Máte
otázku?

Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

Dobrý deň, mám záujem o informácie týkajúce sa § 75 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi pri ukončení pracovného pomeru potvrdenie o zamestnaní, tzv. zápočtový list. Moj pracovný pomer bol ukončený výpoveďou k 31.5.2016. Celý máj, pred skončením pracovného pomeru, som čerpal dovolenku. Po ukončení pracovného pomeru, konkrétne 12.6.2016, mi zamestnávateľ poslal výzvu za účelom vysporiadania formalít. Na túto výzvu som reagoval zaslaním e-mailu s odpoveďou, že som odcestoval mimo Slovenska a nemôžem sa osobne dostaviť, preto by som uvítal, keby mi zápočtový list poslal poštou. Zatiaľ mi však na môj e-mail neodpovedal a ani mi zápočtový list neposlal. Chcem sa opýtať, či je tento postup zo strany zamestnávateľa správny a či nemusí doručiť zápočtový list. Boli by ste mi schopní poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

Dobrý deň, v zmysle § 75 ods. 2 Zákonníka práce, má zamestnávateľ povinnosť vydať potvrdenie o zamestnaní vo vzťahu ku všetkým zamestnancom, pričom ju musí splniť aj bez žiadosti zamestnanca. Najneskorším termínom pre vydanie potvrdenia o zamestnaní je deň skončenia pracovného pomeru a to bez ohľadu na to, či o jeho vyhotovenie zamestnanec žiada alebo nie. Vydanie potvrdenia ani nemôže byť podmieňované splnením iných povinností zamestnanca. Ak Vám zamestnávateľ potvrdenie o zamestnaní nevydal, koná v rozpore so Zákonníkom práce. Na základe uvedeného ste preto oprávnený domáhať sa splnenia povinnosti zamestnávateľa súdnou žalobou.

Trápi vás "Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, aká je lehota, v ktorej je zamestnávateľ povinný odovzdať mi potvrdenie o skončení pracovného pomeru, ktoré potrebujem pre evidenciu na úrade práce. Pracovný pomer bol ukončený dohodou a skončil 31. decembra 2023. Ďakujem.

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

(odpoveď odoslaná: 06.01.2024)

Dobrý deň, hneď pri skončení pracovného pomeru, Vám bol povinný zamestnávateľ vydať potvrdenie o zamestnaní. 

Bez tohto potvrdenia, ste nemali opustiť pracovisko a trvať na jeho vydaní. Stále sa ho však môžete u bývalého zamestnávateľa dožadovať. 

Podľa § 75 ods. 2 Zákonníka práce, "Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä 

a) dobu trvania pracovného pomeru, b) druh vykonávaných prác, c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,  d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,  e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.   Podľa § 75 ods. 3 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní? (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujem vašu pomoc. Pracujem pre spoločnosť xyz, s. r. o. Po slovnom napadnutí zo strany môjho šéfa som podal výpoveď. V súčasnosti pracujem vo výpovednej lehote. Môj pracovný pomer sa skončí dnes, 30. 6. 2023. Zamestnávateľ mi odmieta vystaviť potvrdenie o mojej praxi, v ktorej som vykonával prácu elektrikára na dennej báze. Prosím o pomoc, potrebujem toto potvrdenie. Ihneď po škole som začal pracovať a chcem získať ďalšie kvalifikácie v elektrickom odbore. S pozdravom, K.

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dnešným dňom 30.6.2023 vám končí pracovný pomer.

Následne platí ust. § 75 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie. (2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä a) dobu trvania pracovného pomeru, b) druh vykonávaných prác, c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí, e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní. (3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.

Požiadajte zamestnávateľa písomne, aby vám vydal potvrdenie o zamestnaní v zmysle citovaného zákonného ustanovenia.

Uvádzame tiež, že pokiaľ nemáte vyčerpanú dovolenku, na ktorú vám vznikol nárok k 30.6.2023, súčasne požiadajte zamestnávateľa o jej preplatenie s poukázaním na ust. § 116 Zákonníka práce.

V prípade, že vám potvrdenie nebude vydané a prípadne nebude preplatená dovolenka, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme Vám pomohli a to spísaním žaloby na súd, na čo môžete tiež zamestnávateľa upozorniť. Súdnym konaním mu vzniknú len zbytočné náklady.

 


Podotázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní? (Pracovné právo)

Dobrý deň, v júli 2022 som oznámila zamestnávateľovi okamžité ukončenie pracovného pomeru podľa príslušných paragrafov Zákonníka práce. Asi tri mesiace ma zamestnávateľ neodhlásil zo sociálnej poisťovne, túto povinnosť splnil až po výzve z poisťovne. Do dnešného dňa mi však nedoručil ani potvrdenie o zamestnaní, zápočtový list ani potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Bol som na pracovnej neschopnosti od 28. 6. do 3. 7., ale nedostala som žiadne vyúčtovanie, ani výplatnú pásu, ani náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Pracovný pomer som ukončila ku dňu ukončenia pracovnej neschopnosti. Pracovnú neschopnosť som mala kvôli bossingu (to by si zaslúžilo dlhšiu debatu). Aké povinnosti musí bývalý zamestnávateľ splniť po ukončení pracovného pomeru? Ďakujem. S pozdravom, Jana

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

(odpoveď odoslaná: 17.12.2022)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 76 Zákonníka práce :

" Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie. (2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä a) dobu trvania pracovného pomeru, b) druh vykonávaných prác, c/ či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí, e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

Z uvedeného zák. ustanovenia jasne vyplýva povinnosť vydať potvrdenie o zamestnaná a pracovný posudok ak o tento požiadate.

Pokiaľ ide o výplatné pásky, tu platí ust. §  Zákonníka práce a ohľadom preplatenia nevyčerpanej dovolenky platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Odporúčam písomne dopor. listom vyzvať zamestnávateľa k splneniu jeho povinností podľa vyššie uvedených zákonných ustanovení von Vami uvedenej lehote /napr. 7 dní/ s tým upozornením, že ak k náprave z jeho strany nedôjde, podáte žalobu na súd. Možnosťou na Vašej strane je kontaktovať aj príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

 


Trápi vás "Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní? (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem. Prosím vás, ako mám postupovať, keď mi zamestnávateľ už štyri mesiace neumožňuje prístup k výplatnej páske napriek mojej opätovnej žiadosti? O aké porušenie zákona ide v mojom prípade? Veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď. B.

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

(odpoveď odoslaná: 22.10.2019)

Dobrý deň, platí ust. § 130 ods. 5 Zákonníka práce :

"Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná."

Predpokladáme, že ste zamestnávateľa požiadali o zaslanie dokladu ústne prípadne písomne.

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že môžete zamestnávateľa požiadať o zaslanie dokladu o jednotlivých zložkách mzdy aj emailom. 

Ak nebude na email reagovať, môžete kontaktovať prísl. inšpektorát práce a informovať o vzniklej situácii o porušení ZP.

 

 

 

 


Podotázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní? (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som sa poradiť ohľadom zápočtového listu. Dnes som bola u bývalého zamestnávateľa, keďže tento doklad potrebujem na evidenciu do úradu práce. Bývalý zamestnávateľ mi povedal, že mi ho vydá najskôr niekedy v polovici augusta, pretože som nemala rovnomerný základ mzdy aj s odmenami a že potrebuje počkať na moje výsledky, ktoré musí zadať. Je tento postup z jeho strany správny? Obávam sa, že pokiaľ nebudem mať všetky doklady pre ÚPSVaR, tak ma nezaregistrujú. Chcem, pokiaľ si nenájdem inú prácu, využiť možnosť podpory. Viete mi poradiť? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

(odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 75 Zákonníka práce platí : 

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní."

Podľa  § 34 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti platí:

"Skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak tomu nebránia závažné skutočnosti, ktoré je občan povinný preukázať. Zoznam dokladov, ktorými občan osvedčuje skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktoré sú súčasťou žiadosti, sú uvedené v prílohe č. 2 písm. A."

Podľa citovanej prílohy pre ÚP je treba priložiť nasledovné doklady :

"A. Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 34 ods. 2sú tieto doklady:

a) kópia potvrdenia o zamestnaní65) alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva,

b) kópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

c) čestné vyhlásenie, že nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,13)

d) kópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonáva zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 2,

e) potvrdenie o ukončení školy,

f) čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu,

g) doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,

h) potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,

i) právoplatné rozhodnutie o nepriznaní predčasného starobného dôchodku,

j) rodný list, ak mladistvý občan nemá spôsobilosť na právne úkony a je zastúpený zákonným zástupcom."

 

Samotný zápočtový list nie je podmienkou pre zaradenie do evidencie na ÚP, zákon píše zápočtový list alebo zápočtový list Vám vydal  o spôsobe skončenia prac. pomeru. 

Odporúčame však zamestnávateľovi napísať email, aby zápočtový list Vám vydal, keďže je to jeho zákonná povinnosť podľa ust. § 75 ZP a tento budete potrebovať v budúcnosti pre svoje vlastné účely (ďalší zamestnávateľ, dôchodok a podobne).

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní? (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, ako postupovať v situácii, keď som podala výpoveď zamestnávateľovi počas skúšobnej doby. Tento mi však posiela odkazy, že ak si neprídem vyplniť dochádzku, nevyplatí mi mzdu. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

(odpoveď odoslaná: 11.04.2019)

Dobrý deň, ak chcete Vaše peniaze čo najskôr, odporúčame ísť vyplniť si dochádzku, aj keď podľa zákona má povinnosť viesť si evidenciu pracovného času zamestnávateľ. Nie však evidenciu dochádzky.

Ak Vám však zamestnávateľ robí problémy a budete žiadať splnenie jeho povinnosti vyplatiť Vám mzdu súdnou cestou, bude to trvať oveľa dlhšie, ako keby ste išli vyplniť dochádzku. Podmienkou vyplatenia mzdy ale nie je vyplnenie dochádzky, ktorú Vám zákon ani neukladá. Takže môžete zamestnávateľovi napísať, že ak Vám nevyplatí mzdu, budete ju vymáhať súdne.


Trápi vás "Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, do kedy mi zamestnávateľ musí poslať zápočtový list. Pracovný pomer som ukončila 19. 2. 2019 a dnes je 5. 3. Odpísali mi, že mi ho pošlú až po spracovaní výplaty za mesiac február, teda okolo 25. 3. 2019. Výpoveď už mám a čakám len na zápočtový list, pretože ho potrebujem na evidenciu. Bez neho sa nemôžem posunúť ďalej a ani požiadať o podporu. Existuje nejaká lehota, do koľkých dní od ukončenia pracovného pomeru mi ho musia poslať? Príde mi to ako veľmi dlhá doba čakania (viac ako mesiac). Ďakujem Vám za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

(odpoveď odoslaná: 06.03.2019)

Dobrý deň, v § 75 ods. 2 Zákonníka práce je uvedené: "Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní ...". Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ Vám mal toto potvrdenie vydať priamo pri skončení pracovného pomeru, t.j. podľa Vašej otázky 19.2.2019. Odporúčame písomne požiadať zamestnávateľa o vydanie tohto potvrdenia. V žiadosti uveďte dôvod, teda že sa chcete zapísať do evidencie a týmto Vám túto možnosť blokujú. Rovnako môžete uviesť aj § 75 ods. 2 Zákonníka práce (dostupný tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20150901.html#paragraf-75), ktorý prikazuje zamestnávateľovi vydať toto potvrdenie pri skončení pracovného pomeru. Môžete tiež uviesť, že v prípade, ak Vám potvrdenie nevydajú budete nútená podať podnet na Inšpektorát práce. Žiadosť je vhodné zaslať doporučene, aby ste mali dôkaz o jej doručení. 


Podotázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní? (Pracovné právo)

Ďakujem za odpoveď. Pokiaľ ide o požiadavku zamestnávateľa na zápočtový list, už som ho dvakrát písomne žiadala a stále niečo nachádza. Je to zákerný a pomstychtivý chlap, ktorý sa nemôže zmieriť s tým, že manžel odišiel. Čo sa týka náhrady škody vo výrobnej zmluve, neexistuje žiadna doložka o náhradách zo strany zamestnanca. Aj keby sa stalo, že sa farba zošúpala, zamestnávateľ je tiež zodpovedný, keďže používa plechy menej kvalitné. Stále striekajú kontajner dvaja - jeden zvonka, druhý zvnútra. Ďakujem.

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

(odpoveď odoslaná: 12.07.2018)

Dobrý deň, 

pokiaľ ste už zamestnávateľa vyzvali 2 x, odporúčame podať podnet na Inšpektorát práce /link tu : https://www.ip.gov.sk/, ako aj zdrav. a soc. poisťovni a sme názoru, že zamestnávateľ svoju povinnosť splní.

Zo zákona o soc. a zdrav. poistení vyplýva, že zamestnávateľ je povinný odhlásiť svojho zamestnanca podľa § 231 ods. 1 zákona o soc. poistení.  Pri nesplnení povinností je možnosť uloženia pokuty až 16 596,96 € v zmysle § 239 zákona o soc. postení.

Sumu 1500 € titulom náhrady nejakej škody podľa názoru zamestnávateľa nemáte dôvod uhradiť.

Teraz musíte konať  Vy nakoľko komunikácia so zamestnávateľom nepriniesla žiaden výsledok a nedošlo k splneniu jeho povinností podľa Zákonníka práce.

 


Podotázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní? (Pracovné právo)

Manžel podal výpoveď na svojej pracovnej pozícii dňa 28. 3. 2018, ktorá má plynúť od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018. Avšak zamestnávateľ mu do dnešného dňa neposlal zápočtový list, ani neukončil pracovný pomer na poisťovni. Dnes mu doručil list, v ktorom oznamuje, že neukončí pracovný pomer, pokým mu nezaplatí pokutu vo výške 1500 € za reklamáciu kontajnera. Táto požiadavka vyplýva z jeho pozície, keďže pracoval ako pracovník lakovne. Aké sú možnosti ďalšieho postupu? Ďakujem.

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

(odpoveď odoslaná: 11.07.2018)

Dobrý deň,

pri zodpovedaní otázky treba vychádzať z ust. Zákonníka práce.

Podľa ust. § 75 ZP platí :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.
(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.
(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pri skončení prac. pomeru vydať potvrdenie o zamestnaní. 
Keďže zamestnávateľ toto nevydal, odporúčame o toto potvrdenie požiadať zamestnávateľa písomne, ako aj prac. posudok, ak o tento má záujem Váš manžel. Ak tieto v maximálne lehote do 15 dní nevydá, vo veci sa bude musieť obrátiť na súd.


Zamestnávateľ nie je oprávnený podmieňovať  vydanie potvrdenia o zamestnaní uhradením ním tvrdenej sumy 1500 € ako pokuty za reklamáciu kontajnera. ZP neupravuje vo svojich ustanoveniach možnosť uloženia pokuty zamestnancovi, ak by aj takéto dojednanie pracovná zmluva obsahovala, bola by v tejto časti neplatná.

Podľa § 20 Zákonníka práce "práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva. Uspokojenie nároku zamestnávateľa možno zabezpečiť dohodou medzi ním a zamestnancom o zrážkach zo mzdy. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná." 

Pokuta v tomto ustanovení nie je uvedená. Zodpovednosť za škodu 1500 € a jej náhrada je podmienená preukázaním zodpovednosti Vášho manžela za vznik tejto škody a túto zodpovednosť musí preukázať zamestnávateľ  Vášmu manželovi v súlade s ust. §§ 179 a nasl. ZP o náhrade škody /citujeme/ : 

"Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním."

Na toto môže Váš manžel zamestnávateľa upozorniť, ale aj nemusí, nakoľko predpokladáme, že zamestnávateľ o tejto okolnosti vie, že nemôže od zamestnanca požadovať úhradu pokuty podľa ZP.

Na konanie zamestnávateľa odporúčame informovať príslušný inšpektorát práce /podnety - sťažnosti/, ako aj sociálnu a zdravotnú poisťovňu. 

 

©
 


Trápi vás "Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, dal som výpoveď v práci k 28. 2. 2018. Zamestnávateľ mi poslal započtový list, ale výpoveď stále nie. Bez výpovede nemôžem začať poberať podporu, tak teraz neviem, či existuje nejaká doba, do ktorej mi má zamestnávateľ vydať výpoveď, alebo ako to funguje.

Odpoveď: Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?

(odpoveď odoslaná: 12.03.2018)

 

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 75 Zákonníka práce platí :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,

e) údaj o záväzku o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí (§ 53 ods. 2),

f) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a.

(3)  Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.

(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

 

 

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že o pracovný posudok musíte požiadať. 

Potvrdenie o zamestnaní Vám mal zamestnávateľ vydať automaticky pri skončení pracovného pomeru. 

Ak s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasíte, musíte požiadať zamestnávateľa o ich úpravu alebo doplnenie. Pre prípad, že zamestnávateľ by tejto výzve nevyhovel, môžete sa domáhať zmeny uvedených dokladov cestou súdu.

Sme názoru, že je to len vec komunikácie so zamestnávateľom, aby ste mu oznámili, že predmetné doklady potrebujete. Sme názoru, že zamestnávateľ, resp. jeho zodpovedný zamestnanec pre personálnu oblasť pozná svoje  zákonné povinnosti, je len zrejme na Vás, aby ste mu ich prípadne vhodne pripomenuli.  Poukazujeme aj na Vaše povinnosti - evidencia na úrade práce je dobrovoľná, ktoré môžete zamestnávateľovi pripomenúť  z akého dôvodu potrebujete doklad o ukončení prac. pomeru :http://www.upsvar.sk/obcan/skoncil-som-zamestnanie-co-mam-robit.html?page_id=12838.

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Má zamestnávateľ povinnosť doručiť potvrdenie o zamestnaní?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.