Nástup do výkonu trestu odňatia slobody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 27. 11. 2013

Otázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Dobry den, prosim vas, mám otázku ohľadom nástupu do výkonu trestu odňatia slobody. Bol som odsudeny krajskym súdom bez mojej pritomnosti na 5 rokov a ked som volal na sud, bolo mi povedane, ze zaslali prikaz na dodanie do vykonu trestu policii. bolo mi povedané, že vaznica ma vyzve na nastup do výkonu trestu odňatia slobody. prosim, vas aky je zakonny postup.dakujem

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Dobrý deň,

v prípade nástupu do výkonu trestu odňatia slobody Vám príde výzva, aby ste nastúpili do výkonu trestu odňatia slobody. Je veľmi dôležité, aby ste si preberali poštu na adrese, ktorú ste uviedli na súde alebo orgánom činným v trestnom konaní. Pretože poštu Vám budú doručovať na túto adresu. 

 

Vo Vašom prípade si teda počkajte na výzvu na nástup do výkonu trestu odňatia slobody.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: manžela včera odsúdili na 5 rokov, nebol prítomný na súde zastupoval ho právnik, zaujímalo by ma, ako to bude prebiehať, či musí čakať na nejaký papier alebo prídu poňho. Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2019)

Dobrý deň, v prípade uloženia nepodmienečného trestu odňatia slobody, ak odsúdený nie je ihneď po pojednávaní dodaný do výkonu trestu, zašle sa mu výzva na nástupu do výkonu trestu odňatia slobody. V súvislosti s touto výzvou je dôležité, aby si Váš manžel preberal poštu na adrese, ktorú uviedol na účely trestného konania. Rovnako je potrebné danú výzvu rešpektovať. V opačnom prípade totiž môže dôjsť k spáchaniu ďalšieho trestného činu, a síce marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Každopádne až ak sa výzva nebude rešpektovať, tak dôjde k dodaniu odsúdeného do výkonu trestu.

Prvý pokus je teda na báze dobrovoľnosti a až následne sa do výkonu odsúdený dodá aj nedobrovoľne.

Ak to bolo rozhodnutie prvostupňového súdu a bude prípustné odvolanie, tak rozsudok ešte nebude právoplatný. Právo podať odvolanie plynie odo dňa oznámenia rozhodnutia (nie doručenia rozsudku).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na jeden problém. Mám priateľa vo výkone trestu a žiadajú odo mňa potvrdenie o tom, že sme druh a družka, inak vraj nemôžem ísť na návštevu. Poslala som čestné vyhlásenie, ale povedali, že nie je dobré, nakoľko nemáme spoločnú adresu - trvalý pobyt. Mohli by ste mi dať radu, ako mám postupovať a ako vybaviť potvrdenie, aby som ho mohla navštíviť? Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2018)

Dobrý deň. Odsúdeného môžu vo výkone trestu navštevovať v zásade len blízke osoby. Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon") medzi blízke osoby zaraďuje aj druha a družku, avšak takýto vzťah je potrebné preukázať zákonným spôsobom.

Podľa ustanovenia § 98 ods. 3 spomenutého zákona platí, že: "Príbuzenský vzťah je blízka osoba povinná preukázať výpisom z matriky, sobášnym listom, rodným listom alebo iným dokladom. Ak odsúdený žil pred nástupom do výkonu trestu ako druh a družka, predloží druh alebo družka potvrdenie o prihlásení k pobytu alebo zdieľaní spoločnej domácnosti s odsúdeným pred nástupom do výkonu trestu."

V praxi sa akceptuje potvrdenie ohlasovne v zmysle zákona č. 253//1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Pokiaľ nedokážete preukázať Váš vzťahu druha a družky v súlade s citovaným zákonný ustanovením, zrejme Vás na návštevu nevpustia.

Jedinou možnosťou, ako navštíviť Vášho priateľa (druha) vo výkone trestu tak ostáva uplatnenie ustanovenia § 24 ods. 3 zákona, ktoré určuje, že: "V záujme plnenia programu zaobchádzania, z naliehavého rodinného alebo z iného závažného dôvodu môže riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru povoliť návštevu častejšie a aj inej osobe; návšteva inej osoby nesmie byť na úkor práva odsúdeného prijať návštevu blízkych osôb."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať bola som odsúdená na 3 mesiace odňatia slobody s 1 ročným odkladom za výživné. Keď uplynie tá doba, či budem musieť nastúpiť na ten 3 mesačný trest do väzenia, ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky usudzujem, že Vám bol uložený trest odňatia slobody na tri mesiace s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu jedného roka. Ak je tomu tak, uvedené znamená, že ak sa v skúšobnej dobe osvedčíte (zjednodušene povedané ak budete počas skúšobnej doby viesť riadny život a riadne vykonáte aj iné prípadne uložené sankcie a splníte eventuálne uložené obmedzenia a povinnosti), nebudete musieť nastúpiť do výkonu trestu odňatia slobody a trest odňatia slobody ako taký vykonať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať kto rozhoduje o preradení do iného ústavu. Môj syn je vo výkone trestu v Leopoldove a idú ho preradiť do Želiezoviec, napriek tomu, že ho ešte čakajú ďalšie pojednávania v Trnave. Nakoľko som dôchodkyňa a chcela by som ho navštevovať, je to pre mňa dosť nepríjemná situácia. Na koho sa obrátiť o pomoc. Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2018)

Dobrý deň, preradenie (podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody - premiestňovanie) je upravené v ustanovení § 10 zákona o výkone trestu odňatia slobody. O premiestňovaní odsúdeného môžu rozhodnúť viaceré orgány, vrátane orgánov činných v trestnom konaní. Ak by však Vás syn podal písomnú žiadosť o premiestnenie späť do Leopoldova, práve z dôvodu, že by ste ho nevedeli navštevovať, o tejto žiadosti by rozhodoval riaditeľ ústavu, v ktorom je Váš syn umiestnený.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné žiadať o odklad výkonu trestu ak mi už prišla výzva k nástupu do výkonu, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust.§ 409 Trestného poriadku v prípade, že by ste boli v súčasnosti v zlom zdravotnom stave platí  nasledovný postup : 

"Ak odsúdený pred nástupom výkonu trestu odňatia slobody ochorie na takú vážnu chorobu, že dočasne nie je spôsobilý nastúpiť výkon trestu, pretože je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, zašle súdu žiadosť o odklad výkonu trestu spolu s lekárskou správou o svojom zdravotnom stave nie staršou ako 30 dní; v žiadosti je povinný uviesť aj adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť. Ak žiadosť neobsahuje uvedené náležitosti, predseda senátu vyzve odsúdeného, aby žiadosť doplnil v lehote 10 dní; inak sa o žiadosti nekoná, o čom predseda senátu vo výzve odsúdeného poučí.

(2) Na žiadosť predsedu senátu oznámi nemocnica pre obvinených a odsúdených, či zdravotnícke zariadenie Zboru väzenskej a justičnej stráže môže poskytnúť odsúdenému, ktorý požiadal o odklad výkonu trestu podľa odseku 1, potrebnú zdravotnú starostlivosť, alebo na aký čas navrhuje odložiť výkon trestu. Predseda senátu na potrebný čas odloží výkon trestu odňatia slobody, ak v zdravotníckom zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže nemožno poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť."

2./ Ak t.č. nie ste v nemocnici a teda nevzťahuje sa na Vás vyššie uvedené, podľa ust. § 410 Trestného poriadku mohli by ste požiadať o odklad v prípade, že jedná o výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok  a to z dôležitých dôvodov požiadať o odklad a to je možné maximálne na čas troch mesiacov; prípadne predseda senátu môže povoliť odklad max. na 6 mesiacov a to len výnimočne z obzvlášť dôležitých dôvodov, najmä ak by výkon trestu mohol mať pre odsúdeného alebo pre jeho rodinu mimoriadne ťažké následky.

V žiadosti musia byť uvedené dôvody pre odklad výkonu trestu odňatia slobody, samotná práceneschopnosť nie je dôvodom na nenastúpenie výkonu trestu odňatia slobody.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa len informovať na otázku. Ako to je pri nepodmienečnom výkone trestu. Keďže mi bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 3 mesiace nepodmienečne, ako to funguje. Všade čítam, že môžem požiadať súd o skrátenie/prepustenie, pokiaľ dobre správam. Zároveň však všade čítam, že súd rozhoduje do 60 dní a to už uplynie celý môj trest, pokým súd v tejto lehote rozhodne. Za informácie vopred ďakujem a želám ešte pekný deň.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.05.2018)

Dobrý deň. V zásade máte správne informácie a rovnako správne uvažujete. V praxi sa pri pomerne krátkych trestoch odňatia slobody odsúdený dostáva do pozície, kedy ak požiada o podmienečné prepustenie, tak súd ani nemusí stihnúť rozhodnúť v čase, kedy je daný odsúdený ešte stále vo výkone trestu odňatia slobody (tzn. v čase, kedy to má pre odsúdeného ešte význam).

Každopádne aj za daných okolností Vám odporúčam využiť možnosť požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, nakoľko nemožno vo všeobecnosti vylúčiť ani to, že súd by o návrhu na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody stihol rozhodnúť v čase, kedy to má pre odsúdeného ešte význam.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň. Bola som odsúdená na 6 mesiacov, čo podmienečne odložili na 16 mesiacov. Chcela by som sa spýtať ak nerobím žiadny trestný čin, môžem si požiadať o odpustenie trestu po 3 mesiacoch? Mám ba to nárok, aby mi to súd zrušil polovicu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.05.2018)

Dobrý deň, po uplynutí polovice trestu je možné pri prečinoch požiadať o podmienečne prepustenie z výkonu trestu v prípadoch, ak bol obžalovaný odsúdený nepodmienečne. Pri podmienečnom odsúdení (čo je Váš prípad) nie je možné žiadať o odpustenie po uplynutí polovice trestu. Budete musieť počkať na uplynutie skúšobnej doby, po ktorej bude súd rozhodovať o tom, či ste sa v rámci skúšobnej doby osvedčili. Ak súd zhodnotí, že ste viedli riadny život a nespáchali žiadny trestný čin alebo iný delikt, súd rozhodne o tom, že ste sa osvedčili a po právoplatnosti rozhodnutia súdu sa na Vás bude hľadieť akoby ste neboli odsúdená. Rovnako sa uplatní fikcia osvedčenia márnym uplynutím jedného roka odo dňa skončenia skúšobnej doby, ak súd bez Vašej viny nevydal v tejto lehote rozhodnutie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať bol mi uložený trest odňatia slobody na 2roky za zanedbanie povinej viživovacej povinosti. Potom som bol odsúdený za to isté na 1rok a odsedel som si 7mesiacov. Dnes mi bol premenený trest 2ročný. Ako mám postupovať, aby som nemusel nastúpiť do výkonu trestu s min stupňom stráženia minimálne čo najdlhšie.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2017)

Dobrý deň, ak Vám bol premenený trest, budete musieť nastúpiť. Môžete požiadať o odklad výkonu trestu. Hoci nemusíte spĺňať podmienky na odklad o odklade sa ale bude musieť rozhodnúť. Získate tak čas 1-2 mesiace. Nakoniec ale nastúpite.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Chcem sa opýtať, bol som odsúdený okresným súdom na šesť mesiacov 27.7.2017,  pričom som sa v ten deň odvolal na krajský súd doposiaľ mi neprišla žiadna odpoveď. Čo mám urobiť ? 

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Odpovedá: Advokátka (odpoveď odoslaná: 07.11.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

1./ Pokiaľ máte záujem na skorom rozhodnutí vo veci môžete kontaktovať prísl. krajský súd s informáciou, v akom stave  sa odvolacie konanie nachádza.

Adresy resp. kontakty na súdy nájdete tu tomto linku : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud - informačné centrum príslušného súdu.

 

2./ Zdržujte sa v mieste trvalého bydliska, v prípade zmeny bydliska zmenu obratom nahláste konajúcemu súdu.

 

3./ Nevieme dôvod trestného konania, prípadne kontaktujte našu advokátsku kanceláriu za účelom posúdenia prípadu, ako aj samotného odvolania.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň. Bol som právoplatne odsúdený krajským súdom za obzvlášť záväzný zločin nedovolenej na 6 rokov. Chcem sa opýtať, ako to je kedy dostanem nástup na výkon trestu alebo si pre mňa prídu?

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu odňatia slobody

Odpovedá: Advokátka (odpoveď odoslaná: 23.10.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle ust. § 408 Trestného poriadku "ak niet obavy, že odsúdený, ktorý je na slobode, ujde, alebo sa bude skrývať, môže mu predseda senátu na nastúpenie do výkonu trestu poskytnúť primeranú lehotu, aby si mohol obstarať svoje záležitosti. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac odo dňa, keď rozhodnutie uvedené v odseku 1 nadobudlo právoplatnosť."

2./  Podľa ust. § 76 vyhl. o spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy ak odsúdený bez dostatočného ospravedlnenia nenastúpi v určenej lehote na výkon trestu odňatia slobody alebo ak je obava, že ujde, prikáže súdny tajomník, aby bol odsúdený dodaný na výkon trestu do príslušného spádového ústavu na výkon väzby. Ak pobyt odsúdeného nie je známy, súd to na príkaze na dodanie na výkon trestu odňatia slobody výslovne uvedie s tým, že treba vypátrať pobyt odsúdeného. Príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody sa odošle okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, v ktorého obvode má odsúdený trvalé bydlisko; ak trvalé bydlisko odsúdeného nie je známe, príkaz sa odošle okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v obvode súdu.

 

3./ Záver : Môžete sa informovať na prísl. súde v akom štádiu je Vaša vec. Odporúčame súčasne preberať všetky zásielky.

Kontakty na súdy : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud

Bližšie o výkone trestu odňatia slobody : zákon č.475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody na stránke  slov-lex.sk.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk