Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

Dobrý deň, podľa zákonníka práce, par. 40 ods. 5 ZP rodinný príslušník je aj osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti. S partnerom žijeme spolu (aj máme spoločný trvalý pobyt), spoločne dieťa aj napriek tomu jeho zamestnávateľ nechce uznať P-čko doprovod so mnou, keďže nie sme manželia. Zamestnávateľ je oboznámený o tom, že žijeme spolu, majú aj kópiu môjho OP. Neviem ako ďalej. Chcela by som Vás požiadať o vyjadrenie, či mám vôbec pravdu a partner má nárok na doprovod družky, keď nie sme manželia. A ako mám postupovať. Keď sa obrátim na právnika, dosiahnem s tým niečo? Súdiť by sme až nechceli. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne : 

Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v ust. Zákonníka práce ("ZP").

1./ ZP rozoznáva niekoľko druhov resp. dôvodov prekážok v práci, s ktorými spája aj rôzne nároky - s náhradou  prípadne bez náhrady mzdy. Jedná sa o prekážky v práci, ktoré uvádzame : 
Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu ako sú výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti, prekážky v práci z dôvodu plnenia brannej povinnosti a z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl, zvyšovanie kvalifikácie.

Pre zodpovedanie otázky sú  podstatné dôležité osobné prekážky v práci upravené v ust. §141 ZP :
"Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak." 

§ 141 ods. 2  ZP :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,
c) sprevádzanie
1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Atď.

§ 141 ods. 3 ZP :  "Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi
a) ďalšie pracovné voľno z dôvodov podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,
b) pracovné voľno z iných dôvodov ako podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,
c) pracovné voľno na žiadosť zamestnanca s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,
d) pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje.
Ods. (4) Za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať.
Ods. (5) Na účely určenia celkového rozsahu pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi v kalendárnom roku pri prekážke v práci podľa odseku 2 písm. a) a c) sa za jeden deň považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni.
Náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca.

(6) Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode  (pozn. Váš prípad) sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor."

2./ Ako  správne uvádzate v otázke, ZP charakterizuje rodinného príslušníka v ust. § 40 ods. 5 ZP :
"Rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti."


Ak spĺňate podmienku spoločného žitia v jednej domácnosti,  potom napriek tomu, že nie ste manželia, považujete sa v zmysle ust. cit. § za rodinných príslušníkov voči sebe navzájom. Len poznamenávame, že pri ostatných osobách uvedených v cit. odstavci sa nevyžaduje žitie v spoločnej domácnosti (manžel, dieťa, atď.).

Podľa nášho názoru Vašou úlohou je preukázať zamestnávateľovi to, že vyšetrenie alebo ošetrenie "nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca."


Je samozrejmosťou zamestnávateľovi predložiť doklad o vykonanom vyšetrení a čase jeho vykonania. Tu platí ust. § 144 ZP : 
"Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.
Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."


3./ Pre prípad, že naša odpoveď na otázku, ktorá zrejme obhajuje aj Váš názor na vec a ak tomu zodpovedá aj skutočnosť, teda "na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie" a ďalej s tým, že ste oznámili prekážku v práci v zmysle ust. § 144 ZP a  zamestnávateľa by ste nepresvedčili, odporúčame kontaktovať prísl. Národný inšpektorát práce. Súčasne uvádzame link :  https://www.ip.gov.sk/.


Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý večer, prosím Vás chcela by som sa spýtať, zomrela mi svokra a na pohreb prišla aj moja mama-bola nebohej svokre svatka. Obecný úrad dal oznámenie pre zamestnávateľa, že sa moja mama zúčastnila pohrebu, ale zamestnávateľ udal, že nebohá svatka nie je rodinný príslušník a ospravedlnenie v práci jej neuznajú. Vedeli by ste mi prosím poradiť ako postupovať? Čítala som aj zákoník práce paragraf 141 a podľa môjho vedomia by mali akceptovať toto ospravednenie od obecného úradu. Ďakujem veľmi pekne za radu.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2020)

Dobrý deň,
podľa § 141 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

úmrtie rodinného príslušníka

1. pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb,

2. pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,

Pre účely pracovného voľna sa vzťah medzi rodičmi manželov nepovažuje za príbuzenský. Ak teda bola na pohreb "svatke", z hľadiska pracovného práva, nemusí zamestnávateľ uvedenú prekážku uznať. To by musela žiť svokra a Vaša mama v jednej domácnosti. Pracovné voľno si po dohode môže odpracovať, aby nemala absenciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o infirmáciu:
Manžel ide na plánovanú operáciu. Mám nárok na jeho doprovod do a aj z nemocnice pri mojom 12hodinovom pracovnom čase?
Ekonómkou mi bolo povedané, aby mi boli postavené služby tak, aby som v tie dane dni mala voľno. Ale ja si myslím, že na ten doprovod mám zo zákona nárok.
Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.01.2020)

Dobrý deň prajem,

prekážky v práci na strane zamestnanca fungujú tak, že zamestnanec by sa mal usilovať, využiť pracovné voľno. Ak to však nie je objektívne možné, nemôže Vám byť bránené v tom, aby ste manžela sprevádzali aj keď sa to bude kryť so zmenou. Služby môžete mať nastavené štandardne. Ak sa služba bude kryť s doprovodom, máte nárok využiť tento typ prekážky v práci a nemôžete byť za to sankcionovaná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som vedieť, na koľko dni ma nárok zamestnanec v kalendárnom roku 2019, na návštevu lekára a sprievod rodinného príslušníka (manželka a rodičia). Ako to ja viem je to 7 dni na návštevu lekára a 7 dni sprievod rodinného príslušníka. Mám 40 rokov, vo firme pracujem viac ako 3 roky. ďakujem, Vladimír.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.10.2019)

Dobrý deň, Zákonník práce v ust. § 141 nerozlišuje rozsah resp. počet dní pracovného voľna pri prekážkach v práci v závislosti od toho, ako dlho trvá pracovný pomer.

Podľa ust. § 141 ods. 2 Zákonníka práce platí :
"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku," Atď.

 

Obmedzením je len ods. 6 § 141 Zák. práce, podľa ktorého "zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor."

 

Dôležité z hľadiska samotného poskytnutia prac. voľna je aj ust. § 144 Zák. práce :

"(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň. Prosím o radu. Som na OČR zo starou mamou od 1. 9 do 7. 9 2019. Medzi tým mal manžel vážny úraz a potreboval by opateru. Môžem si na neho od 8. 9 vziať OČR? A na koľko dni? Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek radu. Prajem pekný zvyšok dna.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2019)

Dobrý deň prajem,

uvedené rieši ustanovenie § 141 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: 

sprevádzanie


1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,


2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,

Ak bolo, resp. je sprevádzanie nevyhnutné a nie je ho možné vykonať v iný čas, tak zamestnanec má právo na pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu 7 dní v roku, pričom zákon nerozlišuje, o ktorého rodinného príslušníka sa musí jednať. Zamestnanec má jednoducho k dispozícii 7 dní a tie môže použiť na rôznych rodinný príslušníkov. Ak by týchto 7 dní minul, tak v takom prípade má nárok už len na pracovné voľno, ale bez náhrady mzdy, teda neplatené. 

Ak by ste si chceli vziať OČR, museli by ste preukázať zamestnávateľovi, že ste každý jeden deň, ktorý takto čerpáte, skutočne aj boli u lekára.

Po dohode so zamestnávateľom Vám môže poskytnúť aj väčší rozsah pracovného voľna s náhradou mzdy. Počet dní voľna bez náhrady mzdy totiž zákon neobmedzuje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, je možné využiť sprievod rodinného príslušníka pri deťoch vlastného súrodenca (neter, synovec), ktorí nezdieľajú rovnakú domácnosť so zamestnancom ?

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.09.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 141 ZP platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu, okrem iných aj na"c)  sprevádzanie  1.  rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.
Rodinného  príslušníka  bližšie špecifikuje ust. § 40 ods. 5 ZP :
"Rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že deti súrodenca zamestnanca nespadajú do kategórie rodinných príslušníkov podľa ZP a preto zamestnanec nemá nárok na uznanie prekážky v práci pri ich sprevádzaní na vyšetrenie alebo ošetrenie.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás potrebujem ísť ku lekárovi s babkou. Je možné to považovať za doprovod rodinného príslušníka /nežijeme spolu v domácnosti/? Prosím Vás súrne o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2019)

Dobrý deň, 

na účely Zákonníka práce  sa za rodinného príslušníka podľa ust. § 40 ZP sa považuje manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti.

Z uvedeného vyplýva, že nie je potrebné vo Vašom prípade splniť podmienku žitia v spoločnej domácnosti s babkou; podmienka žitia v spoločnej domácnosti by musela byť splnená len v prípade iných osôb ako sú vymenované v predmetnom ustanovení.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem prosím o radu. Som zamestnaná v Tescu aj s manželom. Máme 9 ročného syna. Pracujeme na smeny. Ide o to, že nás dávajú spolu na smeny. Najhoršie je to na poobede od 14. do 23. Naša manažérka mi povedala, že si to musím zariadiť pracujem tam už 4 roky manžel 2 roky. Som zúfalá. Prosím Vás, čo mám robiť mám dať výpoveď? Predtým tam bola iná vedúca, ktorá to vedela zariadiť aj bez toho, aby manazerka vedela. Ako dala výpoveď, mám s tým problém ona vedela, že nemôžem nechať syna doma samého. Za 4 roky som nebola ani raz PN. Keď treba chodím do práce mimo harmonogramu nadčasy. Nemal by nám zamestnávateľ výsť v ústrety? Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.11.2018)

Dobrý deň,

Zákonník práce pamätá aj na takéto životné situácie. Podľa § 164 ods. 2 Zákonníka práce Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

V prípade, ak zamestnávateľ Vašej žiadosti nevyhovie, je možné obrátiť sa na inšpektorát práce. Odporúčam zdôrazniť zamestnávateľovi, že máte tento právny nárok a je povinný mu vyhovieť, pričom tak podľa môjho názoru môže učiniť minimálne vo vzťahu k jednému z vás bez toho, aby ohrozil prevádzku. 

Rovnako máte možnosť sa pokúsiť sťažovať nadriadenému dotyčnej manažérky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Ďakujem za odpoveď, ale chcem sa ešte opýtať, keďže stará mama po mozgovej príhode nevie rozprávať, hýbať sa, takže nevie povedať, že chce ísť ku nám, ako je to potom? Je mi jasne, že nemôžem donútiť rodinu, aby s tým súhlasila. Ale mame dôvodne podozrenie, že sa nestarajú o babku a bojím sa o jej zdravie, keďže už bude potrebovať 24 hodinovú starostlivosť. Ďakujem.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň, 

možnosťou je spísanie notárskej zápisnice podľa zákona o notároch a notárskej činnosti.

"§ 49 :

Ak spisuje notár notársku zápisnicu s osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, priberie dvoch svedkov úkonu. Títo svedkovia musia byť prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa má pojať do zápisnice, pri prečítaní zápisnice a jej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého boli pribratí. Tieto okolnosti musia byť v zápisnici uvedené.

§ 50 :

Svedkami totožnosti a svedkami úkonu nemôžu byť osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, ďalej tí, ktorí pre svoj telesný alebo duševný stav nie sú schopní vydať svedectvo, alebo tí, ktorí nevedia alebo nemôžu čítať alebo písať. Ďalej nimi nemôžu byť osoby blízke účastníkom, tí, ktorí sú na veci zúčastnení, a zamestnanec notára, ktorý zápisnicu spisuje, prípadne jeho spoločník."

 

Možnosťou pre Vás je vybaviť si príspevok na opatrovanie, k čomu však potrebujete súhlas opatrovanej osoby, teda babky. Informácie ohľadom príspevku na opatrovanie zistíte na stránke Ústredia úradu práce, soc. vecí a rodiny.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň. Potrebujem poradiť. Syn živnostník môže ma ako mamu zamestnať u seba v obchode bez vykázania mzdy? Keď som vedená na ÚPSV ako nezamestnaná ?  Ďakujem. Prajem krásny deň.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ budete pracovať u syna a Vaša práca bude spĺňať znaky závislej práce (práca pre iného, podľa jeho pokynov, v jeho prospech, nadriadenosť a podriadenosť), potom pôjde o pracovný pomer so všetkými dôsledkami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi. V takom prípade by ste už nemohli byť evidovaná, ako nezamestnaná, za svoju prácu by ste museli dostávať mzdu, museli by ste mať uzavretú pracovnú zmluvu. Inak sa vystavujete riziku sankcie za nelegálnu prácu. Domnievam sa však, spojenie Vami popisovaných situácií nebude možné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Viete mi prosím poradiť čo ma obsahovať správa na súd o nesvojprávnej osobe? Ďakujem.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2018)

Dobrý deň. Hoci to z Vašej otázky nie je úplne zrejmé, predpokladám, že o obmedzení/pozbavení spôsobilosti na právne úkony už súd rozhodol a Vaša otázka sa týka správy opatrovníka, ohľadom výkonu jeho funkcie. V rozsudkoch o obmedzení/pozbavení spôsobilosti na právne úkony totiž súdy opatrovníkom ukladajú povinnosť podávať písomné správy o výkone funkcie opatrovníka príslušnému súdu, a to spravidla dvakrát za rok.

Zákon presné obsahové náležitosti takejto správy neurčuje, a preto je predovšetkým na opatrovníkovi, aby zhrnul, ako vykonával svoju funkciu. Správa by mala obsahovať najmä údaje ohľadom starostlivosti o osobu pozbavenú/obmedzenú na právnych úkonoch, o jej zdravotnom stave, o jej liečbe, o hospodárení s jej finančnými prostriedkami a tiež o tom, aké právne úkony boli za túto osobu vykonané. Do správy je tiež vhodné uviesť aj prípadné mimoriadne udalosti, ku ktorým mohlo medzičasom dôjsť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk