'

Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 19. 7. 2017

Otázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, chcem vycestovať so synom (2 roky) do zahraničia a však manžel mi nechce podpísať splnomocnenie na vycestovanie a nesúhlasí s vycestovaním. Chcem podať návrh na súd, ako postupovať, a čo všetko by mal návrh obsahovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

V zmysle zákona o rodine majú obaja rodičia rovnaké práva a povinnosti  k dieťaťu. Medzi toto právo patrí, aj právo určiť pobyt dieťaťa. Podľa § 35 Zákona o rodine Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Podľa ustanovenia §  36 ods. 1 Zákona o rodine Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6)Ustanovenia § 24§ 25 a 26 sa použijú primerane.

Je potrebné rozlišovať vycestovanie trvalé a dočasné. Pokiaľ ide o dočasné vycestovanie dieťaťa do zahraničia, napríklad výlet, či dovolenka, na takéto vysťahovanie nepotrebujete súhlas druhého rodiča, avšak podľa zákona o rodine má druhý rodič právo na informácie o dieťati. To znamená, že by ste otcovi, mali poskytnúť informáciu o tom, kam s dieťaťom vycestujete. Ako som však uviedol, jeho súhlas v prípade krátkodobej návštevy zahraničia nepotrebujete. K tomu si dovoľujem pripojiť aj právny názor Krajského súdu v Košiciach:

Právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania(súdom upraveného styku) je právom oprávnenej osoby, v tomto prípade otca maloletého, a toto miesto nemožno bezdôvodne obmedziť len na územie Slovenskej republiky, preto ani dovolenkový pobyt dieťaťa s otcom v cudzine nemožno bez ďalšie považovať za podstatnú otázku, v dôsledku čoho absentuje hmotnoprávna podmienka pre to, aby o vycestovaní maloletého dieťaťa za účelom dovolenky počas súdom upraveného styku mohol (mal) rozhodovať súd.Rodičia sú pri výkone svojich práv a povinností zásadne rovnoprávni a určenie miesta, spôsobu trávenia času rodiča s dieťaťom viazaný na súhlas druhého rodiča, by bolo voči rodičovi, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, diskriminujúce, pretože ak je oprávnený rodič schopný sa o svoje dieťa riadne postarať po celú dobu stretávania a má na to vytvorené všetky podmienky, potom niet žiadneho zákonného dôvodu na to, aby bol tento styk akokoľvek obmedzovaný.

Odlišnou však bude situácia, kedy sa budete s dieťaťom chcieť do zahraničia vysťahovať natrvalo. V tomto prípade by sa už nejednalo o tzv. bežnú vec týkajúcu sa maloletého dieťaťa, ako je to v prípade dovolenky, a preto by bol potrebný súhlas druhého rodiča. V takom prípade už budete potrebovať súhlas otca dieťaťa.  Ak by ste ho nemali, mohli by ste sa dopustiť neoprávneného premiestnenia dieťaťa, tzv. rodičovského únosu. Preto je vhodnejšie postupovať tak, že podáte na súd návrh na udelenie povolenia s vycestovaním dieťaťa do zahraničia. Návrh musí obsahovať najmä označenie súdu (okresný súd podľa pobytu dieťaťa), označenie účastníkov (meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt). Následne je potrebné opísať skutkový stav, teda že sa chystáte na trvalé vysťahovanie do cudziny. Bolo by vhodné uviesť aj dôvod (napr. za prácou, za rodinou a podobne). Súd by mal skúmať, či dieťa bude mať v danej krajine, resp. mieste vytvorené vhodné podmienky na život (bývanie, strava, lekárska starostlivosť, vzdelanie a podobne). Je potrebné uviesť, aj to, že ste sa pokúšali o dohodu s otcom dieťaťa avšak neúspešne. Napokon je v závere potrebné návrhu uviesť, čoho sa návrhom domáhate. K návrhu je potrebné pripojiť aj dôkazy, preukazujúce Vaše tvrdenia. 

Súd Váš návrh posúdi a rozhodne tak, aby to bolo v najlepšom záujme dieťaťa. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Môj priateľ mal vzťah. Asi dva roky, ale nie veľmi dobrý a ona ostala tehotná. On myslel, že budú spolu tak sa dal uviesť za otca dieťaťa, ktoré čakala. Ale nie je istý, či je jeho lebo ona sa stretávala s pánom, za ktorého sa po pôrode aj časom vydala. V rodnom liste je zapísaný ako otec, ale dieťa nevidel do súdu, tam súd rozhodol o zverení malej matke a o výživné 50 €. A styk s dieťaťom majú voľný, ale on dieťa nevidí aj mesiac stále sa vyhovára. V novembri vycestovala do zahraničia, ani o tom nevedel na mesiac. Poslala mu písomne oznámenie, že dieťa sa nachádza vo Francúzsku a bude tam až do januára. Bol z toho zdrvený. A dnes sa dozvedel medzi dvermi, že dieťa znova opúšťa na tri mesiace SK, a že mu to príde písomne. Čo v takej veci sa dá robiť. Priateľ je hotový, ďakujem za radu.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň, pri takýchto situáciách, kedy jeden z rodičov chodí s dieťaťom bez súhlasu druhého rodiča do zahraničia, je potrebné rozlišovať krátkodobé pobyty v zahraničí, resp. dovolenky v zahraničí a dlhodobé alebo trvalé vysťahovanie do zahraničia. Na krátkodobé pobyty, dovolenky, nie je potrebný súhlas druhého rodiča s vycestovaním dieťaťa, nakoľko podľa zákona o rodine je takáto dovolenka bežnou vecou, kedy môže konať iba jeden z rodičov. Ak by však išlo o trvalé alebo dlhodobé vysťahovanie, môže otec dieťaťa podať na súde v mieste pobytu dieťaťa (v tomto prípade vo Francúzsku) návrh na nariadenie návratu dieťaťa do miesta svojho obvyklého pobytu. Tu je potrebné dať si pozor na 1 ročnú lehotu odo dňa vysťahovania dieťaťa, nakoľko ak druhý rodič nepodá tento návrh na nariadenie návratu dieťaťa, bude sa mať za to, že súhlasí s pobytom dieťaťa v zahraničí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 17 rokov (za 3 mesiace 18). Chcela by som sa spýtať, či mi na cestu do českej republiky stačí občiansky preukaz, a či potrebujem aj dake splnomocnenie, keďže cestujem sama. Idem tam na víkend za priateľom. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň, na cestu do Českej republiky Vám stačí platný občiansky preukaz. Nepotrebujete ani žiadne splnomocnenie ani iný doklad aj keď máte 17 rokov. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám polročnú dcérku a v lete by som ju chcela zobrať na dovolenku do zahraničia. Chcem sa spýtať, či potrebujem súhlas jej otca. Mala ma priezvisko po otcovi ale nežijeme v spoločnej domácnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete ísť s maloletou dcérou len na dovolenku nie je podľa zákona a rovnako ani podľa súdnej praxe potrebný súhlas druhého rodiča. Je však Vašou povinnosťou ho aspoň informovať o tom, že na dovolenku cestujete a kam cestujete, nakoľko rodičia majú právo na informácie o dieťati.  Súhlas by ste potrebovali len v tedy, ak by išlo o trvalé vysťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý večer, mám 18 rokov a môj priateľ ide s jeho rodičmi v lete na dovolenku na Cyprus, a mňa chcú zobrať tiež. Potrebujem súhlas od rodiča na vycestovanie s cudzou osobou teda jeho rodičmi, ak som už dospelá? Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste už nadobudli plnoletosť, potom Vás už rodičia nezastupujú v žiadnych právnych úkonoch ani rozhodnutiach. Ste plne spôsobilá na právne úkony, a preto ani v tomto prípade, na ktorý sa pýtate nepotrebujete súhlas na vycestovanie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa informovala ohľadom rodinného práva. S manželom sme boli v rozvodovom konaní pričom máme 6 ročnú dcérku. Nežili sme v spoločnej domácnosti niekoľko mesiacov. Medzičasom som mala krátkodobú známosť a otehotnela som. S manželom sme si však našli k sebe opäť cestu a chceme si splniť dávny sen a to vysťahovať sa spoločne do zahraničia a začať nový život. Podľa zákona bude v rodnom liste dieťaťa zapísaný môj manžel. Takže si správne myslím, že súhlas biologického otca na vysťahovanie do zahraničia nepotrebujem? Aké kroky môže podniknúť neskôr, keď už budeme v zahraničí mám na mysli napríklad test na určenie otcovstva a následne žiadosť o úpravu styku?

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ sa dieťa narodilo počas trvania manželstva, hoci biologickým otcom je iný muž, právnym otcom je Váš manžel. Právo udeliť súhlas na vycestovanie je právo toho, kto je rodičom podľa zákona. Podľa zákona budete rodičmi Vy a Váš manžel. Ak by si biologický otec chcel robiť nárok na styk, či ostatné práva vyplývajúce zo zákona o rodine, muselo by sa najskôr zaprieť otcovstvo Vášho manžela a následne by musel byť ako právny otec určený muž, ktorý je biologickým otcom. Z procesného hľadiska je však aktívne legitimovaný (oprávnený) na podanie takéhoto návrhu manžel, alebo matka, nie však biologický otec. Existujú však aj názory a prípady, kedy aj napriek absencii národnej úpravy, Európsky súd pre ľudské práva priznal aj takémuto mužovi z titulu práva na rodinný a súkromný život, podať žalobu, resp. návrh na určenie otcovstva. Vychádzajúc striktne z úpravy v zákone však právo podať takýto návrh biologický otec nemá.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám otázku na Vás. V auguste by chceli starí rodičia vziať nášho syna 9 ročného na dovolenku do Turecka. My ako rodičia súhlasíme. Je potrebný nejaký súhlas na vycestovanie? Veľmi pekne ďakujem. 

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme odpoveď :

Na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR  je uvedené, že pri vycestovaní maloletého do zahraničia napr. na dovolenku, v sprievode tretej osoby , teda nie zákonného zástupcu, turecké úrad potvrdenie o súhlase zákonného zástupcu, resp. splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa do zahraničia pri vstupe do Turecka ani počas pobytu nevyžadujú.

Platný cestovný doklad - cestovný pas je samozrejmosťou.

Napriek uvedenému odporúčame zaobstarať predmetný súhlas, ktorého vzor nájdete na tomto linku : https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia

Prípadne kontaktujte gen. konzulát v Istambule : https://www.mzv.sk/web/cgistanbul/domov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som natrvalo vycestovať do zahraničia s mojou dcérou, kde by moja dcéra riadne chodila do školy. Už máme vybavené aj bývanie. Dieťa mi je riadne zverené do opatery, mám právoplatne rozhodnutie zo súdu, otec dcéru 4 r. nevidel, nemá s ňou žiadny kontakt, tak isto neviem kde sa nachádza. Nemám t.č. adresu pobytu, ale podľa všetkého sa nachádza v susednom štáte. Výživné platí riadne aj to po súdnom vymáhaní. Chcela by som podať návrh na súd. Mám otázku, ako dlho môže trvať pokiaľ budeme mať súhlas o vycestovaní súdnou cestou? Je február a od septembra by som chcela, aby dcéra už navštevovala školu v USA. Čo sa týka jazykovej bariéry v tom nevidím problém, dcéra rozpráva anglicky na vynikajúcej úrovni. Mohla by v konkrétnej veci aj sama vypovedať? Má 13r. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o dĺžku súdneho konania, túto možno odhadnúť len ťažko. Faktom však je, že pokiaľ ide o veci týkajúce sa starostlivosti súdu o maloleté deti, súdy by mali tieto veci vybavovať prioritne. Ak by ste podali návrh teraz, nie je vylúčené, že súd vydá súhlas v priebehu 6 mesiacov. Rovnako však nemožno vylúčiť ani to, že rozhodovanie by trvalo aj dlhšie, obzvlášť, ak by otec s vycestovaním nesúhlasil, ak by bol problém s doručovaním písomností, príp. ak by sa vyskytla iná prekážka.

Pokiaľ ide o výsluch dieťaťa, pri 13 ročnom dieťati je reálny predpoklad, že v súdnom konaní vie vyjadriť svoj názor, a preto by súd k výsluchu dieťaťa zrejme pristúpil a pri rozhodovaní by prihliadaj na dieťaťom prejavený názor. Pri rozhodovaní by však bolo najdôležitejším kritériom najlepší záujem dieťaťa.

Ideálne by bolo, ak by sa Vám od otca dieťaťa podarilo zabezpečiť písomný súhlas s presťahovaním sa do zahraničia (najlepšie aj s úradne overeným podpisom otca). V takom prípade by súdne konanie nebolo nutné.

Podľa ustanovenia § 35 zákona o rodine platí, že: "Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Zaškrtnite, že nie ste robotPríbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk