Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 19. 7. 2017

Otázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, chcem vycestovať so synom (2 roky) do zahraničia a však manžel mi nechce podpísať splnomocnenie na vycestovanie a nesúhlasí s vycestovaním. Chcem podať návrh na súd, ako postupovať, a čo všetko by mal návrh obsahovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

V zmysle zákona o rodine majú obaja rodičia rovnaké práva a povinnosti  k dieťaťu. Medzi toto právo patrí, aj právo určiť pobyt dieťaťa. Podľa § 35 Zákona o rodine Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Podľa ustanovenia §  36 ods. 1 Zákona o rodine Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6)Ustanovenia § 24§ 25 a 26 sa použijú primerane.

Je potrebné rozlišovať vycestovanie trvalé a dočasné. Pokiaľ ide o dočasné vycestovanie dieťaťa do zahraničia, napríklad výlet, či dovolenka, na takéto vysťahovanie nepotrebujete súhlas druhého rodiča, avšak podľa zákona o rodine má druhý rodič právo na informácie o dieťati. To znamená, že by ste otcovi, mali poskytnúť informáciu o tom, kam s dieťaťom vycestujete. Ako som však uviedol, jeho súhlas v prípade krátkodobej návštevy zahraničia nepotrebujete. K tomu si dovoľujem pripojiť aj právny názor Krajského súdu v Košiciach:

Právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania(súdom upraveného styku) je právom oprávnenej osoby, v tomto prípade otca maloletého, a toto miesto nemožno bezdôvodne obmedziť len na územie Slovenskej republiky, preto ani dovolenkový pobyt dieťaťa s otcom v cudzine nemožno bez ďalšie považovať za podstatnú otázku, v dôsledku čoho absentuje hmotnoprávna podmienka pre to, aby o vycestovaní maloletého dieťaťa za účelom dovolenky počas súdom upraveného styku mohol (mal) rozhodovať súd.Rodičia sú pri výkone svojich práv a povinností zásadne rovnoprávni a určenie miesta, spôsobu trávenia času rodiča s dieťaťom viazaný na súhlas druhého rodiča, by bolo voči rodičovi, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, diskriminujúce, pretože ak je oprávnený rodič schopný sa o svoje dieťa riadne postarať po celú dobu stretávania a má na to vytvorené všetky podmienky, potom niet žiadneho zákonného dôvodu na to, aby bol tento styk akokoľvek obmedzovaný.

Odlišnou však bude situácia, kedy sa budete s dieťaťom chcieť do zahraničia vysťahovať natrvalo. V tomto prípade by sa už nejednalo o tzv. bežnú vec týkajúcu sa maloletého dieťaťa, ako je to v prípade dovolenky, a preto by bol potrebný súhlas druhého rodiča. V takom prípade už budete potrebovať súhlas otca dieťaťa.  Ak by ste ho nemali, mohli by ste sa dopustiť neoprávneného premiestnenia dieťaťa, tzv. rodičovského únosu. Preto je vhodnejšie postupovať tak, že podáte na súd návrh na udelenie povolenia s vycestovaním dieťaťa do zahraničia. Návrh musí obsahovať najmä označenie súdu (okresný súd podľa pobytu dieťaťa), označenie účastníkov (meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt). Následne je potrebné opísať skutkový stav, teda že sa chystáte na trvalé vysťahovanie do cudziny. Bolo by vhodné uviesť aj dôvod (napr. za prácou, za rodinou a podobne). Súd by mal skúmať, či dieťa bude mať v danej krajine, resp. mieste vytvorené vhodné podmienky na život (bývanie, strava, lekárska starostlivosť, vzdelanie a podobne). Je potrebné uviesť, aj to, že ste sa pokúšali o dohodu s otcom dieťaťa avšak neúspešne. Napokon je v závere potrebné návrhu uviesť, čoho sa návrhom domáhate. K návrhu je potrebné pripojiť aj dôkazy, preukazujúce Vaše tvrdenia. 

Súd Váš návrh posúdi a rozhodne tak, aby to bolo v najlepšom záujme dieťaťa. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, idem na dovolenku so synom na kanárske ostrovy. Ide s nami priateľ(nie otec dieťaťa).
Od jeho otca mám splnomocnenie (podpis overený notárom) v slovenčine aj angličtine. Chcela by som vedieť, či mám mať aj ja niaky papier overený notárom s mojim podpisom, aby som mohla vycestovať do zahraničia ?
Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2019)

Dobrý deň, 
pre vycestovanie s maloletým dieťaťom potrebujete len súhlas otca dieťaťa a platný cestovný doklad pre maloleté dieťa.

Vy ako matka maloletého teda potrebujete len súhlas otca dieťaťa na vycestovanie.

Aktuálne informácie pri ceste do Španielska získate aj na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR : https://www.mzv.sk/web/madrid/cestovanie/podmienky_vstupu_do_krajiny.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Keď požičiam osobné auto synovi do zahraničia v EÚ je potrebné dať aj plnú moc pre prípad poistných udalosti alebo iných udalosti.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2019)

Dobrý deň, áno, z dôvodu právnej istoty vašej, ako aj syna, je treba spísať splnomocnenie s úradne overeným podpisom z Vašej strany.

Keďže sa jedná o zahraničie, podpis musí overiť notár, t.j. : nepostačuje overenie podpisu na matrike.

Pozrite aj stránku Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR podľa miesta pobytu, ktoré ďalšie doklady bude syn potrebovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som zobrať môjho maloletého brata na dovolenku do Francúzska. Odlietame z Viedne. Moje otázky znejú, či je potrebné mať splnomocnenie preložené aj vo francúzskom jazyku, alebo stačí anglické splnomocnenie. Ďalšia otázka znie, či dane splnomocnenie musí byt overené notárom pre zahranicie alebo staci iba normálnym notárom? A posledná otázka na Vás, že vzhľadom na to, že obaja rodičia sú zákonní zástupcovia brata, je potrebné, aby každý rodič podpísal papier na splnomocnenie zvlášť? Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2019)

Dobrý deň prajem,

toto zákon presne nerieši, no z dôvodu akejsi opatrnosti odporúčam, aby ste mali dokument, v ktorom udeľujú, najlepšie obaja rodičia, súhlas na vycestovanie s dieťaťom na dovolenku, pričom ich podpisy, by mali byť overené a uvedené preložené ideálne do fancúzskeho jazyka. Ak máte anglický, postačí podľa môjho názoru aj to. Slovenský zákon toto nerieši. Je možné, že Francúzsko má svoje predpisy. Avšak dovolenky s deťmi sú bežná vec, takže by podľa môjho názoru nemali robiť problémy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, moja dcérka (11 ročná) ide s babkou do Kanady na dovolenku.  Ake splnomocnenie potrebuje odo mňa aj od otca, keď sme rozvedení.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2019)

Dobrý deň prajem,

zákon presne nešpecifikuje, ako postupovať v tomto prípade, no pokiaľ nejde o trvalé odsťahovanie sa, ale len o dovolenku, tak nie je potrebný súhlas druhého rodiča. Ak však chcete mať istotu a otec je ochotný podpísať súhlas a splnomocnenie, odporúčam formulovať jednoduchý súhlas, v ktorom bude uvedené, že stará mama dieťaťa (označiť presne menom, priezvisko, dátumom narodenia, bydliskom) má právo v období XY vycestovať s dieťaťom do Kanady na dovolenku. Následne je tento súhlas potrebné podpísať a preložiť ho do angličtiny. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý večer, prajem. Moji rodičia chcú zobrať našu 7ročnú dcéru do zahraničia na týždňovú dovolenku do Chorvátska. Samozrejme, že im chceme dať aj súhlas. Potrebujú prosím Vás súhlas od oboch rodičov alebo stačí len odo mňa -od matky. A treba súhlas pre oboch starých rodičov. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2019)

Dobrý deň,

z dôvodu nepredvídaných udalostí a okolností (úraz) odporúčame zvážiť udelenie súhlasu obom starým rodičom dieťaťa. Niektoré krajiny vyžadujú aj notárske overenie, prípadne formuláciu súhlasu v anglickom jazyku, alebo jazyku miestnej krajiny. Súhlas na vycestovanie do Chorvátska, by mal byť preložený aspoň do anglického jazyka.

Z nepredvídateľných dôvodov, ktoré by počas dovolenky mohli nastať, odporúčame súhlas s vycestovaním vyhotoviť za oboch rodičov, t. j. matku i otca (zákonných zástupcov). Súhlas nemusíte urobiť na každého rodiča osobitne, ale môžete vás aj otca uviesť v jednom dokumente.

Stačí, že dá súhlas jeden z rodičov, ktorý má dieťa v tom čase v starostlivosti.

Podľa informácií zverejnených na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR chorvátske orgány pri ceste neplnoletých detí  so slov. občianstvom v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zák. zástupcu nevyžadujú overené potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov, ale vždy je lepšie súhlas mať pri sebe. Tento súhlas je vhodné mať nielen na hraniciach, ale aj pri preukazovaní totožnosti.

Tlačivo súhlasu aj v angličtine nájdete tu : https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať na letnú dovolenku. Som rozvedený, mám 5 ročnú dcéru, chceme ísť na dovolenku do Talianska. Od 15. 7. Do 30. 7. Ju mám a v tom čase aj chceme ísť. V rozsudku nemám obmedzenia ako zákony zástupca (viem vybaviť pas). Exmanželka sa stále na niečo vyhovára, nechce mi dať overiť tlačivo, ktoré som jej dal. Čo mám robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2019)

Dobrý deň,

keďže sa jedná len o dovolenku a nie trvalé presťahovanie do zahraničia, nepotrebujete súhlas matky dieťaťa. 

Manželka Vám musí dať dieťa, ak by to neurobila týmto správaním môže mariť výkon rozhodnutia, v ktorom je upravený styk s maloletým dieťaťom.

Podľa informácií zverejnených na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR talianske orgány pri ceste neplnoletých detí  so slov. občianstvom v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zákonného zástupcu vyžadujú overené potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov. Vy ste však rodič, takéto splnomocnenie nepotrebujete. Prípadne mi dajte vedieť z čoho usudzujete, že potrebujete, aby Vám podpísala tlačivo?

V zmysle zákona o rodine majú obaja rodičia rovnaké práva a povinnosti  k dieťaťu. Medzi toto právo patrí, aj právo určiť pobyt dieťaťa. Podľa § 35 Zákona o rodine Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Podľa ustanovenia §  36 ods. 1 Zákona o rodine Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6)Ustanovenia § 24§ 25 a 26 sa použijú primerane.

Je potrebné rozlišovať vycestovanie trvalé a dočasné. Pokiaľ ide o dočasné vycestovanie dieťaťa do zahraničia, napríklad výlet, či dovolenka, na takéto vysťahovanie nepotrebujete súhlas druhého rodiča, avšak podľa zákona o rodine má druhý rodič právo na informácie o dieťati. To znamená, že by ste matke, mali poskytnúť informáciu o tom, kam s dieťaťom vycestujete. Ako som však uviedol, jeho súhlas v prípade krátkodobej návštevy zahraničia nepotrebujete. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj syn ma 8,5 roka, jeho otec je už 2,5 roka vo väzení. V auguste ideme do Chorvátska a moja otázka znie, či potrebujem od otca súhlas, keďže je zapísaní v rodnom liste a syn ma aj otcove priezvisko, ale manželmi sme neboli. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2019)

Dobrý deň, 

keďže sa jedná len o dovolenku a nie trvalé presťahovanie do zahraničia, nepotrebujete súhlas otca dieťaťa.

Podľa informácií zverejnených na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR chorvátske orgány pri ceste neplnoletých detí  so slov. občianstvom v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zák. zástupcu nevyžadujú overené potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov.

Keďže Vy ste matkou maloletého, ale maloletý má priezvisko otca, odporúčame z dôvodu nepredvídaných udalostí a okolností, aby ste od otca dieťaťa vyžiadali písomný súhlas.

Tlačivo súhlasu nájdete tu : https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia /len uvediete, že sa jedná o Vás ako matku/, prípadne môžete kontaktovať priamo zastup. úrad SR v Záhrebe, kde Vám podajú aktuálnu informáciu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Ďakujeme tiež.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, naša 7 ročná dcéra ide so starými rodičmi na dovolenku do Chorvátska. Súhlasíme s tým ja a môj manžel, že môže ísť. Treba splnomocnenie o súhlase, nevedeli nám povedať na pasovom oddelení, kde sme vybavovali pas pre našu dcéru. Čítame veľa stránok o splnomocneniach maloleté dieťa so starými rodičmi do zahraničia a sme sa dočítali, že Chorvátsko nežiada. Chceme sa uistiť, či je to tak. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2019)

Dobrý deň,

na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR je uvedená rovnaká informácia ako uvádzate v otázke, teda že nie je potrebný písomný súhlas zák. zástupcu na vycestovanie /http://www.mzv.sk/ministerstvo/slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva/.

Z dôvodu právnej istoty ako aj pre prípad nepredvídaných udalostí nebude na škodu ak tento súhlas mať budete s notársky overeným podpisom, prípadne môžete kontaktovať priamo Veľvyslanectvo SR v Záhrebe /https://www.mzv.sk/web/zahreb/o_nas/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, mame syna 8 ročného v striedavej starostlivosti v dvoj týždňových intervaloch. Zaplatila som synovi v apríli denný tábor v prvý augustový týždeň. Bývalý manžel mi oznámil, že zaplatil dovolenku do zahraničia, aby som vedela. Lenže on dovolenku zaplatil v júni a v čase kedy ma byt nás syn v mojej starostlivosti a v dennom tábore. Tri roky ho upozorňujem, aby sa so mnou dohodol, či nemáme vtedy dáky program so synom, a či môže ísť. On si jednoducho zariadi dovolenku a ja sa musím prispôsobiť. Nechce si zmeniť termín dovolenky a mám obavu, že so synom aj tak vycestuje. Na koho sa obrátiť a ako túto situáciu vyriešiť. Syn sa teší na deti do tábora. Ďakujem za odpoveď a pekný deň prajem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ máte dieťa mať v tom čase Vy a otec Vám ho odmietne vydať, potom môžete súd požiadať o súdny výkon rozhodnutia, kde mu dieťa vezmú a dajú Vám. Samozrejme, pokiaľ on vycestuje ešte v čase, keď dieťa môže byť u neho tak sa situácia značne skomplikuje. Vtedy nemáte možnosť brániť sa, avšak po jeho návrate by som o tomto upovedomil UPSVAR a súd. Ak by sa takto správa opakovane, mohli by ste žiadať, aby sa zmenilo rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti. Plus, v zmysle judikatúry, ak jeden z rodičov svojím konaním spôsobí druhému rodičovi zbytočné náklady, môže ich od neho požadovať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám dotaz ohledne vycestovaní s 4 r synem ze  Slovenska do Čech. Vím, že bez souhlasu druhého rodiče muže vycestovať na krátkou dobu, respektíve 28 nejdéle. Bylo by mozne vycestovaní na 1-2 týdny každý mesic ? Zákon nijak nedefinuje kolikrát za rok. Dekuji předem za odpověď.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2019)

Dobrý deň, 

keďže sa jedná o maloleté dieťa, pri vycestovaní do Česka dieťa musí mať vlastný cestovný pas.

Aj keď zákon o rodine nehovorí o podobných prípadoch, odporúčame, aby ste mali písomný súhlas druhého rodiča vzhľadom na okolnosť, že môže dôjsť k nepredvídaným okolnostiam, kde bude potrebovať súhlas druhého rodiča, teda matky, ktorej dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti, ako aj to, že matka dieťaťa môže žiadať o jeho návrat do miesta obvyklého pobytu, resp. môže nahlásiť únos dieťaťa.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Môj priateľ mal vzťah. Asi dva roky, ale nie veľmi dobrý a ona ostala tehotná. On myslel, že budú spolu tak sa dal uviesť za otca dieťaťa, ktoré čakala. Ale nie je istý, či je jeho lebo ona sa stretávala s pánom, za ktorého sa po pôrode aj časom vydala. V rodnom liste je zapísaný ako otec, ale dieťa nevidel do súdu, tam súd rozhodol o zverení malej matke a o výživné 50 €. A styk s dieťaťom majú voľný, ale on dieťa nevidí aj mesiac stále sa vyhovára. V novembri vycestovala do zahraničia, ani o tom nevedel na mesiac. Poslala mu písomne oznámenie, že dieťa sa nachádza vo Francúzsku a bude tam až do januára. Bol z toho zdrvený. A dnes sa dozvedel medzi dvermi, že dieťa znova opúšťa na tri mesiace SK, a že mu to príde písomne. Čo v takej veci sa dá robiť. Priateľ je hotový, ďakujem za radu.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň, pri takýchto situáciách, kedy jeden z rodičov chodí s dieťaťom bez súhlasu druhého rodiča do zahraničia, je potrebné rozlišovať krátkodobé pobyty v zahraničí, resp. dovolenky v zahraničí a dlhodobé alebo trvalé vysťahovanie do zahraničia. Na krátkodobé pobyty, dovolenky, nie je potrebný súhlas druhého rodiča s vycestovaním dieťaťa, nakoľko podľa zákona o rodine je takáto dovolenka bežnou vecou, kedy môže konať iba jeden z rodičov. Ak by však išlo o trvalé alebo dlhodobé vysťahovanie, môže otec dieťaťa podať na súde v mieste pobytu dieťaťa (v tomto prípade vo Francúzsku) návrh na nariadenie návratu dieťaťa do miesta svojho obvyklého pobytu. Tu je potrebné dať si pozor na 1 ročnú lehotu odo dňa vysťahovania dieťaťa, nakoľko ak druhý rodič nepodá tento návrh na nariadenie návratu dieťaťa, bude sa mať za to, že súhlasí s pobytom dieťaťa v zahraničí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 17 rokov (za 3 mesiace 18). Chcela by som sa spýtať, či mi na cestu do českej republiky stačí občiansky preukaz, a či potrebujem aj dake splnomocnenie, keďže cestujem sama. Idem tam na víkend za priateľom. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň, na cestu do Českej republiky Vám stačí platný občiansky preukaz. Nepotrebujete ani žiadne splnomocnenie ani iný doklad aj keď máte 17 rokov. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám polročnú dcérku a v lete by som ju chcela zobrať na dovolenku do zahraničia. Chcem sa spýtať, či potrebujem súhlas jej otca. Mala ma priezvisko po otcovi ale nežijeme v spoločnej domácnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete ísť s maloletou dcérou len na dovolenku nie je podľa zákona a rovnako ani podľa súdnej praxe potrebný súhlas druhého rodiča. Je však Vašou povinnosťou ho aspoň informovať o tom, že na dovolenku cestujete a kam cestujete, nakoľko rodičia majú právo na informácie o dieťati.  Súhlas by ste potrebovali len v tedy, ak by išlo o trvalé vysťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý večer, mám 18 rokov a môj priateľ ide s jeho rodičmi v lete na dovolenku na Cyprus, a mňa chcú zobrať tiež. Potrebujem súhlas od rodiča na vycestovanie s cudzou osobou teda jeho rodičmi, ak som už dospelá? Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste už nadobudli plnoletosť, potom Vás už rodičia nezastupujú v žiadnych právnych úkonoch ani rozhodnutiach. Ste plne spôsobilá na právne úkony, a preto ani v tomto prípade, na ktorý sa pýtate nepotrebujete súhlas na vycestovanie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa informovala ohľadom rodinného práva. S manželom sme boli v rozvodovom konaní pričom máme 6 ročnú dcérku. Nežili sme v spoločnej domácnosti niekoľko mesiacov. Medzičasom som mala krátkodobú známosť a otehotnela som. S manželom sme si však našli k sebe opäť cestu a chceme si splniť dávny sen a to vysťahovať sa spoločne do zahraničia a začať nový život. Podľa zákona bude v rodnom liste dieťaťa zapísaný môj manžel. Takže si správne myslím, že súhlas biologického otca na vysťahovanie do zahraničia nepotrebujem? Aké kroky môže podniknúť neskôr, keď už budeme v zahraničí mám na mysli napríklad test na určenie otcovstva a následne žiadosť o úpravu styku?

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ sa dieťa narodilo počas trvania manželstva, hoci biologickým otcom je iný muž, právnym otcom je Váš manžel. Právo udeliť súhlas na vycestovanie je právo toho, kto je rodičom podľa zákona. Podľa zákona budete rodičmi Vy a Váš manžel. Ak by si biologický otec chcel robiť nárok na styk, či ostatné práva vyplývajúce zo zákona o rodine, muselo by sa najskôr zaprieť otcovstvo Vášho manžela a následne by musel byť ako právny otec určený muž, ktorý je biologickým otcom. Z procesného hľadiska je však aktívne legitimovaný (oprávnený) na podanie takéhoto návrhu manžel, alebo matka, nie však biologický otec. Existujú však aj názory a prípady, kedy aj napriek absencii národnej úpravy, Európsky súd pre ľudské práva priznal aj takémuto mužovi z titulu práva na rodinný a súkromný život, podať žalobu, resp. návrh na určenie otcovstva. Vychádzajúc striktne z úpravy v zákone však právo podať takýto návrh biologický otec nemá.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám otázku na Vás. V auguste by chceli starí rodičia vziať nášho syna 9 ročného na dovolenku do Turecka. My ako rodičia súhlasíme. Je potrebný nejaký súhlas na vycestovanie? Veľmi pekne ďakujem. 

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme odpoveď :

Na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR  je uvedené, že pri vycestovaní maloletého do zahraničia napr. na dovolenku, v sprievode tretej osoby , teda nie zákonného zástupcu, turecké úrad potvrdenie o súhlase zákonného zástupcu, resp. splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa do zahraničia pri vstupe do Turecka ani počas pobytu nevyžadujú.

Platný cestovný doklad - cestovný pas je samozrejmosťou.

Napriek uvedenému odporúčame zaobstarať predmetný súhlas, ktorého vzor nájdete na tomto linku : https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia

Prípadne kontaktujte gen. konzulát v Istambule : https://www.mzv.sk/web/cgistanbul/domov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som natrvalo vycestovať do zahraničia s mojou dcérou, kde by moja dcéra riadne chodila do školy. Už máme vybavené aj bývanie. Dieťa mi je riadne zverené do opatery, mám právoplatne rozhodnutie zo súdu, otec dcéru 4 r. nevidel, nemá s ňou žiadny kontakt, tak isto neviem kde sa nachádza. Nemám t.č. adresu pobytu, ale podľa všetkého sa nachádza v susednom štáte. Výživné platí riadne aj to po súdnom vymáhaní. Chcela by som podať návrh na súd. Mám otázku, ako dlho môže trvať pokiaľ budeme mať súhlas o vycestovaní súdnou cestou? Je február a od septembra by som chcela, aby dcéra už navštevovala školu v USA. Čo sa týka jazykovej bariéry v tom nevidím problém, dcéra rozpráva anglicky na vynikajúcej úrovni. Mohla by v konkrétnej veci aj sama vypovedať? Má 13r. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o dĺžku súdneho konania, túto možno odhadnúť len ťažko. Faktom však je, že pokiaľ ide o veci týkajúce sa starostlivosti súdu o maloleté deti, súdy by mali tieto veci vybavovať prioritne. Ak by ste podali návrh teraz, nie je vylúčené, že súd vydá súhlas v priebehu 6 mesiacov. Rovnako však nemožno vylúčiť ani to, že rozhodovanie by trvalo aj dlhšie, obzvlášť, ak by otec s vycestovaním nesúhlasil, ak by bol problém s doručovaním písomností, príp. ak by sa vyskytla iná prekážka.

Pokiaľ ide o výsluch dieťaťa, pri 13 ročnom dieťati je reálny predpoklad, že v súdnom konaní vie vyjadriť svoj názor, a preto by súd k výsluchu dieťaťa zrejme pristúpil a pri rozhodovaní by prihliadaj na dieťaťom prejavený názor. Pri rozhodovaní by však bolo najdôležitejším kritériom najlepší záujem dieťaťa.

Ideálne by bolo, ak by sa Vám od otca dieťaťa podarilo zabezpečiť písomný súhlas s presťahovaním sa do zahraničia (najlepšie aj s úradne overeným podpisom otca). V takom prípade by súdne konanie nebolo nutné.

Podľa ustanovenia § 35 zákona o rodine platí, že: "Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk