Máte
otázku?

Vymáhanie nezaplatenej faktúry


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banská Bystrica

Otázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Dobrý deň, potrebujem radu v súvislosti s vymáhaním nezaplatenej faktúry. Donedávna som pracoval na stavbe, kde som mal formálne dohodnutú zmluvu s hodinovou mzdou. Vystavil som faktúru za odpracované hodiny, avšak spoločnosť mi tieto peniaze nevyplatila. V zmluve bolo dohodnuté, že mám byť vyplatený vždy do 10. dňa v nasledujúcom mesiaci. Som živnostník a som skúsený v oblasti stavebníctva, moja práca je kvalitná. Prosím o radu, ako by som mal postupovať pri vymáhaní nezaplatenej faktúry. Musím poslať upomienku za nezaplatenú faktúru? Ak áno, koľko upomienok by som mal poslať? Keďže som finančne závislý na vyplate, potrebujem túto situáciu rýchlo vyriešiť. Ako by som mal postupovať pri vymáhaní tejto nezaplatenej faktúry?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Dobrý deň,

pri vymáhaní nezaplatenej faktúry by ste mali postupovať nasledovne: 

1/ najskôr pošlite svojmu dlžníkovi doporučenú upomienku (v zákone nie je uvedené, že ste povinný posielať akékoľvek upomienky). V upomienke uveďte o akú faktúru ide, v akej výške a tiež, že ju prikladáte v prílohe. Upomienku je vhodné posielať kvôli tomu, aby dlžník nemohol potom poprieť, že o dlhu nevedel alebo že nemal faktúru alebo niečo podobné.

 

2/ Ak dlžník na upomienku nebude reagovať, nečakajte a je potrebné podať návrh na vydanie platobného rozkazu. Obyčajne platí, že vymožiteľnosť pohľadávky rapídne klesá, ak je pohľadávka staršia ako 3 mesiace. Ak začnete s vymáhaním nezaplatenej faktúry do 3 mesiacov od splatnosti, máte oveľa vyššiu šancu, že sa nezaplatená faktúra vymôže.

 

V súdnom konaní platí, že ak budete zastúpený advokátom, advokát má právo požadovať, aby jeho odmenu nahradila protistrana. To znamená, že o odmenu advokáta sa zvyšuje celkový dlh dlžníka. Ak sa dlh vymôže Vy máte nárok na celú fakturovanú sumu ako aj na úroky z omeškania a advokátovi patrí odmena za zastupovanie, ktorú dlžník tiež musí uhradiť. Viac o vymáhaní pohľadávok si prečítajte tu: Vymáhanie pohľadávok

Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, kde by som mohla nájsť pomoc s nasledujúcim problémom: Prijali ma do práce na skúšobnú dobu, odpracovala som dva týždne, no potom mi bolo oznámené, že sa oddelenie ruší a moje služby nie sú ďalej potrebné. Povedali mi, že mi zaplatia za odpracovaný čas na môj účet prostredníctvom faktúry z mojej živnosti. Dohodla som sumu faktúry so zamestnávateľom a faktúru som odoslala, ale uplynul už mesiac a on mi odmieta zaplatiť. Čo by som mala robiť v tejto situácii a kde sa môžem sťažovať? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, O.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 13.12.2023)

Dobrý deň, usudzujeme podľa položenej otázky, že ste určitého zamestnávateľa pracovali na základe živnostenského oprávnenia,  pričom ste podpísali nejakú zmluvu, kde bola dohodnutá skúšobná doba. Uvádzame, že skúšobná doba sa dojednáva podľa ust. Zákonníka práce, teda pri uzatvorení niektorej formy pracovného pomeru, a nie pri prácach na základe živnosti.

S prácou pre zamestnávateľa ste ukončili pracovný resp. zmluvný vzťah a zamestnávateľ nechce uhradiť vami vystavenú faktúru. Odporúčam zamestnávateľa len písomne, minimálne emailom vyzvať k úhrade dlžnej sumy s upozornením, že ak dlžná suma nebude uhradená, cestou advokáta podáte návrh na súd, čím mu vzniknú náklady spojené sú súdnym konaním, vrátane povinnosti platiť trovy právneho zastupovania advokátom.

Poznámka na záver :

Keďže predpokladáme, že ste mali mať uzatvorenú riadnu pracovnú zmluvu s dohodnutím skúšobnej doby v písomnej forme, pričom v otázke uvádzate, že ste za vykonané práce pre zamestnávateľa vystavili faktúru, predpokladáme, že došlo k porušeniu ustanovení Zákonníka práce a mal s vami uzavrieť pracovnú zmluvu. Z uvedeného dôvodu odporúčam kontaktovať aj príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

Pred podaním žaloby na súd o úhradu dlžnej sumy kontaktujte advokáta, prípadne Centrum právnej pomoci vo vašom okrese, ktorého adresy kancelárií nájdete na internete.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, som živnostník a pracoval som necelý mesiac na základe zmluvy s českou spoločnosťou s.r.o. v Nemecku. Práce na stavbe solárnej elektrárne som vykonával do 15. septembra 2023. Doposiaľ som za prácu nebol zaplatený. Vedúci spoločnosti sa vyhovára, že ani on nedostal zaplatené za túto zákazku, a tvrdí, že nás bude vyplácať postupne približne po 200 eur. Žiada ma, aby som mu na túto sumu vystavil faktúru. Avšak prvú faktúru som už vystavil podľa zmluvy na sumu zodpovedajúcu odpracovaným hodinám. Mám pripravenú prvú upomienku. Ako by som mal, prosím, postupovať ďalej? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Martin

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 12.12.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že pokiaľ máte uzatvorený niektorý  typ obchodnej zmluvy a vystavili ste riadnu faktúru za vykonané práce, potom nie je právny dôvod, aby ste vystavili faktúru na sumu 200 €, ktorá by predstavovala čiastočnú úhradu dlžnej sumy.

Nevieme z otázky, či odberateľ vám poslal svoju požiadavku na vystavenie novej faktúry 200 € minimálne emailom. Predpokladáme však, že nie, teda že išlo len o telefonický hovor.

Odberateľovi nič nebráni v tom, aby hoci aj sumu 200 € uhradil na základe vami vystavenej faktúry. Ak by došlo k úhrade uvedenej sumy 200 € na základe vami už vystavenej faktúry, predstavuje táto úhrada v zmysle ust. § 407 ods. 2 Obchodného zákonníka uznanie dlhu /citujeme/, i keď predpokladáme, že zmluva je uzatvorená podľa právnych predpisov ČR, kde však čiastočná úhrada dlhu sa považuje tiež za jej uznanie :

"Ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvyšku dlhu, ak možno usudzovať na to, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku."

Odporúčam kontaktovať písomne, minimálne emailom, odberateľa s výzvou, aby uhradil dlžnú sumu hoci aj čiastočne, inak vec postúpite cestou advokáta na súd, čím mu vzniknú náklady spojené so súdnym konaním. Skutočnosť tá, že vášmu odberateľovi jeho odberateľ neuhradil dlžné sumy, nie je dôvodom na to, aby vaša faktúra za vykonané práce nebola uhradená.

V prípade potreby následne kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať. Spoločnosť s ručením obmedzeným mi už jeden rok nezaplatila dve faktúry – jednu vo výške 12 000 eur a druhú vo výške 8 000 eur. Na moje výzvy nereaguje. Som živnostník; ako mám tento problém riešiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 23.11.2023)

Dobrý deň,
ide o naozaj dlhú dobu, preto odporúčam nečakať, nakoľko po uplynutí troch rokov od splatnosti dlhov dôjde k ich premlčaniu a tieto dlhy nebude možné súdne vymôcť. Odporúčam preto nasledovný postup:

1. Adresujte písomnú mimosúdnu výzvu dlžníkovi, aby Vám vyššie spomínané dlhy uhradil a vo výzve ho poučte, že ak Vám dlh neuhradí v určitej lehote, napr. 20 dní, tak že podáte žalobu na súd, kde v prípade neúspechu bude dlžník povinný uhradiť aj trovy samotného súdneho konania. Výzvu odošlite poštou doporučene, aby ste mali dôkaz o odoslaní výzvy. 

2. V prípade, ak dlžník neuhradí, resp. nebude reagovať, tak jedinou možnosťou zostáva podanie žaloby. V súdnom konaní budete musieť preukázať svoj nárok. Nato môžu poslúžiť zmluvy, prípadne faktúry na uvedené sumy.

Pred podaním žaloby Vám však odporúčam navštíviť advokáta, aby vyhodnotil či máte dostatočné dôkazy nato, aby ste boli v spore úspešný. Môžete si objednať u nás konzultáciu cez našu stránku www.ficek.sk. 


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Robil som catering a splatnosť faktúry je mesiac. Cena práce je 1200 eur a zálohu za prácu som dostal 50%. Ako mám ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 10.07.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že máte písomne potvrdené dodanie cateringových služieb.

Riešením vo vašom prípade je poslať dlžníkovi výzvu k úhrade zostatku dlžnej sumy a to s tým, že ak k úhrade nedôjde, vec postúpite na súd cestou advokáta, čim dlžníkovi vzniknú náklady spojené so súdnym konaním /súdny poplatok a trovy právneho zastupovania/, ak aj náklady spojené s následným exekučným konaním.

V prípade záujmu nás kontaktujte.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či existuje nejaká možnosť vymôcť peniaze za nezaplatené faktúry. Pracovala som ako administratívna pracovníčka na živnosť pre súkromnú spoločnosť s.r.o. Vždy som im vystavila faktúru, ktorú mi následne uhradili na účet. Avšak za posledné dva mesiace mi faktúry neuhradili. Nemali sme medzi sebou uzavretú žiadnu pracovnú zmluvu.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 17.08.2022)

Dobrý deň,
vyplýva dohoda aspoň z nejakej komunikácie medzi Vami (napr. emaily, SMS a pod?). Máte dôkaz, že ste práce vykonali? Ak áno, pošlite mu výzvu, aby zaplatil. Ak to neurobí, tak potom môžete podať žalobu, ale musíte si dobre zvážiť, či máte dôkazy, ktoré preukážu existenciu záväzku. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Mám obdobný problém, o ktorom som tu už čítal, týkajúci sa nezaplatenej pohľadávky živnostníka. Mojím konkrétnym problémom je, že som za celý mesiac odpracoval 170 hodín, avšak v dochádzkovom systéme zamestnávateľ eviduje len 123 hodín. Po konzultácii s personálnym oddelením boli moje odpracované hodiny v databáze upravené. Napriek tomu mám obavy, že faktúru, ktorú som zamestnávateľovi vystavil, mi nebude vyplatená v plnej sume. Prosím o radu, ako postupovať v tejto konkrétnej situácii. Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
ak boli Vami odpracované hodiny v databáze obchodného partnera (nejde o Vášho zamestnávateľa, ak pracujete na živnosť) a máte o tom aj potvrdenie, v prípade, že by neuhradil celú vyfakturovanú sumu, budete môcť od neho dlžnú sumu vymáhať hoci aj súdnou cestou. Ak totiž máte preukázané, že ste odpracovali určitý počet hodín a máte preukázateľne dohodu o cene práce, nevie sa obchodný partner vyhnúť (okrem možného započítania alebo iného postupu z jeho strany) zaplatenia takto odpracovaných hodín.


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, zákazník si u mňa objednal tovar na dobierku. Poslal som mu ho bez udania hodnoty dobierky, pretože som si štítok na expresného kuriéra tlačil sám. Zákazník si tovar prevzal a nereaguje na moje e-maily ani telefóny. Telefónne číslo, ktoré udal, nie je platné. Faktúru dostal spolu s tovarom, no neviem, či existuje šanca vymáhať peniaze aj iným spôsobom, než len písaním e-mailov. S pozdravom, Marek

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 21.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste zrejme omylom balík neoznačili ako dobierku, avšak máte doklad o tom, že kupujúci tovar prevzal. Ak je to tak a kupujúci tovar prevzal, ale nezaplatil, potom je potrebné kupujúceho vyzvať k úhrade kúpnej ceny, keďže tovar prevzal konkrétny deň. Ak na základe Vašej výzvy neuhradí kúpnu cenu, vec budete musieť postúpiť na súd.

Môžete kupujúceho upozorniť, že v príapde, že neuhradí kúpnu cenu, vec postúpite na súd, s čím sú spojené náklady so súdnym konaním /spdny poplatok, trovy právneho zastupovania/.  Predpokladom úspechu v súdnom konaní je to, či máte objednávku, jej potvrdenie a doklad o tom,že kupujúci tovar prevzal.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o právnu radu v súvislosti s neuhradenou faktúrou. Spoločnosť, pre ktorú som pracoval, nám neuhradila faktúru vo výške 6144 eur, ktorá mala byť splatená 3. novembra 2021. Faktúra bola odoslaná poštou, no tú si nedoručenky neprevzal. Okrem toho som faktúru zaslal aj e-mailom a cez aplikáciu WhatsApp. Určitý čas sľuboval úhradu, neskôr však prešiel k osočovaniu, urážkam a vyhrážkam. V poslednej dobe už vôbec nekomunikuje. Poslali sme mu upomienku a viem, že by mala nasledovať predžalobná výzva. Neuhradené faktúry spôsobili existenčné problémy a preto sa chcem opýtať, či by ste mi odporučili nechať si predžalobnú výzvu vypracovať advokátom? Keďže nemám dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie advokátskych služieb, zaujímalo by ma, či je možné tieto právne kroky urobiť aj "svojpomocne" a ak áno, akým spôsobom by som mal postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 21.12.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ sa Vám podarilo dlžníkom faktúru doručiť a táto Vám napriek tomu doposiaľ nebola uhradená, môžete dlžníka ešte vyzvať predžalobnou upomienkou na jej úhradu. Môžete tak urobiť aj svojpomocne bez advokáta. V upomienke ho upozornite najmä na to, že v prípade jej neuhradenia do konkrétnej lehoty (ktorú si sám určíte) budete Vašu pohľadávku vymáhať súdnou cestou. Upozornite ho, že dôsledku tohto mu vzniknú ďalšie náklady spojené s náhradou trov súdneho konania. Niekedy to zvykne pomôcť, dlžník pod hrozbou možnosti vec riešiť súdnou cestou, požičané peniaze vráti. Súčasne si voči nemu už priamo v upomienke môžete uplatniť aj úroky z omeškania a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do zaplatenia.  V prípade, že ste konali ako podnikatelia, máte nárok na úroky z omeškania vo výške 9 % ročne z omeškanej sumy. Ak by Vám takto peniaze nepodarilo vymôcť, môžete podať žalobu, najlepšie cez upomínacie konanie, kde príslušným na podanie žaloby o vydanie platobného rozkazu je iba Okresný súd v Banskej Bystrici. Súdne poplatky sa znižujú v prípade takéhoto konania na polovicu. V žalobe popíšete skutkové okolnosti a doložíte dôkazy. V petite žaloby uvediete, ako žiadate aby súd rozhodol, t.j. aby zaviazal žalovaného na úhradu pohľadávku 6 144,- EUR spolu s úrokom z omeškania (taktiež presne uvediete) od 04.11.2021 do dňa zaplatenia a súčasne si budete žiadať, aby Vám súd priznal voči žalovanému náhradu trov konania. Ak by súd žalobe vyhovel a vydal platobný rozkaz, žalovaný môže voči nemu podať odpor. Ak by tak žalovaný urobil a podal by odpor, vo vyjadrení k odporu musíte potom ale taktiež navrhnúť, aby vec bola postúpená na príslušný súd podľa bydliska/sídla žalovaného. V takomto prípade, by už konanie prebehlo na takto určenom súde. Pozor však na premlčanie. Odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti začala totiž plynúť trojročná premlčacia doba na podanie žaloby na súde. V prípade, že by ste podali žalobu po jej uplynutí, hrozí, že súd žalobu zamietne, ak by dlžník vzniesol námietku premlčania.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať. Poslal som faktúru s platnosťou do 15. júna. Keď som volal šéfovi, povedal mi, že mi nevyplatí, alebo vyplatí, ale nie celú faktúru. Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 17.06.2021)

Dobrý deň, z položenej otázky usudzujeme, že Vy ako veriteľ ste živnostník, rovnako aj odberateľ je živnostník, potom na zmluvný vzťah medzi Vami sa vzťahujú ust. Obchodného zákonníka.
Máte obavy z neuhradenia celej fakturovanej sumy, ktorej splatnosť bola 15.6.2021.

Nevieme, či vo veci máte aj podklady k faktúre /napr. dodací list a podobne/.

Uvádzame, že pokiaľ by Vám nebola uhradená celá fakturovaná suma podľa faktúry, potom podľa ust. § 323 Obchodného zákonníka platí :

"(1) Ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná.
(2) Za uznanie nepremlčaného záväzku sa považujú aj právne úkony uvedené v § 407 ods. 2 a 3."
 
V zmysle ust. § 407 ods. 3. Obchodného zákonníka platí, že "ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvyšku dlhu, ak možno usudzovať na to, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku."
 
Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že ak dlžník uhradí len časť faktúry, má táto čiastočná úhrade ten právny účinok, že dlžník uznáva aj zvyšok dlhu neuhradenej faktúry. Otázkou teda je len to, či dlžník nebude mať k Vami zaslanej faktúre pripomienky resp. námietky.
 
Odporúčame teraz počkať aspoň na čiastočnú úhradu faktúry, následne poslať opätovne výzvu k úhrade zostatku.
Ak k úhrade zostatku faktúry nedôjde, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme vec vyriešili či už zmierčou cestou alebo cestou súdu. Trovy súdneho konania bude musieť znášať dlžník.

Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je právne vymožiteľné, ak nemám uzavretú zmluvu, ale z internetovej komunikácie jasne vyplýva, že si zákazník odo mňa službu objednal a aj prijal fakturovanú sumu, no faktúru neuhradil.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 15.02.2021)

Dobrý deň,
s prihliadnutím na konkrétnu službu a druh zmluvy, ktorá sa mala uzatvoriť e-mailovou komunikáciu, je možné vo všeobecnosti uviesť, že sa dá neuhradená faktúra vymáhať. Ak sa však jedná o zmluvu, ktorá vyžaduje osobitnú, zákonom stanovenú formu, môže sa jednať o neplatnú zmluvu a napriek faktúre nebude možné sumu vymáhať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.