Máte
otázku?

Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

Dobrý deň, dal som si firme vypracovať internetovú stránku. Zaplatil som im pol dohodnutej čiastky dopredu a počas vypracovania projektu aj ďalšie. Vyzeralo to sľubne. Najprv robili grafický vzhľad, že potom naprogramujú zvyšok. Boli tam extra požiadavky a navýšili sumu čo si žiadali zaplatiť hneď (nie za po dodaní diela). Zaplatil som (poslal na účet). Peniaze som im posielal z môjho účtu na ich. Dokončenie diela stále odkladali - sľubovali, že už už to bude a stále nič. Dali mi návrh zmluvy ale vraj nie je konečná, že ju ešte budú upravovať. Čiže k podpísaniu zmluvy vôbec neprišlo. Nakoniec som stratil trpezlivosť lebo to odkladali vyše roku od sľúbeného termínu dokončenia. Nakoniec som povedal, že žiadam o vrátenie peňazí. Povedali, že mi vrátia iba časť (vraj grafiku navrhli) a vrátia mi iba za nenaprogramovanie stránky. Lebo vraj majú problémy s programátorom, ktorý sa vykašľal na robotu, a tak nedokážu dokončiť zákazky. Ale ja požadujem plnú sumu - načo mi je návrh grafiky, keď projekt nie je hotový. Majú právo mi vrátiť iba časť? A hlavne, keď nemáme podpísanú žiadnu zmluvu. Čiže podľa mňa zadržiavajú moje peniaze na ich účte neoprávnene. Mám nárok žiadať plne vrátenie všetkých peňazí? Ako by som mal postupovať? Súdne, či mimosúdne. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

Dobrý deň,

 

vo svojej otázke ste neuviedli, či ste v tomto právnom vzťahu vystupovali ako fyzická osoba alebo ste webovú stránku objednávali pre svoju spoločnosť. Pri odpovedi na Vaše otázky budeme vychádzať z toho, že ste webovú stránku objednali ako fyzická osoba, nie podnikateľ.

 

Právna úprava uzatvorenia zmluvy o dielo

 

V súkromnom práve platí zásada neformálnosti právnych úkonov. Tzn. že je možné zmluvy uzatvárať i na základe ústnej dohody, dokonca i konkludentne. To platí, kým zákon nevyžaduje pre platnosť akejkoľvek zmluvy písomnú formu. Zmluva o dielo patrí medzi zmluvy, pre ktoré zákon nevyžaduje jej uzatvorenie v písomnej podobe. Zmluva o dielo vzniká akonáhle sa so zhotoviteľom dohodnete na podstatných náležitostiach zmluvy o dielo.

 

Podľa ustanovenia § 631 Občianskeho zákonníka

Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.

 

Z definície zmluvy o dielo je možné určiť podstatné náležitosti zmluvy o dielo, a to: 1/ určenie diela, 2/ určenie ceny diela a 3/ určenie, že zhotoviteľ vykoná dielo na svoje nebezpečenstvo. Akonáhle ste sa dohodli na týchto podmienkach, hoci ústnou formou, došlo medzi vami k platnému uzatvoreniu zmluvy o dielo.

 

V prípade, že ste sa na ostatných náležitostiach zmluvy o dielo so zhotoviteľom nedohodli, uplatní sa na ich úpravu zákonná úprava zmluvy o dielo, ktoré nájdete v ustanoveniach §§ 631 až 656 Občianskeho zákonníka.

 

Právna úprava zmeny ceny diela

 

Cena diela môže byť v zmluve o dielo určená viacerými spôsobmi. Medzi najčastejšie spôsoby určenia ceny diela patrí určenie pevnou sumou, určenie na základe rozpočtu alebo odhadom (najmä v prípadoch, ak nie je možné cenu určiť pevnou sumou, ani na základe rozpočtu).

 

Vzhľadom na povahu vykonávania diela (zhotovenie webovej stránky) predpokladáme, že vo Vašom prípade bola cena určená na základe rozpočtu (t.j. že Vám každý jeden úkon zhotoviteľ vopred nacenil a podľa toho sa určila konečná cena diela).

 

Ak Vám takto určenú sumu navýšili mohli ste postupovať podľa ustanovenia § 635 Občianskeho zákonníka a od zmluvy o dielo odstúpiť. Vo svojej otázke ste síce uviedli, že tam boli nové požiadavky, ale nie je zrejmé, či ste mali Vy nové požiadavky alebo oni potrebovali niečo spraviť inak než bolo na začiatku dohodnuté.

 

Podľa ustanovenia § 635 ods. 1 až 3 Občianskeho zákonníka

(1) Ak sa cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal.

(2) Ak v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia došlo k zmene cenového predpisu, podľa ktorého sa cena dohodla, je zhotoviteľ na to povinný objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novú cenu.

(3) Objednávateľ je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť; ak bez zbytočného odkladu od zmluvy neodstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi novú cenu, ibaže k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania diela.

 

Ak ste od zmluvy o dielo v čase oznámenia novej ceny neodstúpili, ste povinný im novú cenu diela zaplatiť. To neplatí iba v prípade, ak k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania diela.

 

Právna úprava odstúpenia od zmluvy o dielo a vrátenie ceny diela

 

Právna úprava možnosti odstúpenia od zmluvy o dielo poskytuje objednávateľovi široké možnosti odstúpenia od zmluvy. Podľa nižšie citovaného zákonného ustanovenia je možné od zmluvy o dielo odstúpiť, až kým nie je dielo vykonané.

 

Podľa ustanovenia § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

 

V každom jednom prípade odstúpenia od zmluvy o dielo pred jeho dokončením je najproblematickejšie posúdiť, či má zhotoviteľ vrátiť celú cenu diela alebo iba jej časť. Občiansky zákonník hovorí, že sa suma, ktorá bola zaplatená za vykonanie diela má vrátiť celá v prípade, ak zhotoviteľ doteraz vykonanú časť diela vie použiť inak. Tzn. že na vrátenie celej zaplatenej ceny diela máte nárok v prípade, ak doteraz vykonaný výsledok diela vie Váš zhotoviteľ použiť inak (napr. pri zhotovovaní iného diela).

 

Posúdenie tejto otázky nie je právne, lebo závisí na konkrétnom diele, stave jeho vykonania a najmä možnosti použiť ho inak alebo pri inom diele. 

 

Zhrnutie

 

Pre platné uzatvorenie zmluvy o dielo nie je potrebné, aby ste mali so zhotoviteľom uzatvorenú písomnú zmluvu o dielo. Ak ste sa hoci len ústne dohodli na všetkých podstatných náležitostiach zmluvy o dielo, došlo k platnému uzatvoreniu zmluvy o dielo. V prípade, že sa na niektorých nie podstatných náležitostiach zmluvy o dielo nedohodli, uplatní sa zákonná úprava (viď vyššie zmena ceny diela). Od každej zmluvy o dielo je možné do vykonania diela odstúpiť. Pre vrátenie celej ceny diela alebo jej časti je rozhodujúce, či zhotoviteľ vie použiť doteraz vykonaný výsledok inak.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň,
mame problém s internetovým obchodom cez, ktorý sme si objednali detský nábytok (v hodnote 140 €), zaplatili vopred a teraz po 3 týždňoch na otázku o dodaní pani už neodpovedá na emaily. Ani na posledný mail kde som písala, že to budem riešiť cez obchodnú inšpekciu, či políciu.
A telefón uvedený na stránke je neplatný. Viete mi prosím poradiť ako postupovať v takom prípade? A aká by bola cena právnej pomoci? Ďakujem veľmi pekne,
H.

Odpoveď: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,

v súlade s ust. § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku je potrebné odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára uverejneného na stránke predávajúceho alebo použiť k odstúpeniu prílohu č. 3 cit. zákona prípadne odstúpiť od zmluvy emailom so špecifikáciou pôvodnej objednávky. Citovaný zákon nájdete na stránke slov-lex.sk.

Predávajúci je povinný Vám vrátiť všetky platby, ktoré od Vás prijal a to najneskoršie do 14 dní.

V prípade, že nedôjde k vráteniu všetkých platieb uv uvedenej 14-dňovej lehote kontaktujte Slov. obchodnú inšpekciu podľa predávajúceho.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Nákup cez internet, tovar zaplatený, nedodaný, eshop nereaguje
Dobrý deň, čo v prípade ak predávajúci zaplatený tovar pred cca 2 mesiacmi nedodal a na email nereaguje.
Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2020)

Dobrý deň,
v súlade s ust. § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku je potrebné odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára uverejneného na stránke predávajúceho alebo použiť k odstúpeniu prílohu č. 3 cit. zákona prípadne odstúpiť od zmluvy emailom so špecifikáciou pôvodnej objednávky.

Predávajúci je povinný Vám vrátiť všetky platby, ktoré od Vás prijal a to najneskoršie do 14 dní.

V prípade problémov kontaktujte Slov. obchodnú inšpekciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Prosím Vás, má zmysel podať na toho pána trestné oznámenie pre podvod , nakoľko som si na internete zistil, že týmto spôsobom už podviedol už veľa ľudí a už niektorí podali aj trestné oznámenia. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.01.2017)

Dobrý deň, suma 70 eur nie je na trestné stíhanie, avšak ak to už urobil viacerým, potom sa sumy spočítavajú a ide o pokračujúci trestný čin. 

Ak chcete podať trestné stíhanie, vytlačte si z internetu iné vyjadrenia ľudí, kontaktujte ich, nech Vám pošlú bližšie informácie, potom môžete podať trestné oznámenie. 

Tiež požiadajte banku, aby vyzvala vlastníka účtu na vrátenie peňazí, ak to neurobí, tak Vám banka pošle údaje o vlastníkovi účtu. Možno to je aj iná osoba. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí (Občianske právo)

Ako mám postupovať, keď mi súkromná osoba neposlala po telefonickom dohovore a zaplatení dohodnutej sumy 70,- €, dohodnutú autosúčiastku? Nereaguje ani na výzvu banky na vrátenie vkladu, ani na moje sms.

Odpoveď: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na jeho omeškanie môžete od ústne uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť (ak ste doteraz neodstúpili). Po odstúpení od zmluvy, zmluva zaniká od počiatku a obe strany si musia vydať to, čo na základe tejto zmluvy plnili. Vzhľadom na to, že ste už kontaktovali aj banku predpokladám, že disponujete údajmi majiteľa účtu. V takýchto prípadoch, keď dlžník nereaguje ani na Vaše výzvy odporúčame klientom vymáhať pohľadávku súdnou cestou, nakoľko mimosúdna výzva na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny by bola s vysokou pravdepodobnosťou neúspešná. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí (Občianske právo)

dobry den, uzavrel som ako spolocnik s.r.o. zmluvy o dielo s inou obch. spolocnostou.. za cca 2 roky tych zmluv bolo asi 10, boli na ich zaklade zhotovene diela, vykonane stav. prace.. zmluvy obsahovali podmienky na zaplatenie diela ako napr. podpis faktury stav. dozorom, protokolarne prevzatie diela, vedenie stav. dennika..nikdy vsak tieto podmienky neboli naplnene, vzdy som fakturoval a dostal zaplatene aj bez splnenia týchto podmienok.. cize zhotovene dielo, faktura a platba.. takuto prax sme mali asi 2 roky.. za tento rok mi obch. spolocnost nezaplatila fa za takmer 20.000 eur.. preto sa chcem obratit na sud.. este dodavam, ze som bol subdodavka prac, a obch. spolocnost dostala za diela ktore som zhotovil riadne zaplatene.. moja otazka, moze mat na výsledok súdneho rozhodnutia vplyv ten fakt, ze som nesplnil po formalnej stranke vsetky podmienky zmluvy na zaplatenie mojich prac aj napriek tomu, ze spolocnost, pre ktoru som diela zhotovil, dostala za ne zaplatene od investora? dakujem.

Odpoveď: Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.12.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o odmenu za nezhotovené dielo, teda nevykonanie žiadnych prác, tak je potrebné postupovať podľa zmluvy. Nie je rozhodujúce, či Vám v minulosti platili za to, že ste nič nevykonali. 

 

V tomto prípade Váš nárok na vyplatenie sumy bude vyplyvat priamo zo zmluvy. Ak v zmluve máte uvedené, že nárok na peniaze dostanete až po splnení podmienok, potom Vám táto spoločnosť peniaze nemusí vyplatiť, ak ste nič nevykonali. Nezhotovené dielo nezakladá nárok na odmenu. Ešte raz opakujem, že nie je rozhodujúce, že ste dostali pred tým peniaze za vystavené faktúry. Dokonca spoločnosť by mohla požadovať vrátiť peniaze.

 

Odporúčam Vám pred tým, ako sa pustíte do súdneho konania nechať si skontrolovať zmluvu advokátom, pretože v prípade neúspechu v konaní by ste mohli byť zaviazaný aj na úhradu trov súdneho konania.

 

To, že spoločnosť dostala zaplatené od investora ešte neznamená, že máte nárok svoju odmenu. Je to iný zmluvný vzťah. Zmluva medzi investorom a uvedou spoločnosťou môže mať úplne iné podmienky a vyplatenie odmeny nemusí byť naviazané na vykonanie diela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nedodanie úplného diela a vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku