Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 13. 7. 2016

Otázka: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu

Dobrý deň. Pred pár dňami som sa úplnou náhodou dozvedel, že moja matka a otec prepísali dom s pozemkom mojej sestre. V darovacej zmluve je v ťarchách uvedené vecné bremeno: právo doživotne a bezodplatne užívať pozemky a rodinný dom v prospech oprávnených (rodičov) a poskytnúť im doživotnú opateru. Moja otázka znie: dá sa darovacia zmluva napadnúť? (možno by to pripadalo do úvahy až po smrti jedného z rodičov, ak vôbec ...). Darovacia zmluva by mala byť ako dar a nič za to nechcieť. Čiže ak to mal byť dar, nemali by za to chcieť užívať pozemky a opateru. Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že o darovaciu zmluvu ide vtedy, ak sú naplnené jej dva základné pojmové znaky, a to: bezodplatnosťvôľa obdarovať

Bezodplatnosť darovania spočíva v prenechaní majetkovej hodnoty darcom obdarovanému bez protiplnenia obdarovaného. Vôľa obdarovať je zase daná skutočnosťou, že darca poskytuje plnenie bezplatne a zároveň tak koná bez toho, že by mal právnu povinnosť plniť. 

Slovenská právna veda ale vyvodila záver, podľa ktorého na ťarchu dobrovoľnosti darovania nie je plnenie morálnej povinnosti. Povinnosť poskytnúť doživotnú opateru svojím rodičom pritom možno považovať práve za jednu z morálnych povinností. Dojednanie takejto morálnej povinnosti zo strany obdarovanej nemá za následok vadnosť darovacej zmluvy.

Taktiež platí, že hoci skutočne darovacie zmluvy, ktorých súčasťou je aj zriadenie osobného vecného bremena v prospech darcov ako určitého protiplnenia evokuje, že nejde o čistú darovaciu zmluvu, ale tzv. zmiešanú darovaciu zmluvu (pri ktorej darca prevádza objekt čiastočne za odplatu, čiastočne bezplatne), slovenská právna veda ustanovila, že prevzatie ťarchy viaznucej na predmete darovania ako súčasť darovacej zmluvy je výnimkou v tom smere, že takéto protiplnenie sa nepovažuje za majetkové protiplnenie, ktoré je inak pri (čistej) darovacej zmluve vylúčené.

Na základe uvedeného teda nemožno podľa Vášho opisu vyvodiť, že darovacia zmluva by mala určité vady a že by nešlo o typickú (čistú) darovaciu zmluvu, a to napriek tomu, že jej súčasťou bolo aj zriadenie vecného bremena v prospech darcov a prevzatie povinnosti obdarovanou spočívajúcou v povinnosti poskytnúť doživotnú opateru darcom.

Občiansky zákonník upravuje v § 630 v rámci právnej úpravy darovacej zmluvy inštitút odvolania darovania, spočívajúceho v oprávnení darcu domáhať sa vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V tomto smere je potrebné upozorniť na prevažujúci právny názor o tom, že právo domáhať sa vrátenia daru za splnenia uvedených podmienok je osobným právom darcu, ktoré neprechádza na jeho právnych nástupcov (dedičov a pod.).

Ak darovacia zmluva spĺňa všetky predpísané náležitosti právneho úkonu (ktoré okrem iného museli byť sčasti skúmané aj v katastrálnom konaní) - a to sloboda vôle, vážnosť vôle, určitosť, zrozumiteľnosť, dovolenosť, spôsobilosť účastníkov zmluvy na právne úkony, ak zmluva zákon neobchádza, neodporuje mu a zmluva ani nie je v rozpore s dobrými mravmi - je takýto právny úkon platným a nemožno sa teda ani domáhať jeho určenia za neplatný súdnou cestou.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás pekne poprosiť o radu. Moji rodičia chcú darovacou zmluvou so zriadením vecného bremena v prospech ich oboch ( obaja sú vlastníkmi bytu) previesť byt na svoju dcéru. Chcem sa opýtať, ak by dcéra zomrela skôr ako rodičia a má manžela a 2 deti, pri dedení by ostalo stále v platnosti to zriadené vecné bremeno platné aj pre nich ako dedičov? Ďakujem krásne za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2020)

Dobrý deň, na to, aby vecné bremeno bolo "platné" aj voči prípadným dedičom ich dcéry, je potrebné, aby toto vecné bremeno bolo zriadené tzv. in rem, t.j. aby malo vecno-právne účinky. Ide o vecné bremeno, ktoré sa vzťahuje na nehnuteľnosť a nie je platné iba medzi zmluvnými stranami, ktoré podpisujú darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena. Jednoducho povedané, vecné bremeno v prospech Vašich rodičov je možné zriadiť takým spôsobom, aby zaväzovalo aj nových vlastníkov, a to bez ohľadu na to, či novými vlastníkmi budú Vaši dedičia alebo tretia osoba, ktorej sa rozhodnete nehnuteľnosť previesť. Vecné bremeno sa následne zapisuje aj do katastra nehnuteľností.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám záujem o kúpu podielu jednej parcely od vlastníka, ktorý získal ten podiel darovaním od svojej tety (Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena zo dňa 13. 10. 2016). Ta ale ešte v októbri zomrela. V popise na LV ťarcha nie je uvedená žiadna, ani poznámka. Je možné od neho o bezproblémovú kúpu uvedeného podielu? Za info ďakujem. 

Odpoveď: Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena v prospech darcu

Odpovedá: advokát Prešov (odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, právo vyplývajúce z vecného bremena vznika vkladom do katastra nehnuteľností. Podľa § 1 zákona o katastri nehnuteľností, kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to aj o vecnom bremene. V zmysle ustanovenia § 28, toto právo k nehnuteľnostiam vzniká, mení sa alebo zaniká vkladom do katastra. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu o jeho povolení. Údaje o zapísaných vecných bremenách tvoria obsah časti "C" - ťarcha na príslušnom liste vlastníctva. AK teda na predmetnom liste vlastníctva nie je uvedená žiadna ťarcha, k vzniku vecného bremena preto nedošlo a pozemok je bez tejto ťarchy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk