POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Delenie majetku po rozvode - miera pričinenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košice

Otázka: Delenie majetku po rozvode - miera pričinenia

Po 18 rokoch manželstva sa rozvádzam. Manželka má priateľa, som invalidný dôchodca s onkologickým ochorením a máme spolu troje deti vo veku 18, 15 a 6 rokov. Roky som pracoval v zahraničí a z toho som financoval výstavbu nášho domu. Manželka sa na tejto stavbe finančne nepodieľala. Pozemok, na ktorom stojí náš dom, som dostal v dar od svojho otca. Pri výstavbe mi pomáhala iba moja rodina a najbližší priatelia. Chcel by som sa dozvedieť, či sa pri delení majetku berie do úvahy miera prispievania jednotlivých manželov, resp. kto akou mierou prispejeval k tomu, čo sme spoločne vybudovali.

Odpoveď: Delenie majetku po rozvode - miera pričinenia

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne a súčasne vyslovujeme aj svoj právny názor :

 

I. PRÁVNA ÚPRAVA

Základná právna úprava Vami uvedenej problematiky je obsiahnutá v ust. Obč. zákonníka /ďalej iba "OZ"/.

Ako je Vám určite známe, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov  (ďalej iba "BSM") je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka /§ 143 OZ/

Bezdpodielové spoluvlastníctov môže zaniknúť aj za trvania manželstva (oprávnenie na podnikanie), čo Váš prípad nie je, a predpokladáme, že BSM u Vás nedošlo k modifikácii BSM formou spísania notárskej zápisnice (rozšírenie, zúženie BSM, vznik BSM  ku dňu zániku manželstva).

 

Píšete, že sa rozvádzate sa, takže právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva zanikne u Vás BSM a teda na Vás bude sa na Vás vzťahovať ust. § 149 a § 150 OZ :

§ 149 : Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150. Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Ak sa vyporiadanie týka nehnuteľností, dohoda vyžaduje písomnú formu a účinnosť nadobúdajú vkladom do katastra.

§ 150 : Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 

Je potrebné uviesť, že pre prípad vyporiadania dohodou sa môžete dohodnúť bez ohľadu na ostatné ustanovenia ohľadom vyporadúvania BSM, t.j. : podiely manželov na vyporiadaní  BSM  dohodou nemusia predstavovať podiel po 1/2.

 

Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

Pre prípad, že by ste sa v lehote do 3 rokov od rozvodu manželstva nedohodli na vyporiadaní BSM a nepodali by ste návrh na súd, potom platí ust. § 149 ods. 4 OZ :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka  uvedená vyššie."

 

II. MOŽNOSTI RIEŠENIA

Na Vašu otázku ohľadom toho, že podľa Vášho názoru ste mal väčší resp. väčšinový podiel na rozšírení a zveľaďovaná BSM, uvádzame nasledovné :

 

1./ Pozemok : Ak je tento napísaný na LV s takým stavom, ako ste ho získal ako píšete darom od otca, teda je zapísaný na Vašom mene,  potom pozemok nepatrí do BSM a nebude predmetom vyporiadania.

 

2./ Nehnuteľnosť -  rodinný dom - pomoc rodiny :  Uvádzame svoj názor, že pokiaľ na výstavbe domu Vám pomáhali Vaša rodina a priatelia, podľa nášho názoru, práca, ktorú oni vložili do nehnuteľnosti, nie je predmetom vyporiadania v rámci BMS. Rovnako aj v prípade súdneho konania, nie je dôvod ich prácu zahrnúť do vnosu do BSM zo strany Vás aj keď sa jednolo o Vašu rodinu a Vašich priateľov, nakoľko  práce robili pre Vás ako rodinu - pre Vás a Vašu manželku a deti. Toľko ohľadom výpomoci rodiny.

 

3./ Financovanie výstavby RD : Píšete, že ste pracoval v zahraničí a peniaze ste investoval do financovania výstavby domu. Podľa ust. § 150 OZ platí :

" Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

4./ Ohľadom zásluh o nadobudnutie majetku, jeho zveladenie a argumentáciu Vašim vyšším príjmom a následne vyporiadanie BSM po rozvode s ohľadom na Váš vyšší príjem ako určujúce kritérium pre vyšší podiel na majetku je najlepšie citovať z judikatúry, ktorá je pre dobrým Vás argumentom v prípade vyporiadania BSM ako dohodou, tak aj v prípade súdneho konania (citujeme) :

 

KS Nitra 9Co/74/2013 06. 02. 2014 :

"Ďalšími zásadami pri vyporiadaní BSM je zásada ochrany záujmov maloletých detí, ako aj miera pričinenia sa o spoločný majetok a starostlivosť o rodinu. V rámci toho je potrebné vziať do úvahy aj to, ako sa ten-ktorý z manželov staral o rodinu a ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločného majetku. Prihliadnutie na mieru pričinenia manželov a o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí nemožno brať paušálne podľa výšky príjmov toho-ktorého manžela a mechanicky v takom smere, v akom prispievali na potrebu rodiny a spoločnej domácnosti. Ak sa obaja manželia náležite starali o rodinu a spoločným úsilím dbali o zabezpečenie potrieb, spoločný majetok sa medzi nimi spravidla rozdelí rovnakým podielom. Východiskové hľadisko rovnosti podielov nemožno zachovať iba v takom prípade, ak si niektorý z manželov počínal nezodpovedne, utrácal úspory alebo inak poškodzoval rodinu /pôžičky pre svoju potrebu len jedného z manželov a pod./" 

 

 

Nález ÚS SR z 13.3.2013, sp. zn. I. ÚS 537/2012-37 :

Ústavný súd sa zároveň stotožňuje s právnym názorom uvedeným v rozsudku NS ČR  sp. zn. 22 Cdo 2914/99 a vzťahujúcim sa aj na posudzovanú vec, podľa ktorého znenie § 150 OZ nevylučuje, aby súd vyjadril rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci prihliadajúc na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie i udržanie spoločnej veci, a to tak, že vec prikáže do vlastníctva tomu z manželov, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci zaslúžil výlučne, resp. v prevažnej miere, bez toho, aby mu uložil povinnosť, aby druhému manželovi, ktorý sa o jeho nadobudnutie a udržanie nezaslúžil, na vyrovnanie podielu zaplatil určitú finančnú čiastku. Zákon explicitne neupravuje spôsob nerovného vyporiadania, a disparita /pozn. : nepomer/  môže byť tak vyjadrená nie iba percentom či zlomkom, ale aj prikázaním veci jednému z manželov bez toho, aby bol zaviazaný finančne sa s druhým manželom, pokiaľ ide o túto vec, vyporiadať.

 

 

 

ZÁVER :

Z uvedeného vyplýva, že vyšší príjem jedného z manželov nie je vždy kritériom toho, že tento pri vyporiadaní BSM na základe tejto okolnosti nadobudne preto väčší podiel na majetku v BSM. Berie sa do úvahy starostlivosť o deti a spoločnú domácnosť, ale môže byť kritériom pri vyporiadaní majetku, na ktorý bude zreteľ súd pri svojom rozhodovaní.

 

 

Vzhľadom na okolnosť, že máte okrem iných aj 3 deti, ako aj vzhľadom na Váš zdravotný stav /ID/, ako aj predmet konania - vyporiadanie BSM, poznanie bližších okolností  (predmet BSM, príjmy manželov, starostlivosť o deti zo strany manželov)  -  odporúčame osobnú konzultáciu s advokátom. 

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : advokat@ficek.sk.

 

 

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

 

 

 

 

 

Trápi vás "Delenie majetku po rozvode - miera pričinenia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Delenie majetku po rozvode - miera pričinenia (Rozvod)

Dobrý deň. Mám kamarátku, ktorá je síce prvýkrát vydatá, no jej manžel už je po druhýkrát ženatý. Z prvého manželstva má on dve deti. Spolu s manželom si kúpili nehnuteľnosť. Prosím, ako to bude v prípade, že ona nebude mať s manželom deti, komu po jeho smrti prípadne príde jeho časť majetku? Jeho deťom, alebo jej? Ďakujeme.

Odpoveď: Delenie majetku po rozvode - miera pričinenia

(odpoveď odoslaná: 28.03.2017)

Dobrý deň. Zákon rozoznáva dedenie podľa dedičských skupín. Po smrti manžela vzhľadom na to, že mal manželku aj deti (je jedno či deti s terajšou manželkou, alebo deti z predchádzajúceho manželstva) by sa uplatnilo dedenie z prvej skupiny, t.j.  dedia poručiteľove deti a manžel, a to každý z nich rovným dielom. Najskôr sa vyporiada bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a až to, čo je určené ako majetok poručiteľa bude následne predmetom dedenia. Všetky deti dedia, t.j. manželské, mimomanželské, osvojené. Zákon nerobí rozdiely. Ak v prvej skupine nededí niektoré dieťa poručiteľa, jeho dedičský podiel nadobúdajú rovnakým dielom jeho deti, t.j. poručiteľovi vnuci.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Delenie majetku po rozvode - miera pričinenia (Rozvod)

Nehnuteľný majetok bez majetkového vyrovnania ostáva v podielovom spoluvlastníctve oboch manželov na akú dobu po rozvode? Byt je zapísaný iba na moje meno v katastrálnom úrade, v prípade hypotéky som ho dokonca založila a podpis druhého manžela nebol vyžadovaný. Bývalý manžel mi, iba pred právnikom, podpísal, že sa vzdáva tohto bytu v môj prospech. Môže tento byt napriek tomu po manželovej smrti prejsť do jeho pozostalosti? Budem musieť vyplácať podiel z bytu jeho deťom?

Odpoveď: Delenie majetku po rozvode - miera pričinenia

(odpoveď odoslaná: 24.11.2016)

Dobrý deň, rozhodujúcou otázkou je, či byt patril alebo nepatril do majetku tvoriaceho bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). V prípade, že nehnuteľnosť bola súčasťou BSM, po jeho zániku sa môžete s manželom o jeho vysporiadaní dohodnúť. Predpokladám, že ste tak urobili, nakoľko ste uviedli, že Váš bývalý manžel sa bytu vzdal a to vo Váš prospech. Dohoda o vysporiadaní BSM, ktoré tvoria aj nehnuteľnosti, musí byť písomná a podpisy oboch z Vás ako spoluvlastníkov musia byť osvedčené. Inak táto dohoda nie je spôsobila na zápis vlastníckeho práva vkladom do katastra nehnuteľností. Dovoľujem si Vás upozorniť, že samotný zápis v katastri nehnuteľností sa považuje za záväzný a hodnoverný, dokiaľ sa nepreukáže opak. To znamená, že aj keď jeden z manželov je uvedený v katastri ako výlučný vlastník bytu, druhý z manželov stále môže preukázať, že nehnuteľnosť patrí do BSM a domáhať sa jeho vysporiadania. Podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Po vzniku, nie je trvanie podielového spoluvlastníctva dotknuté plynutím času.


Podotázka: Delenie majetku po rozvode - miera pričinenia (Rozvod)

Dobrý deň, som druhýkrát vydatá. Môj súčasný manžel mal pred manželstvom byt s hypotékou, na ktorú platil tri roky. Teraz bývame spolu v tomto byte a všetko splácame spoločne. Manžel má tiež troch detí - študentov, ktorí žijú s matkou. Chcela by som vedieť, ako by prebiehalo rozdelenie majetku, konkrétne bytu, ak by sa náhodou niečo stalo môjmu manželovi? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Delenie majetku po rozvode - miera pričinenia

(odpoveď odoslaná: 23.11.2016)

Dobrý deň, v prípade, že Váš manžel nezanechá závet, dedičstvo sa rozdelí medzi dedičov podľa zákona. V zmysle § 473 Občianskeho zákonníka, v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. Do úvahy teda ako dedičia prichádzajú deti Vášho manžela, prípadne ich potomci a Vy. Dovoľujem si Vás upozorniť, že v konaní o dedičstve dôjde najskôr k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v rámci ktorého by ste mohli požadovať náhradu časti prostriedkov, ktoré boli použité na byt ako na výlučný majetok Vášho manžela.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Delenie majetku po rozvode - miera pričinenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.