Máte
otázku?

Lehota na odstúpenie od zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín

Otázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy

Kúpil som tovar cez internet, no následne som sa rozhodol odstúpiť od zmluvy. Túto skutočnosť som oznámil elektronickou poštou na štrnásty deň od prevzatia tovaru. Prehliadol som však, že predávajúci uvádza v zmluvných podmienkach lehotu na odstúpenie od zmluvy - desať dní. Ktorú lehotu bude brať do úvahy vyšetrovateľ, resp. súd?

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

Dobrý deň,

nie je nám zrejmé, z akého dôvodu by sa mal danou vecou zaoberať vyšetrovateľ. V zmysle zákona zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku mate právo na odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 dní od kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu. Uvedené platí v prípade, že ste tovar zakúpili ako spotrebiteľ, teda ako fyzická osoba na osobné účely. 

Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, asi pred tromi hodinami sme si kúpili dosť drahý televízor. Po príchode domov sme ho zapli a zistili sme, že má vadu. Aké práva nám v tejto situácii prislúchajú? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 25.04.2024)

Dobrý deň, v prípade zistenia vady na novom televízore máte právo uplatniť reklamáciu u predajcu. Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ak predávajúci neuzná reklamáciu do 3 pracovných dní, je povinný zaslať výrobok na odborné posúdenie na vlastné náklady. Vybavenie reklamácie nemôže trvať dlhšie ako 30 dní od jej uplatnenia.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, v auguste 2023 som si objednala produkt z online obchodu, na ktorého dodanie bola určená čakacia doba 30 až 60 dní. Odvtedy som obchod niekoľkokrát kontaktovala, aby mi poskytli číslo balíčka, pretože tvrdili, že tovar už bol odoslaný. Žiadala som tiež o vrátenie peňazí. Pani zo zákazníckeho servisu sa vyhovárala, že vzhľadom na fakt, že tovar ide zo zahraničia, by som mala vyčkať. Peniaze som previedla už v auguste a tovar stále nedošiel. Existuje nejaká možnosť, ako od zmluvy odstúpiť, alebo by ste mi mohli poradiť, ako postupovať právne, prípadne či by sa dal vyriešiť problém cez banku s vrátením peňazí ako pri podvode, pričom by som priložila emailovú komunikáciu ako dôkaz? Ďakujem vám za pomoc a radu.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 15.02.2024)

Dobrý deň,
v tomto prípade Vám odporúčam odstúpiť od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní od dodania tovaru, pričom môžete odstúpiť aj predtým ako Vám bol tovar dodaný, a to bez udania dôvodu. Pošlite preto predávajúcemu odstúpenie od zmluvy, a vyzvite ho na vrátenie peňazí. Môžete tiež uviesť, že ak v Vám tovar v danej lehote nevrátia, tak podáte žalobu na súd. Ak Vám peniaze nevrátia alebo nebudú vôbec reagovať, tak možnosťou je už iba podanie žaloby.


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či môžem odstúpiť od zmluvy o predaji ornej pôdy, ak som už dostal vyplatené peniaze na účet.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 24.01.2024)

Dobrý deň,
samotný fakt, že Vám boli vyplatené peňažné na prostriedky za predaj pôdy automaticky neznamená, že odstúpiť od zmluvy nemôžete, avšak uvedená otázka by sa dala kvalifikovane zodpovedať až potom, ako by sa advokát s obsahom danej zmluvy oboznámil.

Môžete si preto dohodnúť konzultáciu s advokátom, ktorý toto právo skontroluje a posúdi.


Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. V januári som uzavrel zmluvu telefonicky, nič som nepodpisoval, a teraz by som od nej chcel odstúpiť. Viete mi, prosím, poradiť? Prípadne môžem zmluvu preposlať. Ďakujem.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 24.02.2023)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate čoho sa uvedená zmluva týka a či ste za ponuku tovaru alebo služby už aj zaplatili. Predpokladáme však, že ste doteraz nič neuhradzovali titulom kúpnej ceny.

Ak je to tak, potom platí ust. § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho :

" Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy."

Na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia odporúčam napísať predávajúcemu email prípadne využiť tlačivo na odstúpenie od zmluvy, ktoré by malo byť zverejnené na stránke predávajúceho prípadne môžete využiť tlačivo na odstúpenie od zmluvy, ktoré je prílohou číslo 3. k vyššie uvedenému zákonu /zákon nájdete na stránke slov-lex.sk/.  Súhlas predávajúceho na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete. Ak by medzičasom bol Vám tovar zaslaný na Vašu adresu, neprevezmite ho. Pre prípad, že ste za tovar alebo službu už uhradili, potom kúpna cena Vám musí byť vrátená v lehote najneskoršie do 14 kalendárnych dní.


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, ako je možné odstúpiť od rezervačnej zmluvy pri predaji bytu, ktorú sme podpísali za iných podmienok, než boli upravené v zmluve. Bohužiaľ, zmluvu sme podpísali s dôverou a bez dostatočnej kontroly. Existuje nejaká lehota na odstúpenie alebo napadnutie tejto zmluvy?

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.12.2022)

Dobrý deň, od zmluvy je možné vo všeobecnosti odstúpiť iba, ak je to medzi zmluvnými stranami v zmluve dojednané alebo ak tak ustanovuje zákon. Ak ste odstúpenie od zmluvy priamo v zmluve nedohodli, potom, nakoľko rezervačná zmluva je inominátna zmluva a zákon pri nej odstúpenie nerieši, od zmluvy nemôžete len tak odstúpiť ak to neustanovuje zákon.

Takýto zákon existuje a umožňuje odstúpenie od zmluvy ak chýbajú poučenia. Lehota sa predlžuje až na 1 rok. Môžeme sa na ten prípad bližšie pozrieť a poradiť Vám ako postupovať. Dokonca pre odstúpenie nie je rozhodujúce ani to v akom rozsahu Vám realitka poskytla služby sprostredkovania.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, v Zmluve o spolupráci, uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka, nebola dohodnutá možnosť ukončenia tejto zmluvy prostredníctvom výpovede (iba Dohodou alebo Odstúpením). Podľa nášho názoru však Obchodný zákonník umožňuje ukončenie takejto zmluvy aj výpoveďou, aj keď v zmluve táto možnosť výslovne uvedená nie je. Naša otázka znie: aká je najkratšia možná výpovedná lehota pri ukončení Zmluvy o spolupráci, uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka, pokiaľ v zmluve žiadna lehota definovaná nie je. Je možné, aby účastník zmluvy, ktorý podáva výpoveď, ukončil zmluvu s výpovednou lehotou 7 dní? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 16.09.2022)

Dobrý deň, nepoznáme obsah vami podpísanej Zmluvy o spolupráci, keďže tento pojem je značne široký a samotný Obchodný zákonník takýto typ zmluvy vyslovene neupravuje.

Platí ust. § 1 ods. 2  Obchod. zákonníka, v zmysle ktorého platí, že "právne vzťahy uvedené v odseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, a ak ich niet, podľa zásad, na ktorých spočíva tento zákon."

Podľa § 582 Občianskeho zákonníka platí :

"Výpoveď
(1) Ak je dojednaná zmluva na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť a ak zo zákona alebo zo zmluvy nevyplýva spôsob jej výpovede, možno zmluvu vypovedať v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka.
(2)Výpoveď je však neúčinná ohľadne záväzku zdržať sa určitej činnosti, ak z jeho povahy alebo zo zmluvy vyplýva, že záväzok je časovo neobmedzený. "
 
V prípade záujmu a potreby nás kontaktujte na posúdenie vami podpísanej zmluvy.

 


Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám nárok na vrátenie pozemku, ktorý som predal pred tromi mesiacmi a ešte nebol vyplatený. Ide o pozemok, ktorý som zdedil po rodičoch. Ďakujem. Je to urgentné.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.08.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste predali pozemok, ktorý ste nadobudli dedením, pričom kúpna cena vám nebola uhradená. Predpokladáme, že zmluva je platná a v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy mala byť kúpna cena už uhradená.

Ak je náš predpoklad správny, že kúpna cena podľa kúpnej zmluvy vám mala už byť uhradená a kupujúci je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, potom platí ust. § 517 Obč. zákonníka :

"Omeškanie dlžníka
§ 517
(1) Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení.
(2) Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.
(3) Ak ide o omeškanie s plnením veci, zodpovedá dlžník za jej stratu, poškodenie alebo zničenie, ibaže by k tejto škode došlo aj inak."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak kupujúci kúpnu cenu neuhradí ani v dodatočnej lehote na jej uhradenie, máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Otázkou je tiež, ako a či máte v samotnej kúpnej zmluve dohodnuté prípadné odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak kúpna zmluva neobsahuje osobitné dojednania ohľadom odstúpenia od kúpnej zmluvy, potom platí uvedené ust. § 517 Obč. zákonníka a to aj v prípade, že by kúpna zmluva neobsahovala žiadne ustanovenie o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvádzame tiež, že súhlas kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy nepotrebujete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy realizujte doporučeným listom na adresu kupujúceho.
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.
V otázke uvádzate, že je to urgentné, preto máte možnosť nás kontaktovať na konzultáciu.

 


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
15. júna 2022 som uzatvorila objednávku na zhotovenie a dodanie sedačky podľa vlastných rozmerov a s vybranou poťahovou látkou. Zaplatila som zálohu 500 eur. Termín dodania sedačky mal byť 7. septembra 2022. Tento týždeň mi volali z predajne nábytku, cez ktorú sa objednávka realizovala, a informovali ma o probléme s poťahovou látkou, ktorú som si vybrala, pretože výrobcovi bol dodaný chybný tovar. Chcem sa opýtať, či môžem bez problémov odstúpiť od zmluvy, ak si teraz na predajni nevyberiem žiadnu inú náhradnú poťahovú látku. Ďakujem. 

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 26.08.2022)

Dobrý deň,

v tomto prípad je zrejmé, že tovar, ktorý ste si objednali nebude v stanovenej lehote dodaný, na základe oznámenia predávajúceho, pričom takáto skutočnosť zakladá právo na odstúpenie od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy sa zmluva zrušuje od počiatku, teda ex tunc. To znamená, že ak od zmluvy odstúpite, tak predávajúci Vám musí vrátiť uvedenú sumu 500 eur, ktorú ste vyplatili ako zálohu z titulu bezdôvodného obohatenia. Taktiež nemáte povinnosť vybrať inú poťahovú látku. Zmluva vzniká akceptáciou určitého návrhu, tým vo Vašom prípade bol návrh sedačky, ktorá má určité vlastnosti a je vyrobená z určitých materiálov, kam bezpochyby patrí aj uvedený poťah. Túto ponuku ste prijali. Následne sa predávajúci dozvedel, že sú s poťahom problémy, bol mu dodaný chybný tovar a teda v určenej lehote tovar dodať nestihne.

Vám tým pádom vzniká právo na odstúpenie od zmluvy, pričom sa však s predávajúcim môžete dohodnúť aj na zmene záväzku. Keďže ide o dohodu o zmene záväzku, musíte s tým súhlasiť aj Vy a predávajúci Vás nemôže nijakým spôsobom nútiť, aby ste túto dohodu uzavreli. Ak sa však rozhodnete zmeniť záväzok, môžete tak urobiť, a súhlasiť s použitím iného poťahu na predmetnú sedačku. Taktiež sa môžete dohodnúť na tom, že predĺžite lehotu na dodanie tovaru a počkáte kým bude predávajúcemu dodaný bezchybný tovar na zhotovenie danej sedačky, ak takáto možnosť z jeho strany ešte prichádza do úvahy. To ako sa rozhodnete a akú možnosť zvolíte je už na Vás. 


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem odstúpiť od objednávky kuchynskej linky, ktorú sme si v pondelok objednali? Zistili sme, že ceny tejto firmy na internete sa líšia od cien v predajni.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
ak sa jedná o kuchynskú linku na zákazku (na mieru), pri objednaní ste uzatvorili zmluvu o dielo podľa ustanovenia § 644 Občianskeho zákonníka a nasledujúcich. V tomto prípade by ste mohli od zmluvy odstúpiť podľa ustanovenia § 642 Občianskeho zákonníka, nakoľko dielo zatiaľ nebolo vykonané. V dôsledku toho, že od objednávku uplynuli iba 3 dni a doteraz zrejme nič zhotoviteľ nestihol vykonať, mal by Vám vrátiť celú zaplatenú zálohu.

Ak ide o kúpu hotových vecí, ktoré sa nevyhotovujú na zákazku, ale iba sa dodajú zo skladu, je postup zložitejšie, nakoľko v tomto prípade sa môže jednať o kúpnu zmluvu a nie zmluvu o dielo, a preto by postup podľa ustanovenia § 642 Občianskeho zákonníka neprichádzal do úvahy. Nakoľko ste kuchyňu kupovali v kamennej predajni, nie je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní ako pri nákupoch cez internet.


Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa informovať o nasledovnej situácii. Pred dvoma týždňami som podpísal zmluvu o prenájme bytu, v ktorom už aj bývame. Avšak v zmluve je ustanovené, že v prípade odstúpenia od zmluvy nám nebude vrátená kaucia. Od prvého dňa nás tu susedia neustále obťažujú, obvinujú nás z hluku a dokonca volajú na nás políciu. Tieto sťažnosti na nás však prichádzajú aj v čase, keď v byte nikto nie je. Chcel by som sa preto opýtať, či mám nárok na odstúpenie od zmluvy, aj napriek tomu, že by nám nebola vrátená kaucia.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 11.02.2022)

Dobrý deň,

pokiaľ ste si odstúpenie od zmluvy dohodli priamo v nájomnej zmluve, tak máte nárok od zmluvy odstúpiť. Občiansky zákonník v prípade nájomnej zmluvy upravuje právo nájomcu na odstúpenie od zmluvy aj v prípade, ak bola prenajatá vec odovzdaná v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie. Vzhľadom na Vami uvedený problém so susedmi, ktorých správanie by sa dalo nazvať až šikanóznym, by sa dalo povedať, že takýto byt je dôsledkom správania sa susedov nespôsobilý na užívanie. Preto sa domnievame, že pokiaľ aj nemáte v zmluve dohodnuté právo od nájomnej zmluvy ako nájomca odstúpiť, zákon Vám to umožňuje. Samotným odstúpením od zmluvy dochádza k zrušeniu zmluvy od počiatku a zmluvné strany sú si povinné navzájom vrátiť poskytnuté plnenia.

Ak ste si však v zmluve dohodli právo na odstúpenie s tým, že ste si pre takýto prípad dohodli, že Vám prenajímateľ zložený depozit nevráti, tak takéto dojednanie by bolo v rozpore so zákonom. Neexistuje nič také ako prepadné právo. Podľa formulácie zmluvy by bolo možné posúdiť to ustanovenie zmluvy ako zmluvnú pokutu za odstúpenie od zmluvy. Čo však nie je prípustné. Pretože odstúpenie od zmluvy nieje porušenie zmluvy ale využitie práva a preto takáto dohoda by odporovala zákonu. Depozit by musel vrátiť.

Najjednoduchšie by bolo ukončenie nájomného vzťahu dohodou s prenajímateľom, kedy by ste sa s ním priamo mohli dohodnúť aj na vrátení depozitu. Skúste preto najskôr kontaktovať prenajímateľa s uvedenou požiadavkou s tým, že máte záujem na skončení nájomného vzťahu formou dohody. Priamo mu aj uveďte, že byt nie je spôsobilý na riadne užívanie vzhľadom na správanie sa Vašich susedov. Ak prenajímateľ nebude súhlasiť, máte právo od zmluvy odstúpiť. Je potrebné rátať s tým, že ak by Vám zloženú zálohu nevrátil, museli by ste sa s ním súdiť. Súd by posudzoval, či ste oprávnene odstúpili od zmluvy. Najväčší problém vidím v dokazovaní. Ak by ste totiž nepreukázali, že zásahy zo strany susedov robia byt neužívateľným, súd by mohol odstúpenie od zmluvy posúdiť ako neplatné. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.