'

Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 19. 7. 2017

Otázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, chcem vycestovať so synom (2 roky) do zahraničia a však manžel mi nechce podpísať splnomocnenie na vycestovanie a nesúhlasí s vycestovaním. Chcem podať návrh na súd, ako postupovať, a čo všetko by mal návrh obsahovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

V zmysle zákona o rodine majú obaja rodičia rovnaké práva a povinnosti  k dieťaťu. Medzi toto právo patrí, aj právo určiť pobyt dieťaťa. Podľa § 35 Zákona o rodine Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Podľa ustanovenia §  36 ods. 1 Zákona o rodine Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6)Ustanovenia § 24§ 25 a 26 sa použijú primerane.

Je potrebné rozlišovať vycestovanie trvalé a dočasné. Pokiaľ ide o dočasné vycestovanie dieťaťa do zahraničia, napríklad výlet, či dovolenka, na takéto vysťahovanie nepotrebujete súhlas druhého rodiča, avšak podľa zákona o rodine má druhý rodič právo na informácie o dieťati. To znamená, že by ste otcovi, mali poskytnúť informáciu o tom, kam s dieťaťom vycestujete. Ako som však uviedol, jeho súhlas v prípade krátkodobej návštevy zahraničia nepotrebujete. K tomu si dovoľujem pripojiť aj právny názor Krajského súdu v Košiciach:

Právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania(súdom upraveného styku) je právom oprávnenej osoby, v tomto prípade otca maloletého, a toto miesto nemožno bezdôvodne obmedziť len na územie Slovenskej republiky, preto ani dovolenkový pobyt dieťaťa s otcom v cudzine nemožno bez ďalšie považovať za podstatnú otázku, v dôsledku čoho absentuje hmotnoprávna podmienka pre to, aby o vycestovaní maloletého dieťaťa za účelom dovolenky počas súdom upraveného styku mohol (mal) rozhodovať súd.Rodičia sú pri výkone svojich práv a povinností zásadne rovnoprávni a určenie miesta, spôsobu trávenia času rodiča s dieťaťom viazaný na súhlas druhého rodiča, by bolo voči rodičovi, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, diskriminujúce, pretože ak je oprávnený rodič schopný sa o svoje dieťa riadne postarať po celú dobu stretávania a má na to vytvorené všetky podmienky, potom niet žiadneho zákonného dôvodu na to, aby bol tento styk akokoľvek obmedzovaný.

Odlišnou však bude situácia, kedy sa budete s dieťaťom chcieť do zahraničia vysťahovať natrvalo. V tomto prípade by sa už nejednalo o tzv. bežnú vec týkajúcu sa maloletého dieťaťa, ako je to v prípade dovolenky, a preto by bol potrebný súhlas druhého rodiča. V takom prípade už budete potrebovať súhlas otca dieťaťa.  Ak by ste ho nemali, mohli by ste sa dopustiť neoprávneného premiestnenia dieťaťa, tzv. rodičovského únosu. Preto je vhodnejšie postupovať tak, že podáte na súd návrh na udelenie povolenia s vycestovaním dieťaťa do zahraničia. Návrh musí obsahovať najmä označenie súdu (okresný súd podľa pobytu dieťaťa), označenie účastníkov (meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt). Následne je potrebné opísať skutkový stav, teda že sa chystáte na trvalé vysťahovanie do cudziny. Bolo by vhodné uviesť aj dôvod (napr. za prácou, za rodinou a podobne). Súd by mal skúmať, či dieťa bude mať v danej krajine, resp. mieste vytvorené vhodné podmienky na život (bývanie, strava, lekárska starostlivosť, vzdelanie a podobne). Je potrebné uviesť, aj to, že ste sa pokúšali o dohodu s otcom dieťaťa avšak neúspešne. Napokon je v závere potrebné návrhu uviesť, čoho sa návrhom domáhate. K návrhu je potrebné pripojiť aj dôkazy, preukazujúce Vaše tvrdenia. 

Súd Váš návrh posúdi a rozhodne tak, aby to bolo v najlepšom záujme dieťaťa. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, idem na dovolenku so synom na kanárske ostrovy. Ide s nami priateľ(nie otec dieťaťa).
Od jeho otca mám splnomocnenie (podpis overený notárom) v slovenčine aj angličtine. Chcela by som vedieť, či mám mať aj ja niaky papier overený notárom s mojim podpisom, aby som mohla vycestovať do zahraničia ?
Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2019)

Dobrý deň, 
pre vycestovanie s maloletým dieťaťom potrebujete len súhlas otca dieťaťa a platný cestovný doklad pre maloleté dieťa.

Vy ako matka maloletého teda potrebujete len súhlas otca dieťaťa na vycestovanie.

Aktuálne informácie pri ceste do Španielska získate aj na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR : https://www.mzv.sk/web/madrid/cestovanie/podmienky_vstupu_do_krajiny.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Keď požičiam osobné auto synovi do zahraničia v EÚ je potrebné dať aj plnú moc pre prípad poistných udalosti alebo iných udalosti.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2019)

Dobrý deň, áno, z dôvodu právnej istoty vašej, ako aj syna, je treba spísať splnomocnenie s úradne overeným podpisom z Vašej strany.

Keďže sa jedná o zahraničie, podpis musí overiť notár, t.j. : nepostačuje overenie podpisu na matrike.

Pozrite aj stránku Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR podľa miesta pobytu, ktoré ďalšie doklady bude syn potrebovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som zobrať môjho maloletého brata na dovolenku do Francúzska. Odlietame z Viedne. Moje otázky znejú, či je potrebné mať splnomocnenie preložené aj vo francúzskom jazyku, alebo stačí anglické splnomocnenie. Ďalšia otázka znie, či dane splnomocnenie musí byt overené notárom pre zahranicie alebo staci iba normálnym notárom? A posledná otázka na Vás, že vzhľadom na to, že obaja rodičia sú zákonní zástupcovia brata, je potrebné, aby každý rodič podpísal papier na splnomocnenie zvlášť? Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2019)

Dobrý deň prajem,

toto zákon presne nerieši, no z dôvodu akejsi opatrnosti odporúčam, aby ste mali dokument, v ktorom udeľujú, najlepšie obaja rodičia, súhlas na vycestovanie s dieťaťom na dovolenku, pričom ich podpisy, by mali byť overené a uvedené preložené ideálne do fancúzskeho jazyka. Ak máte anglický, postačí podľa môjho názoru aj to. Slovenský zákon toto nerieši. Je možné, že Francúzsko má svoje predpisy. Avšak dovolenky s deťmi sú bežná vec, takže by podľa môjho názoru nemali robiť problémy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, moja dcérka (11 ročná) ide s babkou do Kanady na dovolenku.  Ake splnomocnenie potrebuje odo mňa aj od otca, keď sme rozvedení.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2019)

Dobrý deň prajem,

zákon presne nešpecifikuje, ako postupovať v tomto prípade, no pokiaľ nejde o trvalé odsťahovanie sa, ale len o dovolenku, tak nie je potrebný súhlas druhého rodiča. Ak však chcete mať istotu a otec je ochotný podpísať súhlas a splnomocnenie, odporúčam formulovať jednoduchý súhlas, v ktorom bude uvedené, že stará mama dieťaťa (označiť presne menom, priezvisko, dátumom narodenia, bydliskom) má právo v období XY vycestovať s dieťaťom do Kanady na dovolenku. Následne je tento súhlas potrebné podpísať a preložiť ho do angličtiny. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý večer, prajem. Moji rodičia chcú zobrať našu 7ročnú dcéru do zahraničia na týždňovú dovolenku do Chorvátska. Samozrejme, že im chceme dať aj súhlas. Potrebujú prosím Vás súhlas od oboch rodičov alebo stačí len odo mňa -od matky. A treba súhlas pre oboch starých rodičov. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2019)

Dobrý deň,

z dôvodu nepredvídaných udalostí a okolností (úraz) odporúčame zvážiť udelenie súhlasu obom starým rodičom dieťaťa. Niektoré krajiny vyžadujú aj notárske overenie, prípadne formuláciu súhlasu v anglickom jazyku, alebo jazyku miestnej krajiny. Súhlas na vycestovanie do Chorvátska, by mal byť preložený aspoň do anglického jazyka.

Z nepredvídateľných dôvodov, ktoré by počas dovolenky mohli nastať, odporúčame súhlas s vycestovaním vyhotoviť za oboch rodičov, t. j. matku i otca (zákonných zástupcov). Súhlas nemusíte urobiť na každého rodiča osobitne, ale môžete vás aj otca uviesť v jednom dokumente.

Stačí, že dá súhlas jeden z rodičov, ktorý má dieťa v tom čase v starostlivosti.

Podľa informácií zverejnených na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR chorvátske orgány pri ceste neplnoletých detí  so slov. občianstvom v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zák. zástupcu nevyžadujú overené potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov, ale vždy je lepšie súhlas mať pri sebe. Tento súhlas je vhodné mať nielen na hraniciach, ale aj pri preukazovaní totožnosti.

Tlačivo súhlasu aj v angličtine nájdete tu : https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj syn ma 8,5 roka, jeho otec je už 2,5 roka vo väzení. V auguste ideme do Chorvátska a moja otázka znie, či potrebujem od otca súhlas, keďže je zapísaní v rodnom liste a syn ma aj otcove priezvisko, ale manželmi sme neboli. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2019)

Dobrý deň, 

keďže sa jedná len o dovolenku a nie trvalé presťahovanie do zahraničia, nepotrebujete súhlas otca dieťaťa.

Podľa informácií zverejnených na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR chorvátske orgány pri ceste neplnoletých detí  so slov. občianstvom v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zák. zástupcu nevyžadujú overené potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov.

Keďže Vy ste matkou maloletého, ale maloletý má priezvisko otca, odporúčame z dôvodu nepredvídaných udalostí a okolností, aby ste od otca dieťaťa vyžiadali písomný súhlas.

Tlačivo súhlasu nájdete tu : https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia /len uvediete, že sa jedná o Vás ako matku/, prípadne môžete kontaktovať priamo zastup. úrad SR v Záhrebe, kde Vám podajú aktuálnu informáciu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Ďakujeme tiež.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, mame syna 8 ročného v striedavej starostlivosti v dvoj týždňových intervaloch. Zaplatila som synovi v apríli denný tábor v prvý augustový týždeň. Bývalý manžel mi oznámil, že zaplatil dovolenku do zahraničia, aby som vedela. Lenže on dovolenku zaplatil v júni a v čase kedy ma byt nás syn v mojej starostlivosti a v dennom tábore. Tri roky ho upozorňujem, aby sa so mnou dohodol, či nemáme vtedy dáky program so synom, a či môže ísť. On si jednoducho zariadi dovolenku a ja sa musím prispôsobiť. Nechce si zmeniť termín dovolenky a mám obavu, že so synom aj tak vycestuje. Na koho sa obrátiť a ako túto situáciu vyriešiť. Syn sa teší na deti do tábora. Ďakujem za odpoveď a pekný deň prajem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ máte dieťa mať v tom čase Vy a otec Vám ho odmietne vydať, potom môžete súd požiadať o súdny výkon rozhodnutia, kde mu dieťa vezmú a dajú Vám. Samozrejme, pokiaľ on vycestuje ešte v čase, keď dieťa môže byť u neho tak sa situácia značne skomplikuje. Vtedy nemáte možnosť brániť sa, avšak po jeho návrate by som o tomto upovedomil UPSVAR a súd. Ak by sa takto správa opakovane, mohli by ste žiadať, aby sa zmenilo rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti. Plus, v zmysle judikatúry, ak jeden z rodičov svojím konaním spôsobí druhému rodičovi zbytočné náklady, môže ich od neho požadovať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, naša 7 ročná dcéra ide so starými rodičmi na dovolenku do Chorvátska. Súhlasíme s tým ja a môj manžel, že môže ísť. Treba splnomocnenie o súhlase, nevedeli nám povedať na pasovom oddelení, kde sme vybavovali pas pre našu dcéru. Čítame veľa stránok o splnomocneniach maloleté dieťa so starými rodičmi do zahraničia a sme sa dočítali, že Chorvátsko nežiada. Chceme sa uistiť, či je to tak. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2019)

Dobrý deň,

na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR je uvedená rovnaká informácia ako uvádzate v otázke, teda že nie je potrebný písomný súhlas zák. zástupcu na vycestovanie /http://www.mzv.sk/ministerstvo/slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva/.

Z dôvodu právnej istoty ako aj pre prípad nepredvídaných udalostí nebude na škodu ak tento súhlas mať budete s notársky overeným podpisom, prípadne môžete kontaktovať priamo Veľvyslanectvo SR v Záhrebe /https://www.mzv.sk/web/zahreb/o_nas/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám dotaz ohledne vycestovaní s 4 r synem ze  Slovenska do Čech. Vím, že bez souhlasu druhého rodiče muže vycestovať na krátkou dobu, respektíve 28 nejdéle. Bylo by mozne vycestovaní na 1-2 týdny každý mesic ? Zákon nijak nedefinuje kolikrát za rok. Dekuji předem za odpověď.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2019)

Dobrý deň, 

keďže sa jedná o maloleté dieťa, pri vycestovaní do Česka dieťa musí mať vlastný cestovný pas.

Aj keď zákon o rodine nehovorí o podobných prípadoch, odporúčame, aby ste mali písomný súhlas druhého rodiča vzhľadom na okolnosť, že môže dôjsť k nepredvídaným okolnostiam, kde bude potrebovať súhlas druhého rodiča, teda matky, ktorej dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti, ako aj to, že matka dieťaťa môže žiadať o jeho návrat do miesta obvyklého pobytu, resp. môže nahlásiť únos dieťaťa.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk