Máte
otázku?

Lehota na odstúpenie od zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín

Otázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy

Cez internet som kúpil tovar, ale dodatočne som sa rozhodol odstúpiť od zmluvy. Urobil som tak elektronickou poštou 14. Deň od prevzatia tovaru. Prehliadol som, že predávajúci v zmluvných podmienkach uvádza lehotu na odstúpenie od zmluvy 10 dni. Ktorú lehotu bude brať do úvahy vyšetrovateľ a prípadný súd?

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

Dobrý deň,

nie je nám zrejmé, z akého dôvodu by sa mal danou vecou zaoberať vyšetrovateľ. V zmysle zákona zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku mate právo na odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 dní od kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu. Uvedené platí v prípade, že ste tovar zakúpili ako spotrebiteľ, teda ako fyzická osoba na osobné účely. 

Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, v januári som uzavrel zmluvu ( telefonicky, nič som nepodpisoval ), od ktorej by som chcel odstúpiť. Viete mi poradiť? Prípadne viem preoslať zmluvu. Ďakujem.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 24.02.2023)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate čoho sa uvedená zmluva týka a či ste za ponuku tovaru alebo služby už aj zaplatili. Predpokladáme však, že ste doteraz nič neuhradzovali titulom kúpnej ceny.

Ak je to tak, potom platí ust. § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho :

" Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy."

Na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia odporúčam napísať predávajúcemu email prípadne využiť tlačivo na odstúpenie od zmluvy, ktoré by malo byť zverejnené na stránke predávajúceho prípadne môžete využiť tlačivo na odstúpenie od zmluvy, ktoré je prílohou číslo 3. k vyššie uvedenému zákonu /zákon nájdete na stránke slov-lex.sk/.  Súhlas predávajúceho na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete. Ak by medzičasom bol Vám tovar zaslaný na Vašu adresu, neprevezmite ho. Pre prípad, že ste za tovar alebo službu už uhradili, potom kúpna cena Vám musí byť vrátená v lehote najneskoršie do 14 kalendárnych dní.


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
ako sa dá odstúpiť od rezervačnej zmluvy pri predaji bytu, ktorá bola podpísaná (ako sa to dnes robí na benzínke) inak dohodnutá a inak na zmluve, bohužiaľ s dôverou podpísaná. Je nejaký čas na odstúpenie alebo napadnutie?

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.12.2022)

Dobrý deň, od zmluvy je možné vo všeobecnosti odstúpiť iba, ak je to medzi zmluvnými stranami v zmluve dojednané alebo ak tak ustanovuje zákon. Ak ste odstúpenie od zmluvy priamo v zmluve nedohodli, potom, nakoľko rezervačná zmluva je inominátna zmluva a zákon pri nej odstúpenie nerieši, od zmluvy nemôžete len tak odstúpiť ak to neustanovuje zákon.

Takýto zákon existuje a umožňuje odstúpenie od zmluvy ak chýbajú poučenia. Lehota sa predlžuje až na 1 rok. Môžeme sa na ten prípad bližšie pozrieť a poradiť Vám ako postupovať. Dokonca pre odstúpenie nie je rozhodujúce ani to v akom rozsahu Vám realitka poskytla služby sprostredkovania.


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
v Zmluve o spolupráci uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka nebola dohodnutá možnosť ukončenia tejto Zmluvy výpoveďou (iba Dohodou alebo Odstúpením). Podľa nášho názoru však Obchodný zákonník umožňuje ukončenie takejto zmluvy aj výpoveďou, aj keď v Zmluve takáto možnosť výslovne uvedená nie je. Naša otázka znie, aká je najkratšia možná výpovedná lehota pri ukončení Zmluvy o spolupráci uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka, pokiaľ v Zmluve žiadna lehota definovaná nie je. Je možné, aby účastník Zmluvy, ktorý podáva výpoveď ukončil Zmluvu s výpovednou lehotou 7 dni? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 16.09.2022)

Dobrý deň, nepoznáme obsah vami podpísanej Zmluvy o spolupráci, keďže tento pojem je značne široký a samotný Obchodný zákonník takýto typ zmluvy vyslovene neupravuje.

Platí ust. § 1 ods. 2  Obchod. zákonníka, v zmysle ktorého platí, že "právne vzťahy uvedené v odseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, a ak ich niet, podľa zásad, na ktorých spočíva tento zákon."

Podľa § 582 Občianskeho zákonníka platí :

"Výpoveď
(1) Ak je dojednaná zmluva na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť a ak zo zákona alebo zo zmluvy nevyplýva spôsob jej výpovede, možno zmluvu vypovedať v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka.
(2)Výpoveď je však neúčinná ohľadne záväzku zdržať sa určitej činnosti, ak z jeho povahy alebo zo zmluvy vyplýva, že záväzok je časovo neobmedzený. "
 
V prípade záujmu a potreby nás kontaktujte na posúdenie vami podpísanej zmluvy.

 


Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám nárok na späťvzatie vzatie keď som predal pozemok pred tromi mesiacmi a nebol ešte vyplatený, ktorí som zdedil po rodičoch ? Ďakujem. Je to urgentné.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.08.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste predali pozemok, ktorý ste nadobudli dedením, pričom kúpna cena vám nebola uhradená. Predpokladáme, že zmluva je platná a v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy mala byť kúpna cena už uhradená.

Ak je náš predpoklad správny, že kúpna cena podľa kúpnej zmluvy vám mala už byť uhradená a kupujúci je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, potom platí ust. § 517 Obč. zákonníka :

"Omeškanie dlžníka
§ 517
(1) Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení.
(2) Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.
(3) Ak ide o omeškanie s plnením veci, zodpovedá dlžník za jej stratu, poškodenie alebo zničenie, ibaže by k tejto škode došlo aj inak."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak kupujúci kúpnu cenu neuhradí ani v dodatočnej lehote na jej uhradenie, máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Otázkou je tiež, ako a či máte v samotnej kúpnej zmluve dohodnuté prípadné odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak kúpna zmluva neobsahuje osobitné dojednania ohľadom odstúpenia od kúpnej zmluvy, potom platí uvedené ust. § 517 Obč. zákonníka a to aj v prípade, že by kúpna zmluva neobsahovala žiadne ustanovenie o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvádzame tiež, že súhlas kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy nepotrebujete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy realizujte doporučeným listom na adresu kupujúceho.
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.
V otázke uvádzate, že je to urgentné, preto máte možnosť nás kontaktovať na konzultáciu.

 


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
dňa 15. 6. 2022 som uzatvorila objednávku na zhotovenie a dodanie sedačky podľa vlastných rozmerov a vybranou poťahovou látkou, pričom som zaplatila zálohu 500e. Termín na dodanie sedačky by mal byt 7. 9. 2022. Volali mi tento týždeň z predajne nábytku cez ktorú sa objednávka realizovala, že je problém s poťahovou látkou, ktorú som si vybrala, nakoľko výrobcovi bol dodaný tovar celý kazový. Chcem sa opýtať, či môžem odstúpiť bez problémov od zmluvy, ak si na predajni teraz nevyberiem žiadnu inú náhradnú poťahovú látku? Ďakujem. 

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 26.08.2022)

Dobrý deň,

v tomto prípad je zrejmé, že tovar, ktorý ste si objednali nebude v stanovenej lehote dodaný, na základe oznámenia predávajúceho, pričom takáto skutočnosť zakladá právo na odstúpenie od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy sa zmluva zrušuje od počiatku, teda ex tunc. To znamená, že ak od zmluvy odstúpite, tak predávajúci Vám musí vrátiť uvedenú sumu 500 eur, ktorú ste vyplatili ako zálohu z titulu bezdôvodného obohatenia. Taktiež nemáte povinnosť vybrať inú poťahovú látku. Zmluva vzniká akceptáciou určitého návrhu, tým vo Vašom prípade bol návrh sedačky, ktorá má určité vlastnosti a je vyrobená z určitých materiálov, kam bezpochyby patrí aj uvedený poťah. Túto ponuku ste prijali. Následne sa predávajúci dozvedel, že sú s poťahom problémy, bol mu dodaný chybný tovar a teda v určenej lehote tovar dodať nestihne.

Vám tým pádom vzniká právo na odstúpenie od zmluvy, pričom sa však s predávajúcim môžete dohodnúť aj na zmene záväzku. Keďže ide o dohodu o zmene záväzku, musíte s tým súhlasiť aj Vy a predávajúci Vás nemôže nijakým spôsobom nútiť, aby ste túto dohodu uzavreli. Ak sa však rozhodnete zmeniť záväzok, môžete tak urobiť, a súhlasiť s použitím iného poťahu na predmetnú sedačku. Taktiež sa môžete dohodnúť na tom, že predĺžite lehotu na dodanie tovaru a počkáte kým bude predávajúcemu dodaný bezchybný tovar na zhotovenie danej sedačky, ak takáto možnosť z jeho strany ešte prichádza do úvahy. To ako sa rozhodnete a akú možnosť zvolíte je už na Vás. 


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Môžem odstúpiť od objednávky na kuch. Linku, ktorú sme si objednali v pondelok. Keď sme dnes zistili, že sa ceny na internete tej firmy líšia od cien v predajne.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
ak sa jedná o kuchynskú linku na zákazku (na mieru), pri objednaní ste uzatvorili zmluvu o dielo podľa ustanovenia § 644 Občianskeho zákonníka a nasledujúcich. V tomto prípade by ste mohli od zmluvy odstúpiť podľa ustanovenia § 642 Občianskeho zákonníka, nakoľko dielo zatiaľ nebolo vykonané. V dôsledku toho, že od objednávku uplynuli iba 3 dni a doteraz zrejme nič zhotoviteľ nestihol vykonať, mal by Vám vrátiť celú zaplatenú zálohu.

Ak ide o kúpu hotových vecí, ktoré sa nevyhotovujú na zákazku, ale iba sa dodajú zo skladu, je postup zložitejšie, nakoľko v tomto prípade sa môže jednať o kúpnu zmluvu a nie zmluvu o dielo, a preto by postup podľa ustanovenia § 642 Občianskeho zákonníka neprichádzal do úvahy. Nakoľko ste kuchyňu kupovali v kamennej predajni, nie je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní ako pri nákupoch cez internet.


Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať. Pred dvoma týždňami som podpísal zmluvu na prenájom bytu. Sme tu už dva týždne. Lenže v zmluve bolo písané, že pri odstupení od zmluvy nám nevrátia kauciu. Lenže už od prvého dňa nás tu susedia stále šikanujú s tým, že sme hluční, policajtov na nás vyvolávajú. Lenže aj vtedy nám volajú, že sme hluční, keď nie sme ani doma. Tak, že by som sa chcel opýtať, či mám nárok na odstupenie od zmluvy.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 11.02.2022)

Dobrý deň,

pokiaľ ste si odstúpenie od zmluvy dohodli priamo v nájomnej zmluve, tak máte nárok od zmluvy odstúpiť. Občiansky zákonník v prípade nájomnej zmluvy upravuje právo nájomcu na odstúpenie od zmluvy aj v prípade, ak bola prenajatá vec odovzdaná v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie. Vzhľadom na Vami uvedený problém so susedmi, ktorých správanie by sa dalo nazvať až šikanóznym, by sa dalo povedať, že takýto byt je dôsledkom správania sa susedov nespôsobilý na užívanie. Preto sa domnievame, že pokiaľ aj nemáte v zmluve dohodnuté právo od nájomnej zmluvy ako nájomca odstúpiť, zákon Vám to umožňuje. Samotným odstúpením od zmluvy dochádza k zrušeniu zmluvy od počiatku a zmluvné strany sú si povinné navzájom vrátiť poskytnuté plnenia.

Ak ste si však v zmluve dohodli právo na odstúpenie s tým, že ste si pre takýto prípad dohodli, že Vám prenajímateľ zložený depozit nevráti, tak takéto dojednanie by bolo v rozpore so zákonom. Neexistuje nič také ako prepadné právo. Podľa formulácie zmluvy by bolo možné posúdiť to ustanovenie zmluvy ako zmluvnú pokutu za odstúpenie od zmluvy. Čo však nie je prípustné. Pretože odstúpenie od zmluvy nieje porušenie zmluvy ale využitie práva a preto takáto dohoda by odporovala zákonu. Depozit by musel vrátiť.

Najjednoduchšie by bolo ukončenie nájomného vzťahu dohodou s prenajímateľom, kedy by ste sa s ním priamo mohli dohodnúť aj na vrátení depozitu. Skúste preto najskôr kontaktovať prenajímateľa s uvedenou požiadavkou s tým, že máte záujem na skončení nájomného vzťahu formou dohody. Priamo mu aj uveďte, že byt nie je spôsobilý na riadne užívanie vzhľadom na správanie sa Vašich susedov. Ak prenajímateľ nebude súhlasiť, máte právo od zmluvy odstúpiť. Je potrebné rátať s tým, že ak by Vám zloženú zálohu nevrátil, museli by ste sa s ním súdiť. Súd by posudzoval, či ste oprávnene odstúpili od zmluvy. Najväčší problém vidím v dokazovaní. Ak by ste totiž nepreukázali, že zásahy zo strany susedov robia byt neužívateľným, súd by mohol odstúpenie od zmluvy posúdiť ako neplatné. 


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Dnes som podpísal v práci novú pracovnú zmluvu, s tým, že je výhodnejšie ako ta stará, ale doma po naštudovaní som zistil, že je v môj neprospech. Dátum platnosti novej zmluvy bude v novom roku. Je možné zrušiť moju novú podpísanú zmluvu?
Ďakujem za odpoveď Jozef.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 16.12.2021)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že došlo k zmene pracovnej zmluvy, keďže v otázke neuvádzate, že došlo ku skončeniu pracovného pomeru podľa pôvodnej pracovnej zmluvy. Podľa ust. § 54 Zákonníka práce platí :

"Dohoda o zmene pracovných podmienok
Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."
 
Od novej pracovnej zmluvy by ste mohli odstúpiť podľa ust. § 19 Zákoníka práce :
"Účastník, ktorý konal v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo."
 
Pre konkrétnejšie vyjadrenie by sme potrebovali pracovnú zmluvu preštudovať, ako aj vedieť okolnosti, za ktorých došlo k zmene pracovnej zmluvy. Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.
 

 


Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať, či môžem odstúpiť od zmluvy v14. deň, keď, že mám nárok do 14 dní odstúpiť od zmluvy. Týmto sa chcem spýtať, či posledný deń nie je neskoro ? Jaroslav

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.10.2021)

Dobrý deň, z ptázy predpokladáme, že ide o nákup tovaru cez internet - cez eshop. Odpoveď na Vami uvedenú otázku dáva ust. § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí :

"(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči."
 
Formu odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy upravuje ust. § 8 cit. zákona, pričom platí že,
"spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že od zmluvy môže spotrebiteľ odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru a to tak, že odstúpi na základe použitia formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho alebo využije formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený ako príloha č. 3 vyššie citovaného zákona. Znenie zákona a jeho prílohu nájdete tu : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20190101#. Formulár na odstúpenie od zmluvy môžete poslať aj emailom na adresu predávajúceho aj posledný deň 14 dňovej lehoty.

Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem, chcem sa spýtať do koľkých dni môžem odstúpiť od zmluvy: Zmluva o spolupráci. Zmluva je na dobu 24 mesiacov, je to dom na kľúč. Teraz sa čaká na projektovú dokumentáciu, zatiaľ sa výstavba nezačala. Zaplatil som 6000 eur zálohu. Podpísal som ju 20. 2. 2020. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Lehota na odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň,

odstúpiť od zmluvy je možné z dôvodu a v lehote podľa zákona, alebo podľa dôvodu a lehoty, ktorú si zmluvné strany dohodli v zmluve. Neuvádzate, ako ste sa dohodli, ani prečo by ste chceli odstúpiť, preto Vám nedokážem uviesť, akú máte lehotu. Nie som si istý o aký druh zmluvy ide (podľa obsahu), no napr. ak by išlo o stavbu domu, kde Vám stavajú dom na kľúč, môžete odstúpiť od zmluvy kedykoľvek až do zhotovenia stavby. Zmluva potom zaniká a musia Vám vrátiť peniaze, prihliada sa pritom na rozsah vykonaného diela (stavby) a to sa zohľadňuje pri vysporiadaní nárokov. Bolo by potrebné vidieť zmluvu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Lehota na odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku