Máte
otázku?

Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

Dobrý deň, podľa Zákonníka práce, paragrafu 40, odseku 5, je rodinným príslušníkom aj osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti. S partnerom žijeme spolu (máme aj spoločný trvalý pobyt) a máme spoločné dieťa. Napriek tomu jeho zamestnávateľ nechce uznávať, že by mal nárok na doprovod (tzv. "P-čko") so mnou, keďže nie sme manželia. Zamestnávateľ je o našej spoločnej domácnosti informovaný a má k dispozícii aj kópiu môjho občianskeho preukazu. Nevím, ako postupovať ďalej. Chcela by som Vás poprosiť o vyjadrenie, či mám vôbec pravdu a či má môj partner nárok na doprovod družky, i keď nie sme manželia. Čo by mala byť moja ďalšia krok? Myslíte si, že by mi právnik vedel pomôcť? Pred súd ísť nechceme. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne : 

Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v ust. Zákonníka práce ("ZP").

1./ ZP rozoznáva niekoľko druhov resp. dôvodov prekážok v práci, s ktorými spája aj rôzne nároky - s náhradou  prípadne bez náhrady mzdy. Jedná sa o prekážky v práci, ktoré uvádzame : 
Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu ako sú výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti, prekážky v práci z dôvodu plnenia brannej povinnosti a z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl, zvyšovanie kvalifikácie.

Pre zodpovedanie otázky sú  podstatné dôležité osobné prekážky v práci upravené v ust. §141 ZP :
"Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak." 

§ 141 ods. 2  ZP :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,
c) sprevádzanie
1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Atď.

§ 141 ods. 3 ZP :  "Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi
a) ďalšie pracovné voľno z dôvodov podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,
b) pracovné voľno z iných dôvodov ako podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,
c) pracovné voľno na žiadosť zamestnanca s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,
d) pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje.
Ods. (4) Za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať.
Ods. (5) Na účely určenia celkového rozsahu pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi v kalendárnom roku pri prekážke v práci podľa odseku 2 písm. a) a c) sa za jeden deň považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni.
Náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca.

(6) Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode  (pozn. Váš prípad) sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor."

2./ Ako  správne uvádzate v otázke, ZP charakterizuje rodinného príslušníka v ust. § 40 ods. 5 ZP :
"Rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti."


Ak spĺňate podmienku spoločného žitia v jednej domácnosti,  potom napriek tomu, že nie ste manželia, považujete sa v zmysle ust. cit. § za rodinných príslušníkov voči sebe navzájom. Len poznamenávame, že pri ostatných osobách uvedených v cit. odstavci sa nevyžaduje žitie v spoločnej domácnosti (manžel, dieťa, atď.).

Podľa nášho názoru Vašou úlohou je preukázať zamestnávateľovi to, že vyšetrenie alebo ošetrenie "nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca."


Je samozrejmosťou zamestnávateľovi predložiť doklad o vykonanom vyšetrení a čase jeho vykonania. Tu platí ust. § 144 ZP : 
"Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.
Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."


3./ Pre prípad, že naša odpoveď na otázku, ktorá zrejme obhajuje aj Váš názor na vec a ak tomu zodpovedá aj skutočnosť, teda "na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie" a ďalej s tým, že ste oznámili prekážku v práci v zmysle ust. § 144 ZP a  zamestnávateľa by ste nepresvedčili, odporúčame kontaktovať prísl. Národný inšpektorát práce. Súčasne uvádzame link :  https://www.ip.gov.sk/.


Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.

Trápi vás "Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň, zaujíma ma, či mám nárok na ďalších 7 dní prekážok v práci, ak som tento počet dní už vyčerpal u prvého zamestnávateľa počas prvých 6 mesiacov v roku a neskôr sa zamestnám u nového zamestnávateľa v tom istom roku. Ďakujem.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

(odpoveď odoslaná: 12.03.2024)

Dobrý deň, vo veci platí, že prekážky v práci u pôvodného a u nového zamestnávateľa sa nesčítajú.

V novom pracovnom pomere platí ust. § 141 ods. 6 Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že nový zamestnávateľ môže, teda nemusí určiť, že váš nárok sa kráti podľa uvedeného zákonného ustanovenia a mali by ste nárok len na pomernú časť pracovného voľna na vyšetreni alebo ošetrenie podľa dĺžky trvania prac. pomeru v konkrétnom roku nástupu do nového zamestnania.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som si uplatniť absenciu u zamestnávateľa z dôvodu sprevádzania môjho partnera k lekárovi ako lekársky sprievod. Žijeme spolu v spoločnej domácnosti viac ako rok a máme spoločnú prechodnú adresu bydliska. Napriek tomu máme odlišné trvalé bydliská. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, aké doklady okrem lekárskeho potvrdenia je potrebné predložiť zamestnávateľovi, aby mi bola absencia preplatená? Ďakujem vopred za vašu pomoc. S pozdravom, V.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

(odpoveď odoslaná: 08.03.2024)

Dobrý deň, úvodom poznamenávame, že vo vašom prípade sa nejedná o absenciu, ktorou sa považuje neospravedlnená neprítomnosť v práci. Vo vašom prípade ide o prekážku v práci v zmysle ust. § 141 Zákonníka práe pri sprevádzaní rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie.

Keďže nie ste manželia, v zmysle ust. § 40 ods. 5 Zákonníka práce je podmienkou priznania náhrady mzdy vo vašom prípade to, aby ste zamestnávateľovi predložili doklad o tom, že vediete spoločnú domácnosť. Potrvdenie o prechodnom pobyte na rovnakej adrese bude postačujúce, postačuje preto kontaktovať ohlasovňu pobytu, kde vám obom takého potvrdenie vydajú. Od lekára nezabudnite si nechať potvrdiť návštevu lekára - sprevádzanie.

 


Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň, s mojím zamestnávateľom som uzavrela dohodu o skončení pracovného pomeru k 30.06.2024. Do tohto dátumu mám plánované lekárske vyšetrenia, na ktoré by som mohla využiť prekážky v práci podľa zákona. Zaujímalo by ma, či je v mojom prípade počet dní, ktoré môžem čerpať pre prekážky v práci podľa § 141 Zákonníka práce, proporcionálne krátený vzhľadom na predčasné ukončenie pracovného pomeru. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

(odpoveď odoslaná: 29.02.2024)

Dobrý deň, skutočnosť tá, že steb sa dohodli na skončení pracovného pomeru dohodou ku dňu 30.6.2024, nemá vplyv na počet dní vyšetrenia alebo ošetrenia v zmysle ust. § 141 Zákonníka práce. Podstatné pre preplatenie uvedených dní pracovného voľna s náhradou mzdy je to, či vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.
Ďalej je podstatné ust. § 144 Zákonníka práce :

 

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci (1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. (2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci. (3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."   Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že prekážku v práci ste povinná zamestnávateľovi oznámiť vopred a následne predložiť potvrdenie zdrav. zariadenia o existencii prekážky a jej trvaní.
Trápi vás "Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň, som riaditeľkou školy. Môžem si do školy zamestnať svojho brata na miesto nepedagogického pracovníka? Nedávno sa nám totiž uvoľnilo konkrétne pracovné miesto. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

(odpoveď odoslaná: 18.12.2023)

Dobrý deň, áno, môžete. 

Ak by išlo o pracovný pomer (poprípade dohodu) podľa ustanovení Zákonníka práce, išlo by o diskrimináciu, ak by Váš brať nemohol pracovať v škole z dôvodu príbuzenského vzťahu s Vami, bez ohľadu na Vašu pozíciu. 

S predpokladom splnenia pracovných predpokladov na obsadzovanú pracovnú pozíciu, môže Váš brat pracovať s Vami v škole. 

Podľa čl. 1 Zákonníka práce, "Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé, uspokojivé, transparentné a predvídateľné pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak rozdielne zaobchádzanie je odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny a požiadavka primeraná."


Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň, máme taký problém na pracovisku. Kolegyňu chcú preradiť na inú zmenu z dôvodu, že je sestrou majstra. Tvrdia, že existuje zákon, podľa ktorého nemôžu spolu pracovať. Ide o spoločnosť s.r.o. Majú na to právo?

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

(odpoveď odoslaná: 29.07.2023)

Dobrý deň,

ak by sestra majiteľa spoločnosti pracovala pre majstra (ako majiteľa s.r.o.) bez založenia pracovnoprávneho vzťahu, bez pracovnej zmluvy, tak by mohlo ísť o nelegálne zamestnávanie u zamestnávateľa a nelegálnu prácu u sestry majstra. Ak však sestra majstra má uzatvorenú pracovnú zmluvu, tak môže pracovať s majstrom na jednej zmene. 

Zákon, ktorý bol myslený, že nemôžu spolu robiť sestra a majster, je zrejme zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Nelegálnou prácou je okrem iného práca bez pracovnej zmluvy. Pracovná zmluva sa nevyžaduje ak pre zamestnávateľa pracuje jeho rodinný príslušník (manžel, sestra, dcéra...). Ale aj v tomto prípade sú určité výnimky a kritériá, ktoré musí spĺňať zamestnávateľ, ktorý zamestnáva rodinných príslušníkov, aby nešlo o nelegálne zamestnávanie (viď nižšie § 2a zákona).

Podľa § 2a ods. 1 zákona, "Nelegálna práca nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku."

Podľa § 2a ods. 2 zákona, "Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku

Iný dôvod, prečo by sestra majstra nemohla pracovať s ním na jednej zmene, neexistuje. Zákonník práce určite neobmedzuje prácu jednotlivých rodinných príslušníkov spolu na jednej zmene. Išlo by o priamu diskrimináciu z dôvodu rodinného stavu. Diskriminácia je zakázaná voči každej fyzickej osobe, čo je zakotvené v Ústave SR, v Zákonníku práce ako aj samotným antidiskriminačným zákonom. 

Ak má sestra majstra uzatvorenú pracovnú zmluvu, tak zamestnávateľ môže preradiť sestru majstra na inú zmenu aj bez ohľadu na jej príbuzenský vzťah s majstrom, dokonca aj bez uvedenia dôvodu. Je to preto, že organizáciu práce riadi a stanovuje sám zamestnávateľ. Zamestnávateľ teda môže sestru majstra preradiť na inú zmenu bez uvedenia dôvodu. Avšak nie z dôvodu, že jej sestra majstra. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň, je možné, aby manželia pracovali na jednom oddelení u rovnakého zamestnávateľa?

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

(odpoveď odoslaná: 05.06.2023)

Dobrý deň, áno, môžu. 

V prípade, že by bol jeden z manželov z toho dôvodu od zamestnávateľa znevýhodnený (alebo by nebol prijatý do zamestnania), išlo by o priamu diskrimináciu z dôvodu manželského vzťahu (v tomto prípade manželského vzťahu s druhým zamestnancom).

Diskriminácia sa zakazuje.

Zákaz diskriminácie je zakotvený v Ústave Slovenskej republiky v Zákonníku práce ako aj v zákone č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Podľa čl. I Zákonníka práce, "Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé, uspokojivé, transparentné a predvídateľné pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak rozdielne zaobchádzanie je odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny a požiadavka primeraná."


Trápi vás "Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám nárok na voľno s náhradou mzdy pri príležitosti pohrebu strýka? Ďakujem.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

(odpoveď odoslaná: 07.05.2023)

Dobrý deň, nie.

Strýko nie je jeden z rodinných príslušníkov, ktorých Zákonník práce uvádza pri pracovnom voľne na pohreb s náhradou mzdy. Rodinným príslušníkom sa myslí manžel, dieťa, rodič a súrodenec ...

Podľa § 141  ods. 2 písm. d) Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

d)  úmrtie rodinného príslušníka 1. pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb, 2. pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb, 3. pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.  

Uvedené však neznamená, že zamestnávateľ Vám ho nemôže poskytnúť, nejde však o Váš zákonný nárok tak, ako v prípadoch podľa § 141 ods. 2 písm. d) ZP.    Podľa § 141 ods .3 ZP, zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi a) ďalšie pracovné voľno z dôvodov podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, b) pracovné voľno z iných dôvodov ako podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, c) pracovné voľno na žiadosť zamestnanca s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, d) pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje.


Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či na priepustku pri sprevádzaní rodinného príslušníka k lekárovi musím napísať aj to, koho sprevádzam, napríklad matku, otca, dieťa. Moja otázka je motivovaná tým, že môj zamestnávateľ to vyžaduje. Ďakujem.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

(odpoveď odoslaná: 28.04.2023)

Dobrý deň,
áno, zamestnávateľ má v tomto smere pravdu a to z jednoduchého dôvodu, že Vy ako zamestnanec máte nárok na čerpanie prac. voľa vo Vašich zdrav. záležitostiach v rozsahu 7 dní v kalendárnom roku a osobitne máte nárok na sprevádzanie rodinného príslušníka  /napr. mama, otec, brat, manželka a pod./ v rozsahu 7 dní v kalendárnom roku. Uvedené vyplýva z ust. § 141 ods. 2 písm. 1. bod 2. a  písm. a písm. c/ Zákonníka práce.

Rodinným príslušníkom v zmysle ust. § 40 ods. 5 Zákonníka práce sa rozumie :

"Rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti."

Ak by ste to neuviedli, pričom zdrav. zariadenie je povinné Vám potvrdiť sprevádzanie rodinného príslušníka v zmysle ust. § 144 ods. 2 Zákonníka práce, potom nárok na vyšetrenie by sa odrátal z Vášho nároku na Vaše vyšetrenia v zdrav. zariadení :

"Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci."


Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň, Mám 72 rokov, môže ma dcéra sprevádzať k lekárovi? Bude to zaplatené? Nežijeme v spoločnej domácnosti. Som vdova a žijem sama. Ďakujem.

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

(odpoveď odoslaná: 29.01.2023)

Dobrý deň, áno, je to možné aj keď nežijete v spoločnej domácnosti, lebo v prípade dcéry ide o rodinného príslušníka vo vzťahu k Vám -  Vy ako matka a preto nie je potrebné, aby ste mali jedno trvalé bydlisko spolu s dcérou.

Platí však v zmysle ust. § 141 Zákonníka práce, že zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na  "sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Pokiaľ ide o dcéru má nárok za rovnakých podmienok na 7 dní v kalendárnom roku na seba, ako aj na jej deti tiež v rozsahu 7 dní. Aj v týchto prípadoch je podstatné to, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.


Trápi vás "Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP (Pracovné právo)

Dobrý deň, kedy má zamestnanec nárok na ospravedlnený deň bez nároku na mzdu?

Odpoveď: Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň, podľa Zákonníka práce (ZP) má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez nároku na náhradu mzdy napríklad pri osobných prekážkach v práci, t. j. v prípade jeho potreby návštevy lekára alebo doprovodu člena rodiny pri návšteve lekára nad zákonom stavený rozsah, čo je 7 dní ročne. Tzn., že ak by chcel navštíviť lekára viackrát za rok než zákon ustanovuje, má na to nárok, avšak zamestnávateľ mu nie je povinný poskytnúť za to náhradu mzdy. 

Zákonní práce súčasne ustanovuje v § 141 ods. 3 písm. b), že zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno aj z iných dôvodov ako ustanovuje zákon, a to s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. Uvedené je však na dobrej vôli zamestnávateľa, Zákon mu v tomto prípade nestanovuje povinnosť poskytnúť pracovné voľno.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prekážky v práci a rodinný príslušník podľa ZP" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.