Dlhy po manželovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 28. 7. 2017

Otázka: Dlhy po manželovi

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Môj manžel ma dlhy v splátkovej spoločnosti, keď som tam volala nikdy mi nechceli nič povedať, že to so mnou nemá nič spoločne. Zaujíma ma, či keby sa manželovi niečo stalo som za dlhy zodpovedná? Musím ich vrátiť? Hlavne ma zaujíma, že, keď manžel nemá iný majetok len dlhy môžem odmietnuť dedičstvo po ňom a tým aj dlhy? Zdá sa mi nespravodlivé, že ako manželka nemám právo vedieť čo a kde manžel požičiava ale splácať by som to mala ja. Ďakujem Vám za odpoveď. 

Odpoveď: Dlhy po manželovi

Dobrý deň. 

Je potrebné rozlišovať, či dlhy vznikli za trvania manželstva alebo ešte pred ním. V prípade, že vznikli za trvania manželstva, tak môže byť takýto dlh uspokojený pri výkone rozhodnutia aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Občiansky zákonník formou bezpodielového spoluvlastníctva upravuje spoločenstvo vlastníckych práv manželov k veciam, ktoré nadobudli počas trvania manželstva v ustanoveniach § 143 a nasl.

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Vznikom manželstva vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ku všetkému, čo môže byť predmetom vlastníctva fyzickej osoby a čo manželia, resp. niektorý z nich, nadobudli za trvania manželstva okrem výnimiek uvedených v ustanovení § 143 a 143a. 

Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Tieto dohody si vyžadujú formu notárskej zápisnice. 

Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním.

Upriamujem pozornosť na § 145 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého:

"Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne."

Zánik BSM smrťou 

Úmrtím jedného z manželov zaniká BSM, ktorého vyporiadanie vykoná priamo zo zákona súd v zmysle ustanovení § 195 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. 

"(1) Ak zaniklo manželstvo poručiteľa jeho smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v konaní o dedičstve po poručiteľovi.
(2) Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi, uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, ktorá podlieha schváleniu súdom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o vyporiadaní súd.
(3) Ak sú medzi účastníkmi sporné skutočnosti o rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na sporný majetok sa neprihliada. Ustanovenie § 198 ods. 2 sa použije primerane.
(4) Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo rozhodnutie súdu o vyporiadaní obsahuje vymedzenie rozsahu majetku poručiteľa a jeho dlhov s údajom o hodnote majetku a určenie, čo z tohto majetku patrí do dedičstva a čo patrí pozostalému manželovi.
(5) Ak sa pred skončením konania zistí ďalší majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, pri jeho vyporiadaní sa postupuje podľa odseku 2."

Preto notár v dedičskom konaní musí najskôr vyporiadať BSM a následne určí majetok, ktorý bude predmetom dedičského konania po poručiteľovi. 

Odmietnutie dedičstva

O práve odmietnuť dedičstvo musia byť dedičia notárom upovedomení v zmysle s § 189 CMP:

"(1) Ak konanie nebolo zastavené, upovedomí súd tých, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi, o ich dedičskom práve a o možnosti dedičstvo odmietnuť v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď súd dediča o práve dedičstvo odmietnuť upovedomil; túto lehotu môže súd z dôležitých dôvodov predĺžiť. Súčasne dedičov poučí o náležitostiach a o účinkoch odmietnutia dedičstva.
(2) Upovedomenie vrátane poučenia podľa odseku 1 vykoná súd ústne do zápisnice alebo ho doručí do vlastných rúk. Doručenie je účinné vtedy, ak písomnosť prevzal dedič alebo jeho zástupca s osobitným splnomocnením na tento úkon; ustanovenie § 111 ods. 3 Civilného sporového poriadku sa nepoužije.
(3) Ak sa súdu nepodarí upovedomenie o dedičskom práve doručiť podľa odseku 2, je súd povinný urobiť všetky úkony potrebné na zistenie skutočného pobytu dediča. Dedič, ktorému sa upovedomenie o dedičskom práve nepodarilo doručiť podľa odseku 2 napriek potrebným šetreniam, sa považuje za dediča, ktorého pobyt nie je známy. "

Odmietnutie dedičstva je jednostranný právny úkon dediča adresovaný súdu, ktorým vyhlasuje, že dedičstvo odmieta. Odmietnutie dedičstva možno vykonať ústne pred súdom alebo písomným vyhlásením.

Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.

Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím konaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nie je možné viazať na žiadne podmienky ani výhrady. Odmietnuť dedičstvo možno len ako celok. Nie je možné odmietnuť len časť dedičstva.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže urobiť okrem dediča aj jeho zástupca, a to na základe plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Zákonný zástupca môže za maloletého dediča odmietnuť dedičstvo iba so súhlasom súdu.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta. Nemožno tak urobiť ani v prípade, ak by sa neskôr objavil majetok, o ktorom sa v pôvodnom konaní o dedičstve nevedelo.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno urobiť pred smrťou poručiteľa.

Záverom

Vy ako pozostalá manželka budete účastníčkou dedičského konania a ako dedič máte právo odmietnuť dedičstvo poručiteľa, o čom musíte byť zo strany notára upovedomená. Ak bude dedičstvo poručiteľa predĺžené (poručiteľ má viac dlhov ako majetku), tak odporúčam dedičstvo odmietnuť. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dlhy po manželovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, Mám otázku. Dnes som sa dozvedela, že môj manžel ma dlhy viac ako 200 000 Eur, ja som celú dobu o tom nevedela. Mame spoločný majetok. Prosím, poraďte mi, aké možnosti mám? Som si istá, že sa chcem rozviesť, ale dlhy sú jeho, a ja naozaj nechcem stratiť všetko pre neho. Ďakujem Vám.

Odpoveď: Dlhy po manželovi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2018)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že ste sa teraz dozvedeli o dlhoch manžela vo výške 200 000 €. 
Vzhľadom na okolnosť, že nepíšete bližšie okolnosti resp. to kedy dlh vznikol a na základe čoho, uvádzame alternatívy :

1./ Ak dlh vznikol pred manželstvom, potom pri nútenom výkone rozhodnutia v exekučnom konaní môže byť tento uspokojený aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v rozsahu podielu manžela na tomto BSM.
2./ V prípade, že dlh vznikol za trvania manželstva, môže byť v celosti uspokojený z majetku v BSM.
3./ V prípade, že manžel je podnikateľom - fyzickou osobou ako samostatne zárobkovo činná osobou, tu platí, že podnikateľ ručí za svoje záväzky celým spojím majetkom.
4./ V prípade, že manžel je spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným najčastejšie, tu platí podľa ust. § 106 Obchodného zákonníka, že "spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.", t.j. neručí osobným majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve zo zákona, ibaže by prevzal ručenie ako fyzická osoba.


Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania návrhu podľa cit. ustanovenia§ 148a/ Obč. zákonníka na zrušenie BSM z dôvodu podnikania /účinky súdneho rozhodnutia o zrušení BSM z dôvodu podnikania sa však budú týkať len majetku, ktorý by ste nadobudli v budúcnosti/. 

Môžete bez toho, aby ste podali návrh na rozvod manželstva podať návrha na zrušenie BSM podľa ust. § 148 ods. 2  Obč. zákonníka /citujeme/ : 

"Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."
 

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk