'

Dohoda podľa § 155 ZP Prehlbovanie kvalifikácie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 28. 9. 2017

Otázka: Dohoda podľa § 155 ZP Prehlbovanie kvalifikácie

Dobrý deň, poprosil by som o radu a pomoc ohľadom pripravovaného školenia od zamestnávateľa - prehlbovaní kvalifikácie, môže mi dať podpísať dohodu o zotrvaní v pracovnom pomere na dobu 2 a viac rokov ak suma jedného školenia je 1660 € a suma všetkých školení dokopy nepresahuje 3000 € ? Jedna sa o zamestnávateľa s viac ako 100 zamestnancami. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda podľa § 155 ZP Prehlbovanie kvalifikácie

 


Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

VÝKLAD POJMOV A ROZBOR  OTÁZKY

Najprv kúsok právnej teórie.

 

Základná právna úprava uvedenej problematiky je obsiahnutá v Zákonníku práce (ďalej iba "ZP").

V otázke uvádzate,  že u zamestnávateľa bude prebiehať školenie - prehlbovanie kvalifikácie.  Či sa jedná o prehlbovanie, zvýšenie alebo  rekvalifikáciu vo Vašom prípade posúdiť nemôžeme, nakoľko nepoznáme bližšie okolnosti a to ako Vaše dosiahnuté vzdelanie, druh, rozsaqh a účel školenia. 

Práve z uvedeného dôvodu je potrebné pre Vás vedieť nasledovné z hľadiska   pojmoslovného ujasnenia jednotlivých termínov : 

1./ Povinnosťou zamestnávateľa je okrem iných aj starostlivosť  o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie

2./ Zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením. Po skončení zaškolenia alebo zaučenia vydá o tom zamestnávateľ zamestnancovi potvrdenie.


3./ Zamestnávateľ je povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach.

Pojem rekvalifikácie teda vyplýva z uvedeného ust. ZP.


4./ Podľa ZP zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie. Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

 

5./ Podľa ust. § 155 ZP platí : 
"Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom, a zamestnanec sa zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer pred skončením štúdia. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná."
ZP nedefinuje zvýšenie kvalifikácie. Súdna prax k tomu hovorí, že pri zvýšení kvalifikácie dochádza k získaniu vyššieho stupňa vzdelania (napr. zamestnanec so stredoškolským vzdelaním nadobudne VŠ vzdelanie), teda  v dôsledku zvýšenia kvalifikácie spravidla môže zamestnanec vykonávať také kvalifikovanejšie práce, ktoré by bez požadovaného stupňa vzdelania vykonávať nemohol. 


6./ Dohoda podľa § 155 ZP musí obsahovať  :
a) druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia,
b) študijný odbor a označenie školy,
c) dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere,
d) druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere počas dohodnutej doby.
Celková dohodnutá doba zotrvania v pracovnom pomere nesmie prekročiť päť rokov. Ak zamestnanec splní svoj záväzok iba sčasti, povinnosť nahradiť náklady sa pomerne zníži.
Do doby zotrvania v pracovnom pomere sa nezapočítava čas výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu, materskej a rodičovskej dovolenky, výkonu trr. odňatia slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu.
Tusúdna prax súčasn euvádza, že povinnosť uhradiť náklady zamestnávateľovi nie je ani v prípade predčasného ukončenia štúdia.

7./ Predmetnú dohodu podľa bodu 6./ môže zamestnávateľ  so zamestnancom uzatvoriť aj pri prehlbovaní kvalifikácie, ak predpokladané náklady dosahujú aspoň 1700 eur. V týchto prípadoch nemožno zamestnancovi uložiť povinnosť prehlbovať si kvalifikáciu.  

Náklady zamestnávateľa v dohode musia byť aspoň 1700 eur, nie 1660 eur.
Z toho vyplýva, že ak náklady na prehĺbenie kvalifikácie síce presiahnu sumu 1700 EUR, ale zamestnávateľ sa rozhodne neuzavrieť so zamestnancom dohodu, je zamestnávateľ naďalej oprávnený uložiť zamestnancovi povinnosť zúčastniť sa prehĺbenia kvalifikácie.

K tomu uvádzame, že ZP nedefinuje pojem pohlbovanie kvalifikácie. Podľa súdnej praxe o prehlbovanie kvalifikácie ide vtedy, keď prehlbovanie, kvalifikácie sa uskutočňuje v rámci toho istého kvalifikačného stupňa, získaného príslušným vzdelaním. Prehlbením kvalifikácie získava zamestnanec spravidla poznatky, zručnosti alebo schopnosti potrebné na výkon dohodnutého druhu práce, pričom takéto prehĺbenie nie je spojené sa nadobudnutím vyššieho stupňa vzdelania zamestnanca. Zákonník práce ukladá zamestnancom povinnosť sústavne si prehlbovať kvalifikáciu, pričom s tým súvisí oprávnenie zamestnávateľa nariadiť zamestnancovi prehĺbenie kvalifikácie, a to nariadením účasti napr. na kurze alebo školení.


8./ Povinnosť zamestnanca na úhradu nákladov nevzniká (t.j. ak bola podpísaná dohoda),  najmä ak 
a) zamestnávateľ v priebehu zvyšovania kvalifikácie zastavil poskytovanie pracovného voľna a náhrady mzdy, pretože sa zamestnanec bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilý na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu,
b) pracovný pomer sa skončil výpoveďou danou zamestnávateľom z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo dohodou z tých istých dôvodov,
c) zamestnanec nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku prácu, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, prípadne stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. c),
d) zamestnávateľ nevyužíval v posledných 12 mesiacoch počas najmenej šiestich mesiacov kvalifikáciu, ktorú si zamestnanec zvýšil,
e) zamestnávateľ porušil ustanovenia tohto zákona vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, a toto porušenie bolo zistené príslušným inšpektorátom práce a právoplatne o ňom rozhodol súd.
 

 


ZÁVER 

Z Vašej strany je potrebné prehodnotiť resp. určiť  aký cieľ resp. účinok bude mať u Vás absolvovanie školenia, či zvýšenie alebo prehĺbenie kvalifikácie, alebo sa jedná o rekvalifikáciu, ktorej potreba vznikla u zamestnávateľa z dôvodu racionalizačných opatrení, nakoľko dohodu podľa cit. ust. § 155 možno spísať iba pri zvyšovaní alebo prehlbovaní kvalifikácie, nie pri zaškolení alebo zaučení.
Samotná dohoda o zotrvaní v prac. pomere a úhrade nákladov môže obsahovať podmienky aj tým spôsobom, že zamestnanec uhradí len časť nákladov, ktoré v každom prípade musia byť preukázané v prípade súdneho sporu. Odporúčame druh nákladov, ako aj výšku jednotlivých položiek  nákladov  v písomnej dohode jasne špecifikovať.  Podpísanie dohody neznamená, že nemôžete ukončiť pracovný pomeru u zamestnávateľ.


Výhodou absolvovania prehlbovania kvalifikácie je možnosť rastu v zamestnaní, ako aj následné lepšie resp. ľahšie uplatnenie na trhu práce.

Ohľadom samotnej sumy ceny školenia 1660 eur, odporúčame, aby ste si zistile ceny podobných resp. obdobných školení u iných školiteľov.


V prípade, že budete mať pochybnosti o obsahu dohody, ktorá Vám bude predložená na podpis, môžete sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu za účelom jej právneho posúdenia.
Zmluvu môžete poslať podľa inštrukcií uvedenej na úvodnej stránke JUDr. FICEKA.

 

Dúfame, že sme Vám pomohli. 
 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk