Platenie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Platenie výživného

Dobrý deň prajem, chcela by som sa spýtať na situáciu, do ktorej sa dostal priateľ. Je rozvedený, s rodinou sa nestýka, nakoľko manželka si založila druhú, na syna platí výživné. Syn sa však teraz oženil, otcovi nedali vôbec vedieť. Je aj naďalej povinný platiť výživné, aj keď syn navštevuje ešte VŠ? Podľa môjho názoru oženením sa už nie je nezaopatrené dieťa. Môžem dostať relevantnú informáciu? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Platenie výživného

Dobrý deň, zákon o rodine takéto situácie neupravuje, a preto sa touto problematikou musela vysporiadať súdna prax. V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe uzavretím manželstva vyživovacia povinnosť voči deťom nezaniká. Táto platí naďalej (ak sú splnené zákonné podmienky), avšak stáva sa tzv. podpornou vo vzťahu k vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Tzn. že si prioritne svoju vyživovaciu povinnosť musia plniť manželia navzájom. Až keď druhý manžel nevie zabezpečiť výživu (napr. i z toho dôvodu, že je tiež študentom) má svoju vyživovaciu povinnosť plniť rodič dieťaťa. Nakoľko syn Vášho partnera ešte navštevuje VŠ dennou formou, stále trvá jeho vyživovacia povinnosť ako podporná vo vzťahu k vyživovacej povinnosti medzi manželmi. To, či má naďalej platiť výživné závisí na tom, či si dokážu manželia navzájom zabezpečiť výživu. Ak nie, Váš partner si musí svoju vyživovaciu povinnosť plniť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som rozvedená, mame syna, ktorého mám v starostlivosti ja - súdne rozhodnutie. Manžel má súdom stanovené výživné 120 €, t.č. bývame u neho v jeho rodinnom doma a odmieta mi platiť výživné, ale ja musím mesačne platiť el. energiu 180 €. Dohoda s ním nie je možná, lebo len on má pravdu.  Je to v poriadku? Veľmi pekne ďakujem za radu. Pešková.

Odpoveď: Platenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.08.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 76 zákona o rodine platí :
"(1) Výživné sa platí v pravidelných opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na mesiac dopredu.
(2) Proti pohľadávkam na výživné je započítanie vzájomných pohľadávok prípustné len dohodou. Ak ide o výživné pre maloleté deti, započítanie nie je možné.
(3) V prípade omeškania povinného s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu, má oprávnený právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy podľa predpisov občianskeho práva.
(4) Plnenie výživného povinným sa započítava najprv na istinu a až po uhradení celej istiny sa započítava na úroky z omeškania."

 

Plnenie vyživ. povinnosti je zákonnou povinnosťou rodiča. Vzhľadom na okolnosť, že bývate v nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve bývalého manžela, zrejme návrh na vykonanie exekúcie nepodáte.

V otázke neuvádzate, či máte vyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov po rozvode, kde lehota na podanie na súd je 3 roky od právoplatnosti rozsudku o rozvode.

V otázke uvádzate, že ste po rozvode a bývate v nehnuteľnosti, ktorá je vlastníctvom bývalého manžela. Len poznamenávame, že nie ste povinná sa z domu vysťahovať. Bývalý manžel Vás nemôže vysťahovať, je to možné len na základe súdneho rozhodnutia, ktorým by súd určil, že ste povinná sa z domu vysťahovať až po zabezpečení primeranej bytovej náhrady o ktorej by súd tiež rozhodol a ktorú by bol povinný Vám zabezpečiť bývalý manžel.

Tým, že užívate nehnuteľnosť vo vlastníctve manžela, ste povinná hradiť aj náklady spojené s bývaním. Uvádzate, že platíte 180 € za odber el. energie, čo je značne vysoká suma. Predpokladáme, že túto sumu platíte na bank. účet manžela, nakoľko sa môže stať v budúcnosti, že bývalý manžel by mohol žiadať úhradu aj za užívanie nehnuteľnosti titulom nájmu žalobou o vydanie bezdôvodného obohatenia

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody o vyporiadaní BSM, ako aj dohody o  spoločnom užívaní nehnuteľnosti po rozvode.

Pokiaľ ide o výživné, výživné na maloleté deti nie je možné započítať napr. s nájomným, platbami za el. energie a pod.; ak by išlo o plnoleté deti, potom by započítanie bolo možné len na základe dohody.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, súd ma zaviazal na platenie výživného na maloletú dcéru k rukám matky. Matka neustále mení čísla účtov, ak mi zmenu aj oznámi, neuvedie, komu účet patrí a naposledy uviedla účet neziskovej organizácie. Dvakrát mi výživné vrátila v obálke v minciach naspäť s urážlivými vetami na obálke. Tiež sa mi vyhráža, že si účet v banke úplne zruší a prípadnú poštovú poukážku neprevezme. Ako mám, prosím, postupovať? Výživné platiť chcem a aj to robím. O naťahovanie s policajtami pre neplnenie si vyživovacej povinnosti nemám záujem. Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2019)

Dobrý deň, 

vzhľadom na prístup matky k preberaniu výživného pre maloleté dieťa, jeho nepreberanie, vrátenie a pod., odporúčame matke len napísať, že keďže výživné vrátila a teda odmietla prevziať, budete sa musieť obrátiť na notára, ktorý peniaze prevezme do notárskej úschovy na účel splnenia výživného Vami a týmto spôsobom bude Vaša vyživovacia povinnosť podľa rozhodnutia súdu splnená.

Náklady notárskej úschovy bude musieť hradiť veriteľ, teda matka maloletého dieťaťa.

Podľa ust. § 568 Obč. zákonníka platí :

"Ak dlžník nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak dlžník má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet dlžník uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ."

O nepreberaní výživného informujte aj príslušný úrad práce miesta trvalého pobytu matky dieťaťa.

Riešením je tiež advokátska úschova, v ktorej veci nás môžete tiež kontaktovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Prosím neberte to, ako keby som bola sebecká, ale matka nás súrodencov chce dať na súd, aby sme jej platili mesačne peniaze. Ozvala sa teraz po 20 rokoch, keď jej zomrel partner a nemá peniaze a žiada od nás všetkých adresy. Nikdy sa o nás nestarala nemala záujem a ešte aj teraz je voči nám chladná. Preto sa pýtam musíme jej platiť takzvané výživné? Ako deti sme nepoznali slovo rodina vychovávala nás ulica a neviem mame právo ju odmietnuť? Odmietame od nej všetko a aj o dedičstvo nemáme záujem. Prosíme o radu.

Odpoveď: Platenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2017)

Dobrý deň, pokiaľ matka nemá peniaze a nemá ani možnosť si zarobiť peniaze, potom sú deti povinné sa o svoju matku postarať.

Matka by teda od Vás mohla žiadať výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem. Rád by som sa informoval či mám mojej bývalej priatelke platit alimenty na dieta (2,3rocne ) ked si ju striedame a mame ju taky isty pocet dni v mesiaci ci aj matka ci aj otec, a sud ohladom SOS sme este nemali. Dakujem za odpoved. S pozdravom.

Odpoveď: Platenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.11.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ide o platenie výživného na dieťa, tak ak máte dieťa v striedavej starostlivosti, potom nie je dôvod na to, aby ste platili výživné (ak Váš príjem nie je podstatne vyšší ako jej). Ak ešte nemáte začaté súdne konanie a chcete získať dieťa do striedavej starostlivosti, potom sa na to musíte poriadne pripraviť. Súd bude zaujímať najmä to, ako si dieťa striedate a ako funguje starostlivosť do súdneho rozhodnutia. 

Tiež budete musieť vedieť preukázať, že ste si ho striedali. Odporúčam robiť si tabuľku striedania, aby ste to potom mohli súdu zdokumentovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako to je s platením výživného na maloleté dieťa pokiaľ jeho otec nikde nepracuje, nemá na svojom mene ziaden majetok pricom jeho mama ho dotuje peniazmi pretože pracuje v zahraničí a má sa dosť slušne. Ďakujem

Odpoveď: Platenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2016)

Dobrý deň,

rodičia majú voči deťom vyživovaciu povinnosť, ktorej výška sa odvíja od ich schopností, možností a majetkových pomerov. V zmysle judikatúry súdy posudzujú nie len príjmy daného rodiča a jeho majetkové pomery, ale často berú do úvahy aj to, či sa schválne nevyhýba svojej zákonnej povinnosti (schválne opustí lepšie platené miesto, alebo prácu, nehľadá si aktívne prácu...). Posudzujú sa aj schopnosti a možnosti, teda vzdelanie, či si aktívne hľadá prácu, aké sú ponuky práce v danej lokalite. Následne to súd vyhodnotí a zistí, či sa rodič len úmyselne nevyhýba povinnosti. Okrem toho, je rodič povinný zo zákona platiť minimálne výživné vo výške 30 % životného minima. 

Odporúčam Vám ale podať na súd návrh na určenie výživného (ak ešte nemáte súdom určené), alebo podať návrh na vykonanie exekúcie (ak už súd určil výšku výživného a rodič si ju dobrovoľne neplní). Rovnako je možné podať trestné oznámenie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy. Voľba postupu je na Vás.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobry den. Chcem sa spytat, mam 17 rocneho syna, ktory mal velmi kratky vztah s 18 rocnym dievcatom. Dievca zostalo tehotne a ako to uz byva zvykom, nerozisli sa v dobrom a ona sa rozhodla neuviest otca do rodneho listu. Aj tak sme sa rozhodli prispievat jej na vychovu dietata. Co mame urobit, aby sme boli v tomto smere aj my chraneni a aby neboli zbytocne problemy napr. na socialke? Za odpoved dakujeme.

Odpoveď: Platenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2015)

Dobrý deň. Z Vašej otázky usudzujem, že máte záujem na riadnom zabezpečení rodičovských práv a povinností pre oboch rodičov tak, aby ste ochránili Vaše práva, resp. práva Vášho syna a súčasne aby ste sa vyhli prípadným problémom so štátnymi orgánmi. Za daných okolností môžete vzniknutú situáciu riešiť návrhom na určenie otcovstva. V súvislosti s takýmto návrhom je však potrebné uvedomiť si, že súdne konanie o určení otcovstva je obligatórne spojené s konaním o výchove a výžive maloletého dieťaťa. Pred samotným podaním takéhoto návrhu Vám preto odporúčam prekonzultovať konkrétne osobitosti celého prípadu s odborníkom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, dozvedel som sa, že ma žena podvádzala a tak som sa odsťahoval zo spoločnej domácnosti. Rok na to nás rozviedli a ja som po rozvode podal návrh na určenie otcovstva. Počas celej doby (od odsťahovania sa od ženy ešte pred rozvodom až doteraz) som platil výživné na dieťa. Súd som vyhral, dieťa nie je moje. Mám nárok žiadať späť výživné, prípadne aj nejaké úroky či náklady s tým spojené? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ste platili výživné za iného otca, ktorý bol biologickým otcom, máte právo požadovať toto poskytnuté plnenie (z titulu výživného) od tohto otca dieťaťa, nie priamo od matky. Od matky by ste mohli požadovať náhradu iba vtedy, ak by skutočný otec (biologický) nebol známy alebo matka by ho nechcela uviesť. Existuje na túto problematiku - platenia výživného za iného niekoľko súdnych rozhodnutí, o ktoré je možné svoj návrh oprieť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Približne 5 rokov som si myslel, že som otec maloletého dieťaťa, ktoré som mal so svojou bývalou partnerkou. Avšak pred pár týždňami som zistil, že ma podvádzala a otcom dieťaťa je niekto úplne iný. Ja som celý ten čas na dieťa riadne prispieval a staral sa o neho. Mám právo požadovať od skutočného otca náhradu plnenia alebo od matky dieťaťa, keďže som pravidelne a nemalou sumou prispieval na výživu a starostlivosť o jeho maloleté dieťa? Premlčuje sa takýto nárok? ak, ano kedy? 

Odpoveď: Platenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2013)

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o plnenie výživného za iného a premlčanie, tak platí, že aj tento nárok sa premlčuje. Ak je otec dieťaťa známy, potom si musíte svoje právo uplatňovať od skutočného otca dieťaťa. Ak by ho matka zamlčala a nevedeli ste kto to je a nebolo by to možné ani objektívne zistiť, potom môžete požadovať náhradu od matky dieťaťa. Nárok na náhradu sa premlčí v 3 ročnej lehote. Prikladám Vám súdne rozhodnutie:

 

R 36/1969

 

Právo na úhradu plnenia, ktorým bola úplne alebo sčasti splnená za iného vyživovacia povinnosť (§ 101 ZR; teraz § 79 ), sa premlčuje v trojročnej premlčacej dobe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk