Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 7. 3. 2018

Otázka: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Dobrý deň, viete mi, prosím poradiť, či je presne stanovená lehota na predloženie paragrafu od lekára zamestnávateľovi, alebo môžem mu to predložiť až pri nástupe do zamestnania, samozrejme v danom mesiaci, v ktorom si ten paragraf uplatňujem. Má zamestnávateľ právo neakceptovať takýto paragraf ? Ďakujem.

 

Odpoveď: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej zaujímame nasledovný právny názor :


1./ V zásade ak vychádzame zo zákonnnej úpravy Zákonníka práce (ďalej iba "ZP") musíme uviesť, že podľa § 141 ZP platí : 
"Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak." 

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
     1.pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
    2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať  mimo pracovného času,
   3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

ZP rieši aj ďalšie možnosti poskytnutia pracovného voľna  (narodenie dieťaťa zamestnancovi, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie, úmrtie rodinného príslušníka, svadba a podobne), ale tieto rozoberať nebudeme, nakoľko neboli predmetom otázky.

 

2./ Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy.

 


3./ Podľa ust. § 144 ZP platí, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.
Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Samotný ZP nehovorí o tom, kedy je zamestnanec povinný odovzdať doklad zamestnávateľovi o tom, že bol na vyšetrení alebo ošetrení a že z tohto titulu si uplatňuje nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v zákonnom rozsahu 7 dní v kalendárnom roku ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. 
Podstatnou povinnosťou zamestnanca je oznámiť zamestnávateľovi, ak je mu takáto  prekážka v práci vopred známa, aby ju oznámil zamestnávateľovi a požiadal zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna, to jest aby postupoval podľa ust. § 144 odst. 1 ZP prvá veta. 

V ostatných prípadoch má zamestnanec postupovať podľa  § 144 ods. 1 druhá veta ZP "inak zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu."


Zákon  nehovorí o vysvetlení pojmu "bez zbytočného odkladu", avšak vzhľadom na okolnosť, že sa jedná o pracovné voľno s náhradou mzdy za zákonom stanovených podmienok v rozsahu 7 dní v kalendárnom roku, lehota bez zbytočného odkladu sa bude počítať v tomto prípade skôr na hodiny než dní, teda informovať zamestnávateľa telefonicky, že nastala prekážka v práci.
Možnosť zamestnávateľa neakceptovať potvrdenie od zdravotníckeho zariadenia podľa nášho názoru je možná. Treba však vedieť dôvod prekážky v práci, jej trvanie, ďalej to, či zamestnanec nemohol ošetrenie alebo vyšetrenie absolvovať mimo pracovného času, nakoľko v mnohých prípadoch sa jedná  len o využitie predmetného paragrafu na vybratie plateného voľna na celý deň.  Zamestnávateľ si vie rovnako zistiť ordinačné hodiny lekára resp. zdrav. zariadenia, a vec posúdiť v súlade so ZP.


Stanoviť paušálne prípad, kedy zamestnávateľ nemusí uznať využitie predmetného paragrafu zamestnancom,nie je možné, bude závisieť od dokladov predložených zamestnancom, vrátane preukázania toho, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné realizovať mimo prac. času.

Vo veci neodporúčame posudzovať to, kedy doklad o vyšetrení resp. ošetrení predložiť zamestnávateľovi, aby tento ho mohol spracovať v rámci miezd, nakoľko to nie je úloha zamestnanca, a v konečnom dôsledku môže len zvýšiť oprávnenie na pochybností na strane zamestnávateľa, či predmetné pracovné voľno nebolo len zneužitím možností danej Zákonníkom práce. 

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ? (Pracovné právo)

Mám zdravotné problémy, potrebujem odb. Vyšetrenia, ale zamestnávateť mi nechce umožniť, dovoliť, aby som išla na tie vyšetreniua. Ma na to právo? Som pravidelne chodil aj krv darovať a teraz už aj tam nemôžem ísť, lebo jednohucho nedostanem na to voľno. Môže to urobiť?

Odpoveď: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň,

podľa Zákonníka práce platí, že účastníci pracovnoprávnych vzťahov nemôžu zneužívať svoje práva a povinnosti, ktoré im priznáva zákon a porušovať dobré mravy. Vyšetrenie zamestnanca v lekárskom zariadení je prekážkou na strane zamestnanca, ktorú je povinný zamestnávateľ rešpektovať a umožniť, aby zamestnanec mohol lekára navštíviť. Zamestnancovi patrí 7 dní v kalendárnom roku, pričom čas strávený u lekára je preplatený. Zamestnanec však má povinnosť o tom zamestnávateľ vopred informovať a preukázať mu, že u lekára skutočne bol. Ak nie je možné informovať ho vopred, môže tak urobiť aj v čase, keď už lekára navštívi, t.j. nemusí čakať na povolenie od zamestnávateľa. Ako zamestnanec však máte povinnosť pokúsiť sa uskutočniť vyšetrenie mimo pracovného času. Až keď to nie je objektívne možné, je možné realizovať vyšetrenie aj v pracovnom čase.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ? (Pracovné právo)

Môže mi zamestnávateľ obmedziť, alebo zakázať, aby som išla na odborné vyšetrenie, a ma právo na to, aby mi neuznal potvrdenie od odb. lekára? Tento rok už dvakrát obmedzil, aby som mohol ísť darovať krv /predtým som už bola 27 krát/, a teraz mám zdravotné problémy a neumožňuje mi, aby som mohla ísť na tie vyšetrenia.

Odpoveď: Vyšetrenie u lekára - pracovné voľno ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň,

zamestnávateľ je podľa § 141 ods. 2 Zákonníka práce povinný poskytnúť pracovné voľno na účely vyšetrenia, a to nasledovne:

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

To znamená, že ak by ste si aj minuli 7 dní, ktoré je povinný aj preplatiť, stále môžete lekára navštíviť  a pokiaľ to nie je možné mimo pracovného času, tak aj počas pracovného času, pričom je povinný Vám poskytnúť aj pracovné voľno, avšak ak ide o 8 deň a viac, tak už bez náhrady mzdy.

Zamestnávateľ je ten, kto posudzuje, či skutočne nebolo možné lekára navštíviť mimo pracovného času. Ak to možné nebolo a on neuzná potvrdenie a vyvodí voči Vám dôsledky, potom by sa mohlo jednať o jeho nezákonný postup.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku, ak je možné otázku zodpovedať. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk