Máte
otázku?

Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky

Dobrý deň, pracujem v Prešove v zatiaľ nemenovanej spoločnosti, kde nás zamestnávateľ už posledné dva mesiace (s aprílom budú tri) nevypláca. Telefón neberie, na e-maily neodpovedá; ako keby ignoroval všetok kontakt zo strany zamestnancov. Vo firme, pre ktorú pracujem, nie je jeho meno uvedené v obchodnom registri ani nikde inde. Dlží nám mzdy za mesiace február, marec a (avizovaný) apríl. Odkedy som začal pracovať v tejto spoločnosti, bol som pol roka neplatičom v poistovni. Ignoroval to až do momentu, keď nás musel prihlásiť do poistovne na základe intervencie právnika. Minulý rok nás v rovnakom období nevyplácal za mesiace jún, júl a august. V auguste nám dokonca nevyplatil mzdu, pretože bol v Taliansku a nezadal nám žiadnu prácu. Chodili sme teda len tak do kancelárie, do ktorej mimochodom cestujem každý deň 20 km. Viem, že to je nevytvorenie pracovných podmienok zo strany zamestnávateľa, ale čo som mal robiť? Keď sa nám podarí zamestnávateľa kontaktovať, je na nás hrubý a tvrdí, že ma na nás len 2 minúty, potom zloží telefón. Oznámil som mu, že ignoruje zamestnancov a nezadáva nám prácu za posledné dva týždne. Tvoríme webové stránky a e-shopy. Síce nakupuje potrebné plug-iny a nástroje, ale napriek tomu, že sme začali projekt 2. apríla, stále nezakúpil potrebné materiály, videá a fotografie z fotobanky a zvaľuje to na zamestnancov. Zamestnanci však nemajú prístup k jeho bankovej karte alebo účtu, z ktorých nakupuje spomínané grafické a webové materiály. Ak táto správa vôbec dorazí k Vám, rád by som poprosil o radu. Situácia sa zhoršuje, stále viac ľudí je vystavených vykorisťovaniu zo strany súkromníkov, ktorí ich nechávajú bez mzdy. Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor:

Odpoveď rozdelím na viacero častí.

K nevyplateniu mzdy:

Vyplatenie odmeny za vykonanú prácu je jedna zo zamestnávateľových základných povinností. Táto povinnosť vyplýva už zo zásad pracovného práva, uvedených v Zákonníku práce, konkrétne podľa čl. 3 ZP:

Zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci. Zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie. Na to nadväzuje zákonné ustanovenie § 118 ZP: Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. 

 

V § 129 ZP je upravená splatnosť mzdy

(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

(2) Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky.

(3) Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.

Ak Vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu, potom môžete túto mzdu vymáhať súdnou cestou, prostredníctvom podania žaloby na zaplatenie dlžnej sumy. Okrem toho môžete požadovať aj úroky z omeškania, a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti mzdy dohodnutom v pracovnej zmluve. 

Okrem toho samozrejme môžte na zamestnávateľa podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného:

§ 214 Nevyplatenie mzdy a odstupného

(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) voči viac ako desiatim zamestnancom.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

Podľa § 86 ods. 1 písm. c) Trestného zákona:

Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil najneskôr do 60 dní od dokonania trestného činu. Ak však mzdu nevyplatil ani dodatočne, do 60 dní, potom by bol jeho čin naďalej trestným.

V neposlednom rade môžete podať podnet na Inšpektorát práce, ktorý mu môže uložiť pokutu. Ak však chcete peniaze vymáhať, je potrebné podať žalobu (inšpektorát práce mzdu nevymáha).

K nezadávaniu práce:

§ 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

(1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer,

a) zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou,

b) zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Podľa § 142 ods. 1 ZP Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Ak Vám zamestnávateľ neprideľuje prácu, potom ide o prekážku na strane zamestnávateľa a Vy, pokiaľ ste v určenom čase na pracovisku pripravený vykonávať svoju prácu, máte nárok na náhradu mzdy v sume priemerného mesačného zárobku.

Aj v tomto prípade je na zváženie podanie podnetu príslušnému inšpektorátu práce, ktorý by v rámci svojej právomoci mohol vykonať u zamestnávateľa kontrolu a posúdiť, či dodržiava ustanovenia Zákonníka práce, či dodržiava svoje povinnosti, neporušuje práva zamestnancov a pod. a v prípade zistenia pochybenia uložiť zamestnávateľovi pokutu podľa zákona.

Odporúčam Vám prerokovať Vašu konkrétnu situáciu s advokátom a zvážiť vyvodenie právnych dôsledkov voči zamestnávateľovi.

Trápi vás "Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa Vás, prosím, opýtať: Pracovný pomer so zamestnávateľom som ukončila 3. októbra 2022 a ostalo mi 7 dní dovolenky. Tieto mi vyplatil 4. novembra 2022, avšak výplatné pásky za september a november (dovolenkové dni) mi doteraz neodovzdal. Služobný mail, na ktorý mi v minulosti posielal výplatné pásky, mi bol deaktivovaný. Mám, prosím, nárok na tieto výplatné pásky? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky

(odpoveď odoslaná: 05.11.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 130 ods. 5 Zákonníka práce :

"Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná."

 

To, že Vám zamestnávateľ zrušil prístup na služobný email, je jeho oprávnenie. Preto odporúčam kontaktovať zamestnávateľa a požiadať ho, aby doklad o vyúčtovaní mzdy Vám zaslal doporučene na Vašu adresu trvalého bydliska v zmysle ust. § 38 Zákonníka práce.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Som na PN od 7. 6. 2021. U zamestnávateľa mi zostali diéty za jún 2021. Je zamestnávateľ povinný poslať mi ich na účet, alebo si ich musím vyzdvihnúť osobne?

Odpoveď: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky

(odpoveď odoslaná: 13.09.2021)

Dobrý deň,

spôsob vyplácania diét (teda či ich má Vám vyplácať formou v hotovosti alebo na účet) závisí od toho, či tento spôsob nebol dohodnutý v kolektívnej zmluve, alebo v písomnom rozhodnutí zamestnávateľa, pretože tento spôsob priamo zo zákona nevyplýva. Je na Vás ako sa so zamestnávateľom dohodnete. Zákon o cestovných náhradách upravuje však lehotu na uplatnenie týchto výdavkov zamestnancom voči zamestnávateľovi a tiež určuje lehotu pre zamestnávateľa na vyplatenie cestovných náhrad.

Preto ak nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo internom predpise zamestnávateľa iné, uplatnia sa ustanovenia zákona o cestovných náhradách, ktoré ustanovujú jednak povinnosť zamestnancovi, aby do desiatich pracovných dní od skončenia pracovnej cesty ale inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady (najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na náhrady skončená) predložil zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad. Následne je zamestnávateľ povinný v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie tejto pracovnej cesty alebo inej skutočnosti a uspokojiť nároky zamestnanca, opäť však najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady. Ak miesto plnenia nie je dohodnuté, platí sa v mieste sídla zamestnávateľa.


Podotázka: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na výplatnú páske, konkrétne tarifný plat. Ide o príjem, nadčasy, nadčasy za sobotu a dane za rok 2020. Nie je to moja prvá výplata, no niečo mi tu nesedí.

Odpoveď: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky

(odpoveď odoslaná: 16.04.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedneom prípade platí ust. § 130 ods. 5 Zákonníka práce :

 

"Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná."

Odporúčame vo veci kontaktovať prísl. oddelenei zamesntávateľa a požiadať o vysvetlenie. Ak neebudete spokojný s obsahom odpovede, môžete kontaktovať príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.


Trápi vás "Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať a poprosiť o radu. K dnešnému dňu, 4. 12. 2019, mi ešte nebola vyplatená mzda za desiaty mesiac (podľa kolektívnej zmluvy je splatnosť do konca kalendárneho mesiaca), pritom som nedostala ani výplatnú pásku. Ako by som mala postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky

(odpoveď odoslaná: 09.12.2019)

Dobrý deň,

v tomto prípade vidím minimálne dve pochybenia. Prvým, menej vážnym je, že Vám nebola vydaná výplatná páska. To možno považovať za porušenie zákona, avšak nie je zaň sankcia. Závažnejšie pochybenie a porušenie zákona je však meškanie s výplatou mzdy. Mzda za 10 mesiac by, podľa toho, čo uvádzate, mala byť do 30.11.. Ak do tohto dátumu nie je vyplatená, je zamestnávateľ v omeškaní. Môžete ho vyzvať písomne, aby Vám ju zaplatil povedzme do 5 dní, inak že podáte žalobu. Ak Vám mzdu nevyplatí, je potrebné obrátiť sa na súd podaním žaloby, kde okrem mzdy môžete žiadať aj úroky z omeškania a náhradu trov konania, ak Vám nejaké vzniknú.


Podotázka: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky (Pracovné právo)

Mám otázku. Manžel za posledné tri mesiace nedostal výplatnú pásku. Jeho mzda mu bola zwar vyplatená, ale k výplatným páskam sa nedokáže dopracovať, pretože ich zamestnávateľ mu odmieta poskytnúť. Ako by sme mali postupovať, aby mu ich dal? Určite existuje nejaký paragraf, ktorý by nám v tejto situácii mohol pomôcť. Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky

(odpoveď odoslaná: 25.07.2019)

Dobrý deň prajem,

áno paragraf existuje.  Podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce 

Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná.

Zamestnávateľ má zákonnú povinnosť vydať výplatnú pásku. Táto povinnosť je vymáhateľná aj súdom, teda ak ju dobrovoľne nevydá môže zamestnanec žalovať zamestnávateľa na vydanie týchto pások. Rovnako je možné sa obrátiť aj na inšpektorát práce, aby situáciu preveril a prípadne uložil sankciu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Pracujem ako administratívna pracovníčka a na výplatných páskach mám uvedenú sumu, ktorá je vyššia než minimálna mzda. Súčasne som zaradená do 2. tarifnej triedy a podľa tarifnej tabuľky by moja mzda mala byť v hrubom 624 eur, avšak na výplatnej páske mám v hrubom 550 eur. Ak sa nedá dohodnúť so zamestnávateľom a ten odmieta upraviť výplatu na sumu, ktorú by som mala dostávať, aké sú moje možnosti? Čo môžem v tejto situácii urobiť? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky

(odpoveď odoslaná: 27.02.2019)

Dobrý deň, 

vo veci odporúčame podať podnet na príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

 


Trápi vás "Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom situácie so svojím zamestnávateľom. Pracovnú zmluvu mi opätovne vystavil na dobu určitú, a to od 17.9.2017 do 31.12.2017 so skúšobnou dobou 3 mesiace. Následne mi vystavil ďalšie dve pracovné zmluvy, tiež na dobu určitú - jednu od 17.9.2017 do 28.2.2018 a druhú od 17.9.2017 do 31.1.2018, obidve s trimesačnou skúšobnou dobou. Napokon mi vystavil poslednú pracovnú zmluvu pod iným názvom s.r.o., kde je tiež konateľom. Táto zmluva bola platná od 1.4.2018 do 30.6.2018 a opäť s trojmesačnou skúšobnou dobou. Súčasne mi zamestnávateľ často posiela na dovolenku alebo neplatené voľno, pretože nemá dostatočne veľa práce. Teraz sa chystám ukončiť pracovný pomer, ale obávam sa, že mi nevyplatí mzdu. Ďakujem vopred za radu.

Odpoveď: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky

(odpoveď odoslaná: 05.05.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Z otázky vyplýva, že ste mali uzatvorené prac. pomery na dobu určitú od 17.9.2017 stále na dobu určitú vždy aj s určením skúšobnej doby. Posledný PP na dobu určitú máte v inej s.r.o. od 1.4.2018 do 30.6.2018 s 3 mesačnou skúšobnou dobou.

2./ Poznamenávame, že podľa ust. 45 ods. 4 Zákonníka práce platí, že "skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu." Pokiaľ posledný prac. pomer bol uzatvorený medzi inými účastníkmi - iná s.r.o.  ako predch. prac. pomery, potom môže ukončiť prac. pomer v skúšobnej dobe.

3./ Pokiaľ teraz chcete ukočiť prac. pomer je potrebné písomne zamestnávateľovi oznámiť aspoň 3 dni pred dňom, keď sa má prac. pomer skončiť, oznámenie, že ukončujete prac. pomer. Dôvod ukončenia prac. pomeru nemusíte uviesť, ale môžete uviesť. Prac. pomer skončí dňom uvedeným vo Vašom oznámení. Písomné oznámenie zašlite doporučene alebo osobne proti podpisu zamestnávateľovi.

 

 


Podotázka: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky (Pracovné právo)

Ďakujem za odpoveď a mám ešte jednu otázku. V pracovnej zmluve je uvedené, že v súlade s § 62 ods. 8 ZP sme sa dohodli na tom, že ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume stanovenej ustanovením § 62 ods. 8 ZP. V ďalšom odstavci je špecifikované, že dĺžka výpovednej doby je podľa ustanovenia § 62 ZP dvojmesačná. Ak zamestnanec poruší tento paragraf, nemá nárok na mzdu ani odmenu za prácu, ktorú vykonal počas daného obdobia. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše odpovede.

Odpoveď: Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky

(odpoveď odoslaná: 05.05.2018)

Dobrý večer, 

ďakujeme za reakciu.

Citácia ust. § 62 ods. 8 ZP je citáciou zákona, a teda aj je dohodnutá v prac. zmluve a je písomná, tak sa jedná o platnú dohodu.

Veta, ktorú uvádzate, že "dĺžka výpovednej doby je stanovená v ustanovení § 62 ZP dvojmesačná, ak zamestnanec poruší tento paragraf nemá nárok na mzdu ani odmenu za vykonanú prácu ktorú vykonal počas práce za vykonané obdobie.", k tejto uvádzame, že nevieme, čo chcel autor tejto časti rpac. zmluvy povedať, ale ak zamestnanec bude počas výpovednej lehoty riadne pracovať, má nárok na mzdu. 

Zrejme ste mysleli tú vetu v tom smere, že ak dôjde ku skončeniu prac. pomeru iným spôsobom ako výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou dobou, potom nemám nárok na mzdu. Takýto výklad nemá oporu v zákone.

Skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe ako forma ukončenia prac. pomeru nemusí byť citované v pracovnej zmluve, potom by tam musel byť uvedený v  podstate celý Zákonník práce, táto forma skončenia prac. pomeru vyplýva zo Zákonníka práce.

Vy pokiaľ  chcete ukončiť prac. pomer v skúšobnej dobe a máte ju aj dojednanú v prac. zmluve, potom zamestnávateľ Vám nemôže brániť v skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe. Vy môžete prac. pomer v skúšobnej dobe ukončiť v čase jej trvania ku dňu  skončenia skúšobnej doby. Nemusíte ukončiť prac. pomer formou výpovede s výpovednou dobou dva mesiace. 

Je na Vás ako sa rozhodnete, resp. čo je pre Vás lepšie, resp. čo chcete dosiahnuť.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevyplácanie mzdy a výplatné pásky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.