Máte
otázku?

Nástup do výkonu trestu odňatia slobody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Dobrý deň, prosím vás, mám otázku ohľadom nástupu do výkonu trestu odňatia slobody. Bol som odsúdený krajským súdom bez mojej prítomnosti na 5 rokov. Keď som volal na súd, povedali mi, že zaslali príkaz na dodanie do výkonu trestu polícii. Bolo mi povedané, že väznica ma vyzve na nástup do výkonu trestu odňatia slobody. Prosím vás, aký je zákonný postup. Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Dobrý deň,

v prípade nástupu do výkonu trestu odňatia slobody Vám príde výzva, aby ste nastúpili do výkonu trestu odňatia slobody. Je veľmi dôležité, aby ste si preberali poštu na adrese, ktorú ste uviedli na súde alebo orgánom činným v trestnom konaní. Pretože poštu Vám budú doručovať na túto adresu. 

 

Vo Vašom prípade si teda počkajte na výzvu na nástup do výkonu trestu odňatia slobody.

Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako mám postupovať v situácii, keď môj syn mal nastúpiť na výkon trestu, na ktorý nenastúpil. Následne bol privedený do výkonu trestu a už je tomu týždeň, no ja som nedostala žiadne informácie. Bol odsúdený za neplatenie výživného, keďže podľahol závislosti na alkohole. Nevie, čo mám robiť. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, aký je ďalší postup? Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 12.01.2024)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 24 Zákona o výkone trestu odňatia slobody:

Odsúdený má právo prijímať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní dvoch hodín. Neuplatnené právo prijať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy.   Vášho syna v zmysle vyššie uvedeného môžete navštevovať raz mesačne v trvaní dvoch hodín v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v ktorom si trest odpykáva. Stačí si teda pozrieť návštevné hodiny daného Ústavu a vo Vami vybranom čase sa dostaviť. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aký je postup, keď niekoho odsúdia na 8 rokov nepodmienečne. Či ho ihneď odvedú na výkon trestu a odňatia slobody, alebo má určený nejaký čas na prípravy, napríklad zrušenie účtu v banke, paušálu alebo na zaslanie korešpondencie pred nástupom do výkonu trestu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 08.06.2022)

Dobrý deň,
ak sa jedná o rozhodnutie okresného súdu, proti ktorému sa odvoláte, rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť ihneď. Hoci by bolo krajským súdom neskôr potvrdené (teda odvolanie zamietnuté), počas rozhodovania krajského súdu môžete vybaviť záležitosť, aby ste boli pripravený na nástup na výkon trestu


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Otec môjho maloletého dieťaťa neplatí výživné, a napriek tomu, že mu bol v trestnom rozkaze uložený ročný podmienečný trest, výživné stále neplatí. Dňa 25. 11. mám ísť na políciu podať trestné oznámenie. Chcem sa opýtať, ako je to v prípade porušenia podmienečného trestu. Dostanem nejaké oznámenie, že má nastúpiť do výkonu trestu? A koľko môže približne trvať, kým príde výzva pre otca môjho dieťaťa, aby sa dostavil na výkon trestu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 23.11.2021)

Dobrý deň,
ak mal podmienečne odložený výkon trestu odňatia slobody, tak najprv musí súd rozhodnúť o tom, že sa tento podmienečne odložený trest vykoná. Až následne mu príde výzva na nástup na výkon trestu odňatia slobody. To, koľko to bude trvať je ťažké odhadnúť. Závisí to aj od súdu, ktorý bude vec riešiť, že kedy bude rozhodnuté o tom, že sa v skúšobnej dobe neosvedčil a musí vykonať trest. Nie je vylúčené, že to budú aj 1-3 mesiace.


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Mojej dcére prišlo oznámenie, že má nastúpiť do väzby do 15 dní od prevzatia listu, avšak ona má termín pôrodu za 11 dní. Ako by sme mali v takomto prípade postupovať?

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 06.11.2021)

Dobrý deň,

v tomto prípade je potrebné o tom upovedomiť súd a v súlade s ustanovením § 409 ods. 3 Trestného poriadku požiadať o odklad výkonu trestu. Podľa zákona sa tehotnej žene odkladá výkon na rok po pôrode. Tzn. že na výkon trestu bude musieť nastúpiť až keď bude mať dieťa 1 rok.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý večer, mám otázku. Prišiel mi trestný rozkaz a mám tam uvedené odňatie slobody. Môžem sa odvolať?

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 17.12.2020)

Dobrý deň,

voči trestnému rozkazu môžete podať opravný prostriedok, ktorým je odpor (nie odvolanie). Odpor voči trestnému rozkazu ale musíte podať do 8 dní od jeho doručenia, pretože ak lehotu nestihnete, tak trestný rozkaz nadobudne právoplatnosť a potom už uložený trest nedokážete zmeniť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala: môjho manžela včera odsúdili na 5 rokov. Neprítomný bol na súde, kde ho zastupoval právnik. Zaujímalo by ma, ako to bude prebiehať - či musí čakať na nejaký papier, alebo poňho prídu. Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 16.09.2019)

Dobrý deň, v prípade uloženia nepodmienečného trestu odňatia slobody, ak odsúdený nie je ihneď po pojednávaní dodaný do výkonu trestu, zašle sa mu výzva na nástupu do výkonu trestu odňatia slobody. V súvislosti s touto výzvou je dôležité, aby si Váš manžel preberal poštu na adrese, ktorú uviedol na účely trestného konania. Rovnako je potrebné danú výzvu rešpektovať. V opačnom prípade totiž môže dôjsť k spáchaniu ďalšieho trestného činu, a síce marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Každopádne až ak sa výzva nebude rešpektovať, tak dôjde k dodaniu odsúdeného do výkonu trestu.

Prvý pokus je teda na báze dobrovoľnosti a až následne sa do výkonu odsúdený dodá aj nedobrovoľne.

Ak to bolo rozhodnutie prvostupňového súdu a bude prípustné odvolanie, tak rozsudok ešte nebude právoplatný. Právo podať odvolanie plynie odo dňa oznámenia rozhodnutia (nie doručenia rozsudku).


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na jeden problém. Mám priateľa vo výkone trestu a žiadajú odo mňa potvrdenie o tom, že sme druh a družka. Ak ho nedodám, nemôžem ho navštíviť. Poslala som čestné vyhlásenie, ale povedali, že to nie je dostatočné, pretože nemáme spoločnú adresu trvalého pobytu. Mohli by ste mi prosím dať radu, ako mám postupovať a ako vybaviť potvrdenie, ktoré mi umožní navštíviť ho? Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 14.08.2018)

Dobrý deň. Odsúdeného môžu vo výkone trestu navštevovať v zásade len blízke osoby. Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon") medzi blízke osoby zaraďuje aj druha a družku, avšak takýto vzťah je potrebné preukázať zákonným spôsobom.

Podľa ustanovenia § 98 ods. 3 spomenutého zákona platí, že: "Príbuzenský vzťah je blízka osoba povinná preukázať výpisom z matriky, sobášnym listom, rodným listom alebo iným dokladom. Ak odsúdený žil pred nástupom do výkonu trestu ako druh a družka, predloží druh alebo družka potvrdenie o prihlásení k pobytu alebo zdieľaní spoločnej domácnosti s odsúdeným pred nástupom do výkonu trestu."

V praxi sa akceptuje potvrdenie ohlasovne v zmysle zákona č. 253//1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Pokiaľ nedokážete preukázať Váš vzťahu druha a družky v súlade s citovaným zákonný ustanovením, zrejme Vás na návštevu nevpustia.

Jedinou možnosťou, ako navštíviť Vášho priateľa (druha) vo výkone trestu tak ostáva uplatnenie ustanovenia § 24 ods. 3 zákona, ktoré určuje, že: "V záujme plnenia programu zaobchádzania, z naliehavého rodinného alebo z iného závažného dôvodu môže riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru povoliť návštevu častejšie a aj inej osobe; návšteva inej osoby nesmie byť na úkor práva odsúdeného prijať návštevu blízkych osôb."


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Bol mi uložený trest odňatia slobody na tri mesiace s ročným odkladom za neplatenie výživného. Akonáhle uplynie táto doba, musím nastúpiť na tento trojmesačný trest do väzenia? Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky usudzujem, že Vám bol uložený trest odňatia slobody na tri mesiace s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu jedného roka. Ak je tomu tak, uvedené znamená, že ak sa v skúšobnej dobe osvedčíte (zjednodušene povedané ak budete počas skúšobnej doby viesť riadny život a riadne vykonáte aj iné prípadne uložené sankcie a splníte eventuálne uložené obmedzenia a povinnosti), nebudete musieť nastúpiť do výkonu trestu odňatia slobody a trest odňatia slobody ako taký vykonať.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kto rozhoduje o preradení do iného ústavu. Môj syn si odpykáva trest v Leopoldove a plánujú ho preradiť do Želiezoviec, napriek tomu, že ho ešte čakajú ďalšie pojednávania v Trnave. Keďže som dôchodkyňa a chcela by som ho navštevovať, týmto ma tento plán stavia do nepríjemnej situácie. Kto by mi mohol pomôcť? Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 04.06.2018)

Dobrý deň, preradenie (podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody - premiestňovanie) je upravené v ustanovení § 10 zákona o výkone trestu odňatia slobody. O premiestňovaní odsúdeného môžu rozhodnúť viaceré orgány, vrátane orgánov činných v trestnom konaní. Ak by však Vás syn podal písomnú žiadosť o premiestnenie späť do Leopoldova, práve z dôvodu, že by ste ho nevedeli navštevovať, o tejto žiadosti by rozhodoval riaditeľ ústavu, v ktorom je Váš syn umiestnený.


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné požiadať o odklad výkonu trestu, ak mi už prišla výzva k nástupu do výkonu trestu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 30.05.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust.§ 409 Trestného poriadku v prípade, že by ste boli v súčasnosti v zlom zdravotnom stave platí  nasledovný postup : 

"Ak odsúdený pred nástupom výkonu trestu odňatia slobody ochorie na takú vážnu chorobu, že dočasne nie je spôsobilý nastúpiť výkon trestu, pretože je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, zašle súdu žiadosť o odklad výkonu trestu spolu s lekárskou správou o svojom zdravotnom stave nie staršou ako 30 dní; v žiadosti je povinný uviesť aj adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť. Ak žiadosť neobsahuje uvedené náležitosti, predseda senátu vyzve odsúdeného, aby žiadosť doplnil v lehote 10 dní; inak sa o žiadosti nekoná, o čom predseda senátu vo výzve odsúdeného poučí.

(2) Na žiadosť predsedu senátu oznámi nemocnica pre obvinených a odsúdených, či zdravotnícke zariadenie Zboru väzenskej a justičnej stráže môže poskytnúť odsúdenému, ktorý požiadal o odklad výkonu trestu podľa odseku 1, potrebnú zdravotnú starostlivosť, alebo na aký čas navrhuje odložiť výkon trestu. Predseda senátu na potrebný čas odloží výkon trestu odňatia slobody, ak v zdravotníckom zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže nemožno poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť."

2./ Ak t.č. nie ste v nemocnici a teda nevzťahuje sa na Vás vyššie uvedené, podľa ust. § 410 Trestného poriadku mohli by ste požiadať o odklad v prípade, že jedná o výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok  a to z dôležitých dôvodov požiadať o odklad a to je možné maximálne na čas troch mesiacov; prípadne predseda senátu môže povoliť odklad max. na 6 mesiacov a to len výnimočne z obzvlášť dôležitých dôvodov, najmä ak by výkon trestu mohol mať pre odsúdeného alebo pre jeho rodinu mimoriadne ťažké následky.

V žiadosti musia byť uvedené dôvody pre odklad výkonu trestu odňatia slobody, samotná práceneschopnosť nie je dôvodom na nenastúpenie výkonu trestu odňatia slobody.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.