Máte
otázku?

Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu

Dobrý deň, chcem sa opýtať, dá sa požiadať o odklad nástupu trestu do 1 roka v deň nástupu?

Odpoveď: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že Trestný poriadok nešpecifikuje bližšie, do kedy najneskôr je možné o odklad výkonu trestu odňatia slobody požiadať. Z povahy daného právneho inštitútu ale vyplýva, že odložiť výkon trestu možno výlučne pred tým, ako bol začatý - teda ako by ste nastúpili na výkon trestu.

Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame požiadať o odklad výkonu trestu čo najskôr, a to z dôvodu, aby mal súd primeraný čas na rozhodnutie o Vašej žiadosti.

Odklad výkonu trestu odňatia slobody možno povoliť v nasledovných prípadoch:

- ak bol odsúdenému uložený trest odňatia slobody kratší ako jeden rok: môže požiadať súd o odklad jeho výkonu najviac do uplynutia troch mesiacov od vykonateľnosti odsudzujúceho rozsudku, následne môže odsúdený požiadať o predlženie odkladu najviac o ďalšie tri mesiace - z obzvlášť dôležitých dôvodov, najmä ak by výkon trestu mohol mať pre odsúdeného alebo pre jeho rodinu mimoriadne ťažké následky; celkovo však odklad výkonu trestu nemožno v danom prípade povoliť na čas presahujúci 6 mesiacov od vykonateľnosti odsudzujúceho rozsudku; odsúdený môže požiadať o odklad (na čas prvých troch mesiacov od vykonateľnosti odsudzujúceho rozsudku) len z dôležitých dôvodov - v žiadosti teda musí uviesť dôvody, pre ktoré odklad žiada, pričom o tom, či ide v danej veci o dôležité dôvody, pre ktoré môže súd povoliť odklad výkonu trestu, rozhoduje súd (je potrebné upozorniť, že z dôležitých dôvodov je súd v danom prípade len oprávnený odložiť výkon trestu, nie povinný - aj keby teda išlo o dôležité dôvody na strane odsúdeného pre odklad výkonu trestu, súd nie je povinný výkon trestu odložiť); na čas 4. až 6. mesiaca od okamihu vykonateľnosti odsudzujúceho rozsudku možno, ako sme už uviedli, požiadať o odklad len z obzvlášť dôležitých dôvodov (najmä ak by výkon trestu mohol mať pre odsúdeného alebo pre jeho rodinu mimoriadne ťažké následky)

- ak odsúdený ochorel na takú vážnu chorobu, že dočasne nie je spôsobilý nastúpiť výkon trestu, pretože je v ústavnej zdravotnej starostlivosti (teda v nemocničnom alebo inom obdobnom zariadení) - v danom prípade je spolu so žiadosťou o odklad výkonu trestu potrebné zaslať lekársku správu o zdravotnom stave nie staršiu ako 30 dní a súčasne je povinný uviesť vo svojej žiadosti aj adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť

- ak je odsúdená tehotná alebo je matkou novonarodeného dieťaťa (odklad výkonu trestu sa povolí na 1 rok po pôrode).

Trápi vás "Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať, keď mám nástup do výkonu odňatia slobody mám na to ešte 3 týždne. Dá sa dať odklad.

Odpoveď: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu

(odpoveď odoslaná: 03.09.2021)

Dobrý deň,
ak spĺňate zákonné podmienky, môžete požiadať o odklad výkonu trestu. Najjednoduchšie podmienky sú pri treste do 1 roka, kedy je možné z dôležitých dôvodov požiadať o 3 mesačný odklad.


Podotázka: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať na odklad trestu s dôvodu, že čakáme prírastok do rodiny. Priateľka by ostala sama s dvoma deťmi, plus tretie na ceste. Mám nárok na odklad?

Odpoveď: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu

(odpoveď odoslaná: 20.06.2021)

Dobrý deň,
takýto dôvod odkladu výkonu trestu by bolo možné uplatniť v prípade uloženého trestu nie dlhšieho ako 1 rok a zároveň by Vám súd (ak preukážete dôležité dôvody) mohol výkon trestu odložiť najviac o 3 mesiace. Odklad kvôli tehotenstvu a pôrodu sa vzťahuje na odsúdené ženy, nie partnerov žien.


Podotázka: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
dnes mám nastúpiť do výkonu trestu. Ale kvôli úveru a rodinným záležitosiam potrebujem odklad dá sa to?

Odpoveď: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu

(odpoveď odoslaná: 08.02.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku závisí od toho na aký dlhý trest ste boli odsúdený. Vami uvedeným spôsobom je možné odložiť iba trest odňatia slobody neprevyšujúci 1 rok. Výkon sa odloží najviac o 3 mesiace. Ďalší odklad toho istého trestu je možný iba výnimočne z obzvlášť dôležitých dôvodov.


Trápi vás "Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu (Trestné právo)

Dnes ma odsúdili na 8 mesiacov a na nástup trestu som dostal 3 dni. Môžem požiadať o odklad trestu?

Odpoveď: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu

(odpoveď odoslaná: 07.08.2018)

Dobrý deň, o odklad výkonu trestu odňatia slobody je možné požiadať zo zákonných dôvodov. Stručne ich možno zhrnúť ako zdravotné dôvody, teda ak ochoriete na takú chorobu (ktorá musí byť liečená ústavnou formou), ktorú nedokážu liečiť v nemocnici pre odsúdených je možné požiadať o odklad výkonu trestu odňatia slobody. To, či sú splnené podmienky na odklad bude skúmať predseda senátu. K žiadosti je nutné priložiť lekárske správy nie staršie ako 30 dní. Druhou možnosťou žiadosti o odklad výkonu trestu odňatia slobody, neprevyšujúcej 1 rok, sú dôležité dôvody (môže ísť o pracovné, rodinné, týkajúce sa Vašej obchodnej spoločnosti...). Predseda senátu môže odložiť výkon trestu odňatia slobody z týchto dôvodov na najviac tri mesiace. Predĺženie odkladu výkonu trestu odňatia slobody je možný iba vo výnimočných prípadoch, ak by výkon trestu mohol mať pre Vás alebo Vašu rodinu mimoriadne ťažké následky. Na odklad samozrejme nie je právny nárok a žiadosť treba relevantným spôsobom odôvodniť.


Podotázka: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať dostal som 18 mesiacov a podal som si žiadosť o odklad, prišlo mi, že sa mi zamieta, ale nie je tam napísané do koľko dni mám nastúpiť. Mám čakať na ešte nejaký papier alebo mám nastúpiť čo najskôr? A ešte jedna otázka, či sa dá požiadať aj druhý krát o odklad zo zdravotných dôvodov, lebo tu prvú som mal z rodinných dôvodov Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu

(odpoveď odoslaná: 31.07.2017)

Dobrý deň, Trestný poriadok žiadnym spôsobom neupravuje ako postupovať v takýchto prípadoch. Z našich skúseností Vám však môžeme uviesť, že súdy neposielajú po zamietnutí žiadosti o odklad nové výzvy na nástup na výkon trestu. Tzn. že v takom prípade je potrebné čo najskôr nastúpiť na výkon v zmysle pôvodnej výzvy. Vo Vašom prípade ste najprv požiadali o odklad výkonu trestu podľa ustanovenia § 410 Trestného poriadku. Zákon žiadnym spôsobom nevylučuje možnosť opätovne požiadať o odklad výkonu trestu podľa ustanovenia § 409 Trestného poriadku (zdravotné dôvody), najmä ak došlo k výraznému zhoršeniu Vášho zdravotného stavu. Svoj zdravotný stav však musíte preukázať lekárskou správou nie staršou ako 30 dní.


Podotázka: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, 04. 07. 2017 mi došiel nástup do výkonu trestu do 20 dní. Chcel by som sa spýtať, či by sa dal ešte dať odklad, a ak áno tak, či na základe toho, že sa mi zhoršil psychický stav a nastali nám v rodine problémy.

Odpoveď: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu

(odpoveď odoslaná: 06.07.2017)

Dobrý deň. V zásade nie je vylúčené, aby ste o odklad výkonu trestu odňatia slobody požiadali aj po tom, čo Vám bola doručená výzva na nástup do výkonu trestu. Vami uvádzané dôvody by mohli byť dôvodom na odklad výkonu trestu jedine vtedy, ak by ich bolo možné podľa názoru súdu subsumovať pod ustanovenia upravujúce odklad výkonu trestu (§ 409 a § 410 Trestného poriadku).

Odklad výkonu trestu

§ 409

(1) Ak odsúdený pred nástupom výkonu trestu odňatia slobody ochorie na takú vážnu chorobu, že dočasne nie je spôsobilý nastúpiť výkon trestu, pretože je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, zašle súdu žiadosť o odklad výkonu trestu spolu s lekárskou správou o svojom zdravotnom stave nie staršou ako 30 dní; v žiadosti je povinný uviesť aj adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť. Ak žiadosť neobsahuje uvedené náležitosti, predseda senátu vyzve odsúdeného, aby žiadosť doplnil v lehote 10 dní; inak sa o žiadosti nekoná, o čom predseda senátu vo výzve odsúdeného poučí.

(2) Na žiadosť predsedu senátu oznámi nemocnica pre obvinených a odsúdených, či zdravotnícke zariadenie Zboru väzenskej a justičnej stráže môže poskytnúť odsúdenému, ktorý požiadal o odklad výkonu trestu podľa odseku 1, potrebnú zdravotnú starostlivosť, alebo na aký čas navrhuje odložiť výkon trestu. Predseda senátu na potrebný čas odloží výkon trestu odňatia slobody, ak v zdravotníckom zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže nemožno poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť.

(3) Výkon trestu odňatia slobody na tehotnej žene alebo na matke novonarodeného dieťaťa predseda senátu odloží na jeden rok po pôrode.

(4) Proti rozhodnutiu podľa odsekov 2 a 3 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

(5) Ak odsúdený zneužíva povolený odklad alebo ak je obava, že ujde, alebo sa bude skrývať, predseda senátu odklad výkonu trestu uznesením odvolá.

§ 410

(1) Výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok môže predseda senátu z dôležitých dôvodov odložiť, a to na čas najviac troch mesiacov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie podľa § 408 ods. 1.

(2) Ďalší odklad výkonu takého trestu alebo jeho odklad na dlhší čas ako na tri mesiace môže povoliť predseda senátu, a to len výnimočne z obzvlášť dôležitých dôvodov, najmä ak by výkon trestu mohol mať pre odsúdeného alebo pre jeho rodinu mimoriadne ťažké následky. Odklad však možno povoliť najviac na čas šiestich mesiacov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie uvedené v § 408 ods. 1.

(3) Ak je obava, že odsúdený ujde, alebo ak zneužíva povolený odklad, predseda senátu odklad odvolá.

(4) Proti rozhodnutiu, ktorým bol povolený odklad výkonu trestu podľa odseku 2, môže prokurátor podať sťažnosť.


Trápi vás "Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či je možné odložiť výkon trestu. Som odsúdený na dva mesiace a chcel by som požiadať o odloženie výkonu trestu z dôvodu. V máji som nastúpili do zamestnenia, ktoré som hľadal dva roky a som ešte mesiac v skúšobnej dobe ak by som musel nastúpiť prepustili by ma ak nie tak sa tam môžem po odpykaní trestu vrátiť. Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu

(odpoveď odoslaná: 23.06.2017)

Dobrý deň. V zmysle § 410, ods. 1 a 2 Tresného poriadku ,, Výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok môže predseda senátu z dôležitých dôvodov odložiť, a to na čas najviac troch mesiacov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o výkone trestu odňatia slobody, t.j. od právoplatného odsudzujúceho rozsudku. Ďalší odklad výkonu takého trestu alebo jeho odklad na dlhší čas ako na tri mesiace môže povoliť predseda senátu, a to len výnimočne z obzvlášť dôležitých dôvodov, najmä ak by výkon trestu mohol mať pre odsúdeného alebo pre jeho rodinu mimoriadne ťažké následky. Odklad však možno povoliť najviac na čas šiestich mesiacov odo dňa, keď nadobudol právoplatnosť odsudzujúci rozsudok. 


Podotázka: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či je adekvátny dôvod odloženie trestu aj pracovná zmluva a jej riadne ukončenia. Pracujem totiž vo firme kde je výpovedná lehota dva mesiace. Ak by som ju porušil tak by som prišiel o zárobok, ktorý som si odpracoval. Môžem tento dôvod uviesť súdu a je to dôvod na to, aby som dostal odklad?

Odpoveď: Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu

(odpoveď odoslaná: 14.03.2017)

Dobrý deň, toto nebude akceptovateľný dôvod na odklad výkonu trestu odňatia slobody.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Žiadosť o odklad trestu v deň nástupu na výkon trestu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku