Máte
otázku?

Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Dobrý deň, ma právo zamestnávateľ nevyplatiť mzdu zamestnancovi za odpracovaný júl, keď nedodrží 2-mesačnú výpovednú lehotu a v auguste už nenastúpi do zamestnania? Ako mu môže krátiť v tom prípade dovolenku? Ďakujem.

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Dobrý deň. 

Zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu a krátenie dovolenky, ak sú na to splnené zákonom stanovené podmienky, v prípade nezotrvania v práci počas výpovednej doby. 

 

Výpovedná doba

 

Zákonník práce v § 62 upravuje výpovednú dobu, ktorej uplynutím sa končí pracovný pomer, ak je daná výpoveď. Výpoveď nemusí obsahovať výslovné uvedenie výpovednej doby, keďže Zákonník práce striktne určuje jej minimálnu dĺžku aj začiatok jej plynutia. 

 

Výpovednou dobou je časový úsek, ktorý musí uplynúť medzi výpoveďou zamestnávateľa alebo zamestnanca a zánikom pracovného pomeru.

 

Výpovedná doba začína plynúť vždy prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a končí posledným dňom mesiaca, ktorý je posledným dňom výpovednej doby, a to bez ohľadu na to, či prvý deň výpovednej doby pripadne na deň pracovného pokoja, sviatok alebo pracovný deň.

 

Zákonník práce v ustanovení § 62 ods. 8 rieši situáciu nezotrvania zamestnanca u zamestnávateľa počas plynutia výpovednej doby:

"Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

 

Na vznik zamestnávateľa na peňažnú náhradu je nevyhnutná existencia dohody o tejto peňažnej náhrade medzi zamestnancom a zamestnávateľom, zakotvená v pracovnej zmluve. Podľa novej právnej úpravy nie je postačujúce so zamestnancom dohodnúť jeho záväzok na náhradu peňažnej náhrady, ale je potrebné dohodnúť aj jej výšku, keďže Zákonník práce určuje len maximálnu možnú výšku.

 

Ak takáto dohoda nie je v pracovnej zmluve zakotvená, zamestnávateľ nemá na peňažnú náhradu nárok. Preto je potrebné si preštudovať pracovnú zmluvu, ktorú máte uzatvorenú a na základe nej zistiť, či má Váš zamestnávateľ nárok na túto peňažnú náhradu. 

 

Dovolenka

 

V zmysle § 100 Zákonníka práce vzniká zamestnancovi za podmienok ustanovených Zákonníkom práce nárok na

a) dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,
b) dovolenku za odpracované dni,
c) dodatkovú dovolenku.

 

Vznik nároku na dovolenku za kalendárny rok upravuje ustanovenie § 101 Zákonníka práce nasledovne:

"Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú."

 

Krátenie dovolenky 

 

Zákonník práce v ustanovení § 109 upravuje pracovnoprávny inštitút krátenia dovolenky, ktorá môže byť buď závislá od úvahy a od rozhodnutia zamestnávateľa, alebo môže byť pevná, t.j. daná zákonom.

 

Dôvody, pre ktoré je možné krátiť len dovolenku za kalendárny rok, sú uvedené v § 109 ods. 1 Zákonníka práce, ktorý znie:

"Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu
a) výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,
b) čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2,
c) dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2,
d) dôležitých osobných prekážok v práci podľa § 141 ods. 1 a ods. 3 písm. c)."

 

Pri krátení dovolenky podľa vyššie uvedeného ustanovenia Zákonníka práce sa musí zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa trval počas celého kalendárneho roka, poskytnúť dovolenka aspoň v dĺžke jedného týždňa, mladistvému zamestnancovi v dĺžke dvoch týždňov.

 

Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, a za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1.

 

Dôvody, pre ktoré je možné krátiť každú dovolenku zamestnanca, t.j. nielen dovolenku za kalendárny rok, ale aj dovolenku za odpracované dni a dodatkovú dovolenku, sú uvedené v ustanovení § 109 ods. 3 Zákonníka práce:

 

"Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú."

 

Mimoriadne vážnou skutočnosťou, ktorá umožňuje krátenie každého druhu dovolenky, je neospravedlnene zameškaná pracovná zmena. Za každú jednu neospravedlnenú pracovnú zmenu môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o 1 až 2 dni. Rozhodnutie, či zamestnávateľ pristúpi ku kráteniu dovolenky zamestnanca a v akej výške, je vyslovene vecou voľnej a slobodnej úvahy zamestnávateľa.

 

Zamestnávateľ však pri krátení dovolenky musí dodržiavať ustanovenie § 109 ods. 7 Zákonníka práce, ktorý znie:

"Dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku."

 

Preto ak ste podali výpoveď a neprídete počas výpovednej doby do práce, tak zamestnávateľ bude považovať každý jeden deň za neospravedlnenú zmeškanú pracovnú zmenu a má právo Vám za každý takýto deň krátiť dovolenku až o 2 dni.  

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom (Pracovné právo)

Dobrý deň,
ak som nedodržal mesačnú výpovednú lehotu, môže mi zamestnávateľ uložiť pokutu vo výške 6000 eur. ĎAKUJEM.

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2021)

Dobrý deň,

vo Vami uvedenom prípade, platí, že zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v prípade, že ste nedodržali výpovednú dobu, avšak iba za splnenia predpokladu, že ste sa na tomto práve so zamestnávateľom dohodli priamo v pracovnej zmluve. Takáto dohoda musela byť písomná. Ak nie je, tak je neplatná, lebo zákon ustanovuje, že v prípade, že sa na tom zamestnávateľ a zamestnanec nedohodli písomne, má sa za to, že sa na tom nedohodli.

Vzhľadom na to, ak ste si s Vašim zamestnávateľom písomne na vyššie uvedenom dohodli, v prípade, že nezotrváte u zamestnávateľa počas celej výpovednej doby, tak áno, Váš zamestnávateľ si môže voči Vám uplatniť uvedený nárok, avšak iba v zákonnej výške, a to najviac v sume ktorá sa rovná súčinu Vášho priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby. To či to môže byť 6.000,-EUR závisí od týchto faktorov: od Vášho priemerného mesačného príjmu a dĺžky výpovednej doby. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom (Pracovné právo)

Dobrý deň,
rada by som sa spýtala, či po ukončení PN je možné nastúpiť na úrad práce (evidencia nezamestnaných) bez dodržania výpovednej lehoty, resp. čo vyplýva pri nedodržaní (ak to je v praxi možné)? Ďakujem.

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2021)

Dobrý deň,

k nárokom zamestnávateľa, v prípade ak počas plynutia výpovednej doby u neho nezotrváte, treba uviesť, že zamestnávateľ má nárok na peňažnú náhradu voči Vám, avšak to len v prípade, ak ste si túto peňažnú náhradu dohodli priamo v pracovnej zmluve. Výška peňažnej náhrady je v zmysle zákona najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku zamestnanca a dĺžky výpovednej doby. Dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná inak je neplatná. Z toho možno usúdiť, že rovnako musí byť písomná i pracovná zmluva, pretože dohoda o peňažnej náhrade je jej súčasťou.

Spomenuli ste aj dočasnú práceneschopnosť, čomu treba tiež venovať pozornosť, pretože v čase PN Vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď. Ak Vám však bola daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby, okrem prípade, že by ste zamestnávateľovi oznámili, že na predĺžení pracovného pomeru o túto dobu netrváte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom (Pracovné právo)

Dobrý deň,
po šiestich rokoch dávam výpoveď zamestnávateľovi. Zároveň chcem nastúpiť na celý čas na PNku, nakoľko už nezvládam psychické tlaky v práci. V zmluve mám uvedené možné krátenie. Má na toto krátenie zamestnávateľ právo i pri PNke? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.08.2021)

Dobrý deň,

ak sa rozhodnete počas výpovednej doby nezotrvať u zamestnávateľa, zo zákona má zamestnávateľ právo na peňažnú náhradu a krátenie dovolenky, ak sú na to splnené všetky podmienky stanovené Zákonníkom práce. K obom nárokom sa stručne vyjadrím.

Nárok na peňažnú náhradu vznikne zamestnávateľovi v tomto prípade vtedy, ak ste sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve, ktorá pod sankciou neplatnosti musí byť z hľadiska uplatnenia tohto nároku písomná. Peňažná náhrada vznikne v sume, ktorá je súčinom Vášho priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby. Ak takáto dohoda nie je v pracovnej zmluve zakotvená, zamestnávateľ nemá na peňažnú náhradu nárok.

Zamestnávateľ môže krátiť dovolenku za kalendárny rok aj z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci, ktorým je aj dočasná práceneschopnosť zamestnanca pre chorobu alebo úraz. V tomto prípade, keďže pracovný pomer trval počas celého kalendárneho roka, by Vám zamestnávateľ mal poskytnúť dovolenku aspoň v dĺžke jedného týždňa. Dovolenka by sa Vám pri PN-ke nekrátila za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej iba v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré by zamestnávateľ niesol zodpovednosť. V zmysle ust. § 109 ods. 3 ZP môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi každú dovolenku, teda nielen dovolenku za kalendárny rok, a to o jeden až dva dni, a za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň).

Preto, ak dáte výpoveď a do práce počas výpovednej doby neprídete, hoci by ste bola na PN pre chorobu alebo úraz, môže zamestnávateľ za splnenia vyššie uvedených podmienok žiadať peňažnú náhradu a rozhodnúť môže aj o krátení Vašej dovolenky.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Dobrý večer, potrebujem súrne do týždňa dať výpoveď v práci ale zamestnávateľ vyžaduje, aby som zotrval počas výpovednej lehoty. Ale ja nemôžem lebo mám byť v zahraničí už za týždeň. Ako to môžem riešiť, keď sa zamestnávateľ nechce somnou dohodnúť.

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2021)

Dobrý deň,
ak sa nechce dohodnúť na skončení pracovného pomeru, potom môžete ešte skúsiť pracovný pomer okamžite, ak existuje na to nejaký zákonný dôvod. Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

Ak ani toto neprichádza do úvahy a nie ste v skúšobnej dobe, tak musíte dať jedine výpoveď a v takom prípade by ste mali chodiť do práce aj počas výpovednej doby. 

Ak máte nevycerpanu dovolenku, môžete požiadať o jej čerpanie. S tým však tiež nemusí súhlasiť.

Ak máte v zmluve dohodnutú náhradu podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, mohol by ju od Vás žiadať. Tiež by od Vás mohol žiadať náhradu škody, ale tú by Vám musel preukázať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať dala som výpoveď v práci dohodou a šéf to neakceptoval, pretože si mám dať dvojmesačnú výpoveď. Výpoveď som dala z toho dôvodu, pretože mi skrátil úväzok a tým pádom aj plat. Našla som si druhu prácu, keďže mi povedal, že nebude mať s tým problém, keď si niečo nájdem. Prosím Vás ako mám postupovať.

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2020)

Dobrý deň,
ak nesúhlasí s ukončením pracovného pomeru dohodou, budete musieť podať výpoveď. Výpovednú dobu nie je možné skracovať. Tá totiž neslúži iba na ochranu zamestnanca, ale aj zamestnávateľa (aby stihol nájsť náhradu za Vás).

Na druhej strane je potrebné vziať do úvahy následky toho, ak niekto nezotrvá na svojom mieste počas plynutia výpovednej doby. Toto upravuje ustanovenie § 62 ods. 8 Zákonníka práce:

Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Moja otázka sa týka určenia priemernej mesačnej mzdy v prípade zamestnanca, ktorému je vyplácaná základná mesačná mzda a k nej diéty.
Podľa úst. § 62 ods. 8 ZP:
"Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ ma právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byt písomná, inak je neplatná. "

Aký je priemerný mesačný zárobok v prípade vodiča MKD, ktorý ma základnú mesačnú mzdu + diéty?
Peňažná náhrada bude počítaná len zo základnej mesačnej mzdy vodiča alebo aj z diet?

Peňažná náhrada je zakotvená aj v pracovnej zmluve.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
 

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2020)

Dobrý deň prajem

bolo by potrebné vidieť pracovnú zmluvu, no vychádzať treba z toho, ako zákon upravuje priemerný zárobok a z čoho sa počíta a čo sa do neho neráta.  Podľa § 134 ods. 1 Zákonníka práce Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Doba práce nadčas, za ktorú bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná podľa § 121 ods. 4 poslednej vety, sa započítava do obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období, v ktorom bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná. Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3) a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Podľa zákonníka práce sa za mzdu nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.

Podľa môjho právneho nzáoru tak môžete priemerný zárobok počítať len zo mzdy (hrubej), ktorú dosiahol v rozhodnom období. Všetko, čo sa nepovažuje podľa vyššie uvedeného za mzdu, nemožno zahrnúť do priemerného zárobku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, chcela by som sa spýtať. Dala som výpoveď k 28. 2. 2020 s výpovednou lehotou 2 mesiace ( t.j. 30. 3. 2020 ) Pracujem v zdravotníctve a keďže bol teraz vyhlásený krízový stav, môže mi zamestnávateľ zrušiť výpoveď, keď mi ju schválil a podpísal 25. 2. 2020, t.j.pred vyhlásením krízového stavu. Ďakujem.

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2020)

Dobrý deň prajem,

Zákonník práce nezakazuje možnosť dať výpoveď počas mimoriadnej situácie. Píšete, že Vám ju podpísal 25.02.2020. Neviem teda, či hovoríme o dohode o skončení pracovného pomeru, alebo o výpovedi. Ani pri jednom a ani pri druhom neexistuje právo odvolať ich bez súhlasu druhej strany, a to ani z dôvodu mimoriadnej situácie. Len podotýkam, že ak ste výpoveď doručili 25.02.2020, tak dvojmesačná výpovedná doba uplynie až 30.04.2020.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom (Pracovné právo)

Ako môžem ukončiť pracovný pomer? Pracujem na polovičný pracovný uvazok v dvojsmennej službe SBS 12 denná a 12 nočná. Som dôchodca a mám 65 rokov služba je na vrátnici so stykom s veľkým počtom ľudí. Momentálne v kríze koronavírusu som riziková skupina na získanie tejto choroby. Ako môžem okamžite ukončiť tento pracovný pomer, alebo ukončiť, že nenastupim do práce, lebo zamestnávateľ nechce pristáť na dohodu s tým, že treba pracovať a on nenájde nových ľudí. Ako ma môže postihnúť? Pracovná zmluva obsahuje pri nedodržaní výpovednej lehoty ma právo na peňažnú náhradu v sume, ktorá je sučinom priemerného mesač. zárobku zamestnanca a dĺžky výpovednej lehoty.

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň prajem,

sitácia posledných dní je skutočne vážna a z doterajších informácií sú osoby vyššieho veku práve rizikovou skupinou. Toto by mal zamestnávateľ zohľadňovať, nakoľko jednou z jeho povinností je aj chrániť zdravie a život zamestnancov a vytvárať vhodné pracovné podmienky.

Podľa § 69 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce 

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

Ak sa stretávate s veľkým počtom ľudí, patríte do rizikovej skupiny a zamestnávateľ neurobil vhodné opatrenia, je možné uvažovať, že Vaše zdravie by mohlo byť bezprostredne ohrozené. V takom prípade máte právo okamžite skončiť pracovný pomer, pričom podľa zákona budete mať aj nárok na peňažnú náhradu vo výške priemerného zárobku za 2 mesiace.

Dokonca ani podľa § 8 zákona o BOZP Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa dôvodne domnieval, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb.

Nie je zrejmé, ako by to vyhodnotil súd, no podľa môjho právneho názoru, by tu mohol byť na vašej strane dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru. Musíte zo v danom právnom úkone ale dobre vysvetliť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom (Pracovné právo)

Dobrý deň. Ak pracujem na nočné zmeny a mám výpoveď ku dňu 31.1. môžem ísť ešte do práce 30.1. na nočnú ? Ďakujem.

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že ste podali výpoveď z prac. pomeru resp. zamestnávateľ Vám dal výpoveď z prac. pomeru, pričom výpovedná doba končí dňom 31.1.2020.

Ak výpovedná doba v zmysle Zákonníka práce uplynie dňom 31.1.2020, nie je dôvod, aby ste na nočnú zmenu, ktorá začína dňa 30.1.2020 a skončí 31.1.2020 nenastúpili.

Odpoveď je teda áno, treba nastúpiť do práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Ako môže zamestnávateľ postupovať v prípade, ak odídem zo zamestnania zo dňa na deň bez dodržania výpovednej doby ?

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2019)

Dobrý deň,

odpoveď na Vami uvedenú otázku je obsiahnutá v ust. § 62 ods. 8 ZP :
"Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že peňažnú náhradu by ste museli zamestnávateľovi zaplatiť len v prípade, že by predmetná dohoda bola bola obsahom pracovnej zmluvy, ktorú ste podpísali.

Poznamenávame, že podľa ust. § 109 ods. 3 ZP Vám zamestnávateľ môže krátiť dovolenku.
"Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú."

V konečnom dôsledku sa uvedené konanie by sa mohlo objaviť aj v pracovnom posudku podľa ust. § 75 ZP, ak o tento pracovný posudok požiadate.


Odporúčame uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu o skončení prac. pomeru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom (Pracovné právo)

Dobrý deň, nedodržala som výpovednú lehotu a musím platiť pokutu. Dalo by sa podľa Vás splatiť dlh aj na splátky?

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2019)

Dobrý deň, samotnú zmluvnú pokutu Zákonník práce neumožňuje. Ak ste sa dohodli v pracovnej zmluve podľa § 62 ods. 8 tak zamestnávateľovi náhradu zaplatiť musíte. § 62 ods. 8: "Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.". Je teda potrebné skúmať, či má vôbec zamestnávateľ nárok na takúto náhradu.

V prípade, ak zamestnávateľ má nárok na takúto náhradu, na zjednanie splátok nemáte podľa zákona právny nárok, ak nemáte inak uvedené v zmluve. Preto zjednanie splátok závisí na dohode medzi Vami a zamestnávateľom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom skončenia pracovného pomeru v práci. Chcem podať výpoveď v práci a začať pracovať v novej práci, čiže bez výpovednej lehoty. O peňažnej náhrade o skončení vo výpovednej lehote nemám nič v pracovnej zmluve. Je možné ukončiť pracovný pomer bez postihu. Tzn. ukončiť pracovný pomer už vo výpovednej lehote. Ďakujem.

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň,

takýmto konaním de facto dôjde k porušeniu Zákonníka práce, avšak tento neustanovuje za takýto postup žiadnu sankciu. Zamestnávateľ by to mohol posúdiť ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a skončiť s Vami pracovný pomer okamžite. Ak by mu však v dôsledku Vášho konania vznikla preukázateľne škoda, mohol by ju od Vás žiadať a Vy by ste ju museli uhradiť.  Napr. musel vynaložiť vyššie náklady, aby vykryl Vašu absenciu, prípadne napr. príde o dohodnutú zákazku a pod. Odporúčam sa preto skúsiť dohodnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom (Pracovné právo)

Dobrý deň! Dal som výpoveď z pracovného pomeru 2 mesačnou výpovednou lehotou. Ta začala plynúť od 1. 10. 2018 a plynie až do 30. 11. 2018 Chcem sa opýtať môžem ísť na PN a potom si ešte dočerpať dovolenku ? Môžu vzniknúť nejaké následky zo strany zamestnávateľa ? Ďakujem za odpoveď. Vlado.

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.10.2018)

Dobrý deň, 

Zákonník práce nijako nezakazuje to, aby v čase výpovednej doby ste boli práceneschopný a následne si vyčerpali zostatok dovolenky. 

Je len potrebné práceneschopnosť zamestnávateľovi oznámiť, ako aj jej ukončenie, a požiadať o dočerpanie dovolenky.  

Podľa ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce platí, že "za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom (Pracovné právo)

Dobry den, som vo vypovednej lehote a zamestnavatelovi som musela uz odovzdat kluce od kancelarii. Kedze moja kolegyna sa viac pohybuje v terene, nemam moznost dostat sa do kancelarie a cakam vonku, kym niekto pride. Ked uz aj som v kancelarii, nemam moznost ist ani na obed, kedze budova funguje na čip a ja sa nemam ako dostat von. Čo mam robit, uz som zufala? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň, nie každý zamestnanec musí dostať kľúče od zamestnania. Takže ak Vám zamestnávateľ nedal kľúče, neporušil Zákonník práce. Pokiaľ ide o prestávku na obed a ak ju využijete a následne sa nemôžete dostať do budovy, potom zamestnávateľovi písomne oznámte túto skutočnosť a žiadajte ho o odstránenie tohto problému. Ak tento problém zamestnávateľ neodstráni ide o prekážku na strane zamestnávateľa a Vy nemusíte počas obdobia, keď sa nebudete môcť dostať do budovy, pracovať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nedodržanie výpovednej lehoty zamestnancom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku