Máte
otázku?

Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešov

Otázka: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?

Dobrý večer chcela by som sa opýtať kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť, ak si odporkyňa nechce prebrať rozsudok. Môj priateľ mal rozvodové konanie 12.8.2015, samozrejme bez účasti exmanželky, ale aj napriek jej neprítomnosti ich rozviedli, Rozsudok bol doručený 20.9.2015 priateľovi a jeho exmanželke ho zaslali do Holandska, keďže sa tam dlhodobo zdržiava. Ale do dnešného dňa ho ešte neprebrala. Priateľ volal aj na tunajší súd, kde mu povedali, že kým si ona nepreberie rozsudok tak ten nebude právoplatný a že jej to budú opakovane posielať až kým ho nepreberie, aj keby to malo trvať rok, dva... Moja otázka je či je to skutočne tak, že jej to budú posielať donekonečna. My sme už z toho zúfalí, keďže sa chceme vziať a bez právoplatnosti to nie je možné... Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?

Dobrý deň, v tomto prípade je dôležité, či sa rozsudok vrátil ako neprevzatý v odbernej lehote (hoci adresát bol známy), alebo ako sa rozsudok vrátil neprevzatý z dôvodu, že je adresát neznámy. Odporúčam ísť nahliadnuť do súdneho spisu a pozrieť sa aký je dôvod neprevzatia zásielky. Ak tam bude zrejmé, že je adresát známy, potom žiadajte písomne vyznačiť rozsudok, ak nebude súd reagovať, napíšte predsedovi súdu a požiadajte ho o pomoc. Úradníci si nemôžu sami určovať, kedy to bude právoplatné, musia postupovať podľa Občianskeho súdneho poriadku. 

Trápi vás "Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť? (Rozvod)

Dobrý deň,
7. 7. 2021 sme mali s manželom rozvod, kde nás sudkyňa rozviedla. Chcem sa opýtať od keby ma toto právoplatnosť. A od kedy by mal začať platiť výživné na syna? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?

(odpoveď odoslaná: 20.08.2021)

Dobrý deň,
výživné by mal platiť odo dňa doručenia rozhodnutia.

Právoplatnosť, ak sa nikto neodvolal, nadobudne rozhodnutie po uplynutí 15 dní od doručenia rozhodnutia všetkých účastníkom konania (lehota sa počíta od posledného doručenia).


Podotázka: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť? (Rozvod)

Dobrý deň,
rozvod bol 9. 3. Doposiaľ som nič nedostala, mám iba zápisnicu zo súdu. Mám maloletého syna a ex sa mi vyhráža. Chce sa stretávať s malým, ale ja sa nemám čoho pridržiavať moja právnička mi povedala, že rozsudok ešte nie je právoplatný ale už je vykonateľný. Čo mám robiť ako mám tomu rozumieť nebolo mi to vysvetlené.

Odpoveď: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?

(odpoveď odoslaná: 01.04.2021)

Dobrý deň,

súd manželstvo rozvádza rozsudkom, proti ktorému je prípustné odvolanie. Odvolanie ako riadny opravný prostriedok možno podať v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia rozsudku. Po márno uplynutí odvolacej lehoty (v prípade ak sa žiadna zo strán neodvolá voči rozsudku), rozsudok nadobúda právoplatnosť po uplynutí 15 dní od doručenia rozsudku.

Právoplatnosť je pritom vlastnosť súdneho rozhodnutia, ktorá spôsobuje záväznosť a zásadnú nezmeniteľnosť rozhodnutia.

Vykonateľnosť je vlastnosť súdneho rozhodnutia ukladajúceho povinnosť plniť, ktorá spočíva v možnosti jeho priamej a bezprostrednej vynútiteľnosti zákonnými prostriedkami.

Vzhľadom na to, že ste uviedli, že máte maloletého syna, súd v konaní o rozvode manželstva rozhoduje aj o úprave výkonu rodičovských práv a povinností.  V rozsudku preto súd určí vyživovaciu povinnosť vo vzťahu k maloletému synovi. Výroky súdu ohľadom výživného majú osobitný právny režim, nakoľko pre tieto výroky platí tzv. predbežná vykonateľnosť, a preto sú vykonateľné už momentom doručenia, z čoho vyplýva povinnosť plniť uloženú vyživovaciu povinnosť, hoci rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť. To sa ale netýka ostatných výrokov rozhodnutia, ak sa proti nim manžel podá odvolanie.


Podotázka: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť? (Rozvod)

Dobrý deň, s bývalým manželom nás súd rozviedol v decembri. Nebola vydaná doložka právoplatnosti z dôvodu nevydávania doložiek počas korony. Toto opatrenie malo byť účinné do 28. 02. 2021. Ako je to s vydávaním doložiek teraz? Bývalý manžel sa odvolal na výšku výživného.

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?

(odpoveď odoslaná: 05.03.2021)

Dobrý deň,

súdny nevydávali doložky právoplatnosti z dôvodu, že od 19.01.2021 do 28.02.2021 bolo pozastavené plynutie lehôt. Teraz už lehoty plynú a ak má súd vykázané doručenie rozsudku o rozvode, pričom sa Váš bývalý manžel odvolal len v časti výživného, tak výrok súdu o rozvode by už mohol byť právoplatný a k tomu by Vám súd mohol už vystaviť aj doložku právoplatnosti. Rozhodujúce je to, aby mal súd vykázané doručenie rozsudku a aby márne uplynula lehota na podanie odvolania voči výroku o rozvode manželstva.


Trápi vás "Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť? (Rozvod)

Dobrý deň,
najprv Vám MUSÍM poďakovať za všetky rady doteraz - dnes som mala pojednávanie a vzdali sme sa práva na odvolanie. Čiže mám zápisník o pojednávaní, že je manželstvo rozvedené. Okrem tohto súd zasiela ešte niečo ?
Ide o to, že ja si chcem meniť priezvisko, čiže potrebujem niečo s čím pôjdem na matriku a začnem proces.
Tento rozsudok nemá pečiatku ani podpis sudcu.  Ďakujem pekne. Jana 

Odpoveď: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?

(odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň, 

zo súdu obdržíte rozsudok v písomnom vyhotovení, čo by malo byť v lehote do 30 kalendárnych dní,  následne necháte vyznačiť doložku právoplatnosti a môžte ísť vybaviť zmenu priezviska na matriku. Na zmenu priezviska po rozvode nepostačuje zápisnica z pojednávania.

Na príslušnej matrike by sa malo nachádzať tlačivo s názvom "Oznámenie o späťvzatí priezviska po rozvode manželstva." Lehota na zmenu priezviska je tri mesiace od právoplatnosti rozsudku o rozvode, čo vyplýva z ust. § 27 Zákona o rodine :

"(1) Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.
(2) Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska."

 


Podotázka: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa len spýtať z manželom nežijeme v spoločnej domácnosti už dva a pol roka. No až teraz podávam žiadosť o rozvod. Chcem sa spýtať za ten čas čo žijeme oddelene ráta sa to, ako keby sme boli už rozvedený pýtam sa na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré sme nadobudli počas manželstva. 13 apríla som od neho odišla tak neviem, či sa to ráta ako 3 roky, aby nezaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo, aj keď sme ešte manželia ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?

(odpoveď odoslaná: 17.11.2019)

Dobrý deň,

okolnosť oddeleného žitia manželov neznamená, že zaniklo BSM prípadne, že sa toto obdobie ráta ako rozvod. 
Podľa ustanovenia § 143 Obč. zákonníka "v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."
BSM podľa § 148 ods. 1 Obč. zákonníka zaniká, okrem iného zánikom manželstva, vo Vašom prípade právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva.

Podľa názorov odbornej verejnosti samotné zrušenie spoločnej domácnosti, opustenie spoločnej domácnosti jedným z manželov alebo oddelené hospodárenie manželov nemá za následok zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov trvá aj keď manželia nežijú v spoločnej domácnosti a so spoločným majetkom hospodária oddelene. Tieto skutočnosti by samé osebe nemohli byť ani dôvodom zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 148 ods. 2 OZ. Aplikačná prax súdov sa ustálila na tom, že zrušenie spoločnej domácnosti nemá za následok zánik BSM manželov, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov trvá naďalej aj po zrušení spoločného hospodárenia a na právach a povinnostiach manželov vyplývajúcich z tohto spoluvlastníctva sa tým nič nemení.

Z tohto možno dospieť k názoru, že aj keď sa jeden z manželov odsťahuje zo spoločnej domácnosti, nemá táto skutočnosť sama o sebe vplyv na trvanie BSM. BSM ako také trvá naďalej so všetkými právnymi dôsledkami, ktoré z toho pre manželov vyplývajú.
Po zániku manželstva - u Vás rozvod- nasleduje vyporiadanie BSM, kde si manželia rozdelia svoj majetok. Pri vyporiadaní sa postupuje podľa § 149 a nasl. Obč. zákonníka.
V prípade problémov nás kontaktujte.


Podotázka: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť? (Rozvod)

Dobrý deň, prosím Vás, môže ísť potvrdiť právoplatnosť môjho rozsudku o rozvode aj moja kamarátka osobne za mňa, alebo je to len do vlastných rúk? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?

(odpoveď odoslaná: 18.06.2017)

Dobrý deň, ak máte z infocentra príslušného súdu potvrdené, že Váš rozsudok je právoplatný, právoplatnosť môže ísť vyznačiť ktokoľvek. Pracovníčka infocentra neoveruje totožnosť osoby pri žiadosti o vyznačenie právoplatnosti na rozsudku. Stačí pracovníčke predložiť originál rozsudku a požiadať ju o vyznačenie právoplatnosti.


Trápi vás "Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť? (Rozvod)

Dobrý den, chcela by som sa Vás spýtat na právoplatnosť rozsudku o rozvode... Dna 20.10.2016 nas na zaklade dohody oboch manzelov súd rozviedol s tým, že sme sa obaja vzdali odvolania... Dna 2.11.2016 mi bolo postou doručne rozhodnutie súdu, ze manzelstvo rozvadza... Ja som zasielku prevzala a podpisala... Lenže bývalý manzel je odcestovany v zahraničí a zasielku neprevzal... Chcem sa teda spytat, či moj rozvod manželstva nadobudol platnost dnom ako som prevzala rozhodnutie alebo až ked ho prevezme byvaly manžel... Nakolko si potrebujem dat po 3 dnoch orazit na sude právoplatnost a nahlasiť tento novy stav na úrad prace socialnych veci a rodiny, kedze sa obavam ze aj tam mi plynie nejaka lehota na oznámenie novej skutočnosti v rodine... Velmi pekne dakujem

Odpoveď: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2016)

Dobrý deň, rozsudok, voči ktorému sa obaja účastníci konania vzdali práva na odvolanie je právoplatné doručením obom účastníkom konania. Nestačí, aby bol rozsudok doručený iba Vám, ale musí byť doručený aj jemu. Neskorším dňom prevzatia rozsudku oboma účastníkmi je rozsudok právoplatný. Ak súd nebude vedieť doručiť Vášmu manželovi rozsudok, bude zásielku považovať za doručenú na základe fikcie doručenia. Najlepším spôsobom ako si overovať, či je rozsudok právoplatný je zavolať na infocentrum príslušného súdu. Na infocentre stačí oznámiť spisovú značku Vášho konania a pracovníčka Vám obratom povie, či je rozsudok právoplatný alebo nie. Vaše manželstvo zaniká až právoplatnosťou rozsudku o rozvode, tzn. dovtedy ste vydatá a nový stav Vašej osoby nastane až právoplatnosťou rozsudku. 


Podotázka: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť? (Rozvod)

Pozdravujem. Mam otazku ohladne mojho rozsudku okresneho sudu Pezinok. Bol vydany 24. juna 2016. Lehota na odvolanie 15 dni. Dna 10. oktobra som bola na matrike v meste svojho trvaleho pobytu, kde bol sobas povodne uzatvoreny. Tu mi bolo povedane, ze tuto spravu neprijali. Tiez mi bolo povedane, ze tento rozsudok, ktory som so sebou mala zo dna 24. juna 2016 kedy bol vydany, ze je neplatny, pretoze neobsahoval peciatku pravoplatnosti. Od prebratia tohto rozsudku zo 24 juna 2016 kde bola lehota 15 dni na odvolanie, do vlastnych ruk v juli 2016 mi uz nic neprislo. Kedy to bolo posielane a prijate ex partnerovi do Anglicka neviem. Chcem sa prosim Vas opytat, ci rozsudok ktory mam zo dna 24 juna prijaty mnou okolo 10 jula 2016 nadobuda automaticky pravoplatnost po uplynuti lehoty 15 dni na odvolanie. Alebo potom sud este raz odosiela obom stranam finalny pravoplatny rozsudok po uplynuti lehoty 15 dni odo dna prijatia obomi stranami v spore (berie sa do uvahy ak je neskorsi datum prijatia jedneho z partnerov?). Dakujem velmi pekne. Pozdravujem.

Odpoveď: Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?

(odpoveď odoslaná: 12.10.2016)

Dobrý deň, tak ako Vám uviedli na matrike, na rozsudku je potrebné vyznačiť právoplatnosť súdneho rozhodnutia (v prípade, že z manželstva pochádzali aj maloleté deti, tak aj vykonateľnosť). Právoplatnosť je možné overiť na infocentre príslušného súdu. Na internete nájdete telefónne číslo na infocentrum Okresného súdu Pezinok. Po zavolaní stačí nadiktovať spisovú značku konania (nachádza sa vpravo hore) a následne Vám pracovníčka oznámi, či je rozsudok právoplatný alebo nie (v prípade doručovania do zahraničia to trvá dlhšie). V prípade, že Vám pracovníčka oznámi, že je rozsudok právoplatný, môžete si ho zaslať poštou na vyznačenie, ale skôr Vám odporúčam ísť si vyznačiť právoplatnosť osobne, nakoľko to poštou trvá dlhšie. Po vyznačení právoplatnosti môžete ísť na matriku a vybaviť potrebné veci.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kedy nadobúda rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku