'

Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 13. 10. 2016

Otázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

Dobrý deň, zaujímam sa o § 75 ods. 2 Zákonníka prace, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru potvrdenie o zamestnaní (tzv. zápočtový list). Pracovný pomer som ukončil výpoveďou k 31.5.2016. Celý mesiac máj pred skončením pracovného pomeru som už čerpal dovolenku. Po skončení pracovného pomeru (12.6.2016) mi zamestnávateľ poslal výzvu za účelom vysporiadania formalít. Na túto výzvu som reagoval zaslaním e-mailovej správy zamestnávateľovi s odpoveďou, že som odcestovaný mimo Slovenska a nemôžem sa osobne dostaviť, nech mi zápočtový list zašle poštou. Doteraz na môj e-mail nereagoval ani mi zápočtový list neposlal. Otázka: Je postup zamestnávateľa správny a nemusí mi zápočtový list doručiť? Vedeli by ste mi poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

Dobrý deň, v zmysle § 75 ods. 2 Zákonníka práce, má zamestnávateľ povinnosť vydať potvrdenie o zamestnaní vo vzťahu ku všetkým zamestnancom, pričom ju musí splniť aj bez žiadosti zamestnanca. Najneskorším termínom pre vydanie potvrdenia o zamestnaní je deň skončenia pracovného pomeru a to bez ohľadu na to, či o jeho vyhotovenie zamestnanec žiada alebo nie. Vydanie potvrdenia ani nemôže byť podmieňované splnením iných povinností zamestnanca. Ak Vám zamestnávateľ potvrdenie o zamestnaní nevydal, koná v rozpore so Zákonníkom práce. Na základe uvedeného ste preto oprávnený domáhať sa splnenia povinnosti zamestnávateľa súdnou žalobou.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo



Podotázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní? (Pracovné právo)

Ďakujem za odpoveď. Čo sa týka požiadania zamestnávateľa o zápočtový list, už som ho 2x písomne žiadala a stále niečo nachádza. Je to zákerný a pomstychtivý chlap, ktorý nemôže sa zmieriť s tým, že manžel odišiel Čo sa týka náhrady škody v prác. Zmluve nie je doložka o náhradách zo strany zamestnanca, a už aj keby sa stalo, že sa farba zošupala je zodpovedný aj zamestnávateľ, keďže používa menej kvalitné plechy. A stále kontajner striekajú dvaja jeden zvonku, druhý vnútro. Ďakujem.

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2018)

Dobrý deň, 

pokiaľ ste už zamestnávateľa vyzvali 2 x, odporúčame podať podnet na Inšpektorát práce /link tu : https://www.ip.gov.sk/, ako aj zdrav. a soc. poisťovni a sme názoru, že zamestnávateľ svoju povinnosť splní.

Zo zákona o soc. a zdrav. poistení vyplýva, že zamestnávateľ je povinný odhlásiť svojho zamestnanca podľa § 231 ods. 1 zákona o soc. poistení.  Pri nesplnení povinností je možnosť uloženia pokuty až 16 596,96 € v zmysle § 239 zákona o soc. postení.

Sumu 1500 € titulom náhrady nejakej škody podľa názoru zamestnávateľa nemáte dôvod uhradiť.

Teraz musíte konať  Vy nakoľko komunikácia so zamestnávateľom nepriniesla žiaden výsledok a nedošlo k splneniu jeho povinností podľa Zákonníka práce.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní? (Pracovné právo)

28. 3. 2018 manžel dal výpoveď v práci plynúcu od 1. 4. 1018 do 31. 5. 2018. Do dnešného dna mu zamestnávateľ neposlal zápočtový list ani neukončil pomer na poisťovni, a dnes mu poslal list, že mu neukončí pomer, až kým mu nezaplatí 1500 € ako pokutu za reklamáciu kontajnera, keďže pracoval ako pracovník lakovne. Ako postupovať  ? Vďaka.

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.07.2018)

Dobrý deň,

pri zodpovedaní otázky treba vychádzať z ust. Zákonníka práce.

Podľa ust. § 75 ZP platí :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.
(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.
(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pri skončení prac. pomeru vydať potvrdenie o zamestnaní. 
Keďže zamestnávateľ toto nevydal, odporúčame o toto potvrdenie požiadať zamestnávateľa písomne, ako aj prac. posudok, ak o tento má záujem Váš manžel. Ak tieto v maximálne lehote do 15 dní nevydá, vo veci sa bude musieť obrátiť na súd.


Zamestnávateľ nie je oprávnený podmieňovať  vydanie potvrdenia o zamestnaní uhradením ním tvrdenej sumy 1500 € ako pokuty za reklamáciu kontajnera. ZP neupravuje vo svojich ustanoveniach možnosť uloženia pokuty zamestnancovi, ak by aj takéto dojednanie pracovná zmluva obsahovala, bola by v tejto časti neplatná.

Podľa § 20 Zákonníka práce "práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva. Uspokojenie nároku zamestnávateľa možno zabezpečiť dohodou medzi ním a zamestnancom o zrážkach zo mzdy. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná." 

Pokuta v tomto ustanovení nie je uvedená. Zodpovednosť za škodu 1500 € a jej náhrada je podmienená preukázaním zodpovednosti Vášho manžela za vznik tejto škody a túto zodpovednosť musí preukázať zamestnávateľ  Vášmu manželovi v súlade s ust. §§ 179 a nasl. ZP o náhrade škody /citujeme/ : 

"Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním."

Na toto môže Váš manžel zamestnávateľa upozorniť, ale aj nemusí, nakoľko predpokladáme, že zamestnávateľ o tejto okolnosti vie, že nemôže od zamestnanca požadovať úhradu pokuty podľa ZP.

Na konanie zamestnávateľa odporúčame informovať príslušný inšpektorát práce /podnety - sťažnosti/, ako aj sociálnu a zdravotnú poisťovňu. 

 

©
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať dal som výpoveď v práci k 28. 2. 2018 zamestnávateľ mi poslal započtový list, ale výpoveď stále nie bez výpovede nemôžem začať poberať podporu tak teraz neviem, či je nejaká doba do kedy mi má zamestnávateľ vydať výpoveď alebo ako to je.

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2018)

 

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 75 Zákonníka práce platí :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,

e) údaj o záväzku o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí (§ 53 ods. 2),

f) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a.

(3)  Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.

(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

 

 

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že o pracovný posudok musíte požiadať. 

Potvrdenie o zamestnaní Vám mal zamestnávateľ vydať automaticky pri skončení pracovného pomeru. 

Ak s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasíte, musíte požiadať zamestnávateľa o ich úpravu alebo doplnenie. Pre prípad, že zamestnávateľ by tejto výzve nevyhovel, môžete sa domáhať zmeny uvedených dokladov cestou súdu.

Sme názoru, že je to len vec komunikácie so zamestnávateľom, aby ste mu oznámili, že predmetné doklady potrebujete. Sme názoru, že zamestnávateľ, resp. jeho zodpovedný zamestnanec pre personálnu oblasť pozná svoje  zákonné povinnosti, je len zrejme na Vás, aby ste mu ich prípadne vhodne pripomenuli.  Poukazujeme aj na Vaše povinnosti - evidencia na úrade práce je dobrovoľná, ktoré môžete zamestnávateľovi pripomenúť  z akého dôvodu potrebujete doklad o ukončení prac. pomeru :http://www.upsvar.sk/obcan/skoncil-som-zamestnanie-co-mam-robit.html?page_id=12838.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:



1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk