Máte
otázku?

Podmienky adopcie dieťaťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Podmienky adopcie dieťaťa

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, uviesť všetky podmienky pre adopciu dieťaťa?

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

Podmienky adopcie dieťaťa:

 

1/ osvojiteľom môže byť iba fyzická osoba

 

2/ osvojiteľ musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

3/ osvojiteľ musí spĺňať osobné predpoklady, ustanovené v ZR; sú to najmä:

            a/ zdravotné predpoklady

            b/ osobnostné predpoklady

            c/ morálne predpoklady

 

4/ osvojiteľ  musí byť zapísaný do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí

 

5/ spôsob života osvojiteľa a spôsob života osôb, ktoré s ním žijú v domácnosti, musí zaručovať, že osvojenie bude v záujme osvojovaného maloletého dieťaťa

 

6/ medzi osvojiteľom a osvojencom musí byť primeraný vekový rozdiel

 

7/ osvojiť možno len maloleté dieťa

 

8/ osvojenie musí byť v záujme maloletého dieťaťa

 

9/ maloleté dieťa môžu osvojiť nasledujúce skupiny osôb:

a/ manželia (iba manželia môžu osvojiť maloleté dieťa ako spoločné dieťa)

b/ jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov maloletého dieťaťa v manželstve

c/ pozostalý manžel po rodičovi maloletého dieťaťa alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa

d/ osamelá osoba (iba výnimočne)

 

10/ súhlas s osvojením je potrebný od nasledujúcich osôb:

            a/ súhlas rodiča maloletého dieťaťa, ak je osvojiteľom manžel tohto rodiča

            b/ súhlas rodičov maloletého dieťaťa, ak ZR neustanovuje inak

            c/ súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak ZR neustanovuje inak

            d/ v nasledujúcich prípadoch sa vyžaduje súhlas iba jedného z rodičov maloletého dieťaťa:

            I/ ak jeden z rodičov zomrel

 

II/ ak jeden z rodičov nie je známy

 

III/ ak bol jeden z rodičov pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

 

IV/ ak bol jeden z rodičov pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností

 

V/ ak bola jednému z rodičov obmedzená spôsobilosť na právne úkony a preto nie je spôsobilý posúdiť dôsledky osvojenia (ak je tento rodič napriek obmedzeniu spôsobilosti na právne úkony spôsobilý posúdiť dôsledky osvojenia vyžaduje sa na osvojenie aj jeho súhlas)

 

            e/ v nasledujúcich prípadoch sa vyžaduje súhlas poručníka maloletého dieťaťa:

            I/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli

II/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa nie sú známi

III/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností

IV/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

V/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa nie sú schopní posúdiť dôsledky osvojenia

 

            f/ súhlas maloletého osvojovaného dieťaťa, ak je schopné posúdiť dosah svojho osvojenia

 

11/ V prípade, že sa maloleté dieťaťa osvojuje do cudziny je potrebný tiež súhlas Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo orgánu štátnej správy určeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, t. j. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

 

12/ maloleté osvojované dieťa musí byť v tzv. predostojiteľskej starostlivosti budúcich osvojiteľov najmenej po dobu 9 mesiacov

 

 

13/ lekárske vyšetrenie, ktorým sa zisťuje, či zdravotný stav osvojenca a osvojiteľov nie je v rozpore s účelom osvojenia

 

Výnimky z niektorých podmienok adopcie dieťaťa:

 

- Kedy osvojiteľ  nemusí byť zapísaný do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí?

Ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa. V tomto prípade si totiž konkrétna osoba osvojuje konkrétne dieťa.

 

- Kedy nie je potrebný súhlas zákonom stanovených osôb s osvojením?

Ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, môže osvojiť maloleté dieťa bez súhlasu druhého manžela iba v prípade, že druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu s osvojením spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

 

Súhlas rodičov maloletého dieťaťa alebo súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa na adopcie dieťaťa nie je potrebný, ak:

1/ tieto osoby počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka (prípad tzv. kvalifikovaného nezáujmu o dieťa)

 

2/ tieto osoba počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka (prípad tzv. absolútneho nezáujmu o dieťa)

 

3/ tieto osoby dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom (prípad, keď bol daný tzv. blanketový súhlas s osvojením dieťaťa)

(V tomto prípade dáva súhlas s osvojením ustanovený opatrovník.)

 

- Kedy nie je na osvojenie potrebný súhlas maloletého osvojovaného dieťaťa?

 

Súhlas maloletého osvojovaného dieťaťa s osvojením nie je potrebný, ak toto dieťa nie je schopné posúdiť dosah svojho osvojenia.

 

- Kedy maloleté osvojované dieťa nemusí byť v tzv. predostojiteľskej starostlivosti budúcich osvojiteľov po zákonom ustanovenú dobu minimálne 9 mesiacov?

 

Maloleté osvojované dieťa nemusí byť v tzv. predosvojiteľskej starostlivosti budúcich osvojiteľov po zákonom ustanovenú dobu minimálne 9 mesiacov ak bolo toto maloleté dieťa po zákonom ustanovenú dobu v starostlivosti:

 

1/ pestúna, ktorý má osvojované dieťa v pestúnskej starostlivosti,

 

2/ osoby, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo

 

3/ poručníka osvojovaného dieťaťa.

Trápi vás "Podmienky adopcie dieťaťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja sestra tragicky zomrela. Chcel by som sa opýtať, či je možné adoptovať jej dcéru napriek tomu, že má biologického otca, s ktorým je iba sporadicky v kontakte.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 15.05.2024)

Dobrý deň,
rodičovské práva a povinnosti rodičia, teda vo Vami popísanom prípade už len otec. Na osvojenie by sa vyžadoval jeho súhlas za podmienok ustanovených v Zákone o rodine. Podmienky osvojenia sú uvedené v ust. § 100 a nasl. Zákona o rodine: 

§ 100 (1) Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. (2) Ako spoločné dieťa môžu maloletého osvojiť len manželia. (3) Ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, môže osvojiť maloleté dieťa len so súhlasom druhého manžela; súhlas nie je potrebný, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.   § 101 (1) Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Rovnako potrebný na osvojenie je súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Odvolať súhlas možno len do času, kým nie je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov.   Dieťa je možné žiadať zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa rodinných a dedičských práv: Je možné, aby 81-ročný ženatý muž adoptoval 32-ročného syna svojej súčasnej manželky? Otcom syna je manželkin exmanžel z prvého manželstva. S pozdravom

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 01.03.2024)

Dobrý deň, právne nie je možné osvojiť si plnoleté dieťa, lebo podľa zákona o rodine platí, že osvojiť si možno len maloletého ak je osvojenie v jeho záujme.

 


Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som adoptovala rómske dieťa. Spolu s partnerom žijeme 17 rokov, ale nie sme manželia. Partner už má dvoch dospelých synov. Existuje pre nás nejaká šanca, alebo sa musíme vziať? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň,
ak si chcete adoptovať dieťa spolu, teda v tom zmysle, že rodičovské práva a povinnosti budete mať obaja, tak vtedy je to možné len v prípade, ak by ste boli manželmi v zmysle § 100 ods. 2 Zákona o rodine:

Ako spoločné dieťa môžu maloletého osvojiť len manželia.

Samozrejme je možné, aby si adoptoval dieťa len jeden z Vás, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie dieťaťa bude v jeho záujme v zmysle § 100 ods. 1 Zákona o rodine:

Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.

Avšak, ako môžete vidieť, toto ustanovenie používa slovo výnimočne, takže ide o zriedkavejšie prípady nakoľko zákon preferuje osvojenie dieťaťa manželmi. Samozrejme nepochybujem, že by ste sa o dieťa vedeli riadne postarať, a teda spomínané osvojenie by mohlo byť v najlepšom záujme dieťaťa, avšak Vaše šance na úspešné osvojenie by boli určite vyššie v prípade, ak by ste sa rozhodli uzavrieť manželstvo a v tom prípade by ste mali taktiež rodičovské práva a povinnosti obaja. Verím, že nájdete to správne riešenie, ktoré Vám vyhovuje.


Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)Čiže sa musím vydať!?

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň,
nemusíte sa vydať, ale ak ho uzavriete budete mať vyššiu šancu na úspešné osvojenie, pričom pôjde o Vaše spoločné dieťa a rodičovské práva budete mať aj Vy aj Váš partner. Ak sa naopak pokúsite o osvojenie ako osamelá osoba, tak potom budú Vaše šance na úspešné osvojenie nižšie, ale samozrejme taktiež môžete byť úspešná, avšak práva alebo povinnosti bude mať iba jeden z Vás. 


Trápi vás "Podmienky adopcie dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, s priateľom by sme si chceli adoptovať bábatko vo veku 2-3 mesiace. Mohli by ste nám prosím poradiť, kam sa máme obrátiť a čo k tomu potrebujeme? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 18.01.2022)

Dobrý deň,

adopciu/ osvojenie dieťaťa upravujú dva hlavné zákony, a to Zákon o rodine a Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Adoptívnymi rodičmi sa môžu stať manželia, jednotlivec (muž alebo žena), a manžel/ka rodiča. Jednou zo základných podmienok pre adopciu dieťaťa je, aby osoba osvojiteľa spĺňala zákonom ustanovené predpoklady, ktorým sa v našej bezplatnej poradni venujeme pomerne často (napr. osvojiteľom s a môže stať len fyzická osoba, ktorá okrem spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, musí spĺňať aj osobné predpoklady, a to najmä zdravotné, osobnostné a morálne predpoklady). Súčasne musí osvojiteľ spôsobom svojho života dávať záruku, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. 

Čo sa týka samotného postupu, na začiatok treba zájsť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého bydliska a vyplniť žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov. K žiadosti pripojíte doklad o majetkových pomeroch a príjmových pomeroch Vašej rodiny, správu o zdravotnom stave, a vyplnený dotazník pre uchádzačov. Nasledovať bude návšteva sociálneho pracovníka z UPSVaRu kvôli zisteniu bytových, rodinných a sociálnych pomerov. Príslušný úrad práce tiež vyžiada správu Obecného úradu o spôsobe Vášho života no a v závere absolvujete prípravu na adopciu na príslušnom úrade alebo v akreditovanom subjekte. To platí ak si adoptujete úplne cudzie dieťa (nie dieťa manžela, manželky). 


Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, Môže súd zbaviť rodiča výkonu rodičovských práv a povinností voči maloletým deťom, ak podpísal súhlas s adopciou?

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 11.12.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 106 a nasl. Zákona o rodine :

"§ 106
(1) Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi osvojencom a poručníkom alebo opatrovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom.
(2) Ak je osvojiteľ manželom jedného z rodičov osvojenca, príbuzenské vzťahy medzi osvojencom, rodičom a jeho príbuznými zostávajú zachované.
(3) Ak je to v záujme osvojenca, osvojitelia mu môžu sprostredkovať prístup k informáciám o jeho rodičoch alebo poskytnúť informácie, ktorými disponujú, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 107
(1) Osvojenie môže súd zrušiť z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo aj bez návrhu.
(2) Zrušením osvojenia vznikajú znovu vzájomné vzťahy medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. Osvojenec bude mať opäť svoje predošlé priezvisko. Ak súd zistí, že rodičia neplnia alebo nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností, rozhodne o potrebných opatreniach podľa § 38 a 44.
§ 108
Osvojiteľ sa zapíše v matrike namiesto rodiča osvojenca na základe oznámenia súdu."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že rodičovské práva a povinnosti voči osvojovanému maloletému dieťaťu osvojením zanikajú obom rodičom. Iným je prípad, ak si maloleté dieťa osvojí manžel/manželka rodiča dieťaťa, potom v tomto prípade zanikajú rodič. práva a povinnosti druhého rodičovi, ktorý vyslovil súhlas s osvojením.

V prípade potreby kontaktujte advokáta alebo Centrum právnej pomoci.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem adoptovať dieťa a dnes som sa bola informovať o podmienkach. Bolo mi povedané, že ak nepracujem, nemôžem podať žiadosť na adopciu. Prosím Vás, poraďte mi. Ďakujem. Pekný deň Vám prajem.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 14.09.2021)

Dobrý deň,

jednou zo základných podmienok pre adopciu dieťaťa je, aby osoba osvojiteľa spĺňala zákonom ustanovené predpoklady. Osvojiteľom sa môže totiž stať len fyzická osoba, ktorá okrem spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, musí spĺňať aj osobné predpoklady, a to najmä zdravotné, osobnostné a morálne predpoklady. Súčasne musí osvojiteľ spôsobom svojho života dávať záruku, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Preskúmavanie osobných predpokladov patrí orgánu sociálno-právnej ochrany detí, tzv, kuratela. Ona vedie zoznam žiadateľov o adopciu ako aj spisovú dokumentáciu osvojiteľa. Súčasťou tejto spisovej dokumentácie, na ktorej podklade súd taktiež rozhoduje o osvojení  je aj doklad o majetkových pomeroch osvojiteľa. To znamená, že osvojiteľ musí preukázať, že disponuje primeraným finančným základom na plnenie si rodičovských povinností, jednoducho, že má vytvorený majetkový základ na zabezpečovanie potrieb dieťaťa. Toto zistenie je dôležité najmä pri posudzovaní toho, či je adopcia v záujme maloletého dieťaťa. Vzhľadom na uvedené Vám preto práve kvôli tomuto mohli povedať, že si nemôžete podať žiadosť o adopciu, nakoľko v súčasnosti, keďže ako píšete, že ste nezamestnaná, tento predpoklad, ktorý je pre adopciu nevyhnutný, nespĺňate. Avšak to nevylučuje, že túto žiadosť nemôžete podať v budúcnosti, akonáhle sa zamestnáte a budete mať stály príjem. 


Trápi vás "Podmienky adopcie dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na niekoľko aspektov týkajúcich sa adopcie detí. Prečítala som si podmienky adopcie a zaujíma ma, ako sú hodnotené zdravotné predpoklady potenciálnych adoptívnych rodičov. S partnerom mám problém hlavne kvôli môjmu zdravotnému stavu, ktorým je ochorenie obličiek. Zaujíma ma, čo všetko sa berie do úvahy pri posudzovaní zdravotného stavu. Mám tiež ďalšiu otázku. Rozumiem, že manželstvo je jedným z predpokladov pre adopciu. Momentálne ešte nie sme manželia, ale už štyri roky spolu žijeme a v priebehu nasledujúceho roka by sme mali mať svadbu. Berie sa toto do úvahy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 19.01.2021)

Dobrý deň,
zdravotné predpoklady sa skúmajú z toho hľadiska, či s ohľadom na Váš zdravotný stav budete vedieť vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, a to nielen z krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska. Je to posúdenie Vášho a manželovho zdravotného stavu na základe zdravotnej dokumentácie, prípadne vyjadrenia ošetrujúceho lekára.

Ak by ste manželstvo uzatvorili aj krátko pred podaním žiadosti, ale žijete spolu už dlhé roky, nemyslíme si, že by súd iba na základe tejto skutočnosti zamietol Vašu žiadosť.


Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Je adopcia ešte možná, ak sme vo veku 47 a 54 rokov? Spolu žijeme 8 rokov, moje deti už odrástli a radi by sme spoločne adoptovali dieťa. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 25.02.2019)

Dobrý deň, 

musíte kontaktovať príslušný úrad práce, soc. vecí a rodiny.

Zo zákona o rodine platí, že medzi osvojencom a osvojiteľom musí byť primeraný vekový rozdiel. Súčasne platí, že osvojiť si možno len neplnoleté dieťa ak je to v jeho záujme.

Sú však aj iné formy náhradnej starostlivosti - pestúnska starostlivosť.


Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, do akého veku je možná adopcia pre manželov? {38 a 42} Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 31.10.2018)

Dobrý deň, zákon o rodine neupravuje vekový limit na osvojenie maloletého dieťaťa. Čo sa týka veku, tak limit sa vzťahuje iba na dieťa, ktoré musí byť maloleté. V druhej rovine sa vek spomína pri vekovom rozdiele medzi osvojiteľom a osvojencom, kedy musí byť dostatočný vekový rozdiel zodpovedajúci približnej jednej generácii (25 ročný pár si nemôže osvojiť 15 ročné dieťa a pod.). Vo Vašom prípade by nemala byť žiadna veková prekážka osvojenia maloletého dieťaťa.


Trápi vás "Podmienky adopcie dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienky adopcie dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi prosím informovať o podmienkach a postupe pri adopcii novorodenca? Nemám žiadne výhrady, etnikum ani pohlavie mi nevadí. Existuje možnosť, že mi budú môcť zveriť novorodenca pri veku od troch do šiestich mesiacov? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienky adopcie dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 03.07.2018)

Dobrý deň, pred zodpovedaním Vašej otázky je potrebné uviesť dve dôležité skutočnosti podstatne obmedzujú a predlžujúce celý proces osvojenia. Z Vašej otázky nevyplýva, či ste vydatá alebo ste slobodná. Táto otázka je však pri osvojení veľmi dôležitá, pretože osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Osamelá osoba môže dieťa osvojiť naozaj výnimočne. Takéto osvojenie je skôr raritou ako pravidlom. Druhou dôležitou skutočnosťou, ktorá zároveň predlžuje celé osvojenie a neumožňuje ho ukončiť ani do troch, ani do šiestich mesiacov je tzv. predosvojiteľská starostlivosť. Tá musí trvať najmenej 9 mesiacov. Súd musí v prvom rade rozhodnúť o tom, že sa Vám dieťa zverí do tzv. predosvojiteľskej starostlivosti. Po jej uplynutí následne pristúpi k rozhodovaniu o osvojení maloletého dieťaťa. Taký proces je možné časovo odhadnúť na 12-18 mesiacov (v závislosti od pracovného vyťaženia súdu).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podmienky adopcie dieťaťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.