Máte
otázku?

Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Dobrý deň, rada by som sa informovala o tom, ako by som mohla vymáhať dlžné peniaze. Moja dcéra požičala jednej mladej mamičke s dvomi deťmi, ktorá bývala o tri domy od nás u svojej svokry, 400 €. Potrebovala ich, pretože jej muž začal znovu užívať drogy a vynaložil všetky domácnostné peniaze, zdĺhavajúc sa na nájomnom, pretože sa medzičasom odsťahovali do podnájmu. Po dvoch rokoch, ktoré uplynuli od požičania, mi mladá žena nevrátila ani cent. Odvtedy sa rozviedla a žije vo vlastnom podnájme. Stále však má trvalý pobyt u svokrovcov. Moja dcéra sa s ňou snažila spojiť cez Facebook, pretože odmieta jej hovory. Pani nám neposkytla žiadne písomné potvrdenie, pretože sa predpokladalo, že ide o krátkodobú pôžičku. Z výpisu zo SMS, ktoré si vymenila s mojou dcérou, je možné zistiť, že dlh uznáva. V týchto správach sa však neuviedla, že má záujem vrátiť peniaze, aj keď moja dcéra jej navrhla možnosť splátkového kalendára. Aktuálne je tehotná a vychováva deti sama. Neviem, či žije v jednej domácnosti s otcom budúceho dieťaťa. Svokrovci sa od tejto situácie distancujú. Snažíme sa zistiť presnú adresu jej súčasného bydliska. Mohli by ste mi poradiť, ako mám ďalej postupovať, aby moja dcéra nezostala bez peniažok?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Dobrý deň, dôležité v takýchto prípadoch je preukázať, že medzi Vašou dcérou a jej dlžníčkou došlo k uzavretiu zmluvy o pôžičke, hoci aj ústne. Dôležité je to z toho dôvodu, lebo inak by išlo o bezdôvodné obohatenie, ktoré sa premlčuje v dvojročnej lehote (vo Vašej otázke uvádzate, že dva roky už uplynuli). Z toho dôvodu je nutné mať k dispozícii napr. komunikáciu na FB alebo smsky o tom, že jej dlžníčka si pýtala peniaze ako pôžičku. Ak sa v súdnom konaní toto nepodarí preukázať a dlžníčka vznesie námietku premlčania, súd rozhodne v neprospech Vašej dcéry. Ak by sa podarilo v súdnom konaní preukázať, že došlo k uzavretiu zmluvy o pôžičke je nutné mať doklad o tom, že jej Vaša dcéra poskytla peniaze (napr. výpis z BÚ alebo písomne potvrdenie o prevzatí peňazí v hotovosti). 

Takéto pohľadávky je však možné vymáhať i mimosúdne. V takých prípadoch sa dlžníkom posielajú výzvy na zaplatenie dlžnej sumy, pričom sú vo výzvach advekátne vyzvaný na zaplatenie dlžnej sumy a upozornený na možné súdne konanie (vyššie náklady súdneho konania), ktoré im hrozí. Mnohí dlžníci i na základe takejto výzve pristupujú k úhrade pohľadávky, lebo sa chcú vyhnúť súdnemu konaniu.

Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požičal som kamarátovi 2500 eur a už 5 mesiacov mi nevrátil ani cent, stále iba klame a vymýšľa si výhovorky. Ako mám postupovať, aby som dostal svoje peniaze späť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 21.06.2024)

Dobrý deň,

pre získanie požičaných peňazí naspäť Vám odporúčam nasledovný postup.

1. Písomná výzva: Pošlite kamarátovi písomnú výzvu doporučene poštou na vrátenie dlhu. V listine uveďte sumu, dátum požičania a splatnosť pôžičky, teda dokedy Vám má peniaze vrátiť. Ak máte dôkazy ako bankové výpisy alebo SMS správy potvrdzujúce, že dlží uvedenú sumu, tak ich môžete priložiť ako kópie k výzve.

2. Súdnou cestou: Ak predchádzajúci krok zlyhá, bude potrebné podať žalobu na súd. Doklady, ktoré máte ako bankové výpisy, SMS správy a akékoľvek iné komunikácie, môžu slúžiť ako dôkaz, že dlh existuje.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, minulý rok na jeseň som požičala peniaze jednému známemu. Malo to ísť na účel súvisiaci s domom s podmienkou, že ak to nevyjde, peniaze sa vrátia. Od februára tohto roku mi dotyčný zámerne posúva vyjadrenie až do apríla, kedy konečne priznal, že to nevyšlo. Odvtedy sa však odmlčal a nedvíha telefón. Všetko sme riešili ústne, žiaľ, nemám žiadne písomné dôkazy. Ako by som mala ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 12.06.2024)

Dobrý deň,
ak nemáte zmluvu a ani SMS či podobné správy, tak jej podmienky bude náročné preukázať v prípade, ak by sa vec dostala na súd. Ak by sa Vám však aj nepodarilo preukázať pôžičku, tak by sa peniaze dali žiadať naspäť ako bezdôvodné obohatenie. Tu plynie trojročná premlčacia lehota odo dňa poskytnutia peňazí. Ak by táto uplynula, tak by sa peniaze nedali úspešne vymáhať za predpokladu vznesenia námietky premlčania dlžníkom v súdnom konaní. Dôležité však je, či ste peniaze požičali danej osobe v hotovosti alebo prevodom na účet. Výpis z účtu by v tomto prípade predstavoval dobrý dôkaz.

Skúste najprv adresovať známemu písomnú výzvu poštou doporučene, aby Vám požičané peniaze vrátil a určite mu nato konkrétny termín s tým, že ak ho nedodrží, tak podáte žalobu na súd, kde budete požadovať aj úroky z omeškania, pričom v prípade neúspechu bude Váš známy povinný zaplatiť aj trovy konania. Ak Vám peniaze nebudú vrátené, tak Vám odporúčam navštíviť advokáta aj so všetkými dôkazmi, ktoré vo veci máte, aby vyhodnotil ako vo veci postupovať ďalej. 


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, zdravím vás. Chcem sa spýtať, aké sú úroky z omeškania, ak mi dotyčný nevrátil peniaze už dva mesiace.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 27.05.2024)

Dobrý deň,

zákonnú výšku úrokov z omeškania v zmysle § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka určuje nariadenie tak, že výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ECB) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie sa považuje za základnú úrokovú sadzbu ECB a v zmysle vyššie uvedeného je k nej potrebné pripočítať 5 %. Od 20.09.2023 je úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie vo výške 4,50 % a po pripočítaní 5% je aktuálna výška Vašich úrokov z omeškania 9,50 %. 

Úrokové sadzby ECB nájdete na tomto linku - https://nbs.sk/statisticke-udaje/financne-trhy/urokove-sadzby/urokove-sadzby-ecb/

 

 


Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v septembri 2023 som požičal známemu sumu 1 300 eur, pričom som peniaze previedol resp. vložil na jeho účet. Na začiatku si požičanú sumu sľúbil vrátiť do týždňa. Dohodli sme sa, že ide o pôžičku, avšak do dnešného dňa mi finančné prostriedky nevrátil napriek opakovaným výzvam cez sms. Neustále od mňa žiada o predĺženie splatnosti, ale ja už ďalej nechcem čakať a neverím jeho sľubom. Chcel by som postupovať oficiálne, ale zároveň by som radšej situáciu nevyriešil cez súd. Ako mám prosím postupovať, aby môj dlžník pochopil, že ma situáciu beriem vážne a že ak nedôjde k náprave, som ochotný vec riešiť súdnou cestou? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 08.01.2024)

Dobrý deň,
vo väčšine podobných prípadov sa postupuje tak, že dlžníkovi je adresovaná písomná výzva poštou doporučene, aby svoj dlh uhradil.

Vo výzve uveďte lehotu v ktorej má dlžník dlh zaplatiť, pričom ho poučte, že ak to včas neurobí, tak podáte žalobu na súd, pričom v súdnom konaní bude okrem vrátenia dlhu povinný dlžník zaplatiť aj náklady súvisiace s konaním, ak bude v konaní neúspešný, čo sa však dá predpokladať, nakoľko disponujete dôkazmi o pôžičke. 

V prípade, ak Vám to vyhovuje, tak možnosťou by bolo dlžníkovi navrhnúť splátkový kalendár, aby Vám dlh splácal aspoň postupne. Toto mu však navrhnúť nemusíte a je to čisto na Vašej vôli. Samotnú výzvu Vám môže vypracovať aj advokát. 

Skúste tiež požiadať dlžníka o podpis uznania dlhu. Zadarmo si ho môžete stiahnuť z tejto stránky: https://uznanie-dlhu.sk

Ak by dlžník nechcel podpísať uznanie dlhu, nečakajte a začnite dlh vymáhať, pretože dlžník, ktorý nechce uznať dlh, znamená, že ho nechce uhradiť.


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ako postupovať, ak dlžník nevráti peniaze? Mám podpísaný exekučný dekrét, no dotyčný nesplatil prvú splátku. Na koho sa môžem obrátiť a ako sa to bude vyvíjať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,
ak máte na mysli exekučný titul, ako napríklad právoplatné súdne rozhodnutie, tak potom môžete celú vec postúpiť na exekúciu. Ak pod exekučným dekrétom myslíte nejakú formu uznaniu dlhu, resp. dohodu o splátkach s dlžníkom a dlžník riadne neplatí, tak je potrebné podať žalobu na súd, a toto plnenie vymáhať v zmysle uzatvorenej zmluvy o pôžičke. Ak by ste potrebovali ohľadom postupu poradiť, tak vyhľadajte advokáta a prineste mu všetky doklady, ktoré k veci máte, nakoľko Vami poskytnuté informácie sú pomerne stručné na poskytnutie kvalifikovanej odpovede. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požičala som jednému mladíkovi 1000 eur, ale peniaze chcel poslať na účet svojej sestry. Bude to problém pri vymáhaní peňazí?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,
vyššie uvedené by nemalo pri vymáhaní predstavovať prekážku. Dôležité je mať dôkazy o tom, že došlo k pôžičke a v akej výške, nakoľko, ak Vám dlžník odmietne dlh vrátiť, tak bude potrebné podať žalobu a súdu budete musieť preukázať, že ste dlžníkovi peniaze odovzdali. Na tieto účely môže slúžiť aj bankový výpis. Ako podporný dôkaz môžu tiež slúžiť sms správy či iné správy zachytené na nejakom trvalom nosiči.

Dajte mu podpísať uznanie dlhu. Stiahnite si ho zadarmo zo stranky www.uznanie-dlhu.sk. 


Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, je potrebné napísať nejaký dokument o vrátení? Akým spôsobom sa toto rieši?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 31.05.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že Vám dlžník odmieta vrátiť požičané peniaze, tak Vám odporúčame nasledovný postup.

V prvom rade je dôležité, či ste mali s dlžníkom uzavretú písomnú zmluvu, kde bolo dohodnuté dokedy Vám má dlh vrátiť. V prípade, že Vám v danej lehote dlh nevrátil, tak mu adresujte výzvu, kde ho požiadate o vrátenie dlhu, a upozornite ho, že ak Vám dlh nevráti, tak pristúpite k podaniu žaloby, teda k súdnemu vymáhaniu uvedenej sumy. Od momentu omeškania dlžníka, tiež máte nárok na úroky z omeškania, ktoré môžete požadovať vo výzve, prípadne ich môžete na znak dobrej vôle dlžníkovi odpustiť s tým, že ak nepristúpi na mimosúdne riešenie, tak v súdnom konaní budete požadovať aj úroky z omeškania. Taktiež môžete uviesť, že v prípade, ak bude v konaní neúspešný, tak bude povinný znášať aj trovy konania a v konečnom dôsledku tak bude musieť platiť vyššiu sumu. 

V prípade, že písomnú zmluvu nemáte, tak Vám je dlžník povinný peniaze vrátiť, keď ho o to požiadate. Výzvu môžete formulovať rovnako ako je popísané vyššie.

Ideálne je, ak sa peniaze odovzdávali v hotovosti, aby si zmluvné strany spísali dokument, v ktorom si potvrdia, že dlh bol uhradený. 


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás, chcela by som vedieť, či môžete poradiť s nasledujúcou situáciou. Požičala som sumu 170 eur pred Vianocami, presne 8. decembra. Je to bývalý kolega, ktorý mi sľúbil, že mi peniaze hneď vráti. Mám všetko dokumentované, vrátane našej konverzácie na Messengery a výpisu z účtu, ktorý dokazuje, že som peniaze preniesla na jeho účet. Napriek tomu stále nejaví záujem o vrátenie peňazí. Aj keď je to malá suma, neviem, ako postupovať. Môžete mi, prosím, poradiť?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, ako ste sa dohodli na vrátení požičanej sumy 170 €, teda kedy nastala splatnosť dlhu. Z otázky predpokladáme, že splatnosť dlhu - doba, do uplynutia ktorej mal vrátiť peniaze, už uplynula.

Ak je náš predpoklad správny, potom dlžníka treba vyzvať minimálne emailom k úhrade dlžnej sumy a to s tým, že ak peniaze nevráti vo Vami uvedenej lehote, vec odstúpite na súd s požiadavkou na úhradu úroku z omeškania, vrátane úhrady trov konania a právneho zastupovania. Táto výzva by mohla byť dostatočná k tomu, aby dlžník svoj dlh splnil.

V prípade, že k úhrade nedôjde, kontaktujte advokáta.


Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, vybral som pre kamarátku z bankomatu a požičal som jej 1500 € na kúpu auta. Peniaze som osobe predal a povedal som kamarátke, že mi ich vráti predovšetkými. Dosiaľ som peniaze nevidel, tak neviem, ako ďalej postupovať. Nechce so mnou komunikovať, tak neviem ako to mám riešiť.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň,
neuvádzate, či to, že je to pôžička, že ich má vrátiť kamarátka akceptovala. Ak áno a bola si vedomá, že je to pôžička, pošlite jej mimosúdnu výzvu na vrátenie, dajte jej napr. 10 dní na vrátenie a keď to nevráti, musíte podať jedine žalobu. Ako svedok toho, že ste peniaze odovzdali môže byť v podstate ten, kto tam okrem Vás a kamarátky bol. 
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako postupovať pri vymáhaní finančnej zálohy od stolára. Napriek tomu, že nesplnil dohodnuté veci a sám mi napísal, že to nebude stíhať a vráti mi peniaze, doteraz sa k tomu nedostal. Zálohu som poslal na jeho účet a mám dokumentovanú komunikáciu cez WhatsApp, kde sme celú situáciu riešili.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 01.07.2022)

Dobrý deň,
v takýchto situáciách je potrebné v prvom rade od zmluvy o dielo odstúpiť. Podľa ustanovenia § 642 Občianskeho zákonníka máte právo odstúpiť od zmluvy o dielo až do vykonania diela. Ak ešte nič z diela nevykonal, vznikne mu zo zákona povinnosť vrátiť Vám celú zálohu. Ak tak nespraví, budete ho môcť na súde žalovať o zaplatenie dlžnej sumy.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.