'

Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 7. 3. 2018

Otázka: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Dobrý deň, viete mi, prosím poradiť, či je presne stanovená lehota na predloženie paragrafu od lekára zamestnávateľovi, alebo môžem mu to predložiť až pri nástupe do zamestnania, samozrejme v danom mesiaci, v ktorom si ten paragraf uplatňujem. Má zamestnávateľ právo neakceptovať takýto paragraf ? Ďakujem.

 

Odpoveď: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej zaujímame nasledovný právny názor :


1./ V zásade ak vychádzame zo zákonnnej úpravy Zákonníka práce (ďalej iba "ZP") musíme uviesť, že podľa § 141 ZP platí : 
"Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak." 

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
     1.pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
    2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať  mimo pracovného času,
   3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

ZP rieši aj ďalšie možnosti poskytnutia pracovného voľna  (narodenie dieťaťa zamestnancovi, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie, úmrtie rodinného príslušníka, svadba a podobne), ale tieto rozoberať nebudeme, nakoľko neboli predmetom otázky.

 

2./ Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy.

 


3./ Podľa ust. § 144 ZP platí, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.
Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Samotný ZP nehovorí o tom, kedy je zamestnanec povinný odovzdať doklad zamestnávateľovi o tom, že bol na vyšetrení alebo ošetrení a že z tohto titulu si uplatňuje nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v zákonnom rozsahu 7 dní v kalendárnom roku ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. 
Podstatnou povinnosťou zamestnanca je oznámiť zamestnávateľovi, ak je mu takáto  prekážka v práci vopred známa, aby ju oznámil zamestnávateľovi a požiadal zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna, to jest aby postupoval podľa ust. § 144 odst. 1 ZP prvá veta. 

V ostatných prípadoch má zamestnanec postupovať podľa  § 144 ods. 1 druhá veta ZP "inak zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu."


Zákon  nehovorí o vysvetlení pojmu "bez zbytočného odkladu", avšak vzhľadom na okolnosť, že sa jedná o pracovné voľno s náhradou mzdy za zákonom stanovených podmienok v rozsahu 7 dní v kalendárnom roku, lehota bez zbytočného odkladu sa bude počítať v tomto prípade skôr na hodiny než dní, teda informovať zamestnávateľa telefonicky, že nastala prekážka v práci.
Možnosť zamestnávateľa neakceptovať potvrdenie od zdravotníckeho zariadenia podľa nášho názoru je možná. Treba však vedieť dôvod prekážky v práci, jej trvanie, ďalej to, či zamestnanec nemohol ošetrenie alebo vyšetrenie absolvovať mimo pracovného času, nakoľko v mnohých prípadoch sa jedná  len o využitie predmetného paragrafu na vybratie plateného voľna na celý deň.  Zamestnávateľ si vie rovnako zistiť ordinačné hodiny lekára resp. zdrav. zariadenia, a vec posúdiť v súlade so ZP.


Stanoviť paušálne prípad, kedy zamestnávateľ nemusí uznať využitie predmetného paragrafu zamestnancom,nie je možné, bude závisieť od dokladov predložených zamestnancom, vrátane preukázania toho, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné realizovať mimo prac. času.

Vo veci neodporúčame posudzovať to, kedy doklad o vyšetrení resp. ošetrení predložiť zamestnávateľovi, aby tento ho mohol spracovať v rámci miezd, nakoľko to nie je úloha zamestnanca, a v konečnom dôsledku môže len zvýšiť oprávnenie na pochybností na strane zamestnávateľa, či predmetné pracovné voľno nebolo len zneužitím možností danej Zákonníkom práce. 

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázočku. Môže zamestnávateľ určiť akému lekárovi mám ísť na preventívnu prehliadku ak sa jedna o iné pracovné zaradenie? Zamestnávateľ údajne neuzná preventívnu prehliadku od môjho obvodného lekára. Má na to právo?

Odpoveď: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2019)

Dobrý deň, 
v zmysle ust. § 41  ZP o predzmluvných vzťahoch platí, že "pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať." Súčasne platí, že ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad."

Podľa § 30 a nasl. zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia platí, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, pričom toto posudzovanie sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u
a) zamestnanca,
1.ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
2. pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
3. ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,
4. ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov,
b) fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
1. ktorá vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
2.ktorej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,35)
c) inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie
1. na výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo
2. ak jej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis.

Povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu upravuje  zák. č. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, kde v ust. § 12 ods. 2 je uvedené, že zamestnanec je povinný podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci. 
Odpoveď je áno, je to oprávnenie a zároveň povinnosť zamestnávateľa, keďže jeho povinnosťou je zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu.
Prac. zdrav. službu zamestnávateľ zabezpečuje vlastnými zamestnancami alebo dodávateľsky a to prostredníctvom lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo, verejným zdravotníkom alebo zdravotníckimi pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, manžel ma zhruba 3 týždne nahlásené, že 4. 7 nepríde do práce, ja som na rizikovom vezie ma lekárovi na kontrolu, teda mal, dnes bol u riaditeľa, že všetky nahlásené dovolenky paragrafy sa rušia lebo veľa ľudí je pn a bude audit, ma na to právo, nestalo sa to prvý krát je mi to ľúto za 7. 5 roka čo tam pracuje nemám ani raz pn a možno 5 paragrafov, no mne býva zle a potrebujem, aby ma niekto odviezol, ďakujem.

Odpoveď: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň,

Podľa § 141 ods. 2  Zákonníka práce je sprievod rodinného príslušníka jednou z prekážok na strane zamestnanca a zamestnávateľ by mal poskytnúť voľno, avšak za určitých podmienok. 

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,
c) sprevádzanie
1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Podľa nášho názoru, úlohou vášho manžela, je preukázať zamestnávateľovi to, že vyšetrenie alebo ošetrenie "nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca." Ak uvedenú podmienku už splnil pred troma týždňami, zamestnávateľ by nemal rušiť pracovné voľno za účelom sprievodu rodinného príslušníka (vás).

Je samozrejmosťou zamestnávateľovi predložiť doklad o vyšetrení a čase jeho vykonania. Tu platí ust. § 144 ZP : 
"Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je v poriadku, keď si zoberiem "paragraf na návštevu lekára" a zamestnávateľ mi síce ten deň zaplatí, ale pritom mi stiahne dochádzkové prémie. Ďakujem.

Odpoveď: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Prémie alebo odmeny nie sú nárokovou zložkou mzdy v zmysle ust. Zákonníka práce ako mzda a ich vyplatenie podlieha splneniu kritérií a podmienok, ktoré určuje zamestnávateľ.

Pokiaľ máte v odmeňovacom poriadku zamestnávateľa stanovené, ako Vy uvádzate dochádzkové prémie, a Vy  nesplníte podmienky ich vyplatenia z dôvodu, že ste boli na ošetrení alebo vyšetrení, je na zamestnávateľovi, či Vám predmetnú neprítomnosť neuzná a teda nevyplatí tieto dochádzkové prémie. 

Pokiaľ sa na vec pozrieme aj z inej stránky, Vy ako zamestnanec máte možnosť v súlade s ust. Zákonníka práce ísť na predmetné ošetrenie alebo vyšetrenie aj mimo pracovného času, čo však nie je vždy možné, napr. pri náhlych úrazoch.

Citujeme ust. Zákonníka práce :

"§ 141 ods. 2 :  

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

ods. 7 § 141 : Náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca.

§ 144 : Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

Postup zamestnávateľa je správny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ? (Pracovné právo)

Dobrý večer, ja mám len jednu otázku, ako sa vzťahuje obyčajný paragraf na prácu na nočnej zmene. Je potrebné razítko pohotovostného zariadenia alebo stačí len razítko od obvodného lekára po prípade špecialistu ďakujem.

Odpoveď: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň,

zákon presne nešpecifikuje, ako by malo vyzerať potvrdenie od lekára. Podstatné ale je, že nárok na pracovné voľno z náhradou, či bez náhrady mzdy z dôvodu lekárskeho vyšetrenia, či ošetrenia máte. Ak nebolo možné vykonať ošetrenie, či vyšetrenie mimo pracovnej zmeny, potom musí zamestnávateľ rešpektovať a uznať túto prekážku v práci. Ak ste boli na pohotovosti, bolo by podľa môjho názoru lepšie, ak by ste mali potvrdenie priamo z pohotovosti. Ak ho nemáte, predložte minimálne potvrdenie od všeobecného lekára a v prípade, ak by Vám zamestnávateľ neveril, môžete mu dať na nahliadnutie (po prekrytí citlivých údajov) lekársku správu z pohotovosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Môže zamestnávateľ neuznať potvrdenie od lekára, ktoré som absolvovala v rámci pracovného voľna. Pracujem v prevádzke: 2 dni - 11, 5 hod 2 dni - voľno Ďakujem.

Odpoveď: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2018)

Dobrý deň,

ak je nevyhnutná návšteva lekára a nie je možné ju absolvovať mimo pracovnej doby, potom by zamestnávateľ mal uznať návštevu u lekára, aj keď máte inak priestor navštíviť lekára v inom čase (z hľadiska Vášho pracovného času).

Podľa § 144 ods. 1 a 2 Zákonníka práce 

Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Ak odmieta uznať potvrdenie, môžete sa brániť napr. podaním podnetu na inšpektorát práce. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, koľko paragrafov môžem v priebehu jedného týždňa? Je možné použiť 3 v jednom týždni ? napr. pondelok, utorok, streda? Taktiež by som sa chcela opýtať, do koľkých dni som povinná zamestnávateľovi dodať paragraf ? Ďakujem.

Odpoveď: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 141 Zákonníka práce platí :

"Dôležité osobné prekážky v práci

(1) Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(2) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

 Z ďalších ustanovení ZP vyplýva, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, teda vopred viete o tom, že pôjdete na ošetrenie alebo vyšetrenie, ste povinná včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna; inak  ste povinná upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Prekážku v práci a jej trvanie ste  povinná zamestnávateľovi preukázať, ZP neukladá v tomto prípade lehotu, ale má to byť bez zbytočného odkladu po odpadnutí uvedenej prekážky  Zdravotnícke zariadenie je povinné potvrdiť doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní /čas lekár. ošetrenia alebo vyšetrenia/. 

Aplikujúc uvedené ustanovenia ZP na Vašu otázku, ak vopred viete o tom, že v uvedené dni /pondelok až streda vrátene / pôjdete na vyšetrenie alebo ošetrenie, ste povinná to vopred zamestnávateľovi oznámiť. ZP hovorí o dňoch v roku /7 platených dní/, nehovorí o tom, či môžete vyčerpať v priebehu jedného týždňa 3 dni. Je na Vás ako zamestnancovi preukázať opodstatnenosť uvedenej prekážky a jej trvanie, okrem iných aj to, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času. Zamestnávateľ si vie overiť, či vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, v našom podniku sa pracuje 7, 5 hodiny + obed. Nočné zmeny začínajú nedeľou večer a končia v piatok ráno. Jeden zamestnanec dal vopred vedieť, že ho boli zub, a že nepríde v nedeľu do nočnej. Hneď ráno išiel na ošetrenie a v pondelok do nočnej už nastúpil. Chcem sa opýtať, keďže doniesol potvrdenie od lekára s pondelkovým dátum a aj dal vopred vedieť, že nepríde ako sa mu uzná táto práceneschopnosť? Môžme mu na celú nedeľu uznať lekára? Ďakujem 

Odpoveď: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň,

zamestnanec v takýchto prípadoch môže využiť právo ísť na lekárske vyšetrenie, avšak pracovné voľno sa mu poskytne, len ak toto vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Zároveň je povinný vopred požiadať o poskytnutie pracovného voľna, resp. bez zbytočného odkladu oznámiť zamestnávateľovi túto prekážku. Tieto povinnosti si podľa môjho názoru splnil. Avšak podľa Zákonníka práce, je prekážku v práci a jej trvanie  zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. 

Odôvodnenosť posudzuje zamestnávateľ a ten by mohol tvrdiť, že mohol riadne odpracovať svoju zmenu a ísť k lekárovi ráno po skončení zmeny. Je to síce právo zamestnávateľa, avšak podľa Zákonníka práce platí, že výkon práv a povinností nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Ak mal silné bolesti, ktoré by znemožňovali, aby riadne vykonával svoju prácu a zamestnávateľ by tvrdil vyššie uvedené, zastávam názor, že by zamestnávateľ zneužíval svoje práva a išlo by o konanie v rozpore s dobrými mravmi. Netreba opomínať ani to, že zamestnanec dal vopred vedieť a zároveň hneď na ďalšiu zmenu nastúpil. Je teda evidentné, že nešlo len o obyčajné vyhýbanie sa pracovným povinnostiam.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže zamestnávateľ zákonné v kolektívnej zmluve upraviť čerpanie pracovného voľna - vyšetrenie u lekára spôsobom, že ak je lekár, ku ktorému idem na vyšetrenie v tom istom meste, kde vykonávam prácu, tak mám nárok len na 4 hod prac. voľna s náhradou mzdy a ak ostanem dlhšie, napr. 6 hodín, tak si musím tie zvyšné dve hodiny nadrobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2018)

Dobrý deň,

kolektívna zmluva môže poskytovať len vyšší štandard práv, než ponúka Zákonník práce. Nemôže práva zamestnanca obmedzovať, či znižovať. V tomto smere podľa môjho názoru dochádza k znižovaniu rozsahu práv zamestnanca, keďže Zákonník práce poskytuje 7 dní v kalendárnom roku, pričom zamestnanec sa musí snažiť ísť k lekárovi v čase, keď má voľno, ak to nie je možné, potom môže vyšetrenie zasiahnuť aj do pracovného času. Povinnosť "nadrobiť by si" je podľa môjho názoru obmedzovaním práv zamestnanca. Ak by ste sa riadili Zákonníkom práce a zamestnávateľ by s Vami napr. skončil pracovný pomer pre neospravedlnenú absenciu, mohli by ste sa na súde domáhať určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Odporúčam zamestnávateľa a prípadne aj predsedu odborovej organizácie dôrazne upozorniť, že takáto úprava nie je v súlade so zákonom. Ak by Vaše pripomienky ignorovali, môžete sa obrátiť na inšpekciu práce. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ? (Pracovné právo)

Dobrý večer. Chcela by som vedieť, či mám nárok na OČR (deti 3 a 8r), ak som v skúšobnej dobe. Nastúpila som do práce 13. 4. a zmluvu mám do 30. 9. Ďakujem.

Odpoveď: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2018)

Dobrý deň,

skúšobná doba nie je prekážkou toho, aby ste mohli ísť s členom rodiny, v tomto prípade s deťmi, na lekárske vyšetrenie. Ide o jednu zo zákonných prekážok na strane zamestnanca, pri ktorých je zamestnávateľ povinný uvoľniť Vás z práce, teda poskytnúť pracovné voľno. Podľa § 141 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce: 

 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Na pracovné voľno s náhradou mzdy máte nárok len ak nebolo možné vykonať vyšetrenie mimo prac. času a sprevádzanie bolo nevyhnutné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ? (Pracovné právo)

Mám zdravotné problémy, potrebujem odb. Vyšetrenia, ale zamestnávateť mi nechce umožniť, dovoliť, aby som išla na tie vyšetreniua. Ma na to právo? Som pravidelne chodil aj krv darovať a teraz už aj tam nemôžem ísť, lebo jednohucho nedostanem na to voľno. Môže to urobiť?

Odpoveď: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň,

podľa Zákonníka práce platí, že účastníci pracovnoprávnych vzťahov nemôžu zneužívať svoje práva a povinnosti, ktoré im priznáva zákon a porušovať dobré mravy. Vyšetrenie zamestnanca v lekárskom zariadení je prekážkou na strane zamestnanca, ktorú je povinný zamestnávateľ rešpektovať a umožniť, aby zamestnanec mohol lekára navštíviť. Zamestnancovi patrí 7 dní v kalendárnom roku, pričom čas strávený u lekára je preplatený. Zamestnanec však má povinnosť o tom zamestnávateľ vopred informovať a preukázať mu, že u lekára skutočne bol. Ak nie je možné informovať ho vopred, môže tak urobiť aj v čase, keď už lekára navštívi, t.j. nemusí čakať na povolenie od zamestnávateľa. Ako zamestnanec však máte povinnosť pokúsiť sa uskutočniť vyšetrenie mimo pracovného času. Až keď to nie je objektívne možné, je možné realizovať vyšetrenie aj v pracovnom čase.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk