Máte
otázku?

Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne?

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Zamestnávateľovi som poslala doporučenou poštou okamžitú výpoveď pre nevyplatenie mzdy, pri ktorej som dodržala všetky postupy aj lehoty. Zamestnávateľ moju výpoveď prevzal. Následne som sa zaevidovala na úrade práce. Tí potrebovali doklad o ukončení môjho pracovného pomeru, takže som im odovzdala moju výpoveď, plus som si vyžiadala od pošty údaj o dni, kedy moj zamestnávateľ výpoveď prevzal. Teda v ten deň, keď bola výpoveď prevzatá, sa ukončil môj pracovný pomer. Bez problémov ma zaevidovali a všetko bolo v poriadku. Až kým mi nevolali zo sociálnej poisťovne, že zamestnávateľ ma stále neodhlásil a nevie o tom, že má moju výpoveď. Jednoducho klame, pretože ja mám všetko - výpoveď, podací lístok, aj doklad z pošty, kedy bola výpoveď prevzatá. Problém je v tom, že v sociálnej poisťovni som ja považovaná za vinníka, a nie môj zamestnávateľ a neviem, čo mám robiť, pretože im vysvetľujem, že som ukončila pracovný pomer. Už som posielala zamestnávateľovi výzvu na zaplatenie mzdy a nič. Teraz som už poslala aj predžalobnú výzvu a stále nič. Vôbec nereaguje na moje listy a nechce ma odhlásiť zo sociálnej poisťovne. Prosím, poraďte mi. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne?

Dobrý deň, pri ukončení pracovného pomeru nemá zamestnanec žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Všetky povinnosti za neho preberá zamestnávateľ. Jednou z týchto povinností je v zmysle § 231 ods. 1 pís. b) zákona o sociálnom poistení aj povinnosť odhlásiť zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovnoprávneho vzťahu. Je preto potrebné poznamenať, že ak si zamestnávateľ neplní voči Sociálnej poisťovni odvodové a oznamovacie povinnosti, Sociálna poisťovňa nevyvodzuje dôsledky voči zamestnancovi, ale voči zamestnávateľovi. Odrazom tejto zásady je ustanovenie § 239 zákona o sociálnom poistení, v zmysle ktorého môže byť Vášmu zamestnávateľovi uložená pokuta až do výšky 16 596,96 eur. Postup pracovníka Sociálnej poisťovne voči Vašej osobe nemá podľa môjho názoru oporu v zákone a má smerovať výhradne voči Vášmu zamestnávateľovi. Je preto na Vašom zvážení, či podáte podnet na uloženie pokuty Vášmu zamestnávateľovi pre neplnenie si jeho zákonných povinností, a to na základe okamžitého skončenia pracovného pomeru spoločne so súvisiacimi listinami. V prípade dlžnej mzdy Vám odporúčam podať súdnu žalobu na uloženie povinnosti výplaty spoločne s príslušenstvom.  

Trápi vás "Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne? (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňa 5. 8. 2019 sme so zamestnávateľom ukončili pracovný pomer na základe dohody, pri čom som neobdržala zápočtový list. Do týždňa som sa prihlásila na úrade práce, kde od mňa požadovali, aby ma zamestnávateľ odhlásil z poisťovne, priniesť zápočtový list a predložiť moju terajšiu zmluvu, ktorá je založená iba na dohode - a to sa chystám urobiť. Bohužiaľ, zamestnávateľ sa ocitol bez peňazí a jeho účtovníčka nechce vyplniť tieto doklady a odhlásiť ma, kým nebude jej vyplatená faktúra za jej služby, ktoré zamestnávateľ neplatil už tri mesiace. Rada by som vedela, ako mám postupovať ďalej. Ako mám predložiť dokumenty, ktoré nemám k dispozícii? Nechcem na zamestnávateľa podávať žiadosť, pokiaľ to nie je nevyhnutné - predsa len sme ľudia. Je povinnosťou zamestnávateľa doplatiť mi poistenie, ak sa pracovný pomer skončil, ale neodhlásil ma, alebo si budem musieť doplatiť ja? Pokiaľ ma zamestnávateľ neodhlási, musí mi podľa mňa platiť poistenie a ja by som mohla na základe dohody odpracovať viac dní a zarobiť viac eur, bez toho, aby som bola evidovaná na úrade práce, teda by ma z ich evidence nevyradili? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne?

(odpoveď odoslaná: 21.08.2019)

Dobrý deň,

týmto vám oznamujem, že pri ukončení pracovného pomeru nemá zamestnanec žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni, t. j. nie ste povinná odvádzať do sociálnej poisťovne. Všetky povinnosti za vás preberá zamestnávateľ. Jednou z týchto povinností je v zmysle ustanovenia § 231 zákona o sociálnom poistení je, že povinnosťou zamestnávateľa okrem iných odhlásiť zamestnanca zo soc. poisťovne najneskoršie do 8 dní.  Sociálna poisťovňa nevyvodzuje dôsledky voči zamestnancovi, ale voči zamestnávateľovi, pokiaľ si neplní svoje povinnosti. V zmysle § 239 zákona o sociálnom poistení, môže byť vášmu zamestnávateľovi uložená pokuta. Je na vašom zvážení, či podáte podnet na uloženie pokuty vášmu zamestnávateľovi pre neplnenie si jeho zákonných povinností, a to na základe dohody o ukončení pracovného pomeru. Odporúčame vám požiadať zamestnávateľa (spolu so žiadosťou o zápočtový list), aby vás odhlásil zo sociálnej poisťovne, a to obratom. V danom čase, pokiaľ chcete, tak môžete súčasne požiadať Sociálnu poisťovňu, aby začala konanie voči zamestnávateľovi o uloženie pokuty pre nesplnenie povinností podľa § 239 zákona o soc. poistení.

Pri skončení pracovného pomeru je každý zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní – tzv. zápočtový list bez toho, aby ho zamestnanec o vydanie požiadal. Táto povinnosť mu vyplýva z § 75 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. V prípade, že vám zamestnávateľ odmietne vydať potvrdenie o zamestnaní, koná v rozpore s pracovnoprávnymi predpismi. Vy ako zamestnanec máte potom právo podať sťažnosť na príslušný inšpektorát práce. Zamestnávateľ zároveň zodpovedá aj za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodania potvrdenia o zamestnaní. Na základe uvedeného ste preto oprávnená domáhať sa splnenia povinnosti zamestnávateľa i súdnou žalobou.

Po preštudovaní zákona o službách zamestnanosti, si dovolím tvrdiť, že samotný zápočtový list nie je podmienkou pre zaradenie do evidencie na Úrad práce, pretože zákon píše zápočtový list alebo doklad o spôsobe skončenia prac. pomeru. Pokiaľ sa rozhodnete podať podnet na príslušné inštitúcie vyššie uvedené, môžete tieto skutočnosti deklarovať i úradu práce, aby úrad videl, že pochybil zamestnávateľ. Úrad práce by vás do evidencie mal po vyriešení týchto skutočností do evidencie zaradiť k tomu dátumu, kedy ste sa boli prihlásiť. Pokiaľ by ste neboli zaradená do evidencie po skončení pracovného pomeru, tak vám vyplýva povinnosť hradiť si odvody do zdravotnej poisťovne, ktoré inak uhrádza úrad práce. Ak by vám nekonaním zamestnávateľa vznikla teda škoda, ktorá spočíva i vo vzniknutých nákladoch na zdravotnú poisťovňu, je zamestnávateľ povinný vám nahradiť túto škodu.

Pokiaľ ide o otázku, či môžete ďalej pracovať a zamestnávateľ vám bude platiť mzdu, tak odpoveďou je nie, keďže ste ukončili pracovný pomer a k tomuto dátumu vás má zamestnávateľ odhlásiť zo soc. poistovne. V prípade, ak by ste chceli pracovať na dohodu u iného zamestnávateľa, musíte byť rovnako tak odhlásená zo sociálnej poisťovne, aby vás i nový zamestnávateľ mohol prihlásiť. Ak máte nové pracovné miesto, u nového zamestnávateľa, môžete začať pracovať, avšak musíte mať vysporiadanú sociálnu poisťovňu, aby mohol začať za vás odvádzať nový zamestnávateľ. Vo vašom prípade môžete poberať preddavkovo dávku v nezamestnanosti, pretože ste splnili podmienky nároku s doložením dokladov podľa požiadaviek úradu práce a preto v súlade s ust. zákona o soc. poistení požiadajte o vyplácanie dávky v nezamestnanosti preddavkovo.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne? (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, ako mám postupovať ďalej. Môj zamestnávateľ mi dal výpoveď k 30. 11. 2018 na základe dohody o skončení pracovného pomeru, a to pre zníženie počtu zamestnancov. Mám teda výpoveď a potvrdenie o zamestnaní, no zamestnávateľ mi dosiaľ nevyplatil ostatné veci, ako je výplata, jednomesačné odstupné a nepreplatenú dovolenku za sedem dní. Najhoršie je, že ma do teraz neodhlásil zo sociálnej poisťovne, a preto mi sociálna poisťovňa odmietla vyplácať podporu v nezamestnanosti. Počas 32 rokov som bola nepretržite zamestnaná a odvádzala som dane. Chcem sa teda spýtať, či postup sociálnej poisťovne je správny. Sociálna poisťovňa sa nedokázala vyrovnať s mojím bývalým zamestnávateľom a počas piatich mesiacov ma neoohlásila. Ako to teda mám urobiť ja? Pokiaľ ma môj bývalý zamestnávateľ nikdy neodhlási, môže ma sociálna poisťovňa odhlásiť z vlastnej iniciatívy? Mzdová účtovníčka ma neodhlásila, pretože odišla z firmy dva týždne pred mojím odchodom a už ma nemala kto odhlásiť. Chcem sa teda spýtať, ako by som mala postupovať, aby som bola odhlásená zo sociálnej poisťovne. Zamýšľam tiež, či by nebolo lepšie riešiť moju situáciu súdnou cestou, a to vymáhať mzdu a odhlásenie zo sociálnej poisťovne. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne?

(odpoveď odoslaná: 01.05.2019)

Dobrý deň,
vo veci nevyplatenej mzdy, odstupného  a náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku odporúčame poslať zamestnávateľovi výzvu k úhrade dlžnej sumy; v prípade, že k úhrade nedôjde kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby na súd, ktorý bude vymáhať dlžnú sumu aj s príslušenstvom (úroky z omeškania, súdne trovy).
Nevyplácanie dávky v nezamestnanosti :
Požiadajte súčasne zamestnávateľa (spolu s úhradou nevyplatenej mzdy, odstupného a náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku), aby Vás odhlásil zo sociálnej poisťovne obratom.
Podľa ust. § 231 zákona o sociálnom poistení platí, že  je povinnosťou zamestnávateľa okrem iných odhlásiť zamestnanca zo soc. poisťovne najneskoršie do 8 dní.

Za porušenie tejto povinnosti podľa § 239 zákona o soc. poistení môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta až 16 596,96  €, na čo môžete zamestnávateľa upozorniť.
Pokiaľ ide o problém nevyplácania dávky v nezamestnanosti, Vy ste splnili podmienky nároku s doložením dokladov podľa požiadaviek úradu práce a preto v súlade s ust. zákona o soc. poistení požiadajte o vyplácanie dávky v nezamestnanosti preddavkovo.
Citujeme z ust. zákona o soc. poistení

"§ 105 : (1) Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti. Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov. Do podporného obdobia v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie, počas ktorého poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti z dôvodu uvedeného v § 106.

§ 116 Lehoty na výplatu dávok a zaokrúhľovanie sumy dávok
Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na nemocenskú dávku, dôchodkovú dávku, úrazovú dávku a dávku v nezamestnanosti, dávky sa môžu vyplácať preddavkovo. Počas vyplácania dávky podľa prvej vety neplynie lehota podľa § 210 ods. 2."

Môžete súčasne požiadať Soc. poisťovňu, aby začala konanie voči zamestnávateľovi o uloženie pokuty pre nesplnenie povinností podľa § 239 zákona o soc. poistení.


Podotázka: Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne? (Pracovné právo)

Dňa 23. 10. 2018 som poslal môjmu zamestnávateľovi doporučenú žiadosť o okamžité ukončenie pracovnej zmluvy z dôvodu porušenia neplatenia mzdy a dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zo strany zamestnávateľa. Dnes je 6. 12. a stále ma neodhlásil zo zdravotnej poisťovne a ani neposlal oznámenie o ukončení zmluvy. Neviem ako ďalej postupovať, pretože sa v takomto prípade nemôžem registrovať na úrade práce. Prosím poraďte mi, ako postupovať, aby ma zamestnávateľ odhlásil a ja sa mohol registrovať na úrade práce. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne?

(odpoveď odoslaná: 07.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Poznamenávame, že Zákonník práce nepozná pojem žiadosť o okamžité skončenie prac. pomeru zo strany zamestnanca, ale len okamžité skončenie prac. pomeru, t.j. : nepodáva sa žiadosť zamestnávateľovi o okamžité skončenie prac. pomeru, okamžité skončenie rpac. pomeru sa zamestnávateľovi oznamuje, na to netreba jeho súhlas.

Podľa ust. § 69 ZP platí :

"(1)  Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak 
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, 
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, 
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. 
(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky. 
(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. 
(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. 

§ 70 : Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. "

 

Vaša listina o žiadosti o okamžité skončenie prac. pomeru sa však bude posudzovať podľa jej obsahu.

Odporúčame napísať zamestnávateľovi, aby Vám vydal podľa § 75 ZP potvrdenie o zamestnaní, v ktorom sa uvádza najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru, 
b) druh vykonávaných prác, 
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, 
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí, 
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní. 

Predmetné potvrdenie je povinný Vám pri skončení prac. pomeru a keďže sa prac. pomer skončil, bol povinný tak urobiť, pokiaľ nenapadol jeho neplatnosť na súde.

Odporúčame kontaktovať zamestnávateľa, aby Vám vydal potvrdenie o zamestnaní a to doporučenou poštou alebo osobne proti podpisu. Môžete požiadať aj o pracovný posudok, ktorý je zamestnávateľ  povinný dať do 15 dní od požiadania.

 

Odporúčame registrovať sa na prísl. úrade práce s dokladmi ktoré máte /okamžité ukončenie prac. pomeru/. 

Podľa ust. zákona o službách zamestnanosti platí, že "skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak tomu nebránia závažné skutočnosti, ktoré je občan povinný preukázať. Zoznam dokladov, ktorými občan osvedčuje skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktoré sú súčasťou žiadosti, sú uvedené v prílohe č. 2 písm. A."

Prílohou žiadosti, je aj doklad o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu.

  V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava