Máte
otázku?

Kedy je právoplatný rozsudok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Kedy je právoplatný rozsudok?

Dobrý deň! Chcela by som Vás poprosiť o informáciu. Rozsudok je právoplatný až po uplynutí 15 dní na odvolanie, kedy si posledný z účastníkov prevezme rozsudok? Je tam možnosť rozdielu prebratia rozsudku aj dva týždne, ako potom zístím, že už je rozsudok právoplatný a kedy si ho druhá strana prevzala a uplynula jej lehota na odvolanie? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

Dobrý deň

pre informáciu ohľadom doručenia a právoplatnosti rozsudku je potrebné kontaktovať informačnú kanceláriu príslušného súdu. 

 

Pokiaľbude rozsudok právoplatný, tam Vám ju aj vyznačia na príslušné rozhodnutie. 

 

Trápi vás "Kedy je právoplatný rozsudok?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak rozhodnutie je vykonateľné 18.10. 2022, tak kedy je právoplatne? Má 15 dní na odvolanie. Ďakujem za radu!

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň, všeobecne platí, že vykonateľnosť rozsudku sa odvíja od jeho právoplatnosti. Právoplatnosť nastane až po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bol účastníkovi konania doručený rozsudok.

Predbežne vykonateľné sú napríklad rozsudky o výživnom. V tomto prípade vykonateľnosť nastane doručením rozsudku. V prípade, že sa jedná o rozsudok o výživnom, ktorého vykonateľnosť nastala dňa 18.10.2022, možno dedukovať, že právoplatnosť rozsudku (za predpokladu, že odvolanie nebolo podané) nastala dňa 03.11.2022, teda po uplynutí lehoty na podanie odvolania. Ak by bolo podané odvolanie, tak až rozhodnutím krajského súdu. 


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či sa platí niečo za pečiatku na súde na rozsudku o výživnom ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 02.12.2022)

Dobrý deň,
zrejme pod pečiatkou myslíte vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia. V prípade, že chcete zistiť či je rozsudok právoplatný, tak sa treba obrátiť na príslušný súd, ktorý vo veci rozhodol a zavolať na infocentrum či je rozsudok už právoplatný. Ak Vám oznámia, že áno, tak si to môžete ísť dať vyznačiť na rozsudok na príslušnom súde. Kontakt na infocentrum nájdete na stránke: www.otvorenesudy.sk. Za pečiatku sa nič neplatí.


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň, keď je na rozsudku, že sme obaja rodičia sa nechceli odvolať je rozsudok právoplatný aj bez pečiatky právoplatnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 20.11.2022)

Dobrý deň,
rozsudok je právoplatný aj bez pečiatky, ak už nastali všetky podmienky pre nadobudnutie právoplatnosti a zároveň sa súdu vrátili doručenky, aby vedeli zistiť dátum právoplatnosti rozhodnutia.

Ak však chcete rozsudok kdekoľvek na úrade použiť, je nutné zabezpečiť vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti na infocentre súdu, ktorý vydal rozhodnutie.


Trápi vás "Kedy je právoplatný rozsudok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, dna 05. 04. 2022 sme mali súd ohľadom rozvodu a zároveň určenie výživného, nakoľko sme sa na súdnom pojednávaní obaja vzdali odvolania lehoty 15 dni, očakávala som, že právoplatnosť rozhodnutia bude dňom vyhlásenia rozsudku. V októbri bývalý manžel bol na súde, potreboval mať na rozhodnutí o rozvode a výške výživného, vyznačenú právoplatnosť rozsudku a pani mu vyznačila právoplatnosť až k dátumu polky júla, viete mi vysvetliť z akého dôvodu sa rozsudok stal právoplatným až vyše 3 mesiace od dátumu pojednávania? Preto, že sme si nešli dať vyznačiť právoplatnosť hneď? Teraz mi nechce platiť najbližšie 3 mesiace, lebo vraj mal platiť až od júla a nie od apríla, ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 09.11.2022)

Dobrý deň,
právoplatnosť pre rozhodnutie o výživnom nie je až taká dôležitá. To, z akého dôvodu to trvalo tak dlho Vám povedať neviem, treba nahliadnuť do súdneho spisu a zistiť, či Vy alebo protistrana, prípadne UPSVaR prevzali rozhodnutie naozaj až v polke júla.

Pre rozhodnutie o výživnom (výrok o výživnom) je rozhodujúce doručenie a tzv. predbežná vykonateľnosť. Často sa stáva, že sa proti rozhodnutiam otec odvolá. Hoci sa odvolá musí už platiť súdom stanovené výživné, lebo je tzv. predbežne vykonateľné. Tzn. že už od doručenia rozhodnutia musí platiť výživné stanovené v súdnom rozhodnutí. Ak teda protistrana, aj Vy ste riadne prevzali rozhodnutie napríklad v polke apríla, ale UPSVaR až v polke júla, aj tak musí platiť výživné od polky apríla (hoci právoplatnosť rozhodnutie nadobudlo až v polke júla). Okrem právoplatnosti vyznačovali na rozhodnutí aj vykonateľnosť. Pozrite alebo zistite aký je dátum vykonateľnosti výroku o výživnom. Odvtedy Vám musí platiť výživné.


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
ako dlho sa čaká na vydanie právoplatnosti a ako sa dozviem alebo treba za žiadať si o odpoveď Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 02.11.2022)

Dobrý deň,
môžete sa informovať na informačnom centre konkrétneho súdu. Ak máte doručené listinné rozhodnutie a už bude právoplatné, pošlite ho spolu s krátkou žiadosťou na súd, aby vyznačil právoplatnosť. Oni ju vyznačia a pošlú Vám ho späť.


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, dnes mi prišiel list, že mám zaplatiť určitú sumu do 3 dni od právoplatnosti rozhodnutia. No chcem vedieť kedy nadobudne právoplatnosť. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 06.10.2022)

Dobrý deň,
rozsudok sa stane právoplatným deň po uplynutí lehoty na odvolanie, pokiaľ odvolanie nepodáte. Ak odvolanie podáte a krajský súd potvrdí rozhodnutie, potom sa stane právoplatným dňom doručenia tohto rozhodnutia. Od nasledujúceho dňa od kedy je rozhodnutie právoplatné plynie lehota na plnenie. 


Trápi vás "Kedy je právoplatný rozsudok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ohľadom rozsudku z rozvodu. Minulý rok nás rozviedli no nebola som na súde skrz právoplatnosti, tak by som sa chcela informovať, či je to aj tak právoplatne, keď sa ani jedna strana do 15 dni neodvolala. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň, pokiaľ sa ani jeden z manželov voči rozsudku o rozvode neodvolal, rozsudok je už určite právoplatný. O právoplatnosti sa môžete informovať aj telefonicky v info-centre príslušného súdu. Tu vám aj právoplatnosť priamo na rozsudku vyznačia. Otváracie hodiny nájdete jeho na webovej stránke cez web -  otvorené súdy. 


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, keď Krajský súd zrušil rozsudok okresného súdu. Kedy nastáva právoplatnosť a vykonateľnosť? V rozsudku krajského súdu sa táto informácia nepíše.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 31.05.2022)

Dobrý deň, ak krajský súd zrušil rozsudok okresného súdu, súčasne musel rozhodnúť buď o tom, že vracia vec späť súdu prvej inštancie (okresnému súdu) na ďalšie konanie a nové rozhodnutie alebo, že schvaľuje zmier sporových strán, zastavuje konanie alebo postupuje vec orgánu, do ktorého právomoci vec patrí. Ak rozhodol tak, že vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie, vec bude právoplatne skončená, až keď o tom rozhodne okresný súd nanovo, za predpokladu, že žiadna zo sporových strán sa neodvolá. Ak by sa jedna zo strán odvolala, vec by bola opätovne postúpená odvolaciemu súdu, ktorý by však už musel rozhodnúť sám, a vtedy, voči takémuto jeho rozhodnutiu by už nebolo možné podať odvolanie, ale jeho rozsudok by bol konečný. Právoplatnosť a vykonateľnosť by potom nadobudol vtedy, keď by ho prevzala posledná zo sporových strán, t.j. tá sporová strana, ktorá ho prevzala neskôr. 

V ostatných vyššie vymenovaných prípadoch, napr. ak krajský súd zrušil rozsudok súdu prvej inštancie, pretože sporové strany uzavreli zmier, ktorý krajský súd schválil, v takomto prípade nadobudne rozsudok právoplatnosť, vtedy, keď by ho prevzala posledná zo sporových strán, t.j. tá sporová strana, ktorá ho prevzala neskôr. Vykonateľným sa stáva len ten rozsudok, ktorý zaväzuje na plnenie povinnosti. Rozsudky na plnenie nadobúdajú vykonateľnosť márnym uplynutím lehoty na plnenie, ktorá je určená vo výroku rozsudku súdu. Vykonateľnosť rozsudku je teda naviazaná na jeho právoplatnosť, ak zákon neustanovuje inak.

Pokiaľ však ide o samotný rozsudok krajského súdu, ktorým zrušil rozhodnutie okresného súdu bez ohľadu na to, o čom ďalej rozhodol, tento vo všeobecnosti nadobudne právoplatnosť doručením tej zo sporových strán, ktorá ho prevzala ako posledná. 


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
ak som nedostal uznesenie o právoplatnosti uznesenia je právoplatne.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 22.12.2021)

Dobrý deň,
najjednoduchšia cesta ako zistiť, či je určité rozhodnutie právoplatné a vykonateľné je zavolať na infocentrum súdu, ktorý rozhodnutie vydal. Pracovníčke uveďte spisovú značku konania a dátum vydania rozhodnutia. Následne Vám bude vedieť povedať, či je uznesenie právoplatné alebo nie. Ak bude právoplatné a budete potrebovať vyznačiť právoplatnosť, budete musieť ísť osobne na súd alebo poslať rozhodnutie poštou, aby Vám na ňom vyznačili doložku právoplatnosti a vykonateľnosti.


Trápi vás "Kedy je právoplatný rozsudok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Vo výrokovej časti Okresný súd napísal žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu. Upozorňovali sme Okr. Súd na túto chybu a Krajský súd potvrdil rozsudok OS. To znamená, že súd spravil chybu a môže kedykoľvek opraviť rozsudok? Rozsudok nadobudol právoplatnosť v roku 2017.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, v tomto prípade je zaväzujúce ustanovenie § 224 CSP: Súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave súd vydá opravné uznesenie, ktoré doručí subjektom konania. Ak ide o chybu, ktorú je možné považovať za zrejmú nesprávnosť (napríklad keď si súd vymení označenie žalobcu so žalovaným alebo opačne) súd kedykoľvek vydá tzv. opravné uznesenie. Postačuje súd na túto chybu upozorniť. To, že ide o zrejmú nesprávnosť bude možné vyvodiť z odôvodnenia rozhodnutia, ktoré bude odporovať zneniu výroku súdneho rozhodnutia.


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý večer, prajem chcel by som sa opýtať, či je rozsudok právoplatný ak sú v rozsudku pozmenené mena. Napríklad moja dcéra sa volá Natalia do odvolacieho rozsudku napísali meno Tamara. Ďakujem za odpoveď. Pekný večer prajem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 03.10.2019)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že došlo "len" k pomýleniu zo strany súdu v tom, že nesprávne napísal meno dcéry, pričom ostatný údaj o uvedenej osobe je správny.

Potom podľa ust. § 224 civil. spor. por. platí :
"Súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave súd vydá opravné uznesenie, ktoré doručí subjektom konania."

Citujeme z rozsudku  KSKE/1Co/110/2016 8. 2. 2017 :
"Súdna prax je ustálená tiež v závere, že opraviť je možné akúkoľvek časť súdneho rozhodnutia (i platobného rozkazu), teda aj jeho záhlavie. Oprava sa môže vykonať kedykoľvek, to znamená, že aj po právoplatnosti súdneho rozhodnutia."

Z uvedeného vyplýva, že rozsudok súdu nadobudne právoplatnosť a súd aj bez návrhu prípadne na základe návrhu opraví predmetnú chybu spočívajúcu v inej zrejmej nesprávnosti opravným uznesením.

V zmysle ustálenej judikatúry  "pod inou zrejmou nesprávnosťou je potrebné rozumieť taktiež chybu podobnej povahy ako chybu v písaní alebo počítaní, ktorá je následkom náhleho a okamžitého zlyhania duševnej či mechanickej činnosti osoby, ktorá rozhodnutie vyhlasovala alebo vyhotovovala a ktorú sú úplne zjavné. Postupom podľa ust. § 224 CSP však nie je možné opraviť právne posúdenie veci súdom, nakoľko sa nejedná o inú zrejmú nesprávnosť." (citované z rozsudku Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. : 7CoE/112/2018 28. 8. 2018).

 

 


 


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň chcem sa opýtať, keď mi dôjde rozsudok, že deti sú zverené žene a mám 15 dní na odvolanie, ktoré som podal tak je rozsudok neplatný a deti mi nemôžu zobrať pokiaľ krajský súd nerozhodne inak je to tak? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 03.07.2019)

Dobrý deň,

keďže ste podali riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu, ktorým je odvolanie, tak nemôže nadobudnúť právoplatnosť a následne vykonateľnosť.

Na základe vášho odvolania môže rozhodovať vo veci krajský súd a ten rozhodne. Následne potom bude rozhodnutie právoplatné a vykonateľné. Krajský súd však môže rozhodnutie 1.inštančného súdu potvrdiť, zmeniť, zrušiť alebo odvolanie odmietne.

Nateraz nie je právoplatné len rozhodnutie prvostupňového súdu, to znamená, že povinnosti v ňom uložené nie sú ani vykonateľné (okrem výživného, ktoré je predbežne vykonateľné). Uvedené však neznamená, že ak existuje iné rozhodnutie, ktoré vám upravuje osobnú starostlivosť na nejaký čas, nemusíte ho dodržiavať.


Trápi vás "Kedy je právoplatný rozsudok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň, dostala som predvolanie na úrad sociálnych vecí v úradnej veci a mám so sebou doniesť právoplatný rozsudok o rozvode. Rozvod sa konal 15. 10. 2012. Je tento rozsudok, čo mi poslali, ešte právoplatný, alebo si ho mám vyžiadať ešte raz, alebo ako mám postupovať?

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 20.08.2018)

Dobrý deň. Právoplatnosť je vlastnosť rozsudku, ktorá v zásade znamená jeho nemennosť. Súdne rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po tom, ako je doručené účastníkom a po tom, čo týmto účastníkom uplynie lehota na podanie odvolania (za predpokladu, že sa práva na podanie odvolania nevzdali).

Ak ste sa teda rozviedli ešte v roku 2012 a toto rozhodnutie bolo obom účastníkom riadne doručené, pričom ste sa Vy a ani Váš bývalý manžel sa voči nemu neodvolali (prípadne ak ste sa práva na odvolanie vzdali), rozhodnutie by už malo byť dávno právoplatné.

Originál rozsudku, ktorý Vám prišiel poštou, zoberte na súd, ktorý vo veci rozhodol a na infocentre tohto súdu si nechajte vyznačiť doložku právoplatnosti. Tento rozsudok, s vyznačenou doložkou právoplatnosti, následne môžete použiť na úradné účely v styku s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rad by som sa spýtal, mal som v pondelok súd a ponechal som si lehotu na odvolanie 15 dni. Teraz neviem, že kedy mi príde právoplatný rozsudok, či teraz alebo až po uplynutí odvolacej lehoty? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 15.05.2018)

Dobrý deň, rozsudok nadobudne právoplatnosť márnym uplynutím 15 dňovej lehoty na podanie odvolania, ak protistrana nepodá odvolanie. Právoplatný rozsudok Vám nepríde zo súdu automaticky. Právoplatnosť a prípadne aj vykonateľnosť rozsudku si musíte dať vyznačiť na infocentre príslušného súdu. Predtým než navštívite osobne infocentrum príslušného súdu za účelom vyznačenia právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia Vám odporúčame telefonicky sa informovať o právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Môže sa totiž stať, že hoci už uplynie 15 dňová lehota na podanie odvolania, súdna tajomníčka z dôvodu vysokej pracovnej vyťaženosti nestihne do súdneho systému zaznačiť právoplatnosť a vykonateľnosť súdneho rozhodnutia a na infocentre Vám nebudú vedieť vyznačiť právoplatnosť. Súd totiž v systéme nevyznačuje právoplatnosť a vykonateľnosť súdneho rozhodnutia hneď nasledujúci deň.


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Prosím Vás, potrebovala by som poradiť, bola som na súde s otcom, aby mi prispieval ako výživné. Rozsudok prišiel na jeho adresu, ja na tej adrese totiž to nebývam a nechce mi ho dať prosím Vás poraďte čo mám robiť, keď mi nechce dať rozsudok, čo patrí mne?

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 09.06.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ Vám odmieta vydať rozsudok, môžete súd požiadať o vydanie a zaslanie jeho rovnopisu. Za rovnopis v zmysle zákona o súdnych poplatkoch budete musieť zaplatiť 1,5 € (ak má rozsudok do 10 strán). V žiadosti na súd uveďte účastníkov konania, predmet konania,  spisovú značku, dôvod a rovnako aj adresu, na ktorú žiadate zaslať rozhodnutie.


Trápi vás "Kedy je právoplatný rozsudok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prišiel mi rozsudok, na ktorom je uvedené iné číslo spisu. Bola som informovaná a nahliadnuť pred rokom pod iným číslom spisu. Je takýto rozsudok právoplatný? Môže si súd na rozsudku uviesť iné číslo spisu? V odôvodnení rozsudku sa uvádzajú viaceré chybné vyjadrenia. Ďakujem za ctenú radu

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 07.11.2016)

Dobrý deň, vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k zmene spisovej značky súdneho konania. Vo väčšine prípadov sa to stáva vtedy, keď bolo konanie začaté ešte za platnosti predpisov, ktoré tzv. rozkazné konania označovali skratkou RO. Následne po podaní odporu sa tieto spisové značky menili na C. Ďalšou možnosťou kedy môže dôjsť k zmene spisovej značky je spojenie súdnych konaní. Ak súd počas konania zistí, že je medzi tými istými účastníkmi konania vedené spory, ktoré skutkovo spolu súvisia súd tieto dve konania spojí a vtedy môže dôjsť k zmene spisovej značky. O tejto zmene však musíte byť informovaná. Vzhľadom na to, že ste vo svojej otázke neuviedli bližšie informácie o Vašom konaní nie je možné povedať, či došlo k zmene spisovej značky v súlade s právnymi predpismi alebo nie. Ak sú v rozsudku uvedené viaceré mylné tvrdenia, máte právo podať odvolanie proti rozsudku a poukázať na pochybenia súdu.


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobrý deň. OS vyhlásil rozsudok v júli. K dnešnému dňu sme rozsudok neobdržali. Máme obavy, či nie už právoplatný, pretože pokiaľ by bol v náš neprospech, tak by sme sa odvolali. Nezastupoval nás žiadny advokát. Pokiaľ by v tejto veci bolo potrebné konať, radi by sme využili vaše služby. Ďakujem S pozdravom

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 26.09.2016)

Dobrý deň  

pokiaľ sa jedná o rozsudok vydaný podľa Civilného sporového konania, tento sa doručuje stranám do vlastných rúk. Rozsudok by mal byť vyhotovený a odoslaný do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia, ak predseda súdu zo závažných dôvodov nerozhodne inak. 

 

Skústekontaktovať okresný súd a informovať sa ohľadom vyhotovenia a doručenia rozsudku. Pokiaľ máte záujem o právne služby, kontaktujte priamo advokátsku kanceláriu, kde si dohodnete stretnutie.

 


Podotázka: Kedy je právoplatný rozsudok? (Rodinné právo)

Dobry den. Minuly rok v juni som podala na sud návrh o zvýšenie výživneho na moje dieta. Začiatkom februára bolo sudne pojednávanie ohľadom zvýšenia výživneho na moje malolete dieťa, kde sudca stanovil výšku výživneho na moje ťažko chore dieta. Zatiaľ som neobdržala rozsudok a ostatne dokumenty, ktore som priložila na sude. Chcem sa Vás spytať, že aká dlha lehota je na dodanie tychto dokumentov. Dakujem

Odpoveď: Kedy je právoplatný rozsudok?

(odpoveď odoslaná: 03.03.2016)

Dobrý deň, v zmysle ustanovení Občiansko súdneho poriadku má súd (sudca) lehotu 10 dní na vyhotovenie písomného rozhodnutia od jeho vyhlásenia a následne na doručenie účastníkom konania. Zo závažných dôvodov môže sudca túto lehotu predĺžiť (napr. choroba). Uviedli ste, že rozsudok bol vyhlásený vo februári, ale neuviedli ste konkrétny dátum a preto nie je možné povedať, či je súd s vyhotovením rozsudku v omeškaní alebo nie. Zo skúseností je možné skonštatovať, že vo veľkej väčšine prípadov súdy zákonom predpísanú lehotu dodržia. Čo sa týka dokladov, ktoré ste predložili súdu. Ak ste súdu zasielali fotokópie dokladov, tieto zostávajú súčasťou súdneho spisu. Ak ste súdu zaslali originály, ktoré by ste potrebovali späť, bude potrebné súd požiadať o spätné zaslanie týchto dokladov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kedy je právoplatný rozsudok?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku