Obsah vecného bremeno práva dožitia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu, vlastním rodinný dom, v ktorom má právo dožitia moja stará matka, býva tam sama, nemá tam trvalý pobyt a chcel by som sa opýtať čo to vlastne znamená právo dožitia a či si tam môže robiť čo chce ako mi to ona hovorí a aké právo mám ja ako majiteľ. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Dobrý deň,

vecné bremeno spočívajúce v práve dožitia v danej nehnuteľnosti oprávňuje toho, v koho prospech bolo toto vecné bremeno zriadené, užívať  vecným bremenom zaťaženú nehnuteľnosť - teda, až do smrti oprávneného môže v nej bezodplatne bývať (teda vlastník zaťaženej nehnuteľnosti nemôže od oprávneného z vecného bremena žiadať nájomné ani akúkoľvek inú náhradu za užívanie zaťaženej nehnuteľnosti) a rovnako je oprávnený na úkony s tým spojené.

Pokiaľ sa však oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena (ktorým je vlastník zaťaženej nehnuteľnosti) nedohodli inak, ten, kto je oprávnený z vecného bremena, je povinný znášať primerane náklady na zachovanie a opravy zaťaženej nehnuteľnosti (tejto povinnosti oprávneného z vecného bremena zodpovedajú práva vlastníka nehnuteľnosti tieto úhrady požadovať). Ak však vecným bremenom zaťaženú nehnuteľnosť užíva aj jej vlastník, tak oprávnený z vecného bremena je povinný znášať uvedené náklady len podľa miery spoluužívania.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň.
Po smrti matky bol na mňa prepísaný rodinný dom, obaja bratia sa vzdali dedičstva v môj prospech s tým, že starší brat je oprávnený tam bývať, je vedený ako vecné bremeno. Chcem sa opýtať, či ten brat môže aj po 7 rokoch žiadať vrátenie dedičstva. Poprípade, či ho mám právo vyplatiť, aby tam nebýval. Taktiež, či on má nejaké povinnosti, ja tam nebývam a pod jeho vedením dom chátra, neudržiava ho.
Ďakujem Rena

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že v dedičskom konaní sa dediči /súrodenci vzdali dedičstva vo Váš prospech zrejme bez povinnosti výplaty a starší brat môže v rodičovskom dome bývať, bolo zriadení vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania. Dom chátra. Pokiaľ ste sa v dedičskom konaní dohodli, že v prospech brata bude zriadené vecné bremeno a teda nebude mu vyplatený dedičský podiel v €, teraz sa brat nemôže domáhať obnovy dedič. konania, resp. vrátenia dedičstva.

Podľa ust. § 151n/ ods. 3 Obč. zákonníka platí :

"Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že brat ako užívateľ domu je povinný znášať len primerané náklady na dom a na jeho opravu.

Z otázky vyplýva, že chcete, aby brat z domu odišiel a chcete dom predať. Možnosťou z Vašej strany je dom predať napriek tomu, že tam brat býva a je zriadené vecné bremeno v jeho prospech. Súhlas brata s predajom domu nepotrebujete, na kupujúceho prechádza toto vecné bremeno a kupujúci bude môcť resp. musieť riešiť tento problém v bratom.

Ak sa s bratom nedohodnete inak, riešenie pre Vás dáva ust. § 151p/ Obč. zákonníka :

"(1) Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.
(2) Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká.
(3) Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, ak sa s bratom nedohodnete inak, môžete podať návrh na súd o zrušenie vecného bremena, ktorý súd však môže rozhodnúť, že vecné bremeno sa zrušuje za primeranú náhradu. Primeraná náhrada bude stanovená znaleckým posudkom podľa ust. vyhl. č. 492/2004Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

Podľa ust. cit. vyhl. práva spojené s nehnuteľnosťou sa odhadnú tak, že sa zistí výhoda, ktorú tieto práva prinášajú oprávnenému (vlastníkovi) v období jedného roka, a hodnota tejto výhody sa násobí pri právach časovo neobmedzených dvadsiatimi. V zmysle súdnych rozhodnutí by išlo v podstate z Vašej strany o povinnosť zaplatiť bratovi nájomné za užívanie náhradného bytu na 20 rokov. Uvádzame, že konkrétnu výsledok ohodnotenia vecného bremena by musel stanoviť súdny znalec.

Na vyporiadanie domu odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, či je možné založiť nehnuteľnosť (pre účely hypotéky), ktorej vlastníkom je priateľ, ale jeho rodičia tam majú doživotné užívanie. Ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2020)

Dobrý deň,
z pohľadu práva je to možné.

Z praxe Vám však môžeme uviesť, že banky majú svoje pravidlá, ktoré nehnuteľnosti akceptujú ako záloh a ktoré nie. Vieme Vám uviesť, že napríklad banka nesúhlasí ak je na nehnuteľnosti akékoľvek iné záložné právo. Banka chce byť vždy ako "prvá".

Čo sa týka vecného bremena, je možné, že banky budú aplikovať podobný postup, nakoľko v prípade dražby nehnuteľnosti by bola dražba zložitejšia.

Odporúčame Vám spýtať sa priamo Vášho bankára, či banka akceptuje záloh kde je vecné bremeno dožitia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem radu.
Pred 5 rokmi(2015) mi sused podaroval dom, s tým, že tam ma právo dožiť, po roku si tam nasťahoval partnerku, s ktorou má dcéru (narodená 2017). Pán, ktorý mi dom daroval, je v zlom zdravotnom stave (ležiaci pacient), a tak je v sociálnom zariadení. Pobyt v ňom a aj lieky mu hradím ja. Moja otázka znie aké právo na užívanie nehnuteľnosti ma ta pani. Keď už sa tam on nenachádza?

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
ak nie sú manželmi a nemáte s ňou uzatvorenú žiadnu nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu, z ktorej by jej vyplývalo užívacie právo k nehnuteľnosti, tak nemá žiadne užívacie právo k nehnuteľnosti.

Zo zákona o rodine totiž vyplýva tzv. odvodené užívacie právo k nehnuteľnosti iba manželke, nakoľko podľa zákona o rodine majú manželia povinnosť žiť spoločne. Je potrebné však v tejto veci pristupovať opatrne, nakoľko jeho partnerka má maloleté dieťa. Ak by ste totiž podali na súd žalobu o vypratanie nehnuteľnosti, súd ju nemusí vypratať z nehnuteľnosti, ak by týmto vyprataním boli ohrozené záujmy maloletého dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku : po nebohom manželovi som zdedila dom. No zdedila som s nehnuteľnosťou i bremena. Matka a brat nebohého manžela. Chcem sa opýtať na ich povinnosti voči mne ako majiteľovi a samozrejme voči všetkých nákladom spojeným s užívaním nehnuteľnosti. Za odpoveď pekne ďakujem. Molčanová.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2019)

Dobrý deň, 

Váš manžel zrejme nehnuteľnosť nadobudol na základe darovacej zmluvy a Vy ste sa v rámci dedič. konania stali dedičom predmetnej nehnuteľnosti zaťaženej vecným bremenom spočívajúcom v práve dožitia. 

Je potrebné vychádzať z ustanovení predmetnej darovacej zmluvy resp. inej zmluvy, na základe ktorej Váš manžel nehnuteľnosť nadobudol.

Podľa ust. 151n/ Občianskeho zákonníka platí :

"Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

 

Usudzujeme, že matka a brat Vášho manžela nehnuteľnosť v súčasnosti užívajú spoločne s Vami. Ak je  to tak, potom aj oni ako užívatelia sú povinný prispievať na náklady na zachovanie nehnuteľnosti a jej opravy podľa miery spoluužívania. Vy ako vlastníčka nehnuteľnosti nie ste však oprávnená od nich požadovať nejaké nájomné, do úvahy prichádzajú náklady na spotrebovanú el. energiu, vodu, plyn.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, ja by som sa chcel informovať, či sa dá vecné bremeno vložiť do katastra teda, keď už bol byt kúpený pred rokom, aby mala osoba čo tam býva doživotné právo bývania vtom byte. A ak by sa to dalo tak ako by to bolo možné spraviť. Ďakujem za info.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2019)

Dobrý deň, vecné bremeno sa dá do katastra vložiť aj v tomto prípade. Podľa Občianskeho zákonníka vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.

Vo Vašom prípade prichádza do úvahy zriadenie vecného bremena zmluvou. Zmluva musí byť  v tomto prípade písomná. Osobitný dôraz je kladený aj na zrozumiteľnosť, jasnosť a určitosť zmluvy vo vymedzení práva a povinností z vecného bremena. Zo zmluvy musí byť jednoznačne zrejmé, že ide o zmluvu zriadení vecného bremena. Podľa Občianskeho zákonníka môže zmluvou zriadiť vecné bremeno najmä vlastník nehnuteľnosti.

V ďalšom kroku je potrebné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Povolením tohto vkladu zapíše kataster toto vecné bremeno.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, s manželom sme nadobudli darovacou zmluvou dom, v ktorom majú právo doživotného bývania rodičia. 12 rokov však u nás vikendujú, robia si oslavy, chodia v noci do domu v podnapitom stave dve dcéry s rodinami, vodia si kamarátov do domu aj v neprítomnosti rodičov a rodičia tvrdia, že s ich súhlasom môžu obývať nehnuteľnosť aj okolie domu ako uznajú za vhodné. Máme tri malé deti, ktoré zle znášajú nočné, či denné vystrájanie osôb. Jedna dcéra dokonca bývala u nás rok a pol s dvoma dospelými deťmi. Aké mame potom my práva v dome, keď sa môže po dome pohybovať a bývať v dome kto chce. Ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Z ust.  § 123 Obč. zákonníka vypláva, že "vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana."

Teda len vlastník veci je oprávnený užívať Vašu nehnuteľnosť, prípadne osoby na základe iného právneho titulu /zmluva o nájme bytu alebo jeho časti, zmluva o krátkodobom nájme bytu/. Toto vo Vašom prípade chýba. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ deti rodičov nemajú Vás súhlas nehnuteľnosť užívať, nemajú právo tam bývať. 

Z ust. § 151n/  Občianskeho zákonníka  vyplýva, že "pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

 

Právo doživotného užívania nehnuteľnosti neznamená, pokiaľ ste sa nedohodli inak, že toto právo je poskytované bezplatne do konca života. Rodičia sú povinný znášať primerane náklady na zachovanie a opravy nehnuteľnosti. 

Ak medzi Vami nedôjde k dohode a úhrade predmetných nákladov, môžete vec postúpiť na vymáhanie cestou súdu, prípadne môžete podať návrh na súd na zrušenie vecného bremena, ktoré súd môže obmedziť alebo zrušiť za primeranú náhradu, napr. zabezpečenie náhradného bývania.

Sme názoru, že normálne rodinné návštevy zamedziť nemôžete, ale návštevy a nájazdy kamarátov detí Vašich rodičov , ktoré prekračujú medze dobrých mravov a slušného správania trpieť nemusíte. Vy nie ste povinná užívanie nehnuteľnosti Vami, svoj program a život Vašej vlastnej rodiny  a hlavne detí prispôsobovať týmto návštevám a ticho ich trpieť. Zrejme v prípade nutnosti a aj hlučného správania bude zrejme dobré kontaktovať obecnú políciu, ktorá by vec na mieste riešila a tieto osoby z nehnuteľnosti vykázala.

 

Odporúčame vo veci kontaktovať advokáta na prípadné podanie žaloby vo veci, ako aj náhrady za užívanie nehnuteľnosti dcéry a jej detí .

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň. Pred dvanástimi rokmi mi zavolala moja teta s otázkou, či chcem dom po starých rodičoch, ktorý mala ona vo vlastníctve. Samozrejme, že som odpovedal kladne. Teraz žiada odo mňa, aby som jej dom vrátil, lebo žijem v zahraničí a o dom a starých rodičov sa nestarám. Vravela, že v darovacej zmluve je vecné bremeno a ťarchy. Že sa musím o rodičov starať citujem : okná umyť, omaľovať, pokosiť, ísť k lekárovi s nimi.  Ja ako vlastník domu nikomu nebránim, aby pomohli starým rodičom, veď predsa sú to jej rodičia. Mne sa to nezdá. Viete mi poradiť aké sú moje povinnosti a aké sú moje práva, ako mám postupovať, keď nežijem s nimi v jednom dome? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./  Dôležité je ako máte koncipovanú samotnú darovaciu zmluvu a vecné bremeno. Z textu otázky vyplýva, že obdarovaný sa zaviazal k tam uvedeným činnostiam, čo však znamená, že sa zaviazal k osobnému zaopatrovaniu darcu. Pritom základným znakom darovania je bezodplatnosť, teda darca nepodmieňuje darovaciu zmluvu protiplnením zo strany obdarovaného, lebo takto podmienka bezodplatnosti nie je splnená. 

2./ Píšete, že teta teraz vzhľadom na tento záväzok, ktorý zrejme neplníte v celosti, žiada vrátiť dar. Poznamenávame, že podľa § 630 Obč. zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 

3./ Sme toho názoru, že ak chcete vec riešiť zmierčou cestou, je dohodnúť sa na zrušení resp. obmedzení vecného bremena, ktoré máte špecifikované v zmluve a záväzok so zaopatrovacej zmluvy riešiť samostatnou zmluvou. Ak samotná darovacia zmluva obsahuje aj osobný záväzok obdarovaného voči darcovi nie je zákona splnená podmienka bezodplatnosti a je možné, že súd vyhlási darovaciu zmluvu za neplatnú.

4./ Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta za účelom posúdenia darovacej zmluvy, aby sa našlo riešenie v uvedenej veci.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu, aby sme si dohodli podmienky : http://advokat@ficek.sk.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, môžem ja ako vlastník bytu (t.j. Povinný), na ktorom je zriadené vecné bremeno práva dožitia, užívať byt spolu s osobou oprávnenou z vecného bremena, ak sme túto otázku osobitne neriešili v zmluve o zriadení vecného bremena? V zmluve je len všeobecne určené, že vecné bremeno sa zriaďuje ku konkrétnemu bytu bez presného určenia napr. miestnosti, ktoré oprávnený môže užívať. Znamená to, že oprávnený môže užívať celý byt a ja ako vlastník byt vôbec užívať nemôžem? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň, zaradenie vecného bremena neobmedzuje užívanie nehnuteľnosti vlastníkom. Môžete preto nehnuteľnosť užívať aj Vy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, ak som majiteľka domu, strýko má doživotné právo, doniesol si tu priateľku, s ktorou len pijú, neprispievajú do inkasa ani do opravy domu a chcela by som ju vyhodiť nakoľko nemá ani prechodný ani trvalý pobyt ako mám postupovať  ? Kamarátka mi poradila, že mám ísť na políciu vyžiadať papier a zákaze vstupu na pozemok. Prosím Vás o odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.04.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú Vám zasielame nasledovnú odpoveď :

1./ Vychádzame z predpokladu, že vecné bremeno bolo určené súdnym rozhodnutím prípadne dohodou a že je zapísané v katastri nehnuteľností. Podľa ust. 151n/  Občianskeho zákonníka platí, že "pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

Z uvedeného vyplýva, že  ak medzi Vami nedôjde k dohode a úhrade predmetných nákladov, môžete vec postúpiť na vymáhanie cestou súdu.

Prípadne môžete podať návrh na súd na zrušenie vecného bremena, ktoré súd môže obmedziť alebo zrušiť za primeranú náhradu.

 

2./ Pokiaľ  sa jedná o otázku prechodného prípadne trvalého pobytu priateľky Vášho strýka, k tomu by potrebovala Váš súhlas ako vlastníka nehnuteľnosti. Sme toho názoru, že pokiaľ menovaná nemá žiaden právny vzťah k nehnuteľnosti a ani užívacie právo, ktoré tiež nemá, nemusíte vo veci podávať návrh na súd na zákaz vstupu. Aby menovaná mohla zotrvať v nehnuteľnosti musela by mať Váš súhlas, z dôvodu právnej istoty zmluvy o krátkodobom nájme/. Keďže toto nechcete, aby v nehnuteľnosti zotrvala, môžete ju vyzvať, aby nehnuteľnosť opustila. Vo veci môžete podať aj trestné oznámenie podľa ust. § 194  Trestného zákona - porušovanie domovej slobody a ust. § 218 Trestného zákona - neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru. 

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, Mám záujem o radu v oblasti pozemku a vecného bremena na vodovod. Vecné bremeno bolo podpísané a podpis overený na neplatný občiansky preukaz (nahlásený ako stratený), toto vecné bremeno spísané a overený podpis pracovníčkou obecného úradu. Prosím Vás o radu, je vôbec takéto vecné bremeno plátne a je možné, aby človek, ktorý túto zmluvu potreboval dostal na takúto zmluvu stavebné povolenie a začal stavať a kopať ten vodovod? Druhá moja otázka je, či je nutné vložiť takúto zmluvu do katastra pred stavebným povolením, a či vôbec overujú na katastri a prídu na to, že je to overené na neplatný občiansky preukaz. Tretia otázka je, či by ste mi vedeli s tým pomôcť a ako postupovať?

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ podpisoval zmluvu o zriadení vecného bremena niekto iný, ako ten kto bol vlastníkom občianskeho preukazu, potom je potrebné podať trestné oznámenie pre podvod. Zmluva bude neplatná. Je to možné tiež napadnúť na súde.

Ak popisovala dohodu osoba, ktorá je vlastníkom občianskeho preukazu, hoci bol už neplatný, nemá to vplyv na platnosť právneho úkonu (dohody o zriadení vecného bremena). Dohodu o zriadení vecného bremena nie je nutné zapisovať do katastra, avšak v tomto prípade má iba obligačno-právne účinky, čo znamená, že je záväzná iba medzi stranami, ktoré ju uzatvorili.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Ak kvôli výmene a odpredaju časti pozemku vraj musíme s manželkou zrušiť zriadené vecné bremeno na dom a pozemok na dožitie a doopatrovanie, dá sa toto vecné bremeno znovu založiť do katastra, po vykonaní zámeny pozemku, resp. odpredaji časti pozemku, kde už obec zriadila miestnu komunikáciu? Kto ho môže založiť? Vlastník je už nami obdarovaný syn. Môže on opätovne zriadiť pôvodné vecné bremeno, aby sme s manželkou neprišli o strechu nad hlavou?

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2017)

Dobrý deň, vecné bremeno možno zrušiť písomnou dohodou medzi povinným z vecného bremena (vlastníkom nehnuteľnosti) a oprávnenou osobou, v prospech ktorej je vecné bremeno zriadené. Rovnakým spôsobom možno vecné bremeno opätovne zriadiť. Vo svojom príspevku uvádzate, že vecné bremeno plánujete rušiť kvôli zámene pozemkov, pričom by ste si radi ponechali vecné bremeno spočívajúce v práve dožitia v rodinnom dome. Ak sa teda jedná len o zámenu pozemkov, písomnou dohodou zrušte len vecné bremeno k dotknutému pozemku. Zámenou nemá byť dotknutý rodinný dom, preto nemáte dôvod rušiť vecné bremeno práva dožitia v tomto dome. Vecné bremeno v práve užívania pozemku získaného po zámene, môžete s jeho vlastníkom zriadiť písomnou dohodou, ako je uvedené vyššie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Darovala som byt svojim 2 deťom v 1/2. Ja som vedená v byte ako ťarcha s pravom doživotného bývania. Súrodenci dosiahli plnoletosť a dcéra po dohode chce vyplatiť bratovi jeho podiel na byte. Ja zostávam v byte naďalej ako ťarcha. Chcem vedieť o koľko sa obvykle znižuje trhová cena takéhoto bytu na základe toho, že byt bude naďalej zaťažený ťarchou - právom doživotného bývania. Ďakujem Nemcová Blanka.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň, takýto byt je reálne nepredajný. Človek, ktorý chce v byte bývať a celý ho užívať, takýto byt nekúpi. Hodnota ťarchy (resp. bytu s ťarchou) sa dá určiť znaleckým posudkom. V žiadnom predpise nenájdete o koľko sa znižuje trhová cena bytu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň. Na základe Vasej internetovej stránky by som sa chcela s Vami poradiť ohľadom znaleckého posudku na dom. Bývam spolu s mojím manželom a svokrou v ich rodičovskom dome. Manžel má ešte brata. Po smrti ich otca svokra prepísala dom na oboch synov rovnakym dielom. A to tak, že každý z bratov je vlastníkom 1/2 domu, avšak svokra je vecné bremeno. Švagor byva so svojou zenou v Piešťanoch a stavaju dom. V dome sme ostali my s muzom a so svokrou, kedze dom ma cca 23 rokov potrebuje ciastocnu rekonstrukciu ako je zateplenie a uprava exterieru. Z toho dovodu by sme chceli ohodnotit dom a neskor si vziat pozicku na vyplatenie a renovovanie domu. Avsak svokra a svagor nechcu zatial o vyplacani pocut, lebo svokra sa boji, ze ked by sme svagra vyplatili, jej vecne bremeno sa zrusi a nebude mat pravo na dozitie. Je mozne ho vyplatit aj z ťarchou a ako pripadne postupovat aby bol každý spokojny? Dakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2017)

Dobrý deň,

podľa § 151n ods. 2 Občianskeho zákonníka vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.

Teda, ak by Váš manžel odkúpil spoluvlastnícky podiel od Vášho brata nemalo by to žiadny vplyv na existujúce vecné bremeno, keďže vecné bremeno zaťažujúceho brata Vášho manžela by priamo zo zákona prešlo aj na Vášho manžela.

Aj po odkúpení spoluvlastníckeho podielu Vášho brata by preto naďalej bola Vaša svokra oprávnenou z vecného bremena, ktoré jej umožňuje doživotne užívať predmetnú nehnuteľnosť (a to bez ohľadu na to, kto je jej aktuálnym vlastníkom).

Čo sa týka odkúpenia spoluvlastníckeho podielu brata Vášho manžela Vaším manželom, k tomuto je potrebné uviesť, že brat Vášho manžela nie je povinný odpredať svoj spoluvlastnícky podiel. V danom prípade Vám ale možno odporúčiť, aby v prípade, ak nebude chcieť odpredať svoj spoluvlastnícky podiel, navrhnúť mu aby sa podielal na nákladoch spojených s rekonštrukciou nehnuteľnosti. Spoluvlastnícke právo totiž nielen oprávňuje, ale aj zaväzuje.

Rovnako môže Váš manžel podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V takomto prípade by k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti došlo súdnou cestou. Tento spôsob Vám však odporúčame najmenej, keďže súdne konania tohto typu trvajú spravidla niekoľko rokov a môžu byť spojené s vysokými trovmi konania (výdavkami).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Ďakujem Vám pekne za odopoved. Ešte ma napadlo, kde sa dá toto tlačivo zohnať alebo ako by to malo vyzerať.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2016)

Dobrý deň, vzory tlačiva nájdete na internete rôzne. V prvom rade musí byť z návrhu zrejmé kto ho robí a komu je určené (tzn. musíte sa v návrhu identifikovať a zároveň identifikovať aj adresáta - príslušný okresný úrad, katastrálny odbor). Ďalej musíte v návrhu uviesť všetky podstatné skutočnosti. Uviesť, že osoby, ktoré mali právo doživotného užívania nehnuteľnosti, ktoré im vzniklo v roku.... zomreli. Túto skutočnosť musíte preukázať fotokópiu úmrtného listu. Následne je potrebné uviesť, že vzhľadom na túto skutočnosť navrhujete, aby na LV č. .... (presne identifikovať nehnuteľnosť, na ktorej je vecné bremeno) bolo vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti týmto osobám vymazané.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň. Ja sa chcem opýtať ako to je s vecným bremenom v prípade, že osoby s doživotným pravom bývania už nežijú. Čo napísať do žiadosti a ešte sa chcem opýtať aký poplatok je za návrh na kataster. Ďakujem Vám.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2016)

Dobrý deň, ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom.

V zmysle tohto zákonného znenia je potrebné podať návrh na výmaz vecného bremena z katastra nehnuteľností záznamom a doložiť ho úmrtným listom osoby oprávnenej z vecného bremena. Výmaz predmetného vecného bremena vykonaná príslušný okresný úrad, katastrálny odbor záznamom bez správneho poplatku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať aký nárok by vznikol pri rozvode mojich rodičov mojej mame na dom, v ktorom bývame. Dom je rozdelený na 3 časti 1/3 patrí mame, 1/3 otcovi a 1/3 ujovi. Dom zdedili po babke pričom je dom zaťažený vecným bremenom - ujo je fyzicky postihnutý a musíme sa o neho postarať. Ujo s nami v dome nežije. Otec je dlhodobo nezamestnaný, mame neprispieva na splácanie hypotéky a na opravu domu boli použité peniaze z predaja bytu, ktorý mama nadobudla ešte pred manželstvom. Berú sa tieto okolnosti do úvahy?

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.07.2016)

Dobrý deň,

 

podľa toho, čo uvádzate dom nepatrí do BSM, a teda nebude predmetom vyporiadania medzi manželmi. Dôležitou skutočnosťou je, že na opravu domu, ktorého spoluvlastníkom je Váš otec, boli použité prostriedky z predaj bytu, ktorý patril Vašej matke. Peniaze nadobudnuté predajom bytu Vašej matky by podľa všetkého tiež nemali patriť do BSM, nakoľko podľa ustálenej judikatúry ide len o trasnformáciu majetku na inú formu (čiže byt vo výlučnom vlastníctve je vec s určitou hodnotou, ktorá sa predajom transformovala na peňažný ekvivalent, no stále je to majetok vo výlučnom vlastníctve). Vaša matka má nárok na zaplatenie sumy, ktorá je rozdielom medzi pôvodnou hodnotou domu a hodnotou domu po oprave. Tento rozdiel predstavuje bezdôvodné obohatenie nie len Vašeho otca, ale aj ostatných spoluvlastníkov predmetného domu. Ten, kto sa na úkor iného obohatí bez právneho dôvodu, je povinný toto bezdôvodné obohatenie vydať. Čiže spoluvlastníci domu, sú povinní Vašej matke zaplatiť sumu, o ktorú sa zhodnotil daný dom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň prajem, mal by som jednoduchú otázku v oblasti vecného bremena. Určitý človek kúpil nehnuteľnosť, ku ktorej vedie jediná cesta cez môj pozemok, konkrétne podchod vedľa mojej obchodnej budovy. Dotyčný, však vlastnil, aj iné pozemky, cez ktoré viedla cesta na jeho pozemok, ktoré však odpredal pri plnom vedomí, že mu ostane jediná prístupová cesta len cez môj pozemok. Je možné , aby si zriadil inštitút vecného bremena a mohol užívať môj pozemok na prístup k svojej nehnuteľnosti, pokiaľ on svoje iné možnosti prístupu odpredal? Ďakujem

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2015)

Dobrý deň

v konaní súd zisťuje dôvody, pre ktoré nemá vlastník možnosť prístupu k stavbe a zvažuje, či môže vecné bremeno zriadiť, resp. či je možné od vlastníka pozemku spravodlivo požadovať, aby za týchto okolností znášal nútené obmedzenie vlastníckeho práva. Táto úvaha priamo vyplýva z § 151o ods. 3 OZ. Teda pokiaľ by podal návrh, je nutné uviesť, prečo vznikol daný stav. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, môže prosím Vás súd zriadiť vecné bremeno na určitú dobu, napr. na 3 roky? Ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2015)

Dobrý deň, 

podľa § 142 ods. 3 OZ môže súd pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Podľa ustálenej judikatúry nie je možné v rozhodnutí súdu, ktorým sa vecné bremeno zriaďuje ustanoviť dobu kedy vecné bremeno zaniká. Pripájam úryvok z rozhodnutia súdu

R 50/1985

Vecné bremená zriadené rozhodnutím súdu podľa ustanovení § 142 ods. 3 OZ, ako aj práva im zodpovedajúce sú vždy spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti alebo s osobným užívaním pozemku. Viažu sa teda k určitým nehnuteľnostiam a prechádzajú s vlastníctvom týchto nehnuteľností (prípadne s právom osobného užívania pozemku) na ich nadobúdateľa. Nie sú tu teda obmedzené len na určité konkrétne osoby. Už z tejto ich vecnoprávnej povahy vyplýva, že sú časove neobmedzené a ani súd svojím rozhodnutím nemôže vopred určiť ich zánik (napr. ich viazaním na splnenie určitej podmienky).

Preto nemožno považovať za vecne správne rozhodnutie súdu, ktorým súd v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva rozdelením veci zriadil vecné bremeno, zodpovedajúce právu priechodu a prejazdu cez novovytvorenú parcelu, v prospech vlastníčky novozriadenej susednej nehnuteľnosti na čas jedného roka od právoplatnosti rozsudku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku