'

Vymáhanie nezaplatenej faktúry


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 24. 12. 2014

Otázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Dobrý deň, prosím o radu ohľadom vymáhania nezaplatenej faktúry. Vystavil som faktúru za dodané služby, robil som na stavbe, mal som normálnu zmluvu, v ktorej sme sa dohodli na hodinovej odmene. Vystavil som za odpracované hodiny faktúru, ktorú mi firma nepreplatila. Pracoval som na živnosť ako živnostník. Stavbárčine sa vyznám a robím svoju robotu dobre. Ako postupovať pri vymáhaní nezaplatenej faktúry. Som povinný posielať firme za nezaplatenú faktúru upomienku? Ak áno koľko upomienok? V zmluve máme dohodnuté, že mi má vyplatiť odmenu vždy do 10.dňa v mesiaci pozadu. Peniaze potrebujem, prosím o radu ako na vymáhanie nezaplatenej faktúry?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Dobrý deň,

pri vymáhaní nezaplatenej faktúry by ste mali postupovať nasledovne: 

1/ najskôr pošlite svojmu dlžníkovi doporučenú upomienku (v zákone nie je uvedené, že ste povinný posielať akékoľvek upomienky). V upomienke uveďte o akú faktúru ide, v akej výške a tiež, že ju prikladáte v prílohe. Upomienku je vhodné posielať kvôli tomu, aby dlžník nemohol potom poprieť, že o dlhu nevedel alebo že nemal faktúru alebo niečo podobné.

 

2/ Ak dlžník na upomienku nebude reagovať, nečakajte a je potrebné podať návrh na vydanie platobného rozkazu. Obyčajne platí, že vymožiteľnosť pohľadávky rapídne klesá, ak je pohľadávka staršia ako 3 mesiace. Ak začnete s vymáhaním nezaplatenej faktúry do 3 mesiacov od splatnosti, máte oveľa vyššiu šancu, že sa nezaplatená faktúra vymôže.

 

V súdnom konaní platí, že ak budete zastúpený advokátom, advokát má právo požadovať, aby jeho odmenu nahradila protistrana. To znamená, že o odmenu advokáta sa zvyšuje celkový dlh dlžníka. Ak sa dlh vymôže Vy máte nárok na celú fakturovanú sumu ako aj na úroky z omeškania a advokátovi patrí odmena za zastupovanie, ktorú dlžník tiež musí uhradiť. Viac o vymáhaní pohľadávok si prečítajte tu: Vymáhanie pohľadávok

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať aký spôsobom sa ochrániť pred možným nezaplatením faktúry. Ako živnostníčka pracujem pre jednu malú firmu a naša dohoda o spolupráci a vyplatení doteraz fungovala bez podpísania zmluvy, verbálne a následne odoslaním faktúry z mojej strany. Doteraz som nemala problém so zaplatením faktúr, ale teraz nastala situácia, kedy mi bolo povedané, že, keďže sú v strate, faktúra bude môcť byt zaplatená až niekedy v novembri. Akým spôsobom sa môžem ochrániť pred možným nezaplatením faktúry z ich strany? Je možné si dať vyhotoviť určitý druh zmluvy, ktorým by sa zaviazali mi tu faktúru zaplatiť?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2019)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate o aký druh prác sa jedná, podľa toho je potrebné pripraviť aj samotnú zmluvu.

Minimálne však je však vždy potrebné mať objednávku od odberateľa, jej potvrdenie so súčasným určením ceny a lehotou splatnosti.

V otázke uvádzate, že spoločnosť je v strate /údaj aspoň orientačne si môžete overiť na stránke finstat.sk/, ale ich strata Vás nemusí zaujímať, lebo Vy ste svoju prácu vykonali.

Ďalej uvádzate, že Vám povedali ústne, teda nie písomne, že faktúra bude uhradená až niekedy v mesiaci november 2019, čo môže ale aj nemusí byť (môžu podať návrh na konkurz, vykonať prevody majetku atď.).

Odporúčame aspoň pokiaľ ide o terajšiu nezaplatenú faktúru, aby Vám to oznámili písomne, aby ste teda mali aspoň nejaký doklad keďže nemáte žiadnu zmluvu, len ste mali ústne dohody, o tom, že faktúra č. xyz z určitého dňa na sumu xyz € bude uhradená v určenej lehote.

V prípade problémov nás kontaktujte.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dna 17. 04. 2019 som dostal SMS od operátora (Orange), že mám dlžobu vo výške 252 Eur. Všetky faktúry smerom na operátora mám poctivo zaplatené. Išiel som na predajné miesto sa sťažovať a zistil som, že som omylom miesto 56,98 eur som uhradil 56,89 tak vznikol rozdiel 0,09 €. Na predajnom mieste my povedali, že to je dôvod, že som dostal upomienku (systém je tak nastavený). Nahnevaný som ešte raz uhradil uvedenú faktúru v plnej výške a čakajúc, že dostanem oznámenie, že mám preplatok. Bohužiaľ dostal som z novou faktúrou zas upomienku, že dlžím 197 €. Na čo som zaslal sťažnosť cez formulár. Dostal som odpoveď, že v roku 2015 niekto pod mojim variabilným symbolom uhradil 252  € a teraz ich pýta späť. O ničom takom neviem. Požiadal som, aby my zaslali konkrétny dátum kedy sa to stalo. Odpovedali, že si to mám pohľadať vo faktúrach sám. Prosím o radu ako postupovať. S pozdravom Ing. N. Malkic.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Pokiaľ ste dlhovali 0,09 €, mali ste uhradiť túto sumu.
Ak  operátor nesprávne zaevidoval nejakú platbu v roku 2015, ktorú teraz od Vás požaduje vrátiť, rozhodujúci je účet z ktorého osoba, ktorá požaduje vrátiť platbu, aby preukázala operátorovi, že ju uhradila omylom s nesprávnym variabilným symbolom
Sme názoru, že pokiaľ ste nemali nemali od roku 2015 evidované žiadne platby vo Váš prospech u operátora, nie je dôvod, aby ste platbu  - upomienku uhradili. Platbu vo Váš prospech nech Vám preukáže operátor.
Preplatok 56,98 žiadajte zaúčtovať na úhradu najbližšej faktúry.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem pre reklamnú agentúru od novembra minulého roka. Som živnostník a odmena mi je vyplácaná formou FA. Dohodu mame len ústnu a v podstate ani žiadne presne podmienky len výšku mesačnej odmeny. Už celý rok požadujem od majiteľa firmy spresnenie podmienok/pracovnú zmluvu/zmluvu o spolupráci alebo niečo podobne. To sa ale nestretlo so žiadnou odozvou. Teraz mi majiteľ oznámil, že mi za minulý mesiac vyplatí len 2/3 z dohodnutej sumy. Aká je vymožiteľnosť plnej sumy v takomto prípade? Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2018)

Dobrý deň, 
Vami položená otázka má niekoľko rovín právnych problémov :

1./ V otázke uvádzate, že pracujete pre reklamnú agentúru ako živnostník. Neviem, či priamo v uvedenej agentúre aj reálne pracujete 8 hodín denne v ich priestoroch a konáte na príkaz vlastníka agentúry, avšak vystavujete im faktúry za vykonanú prácu. 
V tomto prípade by sa jednalo  o porušenie ust. Zákonníka práce o závislej práci, ktorá môže byť vykonávaná len pracovnom pomere.
Uvádzate, že ste vlastníka žiadali o pracovnú zmluvu, nevieme, či ste o uvedené žiadali v písomnej forme prípadne aspoň emailom.
Ak teda vykonávate prácu priamo v agentúre v ich priestoroch podľa príkazu "zamestnávateľa", mali by ste uvedené konanie nahlásiť na príslušný inšpektorát práce.

2./  Ak by sa u Vás nejednalo v skutočnosti o vykonávanie závislej práce, t.j. máte svoje vlastné priestory, prácu pre agentúru vykonávate u seba a agentúre len odovzdávate výsledky práce, potom by sa jednalo o vzťah podľa ust. Obchod. zákonníka - mohlo by sa jednať o zmluvu o dielo  resp. zmluvu o dielo s aplikáciou ustanovení autorského zákona.
Nevieme ako sú špecifikované Vami vykonané práce vo faktúrach pre agentúru, ale predpokladáme, že sa dajú jednoznačne identifikovať v tom smere, že sa dajú rozlíšiť resp. určiť /napr. logá, reklamné texty a pod./, teda že konkrétne práce sú výsledkom Vašej činnosti.
Pokiaľ sa jedná o cenu a jej výšku, k tejto sa vyjadriť nevieme. 
Nevieme ako Vám zdôvodnila agentúra, že vyplatí len 2/3 z faktúry.
Z ust. § 265 Obchod. zákonníka vyplýva, že "výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu."
Ďalej podľa ust. § 546 Obchod. zákonníka platí /citujeme/ :
"Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná (§ 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok."

Podľa ust. § 264 Obchod. zákonníka platí, že "pri určení práv a povinností zo záväzkového vzťahu sa prihliada aj na obchodné zvyklosti zachovávané všeobecne v príslušnom obchodnom odvetví, pokiaľ nie sú v rozpore s obsahom zmluvy alebo so zákonom. Obchodné zvyklosti, na ktoré sa má prihliadať podľa zmluvy, sa použijú pred tými ustanoveniami tohto zákona, ktoré nemajú donucovaciu povahu."
 

Na základe uvedeného sme názoru, že pokiaľ táto krátená faktúra v celosti zodpovedá prácam vykonávaným v predchádzajúcom období, kedy faktúra krátená nebola, v prípade súdneho konania vy ste mali byť úspešný.

Odporúčame preto agentúre poslať písomne výzvu k úhrade faktúry a v prípade jej len čiastočnej úhrady /nevieme, či čiastočná úhrada bola vykonaná/ požiadať ich o zdôvodnenie krátenia uhradenej sumy s upozornením, že dlžnú sumu budete vymáhať cestou súdu.

Vhodným riešením pre Vás by bolo predložiť agentúre návrh zmluvy a pokiaľ nedôjde k jej uzatvoreniu v písomnej forme, s agentúrou už nespolupracovať. Prípadne ich požiadajte v záujme riešenia vzťahov o písomnú objednávku od agentúry na druh prác, dátum dodania a cena a Vy túto písomne potvrdíte.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať mám nevyplatenú faktúru už 4 mesiace a šéf my povedal, že my ju nevyplatí lebo, že som mal reklamáciu, ale ja viem, že som ju nemal sú to len výhovorky, lebo som u neho skončil. Povedal, aby som vec dal na súd. Vyriešim tým niečo ?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2018)

Dobrý podvečer,

nepíšete bližšie okolnosti na základe akého zmluvného vzťahu došlo k vzniku pohľadávky, predpokladáme však, že podľa ust. Obchodného zákonníka. Nevieme aké máte vo veci doklady, či len faktúru, alebo aj objednávku a dodací list, prípadne iné doklady. 

V prípade vymáhania cestou súdu je súdny poplatok 6 %,najmenej 16.15 €.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta a je možné, že na základe jeho výzvy dôjde k úhrade pohľadávky. V prípade, že advokát by vec postúpil na súd, návrh na súd podáva elektronicky a po posúdení veci by mohol byť podaný návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý v prípade splnenia zákonných podmienok bude súdom vydaný do 10 pracovných dní. 

Poznamenávame, že  prípade súdneho konania žalovaný - Váš dlžník by musel znášať všetky trovy konania vrátane trov právneho zastupovania.

Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email :http://advokat@ficek.sk.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ako je to s vymáhaním pohľadávok, ak sa dlžná spoločnosť zlúčila s inou spoločnosťou a ta sa následne zlúčila s ďalšou spoločnosťou. K viacnásobnému zlúčeniu prišlo v priebehu pár mesiacov. Je možné vymáhať pohľadávku od nástupníckej firmy druhej v poradí? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ dlžná spoločnosť zanikla s právnym nástupcom, tak nevyplatenú pohľadávku zaniknutej spoločnosti možno vymáhať od jej právneho nástupcu. Pri Vami spomínaných viacnásobných zlúčeniach spoločností je dôležité to, aby ste žalovali existujúci subjekt, ktorý je právnym nástupcom pôvodného dlžníka.
Nad rámec Vašej otázky si Vás dovoľujem upozorniť, že viacnásobné zlúčenia sú často vykonávané z dôvodov enormného zadlženia spoločností, pričom reálna vymáhateľnosť pohľadávok voči takýmto spoločnostiam je veľmi nízka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, síce trošku mimo otázka ale zároveň aj sem. Mal som podpísanú nájomnú zmluvu na nebytové priestory, ktorú som vypovedal pred rokom. V zmluve bolo uvedené, že nájomné platím jednej firme a energie zálohovo druhej. Po novom roku mi prišla faktúra na doplatenie dlžnej sumy neviem ani za čo nakoľko mi firma, ktorej som platil energie ani neposlala rozpis za čo platím, či mám nejaký preplatok alebo nedoplatok na energiách s nejakým výpisom od SPP alebo od nich. Mám takúto faktúru zaplatiť alebo mám si nejak vymáhať rozpočet energií nakoľko som si na 100% istý, že na energiách mám preplatok. Podotýkam s firmou, ktorej som platil energie nemám nič podpísané a je spomenutá len ako poskytovateľ energií v nájomnej zmluve. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ si nie ste istý tým, že by mal byť nedoplatok, vyžiadajte od nich rozpis toho, čo máte zaplatiť. Ak máte platiť nedoplatky, mali by mať s Vami spísaný aj odovzdávací protokol k predmetu nájmu, aby bolo možné určiť výšku preplatku/nedoplatku.

Ak takýto preberací protokol neexistuje, potom je ťažké určiť, či ste spôsobili preplatok alebo nedoplatok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry vecer. Mam problem s uhradou faktur od belgického investora. Uzatvoril som s nim zmluvu na prace...prace boli vykonane, bez reklamaciii, proste ok, no vystavil som tyzdenne faktury ako sme boli dohodnuti, ale belgican ich neuhradil, ani po osobných vyzvach a dodani kopii faktur... Jedna sa o prace oficialne v Belgicku, styri faktury, celkova suma 3800e, boli vystavene v septembri, novembri 2016. Uistoval ma, ze to uhradi a nic, poslal som mu teraz v novom roku vyzvu na uhradu plnej sumy, ktorú ma uhradit do 13.1.2017. Poslal som mu to prelozene v anglickom jazyku a doporucene. Ako mam pokracovat dalej, ak nebude reagovat ani na tuto vyzvu? Budem rad ak mi budete vediet poradit v tomto probleme! Dakujem a prajem pekny vecer!

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň, ak máte v zmluve uvedené, že Vás právny vzťah sa spravuje slovenským právom a že je možné vec riešiť súdne na Slovensku, potom sa Vás právny vzťah spravuje belgickým právom a musíte sa obrátiť na belgického advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mam ako zivnostník , nevyplatenú jednú faktúru z prác z Nemecka. Poslal som avíza, ako i upomienky, aj keď telefóny nedvíha /je to slovenská firma /, ale na maily odpovedá, že ani on ešte nemá vyplatené faktúry z Nemecka. Prosím Vás, chcem podať platobný príkaz, alebo to dať na okresný súd u nás, preto Vás prosím o radu ako postupovať. Ďakujem !

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň, pred tým ako podáte návrh na súd je potrebné skontrolovať, či máte potrebné doklady k žalobe. 

Čo ak by sa stalo, že by dlžník poprel existenciu pohľadávky? Musíte byť na to pripravený. Ak je to slovenská firma, žaloba sa podáva na Slovensku. 

Váš nemusí zaujímať, že dlžník nemá vyplatené svoje faktúry, pokiaľ v zmluve nemáte uvedene, že splatnosť Vašej faktúry je naviazaná na vyplatenie objednávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Ja mám tiež problém z vyplatením faktúry. Jeden mesiac mi vyplatili o 60 eur menej. Že vraj prvý deň v práci sa nepočíta lebo to boli vstupné skúšky ale hodiny som mal podpísané. Ďalší mesiac mi poslali o cca 180 eur menej kvôli tomu, že som odišiel o jeden deň skôr domov z práce domov na Slovensko a to je, že vraj pokuta. Neviem ako mám ďalej postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste sa nedohodli na tom, že budete prvý deň pracovať zadarmo, tak máte právo na preplatenie aj týchto 60 eur.

Pokiaľ ide o pokutu tak, ak ste sa na nej nedohodli v zmluve, potom pokutu nemusíte platiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den! V koncom roku 2008 som podpísal zmluvu s O2, - (karta sym) - zmluva bola taká ze kolko telefonujem tolko aj platím, ked netelefonujem tak neplatím. Zaciatkom roku 2009 som prestal pouzívat kartu O2, lebo vsade som mal slaby signál. - to znamená ze podla zmluvy by som nemal platit nic. Asi zmluvu automaticky zrusili, nepametám sa ze som dostal otom oznámenie... Potom niekedy v roku 2010 som dostal od O2niakú upomienku za nezaplatenú faktúru v dlhe 20euro. Nevedel som co to je a preco, tak som nezalpalti, jednoducho som mislel ze to je omil lebo kartu som nepouzíval. Potom zase som dostal takú istú upomienku - tak som to zaplatil, nech mi dajú pokoj. Na dalsí mesiac zase som dostal - tak to som uz rovno zahodil... Potom som uz nedostal nic... Dnes je 7.12.2015. - nedávno som dostal doporucenú vyzvu od jednej firmy co moj "dlh" prevzal od O2 a zacal s vymáhaním. Tá firma che odomna 85.71euro. No samozrejme to uz vobec nebudem uznavat! Hned som zavolal operátora firmy, krorá zacala s vymáhanim - operátorom som nadiktoval svoj tel. císlo, a emailovú adresu, ze nech mi poslú tú faktúru o com O2tvrdí ze som nezaplatil. -(v zivote som nemal také problémy, mozno sem tam meskanie ale vzdy som vsetko kazdému zaplatil a neostal dlzny). Poslali mi tú faktúru, faktúra bola vystavená zaciatku roka 2010. Zavolal som aj operátora O2 a tam ten operátor mi tvrdil, ze to je nezaplatená faktúra a nejaké úroky z meskania a mám tu vybavit s firmou, ktorá ma kontaktovala s vymáhaním. Tak ze teraz neviem ako dalej, ale tolko zbytocné peniaze za nic nemám (85.71euro). Som si isty, ze nenechal som dlh u O2 a neviem preco som zaplatil aj vtedy tie 20euro - lebo rok som uz nepouzíval telefonnú kartu. -(aj perdtym som mal iného poskytovatela, a to mám stále). 

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, ak je dlh z roku 2010, potom je s vysoku pravdepodobnosťou premlčaný. Napíšte im list, že pohľadávka je premlčaná a že ju nezaplatíte (ak ste medzičasom neuznali svoj dlh).

Potom by Vás mohli prestať otravovať.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk