Máte
otázku?

Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu

Dobrý deň. Pred pár dňami som sa náhodou dozvedel, že moji rodičia prepísali dom s pozemkom na meno mojej sestry. V darovacej zmluve je uvedené vecné bremeno ako právo doživotne a bezplatne užívať pozemky a rodinný dom v prospech oprávnených, teda rodičov, a zároveň im poskytnúť doživotnú opateru. Moja otázka znie: Je možné túto darovaciu zmluvu napadnúť? Predstavujem si, že to prichádza do úvahy až po smrti jedného z rodičov, ak vôbec. Myslel som, že darovacia zmluva by mala byť práve tým - darom bez akejkoľvek výmeny. Ak teda mali dostať dar, nemali by za to požadovať užívanie pozemkov a opateru. Vopred vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že o darovaciu zmluvu ide vtedy, ak sú naplnené jej dva základné pojmové znaky, a to: bezodplatnosťvôľa obdarovať

Bezodplatnosť darovania spočíva v prenechaní majetkovej hodnoty darcom obdarovanému bez protiplnenia obdarovaného. Vôľa obdarovať je zase daná skutočnosťou, že darca poskytuje plnenie bezplatne a zároveň tak koná bez toho, že by mal právnu povinnosť plniť. 

Slovenská právna veda ale vyvodila záver, podľa ktorého na ťarchu dobrovoľnosti darovania nie je plnenie morálnej povinnosti. Povinnosť poskytnúť doživotnú opateru svojím rodičom pritom možno považovať práve za jednu z morálnych povinností. Dojednanie takejto morálnej povinnosti zo strany obdarovanej nemá za následok vadnosť darovacej zmluvy.

Taktiež platí, že hoci skutočne darovacie zmluvy, ktorých súčasťou je aj zriadenie osobného vecného bremena v prospech darcov ako určitého protiplnenia evokuje, že nejde o čistú darovaciu zmluvu, ale tzv. zmiešanú darovaciu zmluvu (pri ktorej darca prevádza objekt čiastočne za odplatu, čiastočne bezplatne), slovenská právna veda ustanovila, že prevzatie ťarchy viaznucej na predmete darovania ako súčasť darovacej zmluvy je výnimkou v tom smere, že takéto protiplnenie sa nepovažuje za majetkové protiplnenie, ktoré je inak pri (čistej) darovacej zmluve vylúčené.

Na základe uvedeného teda nemožno podľa Vášho opisu vyvodiť, že darovacia zmluva by mala určité vady a že by nešlo o typickú (čistú) darovaciu zmluvu, a to napriek tomu, že jej súčasťou bolo aj zriadenie vecného bremena v prospech darcov a prevzatie povinnosti obdarovanou spočívajúcou v povinnosti poskytnúť doživotnú opateru darcom.

Občiansky zákonník upravuje v § 630 v rámci právnej úpravy darovacej zmluvy inštitút odvolania darovania, spočívajúceho v oprávnení darcu domáhať sa vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V tomto smere je potrebné upozorniť na prevažujúci právny názor o tom, že právo domáhať sa vrátenia daru za splnenia uvedených podmienok je osobným právom darcu, ktoré neprechádza na jeho právnych nástupcov (dedičov a pod.).

Ak darovacia zmluva spĺňa všetky predpísané náležitosti právneho úkonu (ktoré okrem iného museli byť sčasti skúmané aj v katastrálnom konaní) - a to sloboda vôle, vážnosť vôle, určitosť, zrozumiteľnosť, dovolenosť, spôsobilosť účastníkov zmluvy na právne úkony, ak zmluva zákon neobchádza, neodporuje mu a zmluva ani nie je v rozpore s dobrými mravmi - je takýto právny úkon platným a nemožno sa teda ani domáhať jeho určenia za neplatný súdnou cestou.

Trápi vás "Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu (Občianske právo)

Dobrý deň, Manžel a ja sme svojmu synovi darovali byt so vecným bremenom. V tomto byte býva spolu s nami náš syn aj naši dvaja dospelí vnuci, ktorých sme donedávna mali v pestúnskej starostlivosti. V darovacej zmluve sú uvedené paragrafy týkajúce sa vecného bremena. Rád by som vedel, či sa vecné bremeno vzťahuje aj na našich vnukov. Ďakujem. J.

Odpoveď: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu

(odpoveď odoslaná: 02.01.2023)

Dobrý deň, zo samotnej darovacej zmluvy vyplýva, v prospech ktorých osôb je zriadené vecné bremeno. Z Vami položenej otázky vyplýva, že toto vecné bremeno bolo zriadené len vo Váš prospech ako rodičov - darcov a obdarovaným bol Váš syn ako povinný z vecného bremena. Ak teda zo samotnej zmluvy nevyplýva, že vecné bremeno bolo zriadené aj v prospech vnukov,  potom sa na nich vo Váš prospech zriadené vecné bremeno nevzťahuje.

Je vecou dohody obdarovaného syna, aby dohodou bolo zriadené vecné bremeno aj v prospech Vašich vnukov.


Podotázka: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu (Občianske právo)

Dobrý deň, pred dvadsiatimi rokmi rodičia preniesli dom na mňa a jedného brata prostredníctvom darovacej zmluvy, pričom každý sme získali polovicu. Teraz sa rodičia rozvádzajú a matka by chcela dom predať. Otec a ďalší dvaja bratia s tým nesúhlasia. Rád by som sa opýtal, či existuje nejaká možnosť, ako by rodičia mohli túto darovaciu zmluvu zrušiť, odvolať alebo anulovať. Dovoľujem si podotknúť, že medzi nami všetkými nedošlo k žiadnym porušeniam dobrých mravov. Problém je čisto len medzi rodičmi. Aké sú v takomto prípade ich možnosti? Chceme, aby dom zostal v rodine tak, ako je. Rodičia majú právo dožitia, ktoré bolo stanovené v darovacej zmluve, to individuálne zostáva. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu

(odpoveď odoslaná: 04.08.2022)

Dobrý deň, pokiaľ vaša matka chce predať dom, ktorý vám a bratovi darovali spolu s vašim otcom, toto právne nie je možné, lebo vaša mama a ani otec nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti. V tomto smere sa nemusíte ničoho obávať.
Rodiča by sa mohli v prípade hrubého porušenia dobrých mravov na vašej strane ako obdarovaných domáhať vrátenia daru v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka. Keďže k tomu nedošlo na vašej strane, resp. na strane brata, rovnako sa nemáte čoho obávať.

 


Podotázka: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako napadnúť darovaciu zmluvu, keď môj brat má v dome doživotné právo tam bývať, ale sestra ho vyhodila. Teraz žije u nás. Ďakujem. Jaroslava.

Odpoveď: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu

(odpoveď odoslaná: 28.09.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade prichádza do úvahy použitie ustanovenia § 630 Obč. zákonníka :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že darca sa môže domáhať vrátenia daru od obdarovaného z dôvodu hrubého porušenia dobrých mravov. Aj keď Obč. zákonník neustanovuje presne čo sa rozumie pojmom hrubé porušenie dobrých mravov, ide o konanie, ktoré v spoločnosti nie je možné akceptovať.

K celej udalosti naviac uvádzame, že ak v prospech brata je zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania, predpokladáme, že v nehnuteľnosti má zriadený aj trvalý pobyt, je to jeho obydlie, sestra nebola oprávnená ho z domu vyhodiť a vysťahovať v podstate na ulicu. Otázkou však v prípade darovacích zmlúv je aj to, z akého dôvodu došlo k vyhodeniu brata z domu, či on sám svojim konaním nedal príčinu resp. podnet na takéto konanie zo strany jeho sestry. Ak by došlo medzičasom napr. k predaju darovanej nehnuteľnosti, darca bude mať nárok na finančnú náhradu v hodnote nehnuteľnosti v čase darovania.

 

 

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu (Občianske právo)

Dobrý deň, darovala som svojmu synovi dom po manželovi, avšak máme dvojdom. Syn býva na hornom poschodí a odmieta vyplatiť jeho sestru. V dolnej časti domu máme samostatné vchody. Moja dcéra má v dome trvalé bydlisko. Som starobná dôchodkyňa a mám doživotné právo bývania. Chcem, aby v prípade mojej smrti, dcéra zdedila aj spodnú časť domu. Existuje nejaký právny spôsob, ako toto vyriešiť? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Olga

Odpoveď: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu

(odpoveď odoslaná: 20.09.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že jediným vlastníkom DR je Váš syn. V RD býva syn v hornej časti, dcéra býva s Vami v dolnej časti, pričom vo Váš prospech ako matky je zriadené vecné bremeno - právo doživotného užívania a bývania.

Ak je to tak a syn je jediným vlastníkom RD, potom nie je povinný vyplatiť Vašu dcéru, svoju sestru, z RD, ktorý ste mu darovali.

 

 

 


Podotázka: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som vás pekne poprosiť o radu. Moji rodičia chcú previesť byt na svoju dcéru pomocou darovacej zmluvy so zriadením vecného bremena v ich prospech (obaja sú vlastníkmi bytu). Chcem sa opýtať, či by v prípade, že by dcéra zomrela skôr ako rodičia a má manžela a dve deti, ostalo zriadené vecné bremeno pri dedení stále platné aj pre nich ako dedičov. Krásne vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu

(odpoveď odoslaná: 17.01.2020)

Dobrý deň, na to, aby vecné bremeno bolo "platné" aj voči prípadným dedičom ich dcéry, je potrebné, aby toto vecné bremeno bolo zriadené tzv. in rem, t.j. aby malo vecno-právne účinky. Ide o vecné bremeno, ktoré sa vzťahuje na nehnuteľnosť a nie je platné iba medzi zmluvnými stranami, ktoré podpisujú darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena. Jednoducho povedané, vecné bremeno v prospech Vašich rodičov je možné zriadiť takým spôsobom, aby zaväzovalo aj nových vlastníkov, a to bez ohľadu na to, či novými vlastníkmi budú Vaši dedičia alebo tretia osoba, ktorej sa rozhodnete nehnuteľnosť previesť. Vecné bremeno sa následne zapisuje aj do katastra nehnuteľností.


Podotázka: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala na túto situáciu. Pred piatimi rokmi nám moja babička darovala dom aj s pozemkom. Darovala nám to prostredníctvom darovacej zmluvy s doživotným bremenom, pričom v prípade jej dožitia máme zabezpečiť jej opateru. No už počas týchto piatich rokov nám nedávajú pokoj jej neustále výčitky, že by sme mali byť vďační. Hocičo sme v dome zmenili, je podľa nej vždy zle a neustále zápasíme s jej psychickým tlakom, ktorý už nevládzeme snášať. Do domu sme do teraz vložili už 50-tisíc eur a teraz sa obávam, aké práva máme, ak by sme sa rozhodli odísť. Zostane dom aj naďalej v našom vlastníctve? Neviem si poradiť, ďakujem Vám.

Odpoveď: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu

(odpoveď odoslaná: 04.05.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./  Podľa ust. Obč. zákonníka  /§ 151p/  platí, že "ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie."

2./ Je potrebné vidieť samotnú zmluvu, ako sú definované Vaše povinnosti voči darkyni, nakoľko píšete, že ju máte doopatrovať.  Pre vysvetlenie uvádzame, že právo doživotného užívania a bývania neznamená súčasne aj zabezpečovať starostlivosť v neobmedzenom rozsahu.

3./ Možno by bolo vhodné  riešiť situáciu s pomocou nestrannej osoby, prípadne aj užšieho kruhu rodiny. Prípadne, ale to už nechceme takto zasahovať do Vašich vzťahov, zabezpečiť pre pani nové bývanie prípadne aj s opaterou /napr. zariadenia pre seniorov/. Možno pani na uvedené čaká a aj by jej to vyhovovalo.

4./ Pýtate sa , čo by sa stalo ak by ste odišli, čo bude s domom : K tejto časti uvádzame, že vecné bremeno spočívajúce v práve bývania a užívania nehnuteľnosti nezaniká. V podstate nehnuteľnosť môžete predať ale aj s uvedeným vecným bremenom, s čím by musela súhlasiť osoba oprávnená z vecného bremena.

 


Trápi vás "Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám záujem o kúpu podielu jednej parcely od vlastníka, ktorý tento podiel získal darovaním od svojej tety (Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena zo dňa 13. 10. 2016). Tá ale v októbri zomrela. V popise na list vlastníctva nie je uvedená žiadna ťarcha, ani poznámka. Je možná bezproblémová kúpa uvedeného podielu? Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu

(odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, právo vyplývajúce z vecného bremena vznika vkladom do katastra nehnuteľností. Podľa § 1 zákona o katastri nehnuteľností, kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to aj o vecnom bremene. V zmysle ustanovenia § 28, toto právo k nehnuteľnostiam vzniká, mení sa alebo zaniká vkladom do katastra. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu o jeho povolení. Údaje o zapísaných vecných bremenách tvoria obsah časti "C" - ťarcha na príslušnom liste vlastníctva. AK teda na predmetnom liste vlastníctva nie je uvedená žiadna ťarcha, k vzniku vecného bremena preto nedošlo a pozemok je bez tejto ťarchy.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava