Máte
otázku?

Môže exekútor siahnuť na dom ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Môže exekútor siahnuť na dom ?

Dobrý deň. Domácnosť čelíme určitým problémom. Mama si vzala pôžičky od viacero nebankoviek. Keďže pobiera len polovičný invalidný dôchodok, nie je schopná ich včas splácať. Nebola ochotná nám o tom poskytnúť viac informácií, no našli sme dokumenty od vymáhačských spoločností. Rodinný dom, v ktorom bývame, je na meno otca, ktorý je jeho jediným vlastníkom. Chcel by som sa opýtať, či môže exekútor alebo vymáhačská spoločnosť siahnuť na dom. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na dom ?

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o otázku, či môže exekútor siahnuť na dom, k tomu uvádzame: 

Ak som situáciu správne pochopil, Vaša otázka smeruje k možnosti exekúcie nehnuteľnosti – rodinného domu. Podľa § 134 ods. 1 Exekučného poriadku pre exekúciu predajom nehnuteľnosti platí, že:

Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len "upovedomenie o začatí exekúcie") súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného.

Podľa § 167 a nasl. Exekučného poriadku upravujúce zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach:

Podľa § 170 (ak je nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností) a § 175 (ak nehnuteľnosť nie je zapísaná v katastri nehnuteľností) Exekučného poriadku:

Exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného.

V danom prípade bude teda dôležité, kto je ako vlastník zapísaný v katastri nehnuteľností, pokiaľ je výlučným vlastníkom to iba Váš otec, na rodinný dom by Vám nemal nikto žiadnym spôsobom siahnuť (keďže ide o rodinný dom, tak predpokladám, že je zapísaný v katastri nehnuteľností).

Odpoveď na otázku, či môže exekútor siahnuť na dom je vo Vašom prípade negatívna. Exekútor nemôže siahnuť na dom.

Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na dom ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže exekútor siahnuť na dom ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môže mi exekútor nariadiť záložné právo na byt, ak už naň má záložné právo banka, ktorej splácam hypotéku? Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na dom ?

(odpoveď odoslaná: 30.07.2022)

Dobrý deň,
na vašu otázku uvádzame, že exekučné záložné právo môže byť zriadené aj exekútorom napriek tomu, že na nehnuteľnosti viazne záložné právo banky. Podľa ust. § 151h/ ods. 6 Obč. zákonníka platí :

"Konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na záloh možno viesť iba vtedy, ak oprávneným je záložný veriteľ alebo ak záložný veriteľ s výkonom rozhodnutia alebo s exekúciou súhlasí."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že k predaju nehnuteľnosti v exek. konaní by mohlo teoreticky dôjsť len v prípade súhlasu hlavního veriteľa - banky a keďže úver splácate, nepredpokladáme, že by banka dala súhlas na predaj nehnuteľnosti v exek. konaní. Predpokladáme tiež, že banka nie je oprávneným v exekučnom konaní, teda peniaze vymáhané v exekučnom konaní dlhujete niekomu inému a teda nie banke. Ak ide o nehnuteľnosť, v ktorej aj bývate s rodinou, pre predaj nehnuteľnosti je nevyhnutný aj súhlas súdu za zákonných podmienok.

Podstatné vo všom prípade je aká je suma pohľadávky vymáhaná cestou súdneho exekútora. Ak je suma 2000 € podajte u súdneho exekútora žiadosť o splátky, prípadne si dohodnite s oprávneným v exekučnom konaní splátky.

Kontaktujte nás pre riešenie problému, lebo potrebujeme vedieť podrobnejšie okolnosti exekúcie.

Pokiaľ máte záujem o konzultáciu, potom si ju môžete objednať na tomto odkaze https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na dom ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, som dlžníkom RTVS v sume 700 €, a preto mi bola uvalená exekúcia na rodinný dom. Momentálne tam bývam a mám tam aj trvalý pobyt. Nedávno mi z exekučnej kancelárie volali, že môj dlh vyriešia predajom môjho domu. Majú na to právo? Vojtech

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na dom ?

(odpoveď odoslaná: 16.04.2022)

Dobrý deň, k vami položenej otázke uvádzame, že pokiaľ vám volali na mobil. telefón z exekútorského úradu, tel. číslo exek. úradu si môžete zistiť priamo na stránke exek. úradu.

Vo veci dlhu 700 € a predaja nehnuteľnosti, ktorej ste vlastníkom a máte tam trvalý pobyt, uvádzame, že podľa ust. § 63 exek. poriadku platí :

"(2) Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur (ďalej len „drobné exekúcie“), nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.
(3) Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 2, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že predaj nehnuteľnosti by mohol prísť do pvahy len pri dlžnej sume nad 2000 € a že by bolo preukázané, že exekútor nemôže pohľadávku vymôôcť iným spôsobom. Predaj nehnuteľnosti za zákonom splnených podmienok podlieha však schváleniu súdu. Dovoľujeme si vysloviť vážnu pochybnosť, že by súd vysvovil súhlas s predajom nehnuteľnosti, keďže v nhenuteľnsoti máte hlásený trvalý pobyt a dlžná suma je 700 €.
 
Odporúčam poslať exekútorovi žiadosť o splátky v zmysle ust. § 61g/ exek. poriadku :

"Žiadosť povinného o splátky
(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.
(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.
(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na dom ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či mi môže exekútor siahať na dom, ak mám dlžnú čiastku na hypotéke 600 eur.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na dom ?

(odpoveď odoslaná: 28.06.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 63 ods. 2 a 3 exek. poriadku :

"Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur (ďalej len „drobné exekúcie“), nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom."

(3) Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 2, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr."

Uvedené zák. ustanovenie je jasné. Exekúcia predajom nehnuteľností by bola možná len na základe schválenia súdom v prípade, že proti povinnému sú vedené viaceré exekúcie a exekútor by preukázal, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Pokiaľ máte len jednu exekúciu na sumu 600 € súd by takýto súhlas na predaj nehnuteľnosti v exek. konaní by ani neudelil.


Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na dom ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na dom ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Momentálne mám pohľadávku vo výške 65,16 €, avšak táto suma sa každý mesiac zvyšuje o 32 €. Momentálne som bez práce a neviem ju splatiť, kým nezačnem opäť pracovať. Môže mi exekútor siahnuť na dom, ktorý vlastním spolu s dvoma súrodencami?

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na dom ?

(odpoveď odoslaná: 19.02.2021)

Dobrý deň,
nevieme z coho vychádzate, že pohľadávka cca 65 eur sa pri jej nesplatení každým mesiacom navyšuje o 32 eur. Ak by ste aj mali písomnú zmluvu o pôžičke, táto je neplatná v zmysle us. § 39a/ Obč. zákonníka o úžere.

Pre dlžnú sumu cca 65 eur v prípade priznania súdnym rozhodnutím  exekútor nemôže nariadiť predaj Vašej nehnuteľnosti.


Podotázka: Môže exekútor siahnuť na dom ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, obávam sa, že sa obraciate na nesprávnu osobu. Ja som umelá inteligencia a nevykonávam prax právneho poradenstva. Aj tak mi ale nebude problém opraviť gramatiku a štýlistiku textu, ktorý ste poskytli. Dobrý deň, potreboval by som malú pomoc od pána advokáta. Môj známy má takýto problém: dostal exekúciu na nehnuteľnosť v sume 3600 €. Komunikuje s exekútorom a veriteľovi poslal žiadosť o splátkový kalendár na 200 €. Veriteľ nesúhlasil, no uviedol poznámku, že neudelenie splátkového kalendára nebráni posielaniu ľubovoľnej sumy na splatenie dlhu. Chcel by som sa opýtať, ako by to mal náš známy chápať. Ak bude posielať peniaze každý mesiac, vezmú mu napriek tomu nehnuteľnosť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na dom ?

(odpoveď odoslaná: 03.12.2020)

Dobrý deň,

z otázky predpokladáme, že sa pýtate na prípadný predaj nehnuteľnosti - bytu alebo rodinného domu v exekučnom konaní.

Podľa ust. § 63 ods. 3 exek. poriadku platí :

"Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 2, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že predaj nehnuteľnosti v exek. konaní nemožno vykonať výnimočne a len na základe schválenia súdu. Vzhľadom na výšku dlhu v exek. konaní a platení splátok súd sme názoru, že by súd predaj nehnuteľnosti neschválil. Odporúčame úhradu dlhu v exek. konaní čo najskoršie, aby Vám nerástli zbytočne náklady súdneho exekútora, ktoré dlžník - povinný v exek. konaní bude musieť uhradiť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môže exekútor siahnuť na dom ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám exekúciu za nezaplatené zdravotné poistenie vo výške 2500 €. Môže mi exekútor predať rodinný dvojdom, ktorý má hodnotu približne 100 000 €? Poistenie nebolo zaplatené v rokoch 2012 a 2013, pričom exekúcia je staršia ako päť rokov. Poisťovňa zadala vymáhanie exekútorovi, napriek tomu, že som dokázala, že dve tretiny tejto sumy som uhradila so správnym variabilným symbolom a na správny účet. Odpísali mi, že úhradu zaúčtovali na inú platbu, čo považujem za nemožné. Keďže sa so mnou nedali dohodnúť, odišla som do inej poisťovne, kde nemám ani cent dlhu.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na dom ?

(odpoveď odoslaná: 25.08.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. §  63 ods. 2 a 3 exek. poriadku platí :

"(2) Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur (ďalej len „drobné exekúcie“), nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.
(3) Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 2, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že predaj nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt, pre nezaplatený peňažný dlh do výšky 2000 € nie je možný (drobné exekúcie). Aj keď dlžná suma vymáhaná cestou exekútora je 2500 €, k predaju nehnuteľnosti v exek. konaní by mohlo teoreticky dôjsť, ale len na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému, Vám, vedené viaceré exekúcie spolu nad 2000 € a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom.

V otázke neuvádzate, koľko ste uhradili z dlžnej sumy. Ale ak tvrdíte, že ste 2/3 uhradili, ale poisťovňa to neuznala, a preto ste odišli do inej zdrav. poisťovne, sme názoru, že vec treba riešiť a nenechať 2/3 pre ZP. V tejto veci odporúčame  opätovne pôvodnú ZP kontaktovať, napriek tomu, že ste zo ZP odišli, a to písomne na ústredie poisťovne, ako aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na dom ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na dom ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán doktor, chcem sa spýtať, či mi môže exekútor zobrať dom, aj keď platím riadne hypotéku. Dlh, ktorý vymáha, je 536 eur. Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na dom ?

(odpoveď odoslaná: 09.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ riadne platíte hypotéku, tak by voči vám nemalo byť začaté exekučné konanie, a teda exekúcia. Ak však exekúcia, ktorú spomínate ,vychádza z iného dlhu ako je hypotéka, tak exekútor má možnosť vymáhať dlh rôznymi, avšak primeranými spôsobmi. Zobratie domu (predaj nehnuteľnosti) by bol neprimeraným spôsobom vo vzťahu k výške vášho dlhu. Exekútor by určite nemal pri výkone exekúcie siahnuť na dom.

Exekúciu možno vykonať výhradne spôsobmi uvedenými v Exekučnom poriadku. Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:
• zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
• prikázaním pohľadávky,
• predajom hnuteľných vecí,
• predajom cenných papierov,
• predajom nehnuteľnosti,
• predajom podniku,
• príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať:
• vyprataním,
• odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
• rozdelením spoločnej veci,
• uskutočnením prác a výkonov.

Podľa § 134 ods. 1 Exekučného poriadku pre exekúciu predajom nehnuteľnosti platí, že:

Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len "upovedomenie o začatí exekúcie") súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného. Podľa § 167 a nasl. Exekučného poriadku upravujúce zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach: Podľa § 170 (ak je nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností) a § 175 (ak nehnuteľnosť nie je zapísaná v katastri nehnuteľností) Exekučného poriadku:

Exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného.

 


Podotázka: Môže exekútor siahnuť na dom ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či môže exekútor zasiahnuť do dedičstva, konkrétne na zdedený dom. Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na dom ?

(odpoveď odoslaná: 20.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. exekučného poriadku exekúcii podlieha majetok, ktorý je vo vlastníctve povinného.

Podľa § 63 ods. 2 exek. poriadku ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur (tzv.  „drobné exekúcie“), nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.


Podotázka: Môže exekútor siahnuť na dom ? (Vymáhanie pohľadávok)

Mám rodinný dom, ktorý som dostal ako dar - teda darovacou zmluvou. Môže exekútor siahnuť naň? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na dom ?

(odpoveď odoslaná: 11.08.2018)

Dobrý deň,

ak ste dom nadobudli darovacou zmluvou, prešlo na Vás jeho vlastníctvo. V prípade exekúcie vedenej voči Vám, môže exekútor siahnuť na majetok, ktorý Vám patrí, a teda aj na dom. Skutočnosť, že bol darovaný v tomto prípade nie je významná.


Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na dom ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na dom ? (Vymáhanie pohľadávok)

Chcela by som sa spýtať, či môže exekútor siahnuť na dom v prípade, keď je majiteľmi nehnuteľnosti trojica ľudí, ale len jeden z nich je dlžníkom. Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na dom ?

(odpoveď odoslaná: 06.08.2018)

Dobrý deň. Exekúcia môže byť vedená v zásade len voči majetku povinného z exekúcie (dlžníka). Pritom ak je dlžník spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti - domu, exekútor nemôže vykonávať exekúciu vo vzťahu k domu ako takému. V rámci exekúcie je preto exekútor oprávnený takpovediac siahnuť len na spoluvlastnícky podiel dlžníka na spoločnej veci. Podiely ostatných spoluvlastníkov spoločnej veci by tak mali zostať exekúciou nedotknuté.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na dom ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.