Máte
otázku?

Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať. Plánujem vycestovať so synom (2 roky) do zahraničia, avšak môj manžel mi nechce podpísať splnomocnenie na vycestovanie a nesúhlasí s naším odchodom. Chcem podať návrh na súd a potrebujem vedieť, ako postupovať a čo by mal návrh obsahovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

V zmysle zákona o rodine majú obaja rodičia rovnaké práva a povinnosti  k dieťaťu. Medzi toto právo patrí, aj právo určiť pobyt dieťaťa. Podľa § 35 Zákona o rodine Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Podľa ustanovenia §  36 ods. 1 Zákona o rodine Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6)Ustanovenia § 24§ 25 a 26 sa použijú primerane.

Je potrebné rozlišovať vycestovanie trvalé a dočasné. Pokiaľ ide o dočasné vycestovanie dieťaťa do zahraničia, napríklad výlet, či dovolenka, na takéto vysťahovanie nepotrebujete súhlas druhého rodiča, avšak podľa zákona o rodine má druhý rodič právo na informácie o dieťati. To znamená, že by ste otcovi, mali poskytnúť informáciu o tom, kam s dieťaťom vycestujete. Ako som však uviedol, jeho súhlas v prípade krátkodobej návštevy zahraničia nepotrebujete. K tomu si dovoľujem pripojiť aj právny názor Krajského súdu v Košiciach:

Právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania(súdom upraveného styku) je právom oprávnenej osoby, v tomto prípade otca maloletého, a toto miesto nemožno bezdôvodne obmedziť len na územie Slovenskej republiky, preto ani dovolenkový pobyt dieťaťa s otcom v cudzine nemožno bez ďalšie považovať za podstatnú otázku, v dôsledku čoho absentuje hmotnoprávna podmienka pre to, aby o vycestovaní maloletého dieťaťa za účelom dovolenky počas súdom upraveného styku mohol (mal) rozhodovať súd.Rodičia sú pri výkone svojich práv a povinností zásadne rovnoprávni a určenie miesta, spôsobu trávenia času rodiča s dieťaťom viazaný na súhlas druhého rodiča, by bolo voči rodičovi, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, diskriminujúce, pretože ak je oprávnený rodič schopný sa o svoje dieťa riadne postarať po celú dobu stretávania a má na to vytvorené všetky podmienky, potom niet žiadneho zákonného dôvodu na to, aby bol tento styk akokoľvek obmedzovaný.

Odlišnou však bude situácia, kedy sa budete s dieťaťom chcieť do zahraničia vysťahovať natrvalo. V tomto prípade by sa už nejednalo o tzv. bežnú vec týkajúcu sa maloletého dieťaťa, ako je to v prípade dovolenky, a preto by bol potrebný súhlas druhého rodiča. V takom prípade už budete potrebovať súhlas otca dieťaťa.  Ak by ste ho nemali, mohli by ste sa dopustiť neoprávneného premiestnenia dieťaťa, tzv. rodičovského únosu. Preto je vhodnejšie postupovať tak, že podáte na súd návrh na udelenie povolenia s vycestovaním dieťaťa do zahraničia. Návrh musí obsahovať najmä označenie súdu (okresný súd podľa pobytu dieťaťa), označenie účastníkov (meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt). Následne je potrebné opísať skutkový stav, teda že sa chystáte na trvalé vysťahovanie do cudziny. Bolo by vhodné uviesť aj dôvod (napr. za prácou, za rodinou a podobne). Súd by mal skúmať, či dieťa bude mať v danej krajine, resp. mieste vytvorené vhodné podmienky na život (bývanie, strava, lekárska starostlivosť, vzdelanie a podobne). Je potrebné uviesť, aj to, že ste sa pokúšali o dohodu s otcom dieťaťa avšak neúspešne. Napokon je v závere potrebné návrhu uviesť, čoho sa návrhom domáhate. K návrhu je potrebné pripojiť aj dôkazy, preukazujúce Vaše tvrdenia. 

Súd Váš návrh posúdi a rozhodne tak, aby to bolo v najlepšom záujme dieťaťa. 

Trápi vás "Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či bude môj 14-ročný bratranec, ktorý už má občiansky preukaz, potrebovať ešte nejaký iný doklad, ak spolu vycestujeme na dva dni do Česka. Mám na mysli napríklad cestovný pas alebo súhlas rodičov. Ďakujem krásne.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, cestovný pas potrebovať nebudete ani jeden z vás, nakoľko sme v Európskej únií.

Pokiaľ ide ale o súhlas rodiča s vycestovaním, tento budete potrebovať, keďže bratranec je v zmysle zákona stále maloletý. De facto by postačoval ústny súhlas, resp. vedomosť rodičov, že dieťa bude cestovať s vami. Odporúčam vám však ale nechať si podpísať aj písomné splnomocnenie od jedného z rodičov bratranca, a to najmä z dôvodu, ak by v zahraničí nastal nejaký problém a bolo by nevyhnutné za maloletého vykonať úkony, na ktoré sú oprávnený iba jeho zákonný zástupcovia, t. j. rodičia. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím, nežijem s otcom svojho dieťaťa a koncom mesiaca cestujem s priateľom do Bulharska. Musím mať jeho podpis a súhlas? Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 07.12.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že ide len o dovolenku resp. výlet na sviatky, a teda nie o trvalé presťahovanie maloletých detí do Bulharska. Ak je to tak, že ide len o dovolenku, potom súhlas otca maloletých detí nepotrebujete. Otcovi dieťaťa však oznámte, kde sa bude nachádzať s dieťaťom, keďže otec má právo v zmysle zákona o rodine vedieť, kde sa jeho dieťa nachádza.

Odporúčam pozrieť aj stránku Ministerstva zahraničných vecí a eur. záležitostí SR ako doklady budete potrebovať pre vstup do krajiny.


Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň,

Rada by som sa informovala o nasledovnej problematike. Chcela by som s mojím synom (5 rokov) vycestovať do Holandska. Problém však spočíva v tom, že môj bývalý priateľ odmieta podpísať potrebnú dohodu, ktorá by mi to umožnila. Ak by som išla aj napriek jeho nesúhlasu, musela by som riešiť túto situáciu súdnou cestou, v prípade, že by ma dal na súd? Existuje nejaká optimálna cesta, ako postupovať v tejto situácii? Môžem očakávať nejaké problémy, ak by som vycestovala bez jeho súhlasu? Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 07.11.2022)

Dobrý deň,

 

v zmysle zákona o rodine majú rodičia o vysťahovaní dieťaťa do zahraničia rozhodovať spoločne a ak sa na tom nedohodnú, je možnosť dať návrh, aby rozhodol súd. Ak sa toto nedodrží a vysťahuje sa dieťa z krajiny obvyklého pobytu bez súhlasu oboch rodičov, resp. bez súdneho rozhodnutia, ktoré by to povoľovalo, rodič, ktorý by sa takto s dieťaťom vysťahoval, by sa dopustil tzv. medzinárodného únosu dieťaťa. Druhý rodič by potom mohol žiadať o návrat dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu (do krajiny pôvodu).


Trápi vás "Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som s vnukom vycestovať do Kanady. Potrebujem súhlas od jeho rodičov s vycestovaním? Ak áno, aké všetky náležitosti musí tento súhlas obsahovať?

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
slovenský zákon neupravuje špecifické požiadavky na súhlas, avšak odporúčam napísať písomný súhlas s tým, že vnuka beriete na výlet (dočasne) do Kanady. Uviedol by som presné obdobie a že s tým obaja rodičia (uviesť ich meno, priezvisko a narodenie) súhlasia. Podpisy by som nechal overiť a toto by som dal preložiť do angličtiny. Zároveň odporúčam zistiť si podmienky v Kanade. 


Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Ak moja dcéra ide so sestrou do zahraničia na dovolenku, musí mať odo mňa splnomocnenie?

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň,

v prípade vycestovania dieťaťa do Chorvátska bez zákonného zástupcu (rodiča) by som Vám odporučil, aby ste podpísali splnomocnenie zákonného zástupcu v anglickom jazyku, a to najmä z dôvodu, že Chorvátsko nie je súčasťou Schengenského priestoru, a teda je potrebné rátať s pasovou kontrolou na hraniciach. Splnomocnenie Vám taktiež odporúčam podpísať pred notárom,  t.j. s notársky overeným podpisom.

Vzor Splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia, tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku nájdete na stránke Ministerstva  zahraničných vecí SR - https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: Plánujem týždňový výlet so svojou maloletou dcérou do Srbska, Čiernej hory a Albánska. Chcela by som sa poradiť, či potrebujem súhlas od exmanžela na vycestovanie, keď dcéra mi bola súdom zverená do starostlivosti a stretávanie s ním nie je súdom určené. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 09.08.2022)

Dobrý deň,
súhlas otca dieťaťa na krátkodobý pobyt v zahraničí /dovolenka/ nepotrebujete. Informujte otca dieťaťa, kde sa bude dieťa nachádzať /formou SMS alebo emailom/, keďže otec dieťaťa má právo vedieť kde sa jeho dieťa nachádza, ide o jeho rodičovské právo. Ide aj o to, že ak by došlo k nepredvídateľným udalostiam, aby vedel kde sa nachádzate, rovnako sa zaregistrujte na stránke MZV SR, aby ho v prípade týchto situácií kontaktovali.

Rovnako na stránke Ministerstva zahraničných vecí a eur. záležitostí SR zistite aké doklady pre dieťa potrebujete.


Trápi vás "Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či moja 6-ročná dcéra potrebuje iný doklad okrem pasu na vycestovanie do ČR s jej krstným otcom. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 04.08.2022)

Dobrý deň,
zákon toto presne nerieši, ale odporúčam pre istotu mu vystaviť splnomocnenie, v ktorom bude aj súhlas s tým, že môže dieťa cestovať do ČR. Nemyslím si, že by vznikol problém, ak by ho nemal.


Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, aký doklad potrebujem, ak by som si chcel vziať trojročnú vnučku na jednodňový výlet do ZOO v Českej republike a jej rodičia s tým súhlasia. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 01.08.2022)

Dobrý deň,
pas dieťaťa a najlepšie mať od rodičov súhlas s výletom do ČR. Druhý dokument nie je nutný, avšak v prípade, že Vás zastaví policajná hliadka v ČR, môže Vám to ušetriť veľa vysvetľovania.


Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, zaplatila som si dovolenku v Egypte pre seba a svojho 11-ročného syna. Som rozvedená a syn mi bol zverený do starostlivosti. Po rozvode som si zmenila priezvisko na rodné, zatiaľčo syn má priezvisko po otcovi. Rada by som sa informovala, aký doklad potrebujem, aby pri cestovaní nenastali žiadne komplikácie. Zároveň ma zaujíma, či postačuje, keď túto skutočnosť oznámim synovmu otcovi, alebo je nevyhnutné mať jeho písomný súhlas. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 19.07.2022)

Dobrý deň,
zákon priamo nerieši, aký doklad by ste mali mať. Ale v praxi odporúčame mať so sebou rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa, preložené do angličtiny a tiež potvrdenie o zmene priezviska preložené do angličtiny. 

Ak idete na dovolenku len v čase, ktorý je "Váš", teda nezasahujete do času, kedy môže byť s dieťaťom otec, tak jeho súhlas nepotrebujete vôbec. Stačí mu to len oznámiť. 


Trápi vás "Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, Plánujeme s mojim synom dovolenku v Srbsku. Potrebujem k tomu súhlas od jeho otca? Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 18.07.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o vycestovanie do zahraničia v zmysle vysťahovania, vtedy je potrebný súhlas druhého rodiča, inak by išlo o medzinárodný únos dieťaťa. Naopak ak ide o krátkodobý dovolenkový pobyt v zahraničí, nie je nevyhnutné mať súhlas druhého rodiča. Stačí ak o tom bude informovaný.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vycestovanie maloletého deťaťa do zahraničia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.