Máte
otázku?

Delenie majetku po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Delenie majetku po rozvode

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na rozdelenie majetku po rozvode. Spolu so svojim manželom sme boli spolu 3,5 roka a máme 3 malé deti. Pred rokom sme si kúpili 3-izbový byt za 99 900 eur. Pri kúpe vložili moji rodičia do banky 40 000 eur, čo predstavuje ich celoživotné úspory. V tom čase sme sa už ako manželia stali vlastníkmi bytu. 60 000 eur stála pôžička, ktorú splácame každý mesiac po 285 eur. Ak je možné, platby na ňu vykonávame sami, avšak ak to nie je možné, rodičia môjho manžela nám peniaze pošlú na účet. Ešte nám dali 15 000 eur na zariadenie bytu. Nedávno sme si za 5 000 eur kúpili auto, ktoré nám taktiež zaplatili jeho rodičia. Ako funguje rozdelenie majetku po rozvode? Budem mať nárok na nejakú časť? Rovnako by som si rada kúpila malý byt, aby som sa mohla osamostatniť, začať pracovať a starať sa o deti. Budem veľmi vďačná za odpoveď a som pripravená zaplatiť za tento typ služby.

Odpoveď: Delenie majetku po rozvode

Dobrý deň,

 

na Vašu otázku nie je možné poskytnúť jednoznačnú odpoveď, a to vzhľadom na viaceré dary od jeho rodičov. V prípadnom súdnom konaní by totiž veľa záviselo na tom, či by boli tieto dary jeho rodičov kvalifikované ako dary Vášmu manželovi alebo dary obom manželom. Z toho dôvodu Vám priblížim oba možné spôsoby vyporiadania Vášho BSM.

 

Právna úprava BSM

 

Po zániku BSM (či už právoplatnosťou rozvodu alebo akýmkoľvek iným spôsobom predvídaným v Občianskom zákonníku) prichádza na rad vyporiadanie tohto BSM. Pri vyporiadaní BSM je veľmi dôležité na začiatku konania určiť tzv. masu BSM. T.j. určiť, ktoré veci nadobudnuté počas trvania manželstva patria do BSM a ktoré nie.

 

Na určenie toho, čo patrí do BSM a čo nie slúži najmä ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka a v nemalej miere aj ustálená rozhodovacia prax súdov.

 

Podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

 

Podľa vyššie citovaného ustanovenia do BSM manželov patria všetky veci nadobudnuté manželmi s výnimkou vecí získaných darovaním, dedením, vecí slúžiace osobnej potrebe alebo na výkon povolania. 

 

Preto bude potrebné vo vzťahu k darovaným peniazom, prípadne i veciam pri vyporiadaní BSM prihliadnuť na to, či bolo úmyslom jeho rodičov darovať tieto prostriedky iba jemu alebo ich darovali Vám ako manželom. Rozdiel je totiž veľký.

 

Ak rodičia manželia darovali tieto peniaze iba jemu, tak vec, ktorá bola za tieto peniaze kúpená patrí iba Vášmu manželovi (zo svojich výlučných prostriedkov kúpil vec, ktorá patrí do jeho výlučného vlastníctva), to neplatí iba v prípade, ak by na nákup veci použil aspoň sčasti spoločné peniaze.

 

Ak boli peniaze darované vám obom ako manželom, dostali ste ich v pomere 1/2 a 1/2. Použitím týchto peňazí a nákupom veci za tieto peniaze, táto vec opäť nepatrí do BSM manželov (ak neboli použité na nákup aj spoločné prostriedky), ale do podielového spoluvlastníctva manželov.

 

Právna úprava vyporiadania zaniknutého BSM

 

Zaniknuté BSM je možné vyporiadať dvoma spôsobmi (BSM sa v zmysle ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka vyporiada aj uplynutím času, pričom sa pritom uplatní zákonná domnienka vyporiadania BSM). Občiansky zákonník dáva prednosť dohode bývalých manželov, pričom vzhľadom na zásadu zmluvnej slobody je jediným obmedzením pri uzatváraní dohody to, že táto dohoda nemôže obchádzať, ani odporovať zákonom. Tzn. že bez ohľadu na striktnú úpravu ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka by ste mohli s manželom uzatvoriť takú dohodu, ktorá by zohľadnila záujmy Vašich maloletých detí a zabezpečila im bytové potreby.

 

Podľa ustanovenia § 149 ods. 1 a 3 Občianskeho zákonníka

(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

 

Ak sa však nedohodnete, o vyporiadaní BSM bude musieť rozhodnúť súd. Súd pritom bude postupovať v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka. Z tohto ustanovenia sú pre Vás dôležité dve časti.

 

Prvá sa týka toho, že súd pri vyporiadaní BSM musí prihliadnuť na potreby maloletých detí (tzn. ak by ste sa hádali o byt a Vy by ste nemali kam inam ísť bývať s deťmi, súd by mal byt prikázať do Vášho vlastníctva, aby boli zabezpečené bytové potreby vašich maloletých detí).

 

Podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 

Druhá dôležitá časť ustanovenia týkajúca sa Vášho prípadu je prvá časť druhej vety. Podľa tejto časti je totiž manžel, ktorý vložil zo svojho výlučného vlastníctva peniaze na spoločný majetok, oprávnený požadovať, aby sa mu to nahradilo. Tzn. že ak súd posúdi dary jeho rodičov ako dary určené iba jemu, budete mu musieť polovicu týchto darov nahradiť, ak o to v rámci súdneho konania požiada.

 

Zhrnutie

 

Pri každom vyporiadaní BSM sa vychádza z toho, že podiely manželov sú rovnaké. Rovnako je potrebné prihliadnuť pri vyporiadaní BSM aj na potreby maloletých detí. Tieto skutočnosti by Vám mali zabezpečiť podiel na vašom spoločnom majetku. Otázkou vo Vašom prípade je však to, akým spôsobom budú posúdené dary jeho rodičov. Od toho bude totiž závisieť presný spôsob vyporiadania BSM a vyplatenie vyrovnacieho podielu jednému alebo druhému manželovi. Na posúdenie toho je však potrebné vedieť viacero ďalších detailov (napríklad spôsob odovzdania daru, či do prevodného príkazu napísali akúkoľvek poznámku...).

Trápi vás "Delenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Delenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať, v rámci možností, o odpoveď na moju otázku. Ja a moja manželka sa po 20 rokoch budeme rozvádzať. Bývame v byte, ktorý je na manželkino meno. Napriek tomu som za bývanie počas celého manželstva platil ja, čo môžem dokladovať. Mám nárok pri delení majetku, berúc do úvahy uvedenú skutočnosť, na nejaké bezpodielové vyrovnanie? Ďakujem vám pekne za odpoveď.

Odpoveď: Delenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
ak sa poplatky týkajú energií, zálohového predpisu... bežná spotreba manželov, tak nie. V tomto prípade ste totiž platili spoločné potreby (náklady) manželov zo spoločných prostriedkov. Ak sa však napríklad byt rekonštruoval a investovali ste do neho peniaze, tak v tomto prípade sa spoločné prostriedky investovali do jej výlučného majetku a tieto je možné požadovať nahradiť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Delenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa poradila ohľadom delenia majetku po rozvode. Manželia mali bezpodielové spoluvlastníctvo a teraz sú rozvedení. Majú byt, ktorý je zapísaný na obidvoch a manžel počas manželstva získal pozemok s domom darovacou zmluvou od svojej mamy. Dom a pozemok sú zapísané naňho. Počas manželstva začali opravovať dom a manželia si na to vzali hypotéku. Tá je zapísaná na obidvoch a splácali ju zo spoločných peňazí. Má manželka nejaký nárok na dom, alebo má byť tento zahrnutý do majetkového vyrovnanie? Jej cieľom je získať byt a nechce z domu nič, len nemá peniaze na to, aby manžela z bytu vyplatila. Je možné, že budú brať do úvahy to, že spolu splácali hypotéku, aj keď dom na ňu nie je zapísaný? Hypotéka ešte nie je splatená. Má obavy, že bude musieť po majetkovom vyrovnaní ešte hypotéku splácať? Rozumná dohoda s manželom pravdepodobne nie je možná. Manželstvo bolo premknuté týraním a manželka chce teraz hlavne pokoj. Dúfam, že som podstatu vyjadrila dostatočne jasne. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Delenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 05.10.2020)

Dobrý deň,

 

vychádzajúc z Vášho opisu situácie mám za to, že bývalá manželka má určité nároky, ale nie na dom ako taký. Dom je výlučným majetkom jej bývalého manžela. V rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov ale môže bývalá manželka požadovať nahradiť to, čo sa dalo zo spoločných prostriedkov na jeho výlučný majetok (t.j. na dom).

Vychádzajúc len zo zadanej otázky sa nedá určiť, či by tento refundačný nárok postačil na to, aby bol schopný naplniť zámer bývalej manželky, ale je to nárok, ktorý vyplýva priamo zo zákona a bývalý manžel by ho nemal ako efektívne spochybniť.


Podotázka: Delenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na možnosti, ktoré máme pri delení majetku po rozvode. S bývalým manželom sme sa rozviedli v máji tohto roku a spoločne vlastníme byt, ktorý je v našom osobnom vlastníctve. Bývalý manžel by chcel v byte zostať, s čím súhlasím, pokiaľ mi vyplatí polovicu hodnoty bytu. Dokopy máme tiež spotrebný úver v Prvej stavebnej spoločnosti, ktorý sa pohybuje okolo 14 000 eur. Keďže by byt pripadol bývalému manželovi, chceli by sme tento úver splatiť, aby som ja ostala bez dlhov a mohla som si zabezpečiť vlastné bývanie. Predpokladáme, že delenie majetku po rozvode bude náročné. Na byte je totižto ťarcha od exekútora Poštovej banky za nezaplatený spotrebný úver vo výške 1600 eur. Nie som si istá, či by v takom prípade mohol bývalý manžel vybaviť hypotéku na moje vyplatenie a na súčasné splatenie úveru v Prvej stavebnej spoločnosti a Poštovej banke. Preto by som chcela vedieť, čo konkrétne sa dá v tejto situácii robiť. Ako to funguje s delením majetku po rozvode? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Delenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 23.11.2013)

Dobrý deň, 

podľa toho, čo ste napísali, s manželom ste v podstate dohodnutí na delení majetku po rozvode. Obávam sa však, že banka nemusí poskytnúť manželovi úver, nakoľko bude mať poznámku v úverovom registri ohľadom nesplateného úveru. Banky sledujú úverový register. 

Pri delení majetku po rozvode v tomto prípade by som Vám odporúčal, aby najskôr bývalý manžel šiel do banky zistiť, či je možné, aby získal úver na to, aby Vás vyplatil. Bolo by vhodné, aby Vám túto informáciu poskytol. Pokiaľ nebude konať je pravdepodobné, že úver nedostane a len naťahuje čas. Potom totiž nezostane nič iné, ako delenie majetku po rozvode vyriešiť tak, že sa byt predá a vyplatia sa všetky dlhy. Pokiaľ by manžel s predajom bytu nesúhlasil a nemienil sa z bytu ani vysťahovať, nezostane Vám nič iné ako obrátiť sa na súd. 

 

V tomto prípade Vám odporúčam poradiť sa s advokátom, ktorý sa zaoberá delením majetku po rozvode, aby ste neuribili zbytočne chyby hneď na začiatku. Máte totiž právo od bývalého manžela požadovať náhradu všetkých nákladov, ktoré by Vám pri delení majetku po rozvode vznikli, ak by ste vec riešili súdnou cestou. Musíte však správne postupovať už na začiatku. V tom Vám advokát zaoberajúci sa delením majetku po rozvode pomôže.

 

V súvislosti so súdnym konaním o delenie majetku po rozvode (vyporiadanie BSM) vznikajú náklady:

- súdny poplatok 66 % (a na konci súdneho konania 1 % resp. 3 % z hodnoty sporu, podľa toho, ako skončí konanie)

- trovy právneho zastupovania 

 

Všetky vyššie uvedené náklady je potrebné na súde voči bývalému manželovi potom uplatniť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Delenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.