tieto osoba počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka (prípad tzv. absolútneho nezáujmu o dieťa)

 

3/ tieto osoby dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom (prípad, keď bol daný tzv. blanketový súhlas s osvojením dieťaťa)

(V tomto prípade dáva súhlas s osvojením ustanovený opatrovník.)

 

- Kedy nie je na osvojenie potrebný súhlas maloletého osvojovaného dieťaťa?

 

Súhlas maloletého osvojovaného dieťaťa s osvojením nie je potrebný, ak toto dieťa nie je schopné posúdiť dosah svojho osvojenia.

 

- Kedy maloleté osvojované dieťa nemusí byť v tzv. predostojiteľskej starostlivosti budúcich osvojiteľov po zákonom ustanovenú dobu minimálne 9 mesiacov?

 

Maloleté osvojované dieťa nemusí byť v tzv. predosvojiteľskej starostlivosti budúcich osvojiteľov po zákonom ustanovenú dobu minimálne 9 mesiacov ak bolo toto maloleté dieťa po zákonom ustanovenú dobu v starostlivosti:

 

1/ pestúna, ktorý má osvojované dieťa v pestúnskej starostlivosti,

 

2/ osoby, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo

 

3/ poručníka osvojovaného dieťaťa.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem si adoptovať dieťa a dneska som sa bola spýtať na podmienky a povedali mi, že ak nepracujem tak si nemôžem podať žiadosť na adopciu. Prosím Vás pordte mi. Ďakujem. Prijemny deň Vám prajem.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2021)

Dobrý deň,

jednou zo základných podmienok pre adopciu dieťaťa je, aby osoba osvojiteľa spĺňala zákonom ustanovené predpoklady. Osvojiteľom sa môže totiž stať len fyzická osoba, ktorá okrem spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, musí spĺňať aj osobné predpoklady, a to najmä zdravotné, osobnostné a morálne predpoklady. Súčasne musí osvojiteľ spôsobom svojho života dávať záruku, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Preskúmavanie osobných predpokladov patrí orgánu sociálno-právnej ochrany detí, tzv, kuratela. Ona vedie zoznam žiadateľov o adopciu ako aj spisovú dokumentáciu osvojiteľa. Súčasťou tejto spisovej dokumentácie, na ktorej podklade súd taktiež rozhoduje o osvojení  je aj doklad o majetkových pomeroch osvojiteľa. To znamená, že osvojiteľ musí preukázať, že disponuje primeraným finančným základom na plnenie si rodičovských povinností, jednoducho, že má vytvorený majetkový základ na zabezpečovanie potrieb dieťaťa. Toto zistenie je dôležité najmä pri posudzovaní toho, či je adopcia v záujme maloletého dieťaťa. Vzhľadom na uvedené Vám preto práve kvôli tomuto mohli povedať, že si nemôžete podať žiadosť o adopciu, nakoľko v súčasnosti, keďže ako píšete, že ste nezamestnaná, tento predpoklad, ktorý je pre adopciu nevyhnutný, nespĺňate. Avšak to nevylučuje, že túto žiadosť nemôžete podať v budúcnosti, akonáhle sa zamestnáte a budete mať stály príjem. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať čítala som podmienky pri adopcii kto si môže adoptovať dieťa. A zaujíma ten bod kde sú spomenuté zdravotné predpoklady. Keď že s partnerom mám problém hlavne kôli môjmu zdravotnému stavu. A to je ochorenie obličiek. Čo sa vlastne berie do úvahy aký zdravotný stav. A druhá otázka viem že musíme byt manželia. Čo zatiaľ nie sme. Ale berie sa do úvahy že spolu žijeme už 4 roky a vlastne že príbehu roka by sme mali svadbu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.01.2021)

Dobrý deň,
zdravotné predpoklady sa skúmajú z toho hľadiska, či s ohľadom na Váš zdravotný stav budete vedieť vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, a to nielen z krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska. Je to posúdenie Vášho a manželovho zdravotného stavu na základe zdravotnej dokumentácie, prípadne vyjadrenia ošetrujúceho lekára.

Ak by ste manželstvo uzatvorili aj krátko pred podaním žiadosti, ale žijete spolu už dlhé roky, nemyslíme si, že by súd iba na základe tejto skutočnosti zamietol Vašu žiadosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Je ešte možná adopcia ak sme vo veku 47 a 54? Žijeme spolu 8 rokov, moje deti odrástli a radi by sme si spoločne osvojili dieťa. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2019)

Dobrý deň, 

musíte kontaktovať príslušný úrad práce, soc. vecí a rodiny.

Zo zákona o rodine platí, že medzi osvojencom a osvojiteľom musí byť primeraný vekový rozdiel. Súčasne platí, že osvojiť si možno len neplnoleté dieťa ak je to v jeho záujme.

Sú však aj iné formy náhradnej starostlivosti - pestúnska starostlivosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Podmienky adopcie dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, Do akého veku manželov je možná adopcia? {38 a 42} Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.10.2018)

Dobrý deň, zákon o rodine neupravuje vekový limit na osvojenie maloletého dieťaťa. Čo sa týka veku, tak limit sa vzťahuje iba na dieťa, ktoré musí byť maloleté. V druhej rovine sa vek spomína pri vekovom rozdiele medzi osvojiteľom a osvojencom, kedy musí byť dostatočný vekový rozdiel zodpovedajúci približnej jednej generácii (25 ročný pár si nemôže osvojiť 15 ročné dieťa a pod.). Vo Vašom prípade by nemala byť žiadna veková prekážka osvojenia maloletého dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás aké sú podmienky a postup pri adopcii novorodenca ak nemám žiadne výhrady, nezáleží na etnike a pohlaví. Je tam možnosť, že mi zveria novorodenca do troch až šiestich mesiacov? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2018)

Dobrý deň, pred zodpovedaním Vašej otázky je potrebné uviesť dve dôležité skutočnosti podstatne obmedzujú a predlžujúce celý proces osvojenia. Z Vašej otázky nevyplýva, či ste vydatá alebo ste slobodná. Táto otázka je však pri osvojení veľmi dôležitá, pretože osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Osamelá osoba môže dieťa osvojiť naozaj výnimočne. Takéto osvojenie je skôr raritou ako pravidlom. Druhou dôležitou skutočnosťou, ktorá zároveň predlžuje celé osvojenie a neumožňuje ho ukončiť ani do troch, ani do šiestich mesiacov je tzv. predosvojiteľská starostlivosť. Tá musí trvať najmenej 9 mesiacov. Súd musí v prvom rade rozhodnúť o tom, že sa Vám dieťa zverí do tzv. predosvojiteľskej starostlivosti. Po jej uplynutí následne pristúpi k rozhodovaniu o osvojení maloletého dieťaťa. Taký proces je možné časovo odhadnúť na 12-18 mesiacov (v závislosti od pracovného vyťaženia súdu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Chcela by som sa opýtať ohľadom šestnásť ročného dieťaťa do zverenia starostlivosti do manželskej rodiny s 20 ročným synom. Ako mám postupovať a koľko musíme byť manželia. Je problém, ak sme manželia krátko so starostlivosťou tohto 16 ročného dieťaťa? Máme s dieťaťom veľmi dobrý vzťah hoci je z detského domova. Ďakujem Vám za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2018)

Dobrý deň,

osvojiť dieťa je možné len do jeho 18 roku veku, čiže toto dieťa by ste vzhľadom na jeho vek mohli ešte osvojiť. Jednou z podmienok osvojenia je, aby dieťa bolo v tzv. predosvojiteľskej starostlivosti osvojiteľov, a to po dobu najmenej 9 mesiacov. Do predosvojiteľskej starostlivosti sa dieťa zveruje na základe súdneho rozhodnutia. Po splnení tejto podmienky bude súd rozhodovať o samotnom osvojení a skúmať ďalšie podmienky, najmä tie uvedené v § 98 Zákona o rodine: Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa

Pokiaľ ide o to, ako dlho má trvať manželstvo, túto otázku zákon neupravuje a ponecháva ju tak na uvážení súdu, avšak ten neskúma formálne koľko trvá manželstvo, ale skôr to, ako sú budúci osvojitelia na osvojenie a starostlivosť o dieťa pripravení a rovnako to, či je medzi osvojiteľmi a osvojencom primeraný vekový rozdiel, ktorý je podľa judikatúry ustálený na rozdiel jednej vekovej generácie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Podmienky adopcie dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj manžel je Nemec, žijeme v Nemecku ale chceli by sme si adaptovať dieťatko zo Slovenska. Je to možné? Je to ako adopcia na Slovensku, keďže som Slovenka, alebo je to medzinárodná adopcia? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.10.2017)

Dobrý deň,

osvojenie dieťaťa zo Slovenska je možné. Na jeho osvojenie je však okrem základných podmienok uvedených v Zákone o rodine potrebné splniť aj iné podmienky, napr. súhlas orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže. Pre získanie presnejších informácií si Vás dovoľujem odkázať na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ktoré Vám poskytne bližšie informácie o osvojení do konkrétnej krajiny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, ja by som chcel položiť doplňujúcu otázku k problematike adopcie. V prípade, že zo zdravotného dôvodu dieťaťa (ktorý vyšiel najavo až dodatočne po dlhšej dobe po adopcii), nie sú schopní adoptívni rodičia adoptované dieťa ďalej vychovávať, je možné dieťa "vrátiť"? Ďakujem S pozdravom.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň,

podľa § 107 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v účinnom znení osvojenie môže súd zrušiť z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, a to do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo aj bez návrhu.

V danej veci je teda rozhodujúce, ako dlhý čas uplynul odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení. Ak už uplynulo viac ako 6 mesiacov, osvojenie nemôže byť zrušené - nemôže teda byť navrátený predchádzajúci stav, ako pred osvojením. V prípade, ak nemôžete zabezpečiť starostlivosť o dieťa, prichádza do úvahy využitie niektorého zo spôsobov zabezpečenia náhradnej starostlivosti o dieťa (napr. zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť, ústavná starostlivosť). O náhradnej starostlivosti o dieťa rozhoduje vždy výlučne súd.

Ak ešte neuplynulo od osvojenia viac ako 6 mesiacov, môžete podať na súd návrh na zrušenie osvojenia - osvojenie ale súd zruší len ak je to v záujme maloletého dieťaťa. Ak by zrušenie osvojenia bolo len vo Vašom záujme, súd osvojenie nezruší pre nesplnenie podmienok na zrušenie osvojenia.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

dobry den, som slobodna, ale financne vo velmi dobrej situacii. Zijem v Prahe, vlastním tu nehnutelnost blizko centra. Rozisla som sa s priatelom po dlhorocnej znamosti. Nie som si ista, ci chcem mat vlastne deti. Cely život som bola otvorena adopcii - chcela by som sa spytat, ake su podmienky pre niekoho v mojej situacii? Dakujem. 

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.11.2016)

Dobrý deň,

pri adopcii je dôležité vedieť, v ktorej krajine chcete adoptovať. Podľa toho sa totiž použujú právne predpisy. Budem vychádzať zo slovenskej právnej úpravy, a síce zákona o rodine § 97 a nasl. Osvojením vzniká medzi osvojencom a osvojiteľom vťah, aký je medzi bilogickým rodičom a dieťaťom. Osvojenie je zložitý proces, pričom súdy väčšinou preferujú úplné rodiny, a to z dôvodu, aby dieťa vyrastalo v úplnej rodine. Ani osvojenia osamelou osobou nie sú vylúčené, avšak je potrebné splniť všetky kritériá, stanovené Zákonom o rodine. Teda byť schopný sa o dieťa postarať, materiálne zabezpečený, zdravotne a morálne spôsobilý, ďalej musí byť žiadateľ zapísaný do zoznamu žiadateľov o osvojenie, ktorý vedie Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Konkrétne dieťa musí mať v starostlivosti minimálne 9 mesiacov. Rovnako je potrebný súhlas rodičov (ak sa nevzdali svojho práva súhlas udeliť, alebo z tohto oprávnenia neboli vylúčení). Následne po splnení podmienok bude súd rozhodovať o samotnom osvojení.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podmienky adopcie dieťaťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku