Platenie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát (Trnava)
Odpovedané dňa: 5. 7. 2017

Otázka: Platenie výživného

Dobrý deň prajem, chcela by som sa spýtať na situáciu, do ktorej sa dostal priateľ. Je rozvedený, s rodinou sa nestýka, nakoľko manželka si založila druhú, na syna platí výživné. Syn sa však teraz oženil, otcovi nedali vôbec vedieť. Je aj naďalej povinný platiť výživné, aj keď syn navštevuje ešte VŠ? Podľa môjho názoru oženením sa už nie je nezaopatrené dieťa. Môžem dostať relevantnú informáciu? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Platenie výživného

Dobrý deň, zákon o rodine takéto situácie neupravuje, a preto sa touto problematikou musela vysporiadať súdna prax. V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe uzavretím manželstva vyživovacia povinnosť voči deťom nezaniká. Táto platí naďalej (ak sú splnené zákonné podmienky), avšak stáva sa tzv. podpornou vo vzťahu k vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Tzn. že si prioritne svoju vyživovaciu povinnosť musia plniť manželia navzájom. Až keď druhý manžel nevie zabezpečiť výživu (napr. i z toho dôvodu, že je tiež študentom) má svoju vyživovaciu povinnosť plniť rodič dieťaťa. Nakoľko syn Vášho partnera ešte navštevuje VŠ dennou formou, stále trvá jeho vyživovacia povinnosť ako podporná vo vzťahu k vyživovacej povinnosti medzi manželmi. To, či má naďalej platiť výživné závisí na tom, či si dokážu manželia navzájom zabezpečiť výživu. Ak nie, Váš partner si musí svoju vyživovaciu povinnosť plniť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som rozvedená, mame syna, ktorého mám v starostlivosti ja - súdne rozhodnutie. Manžel má súdom stanovené výživné 120 €, t.č. bývame u neho v jeho rodinnom doma a odmieta mi platiť výživné, ale ja musím mesačne platiť el. energiu 180 €. Dohoda s ním nie je možná, lebo len on má pravdu.  Je to v poriadku? Veľmi pekne ďakujem za radu. Pešková.

Odpoveď: Platenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.08.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 76 zákona o rodine platí :
"(1) Výživné sa platí v pravidelných opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na mesiac dopredu.
(2) Proti pohľadávkam na výživné je započítanie vzájomných pohľadávok prípustné len dohodou. Ak ide o výživné pre maloleté deti, započítanie nie je možné.
(3) V prípade omeškania povinného s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu, má oprávnený právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy podľa predpisov občianskeho práva.
(4) Plnenie výživného povinným sa započítava najprv na istinu a až po uhradení celej istiny sa započítava na úroky z omeškania."

 

Plnenie vyživ. povinnosti je zákonnou povinnosťou rodiča. Vzhľadom na okolnosť, že bývate v nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve bývalého manžela, zrejme návrh na vykonanie exekúcie nepodáte.

V otázke neuvádzate, či máte vyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov po rozvode, kde lehota na podanie na súd je 3 roky od právoplatnosti rozsudku o rozvode.

V otázke uvádzate, že ste po rozvode a bývate v nehnuteľnosti, ktorá je vlastníctvom bývalého manžela. Len poznamenávame, že nie ste povinná sa z domu vysťahovať. Bývalý manžel Vás nemôže vysťahovať, je to možné len na základe súdneho rozhodnutia, ktorým by súd určil, že ste povinná sa z domu vysťahovať až po zabezpečení primeranej bytovej náhrady o ktorej by súd tiež rozhodol a ktorú by bol povinný Vám zabezpečiť bývalý manžel.

Tým, že užívate nehnuteľnosť vo vlastníctve manžela, ste povinná hradiť aj náklady spojené s bývaním. Uvádzate, že platíte 180 € za odber el. energie, čo je značne vysoká suma. Predpokladáme, že túto sumu platíte na bank. účet manžela, nakoľko sa môže stať v budúcnosti, že bývalý manžel by mohol žiadať úhradu aj za užívanie nehnuteľnosti titulom nájmu žalobou o vydanie bezdôvodného obohatenia

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody o vyporiadaní BSM, ako aj dohody o  spoločnom užívaní nehnuteľnosti po rozvode.

Pokiaľ ide o výživné, výživné na maloleté deti nie je možné započítať napr. s nájomným, platbami za el. energie a pod.; ak by išlo o plnoleté deti, potom by započítanie bolo možné len na základe dohody.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Platenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, súd ma zaviazal na platenie výživného na maloletú dcéru k rukám matky. Matka neustále mení čísla účtov, ak mi zmenu aj oznámi, neuvedie, komu účet patrí a naposledy uviedla účet neziskovej organizácie. Dvakrát mi výživné vrátila v obálke v minciach naspäť s urážlivými vetami na obálke. Tiež sa mi vyhráža, že si účet v banke úplne zruší a prípadnú poštovú poukážku neprevezme. Ako mám, prosím, postupovať? Výživné platiť chcem a aj to robím. O naťahovanie s policajtami pre neplnenie si vyživovacej povinnosti nemám záujem. Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2019)

Dobrý deň, 

vzhľadom na prístup matky k preberaniu výživného pre maloleté dieťa, jeho nepreberanie, vrátenie a pod., odporúčame matke len napísať, že keďže výživné vrátila a teda odmietla prevziať, budete sa musieť obrátiť na notára, ktorý peniaze prevezme do notárskej úschovy na účel splnenia výživného Vami a týmto spôsobom bude Vaša vyživovacia povinnosť podľa rozhodnutia súdu splnená.

Náklady notárskej úschovy bude musieť hradiť veriteľ, teda matka maloletého dieťaťa.

Podľa ust. § 568 Obč. zákonníka platí :

"Ak dlžník nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak dlžník má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet dlžník uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ."

O nepreberaní výživného informujte aj príslušný úrad práce miesta trvalého pobytu matky dieťaťa.

Riešením je tiež advokátska úschova, v ktorej veci nás môžete tiež kontaktovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk