Máte
otázku?

Dedičstvo jedného z manželov a BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či má manžel nárok na dedičstvo jedného z manželov po rozvode pri riešení BSM? Ďakujem, Veronika

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

Dobrý deň,

pokiaľ ide o odpoveď na otázku, či má druhý manžel nárok na dedičstvo jedného z manželov pri vyporiadaní BSM, tak k tomu uvádzame, že vec nadobudnutá dedičstvom počas manželstva nepatrí do BSM a preto nebude ani predmeto vyporiadania.

Ak by jeden z manželov zdedil peniaze, taktiež tieto peniaze nepatria do BSM a nebudú sa vyporiadavať. Ak sa však peniaze alebo majetok z dedičstva použije na majetok patriaci do BSM, potom investujúci manžel (dedič) má právo požadovať vrátiť tieto peniaze pri vyporiadaní BSM.

Trápi vás "Dedičstvo jedného z manželov a BSM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, v dedičskom konaní som spolu s bratom zdiedila polovicu rodinného domu po našej tete. Teraz idem do rozvodu. Má môj manžel nárok na túto časť majetku, ktorú som zdiedila?

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 01.06.2024)

Dobrý deň, majetok, ktorý ste zdedili počas manželstva, sa nezaraďuje do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a teda váš manžel naň nemá nárok. Tento majetok nepatrí do spoločného majetku manželov a nebude predmetom vysporiadania pri rozvode. Zostáva Vám. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na jednu vec. Svokrovci darovali manželovi chatu do výlučného vlastníctva. Ak by sa, nedajbože, niečo stalo manželovi, kto bude chatu dediť? Máme jedného spoločného syna. Ďakujem pekne za odpoveď a radu.

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 05.05.2024)

Dobrý deň, v prípade, že by sa niečo stalo Vášmu manželovi, dedenie chaty získanej darom vo výlučnom vlastníctve by záležalo na konkrétnych okolnostiach, ktoré vysvetlím. Podľa informácií, ktoré ste poskytli, keďže máte jedného spoločného syna, a dar bol daný do výlučného vlastníctva manžela, tak v prípade, že manžel nezanechá závet, aplikovalo by sa dedenie zo zákona. Váš syn by bol dedičom ako potomok poručiteľa spolu s Vami ako manželkou, každý rovným dielom. 


Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, žijeme s manželom už roky v byte, ktorý patril jeho mame. Nedávno ho prepísala na môjho manžela. Mám nárok na vyplatenie z tejto nehnuteľnosti v prípade rozvodu? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 21.04.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že ak je byt vo výlučnom vlastníctve manžela, tenti byt nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ani do podielového spoluvlastníctva.

V prípade, že by došlo k rozvodu manželstva, nárok na podiel na byte rovnako nemáte. Samotný byt ako nehnuteľnosť ani nebude predmetom vyporiadania bezdpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode. Otázkou však je, či ste počas trvania manželstva predmetný byt rekonštruovali. Ak je odpoveď kladná a finančné prostriedky na rekonštrukciu by patrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov /vyplatená mzda manželov/, potom v rámci vyporiadania máte nárok na jednu polovicu vynaložených finančných prostriedkov, čo vyplýva z ust. § 15O Občianskeho zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


Trápi vás "Dedičstvo jedného z manželov a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, kto má nárok na dedičstvo po mojej zosnulej matke. Vlastnila rodinný dom na pozemku, ktorý nadobudla približne v roku 2005, o čom mám aj notársky overenú darovaciu zmluvu. Sme traja súrodenci a jej manžel, s ktorým je v manželstve od roku zhruba 2015. Má teda aj on nárok na túto nehnuteľnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 09.10.2023)

Dobrý deň, aj keď nehnuteľnosť /dom s pozemkom/ vaša mama nadobudla darovaním, nehnuteľnosť nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Napriek tomu, manžel bude mať nárok na podiel na dome a to v pomere 1/4 z celku, čo vyplýva z ust. § 473 Občianskeho zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Je však vecou dohody v dedičskom konaní ako sa dohodnete na dedení predmetnej nehnuteľnosti. Vec môžete riešiť aj tak, že dom nadobudne jeden dedič - jedno z detí, pričom vyplatí ostatných dedičov podľa ich podielov a v prospech otca bude zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti.


Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň. Potreboval by som odpoveď na túto situáciu. Moja manželka nedávno zdedila byt po svojich rodičoch a teraz uvažuje o jeho predaji. Mám ako jej manžel nárok na polovicu sumy z predaja tohto bytu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 03.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že ide o zdedený majetok Vašou manželkou, ak by došlo k predaju nehnuteľnosti, príjem z predaja predmetnej zdedenej nehnuteľnosti nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a manželka nie je povinná Vám vyplácať žiadny podiel z predajnej ceny. Uvedené vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať jednej veci týkajúcej sa dedičstva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Viem, že zdedený majetok nepatrí do BSM. Zaujíma ma, čo sa stane, ak sa zdedený majetok predá. Platí aj v takom prípade, že peniaze získané predajom zdedeného majetku nepatria do BSM? Platí to aj v prípade, keď jeden z manželov (dedič) kúpi za peniaze získané predajom dedičstva nehnuteľnosť? Je táto nehnuteľnosť súčasťou BSM? A ak áno, môže si pri vysporiadaní majetku zaplatenú sumu manžel (dedič) nárokovať späť? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 16.02.2023)

Dobrý deň,
v takom prípade ide o transformáciu majetku. Ak teda za zdedený majetok získate peniaze a za tie si kúpite napríklad nehnuteľnosť, tak v takom prípade bude patriť do Vášho výlučného vlastníctva. Ak by sa však na kúpu nehnuteľnosti použili, aj keď len sčasti prostriedky z BSM, tak by nehnuteľnosť patrila do BSM a bola by predmetom vyporiadania. Pri vyporiadaní by sa vychádzalo zo zásad v ust. § 150 Občianskeho zákonníka:

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 


Trápi vás "Dedičstvo jedného z manželov a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, manžel vlastnil malý dom pred uzavretím nášho manželstva. Počas nášho spoločného manželstva sme tento dom prestavali a majetok sme zveľadili. Do manželstva som prišla so synom, on mal dcéru. Spolu máme jedného syna. Ako by to bolo s dedením v prípade jeho úmrtia?

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 21.01.2023)

Dobrý deň, v zmysle judikatúry:

"Ak je prístavba k rodinnému domu, ktorý tvorí samostatný majetok manželky, súčasťou veci, nepatrí do zákonného majetkového spoločenstva manželov, aj keď bola urobená za trvania manželstva. K stavbe nemožno nadobudnúť vlastníctvo jej "prepracovaním", nadobudnutie vlastníctva k "prepracovanej stavbe" je možné len vtedy, ak pôvodná stavba zanikla." (uznesenie NS ČR z 31. januára 2007, sp. zn. 22Cdo 1350/2005) 

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodnutie Najvyššieho súdu, aj napriek tomu, že ste dom počas manželstva prestavali, tento je naďalej len vo vlastníctve vášho manžela. Vzhľadom na to, v prípade dedenia po vašom manželovi, tento nebude patriť do masy BSM, ktoré sa bude na dedičskom konaní vyporiadavať. Avšak nakoľko ste jeho manželkou, za predpokladu, že sa bude po ňom dediť zo zákona, tento budete dediť aj vy spolu s jeho deťmi, rovnakým dielom. 

V prípade, ak by ste zomreli prv než váš manžel, tento dom by nebol predmetom dedičstva po vás ako poručiteľke. 


Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či má dieťa narodené z prvého spolužitia nárok na dedičstvo, ktoré bolo nadobudnuté počas druhého manželstva, v ktorom sa narodili ešte dve deti. Nejakú nehnuteľnosť máme v cudzom štáte. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň, každé vaše dieťa má podľa zákona právo dediť po vás ako svojom rodičovi. Má nárok na podiel z dedičstva, predmetom ktorého bude všetko, čo bude vo vašom vlastníctve v čase vašej smrti.

To znamená, že aj nehnuteľnosti aj iné hnuteľné veci, ktoré ste nadobudli za trvania druhého manželstva. Toto právo by nemalo len v prípade, ak by ste ho listinou o vydedení vydedili.

Na to však, aby ste takúto listinu mohli vôbec spísať, by musel existovať niektorý zo zákonných dôvodov, pre ktorý by ste svoje dieťa mohli vydediť.

Súčasne je dôležité povedať, že v prípade ak by ste zomreli skôr ako vaša súčasná manželka a v čase smrti by vaše manželstvo trvalo alebo v čase smrti by vaše BSM nebolo ešte vyporiadané v rámci dedičského konania by súd najskôr vyporiadal vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, z ktorého by predmetom dedičstva po vás bola len polovica majetku patriaceho do BSM.

Druhá polovica by zostala vo vlastníctve vašej manželky. 


Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti rodičov som zdedila podiely na nehnuteľnostiach a finančné prostriedky. Časť jednej nehnuteľnosti som predala a kúpnou zmluvou som vyplatila brata z jeho podielu, použitím peňazí, ktoré som získala predajom ostatných zdedených nehnuteľností a finančných prostriedkov. Má môj manžel nárok na podiel z kúpenej nehnuteľnosti? Jana

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 09.06.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že časť zdedenej nehnuteľnosti ste predali a v dedičskom konaní ste zdedili aj finančné prostriedky, za ktoré ste následne kúpili inú nehnuteľnosť. Predpokladáme, že na kúpu novej nehnuteľnosti ste použili výlučne prostriedky nadobudnuté dedením, ako aj fin. prostriedky z predaja časti zdedenej nehnuteľnosti.

Ak je to tak, potom váš manžel nemá nárok ako na zdedené peniaze, ani na podiel na zdedenej nehnuteľnosti, ako ani na podiel na novokúpenej nehnuteľnosti, čo vyplýva z ust. 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."


So zdedenými nehnuteľnosťami a finančnými prostriedkami nadobudnutými dedením môžete nakladať podľa svojho uváženia a súhlas manžela nepotrebujte.


Trápi vás "Dedičstvo jedného z manželov a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás o informáciu v súvislosti s vysporiadaním BSM. Pred uzatvorením manželstva som zdedila nehnuteľnosť (byt), ktorý som počas manželstva predala. Finančné prostriedky z predaja som použila na kúpu novej nehnuteľnosti (pozemku) a časť z nich som darovala súrodencovi. Následne som pozemok predala a časť získaných financií som použila na vyplatenie rezervačnej zmluvy na byt a časť na kúpu auta. Chcem sa opýtať, či v tomto prípade patria tieto financie získané z dedičstva do BSM?
Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 28.05.2022)

Dobrý deň,
ak ste mali výlučný majetok pred uzavretím manželstva (byt) a následne ste ho predali, prostriedky z neho (aj počas manželstva) sú výlučnými. Ak ste za ne (iba za ne a neboli použité iné prostriedky) kúpili pozemok, pozemok bol iba Váš. Ak ste ho opäť speňažili, prostriedky boli opäť výlučné. Išlo o transformáciu výlučného majetku (z nehnuteľnosti na peniaze). Právny status majetku sa však nemení.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičstvo jedného z manželov a BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.