Máte
otázku?

Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, chcem vycestovať so synom (2 roky) do zahraničia a však manžel mi nechce podpísať splnomocnenie na vycestovanie a nesúhlasí s vycestovaním. Chcem podať návrh na súd, ako postupovať, a čo všetko by mal návrh obsahovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

V zmysle zákona o rodine majú obaja rodičia rovnaké práva a povinnosti  k dieťaťu. Medzi toto právo patrí, aj právo určiť pobyt dieťaťa. Podľa § 35 Zákona o rodine Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Podľa ustanovenia §  36 ods. 1 Zákona o rodine Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6)Ustanovenia § 24§ 25 a 26 sa použijú primerane.

Je potrebné rozlišovať vycestovanie trvalé a dočasné. Pokiaľ ide o dočasné vycestovanie dieťaťa do zahraničia, napríklad výlet, či dovolenka, na takéto vysťahovanie nepotrebujete súhlas druhého rodiča, avšak podľa zákona o rodine má druhý rodič právo na informácie o dieťati. To znamená, že by ste otcovi, mali poskytnúť informáciu o tom, kam s dieťaťom vycestujete. Ako som však uviedol, jeho súhlas v prípade krátkodobej návštevy zahraničia nepotrebujete. K tomu si dovoľujem pripojiť aj právny názor Krajského súdu v Košiciach:

Právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania(súdom upraveného styku) je právom oprávnenej osoby, v tomto prípade otca maloletého, a toto miesto nemožno bezdôvodne obmedziť len na územie Slovenskej republiky, preto ani dovolenkový pobyt dieťaťa s otcom v cudzine nemožno bez ďalšie považovať za podstatnú otázku, v dôsledku čoho absentuje hmotnoprávna podmienka pre to, aby o vycestovaní maloletého dieťaťa za účelom dovolenky počas súdom upraveného styku mohol (mal) rozhodovať súd.Rodičia sú pri výkone svojich práv a povinností zásadne rovnoprávni a určenie miesta, spôsobu trávenia času rodiča s dieťaťom viazaný na súhlas druhého rodiča, by bolo voči rodičovi, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, diskriminujúce, pretože ak je oprávnený rodič schopný sa o svoje dieťa riadne postarať po celú dobu stretávania a má na to vytvorené všetky podmienky, potom niet žiadneho zákonného dôvodu na to, aby bol tento styk akokoľvek obmedzovaný.

Odlišnou však bude situácia, kedy sa budete s dieťaťom chcieť do zahraničia vysťahovať natrvalo. V tomto prípade by sa už nejednalo o tzv. bežnú vec týkajúcu sa maloletého dieťaťa, ako je to v prípade dovolenky, a preto by bol potrebný súhlas druhého rodiča. V takom prípade už budete potrebovať súhlas otca dieťaťa.  Ak by ste ho nemali, mohli by ste sa dopustiť neoprávneného premiestnenia dieťaťa, tzv. rodičovského únosu. Preto je vhodnejšie postupovať tak, že podáte na súd návrh na udelenie povolenia s vycestovaním dieťaťa do zahraničia. Návrh musí obsahovať najmä označenie súdu (okresný súd podľa pobytu dieťaťa), označenie účastníkov (meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt). Následne je potrebné opísať skutkový stav, teda že sa chystáte na trvalé vysťahovanie do cudziny. Bolo by vhodné uviesť aj dôvod (napr. za prácou, za rodinou a podobne). Súd by mal skúmať, či dieťa bude mať v danej krajine, resp. mieste vytvorené vhodné podmienky na život (bývanie, strava, lekárska starostlivosť, vzdelanie a podobne). Je potrebné uviesť, aj to, že ste sa pokúšali o dohodu s otcom dieťaťa avšak neúspešne. Napokon je v závere potrebné návrhu uviesť, čoho sa návrhom domáhate. K návrhu je potrebné pripojiť aj dôkazy, preukazujúce Vaše tvrdenia. 

Súd Váš návrh posúdi a rozhodne tak, aby to bolo v najlepšom záujme dieťaťa. 

Trápi vás "Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ak vycestujem na 2 dni do Česka s bratrancom, ktorý má 14 rokov a už má občiansky preukaz - bude potrebovať ešte nejaký doklad? Cestovný pas alebo súhlas rodiča?
Ďakujem krásne.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, cestovný pas potrebovať nebudete ani jeden z vás, nakoľko sme v Európskej únií.

Pokiaľ ide ale o súhlas rodiča s vycestovaním, tento budete potrebovať, keďže bratranec je v zmysle zákona stále maloletý. De facto by postačoval ústny súhlas, resp. vedomosť rodičov, že dieťa bude cestovať s vami. Odporúčam vám však ale nechať si podpísať aj písomné splnomocnenie od jedného z rodičov bratranca, a to najmä z dôvodu, ak by v zahraničí nastal nejaký problém a bolo by nevyhnutné za maloletého vykonať úkony, na ktoré sú oprávnený iba jeho zákonný zástupcovia, t. j. rodičia. 


Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň,
prosím : nežijem s otcom svojho dieťaťa a koncom mesiaca cestujem s priateľom do Bulharska musím mať podpis a súhlas jeho? Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 07.12.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že ide len o dovolenku resp. výlet na sviatky, a teda nie o trvalé presťahovanie maloletých detí do Bulharska. Ak je to tak, že ide len o dovolenku, potom súhlas otca maloletých detí nepotrebujete. Otcovi dieťaťa však oznámte, kde sa bude nachádzať s dieťaťom, keďže otec má právo v zmysle zákona o rodine vedieť, kde sa jeho dieťa nachádza.

Odporúčam pozrieť aj stránku Ministerstva zahraničných vecí a eur. záležitostí SR ako doklady budete potrebovať pre vstup do krajiny.


Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať. Chcela by som so synom (5 r.) vycestovať do Holandska, len môj bývalý priateľ mi nechce podpísať dohodu, aby som mohla so synom vycestovať. Ak by som išla aj bez súhlasu, riešilo by sa to súdne keby ma dal na súd alebo akou cestou by to bolo najlepšie? Mala by som nejaké problémy, ak by som vycestovala bez jeho súhlasu? Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 07.11.2022)

Dobrý deň,

 

v zmysle zákona o rodine majú rodičia o vysťahovaní dieťaťa do zahraničia rozhodovať spoločne a ak sa na tom nedohodnú, je možnosť dať návrh, aby rozhodol súd. Ak sa toto nedodrží a vysťahuje sa dieťa z krajiny obvyklého pobytu bez súhlasu oboch rodičov, resp. bez súdneho rozhodnutia, ktoré by to povoľovalo, rodič, ktorý by sa takto s dieťaťom vysťahoval, by sa dopustil tzv. medzinárodného únosu dieťaťa. Druhý rodič by potom mohol žiadať o návrat dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu (do krajiny pôvodu).


Trápi vás "Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem s vnukom vycestovať do Kanady, potrebujem od rodičov súhlas s vycestovaním?
Ak áno, aké všetky náležitosti musí súhlas obsahovať?

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
slovenský zákon neupravuje špecifické požiadavky na súhlas, avšak odporúčam napísať písomný súhlas s tým, že vnuka beriete na výlet (dočasne) do Kanady. Uviedol by som presné obdobie a že s tým obaja rodičia (uviesť ich meno, priezvisko a narodenie) súhlasia. Podpisy by som nechal overiť a toto by som dal preložiť do angličtiny. Zároveň odporúčam zistiť si podmienky v Kanade. 


Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať : dcéra ide to sestrou do zahraničia na dovolenku, musí mať odomňa splnomocnenie ?

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň,

v prípade vycestovania dieťaťa do Chorvátska bez zákonného zástupcu (rodiča) by som Vám odporučil, aby ste podpísali splnomocnenie zákonného zástupcu v anglickom jazyku, a to najmä z dôvodu, že Chorvátsko nie je súčasťou Schengenského priestoru, a teda je potrebné rátať s pasovou kontrolou na hraniciach. Splnomocnenie Vám taktiež odporúčam podpísať pred notárom,  t.j. s notársky overeným podpisom.

Vzor Splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia, tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku nájdete na stránke Ministerstva  zahraničných vecí SR - https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia 


Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, chcem s maloletou dcérou vycestovať na týždeň do Srbska, Čierna hora, Albánsko a chcela by som poradiť, či potrebujem od exmanžela súhlas na vycestovanie, keď dcéra mi bola zverená do starostlivosť a nemáme súdom určené stretávanie. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 09.08.2022)

Dobrý deň,
súhlas otca dieťaťa na krátkodobý pobyt v zahraničí /dovolenka/ nepotrebujete. Informujte otca dieťaťa, kde sa bude dieťa nachádzať /formou SMS alebo emailom/, keďže otec dieťaťa má právo vedieť kde sa jeho dieťa nachádza, ide o jeho rodičovské právo. Ide aj o to, že ak by došlo k nepredvídateľným udalostiam, aby vedel kde sa nachádzate, rovnako sa zaregistrujte na stránke MZV SR, aby ho v prípade týchto situácií kontaktovali.

Rovnako na stránke Ministerstva zahraničných vecí a eur. záležitostí SR zistite aké doklady pre dieťa potrebujete.


Trápi vás "Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opytat, či potrebuje moja 6 ročná dcéra iný doklad okrem pasu na vycestovanie do ČR s jej krstným otcom, ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 04.08.2022)

Dobrý deň,
zákon toto presne nerieši, ale odporúčam pre istotu mu vystaviť splnomocnenie, v ktorom bude aj súhlas s tým, že môže dieťa cestovať do ČR. Nemyslím si, že by vznikol problém, ak by ho nemal.


Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať aký doklad potrebujem, ak vezmem 3r vnučku na jednodňový výlet do ZOO v ČR. Rodičia súhlasia. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 01.08.2022)

Dobrý deň,
pas dieťaťa a najlepšie mať od rodičov súhlas s výletom do ČR. Druhý dokument nie je nutný, avšak v prípade, že Vás zastaví policajná hliadka v ČR, môže Vám to ušetriť veľa vysvetľovania.


Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Mám zaplatenú dovolenku v Egypte pre seba a 11-ročného syna. Som rozvedená, syn mi bol zverený do starostlivosti. Ja som si po rozvode zmenila, vrátila som sa k rodnému priezvisku, syn ma priezvisko po otcovi. Aký doklad potrebujem, aby nenastali komplikácie? A stačí túto skutočnosť otcovi len oznámiť, alebo potrebujem jeho písomný súhlas? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 19.07.2022)

Dobrý deň,
zákon priamo nerieši, aký doklad by ste mali mať. Ale v praxi odporúčame mať so sebou rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa, preložené do angličtiny a tiež potvrdenie o zmene priezviska preložené do angličtiny. 

Ak idete na dovolenku len v čase, ktorý je "Váš", teda nezasahujete do času, kedy môže byť s dieťaťom otec, tak jeho súhlas nepotrebujete vôbec. Stačí mu to len oznámiť. 


Trápi vás "Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Ideme so synom na dovolenku do Srbska, treba mi súhlas od otca dieťaťa? Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 18.07.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o vycestovanie do zahraničia v zmysle vysťahovania, vtedy je potrebný súhlas druhého rodiča, inak by išlo o medzinárodný únos dieťaťa. Naopak ak ide o krátkodobý dovolenkový pobyt v zahraničí, nie je nevyhnutné mať súhlas druhého rodiča. Stačí ak o tom bude informovaný.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku