Máte
otázku?

Napadnutie darovacej zmluvy treťou osobou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Napadnutie darovacej zmluvy treťou osobou

Rodičia darovali mojej sestre a jej druhému maželovi RD s tým, že ich doopatrujú, alebo zabezpečia adekvátne náhradné bývanie. Pred štyrmi rokami sestra zomrela a jej 2. manžel zostal bývať v RD. Po sestre zostali 3 deti, 2 z prvého manželstva a 1 z druhého. Po jej smrti každý z nich zdedil nejaké percento, takže vlastníkmi sú všetci štyria. Rodičia sa z RD odsťahovali (nezniesli, že si sestrin muž začal vodiť do domu priateľku) Sestrin 2 manžel sa začal v dome "rozťahovať", sestriným deťom z 1.manželstva obmedzuje pohyb po RD, tým, že zamyká spoločné priestory, vulgárne sa k ním správa, narúša vzájomné spolunažívanie a mne znemožnil vstup do garáže, ktorej som majiteľkou, napriek tomu, že v darovacej zmluve je vecné bremeno, že musí sprístupniť každodobému majiteľovi garáže prechod cez pozemok, ktorý patrí RD. Moji rodičia o celej situácii majú vedomosť, no vzhľadom k tomu, že majú vek, viac ako 70. rokov a otec je po mozgovej príhode, nechcú sa už púšťať do sporov so "svojím zaťom". Nezabezpečil rodičom primerané bývanie (zabezpečila ho druhá sestra) a mne znemožnil vstup do garáže. Môžem túto darovaciu zmluvu napadnúť aj ja, keďže si myslím, že nie je dodržané vecné bremeno ako podmienky darovacej zmluvy?

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy treťou osobou

Dobrý deň, pokiaľ darcovia stále žijú, nie je možné napadnúť darovaciu zmluvu tretími osobami. Mohli by to urobiť iba darcovia a to iba zo zákonných dôvodov. Po smrti darcu majú dedičia právo darovaciu zmluvu napadnúť. Vidím tam možnosť napadnúť ju aj z dôvodu kombinácie darovacej zmluvy s vecným bremenom a to v závislosti od spôsobu formulácia zmluvy.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy treťou osobou (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Sme traja bratia. Ja najmladší. Moj najstarší brat dal podpísať darovaciu listinu mame pol roka pred smrťou.
Bez nášho vedomia. Bolo to pred desiatimi rokmi. V roku 2009 v darovacej listine napísal pre seba všetok majetok aj pozemky, čo mama zdedila po ocovi.
Mňa svojimi rečami najstarší brat stále klamal. Dohadovali sme sa ústne. Ale nič čo sme sa dohodli nikdy nesplnil. Stále mi klamal. Nič nemám napísané na seba.
To je ako by ma vydedil. Nemám po mame a otcovi žiaden majetok. Prosím Vás pomôžte mi.
Môžem ho po desiatich rokoch dať na súd, keď sa s ním nedá dohodnúť.
Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy treťou osobou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2021)

Dobrý deň,
počas života môže vlastník nehnuteľnosti slobodne nakladať so svojim majetkom. Ak darovacia zmluva mala všetky zákonné náležitosti a matka v čase darovania bola spôsobilá na právne úkony, je táto zmluva platná a napadnúť by sa dala veľmi ťažko. De facto týmto spôsobom vedia rodičia svoje deti "vydediť", a to tým spôsobom, že prevedú počas svojho života majetok, nakoľko sa nič v dedičskom konaní nevlastnia, nededí sa. V prípade, že s bratom nemáte spomínané dohody spísané, bude veľmi ťažké na základe ústnych dohôd od neho niečo vymáhať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy treťou osobou (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa dá napadnúť darovacia zmluva. Boli sme manželia 24 rokov a bývali sme v RD mojich svokrovcov. Chceli sme tam ostať bývať tak sa vyplatila manželova sestra (na čo sme si brali hypotéku a prerobil sa dom). Teraz sme rozvedení a ja som sa až teraz dozvedela, že dom mu bol darovaný a ja nemám na nič nárok. Hypotéka sa stále platí. Dá sa niečo robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy treťou osobou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2020)

Dobrý deň,
ak boli svokrovci spôsobilí na právne úkony, je veľmi malá šanca, že by sa úspešne dala napadnúť platnosť darovacej zmluvy. Ak sa však peniaze z úveru (spoločného) použili na rekonštrukciu jeho domu (výlučný majetok) môžete v rámci vyporiadania BSM žiadať, aby nahradil investovanú čiastku do jeho majetku. Ak sa totiž zo spoločného majetku investujú peniaze do výlučného majetku jedného z manželov, má tento manžel povinnosť vrátiť tieto peniaze do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy treťou osobou (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem,
Rodičia mi darovali pozemok v roku 2012 v čase, keď som bola vydatá. Pred dvomi týždňami nás súd na môj podnet rozviedol a exmanžel sa nechce dohodnúť na majetkovom vyrovnaní, navyše chce napadnúť predmetnú darovaciu zmluvu, lebo má pocit, že mu z pozemku patrí polovica. Akú ma šancu na úspech súdnou cestou? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy treťou osobou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2020)

Dobrý deň,
Vám darovaný pozemok rodičmi ako darcami nespadá do bezpodielivého spoluvlastníctva manželov a preto nie je ani predmetom vyporiadania BSM. Žaloba, ktorú by podal manžel, sa nemôže opierať o jeho pocit, že mu patrí polovica pozemku. Manžel nebol účastníkom darovacej zmluvy.

Váš bývalý manžel nemá právny nárok na predmetný pozemok, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Druhou otázkou je, či na predmetnom pozemku sa nachádza napr. RD, ktorý ste postavili počas trvania manželstva. Potom pokiaľ by RD v rámci vyporiadania BSM pripadol napr. Vám, problém je vyriešený. Ak by pripadol RD manželovi, bude potrebné vyriešiť aj právny vzťah k pozemku (nájomná zmluva, predaj pozemku).

Na vyporiadanie BSM odporúčame kontaktovať advokáta.

Vo veci vyporiadania máte niekoľko možností :

1./ Dohoda o vyporiadaní BSM

2./ Podanie na súd - žaloba o vyporiadanie BSM, ktorú môžete podať v lehote do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva,

3./Ak by ste sa nedohodli na vyporiadaní BSM, ani by ste nepodali návrh na vyporiadanie BSM cestou súdu, následne platí ust. § 149 ods. 4 Obč.zákonníka :


"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Na vyporiadanie BSM odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Napadnutie darovacej zmluvy treťou osobou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy treťou osobou (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či by bolo možné napadnúť darovaciu zmluvu v tomto prípade: jeden rodinný príslušník, ktorý nemá rodinu okrem svojho brata a, ktorý bol v tom čase výlučný vlastník nehnuteľnosti po svojich rodičoch, je alkoholik s mnohými diagnózami a žil v zlých sociálnych podmienkach. Jeho brat sa s ním prestal stýkať práve kvôli problémom s alkoholom. Začala k nemu chodiť istá pani, nosievala mu alkohol a bol tam očividný zámer získať nehnuteľnosť, čo sa jej aj darovacou zmluvou podarilo. Dá sa s tým niečo robiť ?

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy treťou osobou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pre darovaciu zmluvu platia pomerne stručné ustanovenia Občianskeho zákonníka - ust. § 628 a nasl. (citujeme) :

"§ 628 :
(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. 
(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. 
(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. 
§ 629 : Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. 
§ 630 :
Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Pre darovaciu zmluvu ako právny úkon platia aj všeobecné ustanovenia o právnych úkonoch. Podľa ust. § 37 Občianskeho zákonníka platí, že "právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný; ako aj ust. § 39a/ Občianskeho zákonníka (citujeme) :
"Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere."
 

Odporúčame kontaktovať advokáta, aby preskúmal darovaciu zmluvu, ako aj okolnosti za ktorých bola uzatvorená a hlavne či bratovi zostalo aspoň zatiaľ právo užívania nehnuteľnosti.

Aktuálny stav nehnuteľnosti zistite na stránke www.katasterportal.sk.

Pre podanie návrhu na súd o neplatnosť darovacej zmluvy odporúčame darcovi, aby kontaktoval advokáta, ktorý súčasne zváži aj podanie trestného oznámenia. 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Napadnutie darovacej zmluvy treťou osobou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku