Máte
otázku?

Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať akým spôsobom by som mohla vymáhať peniaze. Moja dcéra /mrzí ma že ja som jej to doporučila/ požičala susede mladej mame s 2 deťmi, ktorá bývala o tri domy ďalej od nás u svokry 400 €. Táto ich pýtala z dôvodu, že muž jej začal brať drogy/znovu/ a všetky peniaze na domácnosť minul a nemá ani na domácnosť a zostal dlžný na nájomnom, pretože medzičasom sa odsťahovali do podnájmu. V júni to boli 2 roky a doposiaľ mi nevrátila ani korunu. Medzičasom sa rozviedla a už býva zase na inom podnájme, ale trvalý pobyt má stále u svokrovcov. Dcéra sa s ňou spojila cez facebook, lebo telefón jej nedvíha a ona ešte drzo odpovedala, že či sa nehambí jej písať cez facebook. Písomne si nič nedala potvrdiť, lebo malo ísť o krátkodobú pôžičku. Že dlh uznáva sa dá zistiť aj výpisom z sms, ktoré si vymenila s dcérou. Nijako sa však nevyjadrila, že má záujem peniaze vrátiť, hoci jej dcéra navrhla aj splátky. Odvtedy ako rozvedená je tehotná a t.č. na PN. Či žije v jednej domácnosti s otcom budúceho dieťaťa neviem. Svokrovci s tým nechcú mať nič spoločné/oni museli predpodobne vyrovnávať dlhy ich syna/. Snažíme sa zistiť presne jej adresu terajšieho podnájmu. Ako postupovať ďalej aby dcéra o peniaze nedošla?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Dobrý deň, dôležité v takýchto prípadoch je preukázať, že medzi Vašou dcérou a jej dlžníčkou došlo k uzavretiu zmluvy o pôžičke, hoci aj ústne. Dôležité je to z toho dôvodu, lebo inak by išlo o bezdôvodné obohatenie, ktoré sa premlčuje v dvojročnej lehote (vo Vašej otázke uvádzate, že dva roky už uplynuli). Z toho dôvodu je nutné mať k dispozícii napr. komunikáciu na FB alebo smsky o tom, že jej dlžníčka si pýtala peniaze ako pôžičku. Ak sa v súdnom konaní toto nepodarí preukázať a dlžníčka vznesie námietku premlčania, súd rozhodne v neprospech Vašej dcéry. Ak by sa podarilo v súdnom konaní preukázať, že došlo k uzavretiu zmluvy o pôžičke je nutné mať doklad o tom, že jej Vaša dcéra poskytla peniaze (napr. výpis z BÚ alebo písomne potvrdenie o prevzatí peňazí v hotovosti). 

Takéto pohľadávky je však možné vymáhať i mimosúdne. V takých prípadoch sa dlžníkom posielajú výzvy na zaplatenie dlžnej sumy, pričom sú vo výzvach advekátne vyzvaný na zaplatenie dlžnej sumy a upozornený na možné súdne konanie (vyššie náklady súdneho konania), ktoré im hrozí. Mnohí dlžníci i na základe takejto výzve pristupujú k úhrade pohľadávky, lebo sa chcú vyhnúť súdnemu konaniu.

Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, treba napísať aj nejaký papier o vrátenie alebo akou formou sa to rieši?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 31.05.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že Vám dlžník odmieta vrátiť požičané peniaze, tak Vám odporúčame nasledovný postup.

V prvom rade je dôležité, či ste mali s dlžníkom uzavretú písomnú zmluvu, kde bolo dohodnuté dokedy Vám má dlh vrátiť. V prípade, že Vám v danej lehote dlh nevrátil, tak mu adresujte výzvu, kde ho požiadate o vrátenie dlhu, a upozornite ho, že ak Vám dlh nevráti, tak pristúpite k podaniu žaloby, teda k súdnemu vymáhaniu uvedenej sumy. Od momentu omeškania dlžníka, tiež máte nárok na úroky z omeškania, ktoré môžete požadovať vo výzve, prípadne ich môžete na znak dobrej vôle dlžníkovi odpustiť s tým, že ak nepristúpi na mimosúdne riešenie, tak v súdnom konaní budete požadovať aj úroky z omeškania. Taktiež môžete uviesť, že v prípade, ak bude v konaní neúspešný, tak bude povinný znášať aj trovy konania a v konečnom dôsledku tak bude musieť platiť vyššiu sumu. 

V prípade, že písomnú zmluvu nemáte, tak Vám je dlžník povinný peniaze vrátiť, keď ho o to požiadate. Výzvu môžete formulovať rovnako ako je popísané vyššie.

Ideálne je, ak sa peniaze odovzdávali v hotovosti, aby si zmluvné strany spísali dokument, v ktorom si potvrdia, že dlh bol uhradený. 


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás, chcela by som vedieť, požičala som 170e, pred vianocami, presne 8. 12. s tým, že mi to bývalý kolega hneď vráti, mám všetko písanie, čo sme si písali na messingeri, mám aj výpis účtu, že som poukázala peniaze na jeho účet a on stále nemá záujem o vrátenie, viem je to malá čiastka, poradíte mi, prosím Vás?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, ako ste sa dohodli na vrátení požičanej sumy 170 €, teda kedy nastala splatnosť dlhu. Z otázky predpokladáme, že splatnosť dlhu - doba, do uplynutia ktorej mal vrátiť peniaze, už uplynula.

Ak je náš predpoklad správny, potom dlžníka treba vyzvať minimálne emailom k úhrade dlžnej sumy a to s tým, že ak peniaze nevráti vo Vami uvedenej lehote, vec odstúpite na súd s požiadavkou na úhradu úroku z omeškania, vrátane úhrady trov konania a právneho zastupovania. Táto výzva by mohla byť dostatočná k tomu, aby dlžník svoj dlh splnil.

V prípade, že k úhrade nedôjde, kontaktujte advokáta.


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ja som kamarátke vybral z bankomatu a som požičal 1500e na kúpu auta. Ja som peniaze odovzdal do rúk kupujúcemu a som povedal kamarátke, vrátiš mi tie peniaze, pred všetkými. Do teraz som tie peniaze nevidel, ako ďalej postupovať. Nechce komunikovať so mnou ako to mám riešiť?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň,
neuvádzate, či to, že je to pôžička, že ich má vrátiť kamarátka akceptovala. Ak áno a bola si vedomá, že je to pôžička, pošlite jej mimosúdnu výzvu na vrátenie, dajte jej napr. 10 dní na vrátenie a keď to nevráti, musíte podať jedine žalobu. Ako svedok toho, že ste peniaze odovzdali môže byť v podstate ten, kto tam okrem Vás a kamarátky bol. 
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať ako postupovať pri vymáhaní finančnej zálohy od stolára, ktorý sa nemá k tomu, aby mi ju vrátil napriek tomu, že nesplnil dohodnuté veci a sám mi napísal, že to nebude stíhať a pošle mi spať peniaze. Záloha bola posielaná na účet a mám celú komunikáciu cez whatsapp kde sme to riešili.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 01.07.2022)

Dobrý deň,
v takýchto situáciách je potrebné v prvom rade od zmluvy o dielo odstúpiť. Podľa ustanovenia § 642 Občianskeho zákonníka máte právo odstúpiť od zmluvy o dielo až do vykonania diela. Ak ešte nič z diela nevykonal, vznikne mu zo zákona povinnosť vrátiť Vám celú zálohu. Ak tak nespraví, budete ho môcť na súde žalovať o zaplatenie dlžnej sumy.


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Ako dosiahnuť vrátenie peňazí bez písomnej dohody? Peniaze boli poskytnuté ako sa povie na dobre slovo ( žiadna písomná komunikácia neprebehla) stačí spísané prehlásenie, že do určitej doby budú peniaze vrátené? Bude to dostačujúce do budúcna v prípade vymáhania?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 11.09.2021)

Dobrý deň,
najpodstatnejším je tá skutočnosť, či máte doklad o tom, že ste peniaze poskytli. Ak máte doklad o bankovom prevode, dajú sa peniaze vymáhať (buď ako pôžička alebo ako bezdôvodné obohatenie). Dôležitým je doklad o odovzdaní peňazí a následne právne posúdenie veci na základe podkladov. Ak by išlo o bezdôvodné obohatenie, treba sledovať aj dvojročnú premlčaciu lehotu.


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či je nejaké tlačivo, dokument. Ak som mala požičané peniaze ( bez zmluvy o pôžičke), ale boli mi poslané na účet a chcem ich dotyčnému vrátiť do rúk. Nechce to na účet. Je nato nejaké potvrdenie, aby som mala istotu, že v budúcnosti to nebude vymáhať ?
Ďakujem Michaela.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň,

riešením Vami uvedenej situácie v súlade s ust. § 567 Obč. zákonníka je, aby ste dlh - požičané peniaze uhradili poštovou poukážkou na adresu a k rukám veriteľa. Tak budete mať doklad o úhrade. Pre prípad, že by mohlo dôjsť k strate predmetného ústrižku pošt. poukazu, ktorým budete hradiť dlh na pošte, je to, aby ste platbu na pošte realizovali Vašou bankomatovou kartou. Následne budete mať doklad o tom, že dlžnú sumu na účet veriteľa ste uhradili zo svojho účtu.


Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám pár otázok ohľadom podania žaloby o zaplatený dlžnej sumy: 1. Do akej minimálnej výšky nevrátenej sumy sa budú príslušné orgány tým zaoberať? 2. V prípade 200 € je reálna šanca, že sa to posunie niekam ďalej? 3. Ak je dlžník osoba cudzej krajiny, v tomto prípade sa jedna o Česku Republiku, je možné podať žalobu na Slovenské orgány alebo to riešiť rovno cez České Republiku? Vrelá vďaka a prajem pekný deň!
 

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň. K otázke 1 a 2 uvádzam, že súdny sú povinné konať v zásade o akejkoľvek čiastke. Prístup k spravodlivosti nemôže byť limitovaný výškou pohľadávky. Napríklad dopravné podniky často vymáhajú pokuty za jazdu bez lístka, pričom tieto sumy nedosahujú ani 100 €. Čo sa týka tretej otázky, tak rozhodujúce nie je ani tak občianstvo, ako skôr bydlisko. To znamená, že ak aj ide o občana ČR, ale s bydliskom na Slovensku, potom sa môže žalovať tu. Ak ale ide o osobu, ktorá býva v ČR, tak právomoc rozhodovať budú mať české súdy.


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požičala som známemu peniaze, boli sme na úrade overiť aj podpisy na zmluve o požičaní. Už prešiel vyše polrok a stále nevrátil. Dátum vrátenia už prešiel. Chcem sa opýtať, je možné ak by som šla s tým na súd, aby zaplatil dotyčný aj moje sedenia z advokátom? A všetko ostatné?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 12.03.2020)

Dobrý deň. K dlžnej istine patrí aj je príslušenstvo, ktoré si môžete nárokovať. To zahŕňa okrem iného aj náklady spojené s uplatnením pohľadávky. Nie je teda vylúčené zahrnúť do vymáhania aj právnu pomoc od advokáta, ktorá súvisela s uplatnením pohľadávky u dlžníka. Môžete nám poslať zmluvu o pôžičke, pozrieme, či je správne vypracovaná a či sa dlh dá vymáhať. Odporučíme Vám ďalší postup. 


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Prosím Vás môžete mi poradiť? Jednej známej som požičal 2 krát po 400e a to prvý raz 8. 7. 2019 v noci z nedele na pondelok o 1:14:49 a druhý raz v stredu ráno o 7:26:49. Bohužiaľ nemám na to zmluvu, mám len textové a hlasové správy na FB kde píše, že mi peniaze pošle na účet a správu, že už mi poslala 500e za tu prvú pôžičku (100e na viac čo som odmietal). Dotyčná osoba sa mi žiaľ nehlási, neodpisuje ani nedvíha mobilný telefón. Ako mám prosím Vás postupovať, aby som peniaze dostal spať?

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň, 

V zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka môže byť zmluva o pôžičke uzatvorená písomne alebo aj ústne. Ak je zmluva o pôžičke uzatvorená ústne a veriteľ sa chce úspešne domôcť svojich peňazí, musí preukázať existenciu prevodu finančných prostriedkov z veriteľa na dlžníka ( vo vašom prípade ide o rôzne textové správy, ktoré je možné použiť ako dôkaz).

Neviem ako ste si dohodli dobu splatnosti pohľadávky. Ak tá nebola dohodnutá, ako prvé písomne vyzvite dlžníka na vrátenie dlhu. Ak dlžník nebude reagovať, máte možnosť mu napísať predžalobnú výzvu, kde ho môžete upozorniť, že ak vám nevráti vami poskytnuté finančné prostriedky, podáte na súd žalobu. V takomto prípade ak budete v súdnom konaní ako veriteľ úspešný, bude dlžník povinný zaplatiť nie len dlžnú čiastku ale aj trovy konania. Ak aj napriek výzve nebude dlžník reagovať, môžete podať na súd žalobu o zaplatenie dlžnej čiastky.


Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu požičala som známemu 400 EUR, pretože mal problémy no teraz už je tomu rok nechce nič vrátiť stále sa len vyhovára a ešte, aby toho nebolo malo žijem v zahraničí, takže neviem, že keby som podala trestné oznámenie, ako sa bude postupovať, keď sa nezdržujem v SR. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste požičali peniaze a dohodli sa, že Vám ich má vrátiť, no teraz sa vyhovára a odmieta splatiť pôžičku, môžete na neho podať žalobu o zaplatenie dlžnej sumy. Ak by ste totiž podali trestné oznámenie, nie je záruka, že ho orgány činné v trestnom konaní vôbec príjmu, nakoľko sa jedná o civilnoprávny vzťah. Aby to mohlo byť prejednané, ako trestný čin, muselo by sa preukázať, že už v čase, kedy si od Vás peniaze požičal, vedel, že Vám ich nevráti (podvod).

Preto, ak sa chcete domôcť peňazí, odporúčam podať žalobu na súd. Ak máte doklad o tom, prípadne výpis z účtu, ktorý preukáže, že ste mu peniaze poslali a komunikáciu o tom, že ich Vám má vrátiť, potom súd s veľkou pravdepodobnosťou rozhodne platobným rozkazom a Vaša osobná účasť nebude nutná.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku