Máte
otázku?

Ma nárok svokra na dieťa?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Ma nárok svokra na dieťa?

Dobrý deň, rada by som vás informovala o mojom probléme. Moja svokra ma chce obviniť za to, že jej neumožňujem stretávať sa s mojím dieťaťom. Môj manžel súhlasí so všetkým, čo povie jeho mama, a neuznáva moje rozhodnutia. Naše spoločné dieťa sa vracia zo stretnutí so svokrou zdesené a uplakané. Neviem, čo sa tam deje, preto som rozhodla, že sa s ňou už nebude stretávať. Svokra ma kvôli tomu chce žalovať, aby mala právo na stretnutia s vnúčaťom. Moje dieťa má silné alergie a svokra mu napriek tomu dávala jedlo, na ktoré je alergické. To spôsobilo následky, ako sú ekzémy a opuchy. Veľmi by som ocenila vaše rady. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Ma nárok svokra na dieťa?

Dobrý deň, 

podľa ustanovenia § 25 ods. 5 Zákona o rodine Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú  primerane. Vzhľadom na to, čo uvádzate sa domnievam, že styk s Vašou svokrou nebude v najlepšom záujme dieťaťa. Vás, ani dieťa nemôže nikto nútiť k tomu, aby ste konali to, čo je v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa.

Trápi vás "Ma nárok svokra na dieťa?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ma nárok svokra na dieťa? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám nárok na dieťa, keď sa moja svokra vyhráža, že mi ho chce zobrať, alebo dať do ústavu?

Odpoveď: Ma nárok svokra na dieťa?

(odpoveď odoslaná: 18.04.2024)

Dobrý deň,
ak ste rodičom, tak výkon rodičovských práv a povinností patrí primárne Vám. Je pravdou, že Vaše práva by mohli byť obmedzené, resp. by ste mohla byť pozbavená rodičovských práv, avšak nato by musel existovať konkrétny zákonný dôvod. Tieto upravuje Zákon o rodine v ust. § 38:

(1) Ak niektorému z rodičov bráni vo výkone jeho rodičovských práv a povinností závažná prekážka a ak je to v záujme maloletého dieťaťa, súd môže pozastaviť výkon rodičovských práv a povinností. (2) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak a) žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života, b) svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú vôbec, alebo c) nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa. (3) V rozhodnutí o obmedzení výkonu rodičovských práv podľa odseku 2 súd uvedie rozsah práv a povinností, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje. (4) Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv.   Ak sa Vás preto dôvody uvádzané vyššie netýkajú, tak potom do Vašich rodičovských práv zasiahnuté nebude. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ma nárok svokra na dieťa? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa rozviesť. Mám dve deti vo veku štyroch rokov a jedného a pol ročné dieťa.

Chcem, aby deti neboli v kontakte so svokrou, pretože nás zadlžila a nikdy neprejavila záujem o deti.

Keď sme nemali ani čo jesť, bolo jej to jedno. Navyše má pedofilné sklony, je podvodníčka a má mnoho ďalších negatívnych vlastností. Problém spočíva v tom, že môj manžel chce ešte stále získať striedavú starostlivosť, aby mohol deti ukazovať svojej skazené matke.

Bydlisko zrejme zabezpečuje preňho.

Manžel je gambler, nezodpovedný a vo všetkých oblastiach má dlhy. Prosím, poraďte mi, ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ma nárok svokra na dieťa?

(odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že súd zverí maloleté deti na čas po rozvode do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, iba v tom prípade, že je to v ich najlepšom záujme. Vzhľadom na to, že je Váš manžel podľa Vás gambler, nezodpovedný... evokuje vo mne, že asi nebude najzodpovednejším rodičom. Súdu budete musieť v rámci konania o rozvod preukázať, že nie je v záujme Vašich maloletých detí, aby boli zverené do striedavej osobnej starostlivosti. Musíte manžela vykresliť ako neschopného adekvátne sa postarať o Vaše deti. Ak by aj súd zveril deti do Vašej osobnej starostlivosti, otcovi by umožnil styk s deťmi napr. každý druhý víkend. Počas tohto času (počas času kedy sú deti u neho) má on právo, aby deti "ukázal" svojej matke (babke). Ak by ste chceli dosiahnuť zákaz stretávania sa babky s maloletými deťmi, museli by ste na súd podať ďalší návrh v zmysle ustanovenia § 25 ods. 5 zákona o rodine. Súd by následne posudzoval, či by bol takýto zákaz v záujme maloletých detí a podľa toho by buď zakázal styk babky s deťmi alebo by Váš návrh zamietol (ak by súd mal za to, že nie je potrebné obmedziť styk babky s deťmi).


Podotázka: Ma nárok svokra na dieťa? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala na otázku týkajúcu sa rodinného práva. Mám dvojročného syna, o ktorého sa otec nezaujíma a o ktorého sa nestará už od narodenia. Momentálne riešime tento problém pomerne chaoticky. Otec dieťaťa súhlasí s adopciou (teda s tým, že by si dieťa adoptoval môj partner), avšak jeho matka súhlasí s adopciou len v prípade, že prisúhlasím s vykonaním DNA testov. Som si vedomá, že nemusím s tým súhlasiť, a súhlas skutočne neudelujem. Rada by som sa dozvedela, ako ju odstaviť od riešenia tejto veci, pretože je to otázka len medzi mnou a mojím bývalým partnerom. On nemá o dieťa záujem a môj súčasný partner je ochotný prevziať všetky práva a povinnosti rodiča, teda dieťa adoptovať. Ex svokra sa nám však stále mieša do toho, a to napriek tomu, že za posledné dva roky nijak nepomohla a o malého neprejavila žiadny záujem. Rada by som vedela, aký dopad by mohol mať DNA test v prípade, že by adopcia prebehla. Môže si ona neskôr uplatňovať právo na styk s dieťaťom? Obávam sa, že by výsledky testov mohla v budúcnosti zneužiť a štvať malého proti mne a môjmu partnerovi. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom,

Odpoveď: Ma nárok svokra na dieťa?

(odpoveď odoslaná: 11.11.2015)

Dobrý deň

podľa §97 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “1) Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia. 2) O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa.”

Podľa §100 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “1) Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.”

Podľa §101 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “ Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Rovnako potrebný na osvojenie je súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Odvolať súhlas možno len do času, kým nie je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov.” Súhlas s osvojením dáva vždy ten muž, ktorý je zapísaný v rodnom liste ako otec dieťaťa

Pri osvojení vzniká tzv. právne rodičovstvo. Právoplatnosťou rozsudku o osvojení zanikajú rodinnoprávnevzťahy s pôvodnou rodinou osvojenca a vznikajú nové rodinnoprávne väzby s rodinou osvojiteľa.

Častým prípadom je osvojenie dieťaťa manželom jeho rodiča. V takomto prípade musí byť súdu úplne zrejmé, že rodinné väzby s biologickým rodičom, ktorý má byť nahradený osvojiteľom, a ani biologické vzťahy s jeho inými príbuznými neposkytujú dieťaťu taký psychický, hospodársky ani iný benefit, ktorý by prevážil nad výhodami, ktoré dieťaťu poskytne nový rodinnoprávny vzťah. Taktiež skúma, či je toto osvojenie v záujme dieťaťa. Je potrebné upozorniť, že osvojenie dieťaťa mužom, ktorý nie je manželom matky, nemožno vysloviť (R 23/1962). Teda pokiaľ partner nie je Vás manžel, osvojenie nie je prípustné. 

Podľa §106 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi osvojencom a poručníkom alebo opatrovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom.” Teda zanikujú aj právneväzby s ostatnými príbuznými rodičov, preto v konaní je dôležité zistiť aj vzťahy osvojenca k jeho predkom a vzťahy týchto osôb k osvojencovi.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ma nárok svokra na dieťa?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.