Máte
otázku?

Mám podať návrh na určenie otcovstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov

Otázka: Mám podať návrh na určenie otcovstva?

Dobrý deň, otec mojej dcéry (1,3 roka) je už druhýkrát vo väzbe. Sedel tam aj vtedy, keď sa mala narodiť a potom ho prepustili. Napriek tomu si stále nenašiel čas na to, aby sme šli na matriku a zapísali ho ako otca malej. Keď dcéra dosiahla vek deviatich mesiacov, podala som žiadosť o výživné na súde, pretože sme od neho nevideli ani cent a on neprejavoval záujem o dieťa. Po pol roku sa mi teraz ozval z väzenia a chce, aby som na súd podala určenie otcovstva, pretože si chce byť na 100% istý, že je otcom maloletého dieťaťa. Zo súdu sa mi zatiaľ nikto neozval a neviem, či mám čakať, kým mi prídu papiere na predvolanie, alebo mám napísať otcovi, aby si on podal žiadosť na určenie otcovstva. Ja ho nechcem podávať, pretože som si istá, že je to jeho dieťa a nemám problém s tým, že chce podať žiadosť o test otcovstva. Ale ak ich chce on, nech ich on podá. Pokiaľ by som ja nakoniec podala žiadosť o test otcovstva, musela by som ho ja zaplatiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Mám podať návrh na určenie otcovstva?

Dobrý deň, pokiaľ nie je otcovstvo určené domnienkou manžela matky dieťaťa alebo súhlasným vyhlásením rodičov, otcovstvo je možne určiť na základe rozhodnutia súdu. Návrh môže podať dieťa, matka a muž, ktorý tvrdí, že je otcom dieťaťa. Iba otec, ktorého otcovstvo bolo určené, má k dieťaťu vyživovaciu povinnosť, ktorej sa možno domáhať na súde. Podľa § 53 Civilného mimosporového poriadku, v konaní vo veciach určenia rodičovstva a v konaniach vo veciach notárskych úschov môže súd priznať náhradu trov konania účastníkom, ktorí mali vo veci úspech, proti účastníkom, ktorí úspech nemali, ak to možno spravodlivo požadovať. Teda, ak podáte návrh na určenie otcovstva proti svojmu bývalému partnerovi a jeho otcovstvo bude na základe znaleckého dokazovania určené, súd spravidla zaviaže otca k náhrade všetkých trov súdneho konania.

Trápi vás "Mám podať návrh na určenie otcovstva?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Mám podať návrh na určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako postupovať, keď matka dieťaťa odmieta zapísať otca do rodného listu. Naša vzájomná dohoda sa rozpadla ešte pred narodením dieťaťa; nebolí sme manželia a teraz neviem, ako mám konať. Odmietla zápis na matrike a ja neviem, ako ďalej postupovať. Obávam sa, že v prípade obrátenia sa na súd by jednoducho ignorovala doručovanú poštu alebo by sa jej nejakým spôsobom vyhla. Ignoruje moje požiadavky, ako napríklad trávenie času s dcérou vo voľnom čase, alebo to, aby dcéra nosila aj moje priezvisko. Verejne mi robí veci za chrbtom, čo mi pôsobí neprijemný pocit. Napriek tomu, že nie som zapísaný ako otec, dobrovoľne jej prispievam každý mesiac nemalou sumou, aj na nájom bytu, do ktorého môžem prísť len vtedy, keď jej to vyhovuje. Ako mám postupovať v tejto situácii?

Odpoveď: Mám podať návrh na určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň, rozumiem Vašim obavám a sú to relevantné otázky. Ak sa cítite byť biologickým otcom dieťaťa, máte určité práva, ktoré sú chránené v našom právnom systéme. Ak matka Vášho dieťaťa odmieta Vás zapísať ako otca do rodného listu, máte to právo žiadať určiť svoje práva na súde. Právny systém má mechanizmy na zabezpečenie doručovania súdnej pošty a dodržiavania súdnych rozhodnutí, takže matka nemôže jednoducho ignorovať súdne rozhodnutie. Ak sa otázka dostane na súd, možno budete musieť podstúpiť test otcovstva, aby ste dokázali svoju pozíciu. Vaše právo byť uznávaný ako otec je dôležité a dotýka sa práv Vášho dieťaťa na vzťah s Vami. Buďte si istý, že slovenský právny poriadok je na vašej strane. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Mám podať návrh na určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn má sedemnásťročnú priateľku, s ktorou majú dieťa, no on nie je zapísaný v jeho rodnom liste. Syn by sa však rád dal zapísať do rodného listu dieťaťa, ale matka jeho priateľky s tým nesúhlasí. Ona chce prebrať postavenie zákonného zástupcu dcéry, keďže je ešte maloletá. Napriek tomu, syn s priateľkou sa milujú a chcú spolu žiť. Plánujú sa zosobášiť, keď dosiahne priateľka plnoletosť. Rád by som sa opýtal, ako by mali mladí postupovať, aby dieťa neskončilo u jeho starej matky. Ďakujem Vám za čo najskoršiu odpoveď.

Odpoveď: Mám podať návrh na určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň,
rozumiem Vám, uvedená situácia nie je ľahká, no má riešenie. Čo sa týka Vašej otázky o návrhu určenia otcovstva. Zákon upravuje tzv. domnienky určenia otcovstva. Na Váš prípad by sa dala použiť druhá z nich a otcovstvo by mohlo byť určené súhlasným vyhlásením rodičov. Z dôvodu, že priateľka vášho syna ešte nie je plnoletá, treba takéto vyhlásenie urobiť na súde. Matka priateľky vášho syna tomuto nemá ako zabrániť. Ak by už otcovstvo vášho syna bolo určené spomínaným spôsobom, bude v rozsahu v akom rodičovské práva a povinnosti nemá druhý rodič, teda matka dieťaťa, vykonávať tieto práva iba váš syn, čím zabezpečíte, aby bolo dieťa v starostlivosti aspoň jedného z rodičov do dovŕšenia plnoletosti priateľky vášho syna. Proces ale môže trvať aj v čase, keď nadobudne plnoletosť.

Ďalej treba podotknúť, že priateľka vášho syna síce nie je plnoletá, no aj tak disponuje rodičovskými právami a povinnosťami nakoľko je matkou dieťaťa. Avšak tým, že plnoletá nie je musí jej rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o jej dieťa priznať súd. Súd tak môže urobiť na základe § 29 Zákona o rodine a to v takom prípade, že matka dieťaťa spĺňa predpoklady, že výkon tohto práva zabezpečí v záujme maloletého dieťaťa. Táto podmienka by mohla byť v tomto prípade splnená, keďže uvádzate, že sa váš syn s priateľkou plánujú zosobášiť a plánujú sa o dieťa riadne starať, pretože v zmysle úvodných článkov Zákona o rodine platí, že pre harmonický a všestranný vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej práve otcom a matkou dieťaťa.

Verím, že sa Vám túto situáciu podarí vyriešiť.


Podotázka: Mám podať návrh na určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Už tri roky nežijem s manželom a už rok prebieha rozvodové konanie. Našla som si nového priateľa a narodila sa nám dcérka. Automaticky mám na rodnom liste uvedeného manžela, a preto sa chcem opýtať na postup. Chcem vedieť, či som povinná uviesť meno biologického otca na súde, aj keď to nechcem, len z toho dôvodu, aby môj agresívny (zatiaľ ešte) manžel nemal o ňom žiadne údaje. A ďalej, ak prebehne súd v poriadku, stačí, ak s biologickým otcom pôjdem priznať otcovstvo na matriku? Ďakujem.

Odpoveď: Mám podať návrh na určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 17.04.2019)

Dobrý deň, Váš manžel je zapísaný ako otec dieťaťa uplatnením prvej zákonnej domnienky určenia otcovstva - manžel matky. V takýchto prípadoch je nutné podať návrh na zapretie otcovstva, kde postačuje uviesť, že s Vaším manželom už viac ako rok nežijete v spoločnej domácnosti, intímny styk ste mali možno ešte dlhšie, a preto je vylúčené, že by bol otcom dieťaťa. Ak manžel nebude namietať a tiež potvrdí, že je vylúčené, že by bol otcom dieťaťa, nakoľko v rozhodnom čase nemal s Vami pohlavný styk, súd zaprie jeho otcovstvo. Na základe rozhodnutia súdu bude Váš manžel vymazaný z rodného listu maloletého dieťaťa. Po tomto výmaze z rodného listu budete môcť s biologickým otcom dieťaťa súhlasne, hoci aj pred matrikou (nie je nutné pred súdom) súhlasne vyhlásiť otcovstvo k Vášmu dieťaťu. Do rodného listu bude následne tento muž zapísaný ako otec dieťaťa. Treba počítať s tým, že s ohľadom na pracovnú vyťaženosť súdov sa môže jednať o dlhší proces.


Trápi vás "Mám podať návrh na určenie otcovstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Mám podať návrh na určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa informovala ohľadom podania návrhu na určenie otcovstva, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a určenie výživného. Som Slovenka a žijem v Českej republike. S dieťaťom tu mám prechodný pobyt. Otec je Slovak a žije na Slovensku. Môžem podať návrh na súd tu v ČR alebo musím na SR? Ďakujem.

Odpoveď: Mám podať návrh na určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 16.08.2016)

Dobrý deň, podľa § 94 ods. 1 zákona o rodine, ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. V zmysle § 106 Civilného mimosporového poriadku (CMP), na konania vo veciach určenia rodičovstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko. Ak takého súdu niet, je príslušný všeobecný súd matky, inak všeobecný súd toho, koho otcovstvo má byť určené alebo zapreté. Predmetný zákon upravuje len príslušnosť slovenských súdov, preto návrh na určenie otcovstva adresujte súdu v mieste trvalého bydliska dieťaťa, inak v mieste Vášho trvalého bydliska, inak v mieste trvalého bydliska otca dieťaťa. Dovoľujem si Vás upozorniť, že v zmysle § 110 CMP, je s konaním o určenie otcovstva spojené aj konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti) a o výžive maloletého.


Podotázka: Mám podať návrh na určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem urgentne vašu radu. Môj priateľ čaká dieťa so svojou bývalou partnerkou. Po tom, ako sa dozvedel, začala jej reakcia v štýle: "O všetko sa postarám sama, teba nepotrebujem". Ona ho zablokovala, aby ju nemohol kontaktovať. Keď sa mu konečne podarilo spojiť sa s ňou, tvrdila mu, že ak sa k nej nevráti, nezapíše ho ako otca dieťaťa. Aj keď s ňou už nechce byť, má stále záujem o dieťa. Neskôr sa dozvedela, že má novú priateľku - mňa. Vyhráža sa mu, že ak zostane so mnou, on ani jeho rodina dieťa nikdy neuvidia, nebude zapísaný ako otec - proste nič. Viete mi, prosím, poradiť? Ona je už v siedmom mesiaci tehotenstva, takže túto situáciu potrebujeme rýchlo vyriešiť. Vopred vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Mám podať návrh na určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 17.07.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ bude bývalá partnerka Vášho partnera slobodná v čase pôrodu a otcovstvo nebude určené na základe súhlasného vyhlásenia matky a otca dieťaťa pred súdom alebo pred matričným úradom, potom zostáva podľa Zákona o rodine už len jedna možnosť, ako môže byť Váš súčasný partner určený za otca maloletého dieťa, a to nasledovná:

Váš partner, teda otec dieťaťa v pozícii muža, ktorý o sebe tvdí, že je otcom bude musieť podľa § 94 ods. 1 Zákona o rodine podať návrh na súd na určenie otcovstva k maloletému. Tento návrh bude smerovať tak proti matke ako aj proti maloletému dieťaťu. V tomto konaní by súd v prípade pochybností o tom, že Váš partner bol jediným mužom, s ktorým matka dieťaťa súložila v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac ako 300 dní, nariadil znalecké dokazovanie - analýzou DNA. V súčasnosti je však prax taká, že súd spravidla nariaďuje znalecké dokazovanie analýzou DNA, keďže je v konaní povinný zistiť skutočný stav veci. Na základe dokazovania potom súd v konaní určí otcovstvo k dieťaťu.

Tento návrh na určenie otcovstva je možné podať ihneď po narodení dieťaťa, pričom doba, do ktorej je nutné takýto návrh podať, nie je zákonom nijako ohraničená. Čo sa týka stanovenia toho, kto sa bude o dieťa osobne starať (prípadne či bude dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov), úpravy styku s dieťaťom ako i určenie vyživovacej povinnosti, je potrebné uviesť, že všetky tieto aspekty sú predmetom konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výžive maloletého. Podľa § 110 Civilného mimosporového poriadku je s konaním o určenie otcovstva obligatórne spojené toto konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výžive maloletého. Preto súčasne s určením otcovstva bude súdom upravený aj výkon jeho rodičovských práv a povinností a určená jeho vyživovacia povinnosť k maloletému dieťaťu.

Na záver možno uviesť, že rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu prináležia obidvom rodičom v rovnakej miere. Prípadný nesúhlas matky dieťaťa s tým, aby bol ako otec určený v súdnom konaní skutočný otec maloletého dieťaťa, ako ani prípadné nespolupracovanie zo strany matky v súdnom konaní nemá žiadny vplyv na to, aby bol po súdom vykonanom dokazovaní za otca určený skutočný (biologický) otec a aby spolu s tým súd určil výkon jeho rodičovských práv a povinností spolu s vyživovacou povinnosťou.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Mám podať návrh na určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som podať návrh na súd o určení otcovstva. Problém spočíva v tom, že dotyčný už zomrel a neviem, koho mám uviesť ako protistranu v návrhu. Je možné podať návrh na určenie otcovstva proti zomrelej osobe? Ak otec zomrel, ako bude súd postupovať s mojim návrhom na určenie otcovstva? Ďakujem.

Odpoveď: Mám podať návrh na určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 12.11.2014)

Dobrý deň,

určenie otcovstva proti zomrelej osobe (mŕtvemu mužovi) je možné, avšak nemôžete návrh na určenie otcovstva podávať proti mŕtvemu mužovi (zomrelej osobe) ale proti jeho opatrovníkovi. Nižšie pripájam rozhodnutie, súdy podobný prípad už neraz v minulosti riešili. Ak by ste podali návrh na určenie otcovstva iba proti mŕtvemu mužovi, súd by konanie zastavil.

 

V rozhodnutí, ktoré prikladám k odpovedi č R 20/1980 súd uvádza, že návrh na určenie otcovstva sa má podať proti opatrovníkovi a nie mŕtvemu mužovi.

 

R 20/1980

 

Ak domnelý muž nie je nažive, žaloba o určenie otcovstva sa podáva proti opatrovníkovi, ktorého ustanovil súd (§ 55 ZR; teraz § 95 ods. 1).

Pasívne legitimovaným v týchto prípadoch nie je zomretý domnelý otec zastúpený opatrovníkom, ale opatrovník, ktorý musí byť ustanovený pred začatím konania.

Príslušnosť súdu sa potom v zmysle § 84 OSP spravuje bydliskom opatrovníka, a nie posledným bydliskom domnelého otca, ktorý už nie je nažive.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Mám podať návrh na určenie otcovstva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.