Máte
otázku?

Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Dobrý deň, rada by som sa informovala o tom, ako by som mohla vymáhať dlžné peniaze. Moja dcéra požičala jednej mladej mamičke s dvomi deťmi, ktorá bývala o tri domy od nás u svojej svokry, 400 €. Potrebovala ich, pretože jej muž začal znovu užívať drogy a vynaložil všetky domácnostné peniaze, zdĺhavajúc sa na nájomnom, pretože sa medzičasom odsťahovali do podnájmu. Po dvoch rokoch, ktoré uplynuli od požičania, mi mladá žena nevrátila ani cent. Odvtedy sa rozviedla a žije vo vlastnom podnájme. Stále však má trvalý pobyt u svokrovcov. Moja dcéra sa s ňou snažila spojiť cez Facebook, pretože odmieta jej hovory. Pani nám neposkytla žiadne písomné potvrdenie, pretože sa predpokladalo, že ide o krátkodobú pôžičku. Z výpisu zo SMS, ktoré si vymenila s mojou dcérou, je možné zistiť, že dlh uznáva. V týchto správach sa však neuviedla, že má záujem vrátiť peniaze, aj keď moja dcéra jej navrhla možnosť splátkového kalendára. Aktuálne je tehotná a vychováva deti sama. Neviem, či žije v jednej domácnosti s otcom budúceho dieťaťa. Svokrovci sa od tejto situácie distancujú. Snažíme sa zistiť presnú adresu jej súčasného bydliska. Mohli by ste mi poradiť, ako mám ďalej postupovať, aby moja dcéra nezostala bez peniažok?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Dobrý deň, dôležité v takýchto prípadoch je preukázať, že medzi Vašou dcérou a jej dlžníčkou došlo k uzavretiu zmluvy o pôžičke, hoci aj ústne. Dôležité je to z toho dôvodu, lebo inak by išlo o bezdôvodné obohatenie, ktoré sa premlčuje v dvojročnej lehote (vo Vašej otázke uvádzate, že dva roky už uplynuli). Z toho dôvodu je nutné mať k dispozícii napr. komunikáciu na FB alebo smsky o tom, že jej dlžníčka si pýtala peniaze ako pôžičku. Ak sa v súdnom konaní toto nepodarí preukázať a dlžníčka vznesie námietku premlčania, súd rozhodne v neprospech Vašej dcéry. Ak by sa podarilo v súdnom konaní preukázať, že došlo k uzavretiu zmluvy o pôžičke je nutné mať doklad o tom, že jej Vaša dcéra poskytla peniaze (napr. výpis z BÚ alebo písomne potvrdenie o prevzatí peňazí v hotovosti). 

Takéto pohľadávky je však možné vymáhať i mimosúdne. V takých prípadoch sa dlžníkom posielajú výzvy na zaplatenie dlžnej sumy, pričom sú vo výzvach advekátne vyzvaný na zaplatenie dlžnej sumy a upozornený na možné súdne konanie (vyššie náklady súdneho konania), ktoré im hrozí. Mnohí dlžníci i na základe takejto výzve pristupujú k úhrade pohľadávky, lebo sa chcú vyhnúť súdnemu konaniu.

Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ako postupovať, ak dlžník nevráti peniaze? Mám podpísaný exekučný dekrét, no dotyčný nesplatil prvú splátku. Na koho sa môžem obrátiť a ako sa to bude vyvíjať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,
ak máte na mysli exekučný titul, ako napríklad právoplatné súdne rozhodnutie, tak potom môžete celú vec postúpiť na exekúciu. Ak pod exekučným dekrétom myslíte nejakú formu uznaniu dlhu, resp. dohodu o splátkach s dlžníkom a dlžník riadne neplatí, tak je potrebné podať žalobu na súd, a toto plnenie vymáhať v zmysle uzatvorenej zmluvy o pôžičke. Ak by ste potrebovali ohľadom postupu poradiť, tak vyhľadajte advokáta a prineste mu všetky doklady, ktoré k veci máte, nakoľko Vami poskytnuté informácie sú pomerne stručné na poskytnutie kvalifikovanej odpovede. 


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požičala som jednému mladíkovi 1000 eur, ale peniaze chcel poslať na účet svojej sestry. Bude to problém pri vymáhaní peňazí?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,
vyššie uvedené by nemalo pri vymáhaní predstavovať prekážku. Dôležité je mať dôkazy o tom, že došlo k pôžičke a v akej výške, nakoľko, ak Vám dlžník odmietne dlh vrátiť, tak bude potrebné podať žalobu a súdu budete musieť preukázať, že ste dlžníkovi peniaze odovzdali. Na tieto účely môže slúžiť aj bankový výpis. Ako podporný dôkaz môžu tiež slúžiť sms správy či iné správy zachytené na nejakom trvalom nosiči.

Dajte mu podpísať uznanie dlhu. Stiahnite si ho zadarmo zo stranky www.uznanie-dlhu.sk. 


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, je potrebné napísať nejaký dokument o vrátení? Akým spôsobom sa toto rieši?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 31.05.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že Vám dlžník odmieta vrátiť požičané peniaze, tak Vám odporúčame nasledovný postup.

V prvom rade je dôležité, či ste mali s dlžníkom uzavretú písomnú zmluvu, kde bolo dohodnuté dokedy Vám má dlh vrátiť. V prípade, že Vám v danej lehote dlh nevrátil, tak mu adresujte výzvu, kde ho požiadate o vrátenie dlhu, a upozornite ho, že ak Vám dlh nevráti, tak pristúpite k podaniu žaloby, teda k súdnemu vymáhaniu uvedenej sumy. Od momentu omeškania dlžníka, tiež máte nárok na úroky z omeškania, ktoré môžete požadovať vo výzve, prípadne ich môžete na znak dobrej vôle dlžníkovi odpustiť s tým, že ak nepristúpi na mimosúdne riešenie, tak v súdnom konaní budete požadovať aj úroky z omeškania. Taktiež môžete uviesť, že v prípade, ak bude v konaní neúspešný, tak bude povinný znášať aj trovy konania a v konečnom dôsledku tak bude musieť platiť vyššiu sumu. 

V prípade, že písomnú zmluvu nemáte, tak Vám je dlžník povinný peniaze vrátiť, keď ho o to požiadate. Výzvu môžete formulovať rovnako ako je popísané vyššie.

Ideálne je, ak sa peniaze odovzdávali v hotovosti, aby si zmluvné strany spísali dokument, v ktorom si potvrdia, že dlh bol uhradený. 


Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás, chcela by som vedieť, či môžete poradiť s nasledujúcou situáciou. Požičala som sumu 170 eur pred Vianocami, presne 8. decembra. Je to bývalý kolega, ktorý mi sľúbil, že mi peniaze hneď vráti. Mám všetko dokumentované, vrátane našej konverzácie na Messengery a výpisu z účtu, ktorý dokazuje, že som peniaze preniesla na jeho účet. Napriek tomu stále nejaví záujem o vrátenie peňazí. Aj keď je to malá suma, neviem, ako postupovať. Môžete mi, prosím, poradiť?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, ako ste sa dohodli na vrátení požičanej sumy 170 €, teda kedy nastala splatnosť dlhu. Z otázky predpokladáme, že splatnosť dlhu - doba, do uplynutia ktorej mal vrátiť peniaze, už uplynula.

Ak je náš predpoklad správny, potom dlžníka treba vyzvať minimálne emailom k úhrade dlžnej sumy a to s tým, že ak peniaze nevráti vo Vami uvedenej lehote, vec odstúpite na súd s požiadavkou na úhradu úroku z omeškania, vrátane úhrady trov konania a právneho zastupovania. Táto výzva by mohla byť dostatočná k tomu, aby dlžník svoj dlh splnil.

V prípade, že k úhrade nedôjde, kontaktujte advokáta.


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, vybral som pre kamarátku z bankomatu a požičal som jej 1500 € na kúpu auta. Peniaze som osobe predal a povedal som kamarátke, že mi ich vráti predovšetkými. Dosiaľ som peniaze nevidel, tak neviem, ako ďalej postupovať. Nechce so mnou komunikovať, tak neviem ako to mám riešiť.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň,
neuvádzate, či to, že je to pôžička, že ich má vrátiť kamarátka akceptovala. Ak áno a bola si vedomá, že je to pôžička, pošlite jej mimosúdnu výzvu na vrátenie, dajte jej napr. 10 dní na vrátenie a keď to nevráti, musíte podať jedine žalobu. Ako svedok toho, že ste peniaze odovzdali môže byť v podstate ten, kto tam okrem Vás a kamarátky bol. 

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako postupovať pri vymáhaní finančnej zálohy od stolára. Napriek tomu, že nesplnil dohodnuté veci a sám mi napísal, že to nebude stíhať a vráti mi peniaze, doteraz sa k tomu nedostal. Zálohu som poslal na jeho účet a mám dokumentovanú komunikáciu cez WhatsApp, kde sme celú situáciu riešili.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 01.07.2022)

Dobrý deň,
v takýchto situáciách je potrebné v prvom rade od zmluvy o dielo odstúpiť. Podľa ustanovenia § 642 Občianskeho zákonníka máte právo odstúpiť od zmluvy o dielo až do vykonania diela. Ak ešte nič z diela nevykonal, vznikne mu zo zákona povinnosť vrátiť Vám celú zálohu. Ak tak nespraví, budete ho môcť na súde žalovať o zaplatenie dlžnej sumy.


Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Ako je možné dosiahnuť vrátenie peňazí bez písomnej dohody? Peniaze boli poskytnuté na základe verbálnej dohody, teda bez akéhokoľvek písomného doloženia. Bude stačiť písomné prehlásenie, v ktorom bude uvedené, že peniaze budú vrátené do určitej doby? Bolo by toto dostatočné v prípade následného vymáhania?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 11.09.2021)

Dobrý deň,
najpodstatnejším je tá skutočnosť, či máte doklad o tom, že ste peniaze poskytli. Ak máte doklad o bankovom prevode, dajú sa peniaze vymáhať (buď ako pôžička alebo ako bezdôvodné obohatenie). Dôležitým je doklad o odovzdaní peňazí a následne právne posúdenie veci na základe podkladov. Ak by išlo o bezdôvodné obohatenie, treba sledovať aj dvojročnú premlčaciu lehotu.


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či existuje nejaké tlačivo alebo dokument pre prípady, keď som mala požičané peniaze bez zmluvy o pôžičke, ktoré boli poslané na môj účet a teraz ich chcem vrátiť dotyčnému v hotovosti, keďže nechce prijať vrátenie na účet. Exisuje nejaké potvrdenie, ktoré by mi dalo istotu, že v budúcnosti tieto peniaze nebude vymáhať? Ďakujem, Michaela.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň,

riešením Vami uvedenej situácie v súlade s ust. § 567 Obč. zákonníka je, aby ste dlh - požičané peniaze uhradili poštovou poukážkou na adresu a k rukám veriteľa. Tak budete mať doklad o úhrade. Pre prípad, že by mohlo dôjsť k strate predmetného ústrižku pošt. poukazu, ktorým budete hradiť dlh na pošte, je to, aby ste platbu na pošte realizovali Vašou bankomatovou kartou. Následne budete mať doklad o tom, že dlžnú sumu na účet veriteľa ste uhradili zo svojho účtu.


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám niekoľko otázok týkajúcich sa podania žaloby o nezaplatenú dlžnú sumu. 1. Aká je minimálna nevrátená suma, ktorou sa budú zaoberať príslušné orgány? 2. Existuje reálna šanca, že v prípade 200 € sa bude prípad ďalej riešiť? 3. Ak je dlžník občanom iného štátu, konkrétne Českej Republiky, je možné podať žalobu na slovenské orgány alebo treba obrátiť priamo na Českú Republiku? Vopred ďakujem a prajem pekný deň!

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň. K otázke 1 a 2 uvádzam, že súdny sú povinné konať v zásade o akejkoľvek čiastke. Prístup k spravodlivosti nemôže byť limitovaný výškou pohľadávky. Napríklad dopravné podniky často vymáhajú pokuty za jazdu bez lístka, pričom tieto sumy nedosahujú ani 100 €. Čo sa týka tretej otázky, tak rozhodujúce nie je ani tak občianstvo, ako skôr bydlisko. To znamená, že ak aj ide o občana ČR, ale s bydliskom na Slovensku, potom sa môže žalovať tu. Ak ale ide o osobu, ktorá býva v ČR, tak právomoc rozhodovať budú mať české súdy.


Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požičala som peniaze známemu a dohodnuté podmienky sme overili aj na úrade, kde sme zaznamenali podpisy na zmluve o požičaní. Už uplynul vyše polrok a on mi peniaze ešte stále nevrátil, hoci dátum vrátenia už prešiel. Rada by som sa opýtala, či je možné, že by som, v prípade, ak by som sa rozhodla ísť s týmto prípadom na súd, mohla požadovať, aby dotyčný zaplatil aj moje konzultácie s advokátom a všetky súvisiace náklady?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 12.03.2020)

Dobrý deň. K dlžnej istine patrí aj je príslušenstvo, ktoré si môžete nárokovať. To zahŕňa okrem iného aj náklady spojené s uplatnením pohľadávky. Nie je teda vylúčené zahrnúť do vymáhania aj právnu pomoc od advokáta, ktorá súvisela s uplatnením pohľadávky u dlžníka. Môžete nám poslať zmluvu o pôžičke, pozrieme, či je správne vypracovaná a či sa dlh dá vymáhať. Odporučíme Vám ďalší postup. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava