Máte
otázku?

Lehota na odstúpenie od zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín

Otázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy

Cez internet som kúpil tovar, ale dodatočne som sa rozhodol odstúpiť od zmluvy. Urobil som tak elektronickou poštou 14. Deň od prevzatia tovaru. Prehliadol som, že predávajúci v zmluvných podmienkach uvádza lehotu na odstúpenie od zmluvy 10 dni. Ktorú lehotu bude brať do úvahy vyšetrovateľ a prípadný súd?

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

Dobrý deň,

nie je nám zrejmé, z akého dôvodu by sa mal danou vecou zaoberať vyšetrovateľ. V zmysle zákona zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku mate právo na odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 dní od kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu. Uvedené platí v prípade, že ste tovar zakúpili ako spotrebiteľ, teda ako fyzická osoba na osobné účely. 

Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Môžem odstúpiť od objednávky na kuch. Linku, ktorú sme si objednali v pondelok. Keď sme dnes zistili, že sa ceny na internete tej firmy líšia od cien v predajne.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
ak sa jedná o kuchynskú linku na zákazku (na mieru), pri objednaní ste uzatvorili zmluvu o dielo podľa ustanovenia § 644 Občianskeho zákonníka a nasledujúcich. V tomto prípade by ste mohli od zmluvy odstúpiť podľa ustanovenia § 642 Občianskeho zákonníka, nakoľko dielo zatiaľ nebolo vykonané. V dôsledku toho, že od objednávku uplynuli iba 3 dni a doteraz zrejme nič zhotoviteľ nestihol vykonať, mal by Vám vrátiť celú zaplatenú zálohu.

Ak ide o kúpu hotových vecí, ktoré sa nevyhotovujú na zákazku, ale iba sa dodajú zo skladu, je postup zložitejšie, nakoľko v tomto prípade sa môže jednať o kúpnu zmluvu a nie zmluvu o dielo, a preto by postup podľa ustanovenia § 642 Občianskeho zákonníka neprichádzal do úvahy. Nakoľko ste kuchyňu kupovali v kamennej predajni, nie je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní ako pri nákupoch cez internet.


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať. Pred dvoma týždňami som podpísal zmluvu na prenájom bytu. Sme tu už dva týždne. Lenže v zmluve bolo písané, že pri odstupení od zmluvy nám nevrátia kauciu. Lenže už od prvého dňa nás tu susedia stále šikanujú s tým, že sme hluční, policajtov na nás vyvolávajú. Lenže aj vtedy nám volajú, že sme hluční, keď nie sme ani doma. Tak, že by som sa chcel opýtať, či mám nárok na odstupenie od zmluvy.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 11.02.2022)

Dobrý deň,

pokiaľ ste si odstúpenie od zmluvy dohodli priamo v nájomnej zmluve, tak máte nárok od zmluvy odstúpiť. Občiansky zákonník v prípade nájomnej zmluvy upravuje právo nájomcu na odstúpenie od zmluvy aj v prípade, ak bola prenajatá vec odovzdaná v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie. Vzhľadom na Vami uvedený problém so susedmi, ktorých správanie by sa dalo nazvať až šikanóznym, by sa dalo povedať, že takýto byt je dôsledkom správania sa susedov nespôsobilý na užívanie. Preto sa domnievame, že pokiaľ aj nemáte v zmluve dohodnuté právo od nájomnej zmluvy ako nájomca odstúpiť, zákon Vám to umožňuje. Samotným odstúpením od zmluvy dochádza k zrušeniu zmluvy od počiatku a zmluvné strany sú si povinné navzájom vrátiť poskytnuté plnenia.

Ak ste si však v zmluve dohodli právo na odstúpenie s tým, že ste si pre takýto prípad dohodli, že Vám prenajímateľ zložený depozit nevráti, tak takéto dojednanie by bolo v rozpore so zákonom. Neexistuje nič také ako prepadné právo. Podľa formulácie zmluvy by bolo možné posúdiť to ustanovenie zmluvy ako zmluvnú pokutu za odstúpenie od zmluvy. Čo však nie je prípustné. Pretože odstúpenie od zmluvy nieje porušenie zmluvy ale využitie práva a preto takáto dohoda by odporovala zákonu. Depozit by musel vrátiť.

Najjednoduchšie by bolo ukončenie nájomného vzťahu dohodou s prenajímateľom, kedy by ste sa s ním priamo mohli dohodnúť aj na vrátení depozitu. Skúste preto najskôr kontaktovať prenajímateľa s uvedenou požiadavkou s tým, že máte záujem na skončení nájomného vzťahu formou dohody. Priamo mu aj uveďte, že byt nie je spôsobilý na riadne užívanie vzhľadom na správanie sa Vašich susedov. Ak prenajímateľ nebude súhlasiť, máte právo od zmluvy odstúpiť. Je potrebné rátať s tým, že ak by Vám zloženú zálohu nevrátil, museli by ste sa s ním súdiť. Súd by posudzoval, či ste oprávnene odstúpili od zmluvy. Najväčší problém vidím v dokazovaní. Ak by ste totiž nepreukázali, že zásahy zo strany susedov robia byt neužívateľným, súd by mohol odstúpenie od zmluvy posúdiť ako neplatné. 


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Dnes som podpísal v práci novú pracovnú zmluvu, s tým, že je výhodnejšie ako ta stará, ale doma po naštudovaní som zistil, že je v môj neprospech. Dátum platnosti novej zmluvy bude v novom roku. Je možné zrušiť moju novú podpísanú zmluvu?
Ďakujem za odpoveď Jozef.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 16.12.2021)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že došlo k zmene pracovnej zmluvy, keďže v otázke neuvádzate, že došlo ku skončeniu pracovného pomeru podľa pôvodnej pracovnej zmluvy. Podľa ust. § 54 Zákonníka práce platí :

"Dohoda o zmene pracovných podmienok
Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."
 
Od novej pracovnej zmluvy by ste mohli odstúpiť podľa ust. § 19 Zákoníka práce :
"Účastník, ktorý konal v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo."
 
Pre konkrétnejšie vyjadrenie by sme potrebovali pracovnú zmluvu preštudovať, ako aj vedieť okolnosti, za ktorých došlo k zmene pracovnej zmluvy. Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.
 

 


Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať, či môžem odstúpiť od zmluvy v14. deň, keď, že mám nárok do 14 dní odstúpiť od zmluvy. Týmto sa chcem spýtať, či posledný deń nie je neskoro ? Jaroslav

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.10.2021)

Dobrý deň, z ptázy predpokladáme, že ide o nákup tovaru cez internet - cez eshop. Odpoveď na Vami uvedenú otázku dáva ust. § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí :

"(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči."
 
Formu odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy upravuje ust. § 8 cit. zákona, pričom platí že,
"spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že od zmluvy môže spotrebiteľ odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru a to tak, že odstúpi na základe použitia formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho alebo využije formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený ako príloha č. 3 vyššie citovaného zákona. Znenie zákona a jeho prílohu nájdete tu : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20190101#. Formulár na odstúpenie od zmluvy môžete poslať aj emailom na adresu predávajúceho aj posledný deň 14 dňovej lehoty.

Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem, chcem sa spýtať do koľkých dni môžem odstúpiť od zmluvy: Zmluva o spolupráci. Zmluva je na dobu 24 mesiacov, je to dom na kľúč. Teraz sa čaká na projektovú dokumentáciu, zatiaľ sa výstavba nezačala. Zaplatil som 6000 eur zálohu. Podpísal som ju 20. 2. 2020. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň,

odstúpiť od zmluvy je možné z dôvodu a v lehote podľa zákona, alebo podľa dôvodu a lehoty, ktorú si zmluvné strany dohodli v zmluve. Neuvádzate, ako ste sa dohodli, ani prečo by ste chceli odstúpiť, preto Vám nedokážem uviesť, akú máte lehotu. Nie som si istý o aký druh zmluvy ide (podľa obsahu), no napr. ak by išlo o stavbu domu, kde Vám stavajú dom na kľúč, môžete odstúpiť od zmluvy kedykoľvek až do zhotovenia stavby. Zmluva potom zaniká a musia Vám vrátiť peniaze, prihliada sa pritom na rozsah vykonaného diela (stavby) a to sa zohľadňuje pri vysporiadaní nárokov. Bolo by potrebné vidieť zmluvu.


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať a zároveň poprosiť o radu; je možné vypovedať zmluvu podľa § 51 OZ o obstarávaní služieb pri správe a údržbe priestorov, kde som výhradným majiteľom rodinného domu a k nemu prislúchajúceho pozemku/záhrady avšak spolumajiteľom spoločného pozemku? Obstarávateľ zmluvy nám zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu, stará sa o osvetlenie na spoločnom pozemku 7 domoch a tiež napríklad o zimnú údržbu. Zálohové platby, na ktorých sme sa dohodli samozrejme niekoľko násobne prevyšujú sumu, a nie je nám ich schopný odôvodniť, opravy/výmeny žiaroviek trvajú často ďaleko za hranicou 30 dňoch. V zmluve, ktorú sme podpísali sme si však po rokoch všimli, že vypovedanie je možné iba v prípade, že nebudem vlastníkom nehnuteľnosti. Je takáto zmluva platná? Dá sa vypovedať iným spôsobom ?
Ďakujem.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 12.02.2020)

Dobrý deň, 
z Vami uvedenej otázky vyplýva, že ste uzatvorili tzv. nepomenovanú zmluvu podľa § 51 Obč. zákonníka :
"Účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená; zmluva však nesmie odporovať obsahu alebo účelu tohto zákona."

Nie je podstatné to, ako je zmluva pomenovaná /obstarávateľská/, ale dôležitý je obsah zmluvy. Predpokladáme, že v texte zmluvy je uvedený text, že pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, platia ust. Obč. zákonníka.

Ak v zmluve nie je uvedené inak ohľadom výpovede, platí ust. § 582 Obč. zákonníka
"(1) Ak je dojednaná zmluva na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť a ak zo zákona alebo zo zmluvy nevyplýva spôsob jej výpovede, možno zmluvu vypovedať v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka.
(2) Výpoveď je však neúčinná ohľadne záväzku zdržať sa určitej činnosti, ak z jeho povahy alebo zo zmluvy vyplýva, že záväzok je časovo neobmedzený."

Záver : Sme názoru, že nemožnosť dania výpovede, ak by takýto zákaz vyplýval z Vašej zmluvy, ide o neplatné dojednanie, ktoré je v rozpore s ust. Obč. zákonníka, predovšetkým s ustanoveniami o dobrých mravoch podľa § 3 Obč. zákonníka.
 

Citujeme z rozsudku Krajského súdu Košice, sp. zn. : 3Cob/66/2014 :
"Z uvedenej úpravy Občianskeho zákonníka týkajúcej sa výpovede vyplývajú nasledovné charakteristické znaky:

1/ výpoveď je jednostranný právny úkon a preto sa na jej účinnosť nevyžaduje súhlas druhej zmluvnej strany
2/ na účinnosť výpovede nie je potrebné, ak to nevyplýva z dohody zmluvných strán alebo zo zákona, aby vo výpovedi bol uvedený dôvod, ktorý je príčinou jej podania a
3/ výpoveďou možno v zásade ukončiť len zmluvy dojednané na dobu neurčitú, ktorých predmetom je záväzok nepretržitej, resp. opakovanú činnosť,
4/ výpoveďou zaniká záväzkový vzťah do budúcnosti (ex nunc) a to ku dňu právnych účinkov výpovede.
Zároveň platí, že sa výpoveď stáva perfektnou (spôsobilou vyvolať zamýšľané právne účinky) len čo je doručená (oznámená) druhej strane. V § 582 Občianskeho zákonníka ide teda o všeobecnú úpravu výpovede, ktorá sa neuplatňuje len vtedy, ak zákon, v prípade určitého zmluvného typu má osobitnú úpravu výpovede zmluvy alebo ak účastníci záväzkového vzťahu dojednali spôsob výpovede priamo v uzavretej zmluve."


Odporúčame vo veci všetkým účastníkom zmluvy ako povinným zo zmluvy, aby ste dali výpoveď zo zmluvy podľa ust. § 582 Obč. zákonníka, avšak predtým zabezpečiť  resp. zistiť obstaranie záležitostí, ktorá je obsahom Vašej zmluvy s iným poskytovateľom služieb (obec a podobne). 

V prípade problémov nás kontaktujte.


Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať aká je lehota na odstúpenie od zmluvy o dielo. Ide o výstavbu rodinného domu, za ktorú zhotoviteľ prijal aj zálohu. Peniaze mu boli prevedené na bankový účet. V zmluve bol uvedený dátum, kedy sa ma výstavba začať, no ten nebol dodržaný.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň,

záleží na tom, ako ste sa dohodli. Ak máte priamo v zmluve nastavené dôvody na odstúpenie od zmluvy o dielo a niektorý dôvod bol naplnený, máte právo odstúpiť od zmluvy. Lehota v zákone priamo nie je, no aj právo na odstúpenie od zmluvy sa premlčuje v 3 ročnej dobe, od kedy ste mohli od zmluvy odstúpiť (z daného dôvodu) prvý krát. Rovnako môžete odstúpiť od zmluvy aj podľa zákona. V takom prípade môžete odstúpiť od zmluvy kedykoľvek do zhotovenia diela (§ 642 Občianskeho zákonníka). 


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
objednali sme si cez internet Nábytok. Stanovil sa termín dodania. Nábytok stále nedodaný. Aj keď ideme osobne do domu s nábytkom, aj keď píšeme sťažnosti, na ktoré nikto neodpovedá - nepoznáme termín, kedy príde objednaný nábytok. Dodanie je už 1mesiac v omeškaní.
Chceli by sme zrušiť zmluvu. Stačí vypísať odstúpenie od zmluvy a doniesť do predajne? Ďakujem Tatiana.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 23.11.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí, že "spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy."

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že Vy ako spotrebiteľ môžete odstúpiť od zmluvy a to buď písomne alebo emailom, ktorý zašlete predávajúcemu. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár na stránke predávajúceho alebo použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou predmetného zákona.


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, objednala som si služby od jednej spoločnosti avšak nebola som spokojná v akej kvalite a zároveň mi stiahli ďalšiu platbu a nechcú mi platbu vrátiť napriek tomu, že soľ žiadala o zrušenie spolupráce s mini. Je možnosť podať prešetrenie, či spoločnosť konala správne ?
Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.09.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Nebudeme zverejňovať meno spoločnosti, u ktorej ste si objednali službu.

Preštudovali sme VOP na uvedenej stránke, kde v úvode obchodných podmienok, je uvedené meno spoločnosti, ktorá so službou obchoduje. Spoločnosť menom K.  podľa informácií zverejnených na stránke www.orsr.sk vznikla v 8/2017.

Cez internetovú stránku ste si objednali stredný model služby za mesačný poplatok a službu platíte cez platobnú bránu. Podľa VOP službu môžete kedykoľvek zrušiť  - časnosť strhávania opakovanej platby je nastavená na presné intervaly, podľa VOP môžete kedykoľvek opakované platby zrušiť - bod 6. VOP, bez nejakých ďalších platieb alebo sankcií a aj bez uvedenia dôvodu. Žiadosť o zrušenie opakovaných platieb treba poslať na tam uvedený email.

Veríme, že naša rada Vám pomôže.


Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň.
Cez portál leoexpress. Čom som si dobil kredit v domnení, že ho v budúcnosti precestujem (za dobitie boli poskytnuté kredity navyše na cestovanie). Toto dobitie som urobil 3x počas dvoch mesiacov. Následne sa moje plány zmenili a potreboval som kredit vrátiť. Na stránke uvádzajú postup aj formulár na odstúpenie od zmluvy. Prvú platbu mi vrátili, ale pri druhej žiadosti odstúpenia od zmluvy uviedli: "Smlouva o zakoupení poukazu dle odst. 3 muže byt zrušená (a tím i vráceno poskytnuté plneni) jen v zákonem stanovených prípadech. Jinak je možné smlouvu zrušiť na žádost účastníka a vrátiť mu uhrazené finanční prostredky pouze v oduvodnených prípadech.
Posouzení oduvodnitelnosti provádí Leo Express. Žádosti je možné posílat na
++info@le. Cz++, v e-mailu je nutné uvést duvôd a doložiť jeho existenci. Leo Express vyhodnotí žádost o vybraní nakoupených leo korún do 30 dnu, rozhodnutí je konečne. Pri vrácení finančních prostredku je účtován transakční poplatek 30 Kc. Bonusy, slevy a jiné podobne výhody, jakož i leo koruny získané jinak než nákupem za finanční prostredky nelze účastníkovi vyplatiť. "Ako mám teda postupovať, keď moja prvá žiadosť o odstúpenie od zmluvy bola akceptovaná a pri ďalšej tak už spoločnosť urobiť nechce?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň,

ak ste dôvodne a riadne odstúpili od zmluvy a postupovali ste rovnako tak ako v prvom prípade, tak by nemal teda poskytovateľ služby reagovať odlišne. Ak by ste sa nevedeli dohodnúť mimosúdne, tak sa vami uvedené prostriedky dajú vymôcť ešte súdnou cestou, avšak s ňou sú spojené rôzne náklady a poplatky. 

Podľa ust. zákona o ochrane spotrebiteľa  č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí ust. § 7 (citujeme) :

"Odstúpenie od zmluvy 
(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) /t.j. : informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, 
spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa 
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, 
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo 
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

(2) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť."

(3) Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1."

Odporúčame vám pokúsiť sa skôr o mimosúdne vyrovnanie s poskytovateľom služby, a to najmä vtedy, ak ste odstúpili od zmluvy naozaj dôvodne. Môžete poukázať už na prípad kedy vám vyhoveli pri odstúpení od zmluvy. Nepoznáme českú právnu úpravu, avšak vyššie uvedená slovenská úprava hovorí o tom, kedy je možné odstúpiť od zmluvy pri jej uzavretí na diaľku.


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, podpísal som zmluvu a zaslal kópiu cez email. Chcú odo mňa poplatok za štúdium, ktoré som si rozmyslel. Je možné od zmluvy odstúpiť ? (SMLOUVA O ŠTÚDIU PROFESNÍHO VZDELÁVACÍHO PROGRAMU Master of Business Administration (MBA) – Management, organizácia a riadenie - podľa § 1751 a nasl. Obč. zákonníka ČR ? 

 

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 26.07.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Samotná zmluva o štúdiu na Vami citovanej súkromnej škole, ktoré nazabezpečuje vysokoškolské vzdelanie, sa spravuje ust. českého občianskeho zákonníka.
Aj keď zmluva neobsahuje podmienky resp. neuvádza dôvody na odstúpenie od zmluvy, samotná zmluva obsahuje podmienky, ktoré podľa nášho názoru, okrem nezáujmu o štúdium, ktoré ste si rozmysleli, obsahuje podmienky, ktoré nie sú jednoznačne v prospech školy (napr. : "6) Nebude-li se Študent radne účastniť štúdia nebo plniť studijní povinnosti, nezakladá táto skutečnost právo Študenta na vrácení úhrady za štúdium, či její časti a nemá zadný vliv na povinnosť Študenta uhradiť cenu za absolvovaní vzdelávacího programu MBA v plném rozsahu."), aj keď chápeme, že škola si musí zabezpečiť zdroje svojho financovania.

Z otázky vyplýva, že ste emailom poslali podpísanú zmluvu, preto môžeme odporučiť, aby ste obratom doporučeným listom škole oznámili, že od zmluvy odstupujete a poplatok za štúdium neuhradíte.
Uvádzame toto riešenie s poukázaním na to, že veriteľ - škola má možnosť z dôvodu neuhradenia poplatku resp. splátky, možnosť tento vymáhať (málo pravdepodobné, lebo štúdium začína až niekedy na jeseň 2019, alebo má možnosť odstúpiť od zmluvy.
Podľa českého obč. zákonníka platí :
"Prodlení dlužníka
§ 1968
Dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní, je v prodlení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele.
§ 1969
Po dlužníkovi, který je v prodlení, může věřitel vymáhat splnění dluhu, anebo může od smlouvy odstoupit za podmínek ujednaných ve smlouvě nebo stanovených zákonem."


Ak by ste sa prihlasovali na iné štúdium či už v SR alebo inde, prečítajte si aj recenzie, podrobne sa oboznámte s podmienkami štúdia a to vždy vopred. Dajte nám prosím vedieť ako ste dopadli.


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, V predajni Orange som kupoval nový paušál. Po nedorozumení som chcel zmluvu zrušiť. Lenže už mi ju nechceli zrušiť, lebo som ju už podpísal. Bol to elek. podpis, ale zmluvu som nemal možnosť si dopredu prečítať.Ďakujem.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. zákona o ochrane spotrebiteľa  č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí ust. § 7 (citujeme) :

"Odstúpenie od zmluvy 
(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) /t.j. : informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, 
spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa 
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, 
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo 
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

(2) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť."

(3) Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1."

(6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je /okrem iných/
a)  poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,"

 

Nevieme z otázky či ste boli poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy. Ak nie ste neboli poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy, môžete od zmluvy odstúpiť.

Odporúčame použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z. z. Formulár na odstúpenie od zmluvy Vám mal byť doručený pred uzatvorením zmluvy uzatvorenej na diaľku, teda Vám ho mal doručiť Orange. 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  je prílohou vyššie uvedeného zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý Vám zároveň uvádzame :
"(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 
– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]: 
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : .............. 
– Dátum objednania/dátum prijatia* .............. 
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* .............. 
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* .............. 
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .............. 
– Dátum .............."

Prečítajte si pozorne zmluvu a obchodné podmienky predávajúceho.

Na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete súhlas predávajúceho.

Odstúpenie od zmluvy realizujte písomne /môžete zaslať doporučene/ na adresu predávajúceho  alebo na inom trvanlivom nosiči.

Pokiaľ máte elektronický podpis, tak by nemal byť problém na Vašej strane.


Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. V apríli sme kúpili pozemok kde nás realitný maklér neupozornil na VN cez pozemok. Je možné ešte odstúpenie, keďže máme problém dostať stav povolenie.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 11.06.2018)

Dobrý deň, ďakujeme za reakciu.

Predpokladáme, že ste reagovali na našu odpoveď na otázku č. 37311: Kúpa pozemku s verejným vodovodom a kanalizáciou.

Ako odpoveď uvádzame nasledovné :

1./ Je potrebné riešiť vzťah s realitnou kanceláriou, kde majú byť tiež pri spisovaní zmluvy dodržané ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre tento účel posúdenia zmluvy je potrebné zmluvu vidieť. 

2./ Pokiaľ ste zmluvu uzatvorili teraz v mesiaci apríl 2018, samozrejme môžete uplatniť zodpovednosť podľa ust. 596 a nasl. Obč. zákonníka.  Z ust. § 597 Obč. zákonníka vyplýva, že "ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

Podľa ust. § 599 Obč. zákonníka vadu musíte uplatniť u predávajúceho v písomnej forme doporučeným listom; pre prípad, že medzi Vami následne nedôjde k dohode o spätnom odkúpení pozemku, vec budete musieť odstúpiť na súd.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta ako na posúdenie zmluvy s realitnou kanceláriou, ako aj samotnej kúpnopredajnej zmluvy.


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem, chcem sa spýtať do koľkých dni môžem odstúpiť od zmluvy: Nepomenovaná zmluva podľa § 51 Občianského zákonníka. Zmluva je na neurčito, je to dom na kľúč s pozemkom. Teraz sa čaká na stavebné povolenie, zatiaľ sa výstavba nezačala. Zaplatil som 5000 eur zálohu Podpísal som ju 13. 9. 17. Vopred ďakujem.

 

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 17.09.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

V otázke je poskytnutých málo údajov na úplne správne zodpovedanie otázky.

Nechceme Vás v žiadnom prípade zavádzať.

 

Všeobecne platí v zmysle ust. §  Obč. zákonníka pre výpoveď nasledovné : 

"Ak je dojednaná zmluva na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť a ak zo zákona alebo zo zmluvy nevyplýva spôsob jej výpovede, možno zmluvu vypovedať v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka.  Výpoveď je však neúčinná ohľadne záväzku zdržať sa určitej činnosti, ak z jeho povahy alebo zo zmluvy vyplýva, že záväzok je časovo neobmedzený." 

 

Vyššie uvedené ohľadom výpovede však zrejme nie je Váš prípad. Je minimálne zvláštne, keď zmluva na výstavbu domu s pozemkom sa uzatvára na dobu neurčitú, nakoľko  ukončenie výstavby je možné určiť resp. dohodnúť  pomerne presne. Naviac ako píšete, ešte nie je vydané ani stavebné povolenie, ktoré ani nemusí byť vydané. 

Vychádzame len z domnienky, že ste uzatvoril zmluvu s developerom alebo realitnou kanceláriou ako sprostredkovateľom, ktorá zabezpečuje budúcich vlastníkov bytov  a takýmto spôsobom sa zabezpečujú  aspoň čiastočné finančné prostriedky na výstavbu.

Otázkou je aj to, kde bola zmluva uzatvorená  /prev. priestory real. kancelárie a pod./, ako aj to, či Vám boli ako spotrebiteľovi ako budúcemu kupujúcemu poskytnuté všetky informácie podľa Obč. zákonníka /tzv. neprijateľné zml. podmienky/, ako aj podľa ust. zákona na ochranu spotrebiteľa. Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. 

Odporúčame v každom prípade kontaktovať advokáta.

S posúdením zmluvy sa môžete  obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu. 

 


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Doplňujúcu otázku nemám, len pre vysvetlenie uvádam, že na vyšetrovateľa sa chcem obrátiť preto, že z údajov prístupných na internete nie som schopný identifikovať subjekt, ktorý mi tovar predal. A ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom Paliesek.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 23.03.2017)

Dobrý deň,

subjekt môžete identifikovať napríklad podľa objednávky, alebo faktúry. Tovar je potrebné zaslať subjektu, ktorý sa nachádza pri označení "Predávajúci". Vám nemôže byť na ujmu, že tovar reálne príde nesprávnemu subjektu. Je v záujme predávajúceho, aby subjekt správne označil. A ako som uviedol, platí lehota 14 dní, pokiaľ ste tovar kúpili pre vlastnú potrebu (nie na podnikateľský účel).


Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, Podpísal som zmluvu ohľadom primátneho bankovníctva (kópiu zmluvy som nedostal) stým, že ju pošlú na preverenie a schválenie. Lenže nastali komplikácie a nedokážem zaplatiť poplatky čo sa týkajú tej zmluvy. Opýtal som sa ich preto či by som nemohol odstúpiť od zmluvy a dostal som odpoveď, že v prípade keby zmluvu nepodpíšem, nebude schválená alebo nieje podpísaná v kancelárii alebo priestoroch firmy. Pri zmluve som o tom nebol informovaný písali tam klamstvá ohľadom mojich financií, aby som to mohol podpísať. Ďalej mi povedali, že potrebujú môj občiansky preukaz prefotený. Ale ten som im nedal stým, že si vybavujem nový. V zmluve nieje písaná adresa trvalého bydliska ale iba korešpondenčná adresa pre zaslanie potrebných formulárov (po schválení zmluvy) zmluva bola podpísaná včera 1. 2. 2017 a poslaná na schválenie dnes 2. 2. 2017. Týmto sa chcem teda spýtať či sa z takejto zmluvy da odstúpiť bez úhrady poplatkov vyplývajucich zo zmluvy, ktoré boli 990e + 75e mesačne na sporený účet. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 08.02.2017)

K posúdeniu Vášho prípadu je potrebné mať k dispozícii konkrétnejšie údaje, v zásade je potrebné rozlíšiť či ide o obchodno-právny alebo občiansko-právny vzťah a podľa toho vyhodnotiť účinky odstúpenia od zmluvy, ak je odstúpenie možné. V zásade je potrebné posúdiť viaceré aspekty okrem iného i či je zmluva uzavretá platne, ak už je uzavretá, teda ak došlo k akceptácii návrhu právneho úkonu. 


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Chcem sa spýtať, ako riešiť spor o mnou vykonané dielo no dielo bolo mnou dokončené na cca 85% nedodržal som sice termín kvôli subdodávateľov, ale investoval som do toho diela viac peňazí ako som dostal zálohu a majitelka mi neumožnila dokončiť dielo, lebo to dlho trvalo, ale od zmluvy neodstupila,preto sa chcem spýtať či mám nárok na svoje investované peniaze do materiálu a prace a či sa to oplatí riešiť súdnou cestou. Ďakujem

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 07.12.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade je potrebné najskôr určiť, ktorým zákonníkom sa váš právny vzťah spravuje (občianskym alebo obchodným).

Pokiaľ nedošlo k ukončeniu zmluvy či už dohodou alebo odstúpením, zmluva je stále platná, aj keď bola ústna. Pokiaľ už uplynula lehota, v ktorej malo byť dielo vykonané, je potrebné posúdiť, či išlo o prípad, že objednávateľ nemal záujem na plnení zmluvy po uplynutí lehoty. Pokiaľ by to bol takýto prípad, zmluva zaniká uplynutím lehoty na plnenie. 

Odporúčame Vám nasledovný postup: Najskôr zašlite objednávateľke doporučený list, v ktorom ju požiadajte o možnosť dokončenie diela. Taktiež v liste uveďte, že pokiaľ Vám neumožní ukončiť dielo, nech nepovažuje tento list za odstúpenie od zmluvy.

Potom budete mať právo požadovať nahradiť odmenu za dielo a to podľa rozsahu vykonania diela. Bez odstúpenia od zmluvy nie je možné požadovať odmenu, hoci aj len čiastočnú.

Ak nezaplatí odmenu dobrovoľne, môžete to riešiť súdnou cestou. V súdnom konaní bude ustanovený znalec, ktorý určí rozsah vykonania diela a podľa toho sa určí aj Váš nárok na odmenu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku