Máte
otázku?

Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

Dobrý deň, nedávno som si objednal tvorbu internetovej stránky u jednej firmy. Dohodnutej čiastky som im zaplatil polovicu dopredu a počas vypracovania projektu som zaplatil aj ďalšie. Všetko začalo sľubne - najprv začali pracovať na grafickom vzhľade stránky pred tým, než naprogramovali zvyšok. Boli tu však extra požiadavky, a preto mi navýšili sumu, ktorú som mal zaplatiť okamžite a nie po dodaní diela. Platby som realizoval z môjho bankového účtu na ich účet. Avšak, dodanie hotového diela stále odkladali - sľubovali, že už čoskoro bude hotové, ale stále sa nič neudialo. Dostal som od nich návrh zmluvy, ktorý však nebolo možné podpísať, pretože mi informovali, že zmluvu ešte budú upravovať. Preto sme zmluvu vôbec nepodpísali. S nehodovým vývojom situácie som stratil trpezlivosť, pretože dodanie diela odkladali vyše roka od sľúbeného termínu dokončenia. Nakoniec som ich požiadal o vrátenie peňazí. Povedali, že mi vrátia iba časť (dôvodom je vypracovaný grafický návrh) a vrátia mi iba sumu za nenaprogramovanú stránku, pretože mali problémy s programátorom, ktorý na svoje úlohy rezignoval, a teda nevedeli dokončiť môj projekt. No ja požadujem vrátenie celej sumy - načo mi je návrh grafiky, keď projekt nie je hotový. Majú právo mi vrátiť iba časť peňazí, aj keď nemáme podpísanú žiadnu zmluvu? Zdá sa mi, že neoprávnene zadržiavajú moje peniaze na ich účte. Mám nárok žiadať vrátenie všetkých peňazí? Ako by som mal postupovať? Súdne, či mimosúdne? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

Dobrý deň,

 

vo svojej otázke ste neuviedli, či ste v tomto právnom vzťahu vystupovali ako fyzická osoba alebo ste webovú stránku objednávali pre svoju spoločnosť. Pri odpovedi na Vaše otázky budeme vychádzať z toho, že ste webovú stránku objednali ako fyzická osoba, nie podnikateľ.

 

Právna úprava uzatvorenia zmluvy o dielo

 

V súkromnom práve platí zásada neformálnosti právnych úkonov. Tzn. že je možné zmluvy uzatvárať i na základe ústnej dohody, dokonca i konkludentne. To platí, kým zákon nevyžaduje pre platnosť akejkoľvek zmluvy písomnú formu. Zmluva o dielo patrí medzi zmluvy, pre ktoré zákon nevyžaduje jej uzatvorenie v písomnej podobe. Zmluva o dielo vzniká akonáhle sa so zhotoviteľom dohodnete na podstatných náležitostiach zmluvy o dielo.

 

Podľa ustanovenia § 631 Občianskeho zákonníka

Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.

 

Z definície zmluvy o dielo je možné určiť podstatné náležitosti zmluvy o dielo, a to: 1/ určenie diela, 2/ určenie ceny diela a 3/ určenie, že zhotoviteľ vykoná dielo na svoje nebezpečenstvo. Akonáhle ste sa dohodli na týchto podmienkach, hoci ústnou formou, došlo medzi vami k platnému uzatvoreniu zmluvy o dielo.

 

V prípade, že ste sa na ostatných náležitostiach zmluvy o dielo so zhotoviteľom nedohodli, uplatní sa na ich úpravu zákonná úprava zmluvy o dielo, ktoré nájdete v ustanoveniach §§ 631 až 656 Občianskeho zákonníka.

 

Právna úprava zmeny ceny diela

 

Cena diela môže byť v zmluve o dielo určená viacerými spôsobmi. Medzi najčastejšie spôsoby určenia ceny diela patrí určenie pevnou sumou, určenie na základe rozpočtu alebo odhadom (najmä v prípadoch, ak nie je možné cenu určiť pevnou sumou, ani na základe rozpočtu).

 

Vzhľadom na povahu vykonávania diela (zhotovenie webovej stránky) predpokladáme, že vo Vašom prípade bola cena určená na základe rozpočtu (t.j. že Vám každý jeden úkon zhotoviteľ vopred nacenil a podľa toho sa určila konečná cena diela).

 

Ak Vám takto určenú sumu navýšili mohli ste postupovať podľa ustanovenia § 635 Občianskeho zákonníka a od zmluvy o dielo odstúpiť. Vo svojej otázke ste síce uviedli, že tam boli nové požiadavky, ale nie je zrejmé, či ste mali Vy nové požiadavky alebo oni potrebovali niečo spraviť inak než bolo na začiatku dohodnuté.

 

Podľa ustanovenia § 635 ods. 1 až 3 Občianskeho zákonníka

(1) Ak sa cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal.

(2) Ak v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia došlo k zmene cenového predpisu, podľa ktorého sa cena dohodla, je zhotoviteľ na to povinný objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novú cenu.

(3) Objednávateľ je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť; ak bez zbytočného odkladu od zmluvy neodstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi novú cenu, ibaže k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania diela.

 

Ak ste od zmluvy o dielo v čase oznámenia novej ceny neodstúpili, ste povinný im novú cenu diela zaplatiť. To neplatí iba v prípade, ak k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania diela.

 

Právna úprava odstúpenia od zmluvy o dielo a vrátenie ceny diela

 

Právna úprava možnosti odstúpenia od zmluvy o dielo poskytuje objednávateľovi široké možnosti odstúpenia od zmluvy. Podľa nižšie citovaného zákonného ustanovenia je možné od zmluvy o dielo odstúpiť, až kým nie je dielo vykonané.

 

Podľa ustanovenia § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

 

V každom jednom prípade odstúpenia od zmluvy o dielo pred jeho dokončením je najproblematickejšie posúdiť, či má zhotoviteľ vrátiť celú cenu diela alebo iba jej časť. Občiansky zákonník hovorí, že sa suma, ktorá bola zaplatená za vykonanie diela má vrátiť celá v prípade, ak zhotoviteľ doteraz vykonanú časť diela vie použiť inak. Tzn. že na vrátenie celej zaplatenej ceny diela máte nárok v prípade, ak doteraz vykonaný výsledok diela vie Váš zhotoviteľ použiť inak (napr. pri zhotovovaní iného diela).

 

Posúdenie tejto otázky nie je právne, lebo závisí na konkrétnom diele, stave jeho vykonania a najmä možnosti použiť ho inak alebo pri inom diele. 

 

Zhrnutie

 

Pre platné uzatvorenie zmluvy o dielo nie je potrebné, aby ste mali so zhotoviteľom uzatvorenú písomnú zmluvu o dielo. Ak ste sa hoci len ústne dohodli na všetkých podstatných náležitostiach zmluvy o dielo, došlo k platnému uzatvoreniu zmluvy o dielo. V prípade, že sa na niektorých nie podstatných náležitostiach zmluvy o dielo nedohodli, uplatní sa zákonná úprava (viď vyššie zmena ceny diela). Od každej zmluvy o dielo je možné do vykonania diela odstúpiť. Pre vrátenie celej ceny diela alebo jej časti je rozhodujúce, či zhotoviteľ vie použiť doteraz vykonaný výsledok inak.

Trápi vás "Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, v januári sme uzavreli zmluvu o dielo na zateplenie domu polystyrénom s dodávateľom, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ (ďalej len "D"). Dohodli sme se na zaplatení zálohy vo výške 6 000 eur na materiál. Zmluva o dielo, ktorú navrhol sám dodávateľ, stanovuje 90-dňovú lehotu na dokončenie diela. Je koniec mája a od januára nám D tvrdí, že polystyrén je nakúpený a čoskoro ho doručí. Vždy mal však rôzne výhovorky, prečo materiál nebol doručený - bol to bolesť zubu, nakladanie polystyrénu do kamiónu a následne údajné státie kamiónu na jeho dvore. Žiadne faktúry alebo dodacie listy za materiál sme dodnes nedostali. Odo dňa uzavretia zmluvy dodávateľ ešte trikrát volal požadujúc ďalšie zálohy na skrutky, parapety a iné materiály v sumách 1 000 eur, 2 000 eur a 1 500 eur. V reakcii na nesplnenie záväzkov sme mu písomne zaslali predžalobnú výzvu a odstúpili sme od zmluvy o dielo. Zasielku s touto komunikáciou zatiaľ neprebral. V súčasnosti zvažujeme podanie o preverenie možného vzniku trestného oznámenia. Mohli by ste nám poradiť, na základe ktorého paragrafu by sme mali oznámenie podať? Vopred ďakujem za vašu pomoc.

Odpoveď: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 22.05.2024)

Dobrý deň, ak dodávateľ nezabezpečil materiál, na ktorý bola poskytnutá záloha, a existujú dôkazy o jeho klamlivom konaní, je možné podať trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona, ktorý upravuje podvod.

Podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona:
„Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

V prípade, že spôsobená škoda prevyšuje malú škodu, môžu byť sankcie prísnejšie. Pre presnú kvalifikáciu a podrobnosti odporúčam navštíviť našu advokátsku kanceláriu. Konzultáciu si môžete objednať na webovej stránke www.ficek.sk.

Pokiaľ ide o občianskoprávne konanie, máte právo domáhať sa vrátenia poskytnutého preddavku z dôvodu bezdôvodného obohatenia na základe § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka, keďže ste zaslali predžalobnú výzvu a odstúpenie od zmluvy.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, máme problém s internetovým obchodom, cez ktorý sme si objednali detský nábytok (v hodnote 140 €). Zaplatili sme vopred a teraz, po troch týždňoch, na otázku o dodaní nám pani už neodpovedá na e-maily. Ani na posledný e-mail, v ktorom som písala, že to budem riešiť cez obchodnú inšpekciu alebo políciu, neodpovedala. Telefón uvedený na stránke je navyše neplatný. Viete mi, prosím, poradiť, ako postupovať v takom prípade? A aká by bola cena právnej pomoci? Ďakujem veľmi pekne, H.

Odpoveď: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,

v súlade s ust. § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku je potrebné odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára uverejneného na stránke predávajúceho alebo použiť k odstúpeniu prílohu č. 3 cit. zákona prípadne odstúpiť od zmluvy emailom so špecifikáciou pôvodnej objednávky. Citovaný zákon nájdete na stránke slov-lex.sk.

Predávajúci je povinný Vám vrátiť všetky platby, ktoré od Vás prijal a to najneskoršie do 14 dní.

V prípade, že nedôjde k vráteniu všetkých platieb uv uvedenej 14-dňovej lehote kontaktujte Slov. obchodnú inšpekciu podľa predávajúceho.


Podotázka: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, čo by som mal robiť v prípade, keď predávajúci nedodal tovar, ktorý som zaplatil už pred približne dvoma mesiacmi, a nereaguje na emaily? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 07.06.2020)

Dobrý deň,
v súlade s ust. § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku je potrebné odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára uverejneného na stránke predávajúceho alebo použiť k odstúpeniu prílohu č. 3 cit. zákona prípadne odstúpiť od zmluvy emailom so špecifikáciou pôvodnej objednávky.

Predávajúci je povinný Vám vrátiť všetky platby, ktoré od Vás prijal a to najneskoršie do 14 dní.

V prípade problémov kontaktujte Slov. obchodnú inšpekciu.


Trápi vás "Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Prosím Vás, má zmysel podať na tohto pána trestné oznámenie pre podvod? Na internete som zistil, že týmto spôsobom už podviedol veľa ľudí a niektorí už podali aj trestné oznámenia. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 15.01.2017)

Dobrý deň, suma 70 eur nie je na trestné stíhanie, avšak ak to už urobil viacerým, potom sa sumy spočítavajú a ide o pokračujúci trestný čin. 

Ak chcete podať trestné stíhanie, vytlačte si z internetu iné vyjadrenia ľudí, kontaktujte ich, nech Vám pošlú bližšie informácie, potom môžete podať trestné oznámenie. 

Tiež požiadajte banku, aby vyzvala vlastníka účtu na vrátenie peňazí, ak to neurobí, tak Vám banka pošle údaje o vlastníkovi účtu. Možno to je aj iná osoba. 


Podotázka: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Ako mám postupovať, ak mi súkromná osoba po telefonickom dohovore a zaplatení dohodnutej sumy 70 €, neodoslala dohodnutú autosúčiastku? Nereaguje ani na výzvu banky na vrátenie vkladu, ani na moje SMS správy.

Odpoveď: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 14.01.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na jeho omeškanie môžete od ústne uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť (ak ste doteraz neodstúpili). Po odstúpení od zmluvy, zmluva zaniká od počiatku a obe strany si musia vydať to, čo na základe tejto zmluvy plnili. Vzhľadom na to, že ste už kontaktovali aj banku predpokladám, že disponujete údajmi majiteľa účtu. V takýchto prípadoch, keď dlžník nereaguje ani na Vaše výzvy odporúčame klientom vymáhať pohľadávku súdnou cestou, nakoľko mimosúdna výzva na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny by bola s vysokou pravdepodobnosťou neúspešná. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, ako spoločník s. r. o. som uzavrel zmluvy o dielo s inou obchodnou spoločnosťou. V priebehu zhruba dvoch rokov takýchto zmlúv vzniklo asi desať a na ich základe boli zhotovované diela a vykonávané stavebné práce. Zmluvy obsahovali podmienky na zaplatenie diela, napríklad podpis faktúry stavebným dozorom, protokolárne prevzatie diela či vedenie stavebného denníka. Tieto podmienky však nikdy neboli naplnené, a napriek tomu som vždy fakturoval a dostal zaplatené aj bez ich splnenia. Zhotovené dielo, faktúra a platba - takýto postup sme mali asi dva roky. V tomto roku mi však obchodná spoločnosť nezaplatila faktúru v hodnote takmer 20 000 eur. Preto sa chystám obrátiť na súd. Rád by som doplnil, že som bol subdodávateľom prác a obchodná spoločnosť dostala za diela, ktoré som zhotovil, riadne zaplatené. Chcem sa opýtať, či môže mať na výsledok súdneho rozhodnutia vplyv skutočnosť, že som nesplnil po formálnej stránke všetky podmienky zmluvy na zaplatenie mojich prác, hoci spoločnosť, pre ktorú som diela zhotovil, dostala za ne zaplatené od investora? Ďakujem.

Odpoveď: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 22.12.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o odmenu za nezhotovené dielo, teda nevykonanie žiadnych prác, tak je potrebné postupovať podľa zmluvy. Nie je rozhodujúce, či Vám v minulosti platili za to, že ste nič nevykonali. 

 

V tomto prípade Váš nárok na vyplatenie sumy bude vyplyvat priamo zo zmluvy. Ak v zmluve máte uvedené, že nárok na peniaze dostanete až po splnení podmienok, potom Vám táto spoločnosť peniaze nemusí vyplatiť, ak ste nič nevykonali. Nezhotovené dielo nezakladá nárok na odmenu. Ešte raz opakujem, že nie je rozhodujúce, že ste dostali pred tým peniaze za vystavené faktúry. Dokonca spoločnosť by mohla požadovať vrátiť peniaze.

 

Odporúčam Vám pred tým, ako sa pustíte do súdneho konania nechať si skontrolovať zmluvu advokátom, pretože v prípade neúspechu v konaní by ste mohli byť zaviazaný aj na úhradu trov súdneho konania.

 

To, že spoločnosť dostala zaplatené od investora ešte neznamená, že máte nárok svoju odmenu. Je to iný zmluvný vzťah. Zmluva medzi investorom a uvedou spoločnosťou môže mať úplne iné podmienky a vyplatenie odmeny nemusí byť naviazané na vykonanie diela.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.