Máte
otázku?

Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk

Dobrý deň, moja matka sa vydala za muža do zahraničia. My sme nikdy neboli zobrazení, máme len jedno spoločné dieťa. Mám súdne rozhodnutie, ktoré upravuje styk so synom. Môže si matka zmeniť adresu pobytu bez môjho vedomia? A čo adresa syna? Môže ju zmeniť aj jemu alebo mu hlásiť prechodný pobyt bez môjho súhlasu? Napriek právoplatnému rozhodnutiu mi oznamovala, že mám dieťa vyzdvihnúť v mieste jej trvalého bydliska a že sa s ním môžem stretávať, len ak budem cestovať za dieťaťom do zahraničia. Povedala mi tiež, že nie je povinná ho vozit na Slovensko. Je pravda, že ani nové podanie na dlhší styk s dieťaťom už nebude riešiť súd na Slovensku, ale súd v krajine, kde býva?

Odpoveď: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk

Dobrý deň, 

z hľadiska právnej úpravy výkonu rodičovských práv a povinností je vo Vašom prípade rozhodujúca predovšetkým otázka faktického odsťahovania sa matky Vášho dieťaťa spolu s Vaším dieťaťom do zahraničia. Otázky spojené s určovaním trvalé pobytu nie sú v danom prípade rozhodujúce, nakoľko tieto majú len administratívno-právny (správno-právny) charakter.

Vo Vašom prípade je predovšetkým potrebné uviesť, že vysťahovanie maloletého dieťaťa do cudziny zákon o rodine v § 35 zaraďuje medzi podstatné veci súvisiace s výkonom rodičovských práv a povinností. Ak žiadny z rodičov dieťaťa nemá pozastavený alebo obmedzený výkon rodičovských práv a povinností alebo nebol rodičovských práv a povinností právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený (pričom z Vami popísaného skutkového stavu žiadna takáto okoľnosť nevyplýva), v takom prípade vychádza zákon o rodine zo základnej zásady, podľa ktorej patrí právo rozhodovať o podstatných náležitostiach maloletého dieťaťa obom rodičom.

Na základe uvedeného možno uviesť, že je neprípustné, aby jeden z rodičov sám rozhodol o vysťahovaní dieťaťa do cudziny v situácií, keď druhý z rodičov dieťaťa s tým nesúhlasí. Zákon o rodine ale takúto situáciu predvída a v prípade, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, medzi ktoré patrí aj rozhodovanie o vysťahovaní dieťaťa do cudziny, ustanovuje v § 35, že v takomto prípade rozhodne o vysťahovaní dieťaťa do cudziny súd, a to na návrh jedného z rodičov.

Vo Vašom prípade vzhľadom na opísaný skutkový stav Vám jednoznačne možno odporúčiť čo najskôr podať na súd takýto návrh a to aj spolu s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia, v ktorom by súd do rozhodnutia vo veci samej zakázal matke Vášho dieťaťa vysťahovať, resp. premiestniť ho do cudziny.

Vysťahovanie maloletého dieťaťa do cudziny je totiž veľmi významnou skutočnosťou aj z právneho hľadiska, keďže skutočne, tak ako uvádzate vo Vašej otázke, ak by sa matka s dieťaťom vysťahovali do cudziny a dieťa by v danej krajine nadobudlo obvyklý pobyt (čo by v prípade trvalého presťahovania časom nadobudlo, spravidla sa má pritom za to, že dieťa nadobudne v novej krajine obvyklý pobyt približne po šiestich mesiacoch, od kedy sa do danej krajiny presťahovalo), právomoc rozhodovať o veciach týkajúcich sa výkonu rodičovských práv a povinností by stratili slovenské súdy a nadobudli by ju súdy štátu, v ktorom dieťa žije. Aj touto skutočnosťou je potrebné zdôvodniť nielen naliehavosť rozhodnutia súdu o vysťahovaní sa s dieťaťom ale aj naliehavosť vydania neodkladného opatrenia, ktorým by sa matke zakázalo vysťahovať dieťa do času rozhodnutia súdu vo veci samej.

Trápi vás "Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kedy je možné odsťahovať sa s dieťaťom do zahraničia bez povolenia otca. Musí dieťa dovŕšiť 18 rokov, ak sa nechcem zapojiť do súdneho sporu? Ďakujem.

Odpoveď: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk

(odpoveď odoslaná: 09.02.2022)

Dobrý deň,

zákon o rodine k presťahovaniu maloletého dieťaťa hovorí, že toto je možné len za súhlasu oboch rodičov maloletého, resp., že na takto podstatnej veci sa musia rodičia maloletého dieťaťa dohodnúť. Ak sa nedohodnú, na návrh ktoréhokoľvek z nich rozhodne súd.

Vzhľadom na uvedené, máte pravdu v tom, že pokiaľ otec Vášho mal. dieťaťa s presťahovaním nesúhlasí a Vy sa nechcete s ním ohľadne tohto súdiť, nemáte inú možnosť ako vyčkať až do nadobudnutia plnoletosti Vášho dieťaťa. Nie je totiž prípustné, aby o takto dôležitej veci, akou je presťahovanie dieťaťa do zahraničia, rozhodol iba jeden z rodičov proti vôli toho druhého. Dôležitosť tejto právnej úpravy totiž spočíva v tom, že vysťahovanie dieťaťa môže v konečnom dôsledku spôsobiť zmenu v súdnej právomoci nad otázkami starostlivosti o maloletého. Nakoľko vo veciach starostlivosti o maloletých sú vždy príslušné súdy toho štátu, na území ktorého má dieťa obvyklý pobyt, t.j. štátne občianstvo nie je v tomto prípade rozhodujúce. Rozhodujúca je skutočnosť, na ktorú krajinu má dieťa vytvorené väzby, v ktorej krajine chodí do školy a má lekárov, jednoducho, právomoc na rozhodovanie majú štátne orgány tej krajiny, kde má dieťa vytvorené zázemie. Zázemie sa spolu s presťahovaním veľakrát mení, dieťa môže nadobudnúť obvyklý pobyt v inej krajine už po uplynutí šiestich mesiacov o odsťahovania, a preto o tejto otázke vysťahovania mal. dieťaťa musia rozhodovať obaja rodičia a nielen jeden z nich. 

Ak je dieťa blízke veku dospelosti a sú dôvody na to, aby sa odsťahovalo. Napríklad kvôli škole, prípadne nájdete iné objektívne argumenty (vedel by som si ich predstaviť niekoľko), tak súd napriek nesúhlasu otca dieťaťa môže povoliť vysťahovanie sa zo Slovenska. Nesúhlas otca teda nie je absolútna prekážka.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk (Rodinné právo)

Dobrý deň, už rok nežijeme so svojím bývalým partnerom, máme však spolu neplnoleté deti. S týmito deťmi sme od ich narodenia žili v Anglicku a teraz by som sa s nimi rada vrátila do zahraničia. Otec detí s tým nemá problém, no chcela by som vedieť, ako si zaistiť nejaký doklad o jeho súhlase s odchodom detí. Je možné to riešiť iba cez súd? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk

(odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

v tomto prípade odporúčam, aby ste od neho mali preukázateľný súhlas s vysťahovaním (minimálne vo forme emailu) najlepšie však písomný s jeho osvedčeným podpisom.


Podotázka: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk (Rodinné právo)

Po rozchode s partnerom mi bol syn súdom zverený do opatery, pričom boli stanovené podmienky styku otca s maloletým dieťaťom. Momentálne bývame v Prahe, avšak chcela by som sa presťahovať k rodičom na Slovensko. Otec dieťaťa mi však nesúhlasí s presťahovaním sa s dieťaťom. Všetci máme slovenskú národnosť a ja aj môj syn (4 r.) máme trvalý pobyt na Slovensku. Ako by som mala postupovať? Súd ohľadom zverenia maloletého dieťaťa do opatery rodičov prebiehal v Prahe. Voči otcovi dieťaťa bol už začatý aj exekučný proces pre neplatenie výživného. Ďakujem.

Odpoveď: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk

(odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Z otázky je zrejmé, že otec dieťaťa Vám nechce dať súhlas s odsťahovaním na Slovensko. V prípade, že by si to premyslel, je potrebné, aby jeho podpis na súhlase s odsťahovaním na  Slovensko bol úradne overený.

V prípade, že sa nedohodnete, budete musieť  podať návrh na príslušný súd v Prahe o udelenie súhlasu s vysťahovaním na Slovensko.

Dôvody, ktoré by Vám mohli pomôcť by mohli byť napr.  lepšie podmienky na bývanie - v Prahe platíte podnájom, máte zabezpečené zamestnanie - bude treba prac. zmluva alebo prísľub pracovného miesta, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, školy, blízkosť rodiny, nezáujem otca o maloletého, neplatenie výživného /exekučné konanie/,  a napriek súdnemu rozhodnutiu o určení styku s maloletým tento nedodržiava nijako a ani ho syn nezaujíma. 

Bude potrebné opísať aj vzťah maloletého syna k otcovi, ich vzájomný vzťah.  Zamestnanie otca, to či spolu žijete alebo nie, ako máte podelenú starostlivosť o domácnosť, ktoré dôvody resp. okolnosti sú tie, na ktoré sa môže súd tiež pýtať. 

Súdne konanie v tejto veci na súde v ČR je oslobodené od platenia súdneho poplatku.

Môžete sa obrátiť aj na PRO BONO centra v Česku, kde Vám bude právna pomoc poskytnutá bezplatne resp. za min. poplatok.


Trápi vás "Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk (Rodinné právo)

Dobrý deň, ospravedlňujem sa za gramatiku, nie som Slovenka. Mám 4,5 ročného syna, ktorý v júli oslávi piatich rokov. S jeho otcom nežijeme spolu už tri roky. Dieťa je zverené do mojej starostlivosti. Snažím sa ako samostatná matka na Slovensku zarábať, ale je to ťažké hlavne, keď môj syn často choruje. Rada by som vycestovala do zahraničia ku rodine, konkrétne do Rakúska, kde som predtým žila. Tam vlastním byt, dokážem zaradiť syna do škôlky a nájsť si prácu. Problém však spočíva v tom, že otec môjho syna nedovolí, aby sme odišli. Máme sa súdiť a obávam sa, že sa bude snažiť všemožne ma očierniť a vyťahovať moju minulosť na súde. Pre mňa je prioritou môj syn. Verím, že by sa dokázal naučiť jazyk v škôlke. Deti sú vnímavé a ten náš obzvlášť. Chcem sa opýtať, aké mám reálne šance? Ako dlho približne môže trvať súd? Keďže môj syn sa o chvíľu stane predškolákom, je priam nevyhnutné, aby proces prebiehal rýchlo pre jeho dobro. Jeho otec ho nechce pustiť. Kupuje mu hračky, vozí ho na motorkách - proste si ho kupuje. Obávam sa stále viac, že môžem prehrať súd. Už teraz vnuká svoje presvedčenie do našho syna, že on nikam nejde a že to som ja, ktorá bude za ním chodiť na Slovensko. To mi vysvetlil môj syn.

Odpoveď: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk

(odpoveď odoslaná: 02.04.2017)

Dobrý deň, koľko bude trvať súd nie je možné ani odhadnúť. Jednak to závisí na pracovnej vyťaženosti súdu, t.j. ako rýchlo nariadi pojednávanie vo veci a jednak na správaní účastníkov konania a potreby vykonávania dôkazov. Súd sa bude sústreďovať najmä na súčasnosť a budúcnosť maloletého dieťaťa. Samozrejme k výrokom týkajúcim sa Vašej minulosti sa budete musieť ohradiť a brániť, aby si o Vás súd nevytvoril zlý obraz. Súd však povolí vycestovanie maloletého dieťaťa do zahraničia iba v prípade, ak taký postup bude v jeho záujme. Pre zistenie najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa súd vykoná kompletné zisťovanie skutočného stavu veci. Je však potrebné uviesť, že v záujme maloletého dieťaťa je stálosť výchovného prostredia, jeho životného prostredia, preto bude z Vašej strany veľmi dôležité súdu preukázať, že vysťahovanie sa do zahraničia je v záujme maloletého syna.


Podotázka: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja otázka znie: Je možné, aby matka dieťaťa odišla s novorodencom do zahraničia (Bulharska) bez súhlasu otca dieťaťa, pričom dieťa je zapísané pod menom otca? Ďakujem.

Odpoveď: Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk

(odpoveď odoslaná: 05.05.2016)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na dvoch významných skutočnostiach. 1/ či máte nejakým spôsobom (dohodou alebo súdnym rozhodnutím) upravený výkon rodičovských práv a povinností. 2/ či do zahraničia odišla natrvalo alebo len na krátku dovolenku. Vzhľadom na to, že ide o novorodenca predpokladám, že úpravu výkonu rodičovských práv a povinností ste doteraz neriešili ani písomnou dohodou ani súdom. Tzn. že rodičovské práva a povinnosti máte v plnom rozsahu obaja, pričom sa na ich výkone musíte v prvom rade dohodnúť. Čo sa týka samotného vycestovania, zodpovedanie Vašej otázky závisí na tom, či odišla do Bulharska na krátku dovolenku alebo s úmyslom žiť tam dlhodobo. V právnej praxi nie je ujednotený názor, či je potrebný súhlas druhého rodiča pri vycestovaní s dieťaťom do zahraničia na krátku dovolenku (vo všeobecnosti prevláda názor, že súhlas potrebný nie je, ale druhý rodič musí byť aspoň informovaný). Ak však ide o dlhodobý pobytu dieťaťa v cudzine, ide o podstatnú vec týkajúcu sa maloletého dieťaťa. O podstatných veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa sa musia rodičia dohodnúť, ak sa im dohodnúť nepodarí, na návrh niektorého z nich rozhodne súd, čo je v záujme maloletého dieťaťa. Z toho vyplýva, že ak sa matka s dieťaťom do zahraničia presťahovali s úmyslom dlhodobejšieho pobytu, mohla tak urobiť iba na základe vašej dohody alebo súdneho rozhodnutia. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odsťahovanie matky dieťaťa s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu otca, ktorý ma s dieťaťom súdnym rozhodnutím upravený styk" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.