Máte
otázku?

Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Dobrý deň, ak majiteľ nehnuteľnosti nemá priamych dedičov, manželku, deti, komu prepadne po jeho smrti, ak nezanechal závet, jeho majetok? Koľkokrát môže darovať svoj majetok, a následného ho stiahnuť? Už to urobil dvakrát, je možné, aby to daroval znovu? Keď to dostanem darom a ja to hneď darujem inej osobe, môže mi to ešte vziať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Dobrý deň, ak nezriadi závet dedí sa podľa zákona. Občiansky zákonník upravuje 4 dedičské skupiny. V prvej sú manželka a deti poručiteľa. Ak ich nemá, dedí sa v druhej skupine. V nej sú pozostalý manžel, rodičia a osoby, ktoré žili aspoň jeden rok s poručiteľom pred uzavretím a boli výživou na neho odkázané alebo sa starali o spoločnú nehnuteľnosť. V tretej skupine sú tiež tieto osoby a súrodenci poručiteľa. V poslednej skupine dedia prarodičia, resp. ich deti. Ak nemá vôbec žiadnych dedičov, dedičstvo pripadne ako odúmrť štátu. Ak niekto daruje akýkoľvek majetok, môže požadovať jeho vrátenie iba zo zákonných dôvodov. Ak svoju nehnuteľnosť daroval a následne došlo k naplneniu podmienok upravených podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka, môže požadovať vrátenie daru. Bez obmedzenia. Ak 10-krát daruje a obdarovaní 10-krát naplnia tieto podmienky môže požadovať späť dar. Ak by ste nehnuteľnosť ihneď darovali po jeho darovaní, i to by podľa mňa za určitých podmienok mohlo byť konaním v rozpore s dobrými mravmi. Následne by Vás i Vášho obdarovaného čakalo súdne konanie o vrátenie daru.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň,
rada by som sa spýtala ohľadom rozvodu. Mali sme dedičské konanie po mamine a vlastne byt kde s otcom bývala, on tam stále býva, prepísal na mňa, resp. sa ho vzdal v môj prospech a ešte mi patrí nejaká časť na babkinom byte, kde tiež už prebehlo dedičské konanie. Moja otázka znie, či by niekedy v prípade rozvodu som ja musela vyplatiť manžela z týchto bytov? Treba, aby otec ešte urobil darovaciu zmluvu ak má deti z predchádzajúceho manželstva alebo stačí len tento prepis čo bolo pri tomto dedičskom konaní? Ďakujem za odpoveď. Denisa

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.01.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste vlastníkom bytu, ktorý ste nadobudli dedením, pričom Váš otec v rámci toh dedič. konania sa vzdal podielu na byte vo Váš prospech. Tiež ste spoluvlastníkom bytu na základe výsledkov dedič. konania po starej matke. Z uvedeného vyplýva, že ste výlučným vlastníkom bytu po matke a podiel. spoluvlastníkom ďalšieho bytu.

Z ust. § 143 Obč. zákonníka vyplýva, že predmetný byt a podiel na ďalšom byte nepatria do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov a s týmito bytmi resp. podielom na byte môžete disponovať aj bez súhlasu Vášho manžela. V prípade rozvodu Vášho manželstva byt a podiel na byte nebudú predmetom vyporiadania bezdpodielového spoluvlastníctva manželov a manžel nemá nárok na výplatu podielu z bytov. Predpokladáme tiež, že v predmetnom byte po matke nebývate s manželom, ani ste ho počas trvania manželstva nerekonštruovali resp. nemodernizovali.  Ak by ste predmetné byty za trvania manželstva rekonštruovali a teda vložili fin. prostriedky na ich rekonštrukciu z prostriedkov patriacich do BSM, potom v prípade rozvodu by mal manžel nárok na vrátenie jednej polovice vložených fin. prostriedkov, keďže by išlo z jeho pohľadu o investíciu do cudzej nehnuteľnosti, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka.

Vo veci nie je potrebné, aby ste s otcom spisovali darovaciu zmluvu, lebo byt je vo Vašom vlastníctve na základe výsledkov dedičkého konania. V prípade, že by otec zomrel, byt nebude predmetom dedenia a deti Vášho otca z predchádzajúceho manželstva nie sú oprávnené od Vás požadovať vyplatenie fin. náhrady.

Pre prípad, že by ste chceli predmetné byty resp. podiel na byte po starej matke vyporiadačť resp. riešiť nejakým spôsobom, môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň pán Doktor, chcela by som sa spýtať : manžel mi daroval nehnuteľnosť rodinný dom, je len v mojom osobnom vlastníctve. Chcem sa spýtať po mojej smrti kto bude dedičom, mám dve deti, jedno z prvého manželstva a druhé s terajším manželom, ktorý mi daroval nehnuteľnosť do môjho osobného vlastnistva Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Emília

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva, potom v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka platí, že dedičom predmetného domu budú obidve deti a manžel, všetci rovnakým , čo vyplýva z cit. ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2)Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. "

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Koľko podielu môže darovať matka dcére, ak otca zbavili údajne svojprávnosti a sú okrem dcéry ešte ďalší traja súrodenci?

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2021)

Dobrý deň,
ak máte na mysli dedičskú dohodu, v rámci ktorej by sa jedna z dcér vzdala svojho podielu v prospech matky, prípadne sa vzdala iba časti dedičstva v prospech matky, tak toto je výlučne predmetom dohody dedičov. Musia však s tým súhlasiť všetci dedičia. Ak totiž nedôjde k dohode všetkých dedičov o celom dedičstve, tak notár nemôže o dedičstve uzatvoriť iba čiastočnú dohodu dedičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň. Zdedila som darovacou zmluvou rodičovský dom. Vyplatila som súrodencov, sumou akou súhlasili. Nehnuteľnosť som zdedila pred uzavretím manželstva. Teraz som vydatá a mám 3 deti. Kto bude po mojej smrti dediť? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.03.2021)

Dobrý deň,

keďže ide o nehnuteľnosť, ktorú ste zdedili pred manželstvom, tak nehnuteľnosť je vo vašom výlučnom vlastníctve. Predmetom dedičského konania by bol teda celý podiel na nehnuteľnosti. Vaša otázka závisí aj od toho, či v budúcnosti spíšete závet alebo nie. Ak by ste spísali závet, dedilo by sa podľa neho. Ak by ste ho nespísali bude sa dediť podľa zákona. Vo vašom prípade, keď máte deti, tak by sa dedilo v zmysle § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka - "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom." To znamená, že každý z nich by dedil rovnakým dielom v pomere k celku. Výška dedičského podielu každého z dedičov v prvej skupine závisí od celkového počtu dedičov tejto skupiny. Čím je počet dedičov vyšší, o to menšie podiely pripadnú jednotlivým dedičom. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň,
sme manželia vlastníci rodinného domu, ktorý chceme darovať darovacou zmluvou trom dedičom-dvom synom a vnukovi rovnakým dielom na tretiny. Je to možné a ako mame postupovať? Čo všetko ma obsahovať darovacia zmluva. Ďakujeme.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,
áno je to možné, darovacia zmluva musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti a v tomto prípade stanovenie spoluvlastníckych podielov jednotlivých budúcich vlastníkov. Odporúčam Vám dať si zmluvu vypracovať odborníkom. V takýchto veciach vieme aj na diaľku poskytnúť právnu službu. V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu uvedeného na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, ak sme dedili po zosnulej a prenechali dedičstvo rodinnému prílušníkovi môžu od nás nebankovky vymáhať dlhy po zosnulej?

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
ak mala poručiteľka nejaké dlhy, tieto dlhy prechádzajú na dedičov. Neuviedli ste akým spôsobom ste prenechali dedičstvo. Dôležité je, kto podľa uznesenia notára nadobudol dedičstvo v dedičskom konaní. Jeho zodpovednosť za dlhy poručiteľky je následne vo výške hodnoty majetku, ktorý nadobudol v dedičskom konaní. Ak ste aj boli dedičom, ale z dedičského konania ste nenadobudli žiadny majetok, nemôžete byť zodpovedný ani za jej dlhy.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať ak som zdedila 1/3 dedičstva po poručiteľovi strýkovi, v novembri môžem ho darovať napr. Tete ktorá je tiež majiteľkou 2/3 majetku. Alebo ak nie či budem musieť podať daňové alebo platiť daň. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.12.2020)

Dobrý deň,
neviem, či úplne rozumiem Vašej otázke, avšak daň z dedičstva sa neplatí. Podiel jej môžete darovať. Podiel je Váš majetok a Vy s ním môžete robiť, čo chcete. Daň z tohto prevodu nebude platiť ani ona, ani Vy. Pretože od dane je oslobodený aj príjem z darovania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň,
môj otec zdedil dedičským konaním pozemok 07/2019. Môže mi darovať pozemok, alebo musí dodržať 5 rokov ako pri predaji. Nechce platiť daň. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2020)

Dobrý deň,
daň z darovania sa neplatí. Ak Vám chce nehnuteľnosť darovať, môže Vám ju darovať neobmedzene.

Daň z príjmov sa platí iba v prípade, že by túto nehnuteľnosť predával a mal by z predaja príjem, zároveň by nespĺňal zákonom stanovený čas vlastníctva pre oslobodenie od dani z príjmov (pri dedení sa započítava aj doba vlastníctva právneho predchodcu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň. Sme dve sestry. Moja sestra zostala žiť s rodičmi v rodičovskom dome. Rodičia ešte počas života darovali sestre rodičovský dom s pozemkom patriacim k rodinnému domu. Darovanie nebolo podmienené tým, že by sestra mala doopatrovať rodičov. Rovnako sa starám a zaujímam aj ja. Nedávno nám zomrel otec a mamu, moju sestru čaká dedičské konanie po otcovi. Zatiaľ sme boli len na spísaní dôležitých informácií ohľadom dedičstva po otcovi, kde sme notárovi oznámili predmetný dar, ktorý rodičia sestre darovali za života. Bolo divné, že notár nepýtal od nás darovaciu zmluvu. Chcela by som sa spýtať, či je to skutočne tak, že sestre sa poníži dedičský podiel o hodnotu daru od rodičov? Ak áno, ako notár započíta dar, ak nemá darovaciu zmluvu? Mali by sme pre istotu túto zmluvu notárovi odovzdať alebo si to notár vie zistiť aj iným spôsobom? Ide mi len o to, aby to bolo spravodlivé, aby som aj ja niečo mohla nechať mojim deťom po rodičoch. Ďakujem. Viera.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
notár ako súdny komisár, ktorý prejednáva predmetnú dedičskú vec musí na spomínaný dar prihliadnuť zo zákona (nie je potrebné to žiadnym účastníkom konania navrhnúť). Započítanie prebehne po zistení všetkého majetku a dlhov poručiteľa, a tiež zistenia hodnoty daru.

Darovaciu zmluvu mal od vyžiadať, resp. si aspoň zistiť k akému dátumu bola nehnuteľnosť darovaná. V dedičskom konaní podľa relevantnej judikatúry bude totiž rozhodujúca hodnota darovanej veci v čase darovania. Teoreticky sa dá okamih darovania zistiť aj z listu vlastníctva nehnuteľnosti (ak medzitým nedošlo k ďalšiemu prevodu nehnuteľnosti). Z toho dôvodu podstatnejšie bude, aby ste sa dohodli alebo inak preukázali hodnotu nehnuteľnosti v čase darovania, než predkladať iba darovaciu, z ktorej notár zistí iba okamih darovania, avšak nie hodnotu daru.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Možno vydediť vnúčatá darovaním nehnuteľnosti ich strýkovi ? Babka mala dvoch synov. Jeden z nich zomrel (mal v čase smrti dlhy) a babka okamžite na to prepísala byt a pozemky na druhého, žijúceho syna (nevieme, či zo strachu, aby sa dlhy nedotkli aj jej majetku, čo je nelogické). Babka zomrela a vnukom prišlo oznámenie o ukončení dedičského konania, resp. jeho nekonaní, lebo po poručiteľovi neostal žiaden majetok. Mala právo prepisom celého majetku na syna prakticky vydediť svojich vnukov ? Babka nezanechala závet a syn už počas jej života darovaný byt predal. Ide mi len o to, či neboli porušené dobre mravy, keď babka majetok dopredu prepísala na strýka, aby vnuci po jej smrti nič nededili. Vnuci žijú usporiadaný život, babku navštevovali až do jej smrti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň,

pokiaľ starí mama za svojho života darovala svoj majetok jednému zo synov, bolo to jej oprávnenie.  Pokrvné príbuzenstvo neznamená, že stará mama musela darovať majetok aj druhému synovi, resp. jeho deťom.

To, že vnuci pociťujú nespravodlivosť v tom, že nedostali podiel na majetku je síce z ľudského hľadiska oprávnené, ale stará mama konala podľa zákona, keďže so svojím majetkom mohla disponovať podľa svojho uváženia.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Počas manželstva sme nadobudli s manželom dom darovacou zmluvou s vecným bremenom, kde musí dochovať a pochovať svoju matku. V roku 2018 sme sa rozviedli a neboli sme majetkovo vysporiadaný, môj exmanžel pred mesiacom zomrel, kto ma právo na tento majetok ak sme mali dve deti a zároveň sa chcem opýtať, či môže jeho matka prevziať jeho výplatu po jeho smrti, ak nebolo ešte dedičské konanie. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2020)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
1./ Dedenie darovaného domu : V otázke uvádzate, že dom ste nadobudli darovaním do podielového spoluvlastníctva spolu s manželom, predpokladáme, že v rovnakom pomere, a dom po rozvode nebol vyporiadaný. Keďže dom nepatril do BSM, nemohol byť predmetom vyporiadania BSM po rozvode, teda naďalej zostal v podiel. spoluvlastníctve. 

Teraz k našej odpovedi ohľadom predmetného domu platí, že dom naďalej zostáva v podiel. spoluvlastníctve a predmetom dedenia bude len podiel bývalého manžela ako poručiteľa. dedičom tejto časti jeho podielu budú len Vaše deti, keďže už nie ste manželia. 
V otázke uvádzate, že ste sa rozviedli v roku 2018 a manžel zomrel v r. 2019. Ak ste sa o vyporiadaní BSM nedohodli a ani ste nepodali návrh na súd, potom v  súlade s ust. § 195 a nasl. Civil. mimospor. poriadku budete účastníkom dedič. konania, v ktorom sa vyporiada toto BSM v rámci konania o dedičstve, najskôr dohodou medzi Vami ako bývalou manželkou a dedičmi.

Otázke vyporiadania BSM po rozvode v rámci dedičského konania po úmrtí jedného z manželov sa zaoberáme aj v osobitnom článku, ktorý môže byť pre Vás nápomocný.

2./ Mzda manžela : Podľa ust. § 35 Zákonníka práce platí :
"Smrť zamestnanca
(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.
(2) Peňažné nároky zamestnávateľa zanikajú smrťou zamestnanca s výnimkou nárokov, o ktorých sa právoplatne rozhodlo alebo ktoré zamestnanec pred svojou smrťou písomne uznal čo do dôvodu aj sumy, a nárokov na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo stratou predmetov zverených zamestnancovi na písomné potvrdenie."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku manžela prechádzajú mzdové nároky v poradí podľa ZP na manžela, detí a rodičov, ak s ním žili v čase smrti. Keďže ste už neboli manželia v čase jeho úmrtia, nevyplatená mzda ku dňu úmrtia Vám ako bývalej manželke vyplatená byť nemôže, ale podľa ZP deťom a jeho rodičom, za podmienky, že s ním žili v čase úmrtia.


V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, postavili sme s manželom pred tým než sme uzatvorili manželstvo dom, teraz je jedna ½ domu moja a druhá manželova. Rovnako sme si kúpili ešte pred uzatvorením manželstva byt, jedna ½ je moja a druhá manželova. Manžel ma z prvého manželstva dve dospelé deti a spolu mame jedno dospelé dieťa. Viem, že ani jedna nehnuteľnosť nespadá do BSM. Je možné, že by som ja darovala manželovi moju polovicu domu a on mne jeho polovicu bytu, tak, aby bola každá nehnuteľnosť napísaná na jedno meno a bol len jeden vlastník? Ak áno ako by sa potom postupovalo v prípade smrti jedného z nás. Ako by sa dedila jeho a ako moja nehnuteľnosť ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2019)

Dobrý deň, 
áno, je možné, aby ste spísali darovacie zmluvy podľa Vašej otázky.
Postup v prípade úmrtia :
Nehnuteľnosť ktorá by bola vo Vašom výlučnom vlastníctve  ako manželky  a teda by nespadala do BSM, v prípade úmrtia manžela dedičmi po ňom by boli jeho deti a Vaše spoločné dieťa, ako aj Vy ako manželka, všetci by ste dedili rovnakým dielom.
V prípade Vášho úmrtia, dedičom by bol manžel a Vaše spoločné dieťa a to všetci rovnakým dielom.

Možnosťou  dedičov v dedičskom konaní je vždy dohodnúť sa, čomu dáva aj Občiansky zákonník prednosť pred ostatnými spôsobmi vyporiadania dedičstva.
Podľa § 482  Občianskeho zákonníka platí :
"(1)  Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou. 
(2)  Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli. 
§ 483  : 
Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané."

Ďalšou možnosťou je spísanie závetu v prospech druhého manžela, netreba však zabudnúť na to, že v zmysle ust. 479 Obč. zákonníka platí, že plnoletým potomkom v prípade závetného dedenia sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. 

Pri spísaní darovacích zmlúv netreba zabudnúť na  vecné bremená spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľnosti v prospech darcu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán doktor. Chcela by som sa Vás opýtať aké mame možnosti v dedičstve po otcovi, ktorý zomrel 17. 10. 2018. Pred 5 rokmi nám prepísal pozemky s bratom aj mame a byt, v, ktorom sme bývali. Bol to pôvodné štátny byt odkúpený po revolúcii. Mame 2 sestry z otcovej strany z prvého manželstva, ktoré 1 navštevovala otca len sporadicky cca 4x do roka a druhá sa objavila asi 2 roky pred jeho smrťou. O otca nemali žiadny záujem, žiadna starostlivosť z ich strany nebola napriek tomu, že otec bol vážne chorý, ale nie nesvojprávny. Do posledného dna všetkých poznal v prípade dokazovanie svetkov je cveľa/jeho kamaráti, ktorý ho navštevovali, sestra jeho atď. /Sestry si vzali teraz právnika, pretože do dedictva chcú zahrnúť peniaze z maminho účtu, byt, ktorý už prepísal nám, auto, ktoré kúpila mama zo svojeho sporenia pred 12 rokmi a je na ňu napísané a pozemky, ktoré nám dal chcú označiť ako nadmerný dar a odrátať z dedictva, ktoré tam ešte ostalo. Chcela by som vedieť, či je nejaká možnosť, aby tie pozemky, ktoré nám prepísal a aj mojej mame neboli zahrnuté v tomto dedičstve. Ďakujem Hermanová.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. 
Dedenie sa nezakladá na princípe zásluhovosti a platí tiež, že nikoho nemožno nútiť, aby dedičstvo prijal.
V konaní o dedičstve sa najprv vyporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré zaniklo úmrtím Vášho otca.

Námietka dedičov, že auto kúpené za trvania manželstva patrí do zaniknutého BSM, je v podstate oprávnená. Aby auto nebolo predmetom vyporiadania BSM v dedič. konaní, museli by ste preukázať, že peniaze na kúpu auta boli Vašej matke darované jej deťmi. 
Pokiaľ auto bolo kúpené z nasporených prostriedkov, Vaša mama pokiaľ tieto prostriedky našetrila zo svojej mzdy prípadne dôchodku,  tieto fi. prostriedky /mzda, dôchodok/ patria rovnako do BSM.

K otázke darovania pozemkov a bytu za trvania manželstva dedičom uvádzame nasledovné :
Tu platí ust. § 484 Obč. zákonníka  (citujeme) :
"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Teda ak Váš otec nezanechal závet, nastupuje dedenie zo zákona. Potom podľa cit. ustanovenia platí, že dedičovi sa zo zákona do jeho podielu započítava to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. Nehnuteľnosti sa považujú vždy za dary, ktoré nie sú obvyklé, a teda započítavajú sa tieto do dedič. podielu obdarovaného dediča. 

Otázkou je znenie samotných darovacích zmlúv.

V tomto smere je teda námietka právnika Vašich sestier opodstatnená.
Treba však uviesť, že aj keby Váš podiel na dedičstve bol vyčerpaný, resp. ste už darmi dostali viac, ako by na Vás malo v dedičskom konaní pripadnúť,  ako obdarované osoby nie ste povinné niečo svojim nevlastným sestrám niečo vyplácať aj keby Váš zákonný dedičský podiel bol nižší a teda vyčerpaný už obdržanými darmi.

Otázkou pre dedičské konanie bude ocenenie týchto už darovaných nehnuteľností  v dedičskom konaní :

Tu poukazujeme na  uznesenie NS SR z 26.7.20178, sp zn. 3 Cdo 40/2017, z ktorého citujeme :
"Započítanie (kolácia) je inštitút dedičského práva, účelom ktorého je dosiahnuť spravodlivé rozvrhnutie majetkového prínosu pochádzajúceho od poručiteľa do majetku dedičov. Cieľom je odstrániť alebo aspoň zmenšiť majetkové disproporcie medzi dedičmi, pokiaľ majú pôvod v majetkových zdrojoch plynúcich od poručiteľa. Tento účel (cieľ) sa dosahuje vyrovnaním rozdielov, ku ktorým medzi dedičmi došlo v dôsledku právneho úkonu poručiteľa, ktorým za svojho života obdaroval niektorého z viacerých (budúcich) dedičov. Pri započítaní ide o modifikáciu zákonného dedičského podielu obdarovaného dediča. Pri intestátnej postupnosti (pri dedení zo zákona) dochádza k započítaniu ex offo.
Pri započítaní v zmysle § 484 ods. 1 OZ sa hodnota toho, čo niektorý z dedičov obdržal od poručiteľa počas jeho života ako dar nad rámec obvyklého darovania, pripočíta k celkovej hodnote zanechaného majetku poručiteľa, zo súčtu týchto hodnôt sa vypočíta výška podielu zo zákona a od takto určeného podielu sa obdarovanému dedičovi odpočíta to, čo je predmetom zápočtu.

Už zo samej podstaty matematického výpočtu, ktorým sa realizuje započítanie v zmysle § 484 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je zrejmé, že význam tu má nielen správne určenie celkovej ceny poručiteľovho majetku v čase jeho smrti, ale tiež správne určenie hodnoty daru (zápočtu). 
Hodnota daru v čase jeho nadobudnutia (najmä v prípade nehnuteľností) nemusí byť totožná s hodnotou daru v čase smrti poručiteľa; rozhodujúcou však je všeobecná cena darovanej veci v čase darovania, teda nie v čase smrti poručiteľa alebo prejednania dedičstva. Všeobecnou cenou sa pritom rozumie cena, za ktorú by v danom mieste a čase (obdarovania) bolo možné obstarať rovnakú (obdobnú) vec v závislosti od ponuky a dopytu."

Poznámka na záver :

Podľa cit. uznesenia hodnota daru sa počíta podľa stavu v čase darovania Vám ako sestrám, nie je podstatná hodnota týchto darov v čase prebiehajúceho dedičského konania alebo v čase smrti poručiteľa.

Pokiaľ darované nehnuteľnosti /byt a pozemky/ boli v bezpodielovom spoluvlastníctve, predmetom započítania  v teraz  prebiehajúcom dedičskom konaní po Vašom otcovi má byť len jedna polovica hodnoty týchto nehnuteľností, lebo polovica patrila Vašej mame a mama žije.

V prípade potreby nás kontaktujte.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec zomrel pred 15 rokmi, mama stále žije v byte sama a ostala ešte záhrada s chatou, ktorá je v osobnom vlastníctve mamky. Po otcovej smrti sme sa s bratom vzdali dedičstva v prospech mamky. Brat sa začal starať o záhradu aj chatu a postupne do nej investoval sám od seba, vymenil bránu za automatickú, aj keď stará bola funkčná. A tak ďalej, ja tam nechodím lebo bývam ďaleko a mamka už nevládze. Brat teraz chce získať záhradu pre seba, lebo do nej investoval. Prosím poraďte mi ako mame postupovať, lebo mamka chce, aby každý z nás dvoch dostal polovicu, je nejaká možnosť vyriešiť to kým mamka žije? Ona sa totiž obava toho, že sa potom nedohodneme. Môže ju brat kúpiť od mamky? Ďakujem pekne za odpoveď, s pozdravom Múdra.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2019)

Dobrý deň, 

Vaša mama ako vlastník nehnuteľnosti môže s nehnuteľnosťou voľne nekladať, teda pozemok a chatu predať, darovať, prenajať.

Nepotrebuje k týmto úkonom súhlas svojich detí, ani syna, ktorý do nehnuteľností investoval a syn z dôvodu investícií do nehnuteľnosti nemá predkupné právo, aby nehnuteľnosti nadobudol.

Investície do nehnuteľnosti sú právnym vzťahom investujúceho brata a matky, ktoré si musia vyporiadať. Pokiaľ Vaša mama nedala vopred súhlas na investície, môže požadovať, aby tieto investície - napr. bránu odstránil. Matka môže synovi zakázať, aby nevykonával bez jej predchádzajúceho súhlasu žiadne investície do nehnuteľnosti.

Ak Vaša mama chce nehnuteľnosti vyporiadať za svojho života v prospech oboch synov, najjednoduchším riešením bude, ak sa nehnuteľnosť - pozemok rozdelí na základe vyhotoveného geometrického plánu, prípadne tento prevedie do  podielového spoluvlastníctva oboch synov.

Chatu zrejeme nebude možné rozdeliť na dve samostatné stavby, preto túto môže Vaša matka previesť do ich podielového spoluvlastníctva synov. 

Následne bude vecou dohody synov, ako budú nehnuteľnosti - pozemok a chatu spoločne užívať.

Za účelom vyporiadania odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či pri dedičskom konaní je potrebné, aby bol prítomný obdarovaný. Manžel po otcovi má zdediť pozemky, ktoré chce darovať synovi. A ešte by ma zaujímalo, či, keďže máme i dcéru, či to nemá byt rozdelené na obe deti, teda vnúčatá po dedovi. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2018)

Dobrý deň, 

Váš syn a dcéra nie sú dedičmi po starom otcovi, tieto osoby, teda iné osoby ako dedičia sa dedičského konania nezúčastňujú.

Je na dedičovi, budúcom vlastníkovi - Vašom manželovi ako so svojou nehnuteľnosťou následne naloží, teda či ju daruje aj synovi a aj dcére.

Len poznamenávame, že v prípade úmrtia manžela sa dedičovi do jeho dedičského podielu započítava to, čo za života od poručiteľa bezplatne dostal pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. Darovanie nehnuteľnosti sa vždy posudzuje ako nie obvyklý dar.

Príklad : 

Predmetom dedenia po manželovi by bol majetok v hodnote  90 000 € a boli by traja dediči, t.j. v podstate  po 30 000 € by bol ich dedičský podiel. Ak by syn nadobudol darovaním predmetný pozemok v hodnote napr. 25 000 €, táto suma by sa mu započítala na jeho dedičský podiel a z dedičstva by dostal iba 5 000  €. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom darovania majetku. Rodičia boli rozvedení a mali dom v bezpodielovom vlastníctve. Otec nedávno zomrel a predpokladám, že po ňom budeme dediť my, deti. Ak by sme chceli dom prepísať na mamku, dá sa to urobiť inak ako darovacou zmluvou? Ak nie, musíme to robiť všetci traja zvlášť ? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Môžu nastať v podstate dve situácie :

1./ V prípade, že od rozvodu rodičov neuplynuli viac ako tri roky alebo bolo začaté súdne konanie o vyporiadanie BSM, v dedičskom konaní súd vyporiada toto zaniknuté BSM a Vaša mama bude účastníkom dedič. konania pokiaľ sa jedná o vyporiadanie BSM, teda aj domu v ich bezpodielovom spoluvlastníctve. V tomto prípade sa budete môcť dohodnúť, že titulom vyporiadania BSM nadobudne Vaša mama.

2./ V  prípade, že od rozvodu uplynuli viac ako 3 roky a nebol ani podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom platí, že dom je v podielovom spoluvlastníctve Vašich rodičov a predmetom dedičského konania bude len jedna polovica domu /jedna polovica už patrí mame/. V tomto prípade Vaša mama nebude účastníkom dedič. konania a Vy ako deti sa budete môcť dohodnúť na tom, komu a v akom podiele sa dom prededí medzi deti. 

Následne budete môcť darovať dom mame, teda Vami nadobudnuté podiely na dome.

Spoločná darovacia zmluva všetkých detí ako darcov je možná.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku