Máte
otázku?

Obsah vecného bremeno práva dožitia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu, vlastním rodinný dom, v ktorom má právo dožitia moja stará matka, býva tam sama, nemá tam trvalý pobyt a chcel by som sa opýtať čo to vlastne znamená právo dožitia a či si tam môže robiť čo chce ako mi to ona hovorí a aké právo mám ja ako majiteľ. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

Dobrý deň,

vecné bremeno spočívajúce v práve dožitia v danej nehnuteľnosti oprávňuje toho, v koho prospech bolo toto vecné bremeno zriadené, užívať  vecným bremenom zaťaženú nehnuteľnosť - teda, až do smrti oprávneného môže v nej bezodplatne bývať (teda vlastník zaťaženej nehnuteľnosti nemôže od oprávneného z vecného bremena žiadať nájomné ani akúkoľvek inú náhradu za užívanie zaťaženej nehnuteľnosti) a rovnako je oprávnený na úkony s tým spojené.

Pokiaľ sa však oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena (ktorým je vlastník zaťaženej nehnuteľnosti) nedohodli inak, ten, kto je oprávnený z vecného bremena, je povinný znášať primerane náklady na zachovanie a opravy zaťaženej nehnuteľnosti (tejto povinnosti oprávneného z vecného bremena zodpovedajú práva vlastníka nehnuteľnosti tieto úhrady požadovať). Ak však vecným bremenom zaťaženú nehnuteľnosť užíva aj jej vlastník, tak oprávnený z vecného bremena je povinný znášať uvedené náklady len podľa miery spoluužívania.

Trápi vás "Obsah vecného bremeno práva dožitia" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu.
moja matka darovala dcére - mojej sestre- dom, v ktorom má doživotné právo. Zdravotný stav mojej mamy sa zhoršil, preto ju sestra umiestnila do zariadenia pre seniorov. Keďže dôchodok matky nepostačuje na úhradu pobytu v zariadení, rozdiel dopláca sestra z vlastných príjmov, a preto ma žiada, aby som na pobyt matky v zariadení finančne prispieval. Som povinný finančne prispievať? Podotýkam, že o darovacej zmluve som sa dozvedela až po niekoľkých rokoch od jej uzavretia. Iveta

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 04.07.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzam právny názor ten, že morálneho hľadiska keďže matka darovala dom sestre, sestra, ktorá matku umiestnila do sociálneho zariadenia nemá právnynárk, aby od vás žiadala príspevok na úhradu nákladov s umiestnením matky v soc. zariadení. Otázkou je tiež, či predložila o tom aj nejaký doklad, v ktorom ju sociálne zariadenie vyzýva k úhrade nákladov na pobyt matky.

Ďalšia vec je tá, že v prípade, že by nedošlo k úhrade nákladov na pobyt matky v soc. zariadení a došlo by k jej úmrtiu, sociálne zariadenie si svoju pohľadávku uplatní v dedičskom konaní. Treba tiež uviesť, že darovaný dom sa bude vašej sestre započítavať na jej dedičský podiel a o toľko bude menej po matke dediť.

Odporúčam z hľadiska zabezpečenia dobrých mravov, žiadať o sestry, aby preukázala úhradu nákladov na pobyt matky v soc. zariadení, ako aj výzvu soc. zariadenia na ich úhradu. Ide o to, aby ste mali doklady a podklady o tom, že nárok resp. požiadavka vašej sestry sú opodstatnené. Ak by medzi vami došlo k dohode o úhrade príspevku na pobyt matky v soc. zariadení, peniaze vždy uhradzujte na bankový účet soc. zariadenia, a nie na účet sestry.

Odporúčam pre vyporiadanie problému kontaktovať advokáta.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať mám matku v sociálnom zariadení nakoľko je imobilná a nemôže chodiť. Byt, ktorého som vlastníkom mi darovala darovacou zmluvou s jej právom dožitia /vecné bremeno/. Pred nedávnom ma vyzvala, aby som jej uvoľnil byt v celom rozsahu, v ktorom momentálne bývam a okrem toho, že som vlastník tak mám tam aj trvalé bydlisko mi uviedla, že v zariadení sa jej nepáči a chce ísť nazad. Má právo ma vyzývať, keď sa ako užívateľka doživotného bývania dožaduje, že v byte chce byt sama a ja ako vlastník, aby som si išiel hľadať napr. podnájom? René

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 12.04.2022)

Dobrý deň, oboznámili sme sa s Vašou otázkou, ku ktorej zaujímame nasledovné stanovisko :

Ak vám mama darovala byt, pričom bolo súčasne zriadené vecné bremeno v jej prospech, usudzujeme podĺa znenia otázky, že v dohode o zriadneí vecného bremena nie je uvedená ani opisom konkrétna časť bytu, ktorý by mala mama užívať ako oprávnená z vecného bremena. Ak je to tak, potom mama sa môže dožadovať užívania bytu a vy ako vlastník bytu ju budete musieť v byte strpieť. ožiadavka tá, aby v byte bola sama a vy ako vlastník bytu ste sa odsťahovali nie je dôvodná.

V otázke uvádzate, že mama je v domove soc. služieb, zrejme len krátku dobu. Uvádzame to z dôvodu, že ak je mama v domove soc. služieb 10 a viac rokov, potom v zmysle ust. § 109 Obč. zákonníka platí, že sa už nemôže dožadovať toho, aby mohla byt užívať ako oprávnená z vecného bremena. Citujeme ust. § 109 Obč. zákonníka :

"Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa premlčí, ak sa desať rokov nevykonávalo."

Vo veci odporúčam kontaktovať domov soc. služieb na zistenie v čom je problém s mamou, keďže zrejme potrebuje 24 hodinovú opateru a tiež kontaktovať advokáta na pomoc vo veci /zrušenie vecného bremena, prihlásenie na trvalý pobyt v domove soc. služieb/.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň,
keď mám právo dožiť v byte a byt nie je mojim vlastníctvom, má vlastník bytu nárok zrušiť toto (bremeno) bez môjho súhlasu? Ďakujem. Andrej

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 13.03.2022)

Dobrý deň,
na Vašu otázku uvádzame, že vlastník bytu nemôže sám z vlastnej vôle zrušiť vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania bytu. Aby došlo k zániku uvedeného vecnust. §  151ého bremena, bola by nevyhnutná zmluva o zrušení vecného bremena v zmysle ust. § 151o/ a nasl. Obč. zákonníka, ktorá podlieha vkladovému konaniu do katastra nehnuteľností v zmysle ust. § 42 zákona o katastri nehnuteľností.

K zrušeniu vecného bremena môže dôjsť aj na základe súdneho rozhodnutia.

Uvádzame tiež, že vlastník nehnuteľnosť, na ktorej viazne vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania, predať alebo darobvať a to aj bez súhlasu osoby oprávnenej z vecného bremena. Vecné bremeno predchádza však na nového vlastníka nehnuteľnosti zo zákona.

V prípade problémov resp. záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Môžete nás sledovať aj na FB, kde máme mnoho zaujímavých článkov a odpovedí na otázky našich čitateľov.


Trápi vás "Obsah vecného bremeno práva dožitia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím o informáciu : Aké sú povinnosti vlastníka bytu zaťaženého pravom doživotného bývania osobou, ktorá nie je v priamom príbuzenskom vzťahu v prípade, že sa táto osoba stane neschopnou sa o seba postarať. Aká právna úprava rieši povinnosť postarať sa o opateru? Ďakujem. Nadežda

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 04.03.2022)

Dobrý deň, samotné zriadenie vecného bremena právo dožitia v konkrétnej nehnuteľnosti neznamená, že osoba povinná z vecného bremenaako vlastník bytu,  je povinná sa v prípade potreby postarať o osobu oprávnenú z vecného bremena.  T.j. aj osoba oprávnená z vecného bremena nie je oprávnená dožadobvať sa od ospby povinnej z vecného bremena, aby sa o ňu postarala.

V prípade potreby postarať sa o uvedenú osobu treba kontaktovať najbližšiu rodinu, obec prípadne zariadenie sociálnych služieb.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás chcela by som vyplatiť sestru z rodičovského domu, vlastníme obe polovicu domu. V dome býva nás otec, ma v ňom právo doživotného bývania a zároveň ja sa oňho starám zaviazala som sa k jeho doopatrovaniu. Sestra býva v inom meste a reálne sa o otca nestará. Existuje nejaký vzorec ako vypočítať sumu akú by som mala za týchto podmienok sestre vyplatiť z hodnoty domu, respektíve ako sa percentuálne zníži suma, ktorú mám sestre vyplatiť za dom za podmienky doživotného bývania otca v dome a môjho záväzku k doopatrovaniu otca. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 21.02.2022)

Dobrý deň,
ak ste obe spoluvlastníkmi nehnuteľnosti o podiele 1/2, nemáte právny nárok požadovať akékoľvek započítanie za to, že sa staráte o otca. K tomu by ste mohli pristúpiť iba v prípade, že by sestra dobrovoľne upustili od časti hodnoty svojho podielu a nepožadovala od Vás presne polovicu hodnoty nehnuteľnosti. Ak by ste sa totiž nevedeli dohodnúť a museli by ste podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, aby ste získali celú nehnuteľnosť pre seba, súd hodnotu jej podielu nebude znižovať na základe skutočnosti, že iba Vy sa staráte o otca.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, bývame v RD, ktoého vlastníkom je môj zať, ktorý je síce vlastníkom nehnuteľnosti, ale spláca na túto nehnuteľnosť hypotéku. Tak sa chcem spýtať, či môže môj zať dať súhlas mne a mojej družke na právo užívania teda dožitia? Ďakujem za radu. Marcel

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 21.02.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že na nehnuteľnostia viazne hypotéka, zriadenie vecného bremena s tým, že toto bude zapísané v ktastri nehnuteľností nie je právne možné. Ide v podstate o to, že v prípade neplatenia hypotéky, zriadené vecné bremeno by pre banku znamenalo problém, a nehnuteľnosť by bola nepredajná, resp. by znížila hodnotu nehnuteľnosti. V zmysle ust. vyhlášky o stanovené všeobecnej hodnoty majetku je vecné bremeno položkou, ktorá znižuje hodnotu nehnuteľnosti.

 


Trápi vás "Obsah vecného bremeno práva dožitia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň,
Sestra vlastní dom, v ktorom je brat daný ako bremeno dožitia. Ona chce predať dom, ale on nechce. Môže ho nejak obísť? Ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
k predaju nehnuteľnosti sa nevyžaduje súhlas toho, kto má v nehnuteľnosti zriadené vecné bremeno práva doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti. Kupujúci však kúpi nehnuteľnosť aj s touto ťarchou. Takže skôr ako obísť brata, je potrebné hľadať záujemcu, ktorý bude ochotný kúpiť dom aj s tým, že tam má brat právo dožiť. Toto vecné bremeno je bez dohody možné zrušiť iba veľmi ťažko.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Ideme kupovať byt od pána, ktorému tam nechávame trvalé dožitie. Vyplatíme mu ho, ale my tam bývať nebudeme. Čo nesmie chýbať v zmluve, aby to jeho deti nemohli potom napadnúť, keď sa niečo stane? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 15.12.2021)

Dobrý deň,

ak kupujete byt, kde ponechávate predávajúcemu vecné bremeno v podobe práva doživotného bývania, môžete formulovať obsah tohto vecného bremena priamo v kúpnej zmluve (teda nemusíte spisovať dve zmluvy). V rámci vecného bremena v tejto kúpnej zmluve uveďte označenie nehnuteľnosti, ktorej sa vecné bremeno bude týkať a tiež označte predávajúceho ako oprávneného z vecného bremena a kupujúcich ako povinných z vecného bremena. Nie kento však podmienkou zapisovať to do katastra. V zmluve uveďte, že zmluvné strany zriaďujete touto zmluvou vecné bremeno, ktorému zodpovedá právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti v prospech oprávneného, a že sa ako povinní z vecného bremena zaväzujete strpieť výkon práv zodpovedajúcich vecnému bremenu. Vecné bremeno môžete v rámci kúpnej zmluvy zriadiť odplatne, alebo bezodplatne (čo tiež v zmluve spomeňte).

Odporúčam využiť služby advokáta, ak je tu riziko, ze by to potomkovia mohli chcieť napadnúť. 


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň,
V RD, ktorý nevlastnime (vlastnia ho naše dve deti v podielovom spoluvlastníctve) bývame ako manželia a mame v ňom obaja zriadené právo doživotného neobmedzeného užívania. Deti sú už dospelé a nikto z nás sa nestará o nezaopatrenú osobu. Vstupujeme do rozvodového konania. Čo nastane po rozvode. Budeme mať obaja rovnaké práva na neobmedzené doživotné užívanie nehnuteľnosti. Ako sa to dá zabezpečiť, eventuálne legálne regulovať. Menilo by niečo na veci, keby niekto z nás mal so súhlasom vlastníkov v RD nahlásený trvalý pobyt? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 14.12.2021)

Dobrý deň,
rozvodom manželstva obsah a existencia vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti nebudú dotknuté. Stále budete mať obaja právo užívať a bývať v nehnuteľnosti. To, či máte alebo nemáte v nehnuteľnosti nahlásený trvalý pobyt nemá vplyv vecné bremeno alebo právo užívať dom. Trvalý pobyt má iba evidenčný charakter.

Bude potrebné sa dohodnúť na tom, kto zostane bývať v nehnuteľnosti a podľa toho s vlastníkmi nehnuteľnosti podpísať zmluvu o zrušení vecného bremena pre toho druhého.


Trápi vás "Obsah vecného bremeno práva dožitia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ohľadom vecného bremena. Budem kupovať dom od starých rodičov a chceli sme medzi sebou spísať dohodu o doživotnom bývaní. Vedeli by ste mi poskytnúť vzor, čo všetko to ma spĺňať a dalo by sa také niečo overiť aj na obecnom úrade? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 12.10.2021)

Dobrý deň,

máte dve možnosti, buď spíšete samostatnú písomnú zmluvu vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania a užívania k danému bytu, alebo môžete vecné bremeno zriadiť aj pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy. V dohode uvediete, že ako zmluvné strany ste sa dohodli na zriadení tohto bezodplatného vecného bremena v prospech starých rodičov. Následne keď budete mať zmluvu spísanú, je potrebné overiť Vaše podpisy a to jednak predávajúcich (t.j. starých rodičov) ale aj Vás kupujúcich (ako povinných z vecného bremena), podpisy môžete overiť aj na matrike alebo notárskom úrade. Následne bude potrebné vypracovať návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti. Nedisponujeme všeobecným vzorom, vždy je potrebné zmluvu prispôsobiť konkrétnym okolnostiam účastníkov, pretože je veľa možností ako môže znieť zmluva. 


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Moja maloletá dcéra zdedila po smrti svojho otca (s ktorým sme spolu nežili) nehnuteľnosť, na ktorej je vecné bremeno - právo dožitia pre matku nebohého. Je daná osoba - v prospech, ktorej je zriadené vecné bremeno, oprávnená požadovať finančne prostriedky na udržiavanie danej nehnuteľnosti? Kto má v tomto prípade povinnosť znášať náklady spojené s uvedenou nehnuteľnosťou? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 14.05.2021)

Dobrý deň,
primárne je povinný náklady na údržbu znášať vlastník nehnuteľnosti (Vaša dcéra). Ak sa však s oprávnenou z vecného bremena nedohodne inak, tak oprávnená z vecného bremena má povinnosť primerane sa podieľať na týchto nákladoch.

Podľa ustanovenia § 151n ods. 3 Občianskeho zákonníka

Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň,
zdedila som nehnuteľnosť po otcovi. Dedičské konanie s tým bolo ukončené. Sestra však požaduje, aby som ju zadala v zmluve, že ma doživotné právo. Čo to pre mňa ako vlastníka znamená? Ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 29.04.2021)

Dobrý deň,  z otázky usudzujeme, že ste jediným výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a vaša sestra chce, aby bolo zriadneé vecné bremeno v jej prospech s právom dožitia v predmetnej nehnuteľnosti. Usudzujeme, že sestra nie je ani podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti.
Ak je naše pochopenie správne, nie ste povinná  so sestrou spísať zmluvu o zriadení vecného bremena s právom dožitia v nehnuteľnosti, ktorej ste výlučným vlastníkom.

Doživotné právo užívania  ako vecné bremeno v podstate znamená, že bude môcť v bdome bývať až do svojho úmrtia. Je vecou dohody, či toto vecné bremeno bude zriadneé za odplatu alebo bezdodplatne, teda či z možnosť bývania v dome vám bude platiť, vrátane  povinnosti znášať náklady na opravu nehnuteľnosti. V tomto smere platí ust. § 151n/ ods. 3 Obč. zákonníka :

 

"Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

Ešte jedna podstatná vec : ak by ste chceli dom predať, vecné bremeno spočívajce v práve doživotného bývania prechádza na nového vlastníka nehnuteľnosti. Otázkou je, či  sa nájde kupec na nehnuteľnosť, na ktorej viazne vecné bremeno.


Trápi vás "Obsah vecného bremeno práva dožitia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň,
poprosím Vás o radu. Rodičia mi darovali dom pred ôsmimi rokmi s právom dožitia. Doteraz sme sa o nich ako aj o dom poctivo starali, no kvôli zhoršenému zdravotnému stavu, ktorý vyžaduje celodennú starostlivosť som ich bola nútená umiestniť v domove pre seniorov. Náklady s tým spojené hradím z ich dôchodku, ktorý doplním s určitú sumu. Moja otázka znie: Je to v rozpore s darovacou zmluvou, že nemôžu do konca života užívať svoj dom, a náklady v domove si hradia sami? Mám obavy, že moji súrodenci, ktorí sa u nich osem rokov neukázali napadnú darovaciu zmluvu. Ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 28.04.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že rodičia vám darovali rodinný dom, pričom bolo aj zriadené vecné bremeno v ich prospech s právom dožitia v predmetnej nehnuteľnosti.   A je to tak, potom oprávnením rodičov bolo užívať predmetnú nehnuteľnosť doživotne. Pokiaľ sa ich zdrav. stav zhoršil a vyžadoval celodednnú starostlivosť, nemôžu potom nadalej nehnuteľnosť užívať doživotne.

Vyslovujete obavy, že v prípade dedič. konania by súrodenci mohli napadnúť darovaciu zmluvu z dôvodu, že rodičia sú v soc. zaraidení pre seniorov. Pokiaľ ste sa zmluvne nezaviazali doživotne sa starať o rodičov poskytovaním celodennej starostlivosti na zákalde osobitnej zmluvy/tzv. zaopatrovacia zmluva/, potom súrodenci nemôžu napadnúť darovaciu zmluvu.

Pre prípad dedenia po rodičoch však platí ust. § 484 Obč. zákonníka a to v tom smere, že rodinný dom nadobudnutý vami darovaciu zmluvou sa vám započítava na váš dedičský podiel a o toľko budete menej dediť. Ak by predmetom dedenia nebol žiadny majetok, resp. majetok podstatne nižšej hodnoty  ako je hodnota RD v čase darovania, nie ste povinná ostatných súrodencov vyplatiť z rodinného domu. Záverom poznamenávame, aby ste si ponechali doklady o úhrade starostlivosti v soc. zariadení.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, potreboval by som sa opýtať na zrušenie vecného bremena na dožitie v byte mojich rodičov. Otec mi zomrel pred 3 rokmi, mama teraz vo februári. To vecné bremeno dožitia zaniklo úmrtím rodičov, alebo treba to nejakov formou zrušil na katastri? Byt bol pred viac ako 5 rokmi prevedený darovacou zmluvou na mňa s uvedeným pravom dožitia, čo sa aj realizovalo. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 02.03.2021)

Dobrý deň,
vecné bremeno zaniklo ich smrťou. Postačuje, ak katastru nehnuteľností oznámite, že obaja zomreli (predložte úmrtné listy) a požiadajte ich o výmaz vecného bremena záznamom. V priebehu pár dní vecné bremená vymažú z listu vlastníctva.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň.
Chcel bysom sa poinformovať. Vlastním nehnuteľnosť a som jediným vlastníkom, ako vecné bremeno mám zapísanú svoju matku. Existuje právny dôvod či môže preniesť toto bremeno na inú osobu alebo výlučne len so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti? Mám jedného brata, je dosť špekulatívny typ človeka, preto by som sa potreboval uistiť s touto informáciou. Vlastním nehnuteľnosť cca od roku 2003.
Ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 14.02.2021)

Dobrý deň,
Vaša mama ako osoba oprávnená z vecného bremena nie je oprávnená zriadiť vecné bremeno práva dožitia v prospech Vášho brata.

Na zriadenie vecného bremena v prospech brata ste oprávnený len Vy ako vlastník nehnuteľnosti.

Nepíšete z akého dôvodu brat chce zriadiť vecné bremeno práva dožitia, či nemá v súčasnosti kde bývať a pod.

Uvádzame, že ak by napr. mama zomrela, zaniklo by vecné bremeno v jej prospech, ktoré sa nededí, a nehnuteľnosť by ste chceli napr. predať, vyslovujeme pochybnosť, že niekto by kúpil nehnuteľnosť aj s vecným bremenom v prospech brata. Aby vecné bremeno v prospech brata bolo vymazané z katastra nehnuteľností, brat by sa dožadoval minimálne fin. náhrady za jeho zrušenie.

Odporúčame konzultáciu u advokáta.


Trápi vás "Obsah vecného bremeno práva dožitia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, mama sa presťahovala do Bratislavy a dala som do užívaniu svoj byt, ktorý je v mojom vlastníctve. Rada by som zriadila nejakú zmluvu, kde by som jej umožnila - podtvrdila  právo dožitia v mojom byte. Aké kroky mám podniknúť ? Spísať zmluvu ako vecné bremeno na mojom byte ? Taktiež mám mamu pripísať k svojmu bytu, aby mala v Bratislave trvalý pobyb ? Ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 16.01.2021)

Dobrý deň,
vo veci mamu môžete prihlásiť na trvalý pobyt, k čomu ona bude potrebovať Vás písomný súhlas. Odporúčame osobné vybavenie priamo na ohlasovni, kde Vy osobne potvrdíte súhlas s prihlásením na trvalý pobyt. Vzhľadom na súčasnú situáciu odporúčame vopred informovať sa na obci, aby ste vec vybavili bez zbytočných prieťahov.

Pokiaľ ide o právo dožitia v predmetnom byte Vašom mamou,  môžete spísať zmluvu o zriadení vecného bremena  so zápisom do katastra nehnuteľností. Je potrebné dohodnúť zmluvne aj úhrady spojené s užívaním bytu.

Na spísanie zmluvy o zriadení vecného bremena odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň,
súd ma ustanovil za opatrovníka maloletej vnučky v rámci dedičského konania po nebohom zaťovi. Predmetom dedenia sú dva byty. Na predmetné byty je uvalené záložné právo a exekúcie, prevyšujúce hodnotu bytov. Problémom je, že v bytoch bývajú rozvedení starí rodičia maloletej, bez vecného bremena práva dožitia.
Je prosím možné, ak by bol potencionálny kupec nehnuteľnosti ochotný zniesť vecné bremeno s právom dožitia, zakomponovať do kúpno-predajnej zmluvy vecné bremeno s pravom dožitia pre starých rodičov maloletej? Ďakujem Jozef

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 15.12.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade ohľadom dedenia maloletého treba uviesť, že predmetný právny úkon dedenia maloletým podlieha schváleniu súdom aj napriek tomu, že ste boli ustanovený za opatrovníka maloletého. Citujeme ust. § 160 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Ak je v súvislosti s konaním o dedičstve potrebné schváliť právny úkon maloletého dediča súdom, je na schválenie právneho úkonu príslušný súd konajúci o dedičstve.
(2) Ak je maloletý dedič účastníkom dohody podliehajúcej schváleniu súdom, môže rozhodnúť súd o schválení právneho úkonu maloletého dediča a o schválení dohody jedným uznesením."

Je to tak z dôvodu, že nie každé nadobudnutie dedičstva maloletým /aktív ako aj pasív/, ktorého zastupujete v dedič. konaní, je pre maloletého prínosom. Aj keď je dedič maloletý, rovnako aj pre neho, ako aj pre ostatných dedičov platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Dedič si nemôže vybrať, že jeden zdedí len aktíva, a druhý dedič zdedí len dlhy poručiteľa. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom a za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Samotné zriadenia vecného bremena s právom dožitia v dedičskom konaní nie je možné, nie je to možné ani po skončení dedič. konania ak nebudú vyporiadané dlhy poručiteľa, keďže na nehnuteľnosti viazne záložné právo a exek. záložné právo. Vzhľadom na okolnosť, že na nehnuteľnosti viazne exek. záložné právo, pochybujeme, že exekútor by súhlasil so zriadením vecného bremena práva dožitia a to z dôvodu, že zápisom vecného bremena sa znižuje hodnota nehnuteľnosti.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň,
má právo niekto z titulu vecného bremena dožitia si k sebe (do domu majiteľa) prizvať na bývanie súrodenca?

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
nie, obsahom práva doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti nie je možnosť prenechať toto právo inej osobe. Právo užívať a bývať v nehnuteľnosti má iba táto, v zmluve určená osoba. Nemôže svoje právo delegovať. Ak v nehnuteľnosti býva aj iná osoba, táto užíva nehnuteľnosť bez akéhokoľvek právneho titulu.


Trápi vás "Obsah vecného bremeno práva dožitia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň.
Po smrti matky bol na mňa prepísaný rodinný dom, obaja bratia sa vzdali dedičstva v môj prospech s tým, že starší brat je oprávnený tam bývať, je vedený ako vecné bremeno. Chcem sa opýtať, či ten brat môže aj po 7 rokoch žiadať vrátenie dedičstva. Poprípade, či ho mám právo vyplatiť, aby tam nebýval. Taktiež, či on má nejaké povinnosti, ja tam nebývam a pod jeho vedením dom chátra, neudržiava ho.
Ďakujem Rena

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 25.09.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že v dedičskom konaní sa dediči /súrodenci vzdali dedičstva vo Váš prospech zrejme bez povinnosti výplaty a starší brat môže v rodičovskom dome bývať, bolo zriadení vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania. Dom chátra. Pokiaľ ste sa v dedičskom konaní dohodli, že v prospech brata bude zriadené vecné bremeno a teda nebude mu vyplatený dedičský podiel v €, teraz sa brat nemôže domáhať obnovy dedič. konania, resp. vrátenia dedičstva.

Podľa ust. § 151n/ ods. 3 Obč. zákonníka platí :

"Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že brat ako užívateľ domu je povinný znášať len primerané náklady na dom a na jeho opravu.

Z otázky vyplýva, že chcete, aby brat z domu odišiel a chcete dom predať. Možnosťou z Vašej strany je dom predať napriek tomu, že tam brat býva a je zriadené vecné bremeno v jeho prospech. Súhlas brata s predajom domu nepotrebujete, na kupujúceho prechádza toto vecné bremeno a kupujúci bude môcť resp. musieť riešiť tento problém v bratom.

Ak sa s bratom nedohodnete inak, riešenie pre Vás dáva ust. § 151p/ Obč. zákonníka :

"(1) Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.
(2) Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká.
(3) Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, ak sa s bratom nedohodnete inak, môžete podať návrh na súd o zrušenie vecného bremena, ktorý súd však môže rozhodnúť, že vecné bremeno sa zrušuje za primeranú náhradu. Primeraná náhrada bude stanovená znaleckým posudkom podľa ust. vyhl. č. 492/2004Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

Podľa ust. cit. vyhl. práva spojené s nehnuteľnosťou sa odhadnú tak, že sa zistí výhoda, ktorú tieto práva prinášajú oprávnenému (vlastníkovi) v období jedného roka, a hodnota tejto výhody sa násobí pri právach časovo neobmedzených dvadsiatimi. V zmysle súdnych rozhodnutí by išlo v podstate z Vašej strany o povinnosť zaplatiť bratovi nájomné za užívanie náhradného bytu na 20 rokov. Uvádzame, že konkrétnu výsledok ohodnotenia vecného bremena by musel stanoviť súdny znalec.

Na vyporiadanie domu odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, či je možné založiť nehnuteľnosť (pre účely hypotéky), ktorej vlastníkom je priateľ, ale jeho rodičia tam majú doživotné užívanie. Ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 16.07.2020)

Dobrý deň,
z pohľadu práva je to možné.

Z praxe Vám však môžeme uviesť, že banky majú svoje pravidlá, ktoré nehnuteľnosti akceptujú ako záloh a ktoré nie. Vieme Vám uviesť, že napríklad banka nesúhlasí ak je na nehnuteľnosti akékoľvek iné záložné právo. Banka chce byť vždy ako "prvá".

Čo sa týka vecného bremena, je možné, že banky budú aplikovať podobný postup, nakoľko v prípade dražby nehnuteľnosti by bola dražba zložitejšia.

Odporúčame Vám spýtať sa priamo Vášho bankára, či banka akceptuje záloh kde je vecné bremeno dožitia.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem radu.
Pred 5 rokmi(2015) mi sused podaroval dom, s tým, že tam ma právo dožiť, po roku si tam nasťahoval partnerku, s ktorou má dcéru (narodená 2017). Pán, ktorý mi dom daroval, je v zlom zdravotnom stave (ležiaci pacient), a tak je v sociálnom zariadení. Pobyt v ňom a aj lieky mu hradím ja. Moja otázka znie aké právo na užívanie nehnuteľnosti ma ta pani. Keď už sa tam on nenachádza?

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
ak nie sú manželmi a nemáte s ňou uzatvorenú žiadnu nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu, z ktorej by jej vyplývalo užívacie právo k nehnuteľnosti, tak nemá žiadne užívacie právo k nehnuteľnosti.

Zo zákona o rodine totiž vyplýva tzv. odvodené užívacie právo k nehnuteľnosti iba manželke, nakoľko podľa zákona o rodine majú manželia povinnosť žiť spoločne. Je potrebné však v tejto veci pristupovať opatrne, nakoľko jeho partnerka má maloleté dieťa. Ak by ste totiž podali na súd žalobu o vypratanie nehnuteľnosti, súd ju nemusí vypratať z nehnuteľnosti, ak by týmto vyprataním boli ohrozené záujmy maloletého dieťaťa.


Trápi vás "Obsah vecného bremeno práva dožitia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku : po nebohom manželovi som zdedila dom. No zdedila som s nehnuteľnosťou i bremena. Matka a brat nebohého manžela. Chcem sa opýtať na ich povinnosti voči mne ako majiteľovi a samozrejme voči všetkých nákladom spojeným s užívaním nehnuteľnosti. Za odpoveď pekne ďakujem. Molčanová.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 13.03.2019)

Dobrý deň, 

Váš manžel zrejme nehnuteľnosť nadobudol na základe darovacej zmluvy a Vy ste sa v rámci dedič. konania stali dedičom predmetnej nehnuteľnosti zaťaženej vecným bremenom spočívajúcom v práve dožitia. 

Je potrebné vychádzať z ustanovení predmetnej darovacej zmluvy resp. inej zmluvy, na základe ktorej Váš manžel nehnuteľnosť nadobudol.

Podľa ust. 151n/ Občianskeho zákonníka platí :

"Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

 

Usudzujeme, že matka a brat Vášho manžela nehnuteľnosť v súčasnosti užívajú spoločne s Vami. Ak je  to tak, potom aj oni ako užívatelia sú povinný prispievať na náklady na zachovanie nehnuteľnosti a jej opravy podľa miery spoluužívania. Vy ako vlastníčka nehnuteľnosti nie ste však oprávnená od nich požadovať nejaké nájomné, do úvahy prichádzajú náklady na spotrebovanú el. energiu, vodu, plyn.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, ja by som sa chcel informovať, či sa dá vecné bremeno vložiť do katastra teda, keď už bol byt kúpený pred rokom, aby mala osoba čo tam býva doživotné právo bývania vtom byte. A ak by sa to dalo tak ako by to bolo možné spraviť. Ďakujem za info.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 02.01.2019)

Dobrý deň, vecné bremeno sa dá do katastra vložiť aj v tomto prípade. Podľa Občianskeho zákonníka vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.

Vo Vašom prípade prichádza do úvahy zriadenie vecného bremena zmluvou. Zmluva musí byť  v tomto prípade písomná. Osobitný dôraz je kladený aj na zrozumiteľnosť, jasnosť a určitosť zmluvy vo vymedzení práva a povinností z vecného bremena. Zo zmluvy musí byť jednoznačne zrejmé, že ide o zmluvu zriadení vecného bremena. Podľa Občianskeho zákonníka môže zmluvou zriadiť vecné bremeno najmä vlastník nehnuteľnosti.

V ďalšom kroku je potrebné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Povolením tohto vkladu zapíše kataster toto vecné bremeno.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, s manželom sme nadobudli darovacou zmluvou dom, v ktorom majú právo doživotného bývania rodičia. 12 rokov však u nás vikendujú, robia si oslavy, chodia v noci do domu v podnapitom stave dve dcéry s rodinami, vodia si kamarátov do domu aj v neprítomnosti rodičov a rodičia tvrdia, že s ich súhlasom môžu obývať nehnuteľnosť aj okolie domu ako uznajú za vhodné. Máme tri malé deti, ktoré zle znášajú nočné, či denné vystrájanie osôb. Jedna dcéra dokonca bývala u nás rok a pol s dvoma dospelými deťmi. Aké mame potom my práva v dome, keď sa môže po dome pohybovať a bývať v dome kto chce. Ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Z ust.  § 123 Obč. zákonníka vypláva, že "vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana."

Teda len vlastník veci je oprávnený užívať Vašu nehnuteľnosť, prípadne osoby na základe iného právneho titulu /zmluva o nájme bytu alebo jeho časti, zmluva o krátkodobom nájme bytu/. Toto vo Vašom prípade chýba. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ deti rodičov nemajú Vás súhlas nehnuteľnosť užívať, nemajú právo tam bývať. 

Z ust. § 151n/  Občianskeho zákonníka  vyplýva, že "pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

 

Právo doživotného užívania nehnuteľnosti neznamená, pokiaľ ste sa nedohodli inak, že toto právo je poskytované bezplatne do konca života. Rodičia sú povinný znášať primerane náklady na zachovanie a opravy nehnuteľnosti. 

Ak medzi Vami nedôjde k dohode a úhrade predmetných nákladov, môžete vec postúpiť na vymáhanie cestou súdu, prípadne môžete podať návrh na súd na zrušenie vecného bremena, ktoré súd môže obmedziť alebo zrušiť za primeranú náhradu, napr. zabezpečenie náhradného bývania.

Sme názoru, že normálne rodinné návštevy zamedziť nemôžete, ale návštevy a nájazdy kamarátov detí Vašich rodičov , ktoré prekračujú medze dobrých mravov a slušného správania trpieť nemusíte. Vy nie ste povinná užívanie nehnuteľnosti Vami, svoj program a život Vašej vlastnej rodiny  a hlavne detí prispôsobovať týmto návštevám a ticho ich trpieť. Zrejme v prípade nutnosti a aj hlučného správania bude zrejme dobré kontaktovať obecnú políciu, ktorá by vec na mieste riešila a tieto osoby z nehnuteľnosti vykázala.

 

Odporúčame vo veci kontaktovať advokáta na prípadné podanie žaloby vo veci, ako aj náhrady za užívanie nehnuteľnosti dcéry a jej detí .

 

 

 

 

 

 


Trápi vás "Obsah vecného bremeno práva dožitia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň. Pred dvanástimi rokmi mi zavolala moja teta s otázkou, či chcem dom po starých rodičoch, ktorý mala ona vo vlastníctve. Samozrejme, že som odpovedal kladne. Teraz žiada odo mňa, aby som jej dom vrátil, lebo žijem v zahraničí a o dom a starých rodičov sa nestarám. Vravela, že v darovacej zmluve je vecné bremeno a ťarchy. Že sa musím o rodičov starať citujem : okná umyť, omaľovať, pokosiť, ísť k lekárovi s nimi.  Ja ako vlastník domu nikomu nebránim, aby pomohli starým rodičom, veď predsa sú to jej rodičia. Mne sa to nezdá. Viete mi poradiť aké sú moje povinnosti a aké sú moje práva, ako mám postupovať, keď nežijem s nimi v jednom dome? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./  Dôležité je ako máte koncipovanú samotnú darovaciu zmluvu a vecné bremeno. Z textu otázky vyplýva, že obdarovaný sa zaviazal k tam uvedeným činnostiam, čo však znamená, že sa zaviazal k osobnému zaopatrovaniu darcu. Pritom základným znakom darovania je bezodplatnosť, teda darca nepodmieňuje darovaciu zmluvu protiplnením zo strany obdarovaného, lebo takto podmienka bezodplatnosti nie je splnená. 

2./ Píšete, že teta teraz vzhľadom na tento záväzok, ktorý zrejme neplníte v celosti, žiada vrátiť dar. Poznamenávame, že podľa § 630 Obč. zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 

3./ Sme toho názoru, že ak chcete vec riešiť zmierčou cestou, je dohodnúť sa na zrušení resp. obmedzení vecného bremena, ktoré máte špecifikované v zmluve a záväzok so zaopatrovacej zmluvy riešiť samostatnou zmluvou. Ak samotná darovacia zmluva obsahuje aj osobný záväzok obdarovaného voči darcovi nie je zákona splnená podmienka bezodplatnosti a je možné, že súd vyhlási darovaciu zmluvu za neplatnú.

4./ Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta za účelom posúdenia darovacej zmluvy, aby sa našlo riešenie v uvedenej veci.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu, aby sme si dohodli podmienky : http://advokat@ficek.sk.

 


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, môžem ja ako vlastník bytu (t.j. Povinný), na ktorom je zriadené vecné bremeno práva dožitia, užívať byt spolu s osobou oprávnenou z vecného bremena, ak sme túto otázku osobitne neriešili v zmluve o zriadení vecného bremena? V zmluve je len všeobecne určené, že vecné bremeno sa zriaďuje ku konkrétnemu bytu bez presného určenia napr. miestnosti, ktoré oprávnený môže užívať. Znamená to, že oprávnený môže užívať celý byt a ja ako vlastník byt vôbec užívať nemôžem? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň, zaradenie vecného bremena neobmedzuje užívanie nehnuteľnosti vlastníkom. Môžete preto nehnuteľnosť užívať aj Vy.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, ak som majiteľka domu, strýko má doživotné právo, doniesol si tu priateľku, s ktorou len pijú, neprispievajú do inkasa ani do opravy domu a chcela by som ju vyhodiť nakoľko nemá ani prechodný ani trvalý pobyt ako mám postupovať  ? Kamarátka mi poradila, že mám ísť na políciu vyžiadať papier a zákaze vstupu na pozemok. Prosím Vás o odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 26.04.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú Vám zasielame nasledovnú odpoveď :

1./ Vychádzame z predpokladu, že vecné bremeno bolo určené súdnym rozhodnutím prípadne dohodou a že je zapísané v katastri nehnuteľností. Podľa ust. 151n/  Občianskeho zákonníka platí, že "pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

Z uvedeného vyplýva, že  ak medzi Vami nedôjde k dohode a úhrade predmetných nákladov, môžete vec postúpiť na vymáhanie cestou súdu.

Prípadne môžete podať návrh na súd na zrušenie vecného bremena, ktoré súd môže obmedziť alebo zrušiť za primeranú náhradu.

 

2./ Pokiaľ  sa jedná o otázku prechodného prípadne trvalého pobytu priateľky Vášho strýka, k tomu by potrebovala Váš súhlas ako vlastníka nehnuteľnosti. Sme toho názoru, že pokiaľ menovaná nemá žiaden právny vzťah k nehnuteľnosti a ani užívacie právo, ktoré tiež nemá, nemusíte vo veci podávať návrh na súd na zákaz vstupu. Aby menovaná mohla zotrvať v nehnuteľnosti musela by mať Váš súhlas, z dôvodu právnej istoty zmluvy o krátkodobom nájme/. Keďže toto nechcete, aby v nehnuteľnosti zotrvala, môžete ju vyzvať, aby nehnuteľnosť opustila. Vo veci môžete podať aj trestné oznámenie podľa ust. § 194  Trestného zákona - porušovanie domovej slobody a ust. § 218 Trestného zákona - neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru. 

Odporúčame kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Obsah vecného bremeno práva dožitia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, Mám záujem o radu v oblasti pozemku a vecného bremena na vodovod. Vecné bremeno bolo podpísané a podpis overený na neplatný občiansky preukaz (nahlásený ako stratený), toto vecné bremeno spísané a overený podpis pracovníčkou obecného úradu. Prosím Vás o radu, je vôbec takéto vecné bremeno plátne a je možné, aby človek, ktorý túto zmluvu potreboval dostal na takúto zmluvu stavebné povolenie a začal stavať a kopať ten vodovod? Druhá moja otázka je, či je nutné vložiť takúto zmluvu do katastra pred stavebným povolením, a či vôbec overujú na katastri a prídu na to, že je to overené na neplatný občiansky preukaz. Tretia otázka je, či by ste mi vedeli s tým pomôcť a ako postupovať?

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ podpisoval zmluvu o zriadení vecného bremena niekto iný, ako ten kto bol vlastníkom občianskeho preukazu, potom je potrebné podať trestné oznámenie pre podvod. Zmluva bude neplatná. Je to možné tiež napadnúť na súde.

Ak popisovala dohodu osoba, ktorá je vlastníkom občianskeho preukazu, hoci bol už neplatný, nemá to vplyv na platnosť právneho úkonu (dohody o zriadení vecného bremena). Dohodu o zriadení vecného bremena nie je nutné zapisovať do katastra, avšak v tomto prípade má iba obligačno-právne účinky, čo znamená, že je záväzná iba medzi stranami, ktoré ju uzatvorili.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Ak kvôli výmene a odpredaju časti pozemku vraj musíme s manželkou zrušiť zriadené vecné bremeno na dom a pozemok na dožitie a doopatrovanie, dá sa toto vecné bremeno znovu založiť do katastra, po vykonaní zámeny pozemku, resp. odpredaji časti pozemku, kde už obec zriadila miestnu komunikáciu? Kto ho môže založiť? Vlastník je už nami obdarovaný syn. Môže on opätovne zriadiť pôvodné vecné bremeno, aby sme s manželkou neprišli o strechu nad hlavou?

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 08.03.2017)

Dobrý deň, vecné bremeno možno zrušiť písomnou dohodou medzi povinným z vecného bremena (vlastníkom nehnuteľnosti) a oprávnenou osobou, v prospech ktorej je vecné bremeno zriadené. Rovnakým spôsobom možno vecné bremeno opätovne zriadiť. Vo svojom príspevku uvádzate, že vecné bremeno plánujete rušiť kvôli zámene pozemkov, pričom by ste si radi ponechali vecné bremeno spočívajúce v práve dožitia v rodinnom dome. Ak sa teda jedná len o zámenu pozemkov, písomnou dohodou zrušte len vecné bremeno k dotknutému pozemku. Zámenou nemá byť dotknutý rodinný dom, preto nemáte dôvod rušiť vecné bremeno práva dožitia v tomto dome. Vecné bremeno v práve užívania pozemku získaného po zámene, môžete s jeho vlastníkom zriadiť písomnou dohodou, ako je uvedené vyššie.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Darovala som byt svojim 2 deťom v 1/2. Ja som vedená v byte ako ťarcha s pravom doživotného bývania. Súrodenci dosiahli plnoletosť a dcéra po dohode chce vyplatiť bratovi jeho podiel na byte. Ja zostávam v byte naďalej ako ťarcha. Chcem vedieť o koľko sa obvykle znižuje trhová cena takéhoto bytu na základe toho, že byt bude naďalej zaťažený ťarchou - právom doživotného bývania. Ďakujem Nemcová Blanka.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň, takýto byt je reálne nepredajný. Človek, ktorý chce v byte bývať a celý ho užívať, takýto byt nekúpi. Hodnota ťarchy (resp. bytu s ťarchou) sa dá určiť znaleckým posudkom. V žiadnom predpise nenájdete o koľko sa znižuje trhová cena bytu. 


Trápi vás "Obsah vecného bremeno práva dožitia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň. Na základe Vasej internetovej stránky by som sa chcela s Vami poradiť ohľadom znaleckého posudku na dom. Bývam spolu s mojím manželom a svokrou v ich rodičovskom dome. Manžel má ešte brata. Po smrti ich otca svokra prepísala dom na oboch synov rovnakym dielom. A to tak, že každý z bratov je vlastníkom 1/2 domu, avšak svokra je vecné bremeno. Švagor byva so svojou zenou v Piešťanoch a stavaju dom. V dome sme ostali my s muzom a so svokrou, kedze dom ma cca 23 rokov potrebuje ciastocnu rekonstrukciu ako je zateplenie a uprava exterieru. Z toho dovodu by sme chceli ohodnotit dom a neskor si vziat pozicku na vyplatenie a renovovanie domu. Avsak svokra a svagor nechcu zatial o vyplacani pocut, lebo svokra sa boji, ze ked by sme svagra vyplatili, jej vecne bremeno sa zrusi a nebude mat pravo na dozitie. Je mozne ho vyplatit aj z ťarchou a ako pripadne postupovat aby bol každý spokojny? Dakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 10.01.2017)

Dobrý deň,

podľa § 151n ods. 2 Občianskeho zákonníka vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.

Teda, ak by Váš manžel odkúpil spoluvlastnícky podiel od Vášho brata nemalo by to žiadny vplyv na existujúce vecné bremeno, keďže vecné bremeno zaťažujúceho brata Vášho manžela by priamo zo zákona prešlo aj na Vášho manžela.

Aj po odkúpení spoluvlastníckeho podielu Vášho brata by preto naďalej bola Vaša svokra oprávnenou z vecného bremena, ktoré jej umožňuje doživotne užívať predmetnú nehnuteľnosť (a to bez ohľadu na to, kto je jej aktuálnym vlastníkom).

Čo sa týka odkúpenia spoluvlastníckeho podielu brata Vášho manžela Vaším manželom, k tomuto je potrebné uviesť, že brat Vášho manžela nie je povinný odpredať svoj spoluvlastnícky podiel. V danom prípade Vám ale možno odporúčiť, aby v prípade, ak nebude chcieť odpredať svoj spoluvlastnícky podiel, navrhnúť mu aby sa podielal na nákladoch spojených s rekonštrukciou nehnuteľnosti. Spoluvlastnícke právo totiž nielen oprávňuje, ale aj zaväzuje.

Rovnako môže Váš manžel podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V takomto prípade by k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti došlo súdnou cestou. Tento spôsob Vám však odporúčame najmenej, keďže súdne konania tohto typu trvajú spravidla niekoľko rokov a môžu byť spojené s vysokými trovmi konania (výdavkami).


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Ďakujem Vám pekne za odopoved. Ešte ma napadlo, kde sa dá toto tlačivo zohnať alebo ako by to malo vyzerať.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 09.11.2016)

Dobrý deň, vzory tlačiva nájdete na internete rôzne. V prvom rade musí byť z návrhu zrejmé kto ho robí a komu je určené (tzn. musíte sa v návrhu identifikovať a zároveň identifikovať aj adresáta - príslušný okresný úrad, katastrálny odbor). Ďalej musíte v návrhu uviesť všetky podstatné skutočnosti. Uviesť, že osoby, ktoré mali právo doživotného užívania nehnuteľnosti, ktoré im vzniklo v roku.... zomreli. Túto skutočnosť musíte preukázať fotokópiu úmrtného listu. Následne je potrebné uviesť, že vzhľadom na túto skutočnosť navrhujete, aby na LV č. .... (presne identifikovať nehnuteľnosť, na ktorej je vecné bremeno) bolo vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti týmto osobám vymazané.


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň. Ja sa chcem opýtať ako to je s vecným bremenom v prípade, že osoby s doživotným pravom bývania už nežijú. Čo napísať do žiadosti a ešte sa chcem opýtať aký poplatok je za návrh na kataster. Ďakujem Vám.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 07.11.2016)

Dobrý deň, ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom.

V zmysle tohto zákonného znenia je potrebné podať návrh na výmaz vecného bremena z katastra nehnuteľností záznamom a doložiť ho úmrtným listom osoby oprávnenej z vecného bremena. Výmaz predmetného vecného bremena vykonaná príslušný okresný úrad, katastrálny odbor záznamom bez správneho poplatku.


Trápi vás "Obsah vecného bremeno práva dožitia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať aký nárok by vznikol pri rozvode mojich rodičov mojej mame na dom, v ktorom bývame. Dom je rozdelený na 3 časti 1/3 patrí mame, 1/3 otcovi a 1/3 ujovi. Dom zdedili po babke pričom je dom zaťažený vecným bremenom - ujo je fyzicky postihnutý a musíme sa o neho postarať. Ujo s nami v dome nežije. Otec je dlhodobo nezamestnaný, mame neprispieva na splácanie hypotéky a na opravu domu boli použité peniaze z predaja bytu, ktorý mama nadobudla ešte pred manželstvom. Berú sa tieto okolnosti do úvahy?

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 07.07.2016)

Dobrý deň,

 

podľa toho, čo uvádzate dom nepatrí do BSM, a teda nebude predmetom vyporiadania medzi manželmi. Dôležitou skutočnosťou je, že na opravu domu, ktorého spoluvlastníkom je Váš otec, boli použité prostriedky z predaj bytu, ktorý patril Vašej matke. Peniaze nadobudnuté predajom bytu Vašej matky by podľa všetkého tiež nemali patriť do BSM, nakoľko podľa ustálenej judikatúry ide len o trasnformáciu majetku na inú formu (čiže byt vo výlučnom vlastníctve je vec s určitou hodnotou, ktorá sa predajom transformovala na peňažný ekvivalent, no stále je to majetok vo výlučnom vlastníctve). Vaša matka má nárok na zaplatenie sumy, ktorá je rozdielom medzi pôvodnou hodnotou domu a hodnotou domu po oprave. Tento rozdiel predstavuje bezdôvodné obohatenie nie len Vašeho otca, ale aj ostatných spoluvlastníkov predmetného domu. Ten, kto sa na úkor iného obohatí bez právneho dôvodu, je povinný toto bezdôvodné obohatenie vydať. Čiže spoluvlastníci domu, sú povinní Vašej matke zaplatiť sumu, o ktorú sa zhodnotil daný dom. 


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň prajem, mal by som jednoduchú otázku v oblasti vecného bremena. Určitý človek kúpil nehnuteľnosť, ku ktorej vedie jediná cesta cez môj pozemok, konkrétne podchod vedľa mojej obchodnej budovy. Dotyčný, však vlastnil, aj iné pozemky, cez ktoré viedla cesta na jeho pozemok, ktoré však odpredal pri plnom vedomí, že mu ostane jediná prístupová cesta len cez môj pozemok. Je možné , aby si zriadil inštitút vecného bremena a mohol užívať môj pozemok na prístup k svojej nehnuteľnosti, pokiaľ on svoje iné možnosti prístupu odpredal? Ďakujem

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 24.07.2015)

Dobrý deň

v konaní súd zisťuje dôvody, pre ktoré nemá vlastník možnosť prístupu k stavbe a zvažuje, či môže vecné bremeno zriadiť, resp. či je možné od vlastníka pozemku spravodlivo požadovať, aby za týchto okolností znášal nútené obmedzenie vlastníckeho práva. Táto úvaha priamo vyplýva z § 151o ods. 3 OZ. Teda pokiaľ by podal návrh, je nutné uviesť, prečo vznikol daný stav. 

 


Podotázka: Obsah vecného bremeno práva dožitia (Občianske právo)

Dobrý deň, môže prosím Vás súd zriadiť vecné bremeno na určitú dobu, napr. na 3 roky? Ďakujem.

Odpoveď: Obsah vecného bremeno práva dožitia

(odpoveď odoslaná: 29.04.2015)

Dobrý deň, 

podľa § 142 ods. 3 OZ môže súd pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Podľa ustálenej judikatúry nie je možné v rozhodnutí súdu, ktorým sa vecné bremeno zriaďuje ustanoviť dobu kedy vecné bremeno zaniká. Pripájam úryvok z rozhodnutia súdu

R 50/1985

Vecné bremená zriadené rozhodnutím súdu podľa ustanovení § 142 ods. 3 OZ, ako aj práva im zodpovedajúce sú vždy spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti alebo s osobným užívaním pozemku. Viažu sa teda k určitým nehnuteľnostiam a prechádzajú s vlastníctvom týchto nehnuteľností (prípadne s právom osobného užívania pozemku) na ich nadobúdateľa. Nie sú tu teda obmedzené len na určité konkrétne osoby. Už z tejto ich vecnoprávnej povahy vyplýva, že sú časove neobmedzené a ani súd svojím rozhodnutím nemôže vopred určiť ich zánik (napr. ich viazaním na splnenie určitej podmienky).

Preto nemožno považovať za vecne správne rozhodnutie súdu, ktorým súd v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva rozdelením veci zriadil vecné bremeno, zodpovedajúce právu priechodu a prejazdu cez novovytvorenú parcelu, v prospech vlastníčky novozriadenej susednej nehnuteľnosti na čas jedného roka od právoplatnosti rozsudku.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Obsah vecného bremeno práva dožitia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku