Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov

Úvod

 

Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov je špecifikom našej právnej úpravy, pričom zjednodušene možno povedať, že ide o situácie, kedy určitý subjekt neužíva vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý mu bol daný do užívania pozemkovým úradom alebo príslušným okresným úradom, odbor pozemkový a lesný, a to v období od roku 1991 do roku 2008.

 

Spomenuté náhradné užívanie sa realizovalo cez zákonnú úpravu ustanovenia § 15 zákona
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách. Hoci je už v súčasnosti táto právna úprava (§ 15) zrušená, jej niektoré právne dôsledky trvajú dodnes. Podstata inštitútu náhradného užívania pritom spočívala v tom, že vlastníkom takpovediac roztrúsených pozemkov, ktoré boli v minulosti v užívaní poľnohospodárskych družstiev, sa vymerali plochy v celku o výmere zodpovedajúcej súhrnu plôch roztrúsených pozemkov.

 

Dôvodom pre takýto postup bola práve veľká rozdrobenosť pozemkov a s tým súvisiaca faktická neobrábateľnosť takýchto pozemkov.

 

Zákonom č. 153/2017 Z.z. sa novelizoval zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“), pričom táto novela priniesla okrem iného záväzný termín – deň 28.02.2018, dokedy je potrebné podať návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku.

 

Ak rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov vydané podľa spomínaného (a v súčasnosti už zrušeného) § 15 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách t.j. doterajšie rozhodnutie o náhradnom užívaní nestratilo platnosť, môže subjekt - vlastník pozemku, ktorému bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania (tzn. doterajší náhradný pozemok), podať na príslušný okresný úrad, odbor pozemkový a lesný spomínaný návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku, a to na čas do:

 

 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo do neskoršieho dňa uvedeného v tomto rozhodnutí,
 • výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu,
 • právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy alebo
 • prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok.

 

Ak občania, ktorým boli v minulosti pridelené poľnohospodárske pozemky do náhradného užívania, nedodržia blížiacu sa lehotu na podanie návrhu na podnájomnú zmluvu, môžu prísť o právo na užívanie týchto pozemkov. Čo všetko musí návrh obsahovať? Aké jednotlivé podmienky musí spĺňať?

 

Z návrhu na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje a musia v ňom byť uvedené aj nasledujúce obsahové náležitosti:

 • názov katastrálneho územia,
 • doterajšie rozhodnutie, ktorým bol navrhovateľovi doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania a
 • označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku.

 

Okrem uvedených obsahových náležitostí zákon upravuje aj obligatórne (povinné) prílohy, ktoré treba k návrhu pripojiť:

 • zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu a
 • čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na spomenuté pozemky.

 

Za predpokladu, že návrh nebude obsahovať niektorú obsahovú náležitosť alebo povinnú prílohu, správny orgán, ktorým je príslušný okresný úrad, odbor pozemkový a lesný pomôže navrhovateľovi nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil. Zároveň ho poučí, aký význam môže mať neodstránenie nedostatkov pre ďalší priebeh administratívneho konania.

 

Lehota na podanie návrhu na podnájomnú zmluvu uplynie 28. februára 2018. Čo sa stane, ak ju vlastník nestihne? Stratí definitívne možnosť tieto pozemky využívať? Môže sa totiž stať, že niekto si odloží povinnosť na poslednú chvíľu, a potom bude chorý, odcestovaný a pod. Existuje možnosť poverenia/splnomocnenia inej osoby – za akých podmienok

 

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku možno podať len do 28. februára 2018. Zároveň je potrebné uviesť, že v dôsledku nepodania návrhu do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Z uvedeného dôvodu nie je vhodné nechávať si podanie návrhu na poslednú chvíľu.

 

Vzhľadom na to, že na konanie o návrhu na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ktorým je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok), nie je vylúčené, aby sa navrhovateľ pri podaní návrhu alebo rámci administratívneho konania ako takého nechal zastúpiť, či už advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí.

Splnomocnenie na zastupovanie však treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Aj pre prípad zastúpenia opätovne platí, že ak aj niekto uvažuje na tým, že sa nechá zastúpiť, nie je vhodné, nechávať si to na poslednú chvíľu, aby mal prípadný zástupca dostatok času na prípravu a podanie návrhu tak, aby bola zachovaná lehota do 28. februára 2018.

 

Okrem všeobecného zastúpenia v rámci administratívneho konania zákon určuje aj určitý špecifický režim konania v mene vlastníka, ktorému bol pridelený náhradný pozemok. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má s vlastníkom, ktorému bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, uzatvorenú nájomnú zmluvu na tento doterajší náhradný pozemok (zákon pre takúto osobu používa legislatívnu skratku „hospodáriaci subjekt“), môže v mene tohto vlastníka konať vo veci vydania rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku.

 

Ak hospodáriaci subjekt podá v mene vlastníka návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku, tento vlastník priamo zo zákona vstupuje do procesného postavenia navrhovateľa. V takomto prípade je prílohou návrhu aj nájomná zmluva na doterajší náhradný pozemok a účastníkom administratívneho konania je tak hospodáriaci subjekt, ako aj a vlastník, ktorému bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok.

 

Po podaní návrhu skúma okresný úrad či sú splnené zákonné podmienky. Musia byť pre pokračovanie užívania náhradných pozemkov splnené všetky podmienky alebo zákon pripúšťa aj nesplnenie niektorej z nich?

 

V rámci administratívneho konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku skúma príslušný okresný úrad, odbor pozemkový a lesný preukázanie nasledujúcich podmienok:

 • navrhovateľ je osobou, ktorej bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok,
 • doterajšie rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov nestratilo platnosť,
 • navrhovateľ vlastní v katastrálnom území poľnohospodársku pôdu podľa zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, ktorý tvoril prílohu jeho návrhu najmenej vo výmere doterajšieho náhradného pozemku, pričom výmera sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve navrhovateľa na dotknutých pozemkoch a
 • doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne a identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom.

 

Pokiaľ by sa v rámci administratívneho konania nepreukázalo splnenie vyššie uvedených podmienok, príslušný okresný úrad, odbor pozemkový a lesný rozhodne, že nevzniká podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku. Spomenuté zákonné podmienky pritom musia byť splnené všetky, nakoľko zákon v tomto smere neupravuje žiadne výnimky.

 

Ak nie sú splnené podmienky a úrad rozhodne, že nevzniká podnájomný vzťah (teda končí), môže vlastník aj dodatočne, po ich splnení, podať nový návrh na podnájomnú zmluvu?

 

Zákonná úprava výslovne určuje, že administratívne konanie o návrhu na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku začne uplynutím lehoty na podanie návrhu, tzn. nasledujúcim dňom po 28. februári 2018. Pokiaľ ide o lehotu na rozhodnutie o podanom návrhu, táto je až do 29. februára 2020,dokedy musí príslušný okresný úrad, odbor pozemkový a lesný rozhodnúť o podanom návrhu.

 

Vychádzajúc z uvedeného vyplýva, že ak príslušný okresný úrad, odbor pozemkový a lesný rozhodne, že nevzniká podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku, pričom dôvodom pre vydanie takéhoto rozhodnutia bolo nesplnenie zákonných podmienok, fakticky nie je možné podať nový návrh, pretože v čase rozhodovania správneho orgánu už nebude môcť byť dodržaná lehota podania do 28. februára 2018.

 

V prípade negatívneho rozhodnutia však bude môcť navrhovateľ využiť riadny opravný prostriedok, ktorým je odvolanie. Podanie odvolania totiž zákon vylučuje len v prípade, ak sa vydá rozhodnutie, že vzniká podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku. Nie je totiž účelné, aby sa podávalo odvolanie vtedy, ak správny orgán vydal z pohľadu navrhovateľa kladné rozhodnutie.
Autor článku:
JUDr. Milan Ficek, advokát

Podobné články z rovnakej oblasti práva:
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku