Máte
otázku?

Dlhy po manželovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina

Otázka: Dlhy po manželovi

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Môj manžel má dlhy v splátkovej spoločnosti a keď som tam volala, nikdy mi nechceli nič povedať, tvrdili, že to so mnou nemá nič spoločne. Zaujíma ma, či by som bola za dlhy zodpovedná, keby sa manželovi niečo stalo. Musím ich vrátiť? Najviac ma zaujíma, či môžem odmietnuť dedičstvo po ňom, a tým aj dlhy, ak manžel nemá iný majetok okrem dlhov. Zdá sa mi nespravodlivé, že ako manželka nemám právo vedieť, čo a kde si manžel požičiava, ale predpokladá sa, že by som to mala ja splácať. Ďakujem Vám za odpoveď. 

Odpoveď: Dlhy po manželovi

Dobrý deň. 

Je potrebné rozlišovať, či dlhy vznikli za trvania manželstva alebo ešte pred ním. V prípade, že vznikli za trvania manželstva, tak môže byť takýto dlh uspokojený pri výkone rozhodnutia aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Občiansky zákonník formou bezpodielového spoluvlastníctva upravuje spoločenstvo vlastníckych práv manželov k veciam, ktoré nadobudli počas trvania manželstva v ustanoveniach § 143 a nasl.

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Vznikom manželstva vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ku všetkému, čo môže byť predmetom vlastníctva fyzickej osoby a čo manželia, resp. niektorý z nich, nadobudli za trvania manželstva okrem výnimiek uvedených v ustanovení § 143 a 143a. 

Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Tieto dohody si vyžadujú formu notárskej zápisnice. 

Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním.

Upriamujem pozornosť na § 145 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého:

"Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne."

Zánik BSM smrťou 

Úmrtím jedného z manželov zaniká BSM, ktorého vyporiadanie vykoná priamo zo zákona súd v zmysle ustanovení § 195 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. 

"(1) Ak zaniklo manželstvo poručiteľa jeho smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v konaní o dedičstve po poručiteľovi.
(2) Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi, uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, ktorá podlieha schváleniu súdom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o vyporiadaní súd.
(3) Ak sú medzi účastníkmi sporné skutočnosti o rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na sporný majetok sa neprihliada. Ustanovenie § 198 ods. 2 sa použije primerane.
(4) Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo rozhodnutie súdu o vyporiadaní obsahuje vymedzenie rozsahu majetku poručiteľa a jeho dlhov s údajom o hodnote majetku a určenie, čo z tohto majetku patrí do dedičstva a čo patrí pozostalému manželovi.
(5) Ak sa pred skončením konania zistí ďalší majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, pri jeho vyporiadaní sa postupuje podľa odseku 2."

Preto notár v dedičskom konaní musí najskôr vyporiadať BSM a následne určí majetok, ktorý bude predmetom dedičského konania po poručiteľovi. 

Odmietnutie dedičstva

O práve odmietnuť dedičstvo musia byť dedičia notárom upovedomení v zmysle s § 189 CMP:

"(1) Ak konanie nebolo zastavené, upovedomí súd tých, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi, o ich dedičskom práve a o možnosti dedičstvo odmietnuť v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď súd dediča o práve dedičstvo odmietnuť upovedomil; túto lehotu môže súd z dôležitých dôvodov predĺžiť. Súčasne dedičov poučí o náležitostiach a o účinkoch odmietnutia dedičstva.
(2) Upovedomenie vrátane poučenia podľa odseku 1 vykoná súd ústne do zápisnice alebo ho doručí do vlastných rúk. Doručenie je účinné vtedy, ak písomnosť prevzal dedič alebo jeho zástupca s osobitným splnomocnením na tento úkon; ustanovenie § 111 ods. 3 Civilného sporového poriadku sa nepoužije.
(3) Ak sa súdu nepodarí upovedomenie o dedičskom práve doručiť podľa odseku 2, je súd povinný urobiť všetky úkony potrebné na zistenie skutočného pobytu dediča. Dedič, ktorému sa upovedomenie o dedičskom práve nepodarilo doručiť podľa odseku 2 napriek potrebným šetreniam, sa považuje za dediča, ktorého pobyt nie je známy. "

Odmietnutie dedičstva je jednostranný právny úkon dediča adresovaný súdu, ktorým vyhlasuje, že dedičstvo odmieta. Odmietnutie dedičstva možno vykonať ústne pred súdom alebo písomným vyhlásením.

Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.

Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím konaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nie je možné viazať na žiadne podmienky ani výhrady. Odmietnuť dedičstvo možno len ako celok. Nie je možné odmietnuť len časť dedičstva.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže urobiť okrem dediča aj jeho zástupca, a to na základe plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Zákonný zástupca môže za maloletého dediča odmietnuť dedičstvo iba so súhlasom súdu.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta. Nemožno tak urobiť ani v prípade, ak by sa neskôr objavil majetok, o ktorom sa v pôvodnom konaní o dedičstve nevedelo.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno urobiť pred smrťou poručiteľa.

Záverom

Vy ako pozostalá manželka budete účastníčkou dedičského konania a ako dedič máte právo odmietnuť dedičstvo poručiteľa, o čom musíte byť zo strany notára upovedomená. Ak bude dedičstvo poručiteľa predĺžené (poručiteľ má viac dlhov ako majetku), tak odporúčam dedičstvo odmietnuť. 

Trápi vás "Dlhy po manželovi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dlhy po manželovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na nasledujúcu situáciu. Som v nefunkčnom manželstve a zvažujem rozvod. S manželom spolu nežijeme a nemáme ani rovnaký trvalý pobyt. Manžel má však exekúcie a dlhy. Máme spolu maloleté dieťa, na ktoré rok neprispieval. Máme uzatvorené BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov). Som vlastníkom domu, v ktorom žijem s mojou dcérou. Dom som nadobudla pred uzavretím manželstva. Pri rozvode sa budú jeho dlhy deliť aj voči mne? Alebo môžem rozvodom prísť kvôli jeho dlhom o dom? Aké riešenie by bolo pre mňa vyhovujúce? Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy po manželovi

(odpoveď odoslaná: 06.07.2024)

Dobrý deň,

Ak ste získali dom pred uzavretím manželstva, tento majetok nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a zostáva vaším výlučným vlastníctvom. V zmysle § 143 Občianskeho zákonníka, do BSM patrí majetok, ktorý manželia nadobudli počas manželstva, s výnimkou dedičstva, darov či vecí určených na osobnú potrebu jedného z manželov.

Len vaše spoločné dlhy a a nie výlučné dlhy vášho manžela budú riešené v rámci vyporiadania BSM. Tam je možné dohodnúť sa na rozdelení majetku a dlhov. Pokiaľ ide o jeho exekúcie, ak tam nie je váš podpis, je to jeho dlh. 


Na súd sa môžete obrátiť aj ohľadom výživného na vaše maloleté dieťa, keďže otec má povinnosť prispievať na jeho výživu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dlhy po manželovi (Dedičské právo)

Dobrý večer, prajem vám. Potrebovala by som pomôcť s právnickou otázkou. Prednedávnom zomrel môj otec, ale len pred pár dňami som sa dozvedela, že je vedený ako daňový dlžník. Neviem, či ide o nehnuteľnosti alebo dani za odvoz odpadu. Dom, kde žil aj s mojou mamou (ktorá tam stále býva), je písaný na moje meno a máme spísanú zmluvu o prenájme za symbolickú sumu 1 euro. Chcela by som sa opýtať, či môže byť tento dlh prenesený na môjho mamu alebo mňa, alebo či môže obec od nás vymáhať alebo žiadať zaplatenie tohto dlhu. Chceme sa vzdať dedičstva. Veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dlhy po manželovi

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, v prípade, ak odmietnete dedičstvo, potom to má za následok, že nebude nič dediť, ani majetok, ani dlhy.

V opačnom prípade, ak by ste dedičstvo po vašom otcovi prijali, boli by ste zodpovedná aj za jeho dlhy avšak len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Totiž platí, že dedič sa nemôže dôsledkom dedenia dostať do horšej finančnej situácie než bol pred nadobudnutím dedičstva. V takomto prípade, ak by ste dedičstvo neodmietli, by obec bola oprávnená vymáhať dlh od vás ako od dediča po dlžníkovi. Zodpovedali by ste zaň ale iba do hodnoty vami nadobudnutého dedičstva po poručiteľovi, tak ako sme uviedli vyššie.


Podotázka: Dlhy po manželovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Môj manžel sprzed dwóch i pół roku zmarł, a w przeszłości wziął pożyczkę od niebankowej firmy Pohotovosť. Wiem, że wtedy jeszcze używaliśmy słowackich koron. Dziś dostałem od nich list, w którym piszą, że nie mogą się skontaktować z moim zmarłym mężem, więc powinnam się z nimi skontaktować i spłacić dług. Proszę o radę, co powinnam zrobić. Z góry dziękuję.

Odpoveď: Dlhy po manželovi

(odpoveď odoslaná: 09.06.2021)

Dobrý deň, z otázky vypôlýva, že ide o pôžičku ešte spred r. 2009, a manžel zomrel pre 2,5 rokom.

Podľa ust. § 101 Obč. zákonníka paltí všeob. premlčacia doba, ktorá začína plynúť prvým dňom, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že Vy ako dedič zodpovedáte za primeraní náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.  V otázke uvádzate, že ide o pôžičku v slov. korunách, teda musela byť poskytnutá pred rokom 2009. Vzhľadom na dnešný dátum, 9.6.2021, predpokladáme, že veriteľ - nebank. spoločnosť ani nepodala návrh na súd voči Vášmu manželovi. To, že manžel zomrel, neznamená, že prestala plynúť premlčacia doba.

Odporúčame Vám len zistiť na príslušnom okresnom súde podľa miesta trvalého bydliska manžela či voči nemu bol niekedy uplatnený cestou súdu na zaplatenie dlžnej sumy pôžičky.

Ak návrh na súd podaný nebol a teda ani nebol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, potom nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Na výzvy  resp. korešpondenčný lístok nebankovej spoločnosti nereagujte a nič neuhradzujte.

Ak by náhodou bol podaný návrh na súde, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.


Trápi vás "Dlhy po manželovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dlhy po manželovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku. Dnes som sa dozvedela, že môj manžel má dlhy vo výške viac ako 200 000 eur. Celú dobu som o tom nevedela. Máme spoločný majetok. Prosím poraďte mi, aké možnosti mám. Som si istá, že sa chcem rozviesť, ale dlhy sú jeho a ja skutočne nechcem stratiť všetko preto. Ďakujem vám.

Odpoveď: Dlhy po manželovi

(odpoveď odoslaná: 25.11.2018)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že ste sa teraz dozvedeli o dlhoch manžela vo výške 200 000 €. 
Vzhľadom na okolnosť, že nepíšete bližšie okolnosti resp. to kedy dlh vznikol a na základe čoho, uvádzame alternatívy :

1./ Ak dlh vznikol pred manželstvom, potom pri nútenom výkone rozhodnutia v exekučnom konaní môže byť tento uspokojený aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v rozsahu podielu manžela na tomto BSM.
2./ V prípade, že dlh vznikol za trvania manželstva, môže byť v celosti uspokojený z majetku v BSM.
3./ V prípade, že manžel je podnikateľom - fyzickou osobou ako samostatne zárobkovo činná osobou, tu platí, že podnikateľ ručí za svoje záväzky celým spojím majetkom.
4./ V prípade, že manžel je spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným najčastejšie, tu platí podľa ust. § 106 Obchodného zákonníka, že "spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.", t.j. neručí osobným majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve zo zákona, ibaže by prevzal ručenie ako fyzická osoba.


Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania návrhu podľa cit. ustanovenia§ 148a/ Obč. zákonníka na zrušenie BSM z dôvodu podnikania /účinky súdneho rozhodnutia o zrušení BSM z dôvodu podnikania sa však budú týkať len majetku, ktorý by ste nadobudli v budúcnosti/. 

Môžete bez toho, aby ste podali návrh na rozvod manželstva podať návrha na zrušenie BSM podľa ust. § 148 ods. 2  Obč. zákonníka /citujeme/ : 

"Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."
 

Odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Dlhy po manželovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa dedičstva. Môj manžel nedávno zomrel a už 16 rokov sme s ním a našimi siedmimi deťmi nežili. Rada by som sa informovala, či dedím dlhy po manželovi, aj v prípade, že sa vzdám dedičstva. Taktiež by ma zaujímalo, či je nutné, aby sme sa dedičstva vzdali všetci ako celok, alebo to môže urobiť každý z nás zvlášť. A nakoniec, mám otázku, či sa vdovský a sirotský dôchodok považujú za dedičstvo po manželovi.

Odpoveď: Dlhy po manželovi

(odpoveď odoslaná: 08.02.2017)

Dobrý deň, ak je dedičstvo po Vašom manželovi predĺžené (t.j. dlhy sú vyššie ako jeho majetok - aktíva) máte možnosť odmietnuť po ňom dedičstvo. Dedičstvo je možné odmietnuť iba do jedného mesiaca odo dňa kedy Vám bolo doručené upovedomenie o dedičskom práve od notára (v upovedomení je o tom poučenie). Túto lehotu si strážte, lebo po jej uplynutí už nie je možné vzdať sa dedičstva. Dedičstva sa budú musieť vzdať aj všetky Vaše deti, ktoré budú v dedičskom konaní zastúpené kolíznou opatrovníčkou. Vzhľadom na to, že Vaše manželstvo zaniklo smrťou Vášho manžela, bude potrebné v rámci dedičského konania vyporiadať aj BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov). V tomto smere si dajte pozor, aby do BSM neboli omylom zahrnuté aj jeho výlučné dlhy. Vdovské a sirotské nepatria do dedičstva, nakoľko sú to sociálne dávky, ktoré patria určitým osobám po smrti ich rodinného príslušníka. Do dedičstva patria iba veci, ktoré Váš manžel vlastnil ku dňu smrti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dlhy po manželovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mi po manželovi zostanú dlhy, aj keď ich spôsobil on, v prípade, že podá návrh na rozvod. Vyhráža sa, že si trest odsedí. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy po manželovi

(odpoveď odoslaná: 18.03.2016)

Dobrý deň, za to, že si niekto nevie plniť svoje povinnosti (platiť dlhy) nikto nemôže byť v zmysle Ústavy SR odsúdený. Tzn. že si Vás manžel svoje dlhy nemôže "odsedieť". Ak si svoje dlhy a povinnosti nesplní dobrovoľne, pravdepodobne proti nemu začnú veritelia exekučné konania. Vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekútora sa môže dotknúť aj Vás, ale len v prípade, že jeho dlhy vznikli počas trvania manželstva. V takom prípade je možné dlhy uspokojovať aj z majetku patriaceho do BSM. Pre Vás bude najvýhodnejšie, ak sa po rozvode čo najskôr s ním dohodnete na vyporiadaní BSM. Po vyporiadaní BSM totiž už exekútor nebude môcť siahnuť na žiadny Váš majetok. V prípade, ak sa s ním dohodnúť neviete, bude najlepšie ak čo najskôr podáte žalobu o vyporiadanie BSM. Vyššie uvedené sa týka len dlhov, ktoré sú výlučnými dlhmi Vášho manžela a nejde o spoločný dlh, kde ste uvedený obaja ako dlžníci.


Trápi vás "Dlhy po manželovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dlhy po manželovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako sa postupuje po úmrtí osoby - v prípade mojej mamy, ktorá zomrela 4.2.2016. Nemala žiadny majetok, vôbec nič, len veľa rôznych bankových i nebankových záväzkov. Neviem, či automaticky príde nejaké pozvanie k dediačskému konaniu alebo musím sama vyhľadať právnika. V každom prípade jej dedičstvo odmietnem, keďže ide iba o dlhy. Mohli by ste mi odpovedať na túto otázku? Veľmi by mi to pomohlo. Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy po manželovi

(odpoveď odoslaná: 18.02.2016)

Dobrý deň, 

pokiaľ dôjde k úmrtiu osoby, tak príslušný matričný úrad upovedomí príslušný súd, ktorý začne dedičské konanie a poverí notára prejednaním dedičstva. Vy ako zákonný dedič máte právo  dedičstvo aj odmietnuť.

§ 463 ods. 1 OZ Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.

§ 464 OZ Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.

§ 465 OZ Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dlhy po manželovi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.