Máte
otázku?

Ako postupovať pri dedení?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako postupovať pri dedení?

Dobrý deň, poprosil by som o radu ako postupovať pri dedení po mame. Rodičia v BA a v Senci vlastnia spolu 3 nehnuteľnosti. Mám dve sestry, z ktorých jedna býva v nehnutelnosti, ktorej vlastníkom bola moja zosnulá matka a žijúci otec. Mám právo vstúpiť do týchto nehnutelností ešte pred dedičským konaním. Mám obavu, že sestry peniaze a šperky a ďalšie cenné veci budú chcieť ukryť a použiť pre seba. Ako zistím, či všetko bude obsiahnuté v súpise majetku. Ja bývam v Žiline a nemám ako skontrolovať čo je predmetom dedičského konania. Ďakujem

Odpoveď: Ako postupovať pri dedení?

Dobrý deň, dedičstvo sa v zmysle právnej úpravy nadobúda na Slovensku úmrtím poručiteľa. Formálne rozhodnutie súdu (notára) je len oficiálnym potvrdením o nadobudnutí dedičstva, spôsobe a rozsahu dedenia (pre právnu istotu účastníkov konania). Vychádzajúc z toho, ste podielovým spoluvlastníkom v nehnuteľnostiach, ktoré vlastnila Vaša mama. Z toho dôvodu máte právo na vstup do nehnuteľností. V prípade, ak sa bojíte zatajovania šperkov a iných cenností, môžete po začatí dedičského konania podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia (§ 175e OSP). V návrhu uveďte, že máte obavy o zatajenie cenností po poručiteľke a z toho dôvodu žiadate, aby súd zabezpečil dedičstvo (tzn. súd môže určité veci vziať do úschovy, prípadne dať do úschovy tretím osobám). Ak by napriek tomu došlo k zatajeniu cenností, šperkov, tak Vaše sestry spáchajú trestný čin (podľa posúdenia krádež, prípadne zatajenie veci). Následne môžete podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako postupovať pri dedení? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
rodičia vlastnia dve nehnuteľnosti, jednu obývajú oni a v druhej prebýva brat. Rodičia sú už v dosť pokročilom veku a majú dosť závažné zdravotné problémy. Brat vedie neusporiadaný život, jeho alkoholizmus sa stupňuje a rodičia chcú predísť tomu, aby po ich smrti rodina (bratove deti) o časť bratovho majetku prišla. Premýšľajú nad prepisom nehnuteľnosti (darovaním), kde býva brat a má tam aj trvalý pobyt, na mňa s tým, že by bola zriadená na dom ťarcha - právo doživotného užívania pre brata (matka ho nechce vydediť a vyhodiť na ulicu). Čo by nasledovalo po ich smrti, ako by prebehlo dedičské konanie? Je nejaká možnosť ošetriť to aj v závete?

Odpoveď: Ako postupovať pri dedení?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na situáciu, ktorú uvádzate v otázke, toto riešenie vyporiadania nehnuteľnosti za života rodičov považujeme za správne.
Ak by Vám rodičia darovali predmetnú nehnuteľnost, v ktorej býva bratova rodina, potom by táto nehnuteľnosť už nebola predmetom dedenia po rodičoch, keďže v čase ich úmrtia by nebola v ich vlastníctve.

Pýtate sa v otázke, čo to pre Vás znamená v prípade následného dedič. konania.

Uvádzame, že v dannom prípade platí ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

V podstate z uvedeného ustanovenia vyplýva, to, že keďže rodičia by Vám darovali jednu nehnuteľnosť - byt už teraz, hodnota tohto bytu by sa započítala na Váš dedičský podiel a o toľko menej by ste dedili.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri dedení? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
rodina mojej mamy mala rodinný dom v centre Bratislavy, ktorý bol zbúraný, aby sa na jeho miesto mohla vystaviť nová budova. Za čo dostala rodina mojej mamy 3 izbový byt. Toto bolo niekedy v priebehu 70tých rokoch, v roku 79 som sa narodila ja, v roku 83 sa narodila moja sestra a o pol roka neskôr, uzavrela moja mama manželstvo s mojim otcom, ktorý sa krátko predtým rozviedol, z prvého manželstva má 3 dcéry. Otec s nami začal bývať až po sobáši a vtedy mama prepísala polovicu bytu na neho. Teraz mama zomrela a ja by som rada vedela aký je správny právny postup dedenia tohto bytu. Aký má na neho nárok nás otec? Aký nárok majú jeho dcéry z prvého manželstva? Vopred ďakujem za odpoveď, s pozdravom L.

Odpoveď: Ako postupovať pri dedení?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2021)

Dobrý deň, po prečítaní Vašej otázky, si k nej dovoľujem uviesť nasledovný právny názor :

Z otázky vyplýva, že byt bol v podielovom spoluvlastníctve Vašej matky a otca, teda nepatril do BSM. Predmetom dedenia bude len podiel matky.

Uvádzame, že pôjde o dedenie v prvej dedičskej skupine v zmysle ust par. 473 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že v prvej dedičskej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom : zákonný nárok otca na podiele matky z bytu  je jedna tretina.

Uvádzame, že dedičmi po Vašej mame nie sú deti Vášho otca a to ani v prípade, že by sa Váš otec vzdal dedičstva alebo keby dedičstvo odmietol a to z dôvodu, že Vaša matka nie je matkou detí Vášho otca.

V dedičskom konaní je možná dohoda dedičov a to vo Vašom prípade napr. aj taká, že podiel matky na byte zdedíte v celosti Vy ako deti Vašej matky, prípadne jedna z Vás a to s povinnosťou alebo bez povinnosti výplaty Vášho otca resp. druhej sestry.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri dedení? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
poprosil bý som Vás ako mám postupovať pri dedení po mojom otcovi. Otec zanechal troj izbový byt. Môj nevlastný brat mi odmieta podať akékoľvek informácie o dedičskom konaní. Odmieta ma vpustiť do bytu.

Odpoveď: Ako postupovať pri dedení?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2021)

Dobrý deň,
ktorý notár prejednáva dedičstvo zistíte z rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska Vášho otca v čase úmrtia a dátumu úmrtia. Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu. Zoznam súdov nájdete na stránke justice.sk.

Následne kontaktujte notára.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako postupovať pri dedení?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri dedení? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcela by som Vás poprosiť o radu.
1. Moja mama zomrela pred 7 rokmi. Nás rodinný dom vlastnil otec(v list vlastníctve je otec), ale ten dom kúpila matka, ona celý život pracovala, otec stále bol nezamestnaný.
V tomto prípade, aké je dedičstvo?
2. Ako sa prebieha, postupuje dedičské konanie? Predvolajú sa všetci členovia rodiny súčasne?
3. Čo môžem robiť, ak som predvolanie na dedičské konanie nedostala?

Môj brat a otec boli na dedičskom konaní a ani mi to nepovedali. Dozvedela som to od babičky. Spýtal som sa brata, že mi o tom prečo nehovoril a aj som mu povedala, že aj ja sa obrátim k súdu. Na to mi odpovedal to, že nemám ísť, preto že sa už rozhodli, po smrti otca bude dom pre nás dvoch.
Verila som bratovi, dohodli sme sa po smrti otca podelíme o dom.
Po 3 mesiacoch od dedičského konania otec predal dom za 50 tisíc eur a minul všetky peniaze. Býval u svojej matky, ani peniaze ani dom. Zrazu mu zomrela stará mama/moja prababička/a teraz je vlastníkom 2 izbového bytu v meste, čo ma cenu cca. 60 tisíc eur. Neviem ako sa k tomu dostal, jeden povie, že zdedil od jeho babičky, druhý hovoria, že bral úver.
Už dlho nemám vzťah s otcom, pretože mňa aj mamu fyzicky a psychicky nás týral celý život.
Pred týždňom som dozvedela od babičky z maminej strany, že keď predal náš rodinný dom dal bratovi peniaze 6 tisíc eur. A že otec má napísaný závet. Môj brat bude dedičom tohto bytu, ktorý ma teraz. Prosím Vás aké mám nároky ?
Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri dedení?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2021)

Dobrý deň, ak Vaša mama zomrela pred 7 rokmi a neboli ste predvolaná na dedič. pojednávanie, ktoré je už právoplatne skončené, potom už nemôžete od ostatných dedičov vymáhať svoj podiel na dedičstve, keďže uplynula všeobecná premlčacia doba 3 roky od právoplatnosti dedičského rozhodnutia v zmysle ust. § 105 Obč. zákonníka :

"Ak ide o právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva (§ 485), začína plynúť premlčacia doba od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo."

Pokiaľ ide o budúce dedenie po Vašom otcovi, nateraz je Vaša dohoda s bratom o tom, ako si podelíte majetok, táto je predčasná. Dôvod je okrem iného ten, že Váš otec žije, a so svojim majetkom za svojho života môže nakladať podľa svojho uváženia, pričom nepotrebuje súhlas budúcich dedičov.Ak otec spísal závet a uviedol v ňom, že dedičom po ňom bude len jeho syn, toto je tiež predčasné teraz riešiť. Vy ako dcéra ste neopomenuteľným dedičom, predpokladáme, že ste plnoletá, a potom platí ust. § 479 Obč. zákonníka :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Naviac ak Váš brat od otca dostal napr. nehnuteľnosť alebo väčšiu sumu peňazí, v dedičskom konaní po otcovi bude môcť žiadať započítanie predmetných darov na dedičský podiel brata a on bude o toľko menej dediť v zmysle ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri dedení? (Dedičské právo)

Po nebohom otcovi prebehlo dedičske konanie, na ktorom sme sa dohodli, kedže pri dedení menších parciel ako 4000 m2 može byt len jeden vlastnik, že brat dostal vačší podiel. Može sa započítat dedenie po otcovi do dedenia po matke, ktorá nechce spísat závet? Dakujem za vašu odpoved.

Odpoveď: Ako postupovať pri dedení?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.04.2016)

Dobrý deň, dovolím si Vás upozorniť na ustanovenie § 23 a 24 zákona č. 180/1995 Z.z. o o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, podľa ktorých nemôže na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok. Uvedené primerane platí aj pre nadobúdanie spoluvlastníckych podielov. Dedenie po jednom poručiteľovi nesúvisí s dedením majetku, ktorý patril inému poručiteľovi. Z uvedeného dôvodu nemôže notár alebo súd pri prejednaní dedičstva bez ďalšieho na tieto okolnosti prihliadať. Nebráni to však tomu, aby sa dedičia pri vyporiadaní dohodli spôsobom, ktorý bude odrážať ich vôľu usporiadať vlastnícke vzťahy aj s ohľadom na iné dedičské konanie.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri dedení?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku