Máte
otázku?

Vymáhanie nezaplatenej faktúry


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banská Bystrica

Otázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Dobrý deň, prosím o radu ohľadom vymáhania nezaplatenej faktúry. Vystavil som faktúru za dodané služby, robil som na stavbe, mal som normálnu zmluvu, v ktorej sme sa dohodli na hodinovej odmene. Vystavil som za odpracované hodiny faktúru, ktorú mi firma nepreplatila. Pracoval som na živnosť ako živnostník. Stavbárčine sa vyznám a robím svoju robotu dobre. Ako postupovať pri vymáhaní nezaplatenej faktúry. Som povinný posielať firme za nezaplatenú faktúru upomienku? Ak áno koľko upomienok? V zmluve máme dohodnuté, že mi má vyplatiť odmenu vždy do 10.dňa v mesiaci pozadu. Peniaze potrebujem, prosím o radu ako na vymáhanie nezaplatenej faktúry?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

Dobrý deň,

pri vymáhaní nezaplatenej faktúry by ste mali postupovať nasledovne: 

1/ najskôr pošlite svojmu dlžníkovi doporučenú upomienku (v zákone nie je uvedené, že ste povinný posielať akékoľvek upomienky). V upomienke uveďte o akú faktúru ide, v akej výške a tiež, že ju prikladáte v prílohe. Upomienku je vhodné posielať kvôli tomu, aby dlžník nemohol potom poprieť, že o dlhu nevedel alebo že nemal faktúru alebo niečo podobné.

 

2/ Ak dlžník na upomienku nebude reagovať, nečakajte a je potrebné podať návrh na vydanie platobného rozkazu. Obyčajne platí, že vymožiteľnosť pohľadávky rapídne klesá, ak je pohľadávka staršia ako 3 mesiace. Ak začnete s vymáhaním nezaplatenej faktúry do 3 mesiacov od splatnosti, máte oveľa vyššiu šancu, že sa nezaplatená faktúra vymôže.

 

V súdnom konaní platí, že ak budete zastúpený advokátom, advokát má právo požadovať, aby jeho odmenu nahradila protistrana. To znamená, že o odmenu advokáta sa zvyšuje celkový dlh dlžníka. Ak sa dlh vymôže Vy máte nárok na celú fakturovanú sumu ako aj na úroky z omeškania a advokátovi patrí odmena za zastupovanie, ktorú dlžník tiež musí uhradiť. Viac o vymáhaní pohľadávok si prečítajte tu: Vymáhanie pohľadávok

Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je nejaká možnosť ako vymôcť peniaze za faktúry. Pracovala som pre súkromníka s.r.o. ako admin. pracovníčka na živnosť vždy som mu vystavila faktúru, ktorú mi uhradil na účet ale za posledné dva mesiace mi faktúry neuhradil nemali sme uzavretú medzi sebou žiadnu prac.zmluvu.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 17.08.2022)

Dobrý deň,
vyplýva dohoda aspoň z nejakej komunikácie medzi Vami (napr. emaily, SMS a pod?). Máte dôkaz, že ste práce vykonali? Ak áno, pošlite mu výzvu, aby zaplatil. Ak to neurobí, tak potom môžete podať žalobu, ale musíte si dobre zvážiť, či máte dôkazy, ktoré preukážu existenciu záväzku. 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Mám obdobný problém ako som tu už čítal ohľadne nezaplatenej pohľadávky živnostníka. Môj problém je taký, že odpracoval som za celý mesiac 170 hodín. Avšak zamestnávateľ ma v dochádzkovom systéme len 123 Hodín. Po konztácii s personálnym oddelením, mi boli moje hodiny do databázy upravené. Mám však strach, že faktúru, ktorú som zamestávateľovi vystavil mi nebude zaplatená v plnej sume. Prosím o radu ako v tejto konkrétnej situácii postupovať. Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
ak boli Vami odpracované hodiny v databáze obchodného partnera (nejde o Vášho zamestnávateľa, ak pracujete na živnosť) a máte o tom aj potvrdenie, v prípade, že by neuhradil celú vyfakturovanú sumu, budete môcť od neho dlžnú sumu vymáhať hoci aj súdnou cestou. Ak totiž máte preukázané, že ste odpracovali určitý počet hodín a máte preukázateľne dohodu o cene práce, nevie sa obchodný partner vyhnúť (okrem možného započítania alebo iného postupu z jeho strany) zaplatenia takto odpracovaných hodín.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
zákazník si u mňa objednal tovar NA DOBIERKU. Poslal som mu ho bez udania DOBIERKY nakoľko som si štítok na expres kuriéra tlačil sám. Zákazník si tovar prevzal a nereaguje na moje maily a telefón, ktorý udal nie je platný. Faktúru dostal s tovarom, ale neviem, či je šanca vymáhať peniaze aj iným spôsobom, ako len vypisovaním mailov. Marek

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 21.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste zrejme omylom balík neoznačili ako dobierku, avšak máte doklad o tom, že kupujúci tovar prevzal. Ak je to tak a kupujúci tovar prevzal, ale nezaplatil, potom je potrebné kupujúceho vyzvať k úhrade kúpnej ceny, keďže tovar prevzal konkrétny deň. Ak na základe Vašej výzvy neuhradí kúpnu cenu, vec budete musieť postúpiť na súd.

Môžete kupujúceho upozorniť, že v príapde, že neuhradí kúpnu cenu, vec postúpite na súd, s čím sú spojené náklady so súdnym konaním /spdny poplatok, trovy právneho zastupovania/.  Predpokladom úspechu v súdnom konaní je to, či máte objednávku, jej potvrdenie a doklad o tom,že kupujúci tovar prevzal.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Chcem Vás poprosiť o právnu radu v súvislosti s neuhradenou faktúrou. Spoločnosť, pre ktorú som pracoval nám neuhradila faktúru vo výške 6144,- eur splatnú 3. 11. 2021. Faktúra mu bola zaslaná poštou, ktorú si však neprebral, zaslaná emailom aj cez aplikáciu WhatsApp. Istý čas sľuboval úhradu, neskôr prešiel k osočovaniu, urážkam a vyhrážkam a v poslednej dobe nekomunikuje. Zaslali sme mu upomienku a viem, že by mala nasledovať predžalobná výzva. Odporúčate nechať si predžalobnú výzvu vypracovať advokátom na neuhradené faktúry nás dostali do existenčných problémov. Chcem sa opýtať, či je možné tieto právne kroky urobiť aj "svojpomocne", keďže jednoducho na zaplatenie advokáta nemám prostriedky. Ak áno, ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 21.12.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ sa Vám podarilo dlžníkom faktúru doručiť a táto Vám napriek tomu doposiaľ nebola uhradená, môžete dlžníka ešte vyzvať predžalobnou upomienkou na jej úhradu. Môžete tak urobiť aj svojpomocne bez advokáta. V upomienke ho upozornite najmä na to, že v prípade jej neuhradenia do konkrétnej lehoty (ktorú si sám určíte) budete Vašu pohľadávku vymáhať súdnou cestou. Upozornite ho, že dôsledku tohto mu vzniknú ďalšie náklady spojené s náhradou trov súdneho konania. Niekedy to zvykne pomôcť, dlžník pod hrozbou možnosti vec riešiť súdnou cestou, požičané peniaze vráti. Súčasne si voči nemu už priamo v upomienke môžete uplatniť aj úroky z omeškania a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do zaplatenia.  V prípade, že ste konali ako podnikatelia, máte nárok na úroky z omeškania vo výške 9 % ročne z omeškanej sumy. Ak by Vám takto peniaze nepodarilo vymôcť, môžete podať žalobu, najlepšie cez upomínacie konanie, kde príslušným na podanie žaloby o vydanie platobného rozkazu je iba Okresný súd v Banskej Bystrici. Súdne poplatky sa znižujú v prípade takéhoto konania na polovicu. V žalobe popíšete skutkové okolnosti a doložíte dôkazy. V petite žaloby uvediete, ako žiadate aby súd rozhodol, t.j. aby zaviazal žalovaného na úhradu pohľadávku 6 144,- EUR spolu s úrokom z omeškania (taktiež presne uvediete) od 04.11.2021 do dňa zaplatenia a súčasne si budete žiadať, aby Vám súd priznal voči žalovanému náhradu trov konania. Ak by súd žalobe vyhovel a vydal platobný rozkaz, žalovaný môže voči nemu podať odpor. Ak by tak žalovaný urobil a podal by odpor, vo vyjadrení k odporu musíte potom ale taktiež navrhnúť, aby vec bola postúpená na príslušný súd podľa bydliska/sídla žalovaného. V takomto prípade, by už konanie prebehlo na takto určenom súde. Pozor však na premlčanie. Odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti začala totiž plynúť trojročná premlčacia doba na podanie žaloby na súde. V prípade, že by ste podali žalobu po jej uplynutí, hrozí, že súd žalobu zamietne, ak by dlžník vzniesol námietku premlčania.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať posielal som faktúru so splatnosťou do 15. júna, a keď som volal so šéfom tak mi povedal, že mi nevyplatí alebo, že vyplatí, ale nie celú faktúru. Prosím o radu.  Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 17.06.2021)

Dobrý deň, z položenej otázky usudzujeme, že Vy ako veriteľ ste živnostník, rovnako aj odberateľ je živnostník, potom na zmluvný vzťah medzi Vami sa vzťahujú ust. Obchodného zákonníka.
Máte obavy z neuhradenia celej fakturovanej sumy, ktorej splatnosť bola 15.6.2021.

Nevieme, či vo veci máte aj podklady k faktúre /napr. dodací list a podobne/.

Uvádzame, že pokiaľ by Vám nebola uhradená celá fakturovaná suma podľa faktúry, potom podľa ust. § 323 Obchodného zákonníka platí :

"(1) Ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná.
(2) Za uznanie nepremlčaného záväzku sa považujú aj právne úkony uvedené v § 407 ods. 2 a 3."
 
V zmysle ust. § 407 ods. 3. Obchodného zákonníka platí, že "ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvyšku dlhu, ak možno usudzovať na to, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku."
 
Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že ak dlžník uhradí len časť faktúry, má táto čiastočná úhrade ten právny účinok, že dlžník uznáva aj zvyšok dlhu neuhradenej faktúry. Otázkou teda je len to, či dlžník nebude mať k Vami zaslanej faktúre pripomienky resp. námietky.
 
Odporúčame teraz počkať aspoň na čiastočnú úhradu faktúry, následne poslať opätovne výzvu k úhrade zostatku.
Ak k úhrade zostatku faktúry nedôjde, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme vec vyriešili či už zmierčou cestou alebo cestou súdu. Trovy súdneho konania bude musieť znášať dlžník.

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, ak nemám uzavretú zmluvu, ale z internetovej komunikácie jasne vyplýva, že si zákazník odo mňa službu objednal a aj prijal fakturovanú sumu, no faktúru neuhradil, je to právne vymožitelné?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 15.02.2021)

Dobrý deň,
s prihliadnutím na konkrétnu službu a druh zmluvy, ktorá sa mala uzatvoriť e-mailovou komunikáciu, je možné vo všeobecnosti uviesť, že sa dá neuhradená faktúra vymáhať. Ak sa však jedná o zmluvu, ktorá vyžaduje osobitnú, zákonom stanovenú formu, môže sa jednať o neplatnú zmluvu a napriek faktúre nebude možné sumu vymáhať.


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Pekný deň prajem, chcel by som Vás týmto požiadať o právnu pomoc keďže moja momentálna situácia je zlá. Pracoval som minulý rok v spoločnosti, ktorá doposiaľ neuhradila doplatok za poslednú faktúru. Pracoval som ako živnostník v Nemecku a splatnosť faktúry vypršala pred pol rokom. Tejto spoločnosti som vystavil dve faktúry, z ktorých jedna bola vyplatená a druhá z časti. Pracovali sme ako kolektív traja zamestnanci. Ja som ukončil s nimi pracovnú zmluvu na základe nedodržania zmluvy z ich strany. Bývali kolegovia dostali doplatok ešte koncom minulého roku no ja som zmenu na bežnom účte nemal. Na otázku prečo ma nevyplatili som doposiaľ nedostal odpoveď. Manažér tejto spoločnosti už nereaguje na telefonický kontakt a elektronickou poštou písal len strohé informácie (dostanete zaplatené na budúci rok). Mám zdokladované miesto vykonanie práce, bločky za ubytovanie, faktúru. Týmto Vás chcem požiadať o prehodnotenie a za odpoveď Vám vopred ďakujem. S úctou.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 25.01.2020)

Dobrý deň, pokiaľ išlo o obchodnoprávny vzťah, tak čiastočná úhrada faktúry sa môže považovať  za uznanie záväzku. Je však potrebné preveriť, či to vyplýva z úhrady a zo správania sa dlžníka. 

Ak máte navyše pohľadávku zdokladovanú, zjednoduší to vymáhanie. Napíšte nám, o akú spoločnosť ide a v akej výške je celkový dlh. Pošlite nám aj faktúry, pozrieme sa na to.

Vymáhanie doplatku faktúry sa pri čiastočnej úhrade faktúry zjednodušuje. 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Ako s.r.o. sa chystáme vymáhať pohľadávku od nášho klienta, ktorá vznikla z titulu 3 neuhradených faktúr. Môžeme si uplatniť paušálne náklady na uplatnenie pohľadávky 40 € na každú jednu faktúru zvlášť teda 3 x 40 € alebo iba jednorázovo ? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 10.09.2019)

Dobrý deň, 
podľa nar. vlády č. 21/2013 Z.z. výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky podľa § 369c ods. 1 zákona je 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.

K Vami uvedenej otázke citujeme z rozsudku Krajského  súdu Nitra, sp. zn. : 15Cob/112/2015 z 12.4.2016 :
"Dôvodová správa k § 2 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. uvádza, že paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky predstavuje náhradu tzv. administratívnych interných monitorovacích nákladov, ktoré vznikajú veriteľovi pri kontrole dodržiavania zmluvných záväzkov (ide najmä o náklady na vedenie evidencie pohľadávok, náklady súvisiace s telefonickou alebo písomnou urgenciou dlžníka). Ide teda o paušálnu náhradu, pri ktorej nie je potrebné preukazovať vznik konkrétnych nákladov.
Pojem „uplatnenie práva“ nie je v slovenskom právnom poriadku explicitne definovaný a v Článku VI. slovenského znenia Smernice 2011/7/EU o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, je označený ako náhrada nákladov za vymáhanie. Nemožno ho však chápať len vo všeobecnom procesnoprávnom zmysle, ale ako akýkoľvek úkon veriteľa voči dlžníkovi, ktorým sa domáha splnenia svojej pohľadávky.
Predpokladom toho, aby bolo možné uvažovať o vzniku nároku na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je nevyhnutné, aby existovala pohľadávka veriteľa (žalobcu), ktorá je po lehote splatnosti. V posudzovanom prípade bola právnym dôvodom vzniku záväzku zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb, predmetom ktorých bolo vedenie účtovníctva žalovaného podnikajúcou fyzickou osobou..... .

Z uvedeného možno vyvodiť záver, že každá z vyúčtovaných pohľadávok mala na základe jednej (rámcovej) zmluvy samostatný právny režim, a preto je s vymáhaním každej z nich spojené právo uplatňovať si nárok na paušálnu náhradu nákladov pri omeškaní veriteľa so zaplatením dohodnutej odmeny. .... Predmetné pohľadávky nevznikli naraz, ani nejde o účelné rozdelenie jednej pohľadávky na viac častí za účelom generovania samostatných pohľadávok. Pohľadávky vznikali postupne ako odporca prestal uhrádzať faktúry za služby poskytnuté pôvodným veriteľom... . Omeškaním s úhradou týchto pohľadávok (faktúr) preto vzniklo veriteľovi ex lege právo požadovať úrok z omeškania, ako aj paušálnu náhradu vo výške 40 eur. Každú v predmetnom konaní uplatnenú faktúru si mohol žalobca uplatniť v samostatnom konaní. Žalobca si však z dôvodu nenavyšovania trov konania a v snahe nezahlcovať súd desiatimi návrhmi uplatnil všetky pohľadávky v rámci jedného konania."

Odpoveď :

Každá jednotlivá faktúra = 40 €.
 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,

pracoval som ako živnostník pre jednu s.r.o. Na po dokončení práce som odovzdal faktúru konateľovi, ktorý mi na kópiu faktúry dal pečiatku a podpis. Faktúra je 4 dni po splatnosti a konateľ firmy nereaguje na správy a telefonáty. Je tam nejaká šanca, že to vymôžem od spoločnosti na základe podpísanej kópie faktúry? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 10.09.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ bola faktúra vyhotovená v súlade s Vašou dohodou (najmä pokiaľ ide o sumu a jej splatnosť) v takom prípade je povinný ju zaplatiť. Ak nereaguje, môžete ho napr. písomne vyzvať a pokiaľ nebude aj tak reagovať, bude potrebné riešiť danú vec podaním žaloby na súd.  Ak ste v zmluve nemali dohodnuté, že sa musí jednať o originál faktúry, tak potom postačí aj podpis a pečiatka na kópii. Podstatný je obsah a nie forma faktúry, a to, že tam máte pečiatku a podpis.


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať aký spôsobom sa ochrániť pred možným nezaplatením faktúry. Ako živnostníčka pracujem pre jednu malú firmu a naša dohoda o spolupráci a vyplatení doteraz fungovala bez podpísania zmluvy, verbálne a následne odoslaním faktúry z mojej strany. Doteraz som nemala problém so zaplatením faktúr, ale teraz nastala situácia, kedy mi bolo povedané, že, keďže sú v strate, faktúra bude môcť byt zaplatená až niekedy v novembri. Akým spôsobom sa môžem ochrániť pred možným nezaplatením faktúry z ich strany? Je možné si dať vyhotoviť určitý druh zmluvy, ktorým by sa zaviazali mi tu faktúru zaplatiť?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 20.06.2019)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate o aký druh prác sa jedná, podľa toho je potrebné pripraviť aj samotnú zmluvu.

Minimálne však je však vždy potrebné mať objednávku od odberateľa, jej potvrdenie so súčasným určením ceny a lehotou splatnosti.

V otázke uvádzate, že spoločnosť je v strate /údaj aspoň orientačne si môžete overiť na stránke finstat.sk/, ale ich strata Vás nemusí zaujímať, lebo Vy ste svoju prácu vykonali.

Ďalej uvádzate, že Vám povedali ústne, teda nie písomne, že faktúra bude uhradená až niekedy v mesiaci november 2019, čo môže ale aj nemusí byť (môžu podať návrh na konkurz, vykonať prevody majetku atď.).

Odporúčame aspoň pokiaľ ide o terajšiu nezaplatenú faktúru, aby Vám to oznámili písomne, aby ste teda mali aspoň nejaký doklad keďže nemáte žiadnu zmluvu, len ste mali ústne dohody, o tom, že faktúra č. xyz z určitého dňa na sumu xyz € bude uhradená v určenej lehote.

V prípade problémov nás kontaktujte.

 

 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dna 17. 04. 2019 som dostal SMS od operátora (Orange), že mám dlžobu vo výške 252 Eur. Všetky faktúry smerom na operátora mám poctivo zaplatené. Išiel som na predajné miesto sa sťažovať a zistil som, že som omylom miesto 56,98 eur som uhradil 56,89 tak vznikol rozdiel 0,09 €. Na predajnom mieste my povedali, že to je dôvod, že som dostal upomienku (systém je tak nastavený). Nahnevaný som ešte raz uhradil uvedenú faktúru v plnej výške a čakajúc, že dostanem oznámenie, že mám preplatok. Bohužiaľ dostal som z novou faktúrou zas upomienku, že dlžím 197 €. Na čo som zaslal sťažnosť cez formulár. Dostal som odpoveď, že v roku 2015 niekto pod mojim variabilným symbolom uhradil 252  € a teraz ich pýta späť. O ničom takom neviem. Požiadal som, aby my zaslali konkrétny dátum kedy sa to stalo. Odpovedali, že si to mám pohľadať vo faktúrach sám. Prosím o radu ako postupovať. S pozdravom Ing. N. Malkic.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 15.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Pokiaľ ste dlhovali 0,09 €, mali ste uhradiť túto sumu.
Ak  operátor nesprávne zaevidoval nejakú platbu v roku 2015, ktorú teraz od Vás požaduje vrátiť, rozhodujúci je účet z ktorého osoba, ktorá požaduje vrátiť platbu, aby preukázala operátorovi, že ju uhradila omylom s nesprávnym variabilným symbolom
Sme názoru, že pokiaľ ste nemali nemali od roku 2015 evidované žiadne platby vo Váš prospech u operátora, nie je dôvod, aby ste platbu  - upomienku uhradili. Platbu vo Váš prospech nech Vám preukáže operátor.
Preplatok 56,98 žiadajte zaúčtovať na úhradu najbližšej faktúry.
 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem pre reklamnú agentúru od novembra minulého roka. Som živnostník a odmena mi je vyplácaná formou FA. Dohodu mame len ústnu a v podstate ani žiadne presne podmienky len výšku mesačnej odmeny. Už celý rok požadujem od majiteľa firmy spresnenie podmienok/pracovnú zmluvu/zmluvu o spolupráci alebo niečo podobne. To sa ale nestretlo so žiadnou odozvou. Teraz mi majiteľ oznámil, že mi za minulý mesiac vyplatí len 2/3 z dohodnutej sumy. Aká je vymožiteľnosť plnej sumy v takomto prípade? Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 13.11.2018)

Dobrý deň, 
Vami položená otázka má niekoľko rovín právnych problémov :

1./ V otázke uvádzate, že pracujete pre reklamnú agentúru ako živnostník. Neviem, či priamo v uvedenej agentúre aj reálne pracujete 8 hodín denne v ich priestoroch a konáte na príkaz vlastníka agentúry, avšak vystavujete im faktúry za vykonanú prácu. 
V tomto prípade by sa jednalo  o porušenie ust. Zákonníka práce o závislej práci, ktorá môže byť vykonávaná len pracovnom pomere.
Uvádzate, že ste vlastníka žiadali o pracovnú zmluvu, nevieme, či ste o uvedené žiadali v písomnej forme prípadne aspoň emailom.
Ak teda vykonávate prácu priamo v agentúre v ich priestoroch podľa príkazu "zamestnávateľa", mali by ste uvedené konanie nahlásiť na príslušný inšpektorát práce.

2./  Ak by sa u Vás nejednalo v skutočnosti o vykonávanie závislej práce, t.j. máte svoje vlastné priestory, prácu pre agentúru vykonávate u seba a agentúre len odovzdávate výsledky práce, potom by sa jednalo o vzťah podľa ust. Obchod. zákonníka - mohlo by sa jednať o zmluvu o dielo  resp. zmluvu o dielo s aplikáciou ustanovení autorského zákona.
Nevieme ako sú špecifikované Vami vykonané práce vo faktúrach pre agentúru, ale predpokladáme, že sa dajú jednoznačne identifikovať v tom smere, že sa dajú rozlíšiť resp. určiť /napr. logá, reklamné texty a pod./, teda že konkrétne práce sú výsledkom Vašej činnosti.
Pokiaľ sa jedná o cenu a jej výšku, k tejto sa vyjadriť nevieme. 
Nevieme ako Vám zdôvodnila agentúra, že vyplatí len 2/3 z faktúry.
Z ust. § 265 Obchod. zákonníka vyplýva, že "výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu."
Ďalej podľa ust. § 546 Obchod. zákonníka platí /citujeme/ :
"Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná (§ 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok."

Podľa ust. § 264 Obchod. zákonníka platí, že "pri určení práv a povinností zo záväzkového vzťahu sa prihliada aj na obchodné zvyklosti zachovávané všeobecne v príslušnom obchodnom odvetví, pokiaľ nie sú v rozpore s obsahom zmluvy alebo so zákonom. Obchodné zvyklosti, na ktoré sa má prihliadať podľa zmluvy, sa použijú pred tými ustanoveniami tohto zákona, ktoré nemajú donucovaciu povahu."
 

Na základe uvedeného sme názoru, že pokiaľ táto krátená faktúra v celosti zodpovedá prácam vykonávaným v predchádzajúcom období, kedy faktúra krátená nebola, v prípade súdneho konania vy ste mali byť úspešný.

Odporúčame preto agentúre poslať písomne výzvu k úhrade faktúry a v prípade jej len čiastočnej úhrady /nevieme, či čiastočná úhrada bola vykonaná/ požiadať ich o zdôvodnenie krátenia uhradenej sumy s upozornením, že dlžnú sumu budete vymáhať cestou súdu.

Vhodným riešením pre Vás by bolo predložiť agentúre návrh zmluvy a pokiaľ nedôjde k jej uzatvoreniu v písomnej forme, s agentúrou už nespolupracovať. Prípadne ich požiadajte v záujme riešenia vzťahov o písomnú objednávku od agentúry na druh prác, dátum dodania a cena a Vy túto písomne potvrdíte.

 

 


 


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať mám nevyplatenú faktúru už 4 mesiace a šéf my povedal, že my ju nevyplatí lebo, že som mal reklamáciu, ale ja viem, že som ju nemal sú to len výhovorky, lebo som u neho skončil. Povedal, aby som vec dal na súd. Vyriešim tým niečo ?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 02.05.2018)

Dobrý podvečer,

nepíšete bližšie okolnosti na základe akého zmluvného vzťahu došlo k vzniku pohľadávky, predpokladáme však, že podľa ust. Obchodného zákonníka. Nevieme aké máte vo veci doklady, či len faktúru, alebo aj objednávku a dodací list, prípadne iné doklady. 

V prípade vymáhania cestou súdu je súdny poplatok 6 %,najmenej 16.15 €.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta a je možné, že na základe jeho výzvy dôjde k úhrade pohľadávky. V prípade, že advokát by vec postúpil na súd, návrh na súd podáva elektronicky a po posúdení veci by mohol byť podaný návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý v prípade splnenia zákonných podmienok bude súdom vydaný do 10 pracovných dní. 

Poznamenávame, že  prípade súdneho konania žalovaný - Váš dlžník by musel znášať všetky trovy konania vrátane trov právneho zastupovania.

Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email :http://advokat@ficek.sk.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mal by som otázku. Spravil som si živnosť na prácu v Nemecku, ale pracoval som pre Slováka. Žiadal som od neho faktúry uhradiť každý mesiac, nezaplatil ich po 9 mesiacov. Čo sa mi hlavne na tom nepáči je, že vyfakturované peniaze sú cca 2500 € a na účet mi prišlo len 1200 €. Potreboval by som poradiť ako mám postupovať, lebo je to väčšia dlžná suma. Vopred za odpoveď ďakujem. S pozdravom Ján.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 22.02.2018)

 

Dobrý večer, 

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./  Ak vychádzame z textu otázky bol medzi Vami obchodnoprávny vzťah, ktorý sa riadi ust. Obchodného zákonníka. Nepíšete, či ste mali uzatvorenú písomnú zmluvu, rozsah prác a dojednanú cenu, prípadne aj sankcie za neuhradenie dlžnej sumy.  Aj keď Vám bola uhradená iba časť dlžnej sumy na účet, podľa ust. § 407 ods. 3 Obchodného zákonníka dlžník vykonaním čiastočnej úhrady uznal aj zostatok dlhu. Citujem : 

"Ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvyšku dlhu, ak možno usudzovať na to, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku."

Z uvedeného vyplýva, že čiastočnou úhradou uznal dlžník aj zostatok dlhu. 

2./ Vo veci odporúčam dlžníka vyzvať k úhrade zostatku v primeranej lehote s prípadným upozornením na vymáhanie cestou súdu a na náklady s tým spojené, vrátane vymáhania úroku z omeškania od splatnosti do zaplatenia celej dlžnej sumy. Ak by nedošlo k úhrade budete zrejme musieť podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu, kde je súdny poplatok 6 % z dlžnej sumy. V prípade, že by ste sa dali zastupovať advokátom, trovy právneho zastupovania bude hradiť Váš dlžník. 

V prípade, že by Vás zastupoval advokát, návrh na vydanie platobného rozkazu podáva advokát elektronicky a takto sa značne skracuje čas, kedy Vám bude platobný rozkaz už aj doručený. Pri splnení všetkých podmienok je to lehota do 10 pracovných dní (§ 265 CSP).

 

 

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.

 

 

 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Pracujem ako vodič autobusu na živnosť od februára 2017 a za mesiac marec 2017 ku dnešnému dňu nemám od dopravnej firmy zaplatenú faktúru, nakoľko som od apríla išiel pracovať pre inú spoločnosť blízko môjho bydliska a podľa šéfa dopravnej spoločnosti, kde som pracoval, som jednoducho nenastúpil do práce a nemám nárok na odmenu za vykonanú prácu. Mám zo záznamového zariadenia KIENZLE tachografové kotúče za celý mesiac marec 2017. Je to hodnoverný doklad a zároveň aj dôkaz pre súd v prípade žaloby? Zmluvu sme písomne neuzavreli iba ústnu dohodu nakoľko podľa šéfa zo zákona nemá povinnosť uzatvárať písomnú dohodu, takže sme sa dohodli na hodinovej sadzbe. Na emaily nereaguje, ani na sms, tak som ho vyzval aj písomnou formou, aby pohľadávku, faktúru uhradil so splatnosťou k 15. 05. 2017.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 27.05.2017)

Dobrý deň, právny nárok na vyplatenie faktúry určite máte. 

Vás prupad sa dá riešiť viacerými spôsobmi. Pred súdnou cestou by som odporúčal začať mimosúdne vymáhať pohľadávku.

Pokiaľ nemáte doklad o odmene za hodinovú sadzbu, bude potrebné preukázať hodinovú sadzbu faktúrami, ktoré Vám vyplatil v minulosti. 

Počet hodín, ktoré Vám nevyplatil preukážete záznamovým zariadením.

Vaša práca vodiča autobusu má skôr charakter zamestnaneckého vzťahu. To by sa tiež dalo využiť pri vymáhaní pohľadávky. 

Ak máte záujem, mohli by sme Vám s tým pomôcť.


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď do mailu. Chcel by som sa opýtať na niekoľko doplňujúcich otázok. 1- pri neuhradení FA, ktorú mi poslali je napísané, že ak ju neuhradím do dvoch týždňov, tak mi budú účtovať úroky z omeškania. Týmto by mi dlžný čiastka mohla dosť narast. Majú na to právo? 2- Môžem im navrhnúť, aby som si tovar normálne zaplatil a vyzdvihol, a aby sa tým pádom toto nedorozumenie stornovalo? Mám pocit, že len z princípu ma odmietnu - môžu tento pokus o zmier nejako zneužiť proti mne? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 24.05.2017)

Dobrý deň, podľa zákona platí, že ak je osoba skutočne dlžníkom (pohľadávka je oprávnená), potom po lehote splatnosti začnú plynúť úroky z omeškania. V občianskom práve je to okolo 5 % ročne (takže sa dlh nejako extrémne za rok nenavýši). Pokus o zmier je možné zneužiť v súdnom konaní, ak ho nesprávne formulujete. 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, 6. 4. Som si vytvoril objednávku na IČO na tovar u predajcu cez internet. Dodacia lehota bola 1-3 dni. Objednávku mi potvrdil s tým, že tovar bude dodaný do 1-5 dni, ak nie budú ma informovať. 19. 04. mi napísali, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie. Myslel som si, že po dvoch týžňoch nedodania na mňa zabudli a tovar som si kúpi u iného predajcu. Následne ma vyzvali, aby som FA uhradil, na čo som ich upozornil, že z ich strany došlo k porušeniu zmluvných podmienok a od zmluvy odstupujem. 2. 5. mi vystavili faktúru s pokutou 15e a manipulačným poplatkom 10e. Spolu 25 e, čo je smiešne, lebo tovar stal 10 e. Otázka znie, či som v práve ja, alebo predajca? - Na vyžiadanie môžem poslať jeho zmluvné podmienky. Druhá otázka znie, čo mi hrozí ako neuhradím túto FA? Nechcem, aby mi za dva roky poslala nejaká vymáhačská firma dopis, že im dlžím 250e. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 07.05.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste uzatvorili zmluvu ako podnikateľ, nevsťahujú sa na Vás ustanovenia o spotrebiteľoch. Pokiaľ ste neodstúpili od zmluvy v lehote do 19. 04., potom už neskôr nemôžete od zmluvy odstúpiť, ak bol tovar pripravený na vyzdvihnutie.

Zmluvná pokuta 15 eur pri tovare v hodnote 15 eur je neprimerane vysoká.

Žiadny manipulačný poplatok od Vás nemôžu žiadať, pretože manipulačný poplatok nie je zmluvná pokuta ako sankcia za porušenie povinnosti.

Nemyslím si, že by dodávateľ podal na Vás žalobu o zaplatenie 15 eur, pretože len súdny poplatok je 16,50 eur. Navyše  žaloba by musela byť formulovaná tak, že nielenže zaplatíte 15 eur ale Vám dodávateľ bude musieť dodať objednaný tovar. Dodávateľovi sa skôr oplatí tovar ďalej predať.

Môže sa stať, že dodávateľ postúpi pohľadávku na vymáhanie vymáhačskej spoločnosti. Táto spoločnosť však nemôže požadovať žiadne poplatky (náklady na vymáhanie) navyše. Náklady na vymáhanie nad rámec požadovanej sumy môže požadovať iba advokát. Vymáhačské firmy často strašia dlžníkov tým, ako sa im navyšuje pohľadávka, pričom je to obyčajne zavádzanie a na súde by vymáhačska spoločnosť neuspela.

Zo sumy 25,- eur sa nemôže stať suma 250,- eur

Takže podľa môjho názoru môžete tento problém vypustiť z hlavy. V prípade akýchkoľvek problémov mi napíšte, budeme Vás viesť celým procesom, aby ste to nemuseli zaplatiť.

Dodávateľovi iba napíšte, že si tovar nevyzdvihnete a že ste odstúpili od zmluvy. Ak Vám opakovane napíše, odpíšte mu to isté. Hoci to nie je úplne správna obrana, pretože ste odstúpili od zmluvy neskoro, ale v tomto štádiu je to najlepšie riešenie, ako sa vyhnúť povinnosti zaplatiť.

 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Mám aj rospis zhotovených prac aj hodín aj človeka, ktorý tam tiež pracoval somnou, ktorému tiež teraz dlžím peniaze ja. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 09.04.2017)

Dobrý deň, v prípade záujmu o poskytnutie právnej pomoci pri vymáhaní Vašej pohľadávky nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese uvedenej na našej stránke. V prílohe správy nám zašlite všetky doklady, ktoré máte k dispozícii.


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Som SZČO, Robil som rekonštrukciu bytu -murovanie byt. Jadra, elektrika, voda, na komplet, stierky, maľovka, obklad kúpeľná, wc, dlažba aj chodba. Dohodol som sa z majiteľkou na cenovej ponuke, ktorú však nepodpísala, Vyplatila mi iba fa, ktoré jej preplatila stavebná sporiteľňa, ostatné už vraj nevyplatí nakoľko mala výhrady k práci už po prevedení cca sumu 3000,- €. Nakoniec súhlasila s vyplatením 300,- € po účelovom rozhodnutí, ktoré mi dodnes nevyplatila, aj keď mám túto fa podpísanú. Mám nejakú šancu uspieť na občianskom súde vymožení čiastky 3000,- €, aj keď nemám podpísanú cenovú ponuku? Ako by som mal postupovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 09.04.2017)

Dobrý deň, úspešnosť vymáhaní takýchto pohľadávok závisí nie na tom, či máte podpísanú faktúru, ale či viete preukázať na súde reálne vykonanie prác. Väčšinou sú takými dokladmi najmä preberajúci protokol, potvrdení výkaz odpracovaných hodín a podobne. Ak takým dokladom nedisponujete, je vždy ťažšie preukázať rozsah vykonaných prác (žalovaný sa môže brániť, že ste nevykonal prácu v tom rozsahu ako žalujete svoj nárok). Ak nedisponujete žiadnym dokladom môžete byť v dôkaznej núdzi. Rovnako dôležité je v tomto prípade aj to, či boli zo strany objednávateľa nejaké reklamácie alebo iné námietky vykonania prác. Keď sa objednávatelia snažia stoj čo stoj brániť uplatňujú si nároky zo škody, prípadne z nedokončených prác, ktoré museli sami dokončiť...


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ako je to s vymáhaním pohľadávok, ak sa dlžná spoločnosť zlúčila s inou spoločnosťou a ta sa následne zlúčila s ďalšou spoločnosťou. K viacnásobnému zlúčeniu prišlo v priebehu pár mesiacov. Je možné vymáhať pohľadávku od nástupníckej firmy druhej v poradí? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ dlžná spoločnosť zanikla s právnym nástupcom, tak nevyplatenú pohľadávku zaniknutej spoločnosti možno vymáhať od jej právneho nástupcu. Pri Vami spomínaných viacnásobných zlúčeniach spoločností je dôležité to, aby ste žalovali existujúci subjekt, ktorý je právnym nástupcom pôvodného dlžníka.
Nad rámec Vašej otázky si Vás dovoľujem upozorniť, že viacnásobné zlúčenia sú často vykonávané z dôvodov enormného zadlženia spoločností, pričom reálna vymáhateľnosť pohľadávok voči takýmto spoločnostiam je veľmi nízka.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Ako postupovať ak nie som spokojná so službou a nechcem zaplatiť za faktúru, pretože vopred dohodnutá cena služby bola iná, ale dohodnutá bola len ústnou formou. Aké mám možnosti? Jednalo sa o revíziu komína. Je možné to nejak reklamovať alebo odstúpiť od toho a vrátiť revízne papiere? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň

váš právny vzťah sa bude spravovať Občianskym zákonníkom. Podľa § 635 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

 

“1) Ak sa cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal.

 

2) Ak v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia došlo k zmene cenového predpisu, podľa ktorého sa cena dohodla, je zhotoviteľ na to povinný objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novú cenu.

 

3) Objednávateľ je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť; ak bez zbytočného odkladu od zmluvy neodstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi novú cenu, ibaže k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania diela.

 

4) Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, iba ak mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech.”

 

Podľa§ 636:

“1) Ak cenu pri uzavretí zmluvy nemožno dojednať pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu; inak nemá právo za zaplatenie rozdielu v cene.

 

2) Objednávateľ je oprávnený po oznámení novourčenej ceny od zmluvy odstúpiť; ak od zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny, len pokiaľ mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

 

3) Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť za poskytnutú službu novourčenú vyššiu cenu.” 

 

Nazáklade horeuvedeného je potrebné za dielo poskytnúť primeranú náhradu. Pokiaľ by ste sa dostali až do súdneho sporu, nastal by tu problém s dokazovaní. Ak ste si dohodli konkrétnu sumu, je potrebné ju preukázať. Pokiaľ by nebola preukazaná bolo by potrebné vyhotovenie znaleckého posudku.

 


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pracovala som ako obchodník na živnosť, ale nemala som popísanú žiadnu zmluvu iba som sa dohodla o mzde. Niekoľko mesiacov nebol problém s vyplatením faktúry až kým som sa rozhodla, že ukončím prácu pre firmu. To, že chcem skončiť som avizovala už v januári a dohodla som sa ústne, že počkám s odchodom ešte mesiac. Našla som si však novú prácu, kde zamestnávateľ nemohol na mňa čakať ešte mesiac, takže som musela nastúpiť skôr a nedodržala som dohodnutú mesačnú dobu. Problém nastal však až, keď som chcela výplatu za január, tak mi zamestnávateľ navrhol, že si mám vystaviť faktúru iba na polovičnú sumu, ako zvyčajne a, že keď mu vo februári nenastanú žiadne "škody" z môjho predčasného odchodu, tak mi doplatí aj zvyšok. Prešiel február, a keď som mu v marci poslala faktúru, kde som si prirátala aj zvyšnú časť januárovej výplaty, tak už zamestnávateľ vymýšľa, že mi chce stiahnuť nejakú čiastku za jeden obchodný prípad, ktorý som podľa neho nevyriešila podľa predstáv. Tak sa chcem opýtať, či ma na to právo? Príde mi zvláštne, že ma na nič neupozornil celý február a keďže som nemala žiadnu zmluvu a ani "hmotnú zodpovednosť" myslím si, že nemá na to právo, aby mi siahal na moje peniaze. Ako mám postupovať prosím?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 12.03.2017)

Dobrý deň, v prvom rade, pokiaľ by ste žiadali, aby Vám zaplatili faktúru, museli by ste preukázať oprávnenosť svojho nároku. To znamená, že preukázať to, na základe čoho ste si faktúrovali odmenu. Ak nemáte žiadnu zmluvu, môže to byť problém, pretože nepreukážete výšku svojej odmeny.

Na svoje peniaze môžete mať nárok, ale ťažko sa to môže preukazovať.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa informovať, či sa mi oplatí dať vymáhať pohľadávku nezaplatenú faktúru v sume 1070eur od živnostníka. Faktúru som poslal dňa 15. 11. 2016 poštou s doporučenkou do vlastných rúk, obálka sa vrátila ale som ju neotvoril ak by to išlo na súd. Dlžník mi už viac krát sľuboval, že mi to vyplatí a od decembra už so mnou nekomunikuje neberie telefón. Faktúra bola mu vystavená za práce, ktoré som mu vykonal (elektroinštalácie s materiálom). Dohoda bola ústna ale na sociálnych siete mám kde mi sľubuje, že mi to vyplatí každý týždeň dokonca sa dohodol na splátkach ani to nesplnil. Oplatí sa to dať Vám vymáhať a poplatky čo sú spojené z vymáhaním môžu sa dať jemu zaplatiť?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 06.03.2017)

Dobrý deň,

to, či sa nezaplatená suma oplatí vymáhať záleží od mnohých okolností, ktoré by Vám najlepšie posúdil advokát alebo spoločnosť zaoberajúca sa vymáhaním pohľadávok. Vec je potrebné komplexne posúdiť, najmä s ohľadom na osobu dlžníka a jeho pomery. Pokiaľ by ste súd vyhrali, dlžník by znášal všetky náklady spojené s vymáhaním Vašej pohľadávky. 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, síce trošku mimo otázka ale zároveň aj sem. Mal som podpísanú nájomnú zmluvu na nebytové priestory, ktorú som vypovedal pred rokom. V zmluve bolo uvedené, že nájomné platím jednej firme a energie zálohovo druhej. Po novom roku mi prišla faktúra na doplatenie dlžnej sumy neviem ani za čo nakoľko mi firma, ktorej som platil energie ani neposlala rozpis za čo platím, či mám nejaký preplatok alebo nedoplatok na energiách s nejakým výpisom od SPP alebo od nich. Mám takúto faktúru zaplatiť alebo mám si nejak vymáhať rozpočet energií nakoľko som si na 100% istý, že na energiách mám preplatok. Podotýkam s firmou, ktorej som platil energie nemám nič podpísané a je spomenutá len ako poskytovateľ energií v nájomnej zmluve. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ si nie ste istý tým, že by mal byť nedoplatok, vyžiadajte od nich rozpis toho, čo máte zaplatiť. Ak máte platiť nedoplatky, mali by mať s Vami spísaný aj odovzdávací protokol k predmetu nájmu, aby bolo možné určiť výšku preplatku/nedoplatku.

Ak takýto preberací protokol neexistuje, potom je ťažké určiť, či ste spôsobili preplatok alebo nedoplatok.


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Som SZČO, bol som vyslaný do Nemecka Levickou agentúrou, ktorá mi odmieta vyplatiť faktúry za vykonanú prácu, pričom čiastka už prekračuje 6000€. Prosím prácu ako postupovať pri vymahaní. 

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 19.01.2017)

Dobrá deň,

pri vymáhaní pohľadávky máte viacero možností. Môžete osloviť spoločnosť, ktorá sa zaoberá správou a vymáhaním pohľadávok, ktorá pre Vás uskutoční všetky potrebné kroky alebo môžete požiadať advokáta o pomoc pri vymožení pohľadávky. Štandartný postup je taký, že najskôr sa pohľadávku pokúsime vymôcť mimosúdne, no ak je toto neúspešné, je potrebné sa so svojim nárokom obrátiť na príslušný súd. 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Odberateľ - firma z Rakúska mi neuhradila doplatky faktúr. Boli uhradené iba zálohy. Na výzvy nereaguje. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 11.01.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ Vaše pokusy vyriešiť situáciu ohľadom nedoplatených faktúr bez ingerencie súdu nevyšli, zrejme Vám nezostáva nič iné, ako obrátiť sa na súd. Vzhľadom na to, že dlžníkom je zahraničná osoba, ide o záväzkový vzťah s cudzím prvkom. V takýchto prípadoch je preto potrebné vyriešiť základnú otázku, a síce súd ktorej krajiny bude mať právomoc konať vo veci. Právomoc súdu sa určuje s ohľadom na rozhodujúcu právnu úpravu (v tomto prípade nariadenie Brusel I), charakter zmluvného plnenia, dohodu účastníkov zmluvného vzťahu, príp. iné.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Podpísal som dohodu s SK agentúrou na vykonanie práce v zahraničí, ktoré som riadne vykonal a mám ich aj potvrdené a riadne a včas vyfakturované a predložené a majiteľ agentúry to bezdôvodne neuhrádza napriek tomu, že všetky práce boli vykonané a pri tom v zmluve je jasne uvedené, že je povinný do termínu doloženú faktúru uhradiť. Ako postupovať v uvedenej veci?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 10.01.2017)

Dobrý deň,

odporúčam Vám pokúsiť sa ho písomne vyzvať na uhradenie splatných faktúr, pričom mu stanovte primeranú lehotu. Ak nebude po uplynutí lehoty reagovať alebo odmietne uhradiť, potom sa budete musieť obrátiť na súd podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu. V návrhu je potrebné správne označiť sporové strany, opísať ako medzi Vami vznikol právny vzťah, že ste vystavili faktúry, ktoré neuhradil a že žiadate uhradenie sumy aj s úrokom s omeškania. K návrhu je potrebné priložiť ako dôkazy všetky relevantné doklady (objednávky, faktúry, výzvy)


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Ja mám tiež problém z vyplatením faktúry. Jeden mesiac mi vyplatili o 60 eur menej. Že vraj prvý deň v práci sa nepočíta lebo to boli vstupné skúšky ale hodiny som mal podpísané. Ďalší mesiac mi poslali o cca 180 eur menej kvôli tomu, že som odišiel o jeden deň skôr domov z práce domov na Slovensko a to je, že vraj pokuta. Neviem ako mám ďalej postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste sa nedohodli na tom, že budete prvý deň pracovať zadarmo, tak máte právo na preplatenie aj týchto 60 eur.

Pokiaľ ide o pokutu tak, ak ste sa na nej nedohodli v zmluve, potom pokutu nemusíte platiť.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mam ako zivnostník , nevyplatenú jednú faktúru z prác z Nemecka. Poslal som avíza, ako i upomienky, aj keď telefóny nedvíha /je to slovenská firma /, ale na maily odpovedá, že ani on ešte nemá vyplatené faktúry z Nemecka. Prosím Vás, chcem podať platobný príkaz, alebo to dať na okresný súd u nás, preto Vás prosím o radu ako postupovať. Ďakujem !

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň, pred tým ako podáte návrh na súd je potrebné skontrolovať, či máte potrebné doklady k žalobe. 

Čo ak by sa stalo, že by dlžník poprel existenciu pohľadávky? Musíte byť na to pripravený. Ak je to slovenská firma, žaloba sa podáva na Slovensku. 

Váš nemusí zaujímať, že dlžník nemá vyplatené svoje faktúry, pokiaľ v zmluve nemáte uvedene, že splatnosť Vašej faktúry je naviazaná na vyplatenie objednávateľa.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry vecer. Mam problem s uhradou faktur od belgického investora. Uzatvoril som s nim zmluvu na prace...prace boli vykonane, bez reklamaciii, proste ok, no vystavil som tyzdenne faktury ako sme boli dohodnuti, ale belgican ich neuhradil, ani po osobných vyzvach a dodani kopii faktur... Jedna sa o prace oficialne v Belgicku, styri faktury, celkova suma 3800e, boli vystavene v septembri, novembri 2016. Uistoval ma, ze to uhradi a nic, poslal som mu teraz v novom roku vyzvu na uhradu plnej sumy, ktorú ma uhradit do 13.1.2017. Poslal som mu to prelozene v anglickom jazyku a doporucene. Ako mam pokracovat dalej, ak nebude reagovat ani na tuto vyzvu? Budem rad ak mi budete vediet poradit v tomto probleme! Dakujem a prajem pekny vecer!

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň, ak máte v zmluve uvedené, že Vás právny vzťah sa spravuje slovenským právom a že je možné vec riešiť súdne na Slovensku, potom sa Vás právny vzťah spravuje belgickým právom a musíte sa obrátiť na belgického advokáta.


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či je možné začať vymáhať neuhradenú faktúru z roku 2010?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 14.12.2016)

Dobrý deň, ak bola splatnosť faktúry tiež v roku 2010, tak je táto Vaša pohľadávka už premlčaná. Na premlčanie však súd prihliada iba na námietku žalovaného. Z toho dôvodu je možné skonštatovať, že sa predmetná pohľadávka z neuhradenej faktúry z roku 2010 dá vymáhať súdnou cestou. Ak však žalovaný bude v konaní aktívny a vznesie námietku premlčania, súd Vaša žalobu zamietne z dôvodu premlčania tohto Vášho nároku.  V takom prípade Vás v zmysle príslušných ustanovení civilného sporového poriadku zaviaže aj na nahradenie trov súdneho konania žalovaného. Ak sa však žalovaný nebude brániť je možné, že budete mať úspech v konaní, aj keď je Vaša pohľadávka premlčaná.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Pracoval som v Nemecku cez jednu obchodnu spolocnost ako zivnostnik od 3. marca do 31. marca. Splatnost faktury je 30 dni. Jeden z majitelov spolocnosti nam slubil, ze peniaze posle do 15. dna. Kedze peniaze nechodili, zacali sme s nim komunikovat, ze co je z peniazmi. Oznamil nam, ze nemecka spolocnost ho nevyplatila kvoli nejakym problemom. Ta ista vyhovorka sa opakovala kazdy den. Prosim poradte, ako mam postupovat? Mam dalej cakat ako nam kaze alebo ho zacat pravne riesit? Dakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 30.04.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na dohodnutú lehotu splatnosti 30 dní, k omeškaniu obchodnej spoločnosti, pre ktorú ste pracovali, dôjde až v nasledujúcich dňoch. Sľub majiteľa resp. konateľa spoločnosti zaplatiť Vám pred lehotou splatnosti, možno hodnotiť len ako prejav dobrej vôle, a teda bez právnej záväznosti. V prípade, že ani po lehote splatnosti Vám nebude predmetná faktúra zaplatená, je na Vás, či pristúpite okamžite k súdnemu vymáhaniu svojej pohľadávky alebo budete akceptovať dlhšiu lehotu splatnosti. Z hľadiska právnej istoty Vám odporúčam vymáhať svoju pohľadávku okamžite po lehote splatnosti. Skutočnosť, že Váš objednávateľ nemá uhradené odmeny za iné obchody od tretích subjektov, je pre vymáhanie Vašej pohľadávky právne irelevantné. 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, chcem sa spýtať akú mám šancu ak by som chcela vymáhať peniaze od môjho bývalého priateľa, ktorý mi zobral paušálovú kartu, ktorá je písaná na moje meno a volal z nej. Spravil vysokú faktúru. Keď som si kartu pýtala nedostala som ju. Ku karte som sa dostala až vtedy, keď som si prišla pre moje osobné veci v sprievode policajnej hliadky, ktorá na vlastné oči videla ako si ju bývalý priateľ vyťahuje z jeho telefónu. Bývalý priateľ mi povedal, že túto faktúru vyplatí. Povedal mi to niekoľko krát, no veľmi dobre viem, že to nevyplatí. Keď som prišla spätne na políciu a spisoval sa záznam pánovi policajtovi som vravela aj o tej karte. On to však do záznamu nenapísal a odôvodnil mi to tým, že to musím zvlášť podať žiadosť na občiansko-právne vysporiadanie.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 07.02.2016)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je v súdnom konaní dôležité preukázať, že Vašou kartou disponoval Váš ex-priateľ bez Vášho súhlasu. Rovnako bude potrebné, že predmetná faktúra vznikla z dôvodu hovorov, ktoré sa uskutočnili v čase kedy disponoval kartou on (podľa výpisu by to nemalo byť ťažké). Vzhľadom na to, že policajt odmietol sim-kartu zapísať do zápisnice je potrebné skúmať najmä to, či viete preukázať to, že kartou disponoval on. Tvrdenie tejto skutočnosti bez akéhokoľvek dôkazu nebude stačiť. V tomto smere by Vám pomohla aj písomná komunikácia (sms alebo e-mailová, príp. facebook) s Vaším ex-priateľom o tom, že Vám predmetnú faktúru uhradí. Tým by ste mohli preukázať súdu, že si Váš ex-priateľ svoj dlh uvedomuje, avšak dodnes ho neuhradil. V prípade, že sa Vám podarí preukázať, že s kartou disponoval on a faktúru narobil on, mám za to, že by ste mohli byť v súdnom konaní úspešná. Zároveň si Vám dovoľujem dať do pozornosti, že napriek všetkému je potrebné, aby ste faktúru uhradili Vy, nakoľko zmluvu s operátorom máte uzatvorenú Vy. Pri prípadnom vymáhaní pohľadávky zo strany operátora by pohľadávku vymáhali práve od Vás.


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den! V koncom roku 2008 som podpísal zmluvu s O2, - (karta sym) - zmluva bola taká ze kolko telefonujem tolko aj platím, ked netelefonujem tak neplatím. Zaciatkom roku 2009 som prestal pouzívat kartu O2, lebo vsade som mal slaby signál. - to znamená ze podla zmluvy by som nemal platit nic. Asi zmluvu automaticky zrusili, nepametám sa ze som dostal otom oznámenie... Potom niekedy v roku 2010 som dostal od O2niakú upomienku za nezaplatenú faktúru v dlhe 20euro. Nevedel som co to je a preco, tak som nezalpalti, jednoducho som mislel ze to je omil lebo kartu som nepouzíval. Potom zase som dostal takú istú upomienku - tak som to zaplatil, nech mi dajú pokoj. Na dalsí mesiac zase som dostal - tak to som uz rovno zahodil... Potom som uz nedostal nic... Dnes je 7.12.2015. - nedávno som dostal doporucenú vyzvu od jednej firmy co moj "dlh" prevzal od O2 a zacal s vymáhaním. Tá firma che odomna 85.71euro. No samozrejme to uz vobec nebudem uznavat! Hned som zavolal operátora firmy, krorá zacala s vymáhanim - operátorom som nadiktoval svoj tel. císlo, a emailovú adresu, ze nech mi poslú tú faktúru o com O2tvrdí ze som nezaplatil. -(v zivote som nemal také problémy, mozno sem tam meskanie ale vzdy som vsetko kazdému zaplatil a neostal dlzny). Poslali mi tú faktúru, faktúra bola vystavená zaciatku roka 2010. Zavolal som aj operátora O2 a tam ten operátor mi tvrdil, ze to je nezaplatená faktúra a nejaké úroky z meskania a mám tu vybavit s firmou, ktorá ma kontaktovala s vymáhaním. Tak ze teraz neviem ako dalej, ale tolko zbytocné peniaze za nic nemám (85.71euro). Som si isty, ze nenechal som dlh u O2 a neviem preco som zaplatil aj vtedy tie 20euro - lebo rok som uz nepouzíval telefonnú kartu. -(aj perdtym som mal iného poskytovatela, a to mám stále). 

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, ak je dlh z roku 2010, potom je s vysoku pravdepodobnosťou premlčaný. Napíšte im list, že pohľadávka je premlčaná a že ju nezaplatíte (ak ste medzičasom neuznali svoj dlh).

Potom by Vás mohli prestať otravovať.

 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Mám problém s vymožením faktúry. Splatnosť faktúry bola 15.3.2015. Jedná sa o hydroizoláciu plochej strechy, ktorá bola vykonaná v mesiacoch október až december 2014. Fyzicky je dokázateľné, že izolácia strechy bola zhotovená. Je možné doložiť aj foto. Poslal som mu aj uznanie záväzku. Doteraz neodpovedal. Mám podpísanú faktúru a mám aj objednávku na práce aj materiál. Prosím Vás poraďte mi, ako mám postupovať, prípadne by som a obrátil na Vás s vymáhaním dlhu.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 03.12.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom nezaplatenej faktúry (ako na to?), tak pokiaľ nemáte doklad o tom, že ste práce vykonali, neznamená to, že nemôžete dlh vymáhať. Ak dokážete preukázať, že ste izoláciu strechy vykonali Vy a máte aj podpísanú faktúru, objednávku na práce a materiál, potom nebude problém dlh vymôcť. Pripravte sa však na to, že dlžník môže spochybňovať cenu práce, ak ju nemáte uvedenú v objednávke. 

Pri zmluve o dielo je jedna z náležitostí dohoda o cene diela, okrem prípadu, že sa účastníci dohodnú, že cena diela bude dohodnutá aj bez tohto určenia.

Môžete nám napísať a dohodneme si termín stretnutia.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den mame problem nevyplatili nam fakturu z Rakuska .Mame riadne zmluvy orazene podpisane na hodinovu mzdu. Zo Slovenska vybavene A1. Mame sancu sa dopatrat k zarobenym peniazom dakujem . S pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 18.11.2015)

Dobrý deň, ak máte doklady o tom, koľko ste odpracovali a aká bola hodinová sadzba, dlh sa dá ľahko vymôcť. 

Dôležité je, o aký subjekt ide. Ak je to slovenská firma, tak sa to dá vymáhať na slovensku, ak je to rakúska firma, tak dlh je potrebné vymáhať v rakúsku, ak nemáte dohodu o právomoci slovenského súdu.


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň prajem. Prosím o radu, ako máme ďalej postupovať vo vymáhaní faktúr. Pracovali sme ako živnostníci pre jednu nemenovanú firmu z Modry. Dovtedy sme mali spolu uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú. Faktúry sme mali vyplatené vždy včas, s minimálnym meškaním. Tento rok sme obdržali novú zmluvu, ktorá sa z nášho hľadiska nedala akceptovať. V prípade potreby Vám tu zmluvu v celom znení pošlem na email, aj tu predošlú. Dostali sme výpoveď k 13.8.2015. Do dnešného dňa nám neboli uhradené žiadne faktúry. Jedná sa o 9 chlapov, kde výška nevyplatených faktúr činí vyše 10 000 eur. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 02.11.2015)

Dobrý deň, ak je dlžník v omeškaní s uhradením dlhu vyplývajúceho z faktúr, máte právo domáhať sa priznania svojho nároku na súde. Na základe právoplatného platobného rozkazu alebo rozsudku, máte právo iniciovať exekučné konanie, v ktorom súdny exekútor spravidla využíva všetky dostupné inštitúty aby Vaše pohľadávky uspokojil. Pokiaľ uvedená firma nereaguje na Vaše výzvy alebo návrhy na mimosúdne vyrovnanie, nemáte inú možnosť ako obrátiť sa na súd. 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň Mám podobný problém. ešte v máji ma jeden známy volal, či nechcem isť pracovať k nemu do stavebnej firmy. poznám ho už dlhšie tak sme neriešili žiadnu zmluvu. Prvé mesiace nebol žiaden problém s platením, ale za júl ma prosil, ći by som mu počkal do konca mesiaca august. Keďže ani do konca augusta mi nezaplatil prestal som pre neho pracovať a žiadal som ho o zaplatenie oboch faktúr júl aj august. Robí to spolu 2300 eur. najskor len sľuboval zajtra... potom nebral telefón a komunikoval len cez sms, ale aj to už prestal. poslal som mu faktúry aj upomienky a posledne aj pokus o zmier doporučene, len myslím, že ich ani neprevzal. Majitelia pre ktorých sme pracovali nám prisľúbili, že pojdu aj svedčit, ak to bude potrebné. Chcem sa opýtať či mám reálnu šancu, aj keď nemam pracovnú zmluvu. Za odpoveď predom ďakujem S pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 17.10.2015)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné vyriešiť, či nešlo o zastretý právny úkonu (pracovnoprávny vzťah). Ak by s Vami mal uzavrieť pracovnú zmluvu ale neuzavrel nič resp. inú zmluvu, ktorou sa snažil obísť predpisy pracovného práva, potom by platili pracovnoprávne predpisy na Váš vzťah. Ak by to bolo tak, tak by sa penieze jednoduchšie vymáhali.

Ak by však šlo o obchodno-právny vzťah, potom musíte vedieť preukázať výšku hodinovej sadzby resp. spôsob odmeňovania a splatnosť odmeny. Takžiež bude dôležité vedieť preukázať vykonané práce. 

Svedkovia Vám môžu nechať čestné prehlásenie, v ktorom potvrdia vyššie uvedené skutočnosti. Následne tu bude možné riešiť vymáhaním.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravim, urobili sme opravu telefonu zakaznikovi. ten prisiel na opravu s podpisanou a opeciatkovanou objednavkou. po oprave dostal fakturu so splatnostou (presvedcil technika, aj ked to mal technik zakazane) samozrejme fakturu ani po viacerych urgenciach zakaznik neuhradil, co by ste odporucali spravit? problem je, ze objednavka je sice podpisana, no fakturu ani nijaky doklad o dodani sluzby (opravy) podpisany nemame. vdaka za radu.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 11.09.2015)

Dobrý deň, pri vymáhaní pohľadávok je dôležité vedieť preukázať obyčajne 2 podstatné skutočnosti a to sú vo Vašom prípade: výška dohodnutej sumy za opravu (čo by ste vedeli preukázať predpokladám objednávkou - ak v objednávke máte uvedenú sumu za službu) a potom dôkaz o tom, že ste službu dodali. Dôkaz o tom, že bola služba dodaná nemusí byť len písomný, môže ísť aj o svedeckú výpoveď. Urobte to tak, že ten, kto vykonával službu (vo Vašom prípade technik) podpíše čestné prehlásenie, na ktorom bude uvedené, že telefón bol opravený, prípadne aká vada tam bola, koľko trvala oprava, prípadne iné skutočnosti. Potom ho následne dáte na súd na vydanie platobného rozkazu. S právnou stránku Vám môžeme pomôcť, o trovy zastupovania sa bude zvyšovať celkový dlh dlžníka a teda nakoniec trovy zaplatí on.


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, chcela by som sa informovat, ci je niekde v zakone zakotvene, ze ak je v kupnej zmluve dohodnuta kupna cena, tato sa bez dalsich dodatkov nesmie menit, resp. nesmie byt vyfakturovana ina suma. Ide o to, ze sme kupili auto v bazare, kde nam vystavili fakturu na sumu cca 6000,-€. Tuto fakturu sme museli ihned zaplatit v banke a nasledne sme dostali kupnu zmluvu, kde je uvedena suma cca 5400,- € a pan manager v bazare oznamil, ze kedze na fakture je dole uvedena veta: Na vozidlo bola poskytnuta zlava, ...", tak na kupnej zmluve je "umelo znizena" suma. Je mozne robit taketo praktiky? Ved ked je raz v kupnej zmluve dohodnuta cena 5400,- €, nevidim dovod platit 6000,- €. Dakujem velmi pekne.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 09.09.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide na faktúre iná suma, ako je uvedená v zmluve, tak niekde nastala chyba. V autobazáre môžu požadovať iba tú sumu, ktorú máte dohodnutú. V tomto prípade má prednosť kúpna zmluva, ak je z oboch strán podpísaná. 

S vymožením pohľadávky Vám môžeme pomôcť, trovy zastupovania Vám bude musieť nahradiť autobazár. 


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, koho treba označiť ako osobu žalovanú- teda správne označiť pasívne legitimovanú osobu. Ide o neuhradenie faktúry, vzťah medzi podnikateľmi. 1 vystavil faktúru druhému a nezaplatil ju. A práve dlžník si pozastavil živnosť ale ani pred pozastavením nechcel uhradiť faktúru. Je mi jasné, koho žalovať, keď bola živnosť zrušená, ale čo v tomto prípade, keď je len pozastavená napr. na 1 rok. Žalovať FO alebo FO na IČO. Ďakujem , s pozdravom

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 15.11.2014)

Dobrý deň. V podobných prípadoch postupujeme tak, že žalovanú stranu označíme ako podnikateľský subjekt (obchodné meno, IČO a miesto podnikania) s tým, že do návrhu uvedieme aj skutočnosť, že podnikateľský subjekt má pozastavenú živnosť. V praxi potom takýto návrh súdy zaradia do spisovej kancelárie Rob, resp. Cb, nakoľko záväzkový vzťah, ktorý je predmetom sporu, nestráca svoju obchodnoprávnu povahu.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Potreboval by som vymáhať nezaplatené faktúry za práce. So spoločnosťou mám uzavretú zmluvu a nezaplatili mi dve faktúry a z jednej mi zaplatili dve tretiny. Upomienky boli zaslané dve, tretia išla spôsobom pokus o zmier, kde som požadoval zaplatiť do 16.9.2014. Pokiaľ nezaplatia, budem vymáhať súdne. Zhruba je tam dlh okolo 2000euro. Viete mi s tým niečo urobiť? už to trvá 4mesiace Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry

(odpoveď odoslaná: 21.09.2014)

Dobrý deň, 

vymáhanie faktúr za práce je spojený s preukázaním skutočnosti, že ste práce naozaj vykonali v rozsahu v akom ste ich faktúrovali. Čiastočna úhrada faktúry sa môže považovať za uznanie záväzku a preto dokazovanie v prípade tejto faktúry bude jednoduchšie. Najčastejšie sa stretávame s tým, že protistrana poprie vykonanie prác zo strany dodávateľa. Dôkazné bremeno v prípade vymáhania faktúr za práce je na strane žalobcu. S vymáhaním pohľadávky je potrebné začať čo naskôr po splatnosti, pretože čím viac času uplynie od splatnosti, tým sa znižuje šanca na vymoženie. 

Navrhujeme Vám osobné stretnutie, na ktorom sa pozrieme na Vaše doklady a zhodnotíme vymožiteľnosť pohľadávky. 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku