Máte
otázku?

Dedičstvo jedného z manželov a BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či má manžel nárok na dedičstvo jedného z manželov po rozvode pri riešení BSM? Ďakujem, Veronika

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

Dobrý deň,

pokiaľ ide o odpoveď na otázku, či má druhý manžel nárok na dedičstvo jedného z manželov pri vyporiadaní BSM, tak k tomu uvádzame, že vec nadobudnutá dedičstvom počas manželstva nepatrí do BSM a preto nebude ani predmeto vyporiadania.

Ak by jeden z manželov zdedil peniaze, taktiež tieto peniaze nepatria do BSM a nebudú sa vyporiadavať. Ak sa však peniaze alebo majetok z dedičstva použije na majetok patriaci do BSM, potom investujúci manžel (dedič) má právo požadovať vrátiť tieto peniaze pri vyporiadaní BSM.

Trápi vás "Dedičstvo jedného z manželov a BSM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, kto má nárok na dedičstvo po mojej zosnulej matke. Vlastnila rodinný dom na pozemku, ktorý nadobudla približne v roku 2005, o čom mám aj notársky overenú darovaciu zmluvu. Sme traja súrodenci a jej manžel, s ktorým je v manželstve od roku zhruba 2015. Má teda aj on nárok na túto nehnuteľnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 09.10.2023)

Dobrý deň, aj keď nehnuteľnosť /dom s pozemkom/ vaša mama nadobudla darovaním, nehnuteľnosť nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Napriek tomu, manžel bude mať nárok na podiel na dome a to v pomere 1/4 z celku, čo vyplýva z ust. § 473 Občianskeho zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Je však vecou dohody v dedičskom konaní ako sa dohodnete na dedení predmetnej nehnuteľnosti. Vec môžete riešiť aj tak, že dom nadobudne jeden dedič - jedno z detí, pričom vyplatí ostatných dedičov podľa ich podielov a v prospech otca bude zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň. Potreboval by som odpoveď na túto situáciu. Moja manželka nedávno zdedila byt po svojich rodičoch a teraz uvažuje o jeho predaji. Mám ako jej manžel nárok na polovicu sumy z predaja tohto bytu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 03.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že ide o zdedený majetok Vašou manželkou, ak by došlo k predaju nehnuteľnosti, príjem z predaja predmetnej zdedenej nehnuteľnosti nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a manželka nie je povinná Vám vyplácať žiadny podiel z predajnej ceny. Uvedené vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."


Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať jednej veci týkajúcej sa dedičstva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Viem, že zdedený majetok nepatrí do BSM. Zaujíma ma, čo sa stane, ak sa zdedený majetok predá. Platí aj v takom prípade, že peniaze získané predajom zdedeného majetku nepatria do BSM? Platí to aj v prípade, keď jeden z manželov (dedič) kúpi za peniaze získané predajom dedičstva nehnuteľnosť? Je táto nehnuteľnosť súčasťou BSM? A ak áno, môže si pri vysporiadaní majetku zaplatenú sumu manžel (dedič) nárokovať späť? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 16.02.2023)

Dobrý deň,
v takom prípade ide o transformáciu majetku. Ak teda za zdedený majetok získate peniaze a za tie si kúpite napríklad nehnuteľnosť, tak v takom prípade bude patriť do Vášho výlučného vlastníctva. Ak by sa však na kúpu nehnuteľnosti použili, aj keď len sčasti prostriedky z BSM, tak by nehnuteľnosť patrila do BSM a bola by predmetom vyporiadania. Pri vyporiadaní by sa vychádzalo zo zásad v ust. § 150 Občianskeho zákonníka:

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 


Trápi vás "Dedičstvo jedného z manželov a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, manžel vlastnil malý dom pred uzavretím nášho manželstva. Počas nášho spoločného manželstva sme tento dom prestavali a majetok sme zveľadili. Do manželstva som prišla so synom, on mal dcéru. Spolu máme jedného syna. Ako by to bolo s dedením v prípade jeho úmrtia?

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 21.01.2023)

Dobrý deň, v zmysle judikatúry:

"Ak je prístavba k rodinnému domu, ktorý tvorí samostatný majetok manželky, súčasťou veci, nepatrí do zákonného majetkového spoločenstva manželov, aj keď bola urobená za trvania manželstva. K stavbe nemožno nadobudnúť vlastníctvo jej "prepracovaním", nadobudnutie vlastníctva k "prepracovanej stavbe" je možné len vtedy, ak pôvodná stavba zanikla." (uznesenie NS ČR z 31. januára 2007, sp. zn. 22Cdo 1350/2005) 

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodnutie Najvyššieho súdu, aj napriek tomu, že ste dom počas manželstva prestavali, tento je naďalej len vo vlastníctve vášho manžela. Vzhľadom na to, v prípade dedenia po vašom manželovi, tento nebude patriť do masy BSM, ktoré sa bude na dedičskom konaní vyporiadavať. Avšak nakoľko ste jeho manželkou, za predpokladu, že sa bude po ňom dediť zo zákona, tento budete dediť aj vy spolu s jeho deťmi, rovnakým dielom. 

V prípade, ak by ste zomreli prv než váš manžel, tento dom by nebol predmetom dedičstva po vás ako poručiteľke. 


Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či má dieťa narodené z prvého spolužitia nárok na dedičstvo, ktoré bolo nadobudnuté počas druhého manželstva, v ktorom sa narodili ešte dve deti. Nejakú nehnuteľnosť máme v cudzom štáte. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň, každé vaše dieťa má podľa zákona právo dediť po vás ako svojom rodičovi. Má nárok na podiel z dedičstva, predmetom ktorého bude všetko, čo bude vo vašom vlastníctve v čase vašej smrti.

To znamená, že aj nehnuteľnosti aj iné hnuteľné veci, ktoré ste nadobudli za trvania druhého manželstva. Toto právo by nemalo len v prípade, ak by ste ho listinou o vydedení vydedili.

Na to však, aby ste takúto listinu mohli vôbec spísať, by musel existovať niektorý zo zákonných dôvodov, pre ktorý by ste svoje dieťa mohli vydediť.

Súčasne je dôležité povedať, že v prípade ak by ste zomreli skôr ako vaša súčasná manželka a v čase smrti by vaše manželstvo trvalo alebo v čase smrti by vaše BSM nebolo ešte vyporiadané v rámci dedičského konania by súd najskôr vyporiadal vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, z ktorého by predmetom dedičstva po vás bola len polovica majetku patriaceho do BSM.

Druhá polovica by zostala vo vlastníctve vašej manželky. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti rodičov som zdedila podiely na nehnuteľnostiach a finančné prostriedky. Časť jednej nehnuteľnosti som predala a kúpnou zmluvou som vyplatila brata z jeho podielu, použitím peňazí, ktoré som získala predajom ostatných zdedených nehnuteľností a finančných prostriedkov. Má môj manžel nárok na podiel z kúpenej nehnuteľnosti? Jana

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 09.06.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že časť zdedenej nehnuteľnosti ste predali a v dedičskom konaní ste zdedili aj finančné prostriedky, za ktoré ste následne kúpili inú nehnuteľnosť. Predpokladáme, že na kúpu novej nehnuteľnosti ste použili výlučne prostriedky nadobudnuté dedením, ako aj fin. prostriedky z predaja časti zdedenej nehnuteľnosti.

Ak je to tak, potom váš manžel nemá nárok ako na zdedené peniaze, ani na podiel na zdedenej nehnuteľnosti, ako ani na podiel na novokúpenej nehnuteľnosti, čo vyplýva z ust. 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."


So zdedenými nehnuteľnosťami a finančnými prostriedkami nadobudnutými dedením môžete nakladať podľa svojho uváženia a súhlas manžela nepotrebujte.


Trápi vás "Dedičstvo jedného z manželov a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás o informáciu v súvislosti s vysporiadaním BSM. Pred uzatvorením manželstva som zdedila nehnuteľnosť (byt), ktorý som počas manželstva predala. Finančné prostriedky z predaja som použila na kúpu novej nehnuteľnosti (pozemku) a časť z nich som darovala súrodencovi. Následne som pozemok predala a časť získaných financií som použila na vyplatenie rezervačnej zmluvy na byt a časť na kúpu auta. Chcem sa opýtať, či v tomto prípade patria tieto financie získané z dedičstva do BSM?
Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 28.05.2022)

Dobrý deň,
ak ste mali výlučný majetok pred uzavretím manželstva (byt) a následne ste ho predali, prostriedky z neho (aj počas manželstva) sú výlučnými. Ak ste za ne (iba za ne a neboli použité iné prostriedky) kúpili pozemok, pozemok bol iba Váš. Ak ste ho opäť speňažili, prostriedky boli opäť výlučné. Išlo o transformáciu výlučného majetku (z nehnuteľnosti na peniaze). Právny status majetku sa však nemení.


Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či byt darovaný manželke počas manželstva jej mamou, ktorá má doživotné bývanie v zmluve, spadá do bezpodielového spoločného majetku (BSM). Ďakujem. Jozef

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 18.01.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia jasne vyplýva, že byt nadobudnutý manželkom na základe darovacej zmluvy nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Je však možnosťou na strane manželky, aby Vám podiel na byte darovala. Uvádzame tiež, že v prípade rozvodu /aj keď sa na toto nepýtate/, byt nebude predmetnom vyporiadania BSM. Otázkou je, či v predmetnom byte nebývate a či ste ho rekonštruovali , modernizovali. Ak by to tak bolo, potom v prípade rozvodu by ste mali nárok na vyplatenie jednej polovice investícií, a to z dôvodu, že by bola zhodnotená v podstate cudzia nehnuteľnostť, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka.
V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Ako slobodný som od rodičov dostal dom darovacou zmluvou a vyplatil som svojho brata, aby som mal dom len pre seba. Teraz som ženatý a mám dve deti. Chcem sa spýtať, či by v prípade rozvodu moja manželka mala nárok na moje darované dedičstvo? Veľmi pekne ďakujem za ochotu a odpoveď. S pozdravom, Rado

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 19.07.2021)

Dobrý deň,

z Vami položenej otázky vyplýva, že dom je vo Vašom výlučnom vlastníctve, ktorý ste nadobudli darom a čiastočne na základe kúpnej zmluvy spísanej s bratom ešte za slobodna.

V zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka vyplýva, že predmetný dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a preto v prípade rozvodu nebude  rodinný dom ani predmetom vyporiadania BSM po rozvode. Otázkou je, či v predmetnom rodinnom dome aj bývate s manželkou, či ste počas trvania manželstva do domu investovali spoločné fin. prostriedky, napr. na jeho rekonštrukciu a pod. Ak by bola odpoveď áno, potom manželka v rámci vyporiadania BSM by mala nárok na vrátenie jednej polovice vložených fin. prostriedkov, lebo ide z jej strany v podstate o investíciu do cudzej nehnuteľnosti aj keď ste jej manželom.

 


Trápi vás "Dedičstvo jedného z manželov a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo jedného z manželov a BSM (Dedičské právo)

Dobrý deň, Rád by som sa vás opýtal, ako to je, keď počas manželstva zdedím napríklad časť rodinného domu. Má v prípade rozvodu moja manželka nárok na tento majetok? Viem, že existuje bezpodielové vlastníctvo manželov, ktoré sa, ak som to správne pochopil, podobá predmanželskej zmluve. No chcel by som vedieť, ako je to v prípade, keď takú zmluvu nemám. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo jedného z manželov a BSM

(odpoveď odoslaná: 12.04.2021)

Dobrý deň,
predmanželská zmluva v našom právnom poriadku neexistuje. Občiansky zákonník však veci získané dedením vylučuje z BSM. Tzn. že ak počas manželstva nadobudnete nejakú vec (aj nehnuteľnosť) dedením, táto vec nepatrí do BSM. Ak by ste však nadobúdali túto vec sčasti tak, že vyplatíte podiel ostatných dedičov, časť veci, ktorú ste nadobudli za protihodnotu vyplatenia patrí do BSM. Jednoducho povedané, iba časť podielu na veci, ktorý Vám prislúcha ako zákonný dedičský podiel nepatrí do BSM.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičstvo jedného z manželov a BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava